приховати рекламу

Транспортно-експедиційні операції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МОСКОВСЬКА ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Калінінградський філія

Курсова робота

Тема:

Транспортно-експедиційні операції

Дисципліна: Торговий менеджмент

Виконав:

студент групи Мз-07-3 ,5-1 (СМЗ-16)

Н. А. Танцуева

Перевірив к.е.н., доцент

к.е.н. Т. В. Дюканова

«Допустити до захисту»

к.е.н., доц. Т. В. Дюканова

«____»_________________ 200__р.

Дата захисту «___»______________ 200__р.

Оценка_________________

2009р.

Зміст:

Введення

1. Теоретичні основи транспортно-експедиційних операцій

1.1 Поняття транспортно-експедиційних операцій

1.2 Види і характеристика транспортних засобів

1.3 Основні види моделей транспортування вантажів

1.4 Вибір способу транспортування, видів транспорту, транспортних засобів і перевізника

2. Аналіз діяльності торгово-логістичної компанії ТОВ «ЮРІНАТ»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Організаційна структура

2.3 Аналіз компанії

2.3.1 Аналіз продуктово-ринкових комбінацій фірми

2.3.2 Аналіз клієнтів компанії

2.3.3 Аналіз постачальників компанії

2.3.4 Аналіз основних показників компанії

3. Транспортно-експедиторські операції торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ»

Висновок

Список використаної літератури

Список програм

Введення

Тема даної курсової роботи - «Транспортно-експедиційні операції». Ця тема є актуальною, тому що в умовах глобалізації сучасної економіки підвищення ефективності доставки вантажів входить в пріоритетні напрями скорочення витрат промислових підприємств, торгівлі та сфери послуг.

У зв'язку з цим останнім часом явно намітилася тенденція виділення транспортно-експедиційного обслуговування в самостійну галузь транспортного комплексу.

Визначимо мету, об'єкт, предмет і завдання дослідження.

Мета даної роботи - розглянути транспортно-експедиційні операції.

Об'єктом дослідження є транспортно-експедиційні операції.

Предмет дослідження - особливості транспортно-експедиційних операцій в торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ» (ТОВ «ЮРІНАТ»).

Завдання дослідження:

 1. Розглянути основні види транспортних засобів і дати їм характеристику

 2. Розглянути основні види моделей транспортування вантажів

 3. Описати вибір способу транспортування, видів транспорту, транспортних засобів і перевізника

 4. Провести аналіз діяльності торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ»

 5. Проаналізувати транспортно-експедиційні операції на даному підприємстві

 6. Розробити рекомендації щодо вдосконалення транспортно-експедиційних операцій

Наша курсова робота складається з трьох частин - з однієї теоретичної і двох практичних.

У першій частині роботи ми розглянемо теоретичні основи транспортно-експедиційних операцій. Опишемо види транспортних засобів, дамо їм характеристику, виділимо основні види моделей транспортування вантажів, і розглянемо, на чому грунтується вибір способу транспортування і видів транспорту.

Друга практична частина включає аналіз діяльності підприємства на прикладі торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ».

Потретє практичної частини ми розглянемо особливості транспортно-експедиційних операцій на прикладі торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ» і на закінчення дамо рекомендації по вдосконаленню транспортно-експедиційних операцій на даному підприємстві.

1. Теоретичні основи транспортно-експедиційних операцій

1.1 Поняття транспортно-експедиційних операцій

Транспортно-експедиційне обслуговування - це діяльність в галузі перевезень, що охоплює весь комплекс операцій і послуг з доставки товару від виробника продукції до споживача. 1

Поняття транспортно-експедиційного обслуговування істотно ширше поняття «перевезення».

Транспортний сервіс в сучасних умовах включає в себе не тільки власне перевантаження вантажів від постачальника споживачеві, а й велика кількість експедиторських, інформаційних операцій, послуг з вантажопереробки, страхування, охорону і т.д. Такий підхід сприяє оптимальному вибору транспортних послуг, бо якість перевезень, як правило, більшою мірою відбивається на загальних витратах, ніж собівартість перевезень.

Необхідність транспортної експедиції обумовлена ​​тим, що процес доставки вантажу від відправника вантажу до вантажоодержувача, як правило, складається з кількох етапів перевезення, у тому числі з використанням різних видів транспорту.

При цьому виникає потреба як в організації та координації цих етапів, так і у виконанні супутніх перевізного процесу допоміжних робіт, які можуть виконуватися безпосередньо вантажовласниками (вантажовідправниками і вантажоодержувачами) і спеціалізованими організаціями (посередниками).

Одна з основних задач транспортно-експедиційного обслуговування в сучасних умовах - пошук найбільш ефективного для замовника варіанта доставки вантажів на одному або декількох видах транспорту. 2

1.2 Види і характеристика транспортних засобів

Для початку, дамо визначення поняття «транспорт». Транспорт - це галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення людей і вантажів. 1

Транспорт в зави симости від масштабу його використання поділяється на дві са мостоятельное групи - магістральний і промисловий. Маги стральний транспорт (транспорт загального користування) застосо ється на шляхах сполучення, що зв'язують великі міста, промисло лені центри та економічні райони. 2 На рис. 1 представлена ​​класифікація видів транспорту: 3


Рис. 1. Загальна класифікація видів транспорту

Магістральний транспорт може бути згрупований наступним чином: універсальний (залізничний, водний, автомобільний, повітряний) і спеціальний (трубопровідний); внутрішній (перевезення усередині країни) і зовнішній (міжнародні перевезення); цілорічний (залізничний, автомобільний) і сезонний (внутрішній водний). Відомчий транспорт підприємств і організацій прийнято називати промисловим транспортом. Магістральний і промисловий транспорт (за винятком трубопровідного) може здійснювати як вантажні, так і пасажирські перевезення. Кожен з наведених видів транспорту має свої специфічні особливості і переваги, які мають певне значення для виробничо-господарської діяльності суб'єктів господарювання - учасників макрологістічес кой ланцюга. (Зведена таблиця «Характеристика видів транспорту» представлена ​​в Додатку № 1)

Для перевезення важких і великогабаритних вантажів на великі відстані, найчастіше вибирають залізничний транспорт. Потяги можуть пересуватися з постійною і досить високою швидкістю, а так само можуть працювати в комбінації з іншими видами транспорту. 1

Залізничний транспорт є одним з найважливіших видів сучасного транспорту. В даний час залізничний транспорт втілив у собі результати тривалого процесу розвитку мережі залізниць і постійного вдосконалення окремих їх елементів - рейкових шляхів, станційних будівель, засобів тяги, вагонів, засобів зв'язку, сигналізації і без небезпеки. Особливості та переваги залізничного транс порту полягають у наступному:

по-перше, більш низька собівартість перевезення вантажів у порівнянні з іншими видами транспорту і можливість їх регулярно транспортувати незалежно від метеорологічних умов і пори року;

по-друге, можливість спорудження залізничних шляхів практично на будь сухопутної території та організації масових перевезень з високою провізної здатністю, а також зі значною швидкістю, по-третє, можливість створення прямого зв'язку між великими промисловими підприємствами з використанням під'їзних залізничних колій та забезпечення доставки вантажів без дорогих перевалок, по-четверте, залізничний транспорт відрізняє універсальність рухомого складу, призначеного для перевезень цілого спектра різних вантажів - нафти і нафтопродуктів, вугілля, лісових і будівельних матеріалів. 1

Залізничний транспорт має ще ряд специфічних особливостей економіко-організаційного характеру, що відрізняють його від інших видів транспорту, які полягають в наступному:

 • висока капіталомісткість споруди залізниць та щодо повільна віддача авансируемого капіталу. При цьому окупність капітальних витрат у залізничному будівництві в значній мірі залежить від потужності освоюваних вантажопотоків на нових лініях;

 • технічне оснащення залізничного транспорту включає в себе різноманітні та численні споруди та пристрої - рейкові шляхи зі штучними спорудами, станції з відповідним облаштуванням, рухомий склад, пристрої електропостачання, спеціальні засоби регулювання і забезпечення безпеки руху;

 • переважання у структурі фондів залізничного транспорту вартості постійних, стаціонарних пристроїв. Тому спади обсягів перевезень вантажів тягнуть за собою зниження дохідних надходжень, що негативно відбивається на фінансовому стані залізничного транспорту;

 • існування сформованої досить великої промисловості, яка обслуговує основну діяльність залізних до ріг, яка поділяється на підприємства, що виконують поточний ремонт і технічне обслуговування рухомого складу - локомотивні та вагонні справу, і ремонтні підприємства, що здійснюють капітальний ремонт і модернізацію рухомого складу, а також виробляють запасні частини для проведення поточного ремонту.

В організації, плануванні, управлінні, регулюванні та координації функціонування залізничного транспорту виділяються два самостійних, але тісно пов'язаних між со бою напрямки виробничо-господарської діяльності: перевезення вантажів (транспортування вантажів по заданих маршрутах в конкретне місце призначення, забезпечення контролю за рухом вантажів в реальному масштабі часу); технічне обслуговування (комплекс науково-технічних, дослідних і дослідно-конструкторських робіт, забезпечення ремонту і обслуговування рухомого складу, що супроводжується високою трудомісткістю, матеріаломісткістю і енергоємністю).

Автомобільний транспорт перевозить вантажі по автодорогах і має значну сферу застосування як при доставці продукції на короткі та середні відстані, так і на далекі відстані, коли потрібно перевезти специфічні види вантажів і при цьому скоротити час їх доставки. Автомобільний транспорт має свої особливості, відмінні від інших видів транспорту, які зводяться в основному до наступного:

 • по-перше, можливість пере візки практично всіх видів вантажів (від тарно-штучних до сипучих і рідких), при цьому партія вантажу при автомобільних перевезеннях в середньому в 5-10 разів менше вагонної партії при залізничних перевезеннях, що змушує вилучати з обігу значні матеріальні ресурси;

 • по-друге, пряма доставка вантажів без перевалок або відомості кількості вантажно-розвантажувальних операцій до мінімуму; на приклад, близько чверті всіх вантажів залізниць підвозиться або вивозиться зі станцій автомобільним транспортом (кількість вантажно-розвантажувальних операцій в цих випадках доходить до шести, а по дрібним отправкам і більше) проти двох при пря мій автомобільної перевезення;

 • по-третє, можливість доставки вантажів споживачам транс кравців послуг з високою швидкістю (по швидкісним характеристикам автомобільний транспорт поступається тільки повітряному), що підвищує ймовірність доставки вантажу точно в строк, наприклад, вантаж на відстань перевезення в 100 км автомобільним транс портом доставляється в 20 разів швидше, ніж залізничним;

 • по-четверте, значна маневреність автомобільного транспорту, яка особливо важлива при підвозі та вивезенні продукції в пунктах вантажовідправників і вантажоодержувачів, де відсутні під'їзні залізничні колії, а також у деяких випадках здатність забезпечити більш короткий маршрут руху, коли, наприклад, відстань перевезення по автомобільних дорогах менше, ніж по залізниці;

 • по-п'яте, можливість доставки вантажів з найбільшим ефектом на такі відстані: при підвозі та вивезенні масових навалочних вантажів до 200 км; при перевезенні промислових і продовольчих вантажів до 400 км.

Однак автомобільний транспорт є найбільш трудомістким і витратним видом транспорту в зв'язку з відносно малою вантажопідйомністю і місткістю автомобілів. Собівартість перевезення вантажів на автомобільному транспорті значно вище, ніж на водному і залізничному транспорті. 1

Але в цілому більша частина вантажів перевозиться по автомобільних дорогах. (Наприклад, у Великобританії 60% усіх вантажів перевозиться саме таким чином.) 2

Внутрішній водний транспорт займає специфічне місце в транспортному обслуговуванні. Він забезпечує доставку вантажів в окремі територіальні утворення, що не мають розвинених сухопутних шляхів сполучення, і пере візки рядів вантажів, в основ ном масових навалочних (вугілля, будівельні та лісові матері али). Слід зазначити, що річкові басейни повністю або частково ізольовані і утворюють самостійні транспортні ринки. Внутрішній водний транспорт має ряд специфічних особливостей:

 • по-перше, порівняно невисока собівартість перевезення вантажів (так, собівартість перевезення на магістральних річках на 35% нижче залізничних перевезень і в 3 - 5 разів нижче автомобільних), що пояснюється насамперед питомими витратами енергії, які на річковому транспорті значно нижче, ніж на сухопутних видах транспорту;

 • по-друге, сезонність перевезення вантажів та обмеження руху погодними умовами, що, природно, впливає на тривалість експлуатації внутрішніх водних транспортних засобів протягом року;

 • по-третє, значно менше капітальні витрати посрать нению з сухопутним транспортом; так, початкові витрати на організацію з: 9доходства по великих магістральних річках у 8 - 10 разів менше відповідних витрат на створення залізниць і в 3 - 4 рази менше витрат на будівництво автомобільних доріг з твердим покриттям;

 • по-четверте, висока провізна спроможність внутрішнього водного транспорту, яка обумовлена ​​глибоководними внутрішніми водними шляхами магістральними, пристосованими для перевезення масових вантажів.

Морський транспорт широко застосовується в міжнародних перевезеннях і внутрішніх каботажних (судноплавство між порту ми однієї країни) перевезеннях. Найбільша частка в обсязі перевезень і вантажообігу припадає на міжнародні повідомлення. Морський транспорт має ряд особливостей:

 • по-перше, наявність практично необмеженої лінійної пропускної здатності, яку можуть стримувати продуктивність переробки вантажів у портах (причальні лінії і вантажно-розвантажувальні механізми) і пропускна спроможність каналів;

 • по-друге, наявність, як і на річковому транспорті, порівняно невисоких капіталовкладень, як первинних - будівництво суден, портів, так і наступних - їх експлуатація, а також щодо невисоких паливно-енергетичних витрат на перевезення вантажів на далекі відстані, отже, досить низькою собівартості перевізного процесу;

 • по-третє, значні обсяги зовнішньоторговельних вантажів, які жоден з інших видів транспорту в даний час не може доставляти в міжнародному та міжконтинентальному масштабі. 1

Повітряний транспорт (літаки і вертольоти) є самим швидкісним, але при цьому і найдорожчим видом транс порту, що здійснюють вантажні перевезення, тому він відіграє значну роль, в першу чергу в пасажирських перевезеннях на далекі відстані і при недостатній розвиненості сухопутної транспортної інфраструктури в деяких територіальних утвореннях. Основні переваги вантажного повітряного транспорту:

 • по-перше, доставка термінових вантажів, наприклад медикаментів, гуманітарної допомоги, швидкопсувних вантажів у місця, де за фіксовано надзвичайний стан;

 • по-друге, доставка промислової і продовольчої продукції, найбільш цінних вантажів, а також пошти у важкодоступні для сухопутного і водного транспорту територіальні утворення;

 • по-третє, достатня маневреність літаків (вертольотів) при наявності значної безпосадочний дальності польоту і найкоротших відстаней повітряних маршрутів в порівнянні з маршрутами на інших видах транспорту. 2

Трубопровідний транспорт. Перевагою цього виду транспорту є низька собівартість при високій пропускній здатності, а так само висока ступінь збереження вантажів.

До недоліків трубопровідного транспорту належать низька швидкість переміщення (як правило, не більше 10 кілометрів на годину) і негнучкість (транспортування здійснюється між фіксованими точками). 3 А також вузька номенклатура підлягають транспортування вантажів (рідина, гази, емульсія).

Промисловий транспорт являє собою виробничий транспорт промислових підприємств, що здійснює внутрішні перевезення вантажів (заготовки, деталі, вузли, агрегати, готова продукція) і зовнішні кооперовані перевезення між підприємством і постачальниками або споживачами. Тому промисловий транспорт, з одного боку, невід'ємна частина виробничого процесу, з іншого - найважливіша ланка транс порту загального користування.

Розглянуті види транспорту (та їх характеристики) в сукупності і при своїй взаємодії в змішаних перевезеннях утворюють єдину транспортну систему, яка представ лена різноманітним рухомим складом, шляхами сполучення (сухопутні, водні, повітряні), парком різних вантажно-розвантажувальних механізмів та іншими допоміжними пристроями і обладнанням, що забезпечують процес перевезення вантажів.

1.3 Основні види моделей транспортування вантажів

Транспортування вантажів передбачає різні варіанти використання одного або декількох видів транспорту у перевізному процесі. В даний час існують наступні моделі перевезення вантажів.

Унімодальних модель перевезення вантажів передбачає використання тільки одного виду транспорту при доставці вантажів споживачеві. Як правило, ця модель застосовується у випадках, коли чітко задані початковий і кінцевий пункти транспортування і при цьому відсутні проміжні операції по складуванню і вантажу переробці. Ця модель використовується при великотоннажних відправленнях і при наявності під'їзних шляхів в кінцевому пункті доставки вантажу. 1

Всі інші моделі відносяться або до системи змішаного перевезення вантажів, що здійснює процес транспортування двома видами транспорту, (наприклад, залізничний - автомобільний або морський - залізничний), або до системи комбінованої перевезення вантажів, що здійснюється декількома видами транспорту.

Інтермодальних модель являє собою послідовну перевезення вантажів декількома видами транспорту в одній і тій же вантажний одиниці або транспортному засобі без перевантаження самого вантажу при його перевалки на інший вид транспорту: трейлерниe перевезення - переміщення залізничного вагона на візках-ваговоза автомобільного транспорту; контрейлерні перевезення - переміщення автотранспортних засобів на вагоні - платформі; систем роудрейлеров - установка напівпричепа на залізничну візок. 2

Мультимодальна модель перевезення вантажів є модифікацією інтермодальний моделі і відрізняється від неї тим, що в перевезеннях один вид транспорту (наприклад, залізничний) виступає в ролі основного перевізника, а взаємодіючі види транспорту є клієнтами, що оплачують його послуги.

До основних принципів функціонування розглянутих моделей перевезень вантажів слід віднести: єдиний комерційно-правовий режим; комплексний підхід до вирішення фінансово - економічних питань організації перевезень; єдиний організаційно-технологічний підхід до управління перевезеннями; координація дії всіх логістичних посередників, що беруть участь в процесах транспортування.

Найбільш прогресивними моделями перевезення вантажів на сьогоднішній день, здатними підвищити конкурентоспроможність транспортних послуг, є: трансмодальная модель, заснована на технології перевезень різними видами транспорту за єдиними транспортно-проїзними документами; амодальная модель, яка передбачає організацію певних маршрутів, реалізованих різними видами транспорту і контрольованих з одного диспетчерського пункту.

1.4 Вибір способу транспортування, видів транспорту, транспортних засобів і перевізника

Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні особливості різних видів транспорту. 1

Вибір способу транспортування вантажів є одним із важливих завдань, що вирішуються вантажовласниками. При цьому альтернативні варіанти способу транспортування мають три самостійних, але взаємопов'язаних напрямки - вибір виду або видів транспорту, вибір певних транспортних засобів виду (видів) транспорту, вибір перевізника, що доставляє вантаж. Загалом на вибір способу транспор вання вантажів впливає ряд об'єктивних і суб'єктивних усло вий, які можна звести до декількох основних позиціях (рис. 2). 1

Рис. 2. Основні умови вибору способу транспортуванняМожливість вибору способу доставки вантажів визначається існуючими у конкретному територіальному утворенні видами транспорту, які споживачі транспортних послуг мають можливість вибирати. Відповідно витрати на переміщення вантажу в поточній можливості при виборі транспортних каналів товароруху враховуються за встановленими в даному територіальному утворенні тарифним платам за перевезення та інші послуги, включаючи сервісні. При перспективної (стратеги чеський) можливості вибору способу транспортування - майбутнього розвитку транспортної мережі в даному територіальному утворенні враховуються наведені експлуатаційно-будівельні витрати.

Варіанти з обмеження вибору способу транспортування залежать від географічних і виробничих особливостей від ділових територіальних утворень; наприклад, масова до ставка вантажів у віддалені райони можлива в основному річковим транспортом тільки в період навігації, а вугілля на теплові електростанції або залізорудну сировину на металургійні комбінати доставляються, як правило, по залізницях з використанням під'їзних залізничних шляхів. Тому в наведених варіантах вибір способу перевезення вантажів істотно обмежений. Що стосується мелкопартіонних вантажів, що доставляються споживачам в територіальних утвореннях з розвиненою мережею шляхів сполучення, то вибір видів транспорту дуже широкий залізничний, автомобільний, внутрішній водний (при наявності судноплавних річок), повітряний.

Принципи вибору способу транспортування включають насамперед порівнянність витрат на перевезення по різних видах транспорту, які відшкодовує споживач транспортних послуг, тобто загальні витрати з доставки вантажів. При цьому основні елементи транспортних витрат поділяються на три групи: рас ходи, пов'язані з власне переміщенням вантажів, у тому числі видатки на виконання початково-кінцевих і движенческой операцій Т п. Г; витрати, необхідні на здійснення вантажно-розвантажувальних або перевантажувальних (перевалочних) операцій Т п. р;

додаткові витрати, пов'язані з втратами вантажів, природоохоронними заходами, сервісним обслуговуванням Т Д 'Тоді загальні витрати з доставки вантажів Т заг можна визначити за такою формулою:

Т заг = Т п. Г + Т п. Р + Т Д '

Наведені загальні витрати визначаються за єдиними відстаням, встановленим для всіх видів транспорту. При цьому, природно, загальні витрати по можливості мінімізуються за видами транспорту, що розглядаються як альтернативні при виборі способу транспортування. Крім перерахованих витрат у вантажовласників можуть виникнути витрати, що розрізняються за окремими видами транспорту: вартість тари, плата за тимчасове зберігання вантажу в початкових, проміжних і кінцевих пунктах його переміщення, страхові внески та інші витрати, супутні процесу товароруху.

При розгляді вартісних і натуральних показників порівнюваних варіантів зіставляються елементи витрат на всьому шляху переміщення вантажу - від складу відправника вантажу до складу вантажоодержувача, включаючи можливі проміжні перевалки вантажів. Одночасно наводяться в порівнянний вид відмінності в структурі витрат за видами транспорту та операціями перевізного про процесу, а розрахунки по варіантах перевезень виконуються для однакового обсягу вантажів між одними і тими ж пунктами переміщення. Принцип забезпечення достовірної і достатньої інформованості споживачів транспортних послуг (якість і вартість транспортних послуг, наявність експедиторської служби) є важливою позицією при ухваленні рішення про вибір способу транспортування. Об'єктивна інформація про транспортні послуги дозволяє споживачам цих послуг проводити порівняльний аналіз і оптимізацію витрат по різних варіантах перевезень.

Перераховані принципи значною мірою визначають методи вибору транспорту, які різняться між собою способами або повнотою обліку тих чи інших зіставляються показників - повний облік практично всіх зіставляються показників за різними видами транспорту або обмежений облік узагальнюючих зіставляються показників за видами транспортування.

Показники при виборі виду транспорту, що бере участь в перевізному процесі, поділяються на кількісні і якісні, які, в свою чергу, класифікуються на загальні для всіх видів транспорту і приватні (специфічні), притаманні окремим видам транспорту.

Фактори вибору способу транспортування включають облік: форми власності перевізників; транспортних підприємств і транспортних засобів; прийняті системи страхування вантажів - страхування вантажу на випадок його фізичної втрати або пошкодження, страхування відповідальності перевізника (експедитора); різних варіантів банківського обслуговування.

Критерії вибору способу перевезення вантажу класифікуються: на економічні (вартісні) показники, що включають та рифи і ціни на перевезення та інші транспортні послуги, собі вартість перевезень, прибуток, рентабельність, питомі капітальні вкладення, фондомісткість, вартість вантажний маси, що у процесі транспортування, процентні ставки за кредитами, податки, акцизи, митні збори; на натуральні показники - обсяг і дальність перевезень, величина попиту на транспортні послуги, вантажообіг, вантажонапруженість, потреба в робочій силі, продуктивність праці, потреба в паливно-енергетичних ресурсах і матеріалах; на техніко- експлуатаційні характеристики видів транспорту - швидкість рухомого складу, дальність перевезення, вантажопідйомність транс кравця кошти, провізна спроможність транспорту, продуктивна сила транспортних засобів.

Вид або види транспорту вибираються за наступними критеріями: економічність перевезень вантажів; здатність доставки вантажів у будь-яку точку територіального утворення; розміщення мережі шляхів сполучень; сезонність і ритмічність роботи транс порту в різних метеорологічних умовах; провізна спроможність транспорту; дальність перевезення; ризики, що виникають при транспортуванні вантажів.

Вид або види транспорту, транспортні засоби та перевізники вибираються за витратами на перевезення вантажів та тривалості їх доставки споживачеві, які необхідно по можливості мінімізувати.

2.Аналіз діяльності торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ»

  1. Загальна характеристика підприємства

Дане підприємство було зареєстровано, як юридична особа, в 1993 році і закріпило за собою назву ТОВ «ЮРІНАТ». Протягом двох років з дня заснування, за відомостями працівників, дана фірма займалася різними видами діяльності, такими як: продаж деякого асортименту продуктів харчування, продаж побутових приладів, надання фото-послуг, а також виготовлення металовиробів і будівництво. Виходячи з вище перерахованого, керівництво в ці терміни займалося пошуком необхідного сегменту ринку, в якому був би можливий економічне зростання фірми з найменшими витратами в майбутніх періодах та повне задоволення потреб населення.

В ході проведених досліджень ринку і на основі, створеної за два роки фінансової бази в кінці 1995 року було визначено, що основною сферою діяльності ТзОВ «ЮРІНАТ» буде оптовий продаж якісних кондитерських виробів відомих виробників на ринку Калінінградській області шляхом продажу їх через торгових представників на підприємства роздрібної торгової мережі.

З цього моменту на фірмі відбувається доопрацювання і уточнення стратегічних цілей, переформування організаційної структури, створення оптимальних каналів збуту (на основі активних продажів), пошук надійних постачальників, розробка асортиментної політики, а також робота по пошуку кваліфікованих кадрів.

До кінця 1998 року основними клієнтами ТОВ «ЮРІНАТ» є оптові підприємства і підприємства роздрібної торговельної мережі Калінінграда і області, що свідчить про грамотно розробленої збутової політики і вмілому підборі кадрів. Основні фонди підприємства - це офіс і торговий зал, склади знаходяться в оренді.

Слід зазначити, що чисельність працівників змінювалася з роками. Якщо у витоків стояло лише 12 чоловік, то до початку 1999 року їх було вже 20, а до кінця цього ж року - 35 осіб. Саме це, а також розширення сфери діяльності підприємства зажадало змін в організаційній структурі: були виділені в окремі структурні підрозділи відділ логістики та комерційний відділ, в якому торгові агенти поділяються за кондитерських і бакалійних напрямку.

Надалі відбуваються зміни в структурі основних фондів. У 2000 році компанія набуває територію виробничої бази, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. На базі доступних виробничих площ створюються складські приміщення, розміщуються стелажі, складське обладнання, а також створюється цех фасування продукції. В цей же час відбувається капітальний ремонт офісних приміщень. В даний час, ТОВ «ЮРІНАТ» має комплекс сучасних офісних і складських приміщень в одному місці, що допомагає краще здійснювати оперативні заходи по всіх напрямках, але більшості випадків зі збуту та постачання продукції.

З 2001 року компанія починає освоювати новий ринок - оптову торгівлю замороженими продуктами. Чисельність персоналу фірми збільшується до 120 чоловік. Основними ринками збуту є великі мережі, підприємства роздрібної торгівлі, оптові бази. Компанія дотримується стратегії вибору постачальників за принципом якості.

Сучасне становище - торгово-логістична компанія з основними напрямками діяльності:

- Дистрибуція і реклама різноманітних товарів (продукти харчування, заморожені товари, лікеро-горілчана продукція);

- Логістичні послуги зі зберігання і переробки вантажів;

- Виробництво новорічних подарунків

- Будівельно-монтажні роботи

- Автосервіс.

Підприємство розташоване за адресою м.: Калінінград, вул. Ялтинська, 44. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля продуктами харчування на ринку м. Калінінграда і Калінінградської області. Компанія «Юрінат» має репутацію мобільного, лояльною і динамічно розвивається фірми.

Місія компанії: розширювати можливості клієнтів, удосконалюючи продажу та логістику.

Стратегічна мета: створення кращого в Росії торгово-логістичного центру з продажу різноманітних товарів.

Девіз компанії: якість, якому ви довіряєте.

Принципи компанії:

1. Клієнти - наше багатство.

2. Наші співробітники - наша цінність.

3. Професіоналізм та висока якість.

4. Лояльність і престижність.

5. Чесність і надійність.

6. Єдність цілей.

7. Дисциплінованість і ретельність.

8. Співпраця і товариство.

9. Відповідальність перед суспільством.

10. Відповідальність перед власниками.

ТОВ "ЮРІНАТ" є офіційним дистриб'ютором більш ніж 50 російських і зарубіжних виробників, займається рекламою, наданням логістичних послуг зі зберігання і переробки вантажів, виготовленням новорічних подарунків. Компанія володіє кількома десятками власних розробок подарункової упаковки, володіє великим досвідом просування новорічної продукції. Крім того, в числі додаткових напрямків проведення будівельно-монтажних робіт і надання послуг автосервісу.

На сьогоднішній день в компанії працює більше 300 чоловік. Топ-менеджери і керівники підрозділів підвищують свою кваліфікацію в російських і зарубіжних вищих навчальних закладах.

За останні роки оборот компанії збільшився більш ніж у п'ять разів. ТОВ "ЮРІНАТ" поставляє товари практично у всі торгові точки Калінінградській області. Його постійними клієнтами є кафе і бари, ресторани і магазини, великі торговельні мережі: "Вікторія", "Вестер", "Сьомий континент", "Родина" та автозаправні станції: "Лукойл", "Сургутнафтогаз", "Роснефть".

Складські приміщення компанії розташовані в межах міста Калінінграда і Черняхівська. Логістичний центр у Калінінграді це: більше 9000 кв.м. опалювальних, вентильованих складських площ, дві холодильні камери з діапазоном температурних режимів від -29 ° С до +10 ° С загальним обсягом 6328 куб. м. На сьогоднішній день компанія пропонує різноманітні логістичні послуги. Приміщення складу відповідають всім санітарно-гігієнічним нормам зберігання продуктів харчування, оснащені висотним стелажним обладнанням та сучасної підйомної технікою. Компанія надає логістичні послуги промисловим підприємствам і роздрібним мережам міста та області.

У 1997 р. в м. Черняховську було створено філію компанії. Рішення про його створення було прийнято через виключного розташування міста, вдалого з точки зору витрат логістики - це центр східної частини області.

В асортимент товарів, пропонованих компанією своїм покупцям, входить алкогольна продукція, бакалійні товари, кондитерські товари, морожена продукція.

Розподіл товарів по групах:

Кондитерські вироби - 30,8%

Бакалія - 43,39%

Заморожена продукція - 12,72%

Косметика і парфумерія - 3,22%

Алкогольна продукція - 7,28%

Новорічні подарунки - 2,52%

2.2 Організаційна структура підприємства

На даному етапі розвитку організаційна структура ТОВ «ЮРІНАТ» має такий вигляд (див. додаток № 3). За загальними ознаками структури можна сказати, що вона має функціональний характер, але також присутні елементи дивізійної структури.

При розгляді діяльності всіх підрозділів компанії виділяються наступні переваги:

 • Використовується реальна можливість контролю та координування роботи по лініях і функцій, що дозволяє ефективно взаємодіяти всім відділам компанії.

 • Взаємопов'язаність відділів забезпечує створення кваліфікованого кадрового резерву для стратегічного рівня організації.

 • Раціональне використання кадрових ресурсів, тобто ефективність роботи фахівців, знаходиться на належному рівні і заслуговує високої оцінки.

Також є й перераховані нижче недоліки:

 • При цьому побудові існує велика норма керованості керівника.

 • Неправильний розподіл деяких функцій між відділами.

 • Спостерігається спотворення цілей організації.

В цілому існуюча організаційна структура є ефективною, але не ідеальною. Є кілька моментів, які вимагають негайного розгляду на рівні підрозділів, якщо компанія планує в майбутньому підвищення своїх позицій.

Але, незважаючи на наявні недоліки за останні п'ять років роботи, компанія виросла в п'ять разів.

2.3 Аналіз компанії

2.3.1 Аналіз продуктово-ринкових комбінацій фірми:

Аналіз продуктово-ринкових комбінацій фірми:

1) Значимі продуктово-ринкові комбінації:

- Продаж кондитерських і бакалійних продуктів через торговельні мережі. (Найбільший питомих вагу, високі темпи зростання ринку, середня прибутковість, постійний дохід).

- Продаж кондитерських і бакалійних продуктів через роздрібні магазини (висока питома вага, зростання ринку, висока прибутковість)

 1. Перспективні продуктово-ринкові комбінації:

- Продаж бакалійних продуктів через підприємства громадського харчування (зростання ринку, середня прибутковість).

- Продаж заморожених продуктів через роздрібні магазини і підприємства громадського харчування (зростання ринку, висока прибутковість)

 1. Проблемні продуктово-ринкові комбінації:

- Продаж кондитерських і бакалійних продуктів через оптових покупців (скорочується ринок, низька прибутковість, висока ступінь фінансових ризиків)

Таблиця № 1 Матриця «Продукт-ринок»

ринок


продукт

Торгові мережі

Роздрібні магазини

Оптові покупці

Фудсервіс

ВСЬОГО

Кондитерські продукти

+ +

22%


+ + + 14%

+

8%


+ + 1%

45%

Бакалійні продукти

+ +

22%


+ + + 11%

+

6%

+ + +

2%

42%

Заморожені продукти

+ +

6%

+ +

4%+ + +

3%

13%

ВСЬОГО

50%

30%

14%

6%


2.3.2 Аналіз клієнтів компанії

Клієнтами компанії є підприємства та організації відомі на Калінінградському ринку. Основними клієнтами є торгові мережі, підприємства роздрібної торгової мережі та оптові торгові організації. Працівники фірми поділяють їх залежно від ступеня їх впливу на величину виручки і залежно від обсягів і одночасності закупівель:

 1. Ритейлери - характеризуються високими відсотками закупівель, стабільністю і великими обсягами одночасної закупівлі. Ступінь впливу на виручку дуже висока, близько 50% доходу приносять саме ритейлери, що характеризує їх як найбільш значущих партнерів компанії.

 2. Підприємства роздрібної торговельної мережі - характеризуються також високими відсотками і стабільністю закупівель, але невеликими обсягами одночасної закупівлі. Ступінь впливу на виручку становить близько 30-32%.

 3. Оптові торгові компанії - їм властиві низькі відсотки закупівель, але, як правило, вони відрізняються великими обсягами одночасної закупівлі. Надають середнє вплив на виручку - в межах 13-14%.

 4. Підприємства громадського харчування (Фудсервіс) - характеризуються середніми відсотками закупівель, стабільністю і невеликими за обсягом партіями товару. Вплив на виручку низька - близько 5%.

2.3.3 Аналіз постачальників компанії

Щоб уникнути конфліктів виникають у результаті розголошення комерційних таємниць підприємства і його постачальників назви фірм-постачальників і реальні цифри, пов'язані з ними не називаються, а лише побічно відбиваються в процентному вираженні. Наведений нижче аналіз постачальників також представлений у відсотках - таблиця 2

Таблиця № 2 Аналіз постачальників фірми.

Хто наші основні постачальники?


Чому вони значущі?

Ступінь їх впливу

% В обсязі закупівель

 1. Виробники

  1. Великі

- Російські

- Закордонні

1.2. Дрібні

- Російські

- Місцеві

- Закордонні 1. Дистриб'ютори


- При поставці товару безпосередньо від виробника, скорочується технологічна схема руху товару конкретному споживачеві, тобто існує можливість зменшення вартості товару.

- Можливість надання додаткових послуг у регіоні продажів

- Можливість скорочення ланцюжка зворотного зв'язку в питаннях вирішення проблем з якістю продукції.


- Можливість отримання партій товарів в обсягах, менших ніж від виробника, скорочуючи при цьому витрати, пов'язані із зберіганням товару

95%


5%

2.3.4 Аналіз основних показників компанії

Для більш детального уявлення про діяльність компанії проведемо аналіз основних показників ТОВ «ЮРІНАТ».

Дані для розрахунку взяті з «Звіту про фінансові результати» за 2006 і 2007 року. (Додаток № 3 та № 4)

Таблиця № 3 Аналіз прибутку реалізованої продукції за 2006 - 2007 рр..

п / п

Показники

2006

2007 рік, тис. руб.

Відхиленнятис. руб.

частка у виручці,%

тис. руб.

частка у виручці,%

абсолютне, тис. руб.

відносне,%

1

2

3

4

5

6

1

Виручка від реалізації

59549

100

79083

100

19534

132,80

2

Собівартість

48423

81

65643

83

17220

135,56

3

Валовий прибуток

11126

19

13440

17

2314

120,80

4

Комерційні витрати

10109

-

10666

-

557

105,51

5

Прибуток від продажів

1017

-

2774

-

1757

272,76

6

Прибуток до оподаткування

-3290

-

1904

-

5194


7

Чистий прибуток

-3290

-

1807

-

5097


Таким чином, провівши порівняльний аналіз, ми бачимо, що виручка від реалізації в 2007 році збільшилася на 19534000 рублів або на 32,8% в порівнянні з 2006 роком. Це сталося через збільшення обсягу продажів.

Прибуток від продажів збільшився значно - на 1757000 рублів, тобто більше, ніж у півтора рази. Зростання в процентному співвідношенні становить 172,76% в порівнянні з попереднім роком.

Так як в 2006 році показники «Прибуток до оподаткування» та «Чистий прибуток» були негативними, то відносне відхилення розраховувати недоцільно.

Абсолютне відхилення за цими показниками показує значний їхній ріст. Дане збільшення пояснюється значним зростанням інших доходів (з 112 тисяч рублів до 2082 тисяч рублів).

Оцінивши показники ТОВ «ЮРІНАТ» за 2006 і 2007 року, спираючись на дані звіту «Про фінансові результати», можемо зробити висновок, що компанія, отримавши, збиткові показники в 2006 році, змогла досягти в наступному році позитивних результатів.

Далі, розглянемо товарообіг підприємства ТОВ «ЮРІНАТ» в динаміці за 2005 - 2007 рр.. При цьому скористаємося даними з Таблиці № 3 та Звітом про прибутки та збитки за 2005 - 2007 рр.. (Додаток № 3; № 4 та № 5). Значення 2006 р. і 2007 скорегуємо на індекс інфляції (у 2006 р. I = 13,2%, а в 2007 р. I = 9,6%) шляхом ділення діючих цін. Тобто

59549 / 1,132 = 52 605 тис. руб.

79083 / 1,096 = 72 156 тис. руб.

Таблиця № 4 Динаміка товарообігу компанії ТОВ «ЮРІНАТ» за 2005-2007 рр..

Року

Фактичний роздрібний товарооборот

Ланцюгові темпи зростання товарообігу

Базисні темпи зростання товарообігу


у діючих цінах

в порівняних цінах

у діючих цінах

в порівняних цінах

у діючих цінах

в порівняних цінах

1

2

3

4

5

6

7

2005

224790

224790

100

100

100

100

2006

59549

52605

26,5

23,4

26,5

23,4

2007

79083

72156

132,8

137,2

35,2

32,1

Таким чином, проаналізувавши дані таблиці № 4, ми можемо зробити наступні висновки:

- Найбільший обсяг товарообігу спостерігався в 2005 році.

- У 2006 році відбувся різкий спад товарообігу, який по відношенню до 2005 року склав 26,5% від обсягу товарообігу 2005 року в діючих цінах і 23,4% у порівняних.

- У 2007 році в порівнянні з 2006 роком обсяг товарообігу значно виріс, але по відношенню до показника 2005 року становить 35,2% в діючих і 32,1% у порівнянних цінах.

- Показник інфляції в даній ситуації грає не значну роль. Так що не спостерігалося занадто різких стрибків інфляції, то і показники товарообігу в діючих і порівнянних цінах разняться лише на кілька відсотків.

3.Транспортно-експедиційні операції торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ»

У цьому розділі розглянемо транспортно-експедиційні операції торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ».

Транспортно-експедиційні операції даної компанії можна умовно розділити на два типи.

Перший тип - це операції з доставки товару від виробників на склад компанії «ЮРІНАТ».

Географія постачальників даної компанії дуже широка. Доставка товарів здійснюється як від вітчизняних виробників, так і з країн ближнього і далекого зарубіжжя.

При цьому використовується три види транспорту. А саме, залізничний, морський і автотранспорт.

Умови доставки обумовлюються в укладених з постачальниками договорах.

Найчастіше доставка здійснюється за рахунок і силами постачальника. Наприклад, доставка залізничним транспортом - вся проводиться за рахунок постачальника. При цьому товар приходить на станцію Кутузова-Нове Калінінградської залізниці. Звідки його компанія «ЮРІНАТ» забирає власним транспортом і доставляє на склад.

Якщо при укладенні договору з постачальниками обмовляється, що доставка буде здійснюватися компанією «ЮРІНАТ», то фахівці зовнішньої логістики укладають договори з транспортними організаціями, які забезпечують доставку вантажів від постачальників до складу компанії «ЮРІНАТ». Таким чином, наприклад, відбувається доставка товарів від виробників з Москви, Санкт-Петербурга, Латвії та Литви. Товари з Польщі доставляються Калінінградським транспортними компаніями. А для доставки вантажів з Угорщини «ЮРІНАТ» користується послугами польських транспортних компаній.

Так само доставка за рахунок постачальника здійснюється морським транспортом. У цьому випадку, вантаж у контейнерах доставляється в порти міста Балтійська і міста Калінінграда. А потім місцеві перевізники (транспортні компанії) доставляють контейнери з порту на склад компанії «ЮРІНАТ».

Так само у компанії існують місцеві постачальники, що знаходяться в межах Калінінградської області. Це Калінінградський кондитерські та Черняхівська фабрики. Товар з цих фабрик доставляється власним транспортом підприємства «ЮРІНАТ».

Оформленням усіх супровідних документів на вантажі в залежності від схеми доставки займаються або виробники товарів, якщо доставка здійснюється за рахунок виробників, або посередницькі транспортні компанії з якими ТОВ «ЮРІНАТ» укладає договору.

Другий тип - це операції з доставки товарів зі складу ТОВ «ЮРІНАТ» клієнтам компанії. Цими операціями на даному підприємстві займається відділ доставки.

Компанія вже багато років працює на Калінінградському ринку і здійснює свою діяльність на території всієї області Калінінграда.

Транспортно-експедиційні операції ТОВ «ЮРІНАТ» здійснює за допомогою автомобільного виду транспорту. Для доставки товару, використовується унімодальних модель - тобто перевезення вантажів передбачає використання одного виду транспорту.

Компанія «ЮРІНАТ» має свій власний автопарк. Таким чином, від ефективність використання транспортних засобів, правильність складання маршрутів на пряму залежить розмір витрат на транспортування товарів у цілому, а через них і на фінансовий результат компанії.

Дамо визначення поняттю «рухомого складу» і розглянемо рухомий склад компанії «ЮРІНАТ».

Рухомий склад - це сукупність засобів пересування автомобільного (автомобілі, причепи, напівпричепи та ін) та залізничного (локомотиви, моторні та причіпні вагони та ін) транспорту.

До автомобільного рухомого складу належать легкові та вантажні автомобілі, автобуси, автомобільні причепи, автомобілі спеціального призначення (наприклад, пожежні). Автомобільний рухомий склад характеризується кількістю осей, у тому числі провідних, вантажопідйомністю, потужністю двигуна, пасажирів місткістю.

Рухомий склад транспортних засобів ТОВ «ЮРІНАТ»:

 1. Рефрижератор

 2. Вантажопасажирський

 3. Легковий автомобіль

 4. Вантажопасажирський комбінованого типу

 5. Сідельний тягач

 6. Напівпричіп

  (Характеристика і фотографії транспортних засобів компанії «ЮРІНАТ» представлені в додатку № 7)

  Обгрунтування організації маршрутів доставки вантажів у ТОВ «ЮРІНАТ»

  Основні критерії складання маршрутів доставки вантажів:

  а) Вид товару

  Компанія «ЮРІНАТ» здійснює доставку товарів різних видів, такі як: продукти глибокої заморозки (-18 \ -22), охолоджена продукція (0 \ +4), бакалійна продукція, молочна продукція, побутова хімія, алкоголь і товари народного споживання. Компанія «ЮРІНАТ» здійснює переміщення вантажів між великими розподільними центрами і дрібнооптовими складами. У зв'язку з цим маршрути формуються за принципом однорідності вантажу:

  - Маршрути доставки замороженої продукції;

  - Маршрути доставки молочної продукції;

  - Доставка бакалії;

  - Доставка алкоголю;

  - Переміщення вантажів між складами (внутрішнє переміщення, зовнішні переміщення).

  б) Тип клієнта.

  Одним з переваг компанії «ЮРІНАТ» на ринку логістичних послуг є робота з клієнтами різної величини і спрямованості діяльності від разових поставок роздрібним клієнтам до забезпечення безперебійного постачання великих мережних і оптових клієнтів. Компанія працює з такими мережами, як «Вікторія», «Сьомий Континент», «Вестер», ТОВ «Родина» і т.п. Компанія також обслуговує підприємства громадського харчування (кафе, їдальні і т.п.). Відповідно до клієнтом і обсягом товару, замовленим клієнтом формується маршрут:

  - Мережеві маршрути;

  - Дрібнооптові маршрути;

  - Роздрібні маршрути;

  - Маршрути фуд-сервіс.

  в) Територіальне розташування.

  Компанія «ЮРІНАТ» здійснює доставку вантажів по всій території міста Калінінграда і Калінінградської області. Тому маршрути формуються виходячи з віддаленості клієнта і географічному розташуванню від розподільних центрів компанії «ЮРІНАТ». Таким чином, маршрути розподіляються:

  - Міський маршрут

  - Обласний маршрут.

  Міські маршрути розподіляються за територіальним принципом (Жовтневий район, Московський район тощо).

  г) Оптимальна кількість клієнтів.

  У зв'язку з сезонністю на деякі види товарів змінюється попит, відповідно змінюється обсяг вантажопотоків. Виходячи з цього, формування маршрутів відбувається з урахуванням оптимальної кількості клієнтів, які будуть доставлені протягом робочого дня і узгодженого графіка доставки. Маршрути формуються:

  - Маршрут, що враховує віддаленість, тобто час переїзду до першого клієнта (область)

  - Оптимально - максимально можлива кількість клієнтів, яким здатний доставити товар у строки водій, виходячи з дня тижня, сезону та професійних навичок.

  д) Розклад доставки. Графік.

  Для зручності клієнтів створюється зведене розклад доставки, яке формується виходячи з бажання клієнтів, можливості компанії та знаходження компромісів, що задовольняють обидві сторони. У зв'язку з цим процес комплектації замовлень відбувається на основі створеного розкладу і графіка доставки:

  - Всі замовлення від дрібнооптових баз приймають рано вранці для подальшої реалізації протягом робочого дня. Доставка здійснюється рано вранці.

  - Магазини оптово-роздрібної торгівлі мають багато постачальників, тому необхідно дотримувати певний графік, узгоджений з даним клієнтом.

  е) Особливості автотранспорту.

  Іноді географічне розташування клієнта не є визначальним фактором для складання маршруту. Це випадки, коли на перший план виходять такі фактори, як обсяг, тоннаж та наявність необхідного під'їзного шляху. У таких випадках критерієм складання маршруту є можливості застосовуваного автотранспорту.

  Служба планування.

  Організацією, плануванням, маршрутизацією, оптимізацією, а так же контролем над всіма процесами, пов'язаними з доставкою вантажів до клієнтів займається відділ доставки, що складається з менеджерів і диспетчерів.

  Основним завданням відділу доставки є:

  - Організація та контроль безперебійної доставки товару клієнтам компанії «ЮРІНАТ».

  - Своєчасна доставка товару клієнтам відповідно до затвердженого графіку, з мінімальними витратами.

  Для здійснення поставлених завдань відділом доставки компанії «ЮРІНАТ» необхідно виконувати наступні функції:

  - Заповнювати, видавати і приймати шляхові листи, листи тахограмми і маршрутні листи.

  - Реєструвати шляхову документацію в реєстраційних журналах.

  - Вести табель обліку робочого часу.

  - Видавати денний завдання водіям (накладні згідно з розробленими маршрутами)

  - Здійснювати оперативний зв'язок з клієнтурою.

  - Створювати і планувати маршрути з урахуванням усіх факторів, що впливають.

  - Контролювати і редагувати маршрути.

  - Контролювати роботу водія протягом усього робочого дня.

  Опис процесу роботи диспетчерської служби:

  - Щодня відзначати в табелі прибуття водіїв на роботу в 8-00 автомашина повинна стояти під навантаженням-ворота складу, а водій - отримати завдання у вигляді вантажної відомості

  - Щодня видавати водіям заповнені дорожні і маршрутні листи

  - Щодня, при видачі водіям документації, заповнювати журнали обліку руху подорожніх листів та інших журналів відносяться до діяльності відділу.

  - Щодня видати кожному водієві денний завдання (спланований маршрут, заздалегідь спланований на конкретного водія).

  - Після закінчення робочого дня водіїв:

  Перевірити всі дорожні листи на предмет правильного заповнення (повинні стояти підписи та штампи медпрацівника, механіка, час виїзду, час повернення, показання спідометра, загальний кілометраж, залишок палива). Здана документація архівується.

  Протягом дня здійснюється:

  - Прийняття від клієнтів інформації з доставки товару, проблемні питання, скарги. При неможливості доставки товару з тієї чи іншої причини, довести до відома клієнта та узгодити інший час доставки.

  - Контроль відповідності заявок затвердженими маршрутами, редагування маршрутів.

  - Диспетчерський відділ несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність.

  Приклад складання маршруту і організації доставки вантажів замовникам.

  Компанією «ЮРІНАТ» використовується програма SSA WMS - програма складського обліку, розроблена американською компанією. При впровадженні даної програми, керівні співробітники пройшли певний курс навчання даній програмі. І нові співробітники, при вступі на роботу проходять обов'язкове навчання.

  Дана програма, забезпечує облік, приймання, зберігання, збірку товарів за маршрутами, аж до відвантаження покупцю.

  Розглянемо схему формування маршрутів з допомогою даної програми.

  Таблиця. Програма SSA WMS.

  У міру надходження нових заявок від клієнтів, формується маршрут. У даній таблиці показано, як формується маршрут згідно з основними критеріями зазначеним вище.

  Є: ім'я клієнта та вид клієнта (ПП, ТОВ, мережа або оптовий склад), точну адресу доставки, вид і тип товару, дата доставки. Виходячи з цих даних формується номер маршруту, тому що дані клієнти знаходяться в одному районі (місто Світлий), мають один і той же вид товару (побутова хімія), то даним заявками присвоюється один номер маршруту (М 124), кількість клієнтів оптимально для того , щоб цей маршрут був доставлений у строк протягом дня. Кожному клієнту присвоюється номер зупинки, який вказує водію черговість поставки товару клієнтові, враховуючи узгоджений з ними графік поставки товару. Дана інформація зберігається і передається на склад, де відбувається збірка.

  Після комплектування замовлень у маршрут, водій отримує завдання від диспетчерського відділу у вигляді вантажної відомості.

  Згідно вантажної відомості водій отримує дані замовлення на складі, вантажить їх в автомобіль згідно замовлень, зазначених у завантажувальної відомості. Після завантаження водій отримує комплект документів, який включає:

  - Пропуск на виїзд з території складського комплексу

  - Комплект накладних, сертифікати якості продукції і тому подібне

  - Шляхову документацію (шляховий, маршрутний і контрольний листи)

  Опис процесу дії водія на маршруті протягом робочого дня.

  Отримавши комплект документів на завантажену продукцію, водій рухається по маршруту, згідно із заповненим маршрутному листу, в якому зазначений порядок перебування і черговість вивантаження замовлень відповідним клієнтам за затвердженими зупинок. По приїзду до клієнта водій розвантажує товар і здає його відповідальній особі згідно з правилами здачі товару. Товар здається згідно з накладною за кількістю і якістю. Після здачі товару відповідальний за приймання товару ставить в накладній відмітку (печатка, підпис з розшифровкою) і водій продовжує слідувати по маршруту до наступного клієнта. У випадки виникнення непередбачених ситуацій з клієнтом або по шляху проходження, водій дзвонить в диспетчерську службу і повідомляє про всі випадки і пригоди (поломка автотранспорту тощо). Після того як водій розвезе весь маршрут, він повертається на базу, де здає водійську документацію (шляховий, маршрутний лист, документи на автомобіль), звітує у відділі обробки накладних (здає товарні накладні з відмітками і позначками клієнтів), і якщо не потрібно перезавантажити на черговий маршрут, то водій перебуває на території компанії до кінця робочого дня.

  Рекомендації щодо удосконалення транспортно-експедиційних операцій компанії «ЮРІНАТ»:

  1. Здійснення доставки від постачальників - виробників, що знаходяться в безпосередній близькості від Калінінградської області власним транспортом.

  ТОВ «ЮРІНАТ» використовує доставку товарів власним транспортом тільки від виробників, що знаходяться на території Калінінградської області. Пі цьому компанія має в своєму автопарку фури з допомогою, яких може здійснюватися доставка вантажів з Росії та Прибалтики.

  2. Впровадження системи навігації на базі GPRS

  Відсутність інформації про місцезнаходження водія в певний час призводить до зменшення можливості здійснювати план по доставки вантажів до конкретних клієнтів.

  Впровадження даної системи призведе до:

  • скорочення часу доставки замовлень до клієнтів

  • скорочення часу роботи водія на конкретному маршруті

  • скорочення витрат на паливо

  • додатковому контролю за роботою водія

  • можливості допомоги водієві при нештатних ситуаціях

  • отриманню додаткових дані для аналізу з метою оптимізації процесу доставки

  3. Будівництво власної автозаправної станції, для задоволення безпосередніх потреб відділу доставки.

  На території компанії створені всі умови для технічної підтримки всього рухомого складу задіяного при здійсненні діяльності компанії: є бокси довгострокового ремонту, термінового ремонту, фарбувальні бокси; спецтехніка та ремонтна бригада для швидкого ремонту автотранспорту знаходиться на маршруті. Власна АЗС, також може істотно вплинути на зниження витрат з утримання автопарку та по здійсненню транспортно-експедиційних операцій в цілому.

  Висновок

  У даній роботі ми розглянули тему «Транспортно-експедиційні операції» на прикладі торгово-логістичної компанії «ЮРІНАТ».

  Транспортно-експедиційне обслуговування - це діяльність в галузі перевезень, що охоплює весь комплекс операцій і послуг з доставки товару від виробника продукції до споживача.

  Необхідність транспортної експедиції обумовлена ​​тим, що процес доставки вантажу від відправника вантажу до вантажоодержувача, як правило, складається з кількох етапів перевезення, у тому числі з використанням різних видів транспорту.

  Одна з основних задач транспортно-експедиційного обслуговування в сучасних умовах - пошук найбільш ефективного для замовника варіанта доставки вантажів на одному або декількох видах транспорту.

  У першій теоретичній частині описали п'ять видів транспорту - автотранспорт, залізничний, водний, повітряний і трубопровідний. Дали їм характеристику і виділили їх позитивні і негативні сторони.

  Далі розглянули основні види моделей транспортування вантажів:

  1. Унімодальних модель перевезення вантажів передбачає використання тільки одного виду транспорту при доставці вантажів споживачеві.

  2. Інтермодальних модель являє собою послідовну перевезення вантажів декількома видами транспорту в одній і тій же вантажний одиниці або транспортному засобі без перевантаження самого вантажу при його перевалки на інший вид транспорту

  3. Мультимодальна модель перевезення вантажів є модифікацією інтермодальний моделі і відрізняється від неї тим, що в перевезеннях один вид транспорту (наприклад, залізничний) виступає в ролі основного перевізника, а взаємодіючі види транспорту є клієнтами, що оплачують його послуги.

  Далі, описали вибір способу транспортування, видів транспорту, транспортних засобів та перевізника.

  У другому розділі аналізується діяльність торгово - логістичної компанії «ЮРІНАТ», а точніше дається загальна характеристика компанії, описується її організаційна структура, проводиться аналіз клієнтів і постачальників компанії. І в ув'язненні на основі звітів «Про фінансові результати», аналізуються і робляться висновки за основними показниками діяльності компанії, таким як прибуток і динаміка товарообігу.

  Третя глава розглядає транспортно-експедиційні операції компанії «ЮРІНАТ». Дані операції ми умовно розділили на два типи:

  1. операції з доставки товару від виробників до складу компанії

  2. операції з доставки товару зі складу до клієнтів компанії

  У цьому розділі ми описали два види цих операцій, розглянули рухомий склад компанії, основні критерії складання маршрутів доставки вантажів, а також приклад складання маршруту і організації доставки вантажів замовникам за допомогою складської програми SSA WMS.

  На завершення роботи ми дали рекомендації щодо удосконалення транспортно-експедиційних операцій компанії «ЮРІНАТ», серед яких виділили наступне:

  1. Здійснення доставки від постачальників - виробників, що знаходяться в безпосередній близькості від Калінінградської області власним транспортом.

  2. Впровадження системи навігації на базі GPRS

  3. Будівництво власної автозаправної станції, для задоволення безпосередніх потреб відділу доставки.

  Таким чином, дослідження показало, що вдосконалення вантажних перевезень є однією з актуальних проблем комерційної діяльності, так як від якості транспортного обслуговування багато в чому залежить оперативність доставки товарів, їх збереження, а найголовніше витрати з перевезення, що є складовою частину витрат обігу.

  Список використаної літератури:

  1. Бланк І.А., Торговий менеджмент .- 2-е вид., Перераб. і доп. - Київ: Ельга: Ніка-Центр, 2006 .- 780 с.

  2. Гаджинский А.М. Логістика: Підручник для вищих і середніх спец. уч. заведеній.-5-е изд., перераб. і доп.-М.: Видавничо-книготорговий центр «Маркетинг», 2002 .- 408с.

  3. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: навч. посібник для вузів - М.: ЮНИТИ-ДАНА .. 2000. - 471с.

  4. Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І. Степанов. -М.: Издат. центр «Академія». 2007.-272с.

  5. Сханова С.Е. Транспортно-експедиційне обслуговування: навч. посібник для студ. Вища. навч. закладів - 2-е вид., - М.: издат. центр «Академія». 2008.-432с.

  6. Уотерс Д. Логістика. Управління ланцюгом поставок: Пер. з англ .- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - 503с.

  1 Сханова С.Е. Транспортно-експедиційне обслуговування: навч. посібник для студ. Вища. навч. закладів - 2-е вид., - М.: издат. центр «Академія». 2008 .- С.5

  2Сханова С.Е. Транспортно-експедиційне обслуговування: навч. посібник для студ. Вища. навч. закладів - 2-е вид., - М.: издат. центр «Академія». 2008 .- С.3

  1 Гаджинский А.М. Логістика: Підручник для вищих і середніх спец. уч. заведеній.-5-е изд., перераб. і доп.-М.: Видавничо-книготорговий центр «Маркетинг», 2002 .- с.192

  2 Сханова С.Е. Транспортно-експедиційне обслуговування: навч. посібник для студ. Вища. навч. закладів - 2-е вид., - М.: издат. центр «Академія». 2008 .- С.7

  3 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.106

  1 Уотерс Д. Логістика. Управління ланцюгом поставок: Пер. з англ .- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - С.444

  1 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.107

  1 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.108

  2 Уотерс Д. Логістика. Управління ланцюгом поставок: Пер. з англ .- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - С.443

  1 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.109

  2 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.110

  3 Уотерс Д. Логістика. Управління ланцюгом поставок: Пер. з англ .- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - с.453

  1 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.104

  2 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.105

  1 Гаджинский А.М. Логістика: Підручник для вищих і середніх спец. уч. заведеній.-5-е изд., перераб. і доп.-М.: Видавничо-книготорговий центр «Маркетинг», 2002 .- С.198

  1 Степанов В.І. Логістика в товароведении: підручник для студ. Вища. навч. закладів / В.І.Степанов.-М.: издат. центр «Академія». 2007 .- С.111

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
  181.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Транспортно-заготівельна логістика
  Транспортно заготівельна логістика
  Транспортно-експедиційна діяльність
  Транспортно-фінансовий план автотранспортного підприємства
  Оцінка транспортно-експлуатаційного стану дороги
  Транспортно складська система в машинобудівному виробництві
  Транспортно-складська система в машинобудівному виробництві
  Складання транспортно-фінансового плану автотранспортного підприємства
  Обробка рук хірургічних рукавичок у ході операції підготовка інструментів до операції етапи п

  Нажми чтобы узнать.
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru