Удосконалення маркетингової діяльності ЗАТ РОСТЕМ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
на тему:
УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАТ «РОСТЕМ»
Мінськ, 2008

Організація рекламної діяльності та стимулювання збуту
Розуміючи велике значення служби маркетингу для просування товарів і дослідження кон'юнктури ринку керівництво ЗАТ «РОСТЕМ» почало створювати сучасну структуру маркетингу. Підприємством укладаються договори на дилерські послуги. Для цілеспрямованого ведення робіт з пошуку нових ринків збуту працівники підприємства особисто беруть участь у виставках-ярмарках проводяться в різних регіонах Росії та СНД.
Відділ маркетингу підприємства веде всі переговори із замовником, прогнозує якість, створює рекламу, встановлює ціни, обгрунтовує гарантії.
Маркетинг - це складне явище, яке на сьогоднішній день не має однозначного трактування. Маркетинг - це і ринкова концепція управління виробництвом і збутом продукції підприємства.
У кінцевому рахунку, маркетинг повинен забезпечити підприємству досягнення високого прибутку в умовах конкуренції, коли проблема збуту загострилася, а ринок перетворився на ринок покупця. Без вивчення ринку неможливо визначити "ринкову новизну» товару, а це не менш важливо, ніж створити товар високого технічного рівня і якості.
В основі комплексного вивчення ринку лежить системний аналіз, який дає можливість виявити основні фактори та їх взаємозв'язок, а на цій підставі визначити ступінь їх впливу на об'єкт дослідження.
Об'єктами дослідження є: товар, місткість ринку, попит, умови конкуренції, методи збуту, сегментація ринку. Вивчення потрібно для того, щоб, перш за все, переконатися, що на даному ринку є потреба в цьому товарі. Дуже важливо визначити місткість ринку: обсяг реалізованих на ньому товарів за рік. Вивчаючи місткість ринку, необхідно врахувати ступінь задоволення попиту на товар за рахунок імпорту, а також експорт цього товару.
Вивчення товару включає і аналіз його конкурентоспроможності, яку завжди досліджують по відношенню до конкретного ринку. Відомо, що якщо товар користується попитом на внутрішньому ринку, він може виявитися неконкурентоспроможним на зовнішньому. В аналізі конкурентоспроможності товару враховують всі її фактори, тобто технічні, техніко-економічні, організаційно-комерційні та інші.
Вивчення товару на ринку необхідно також для економічного обгрунтування цінової політики, розробки методів стимулювання збуту і реклами.
Не можна дослідити товар у відриві від купівельного попиту (платоспроможної потреби покупця). Фактори попиту, що підлягають вивченню, залежать від характеру товару. Так, про очікуваний попит на споживчі товари можна судити за купівельною спроможністю населення (скажімо, за такими її факторів, як рівень доходів, користування кредитом, сума заощаджень). А купівельна спроможність населення, як у Мінському регіоні, так і в республіці і країнах СНД, є дуже важливими показниками для виробників аналогічних товарів.
Вивчають і такі фактори попиту, які, можна сказати, не залежать від виду товару. До них можна віднести демографічні (чисельність населення, рівень народжуваності, віковий склад, географічний розподіл населення), соціальні (рівень доходів населення, його освіченості, професійний склад), психологічні (мотивація покупки, мета купівлі, процес покупки).
Неможливо створити конкурентоздатний товар, не знаючи умов конкуренції на ринку і своїх конкурентів.
Для сучасних ринків характерна нецінова конкуренція, і одним з її видів є конкуренція якості. В арсенал нецінової конкуренції включають вищі, ніж у конкурентів, показники якості і надійності, кращий дизайн, більш низьку ціну споживання (характеризує зниження сумарних витрат споживачів на експлуатацію виробу за весь термін служби внаслідок його високої якості), перевагу над товаром конкурента за техніко- економічними показниками (енергоємність, матеріаломісткість); високі екологічні показники.
Детальне вивчення свого конкурента необхідно для того, щоб, знаючи його слабкі сторони, використовувати їх у створенні стратегії конкурентної боротьби, а знаючи його сильні сторони, вчитися застосовувати їх у своїй практиці. Важливо знати, які чинники конкурентоспроможності його товарів є головними, але не менш важливо виявити ступінь відповідності продаваної конкурентами продукції запитам ринку.
Вивчення ринку було б неповним без ринкової сегментації. Саме через сегментацію ринку фірми на практиці здійснюють принцип виробництва товару, який відповідає вимогам покупця. «Сегментація - процес виділення груп споживачів, що пред'являють однорідні вимоги до ринкової продукції».
Не слід вважати сегментацію простим і доступним справою. Навіть у практиці фірм, що мають багатий досвід маркетингової діяльності, бувають помилки в сегментационной аналізі. До найбільш типовим можна віднести неправильний вибір ринкового сегмента, що як наслідок, призводить до неефективної, нерентабельною маркетингової роботи на ньому. У практиці маркетингу для правильного вибору сегмента керуються певними положеннями (сегмент повинен бути досить містким, доступним, основні характеристики сегменту повинні бути виражені кількісно, ​​а реакція сегмента на зміну тактики маркетингу повинна ясно виявлятися).
Типовою помилкою є також надмірна сегментація, що тягне за собою економічно невиправдану диференціацію товарів.
Грамотна сегментація дає можливість виробляти саме ті модифікації товару, які за своєю якістю відповідають ринку і задовольняють запити певних груп покупців.
Підприємство ризикує, починаючи виробництво нового товару, тому що не знає, чи окупляться його витрати. Служба маркетингу, допомагає підприємству знизити ризик до мінімуму, пропонуючи:
1. Підготовку пропозицій щодо впровадження нового товару.
2. Підготовку пропозицій з модернізації технологічного обладнання.
Організацію взаємодії з усіма структурними підрозділами при впровадженні нових і вдосконалення існуючих товарів, проведення заходів з маркетингової діяльності.
Демонстрацію товарів на виставках, семінарах та інших заходах, що дозволяють показати всі можливості пропонованих товарів, а також підготовка матеріалів для навчання співробітників.
Відділ маркетингу займається організацією та проведенням комплексних заходів щодо формування сприятливої ​​громадської думки про діяльність підприємства, щодо зміцнення її престижу серед споживачів та широких верств громадськості.
Реклама для продукції ЗАТ «РОСТЕМ» є основним інструментом просування їх на ринку.
Реклама - неперсонірованное повідомлення, спрямоване на цільову аудиторію за допомогою різних засобів масової інформації для представлення і просування продукції.
Я пропоную збільшити витрати на рекламу, використовувати засоби масової інформації для просування продукції на ринку наступні:
1. Газети: «Ва - банк», «Комсомольська правда».
2. Радіо: «Русское радио», «Юнистар».
3. Реклама на телебаченні.
4. Реклама на громадському транспорті: нанесення реклами на трамвай.
5. Реклама в метро.
6. Зовнішня реклама.
7. Інформаційний листок.
Кожен тип розрізняється по здатності виконання специфічної рекламної задачі, наприклад, спеціалізований журнал або газета дає більше детальну інформацію, ніж телебачення, але телебачення приваблює набагато більшу аудиторію.
Вибір засобу масової інформації робиться так, щоб воно було найбільш придатним для досягнення мети реклами, але за мінімальною ціною. Аналізуючи витрати на проведення реклами в 2006 - 2008 рр.. і кількістю реалізованої продукції (табл. 2.5) можна зробити висновок, що із збільшенням витрат на рекламу збільшилася і кількість реалізованої продукції, це говорить про ефективність запропонованого заходу.
Таблиця 1
Співвідношення між витратами на рекламу і реалізованої продукції
Найменування
2006
2007
2008
Реалізовано
продукції млн. р..
19838
27353
33748
Витрати на рекламу, млн. р..
9919
15650
22900
Економічна
ефективність
= 9919/19838 * 100 = 50%
= 15650/27353 * 100 = 57%
= 22900/33748 * 100 = 68%
Основні цілі реклами - створити поінформованість, надати інформацію, переконати, нагадати, схилити до рішення про купівлю. Реклама продукції ЗАТ «РОСТЕМ» призначена інформувати, але в той же час збільшувати цільову аудиторію. Це пов'язано з тим, що в життєвому циклі товару продукція ЗАТ «РОСТЕМ» знаходиться на стадії насиченості, з цього випливає, що основні функції, які виконує реклама такі:
1. інформувати про якість товару, його економічності;
2. формувати перевагу до марки і зміни сприйняття споживачем властивостей товару, переконання споживача зробити покупку, не відкладаючи її.
Стимулювання збуту - це особливий спосіб просування товарів, відмінний від персональних продажів і реклама.
Мета цього способу полягає в залученні клієнтів, і переконати їх придбати наш товар. Існує багато форм стимулювання збуту. Я пропоную використовувати одну з таких форм - знижка з ціни, тобто постійний клієнт, що придбає товар (або укладає угоду) на більшу суму отримує знижку в розмірі 5% від укладеної угоди.
Структура просування товару розміщена в табл. 2.
Таблиця 2 Динаміка витрат на рекламу і стимулювання збуту
ПОКАЗНИК, млн. р..
ПЕРІОД ДОСЛІДЖЕННЯ
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Виручка
Абс.зн.
211196
212260
284920
індекс
1
1,00504
1,34908
Прибуток
Абс.зн.
32016
72235
260825
Індекс
1
2,25622
8,14318
Витрати на
рекламу
Абс.зн.
9919
15650
22900
Індекс
1
0,6079
0,64269
Знижка з
ціни
Абс.зн.
8959
3631,2
2800,5
Індекс
1
0,4053
0,7712
Рентабельність продажів
Абс.зн.
15,1594
91,5036
34,0314
Індекс
1
6,03161
2,2449
Наведемо динаміку витрат на рекламу і стимулювання збуту у вигляді діаграми (рис. 1).

SHAPE \ * MERGEFORMAT
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2006
г
2007
2008
г
Року
Млн
.
р
.
Виручка
Прибуток
Витрати на рекламу
Знижка з ціни

Рис. 1 - Діаграма динаміки витрат на рекламу і стимулювання збуту
За рис. 1 можна зробити висновки, що фірма ЗАТ «РОСТЕМ» у 2006 р . тільки почало здійснювати рекламну діяльність, у 2007 р ., Підвищив свої витрати на рекламу, тим самим збільшився обсяг реалізованої продукції і прибуток, одержуваний підприємством. У 2008 р . ЗАТ «РОСТЕМ» знову підвищив свої витрати на рекламу для того, щоб залучити нових покупців.
Автоматизація робочого місця маркетолога та розрахунок економічного ефекту
Потрібно модернізація робочого місця маркетолога, яка дозволить: підвищити продуктивність праці; оперативність розробки і багатоваріантність виробничих програм; збір оперативної інформації, що дозволяє чітко реагувати на мінливість світового ринку; скоротити чисельність персоналу і т.д.
Для того щоб поліпшити маркетингову діяльність на підприємстві я пропоную у відділі маркетингу розробити спеціальну комп'ютерну програму для того, щоб дані від маркетингових досліджень враховувалися централізовано і можна було простежити зміну купівельного переваги, попиту, ціна на продукцію фірми ЗАТ «РОСТЕМ». Це дозволить підприємству з більш повною точністю відслідковувати зміни на ринку й реагувати на зміни, що відбуваються на ринку.
Для того, щоб розрахувати ефект, який буде зроблений після вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві та маркетингових заходів, які надалі будуть реалізовані, розрахуємо витрати на формування інформаційної комп'ютерної програми.
Розрахунок економічного ефекту представлений в табл. 3.
Щоб створити інформаційну програму на даному підприємстві йому необхідно:
1. Прийняти на роботу відповідний персонал: фахівця в комп'ютерних технологіях, який міг би створити регулярно вдосконалювати цю програму, а також виступати в якості технічного персоналу для обслуговування інших комп'ютерів.
2. Необхідно придбати нові комплектуючі для персональних комп'ютерів.
(1)
де - Вартість вже удосконаленого обладнання, р.;
- Вартість комплектуючих, р.;
- Кількість комп'ютерів (три).
3. Дослідження переваг споживача: створимо флаєра (форматом А4), в яких буде міститися коротка анкета з опитуванням переваг споживача, з коротким описом асортименту товарів і характеристикою підприємства і з урахуванням повернення цих флаєрів.
(2)
де - Витрати на перевагу споживача, р.;
- Витрати на друкування флаєрів, р.;
- Зарплата мерчендайзерів (20 000 р. В день) - для розміщення цих флаєрів наймемо 10 студентів тобто р.
4. Створимо web-сторінку в інтернеті для полегшення пошуку інформації про товари підприємства для оптових і роздрібних покупців, тим самим заощаджуючи свій час.
Для створення web-сторінки нам буде потрібно веб-дизайнер, який розробить і створить цю сторінку.
р., (3)
де - Заробітна плата веб - дізайніра, р.
5. Налагодження зв'язку зі споживачем (цільовим ринком).
(4)
де - Витрати на налагодження зв'язку зі споживачем, р.;
- Витрати на створення кишенькового календаря - 3000 екз. х 550 р. = 1650000 р.;
- Витрати на створення буклету з двома фаліцамі (формату А4), що описує асортимент нашого підприємства - 2000 екз х 350 р. = 700 000 грн.;
- Витрати на створення етикетки (формату 7 х10) з фірмовим логотипом підприємства, з метою підтримки популярності, впізнаваності і запам'ятовування товарів ЗАТ «РОСТЕМ». Ці етикетки будуть лунати всім, хто придбав продукцію фірми «РОСТЕМ» - 20000 екз х 50 р. = 1 000 000 р.
6. Дослідження конкурентів - ми нічого не витратимо, тому що працівники будуть самі добувати інформацію про конкурентів (тобто ходити на виставки, брати прайси, листівки тощо).
7. Для створення іміджу фірми створимо вивіску (на метало каркасі): 1 коштує 100 000 р. Обсяг вивіски складе 4 х 1 метр .

де - Витрати на створення вивіски, р.;
- Витрати на вартість самої вивіски - 4 р.;
- Витрати на монтаж і установку вивіски - р.
Розрахунок економічного ефекту представлений в табл. 3.
Таблиця 3 Розрахунок економічного ефекту
Найменування показників
Одиниця
вимірювання
Значення показника
1
2
3
Витрати на зарплату працівникам відділу комп'ютерної техніки
р.
= 650 000 * 1 =
650 000
Витрати на закупівлю комплектуючих
р.
= 450 000 * 3 =
1 350 000
Витрати на дослідження переваг споживача
р.
= 540 000 +200 000 = 740 000
Витрати на зарплату веб - дизайнера
р.
= 650 000 * 1 =
650 000
Витрати на налагодження зв'язку зі споживачем
р.
= 1 650 000 +700 000 +1000 000 =
= 3350000
Створення вивіски
р.
= 400 000 +120 000 =
= 520 000
Сумарні витрати на вдосконалення маркетингової діяльності
млн. р..
7,26
Економічний ефект
= 11 / 7,26 = 1,52
Балансова рентабельність
%
= (11 / 7,26) * 100%
= 152
Отже витрати на вдосконалення маркетингової діяльності дуже швидко окупляться, і очікуваний ефект від запропонованих заходів не змусить себе довго чекати.

ЛІТЕРАТУРА
1. Афанасьєв, М. М. Маркетинг: стратегія і практика фірми / М. М. Афанасьєв. - М.: Финстатинформ, 2007.
2. Біляївський, І. К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз / І. К. Біляївський. - М.: Фінанси і статистика, 2001.
3. Благаю, В. А. Маркетинг у визначеннях і прикладах / В. А. благаю. - М.: 1999.
4. Болт, Г. А. Керівництво з управління збутом / Г. А. Болт. - М.: Економіка, 2008.
5. Ковальов, А. І. Маркетинг у системі управління підприємством. Розвиток підприємства і конкурентоспроможність / А.І. Ковальов, В. В. Войленко. - М., 2008.
6. Ковальов, О. І. Маркетинговий аналіз. / А.І. Ковальов, В.В. Войленко. - М., 2008.
7. Козлов, В. А. Реклама в системі маркетингу. / В. А. Козлов. - М., 2007.
8. Котлер, Ф. А. Основи маркетингу. / Ф. А. Котлер. - М.: Прогрес, 2007.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Реферат
73.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Удосконалення маркетингової діяльності ЗАТ РОСТЕМ 2
ЗАТ РОСТЕМ його характеристика та аналіз виробничо господарської діяльності
Удосконалення організації маркетингової діяльності
Удосконалення маркетингової діяльності на прикладі підприємства
Удосконалення маркетингової діяльності на прикладі Ренійського морського торговельного порту
Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга-93
Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга 93 2
Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга 93
Удосконалення збутової діяльності підприємства на прикладі ЗАТ Атлант
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru