Транспортно-складська система в машинобудівному виробництві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки України

Реферат

за темою

«Транспортно-складська система в машинобудівному виробництві»

Донецьк 2008

Зміст

1. Введення

2. Функції транспортно-складських систем

3. Види транспорту, що використовуються на підприємстві

4. Структура транспортного господарства

5. Різниця транспортно-складських систем залежно від номенклатури вантажу

6. Складське приміщення для розміщень продукції

7. Характеристика раціонального використання транспортних засобів

8. Автоматизована транспортно-складська система

9. Функції АТСС

10. Обладнання АТСС

11. Список використаної літератури

 1. Введення

У наш час будь-якому машинобудівному виробництві застосовують транспортно-складські системи, з метою вдосконалення виробництва та зменшення витрат на транспортування. Транспортно-складська система виконує важливі функції обслуговування основних і допоміжних процесів на всіх рівнях у сфері виробництва, постачання і збуту.

У необхідних системи транспортування і складування взаємодоповнюють і взаимозамещающие один одного при організації поставок в технологічних цілях підприємств. Саме від витрат на зберігання і транспортування залежить вибір схеми постачання і збуту та розміщення виробництва, і саме ці витрати мають вирішальне значення при прийнятті багатьох інших рішень у галузі управління операційною діяльністю підприємств. Призначення транспортного господарства підприємства полягає в повному задоволенні потреб підприємства у вантажоперевезеннях при максимальному використанні транспортних засобів і мінімальній собівартості транспортних операцій.

Це можливо тільки на основі правильної організації транспортного господарства підприємства та ефективного планування вантажоперевезень.

Але також варто сказати про те, що на даному етапі розвитку виробництва в галузі машинобудування все частіше на виробництві застосовуються частково або повністю автоматизовані транспортно-складські системи.

 1. Функції транспортно-складських систем

Основними функціями транспортного господарства підприємства є перевезення, навантаження-розвантаження та експедирування вантажів. Транспортне господарство обслуговує потреби підприємства у вантажоперевезеннях у сфері постачання, виробництва і збуту.

Виробнича діяльність підприємства вимагає переміщення великого обсягу різноманітних вантажів поза і всередині підприємства. На загальнозаводські склади підприємства і в цехи безперебійно повинні доставлятися від зовнішніх постачальників матеріальні ресурси (сировина, матеріали, паливо, комплектуючі тощо). З загальнозаводських складів підприємства і з цехів безперервно повинна вивозитися готова продукція для зовнішніх споживачів, а також відходи, предмети утилізації і збуту. Ці функції виконує зовнішній транспорт.

Усередині підприємства повинно бути забезпечене переміщення вантажів між цехами, ділянками і робочими місцями. Для виконання цих функцій призначений внутрішній транспорт, який включає:

1. Міжцеховий транспорт. Виконує наступні функції:

 • зі складів у цехи доставляє сировину, матеріали та комплектуючі;

 • з цеху в цех по ходу технологічного процесу переміщує заготовки, деталі й складальні одиниці;

 • з цехів на склади готової продукції вивозить готові вироби;

 • між основними, допоміжними цехами і обслуговуючими господарствами підприємства перевозить різноманітні вантажі: відходи, робочий і відпрацьований інструмент, агрегати в ремонт і з ремонту, запасні частини, порожню тару, паливо та пально-мастильні матеріали і т.д.

2. Внутрішньоцеховий транспорт. У свою чергу підрозділяється на

 • межучастковий. Усередині кожного цеху з дільниці на дільницю в процесі виготовлення і збірки транспортує заготовки, деталі, складальні одиниці і готові вироби.

 • внутріучастковий (міжопераційний). Усередині кожної ділянки між робочими місцями здійснює транспортування заготовок, деталей, складальних одиниць і готових виробів.

 1. Види транспорту, що використовуються на підприємстві

За видами транспорту розрізняють:

 • рейковий (залізничний вузькоколійний);

 • безрейковий (автотранспорт, електротранспорт);

 • водний (морський, річковий);

 • трубопровідний (трубопровідний пневмотранспорт, гравітаційні продуктопроводи, нафтопроводи і т.д.);

 • спеціальний (технологічний) транспорт;

 • підйомно-транспортні засоби (конвеєри, крани, навантажувачі, ліфти тощо).

За способом дії розрізняють:

 • транспорт перервної дії (наприклад, електронавантажувачі);

 • транспорт безперервної дії (наприклад, конвеєри).

За напрямком переміщення вантажів розрізняють:

 • горизонтальний;

 • вертикальний (ліфти, підйомники);

 • горизонтально-вертикальний (мостові крани, кран-балки, електронавантажувачі);

 • похилий (похилі канатні і монорейкові дороги, конвеєри).

 1. Структура транспортного господарства

Транспортне господарство підприємства включає:

 • загальнозаводське транспортне господарство;

 • транспортне господарство окремих цехів (цехове транспортне господарство).

 • Внутрішньоцеховий транспорт знаходиться у веденні того цеху, де він застосовується.

Для ефективного управління транспортним господарством на його базі створюється єдиний транспортний цех, який виконує ряд функцій:

 • функція руху: здійснює приймання та відправлення рухомого става, подачу під навантаження і вивантаження на вантажно-розвантажувальних пунктах;

 • вантажна і комерційна функція: відає вантажно-розвантажувальними роботами, оформляє перевізні документи, веде облік вступників та відправляються вантажів, а також розрахунки із зовнішніми перевізниками;

 • функція технічного обслуговування та ремонту: відповідає за утримання і ремонт рухомого складу і підйомно-транспортних засобів, за забезпечення запасними годинами і паливно-мастильними матеріалами;

 • функція дорожнього господарства: відає утриманням і ремонтом заводського дорожнього господарства, включаючи транспортні магістралі, інженерні споруди, засоби зв'язку та сигналізації, дорожню розмітку і покажчики.

Оперативне управління роботою транспортного господарства здійснює черговий диспетчер, який взаємодіє з черговим диспетчером підприємства.

При наявності на підприємстві централізованої служби логістики транспортне господарство входить до її складу.

 1. Різниця транспортно-складських систем залежно від номенклатури вантажу

В першу чергу для раціональної організації перевезень і розрахунку потреби в транспортних засобах потрібно визначити н оменклатуру перевезених вантажів. Зазвичай включає три основні групи:

 • сипучі вантажі (формувальні матеріали, вугілля, пісок, гравій і т.д.);

 • наливні вантажі (нафтопродукти, хімічні рідини тощо);

 • штучні вантажі.

Вантажі кожної групи мають певні особливості перевезення, навантаження-розвантаження, зберігання, вимагають застосування певних способів транспортування, технології вантажопереробки, транспортно-складської тари. Ці особливості враховуються при виборі транспортних засобів та організації їх роботи.

Вантажооборот - кількість вантажів (у тоннах), що переміщуються на підприємстві за певний період часу (доба, місяць, квартал, рік). Вантажообіг визначається на основі транспортних таблиць, що враховують надходження і відправку вантажів по кожному пункту (адресою). У кожній клітці такої таблиці вказується найменування і кількість вантажу, відповідно надійшов у даний пункт (якщо це позиція-споживач) або відправленого з нього (якщо це позиція-постачальник). Вантажообіг дорівнює сумі вантажопотоків.

Вантажопотік - кількість вантажів, які переміщуються в певному напрямку між окремими пунктами навантаження і вивантаження у межах підприємства за той же період, що і вантажообіг. Дані таблиць вантажообігу приймаються за основу при розробці схем вантажопотоків. Схема вантажопотоків у графічному вигляді відображає напрямок руху вантажів за окремими пунктами території, що обслуговується. Схема вантажопотоків складається на плані території, накреслені в певному масштабі, із зазначенням транспортних шляхів. Напрямок вантажопотоків вказується стрілками, обсяг перевезених вантажів проставляється цифрами над лініями. Схема вантажопотоків спрощує аналіз транспортної мережі та розміщення об'єктів з точки зору їх раціональної організації в просторі. Використовуючи схему вантажопотоків, можна досить швидко виявити і усунути зайві перетину, поворотні і зустрічні маршрути, скоротити шлях руху окремих вантажів, перевірити відповідність "вантажонапруженості" окремих транспортних шляхів їх пропускної здатності. У відповідності зі схемою вантажопотоків встановлюються схеми маршрутизації перевезень між окремими пунктами на території обслуговування. Перевезення вантажів можуть здійснюватися за:

 • разовим маршрутами, які призначаються для виконання неповторюваних окремих заявок, випадкових як по напрямку, так по складу і кількості вантажів, що транспортуються;

 • постійним маршрутами, які призначаються для виконання систематично повторюваних заявок, вибираються з урахуванням вантажопотоку і застосовуваних транспортних засобів.

 • комбінованим маршрутам, які являють собою комбінацію різних маршрутів або їх фрагментів.

У проектному, позамовного і дрібносерійному призводства (за відсутності стійких вантажопотоків) вантажоперевезення, як правило, організовуються за разовими маршрутами. У крупнопартійном і потоковому виробництвах вантажопотоки більш постійні, тому вантажоперевезення здійснюються і за постійними, і за разовими маршрутами.

 1. Складське приміщення для розміщень продукції

На будь-якому підприємстві частина території (площ) обов'язково відводиться під прийом, вивантаження, зберігання, переробку, навантаження та відправлення вантажів. Для виконання таких робіт необхідні вантажні майданчики і платформи з під'їзними шляхами, спеціально обладнані і оснащені технологічними засобами пункти зважування, сортування і т.д. Такі об'єкти логістичні інфраструктури підприємства являють собою склади.

Склад - це комплекс будівель, споруд та пристроїв, призначений для приймання, розміщення і зберігання вантажів, що надійшли (товарів), підготовки їх до споживання та відпуску споживачам, забезпечує збереження товарно-матеріальних цінностей, що дозволяє накопичувати необхідні запаси.

Основне призначення складу - концентрація запасів, їх зберігання, забезпечення безперебійного і ритмічного постачання споживачів відповідно до замовлень.

Які бувають склади?

У залежності від виду об'єктів зберігання розрізняють наступні склади: матеріальні, напівфабрикатів і заготовок, готової продукції, інструментів, обладнання та запасних частин, господарські, відходів та брухту.

Залежно від рівня обслуговуються потреб підприємства:

 • загальнозаводські склади,

 • цехові склади.

У залежності від ступеня оснащеності:

 • Відкриті склади. Представляють собою обладнані майданчики під відкритим небом, розташовані на рівні землі або підняті у вигляді платформ. Передбачає наявність насипного або твердого покриття (поверх грунту), огорож, підпірних стінок, естакад, систем освітлення, сигналізації, охорони, розмітки і покажчиків. На відкритих майданчиках зберігаються матеріали, які не піддаються псуванню від атмосферних явищ (опади, температура, вітер, прямі сонячні промені) і не завдають шкоди навколишньому середовищу (радіоактивне, бактеріологічне, хімічне зараження, через атмосферу і грунтові води).

 • Напіввідкриті склади являють собою такі ж обладнані майданчики, але під навісами, частково захищають від атмосферних явищ. Використовуються зазвичай для зберігання матеріалів, що вимагають укриття від опадів, але не схильних до псування від температурних змін.

 • Закриті склади є спеціально обладнані приміщення в будівлях або окремі будови різної поверховості, що виключають вплив атмосферних явищ на об'єкти зберігання та їх вплив на навколишнє середовище. Закриті склади, можуть бути опалювальні і неопалювальні, з природною і примусовою вентиляцією, з природним та штучним освітленням і т.д. Закриті склади можуть бути обладнані спеціальним чином для створення особливих умов (ізотермічних, изобарических тощо) зберігання і вантажопереробки специфічних продуктів і матеріалів. Для матеріалів, вогненебезпечних, вибухонебезпечних, іншим чином небезпечних або шкідливих для людини і навколишнього середовища, створюються спеціальні сховища закритого типу, в т.ч. герметичні (підземні споруди, ємності і т.д.)

 1. Характеристика раціонального використання транспортних засобів

Для характеристики використання транспортних засобів і оцінки роботи транспортного господарства застосуються сістематехніко-економічних показників, основними з яких є:

1. Технічна швидкість руху транспортного засобу.

Визначається як відношення довжини шляху від початкового до кінцевого пункту до часу руху транспортного засобу. Розрахункова технічна швидкість руху міжцехового транспорту залежно від умов експлуатації може складати 60-80 м / хв всередині будівель, 100-150 м / хв поза будівлями.

2. Експлуатаційна швидкість транспортного засобу.

Визначається як відношення довжини шляху від початкового до кінцевого пункту до часу стоянки на початковому, проміжних і кінцевому пунктах.

3. Коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу.

Дорівнює відношенню маси одночасно перевезеного вантажу до вантажопідйомності транспортного засобу.

4. Коефіцієнт використання пробігу транспортного засобу.

Дорівнює відношенню шляху, прохідного транспортним засобом з вантажем, до шляху, прохідного без вантажу. Скорочення пробігу без вантажу (холостий хід) за рахунок раціональної маршрутизації покращує використання транспортних засобів і зменшує потребу в їх кількості.

5. Коефіцієнт використання робочого часу транспортного засобу. Визначається як відношення фактичного часу роботи транспортного засобу до календарного часу за один період. При нормальній експлуатації повинен бути не менше 0,85. Особливе значення має оцінка якості транспортного обслуговування, яке враховує дотримання строків та розміру партій доставки, відсутність випадків пошкодження і неправильної засилання вантажів, надання додаткових послуг і т.д. Оцінка по кожному з критеріїв дозволяє отримати комплексну оцінку ефективності транспортного обслуговування.

 1. Автоматизована транспортно-складська система

Зростання та удосконалення машинобудівних підприємств, прагнення їх до поліпшення якості продукції, автоматизації виробництва та зменшення витрат на виготовлення продукції, що випускається призвели до того, що на вдосконалення чи модернізірований підприємствах застосовуються Гнучкі виробничі системи (ГВС) та автоматизована транспортно-складська система (АТСС). Будучи однією з основних підсистем ДПС, АТСС в значній мірі визначає компонування, функціональні можливості, вартість всієї виробничої системи, а також надійність її роботи.

Автоматизована транспортно-складська система (АТСС), використовувана в ДПС, - система взаємозалежних автоматизованих транспортних і складських пристроїв для укладання, зберігання, тимчасового накопичення, розвантаження та доставки предметів праці і технологічної оснастки.

Характер виробничих процесів у ДПС - стохастичний (невизначений) у зв'язку з тим, що при випуску багатономенклатурної продукції дрібно-або середньосерійному партіями неможливо забезпечити однакове або кратне час обробки деталей на різних верстатах; неоднаково і час простоїв верстатів, необхідний для їх переналагодження, і т . д. Тому АТСС нарівні з основними завданнями, зазначеними раніше, використовують також для згладжування уривчастості і тимчасової нерівномірності процесів механічної обробки в гнучких виробничих системах.

 1. Функції АТСС

До основних функцій АТСС в загальному випадку можна віднести:

 • прийом і видачу зі складу або інших накопичувачів АТСС матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готових деталей, технологічної оснастки (пристроїв, різального і допоміжного інструменту і т. п.) від зовнішніх по відношенню до ДПС постачальників, з позиції (або на позицію) обробки, контролю або установки (зняття) заготовок (деталей) на пристосування-супутники; розміщення прийнятих матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готових деталей, технологічної оснастки в осередках складу або інших накопичувачах АТСС і їх тимчасове зберігання; облік надходження, видачі та наявності на складі (або інших накопичувачах) АТСС матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готових деталей і технологічної оснастки;

 • транспортування заготовок, напівфабрикатів, пристосувань-супутників, тар, касет зі складу на дільницю установки заготовок, напівфабрикатів на пристосування-супутники чи в касети і назад на склад готової продукції;

 • транспортування пристосувань-супутників (касет) з встановленими заготовками (напівфабрикатами) на склад або на приймальні позиції технологічного обладнання;

 • міжопераційні транспортування пристосувань-супутників або касет (тар) з робочою заготовками (напівфабрикатами);

 • транспортування оброблюваних деталей на позиції міжопераційного або остаточного контролю та їх повернення на склад або на приймальні позиції технологічного обладнання для подальшої обробки;

 • розподіл інших вантажних одиниць (матеріалів і т. п.) між технологічним обладнанням;

 • транспортування інструментів зі складу АТСС до металорізального обладнання (для його заміни) і повернення його на склад;

 • завантаження-вивантаження приймальних пристроїв технологічного устаткування і ділянок (позицій) контролю й установки (зняття) на пристосування-супутники або у касети.

 1. Обладнання АТСС

АТСС включає в себе різне обладнання: транспортні засоби, під ними розуміється транспорт, функціонально взаємозв'язаний з основним і допоміжним обладнанням ГПС і забезпечує переміщення заготовок, оброблюваних виробів, ріжучих інструментів, змінних агрегатів до вузлів, необхідних для здійснення ТП у ДПС в автоматичному або автоматизованому режимі .

Основне призначення транспортних роботів: транспортування вантажних одиниць; завантаження-вивантаження приймальних пристроїв технологічного устаткування, транспортних механізмів; розподіл вантажних одиниць між основним технологічним обладнанням. У світовій практиці при організації АТСС найбільш широко застосовують підлогові безрейкові автоматичні візки (електроробокари) завдяки простоті споруди транспортних шляхів, оснащенню візків пристроями автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій. Транспортні роботи, наприклад, на автоскладальному заводі фірми VOLVO (Швеція) обладнані підйомними і підйомно-поворотними столами, висувними штангами для підйому і фіксації на потрібній висоті піддонів з вантажем чи касет із заготовками. Подібні автоматичні візки розроблені і в нашій країні ("Електроніка" вантажопідйомністю 500 кг). Застосовуються автоматичні транспортні візки і вантажопідйомністю від 50 кг до кількох тонн. На візку конструкції Інституту атомної енергії імені І.В. Курчатова встановлений робот, який крім вантажно-розвантажувальних робіт виконує функції верстатного завантажувального робота. Оптоелектронна система маршрутослеженія візка складається зі світлових маяків, розташованих у суворій послідовності на стелі виробничого приміщення, і датчиків на приладах, встановлених на роботі. Під час руху візок орієнтується на світлові маяки, а при точному позиціонуванні - на спеціальні мітки, нанесені на обладнанні. Супутники з виробами, що встановлюються на приймальний стіл візки, робот може зрушувати на стіл станції вивантаження. Оригінальна конструкція шасі дозволяє рухатися візку не тільки вперед по трасі, але і зміщуватися вбік, розвертатися на місці, рухатися під будь-яким кутом до осі платформи.

Оптоелектронні системи маршрутослеженія створюють, використовуючи також спеціальні світлові смуги (флуоресцентні, світловідбиваючі металізовані або металеві; білі з чорною окантовкою), що наносяться на дорожнє покриття. Візки в цьому випадку оснащують спеціальними датчиками. На практиці, крім оптоелектронних систем, застосовують електромеханічні й індуктивні системи стеження. Електромеханічні системи передбачають використання в дорожньому покритті направляючої шини або паза, по якому переміщається ролик, закріплений на відкидному кронштейні і пов'язаний, як правило, з переднім керованим колесом.

При індуктивних (електромагнітних) системах стеження візок рухається уздовж металевої смуги, змонтованої вздовж траси на поверхні дорожнього покриття. Під передньою частиною візки розташовуються датчики стеження. Струм низької частоти пропускається через дроти наведення, які прокладаються під підлогою. На візку встановлено дві котушки датчиків. Шляхом посилення різниці напруг, індукованих у цих котушках, здійснюється автоматичне рульове керування візком.

Важлива організуюча роль у АТСС належить складах. Автоматичний склад може складатися з різних поєднань наступних технологічних ділянок: зони зберігання вантажів; ділянок прийому і видачі вантажів на внутрішньозаводський транспорт; ділянки укладання деталей або виробів у транспортно-складську тару; ділянки прийому і видачі вантажів із зони зберігання; ділянки прийому і видачі вантажів з зони зберігання; ділянки прийому і видачі вантажів на внутрішньосистемний транспорт ДПС.

Залежно від конструктивних особливостей та технічної оснащеності можна виділити наступні основні типи автоматичних складів: з клітинними стелажами та автоматичним стелажним краном-штабелером; з клітинними стелажами та автоматичним мостовим краном-штабелером; з гравітаційними стелажами та автоматичними стелажними кранами-штабелерами (каретками-операторами) ; з автоматичними елеваторними стелажами; автоматичний підвісний склад зазвичай у поєднанні з підвісним штовхає конвеєром, що має автоматичне адресування вантажів.

В автоматичному виробництві найбільш широко застосовують склади з автоматичними стелажними кранами-штабелерами, оскільки вони займають мало місця, мають високу продуктивність і більш легко піддаються автоматизації. Їх недолік полягає в тому, що вантажопідйомність однієї секції невелика, особливо при невеликій висоті приміщення. Щоб отримати достатню місткість складу, потрібно споруджувати довгі стелажі, що не завжди прийнятно через планування цеху і, крім того, призводить до зниження продуктивності крана-штабелера внаслідок великих відстаней переміщення.

При одиничному і дрібносерійному виробництві доцільно застосовувати стелажні склади з автоматичними мостовими кранами-штабелерами

Список використаної літератури

1. «Транспортна логістика. Новітні технології побудови ефективної системи доставки »Беспалов Р.С., 2007р.

2. «Транспортно-складська логістика. Навчальний посібник »В. Є. Ніколайчук, 2005р.

3. «Автоматизовані транспортно-складські системи на ділянках механічної обробки деталей» Коган Б.І., 2002р.

Посилання (links):
 • http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Коган% 20Б.І.
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Транспорт | Реферат
  63.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Транспортно складська система в машинобудівному виробництві
  Державна система охорони праці на виробництві
  Система контролю якості в будівництві при виробництві земляних робіт
  Основні засоби як об`єкт обліку на машинобудівному підприєм
  Основні засоби як об`єкт обліку на машинобудівному підприємстві
  Організація системи управління на сучасному машинобудівному підприємстві
  Основні принципи організації і функціонування виробництва на машинобудівному підприємстві
  Оцінка технологічних і техніко-економічних показників виготовлення деталей на машинобудівному
  Транспортно-експедиційні операції
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru