Товарна політика підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат

Обсяг роботи: 86 c., 5 рисунків, 18 таблиць, 36 джерел, 7 додатків.
Тема роботи
(На прикладі ТОВ "Ратіпа")
Ключові слова: МАРКЕТИНГ, управління маркетингом, ПІДПРИЄМСТВО, ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ, РИНОК, ТОВАР, КОНКУРЕНЦІЯ, ТОВАРНА ПОЛІТИКА, ЗБУТОВА ПОЛІТИКА
Мета: вивчення організації маркетингу на підприємстві та розробка заходів щодо його вдосконалення.
У роботі визначено поняття, сутності та основні особливості управління маркетингом на підприємстві, дана організаційно-економічна характеристика підприємства, зроблено аналіз організації маркетингової служби на підприємстві, зроблено аналіз планування маркетингової діяльності.
У процесі роботи розроблено пропозиції щодо вдосконалення організації маркетингу на підприємстві, спрямовані на підвищення ефективності маркетингової діяльності і функціонування підприємства.

Зміст
Реферат
Введення
1. Теоретичні основи організації маркетингу на підприємстві
1.1 Сутність, завдання та принципи маркетингу
1.2 Основні функції маркетингу
1.3 Технології реалізації маркетингової діяльності на підприємстві
1.4 Зарубіжний досвід організації маркетингу
2. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Організація маркетингу на підприємстві
2.3 Аналіз основних напрямків маркетингових діяльності на підприємстві
3. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової діяльності
Висновок
Список використаних джерел
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е
Додаток Ж
Додаток З

Введення

В даний час не одне підприємство в системі ринкових відносин не може нормально функціонувати без маркетингової служби на підприємстві. І корисність маркетингу з кожним моментом все зростає. Це відбувається тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені. Кожен суб'єкт має свої потреби, задовольнити які не завжди якісно вдається. До кожного необхідний свій індивідуальний підхід. Тому, у нових умовах виживає те підприємство, яке може найточніше виділяти і уловлювати різноманітність смаків. Цьому і сприяє маркетинг.
Далеко не всі керівники мають зараз чітке уявлення про ринок і про ті труднощі, з якими вони можуть зіткнутися. В умовах централізованого планування, здійснюючи поставки своєї продукції, керівники не замислювалися про збуті: збутова мережа, торгівля були зобов'язані її прийняти. Бюджет покривав витрати неефективних виробництв, фінансував капітальне будівництво. Головним завданням керівників підприємств було неухильне виконання планів, у розробці яких вони практично не брали участі.
У разі ринку торговельна мережа може відмовитися від продукції, держава не покриває збитки, банки диктують свої умови при видачі кредитів, з'являється конкуренція, притаманна ринку. Підприємство, не пристосоване до ринкових відносин, може, таким чином, швидко збанкрутувати. Щоб уникнути цього, фахівцям у сфері господарську діяльність необхідно освоювати методи й техніку управління в умовах ринкових відносин.
У сучасній Республіці Білорусь маркетинг має особливе значення в конкурентному середовищі, тому досвід маркетингової діяльності вітчизняних підприємств досить обмежений. При цьому часто ще керуються принципом "продати, що беруть, і за будь-яку ціну". Це, безумовно, суперечить самій ідеї маркетингу.
Усім компаніям необхідно думати про майбутнє і розробляти довгострокові стратегії, що дозволили б оперативно реагувати на мінливі умови ринку. Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, щонайкраще враховує специфіку умов, можливостей, цілей і ресурсів. Маркетинг відіграє важливу роль у стратегічному плануванні. Він надає необхідну інформацію для розробки стратегічного плану. Стратегічне планування, у свою чергу, визначає роль маркетингу в організації. Керуючись стратегічним планом, служба маркетингу разом з іншими відділами компанії працює над досягненням основних стратегічних цілей.
Будь-яка діяльність передбачає наявність мети - того стану, до якого слід прагнути. Якщо ця умова не дотримана, то навряд чи варто братися за справу, тому що просто незрозуміло, що це за справа. З цього має бути ясно, наскільки важливою виявляється постановка мети.
Цілі важливі також і з точки зору координації. Оскільки організація складається з людей, вона буде успішно діяти тільки в тому випадку, якщо кожен працівник буде прагнути до тієї ж мети, що і всі інші.
Сучасна концепція маркетингу полягає в тому, щоб всі види діяльності підприємства грунтувалися на знанні споживчого попиту і його змін в перспективі. Більше того, одна з цілей маркетингу полягає у виявленні невдоволених запитів покупців, щоб орієнтувати виробництво на задоволення цих запитів. Система маркетингу ставить виробництво товарів у функціональну залежність від запитів і вимагає виробляти товари в асортименті і кількості потрібному споживачеві. Саме тому маркетинг, як сукупність сформованих методів вивчення ринків, до всього іншого ще направляє свої зусилля на створення ефективних каналів збуту і проведення комплексних рекламних кампаній.
Інтерес до такої багатоаспектною і нині настільки актуальною темою як маркетинг, а треба відзначити, що з кожним роком він стає все більшим,
якщо не сказати глобальним, зростає не тільки в межах окремо взятої країни, але і в світі в цілому. Це пояснюється тим, що маркетинг зачіпає інтереси кожного з нас у будь-який день нашого життя. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи кошти на благодійні потреби чи пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом. Нам потрібно знати, що являє собою ринок, хто на ньому діє, як він функціонує, які його запити.
Як вже було зазначено, в умовах ринкових відносин і особливо в перехідний до ринку період маркетинг є однією з найважливіших економічних дисциплін. Від того, наскільки правильно побудована система маркетингу, залежить ефективне функціонування всього народного господарства.
На даний момент існує маса всілякої літератури по маркетингу, у західних країнах накопичений величезний багаторічний досвід по функціонуванню системи маркетингу. Але у зв'язку з тим, що маркетинг в Білорусі функціонує в специфічних умовах, сьогодні дуже мало монографій вітчизняних авторів по маркетингу, в яких можна було б знайти грамотні, глибоко продумані, прораховані пропозиції щодо створення саме білоруської маркетингової системи, що відповідає нашим реаліям.
Об'єктом дипломної роботи є організація маркетингу на підприємстві.
Мета дипломної роботи - вивчення організації маркетингу на підприємстві та розробка заходів щодо його вдосконалення.
Поставлена ​​мета визначає головні задачі, які підлягають вирішенню в даній роботі:
визначення сутності концепції маркетингової діяльності;
визначення необхідності стратегічного планування маркетингу;
визначення заходів щодо організації управління маркетингом та основних напрямків маркетингової діяльності;
аналіз організаційно-економічного стану аналізованого підприємства;
аналіз організації маркетингової служби на підприємстві;
аналіз товарної і збутової політики підприємства;
аналіз планування маркетингової діяльності;
пропозиція напрямів вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Основою написання роботи послужили праці вітчизняних і зарубіжних авторів. А також інформація, отримана автором у ході дослідження ТОВ "Ратіпа". Широкий фактичний матеріал був узятий з робіт таких авторів як Акуліч І.Л., Дурович А.П., Белявський І.К., Барановський С.І., Киреенко Н.В., Фатхудінов Р.П., та ін
Для розширення поставлених завдань в якості інструментарію застосовувалися методи: метод індукції та дедукції, метод економічного аналізу, метод порівняння. Інформаційною базою дослідження стали фінансово-економічні показники діяльності ТОВ "Ратіпа".

1. Теоретичні основи організації маркетингу на підприємстві

1.1 Сутність, завдання та принципи маркетингу

Поява маркетингу як певної системи господарювання, методу вирішення виробничо-ринкових проблем - це ні що інше, як відповідна реакція господарської одиниці, на такі процеси, як ускладнення проблеми виробництва і реалізації товарів внаслідок стрімкого розширення їх асортименту, швидкого оновлення, небувалого раніше зростання виробничих можливостей , частих зрушень у характері і структурі ринкового попиту, його кон'юнктурних коливань, все більшого загострення конкуренції на ринку.
Маркетинг - явище складне, багатопланове і динамічний. Цим пояснюється неможливість в одному універсальному визначенні дати повну, адекватну його сутності, принципам і функціям характеристику маркетингу.
В даний час висунуто вже близько 2000 визначень маркетингу, кожна з яких розглядає ту або іншу сторону маркетингу або робить спробу його комплексної характеристики.
У термін''маркетинг "фахівці вкладають двоякий сенс: це й одна з функцій управління, і цілісна концепція управління в умовах ринкових відносин.
Як функції управління маркетинг має не менше значення, ніж будь-яка діяльність, пов'язана з фінансами, виробництвом, науковими дослідженнями, матеріально-технічним постачанням і т.д.
Як концепції управління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядала споживання як "демократичний" процес, при якому споживачі мають право "голосувати" за потрібний їм продукт своїми грошима. Це визначає успіх компанії і дозволяє оптимально задовольнити потреби споживача.
Оскільки маркетинг - це спосіб переконати маси зробити покупку, більшість помилково ототожнюють дане поняття зі збутом і стимулюванням. Різниця полягає в наступному: збут, головним чином, передбачає контакт лицем до лиця - продавець має справу з потенційними покупцями. Маркетинг використовує засоби масової інформації та інші способи, щоб заволодіти увагою і переконати багатьох людей - людей, які можуть взагалі не мати ніякого прямого контакту ні з ким з компанії даного збутовика [1, с.23]. Один з провідних теоретиків з проблем управління, Петер Друккер, говорить про це так: Мета маркетингу - зробити зусилля зі збуту непотрібними. Його мета - так добре пізнати і зрозуміти клієнта, що товар або послуга будуть точно підходити останньому і продавати себе самі [2, с.45].
Термін "маркетинг" виник у США на межі 20 століття, а як провідна функція управління, маркетинг став розглядатися з 50-их років.
Ф. Котлер пропонує наступне визначення: маркетинг - це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб і потреб індивідуумів і груп за допомогою пропозиції і обміну товарами [3, с.68]. Ключові поняття даного визначення - потреби, потреби і попит; продукт; витрати і задоволення; обмін, трансакції і взаємини.
Громадський інститут маркетингу Великобританії визначає маркетинг як "процес управління, спрямований на визначення, передбачення та задоволення вимог споживача і отриманні прибутку" [4, с.71]. Аналогічні американські організації визначають маркетинг приблизно в тих самих категоріях.
Із сутності маркетингу випливають основні принципи. Однак у вітчизняній і зарубіжній літературі під "принципами маркетингу" розуміються досить різні речі. Розглянувши позиції різних авторів, порівнявши їх, виділимо наступні основні принципи:
1. Ретельний облік потреб, стану і динаміки попиту і ринкової кон'юнктури при прийнятті економічних рішень.
2. Створення умов для максимального пристосування виробництва до вимог ринку, до структури попиту (причому виходячи не з миттєвої вигоди, а з довгострокової перспективи).
3. Вплив на ринок, на покупця за допомогою всіх доступних засобів, насамперед реклами.
Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як:
аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовища, до якої входять ринки, джерела постачання і багато іншого. Аналіз дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному успіху або створюють перешкоди цьому. У результаті аналізу формується банк даних для прийняття обгрунтованих маркетингових рішень;
аналіз споживачів, як актуальних (діючих, що купують продукцію підприємства), так і потенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними). Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, географічних і інших характеристик людей, що мають право приймати рішення про покупку, а також їхніх потреб у широкому сенсі цього поняття і процесів придбання як нашого, так і конкуруючого товарів;
вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не дають заданої прибутку товари, знімаються з виробництва та експорту;
планування товарорух і збуту, включаючи створення, якщо це необхідно, відповідних збутових мереж із складами і магазинами, а так агентських мереж;
забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОССТИС) шляхом комбінації реклами, особистого продажу, престижних некомерційних заходів ("паблік рілейшнз") і різного роду економічних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і безпосередніх продавців;
забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на експортовані товари, визначенні "технології" використання цін, термінів кредиту, знижок і т.д.;
задоволення технічних і соціальних норм країни, що імпортує товари підприємства, що означає обов'язок забезпечити належні рівні безпеки використання товару і захисту навколишнього середовища; відповідність морально-етичним правилам, належний рівень споживчих властивостей товару;
керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.
Для здійснення перерахованих вище заходів, необхідно враховувати велику роль тих, від кого, по суті, і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а саме суб'єктів маркетингу, які включають виробників і організації обслуговування, оптові та роздрібні торгові організації, фахівців з маркетингу і різних споживачів. Важливо відзначити, що хоча відповідальність за виконання маркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, зовсім ними в більшості випадків знехтувати не можна, вони повинні обов'язково кимось виконуватися.

1.2 Основні функції маркетингу

Виділяються наступні основні функції маркетингу.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Основні функції маркетингу
Аналітична функція
Виробнича функція
Рзподільчо-збутові функції
Функція управління і контролю
Організацію матеріально-технічного постачання
Управління якістю і конкурентоспроможністю товарів
Організацію виробництва нових товарів

Рис.1 Основні функції маркетингу.
1. Аналітична функція:
Вся економічна система суспільства функціонує на основі розуміння того, що хоче ринок і як він реагує на появу того або іншого продукту. Таким чином, вивчення ринку - це перше, чим повинен займатися фахівець з маркетингу. Вивчення ринку проводиться за такими критеріями, як його географічне положення, місткість, специфікація, кількість конкурентів, стан попиту-пропозиції на продукт, який підприємство має намір виробляти (або навіть виробляє) і запропонувати до продажу. [14, с.61]
На будь-якому ринку є безліч споживачів, які можуть зацікавитися продукцією або послугою компанії. І тут головне - визначити серед них свою групу, тобто провести сегментацію ринку. Кожне підприємство має свої методи маркетингового дослідження в цій області, але загальним є вивчення: по-перше, структури споживачів - за кількістю, якщо це окремі покупці, і величині, якщо це фірми, за віком і статтю, освітньому цензу, соціальному становищу, а по-друге, запитів споживачів - обсяг закупівель, реакція на появу нових товарів і на зміну цін. Потім необхідно вивчити товарну структуру, щоб визначити існуючий асортимент і виявити, чи є продукт, подібний тому, який підприємство має намір запропонувати, а також які діють на ринку стандарти, норми, вимоги до якості товарів.
Одночасно вивчаються компанії-конкуренти: товарна пропозиція і попит на їх продукцію, система збуту, прогноз на майбутнє в плані конкуренції продукції.
2. Виробнича функція.
Виробнича функція маркетингу включає три підфункції:
2.1 Організацію матеріально-технічного постачання:
Матеріально-технічне постачання - це найбільш істотний елемент забезпечення виробництва. В умовах ринкової економіки підприємство забезпечує свої потреби у вигляді закупівлі необхідних матеріально-технічних ресурсів за прямими договорами купівлі-продажу, а також використовуючи можливості оптового ринку.
Перед службою постачання стоять досить складні завдання, так як вона повинна забезпечити:
скоординовані з планом виробництва по термінах і обсягами постачання елементів матеріально-технічного постачання;
наявність альтернативних джерел постачання;
регулярність і певну рівномірність поставок, щоб уникнути затоварення складського господарства, що неминуче збільшує накладні витрати;
задовільну якість сировини, що поставляється;
довготривалий і стійкий характер господарських зв'язків з постачальниками.
Система матеріально-технічного постачання, яку в зарубіжній літературі часто ідентифікують з поняттям "закупівельна логістика", робить істотний вплив на накладні витрати і тим самим на собівартість готової продукції. Ідеально, коли підприємство взагалі не має розвинутого складського господарства і заготівельного виробництва. Надлишкові запаси можуть різко знизити швидкість обороту капіталу, погіршити фінансове становище і конкурентні позиції компанії. Тому дуже багато підприємств на Заході, в США і особливо в Японії активно переходять на систему постачання, що одержала назву "точно в термін". У рамках цієї системи постачальник і замовник погоджують добові і навіть погодинні графіки постачання комплектуючих і матеріалів. [16, с.29]
2.2 Управління якістю і конкурентоспроможністю товарів.
Загальна схема оцінки конкурентоспроможності виглядає наступним чином:
Вивчення ринку;
Збір даних про конкурентів;
Запити потенційних споживачів;
Аналіз проекту, оцінка вартості, визначення ємності ринку і перспектив збуту виробів;
Формулювання вимог до виробу;
Визначення цілей аналізу конкурентоспроможності;
Визначення переліку параметрів, що підлягають оцінці;
Вибір бази порівняння;
Аналіз нормативних параметрів. Розрахунок групового показника;
Визначення групового показника по технічним параметрам;
Визначення групового за економічними параметрами;
Аналіз ціни споживання;
Розрахунок інтегрального показника;
Висновок про конкурентоспроможність;
Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та оптимізації витрат.
Оцінка конкурентоспроможності починається з визначення мети дослідження:
1) якщо необхідно визначити положення даного товару в ряді аналогічних, то досить провести їх пряме порівняння по найважливішим параметрам;
2) якщо метою дослідження є оцінка перспектив збуту товару на конкретному ринку, то в аналізі повинна використовуватися інформація, яка включає відомості про вироби, які вийдуть на ринок у перспективі, а також відомості про зміну діючих у країні стандартів і законодавства, динаміки споживчого попиту. [21, с.32]
Особливе місце у вивченні ринку займає довгострокове прогнозування його розвитку. На основі вивчення ринку і вимог покупців вибирається продукція, по якій буде проводитися аналіз чи формулюються вимоги до майбутнього виробу, а далі визначається номенклатура параметрів, що в оцінці.
При аналізі повинні використовуватися ті ж критерії, якими оперує споживач, вибираючи товар. По кожній з груп параметрів проводиться порівняння, що показує наскільки ці параметри близькі до відповідного параметру потреби.
Результати оцінки конкурентоспроможності використовуються для вироблення висновку про неї, а також - для вибору шляхів оптимального підвищення конкурентоспроможності продукції для вирішення ринкових завдань.
Однак факт високої конкурентоспроможності самого виробу є лише необхідною умовою реалізації цього виробу на ринку в заданих обсягах. Слід також враховувати форми і методи технічного обслуговування, наявність реклами, торгово-політичні відносини між країнами і т.д.
2.3 Організацію виробництва нових товарів.
В умовах гострої конкурентної боротьби перемога підприємства на товарному ринку може бути забезпечена тільки творчою роботою в лабораторіях і конструкторських бюро, виробничих цехах і на дільницях контролю якості продукції. Якщо спільними зусиллями всіх виробничих і функціональних служб вдається створити оригінальний новий товар, то він витягує підприємство з запасних шляхів на магістральний напрямок ринкового успіху.
Особлива увага звертається на організацію виробництва товарів ринкової новизни. Вони відкривають перед споживачами можливості задоволення зовсім нової потреби (це так звані піонерні товари); піднімають на якісно новий щабель задоволення вже відомої потреби; дозволяють значно ширшому колу покупців задовольняти на певному рівні відому потребу. [24, с.42]
3. Рзподільчо-збутові функції.
Охоплюють все те, що відбувається з продуктом після його виробництва, тобто мова йде про просування його на ринок. Вплив на ринок, що є одним з основоположних принципів маркетингу, має на меті сприяти успішної реалізації товарів. Для цього потрібно організувати власний канал розподілу товарів, що означає сукупність фізичних і юридичних осіб, які беруть на себе право власності на товари (послуги) на етапі їх просування від виробника до споживача. Вони поділяються на прямі і непрямі. [25, с.13]
При здійсненні збутових функцій маркетингу особливу увагу приділяється транспортуванні, під якою розуміється фізичне переміщення продукту від місця виробництва до споживача. Крім того, необхідно переміщати ресурси для виробництва від місць їхнього видобутку (отримання) до підприємства. Транспортування забезпечує корисність продукту по місцю розташування, за часом і за формою. Економісти стверджують, що ці три категорії корисності є істотно важливими у виробництві продукту, що має економічну цінність. Продукт повинен мати необхідну форму, бути там, де він потрібен, і тоді, коли він потрібен.
Для своєчасного задоволення запитів споживача продукт повинен зберігатися там, де він легко доступний, при цьому замовлення на його постачання може бути оперативно виконаний.
Система зберігання повинна задовольняти трьом вимогам: безпека, надійність та економічність. Приміщення, де зберігаються продукти, повинні мати спеціальне обладнання. Наприклад, дорогі товари потребують більш ретельної охорони, ніж менш цінні. Псуються продукти (м'ясо, овочі, риба) вимагають спеціальних пристосувань для довгого зберігання. Крім того, склад повинен бути розташований таким чином, щоб посередник міг оперативно реагувати на замовлення клієнтів.
У збутові функції маркетингу входять також сортування товарів і встановлення норм (стандартів). Багато продуктів закуповуються просто за стандартами або по загальноприйнятій системі їхньої ідентифікації. Якщо вони не задовольняють цим нормам, то не будуть прийняті ринком. Таким чином, важливо, щоб ринок мав систему визначення норм і сортів (якості продуктів). Наприклад, при виробництві сільськогосподарських продуктів існує певна система вимог до якості зерна та інших видів продовольства. У цьому випадку агромаркетінг буде визначати свій продукт у рамках прийнятої в галузі системи стандартів. Тоді при укладанні контракту споживач може бути впевнений, що продукт, який він купує, відповідає прийнятим стандартам. Проведення товарної політики передбачає певні дії з ефективному формуванню асортименту товарів, які відповідають стандартам, прийнятим на ринку, при мінімальних виробничих витратах. Її розробка повинна грунтуватися, по-перше, на доскональному знанні ринку, а по-друге, на оптимальному обліку можливостей самого підприємства. Таку інформацію можна мати лише в результаті виконання аналітичних функцій маркетингу. [26, с.11]
В умовах ринкової економіки ціноутворення є складним процесом для будь-якого підприємства. Вибір загального напрямку цінової політики, тобто визначення цін на нові і вже випущені товари (послуги) та підвищення рентабельності виробництва, є важливою складовою збутових функцій маркетингу, і її роль все більше зростає.
На ринку саме ціна - один з визначальних факторів дій споживача. При формуванні цінової політики керівництво підприємства повинно розуміти вплив конкурентної структури ринку і встановлювати на свій продукт такі ціни, щоб опанувати запланованою часткою ринку, забезпечити виживання й одержати намічену прибуток.
Рекламна кампанія підприємства має на меті створити у потенційного споживача повне уявлення про свої товари (послуги), включаючи їх повний спектр, якість, вартість. Рекламу широко використовують у маркетинговій діяльності - самостійно або з допомогою спеціальних агентств. При цьому виробник прагне стимулювати попит на конкретний товар, а також активізувати дії оптових і роздрібних торговців. Посередник користується рекламою переважно для того, щоб створити позитивне ставлення до конкретного виробника, торговельному підприємству, формам і методам обслуговування.
Спеціаліст з маркетингу повинен знати всі прийоми і методи організації рекламної кампанії, а головне, правильно використовувати у своїй діяльності кошти поширення реклами, основними з яких є: реклама в пресі (газети, журнали); друкована реклама (проспекти, каталоги, довідники, листівки, прес-релізи і т.д.); реклама засобами мовлення ( радіо і телебачення); зовнішня реклама (плакати, газетні установки); реклама в місцях продажу (вітрини, вивіски, упаковка, етикетки).
У зв'язку з посиленням конкуренції підвищується маркетингова активність підприємств, особливо тих, що, орієнтовані на експорт. Широко використовуючи можливості впливу на споживача, реклама в певній мірі виконує функцію управління попитом. На думку фахівців, стан споживчого попиту можна змінити маркетинговими діями, в тому числі організацією рекламних заходів, таким чином, щоб він відповідав збутової політиці підприємства.
4. Функція управління і контролю.
Управлінські функції маркетингу припускають, перш за все, організацію планування господарської діяльності підприємства і управління виробництвом. У процесі цієї діяльності визначається загальна стратегія підприємства, і формулюються тактичні (оперативні) задачі.
Планування маркетингу - це побудова логічної послідовності окремих видів маркетингової діяльності, визначення цілей компанії і розробка планів для їх досягнення. Мета планування полягає у зменшенні підприємницького ризику за рахунок зниження ступеня невизначеності і концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках діяльності організації. [29, с.24]
Планування в будь-якій організації має базуватися на наступних принципах:
системності;
комплексності;
варіантності;
оптимальності;
узгодженості;
динамічності;
адаптивності.
Воно включає в себе стратегічне планування і планування маркетингу.
Стратегічне планування виходить з того, що у будь-якої фірми є кілька сфер діяльності, причому кожна сфера представлена ​​кількома товарами. Не всі сфери діяльності і не всі товари є однаково привабливими. Мета системи стратегічного планування полягає в тому, щоб посилювати сильні сторони підприємства і зменшувати вплив слабких сторін. Це досягається за допомогою створення та підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу. Воно спирається на чітко сформульовану програмну заяву фірми, виклад допоміжних цілей і завдань, здоровий господарський портфель і стратегію росту. Стратегія зростання являє собою глобальні напрямки діяльності і вимагає конкретизації через планування маркетингу. Основні напрямки можливостей зростання представлені в таблиці 1.1
Таблиця 1.1 Основні напрямки можливостей зростання
Інтенсивне зростання
Інтеграційний ріст
Диверсифіковаційний зростання
1. Глибоке впровадження на ринок
Регресивна інтеграція
1. Вертикальна диверсифікація
2. Розширення меж ринку
Прогресивна інтеграція
2. Горизонтальна диверсифікація
3. Удосконалення товару
Горизонтальна інтеграція
3. Конгломератная диверсифікація
Примітка. Джерело: власна розробка

Інтенсивне зростання використовується тоді, коли фірма не до кінця використовували можливості, властиві її нинішнім товарам і ринкам.
Інтеграційний ріст виправданий у тих випадках, коли у сфери діяльності міцні позиції або коли фірма може отримати додаткові замовлення за рахунок переміщення в рамках галузі назад або вперед або по горизонталі. Регресивна інтеграція спостерігається тоді, коли фірма робить спроби роздобути у володіння або поставити під більш жорсткий контроль своїх постачальників. Прогресивна інтеграція має місце тоді, коли фірма ставить під жорсткий контроль систему розподілу.
Горизонтальна інтеграція знаходить вираження у поєднанні з підприємствами - конкурентами або в проведенні по відношенню до них жорсткого контролю.
Планування маркетингу включає в себе систему заходів, необхідних для досягнення тих чи інших цілей, їх зміст, забезпеченість ресурсами, обсяги, методи, послідовність і терміни виконання робіт по виробництву і реалізації продукції.
Стратегічне планування являє собою саму складну задачу в маркетинговій діяльності, оскільки допущені в ході його помилки можуть згубно позначитися на долі самого підприємства, обумовити реальну загрозу його виживання. І тут вирішальну роль може зіграти інформаційне забезпечення маркетингу, що представляє собою сукупність різних видів вихідних даних, які залучаються в ході аналізу ринкових процесів і можливостей підприємства для розробки та обгрунтування стратегії і тактики його маркетингової діяльності. [27, с.13]
Таким чином, основними функціями маркетингу є: аналітична функція, виробнича функція, розпродільчо-збутові функції, функція управління і контролю.
Вони включають в себе: аналіз навколишнього середовища ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування товару (послуги), планування збуту, планування просування товарів, планування ціни, забезпечення соціальної відповідальності і керування маркетингом. Незважаючи на те, що багато операцій вимагають виконання однотипних функцій, таких, як аналіз споживачів, просування продукції та встановлення ціни, вони можуть виконуватися різними способами.

1.3 Технології реалізації маркетингової діяльності на підприємстві

Процес маркетингу починається з вивчення покупця і виявлення його потреб, а завершується придбанням товару покупцем і задоволенням його виявлених потреб.
Ринок, на якому діють суб'єкти маркетингу, можна розділити на "ринок продавця", де підприємство реалізує власну продукцію, і "ринок покупця", на якому воно набуває потрібні виробничі компоненти. Таким чином, маркетинг у головній мері вигідний і продавцям і покупцям товару.
Проте перш ніж встановлювати контакти з важливими партнерами, необхідно встановити:
чи зацікавлена ​​в цьому інша сторона;
чи є технічні засоби зв'язку (телефон, телефакс) і особа, відповідальна за зв'язок.
Зв'язок і ділове спілкування з дійсними і потенційними партнерами - найважливіша частина маркетингу.
Очевидно, що тип маркетингу визначає і спосіб управління ним. Управління маркетингом, за визначенням Ф. Котлера - це аналіз, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних завдань організації, таких, як одержання прибутку, зростання обсягу збуту , збільшення частки ринку і т.ін. [5, с.16].
Завдання управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні поставлених перед нею цілей. Простіше кажучи, управління маркетингом - це управління попитом.
Комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність в основному на концепції соціально-орієнтованого маркетингу.
Соціально-орієнтована концепція маркетингу, характерна для сучасного етапу розвитку людської цивілізації, базується на новій філософії підприємництва, орієнтованої на задоволення розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту. Її мета полягає у забезпеченні довгострокового добробуту не тільки окремого підприємства, але й суспільства в цілому. Відмінність цієї концепції від традиційної полягає в тому, що з її точки зору підприємство у своїй діяльності не може обмежуватися виключно задоволенням своїх потреб (отриманням прибутку) за рахунок задоволення потреб покупців. Воно повинно враховувати також інтереси суспільства в цілому.
Важлива передумова даної концепції полягає в тому, що діяльність підприємства завжди призводить до більш суттєвих змін у зовнішньому середовищі, ніж видається з першого погляду. Звичайно, виробляючи товар і реалізуючи його, фірма задовольняє об'єктивно існуючі потреби. Крім того, діючи на ринку чесно, підприємство сприяє розвитку економіки. Однак наслідки діяльності часто носять неекономічний характер. Завод, що випускає автомобілі, побічно впливає на стан зовнішнього середовища, оскільки сам забруднює її; негативний вплив на природу надають і вихлопні гази, що утворюються в процесі використання автомобілів. Фільм, в якому показують насильство, не тільки приносить великі доходи і підтримує існування кінотеатрів, але й впливає на свідомість глядачів, на їхні моральні - принципи. Природа і мораль - це загальні цінності; впливаючи на них, учасник ринку зачіпає інтереси суспільства.
Маркетинг являє собою процес управління всіма основними аспектами діяльності підприємства. Він покликаний формувати найбільш раціональні управлінські рішення конкретного підприємства, координувати різні напрями його діяльності і забезпечувати високу ефективність кінцевих результатів цієї діяльності.
Виділяють такі фактори, що впливають на маркетингову діяльність підприємства.
Загальні (визначають місткість ринку будь-якого товару)
Соціально-економічні фактори
Обсяг і структура товарної пропозиції
Асортимент і якість товару
Розміри експорту та імпорту.
Купівельна спроможність населення
Чисельність населення
Рівень та відповідність цін на товари
Ступінь насиченості ринку
Географічне розташування ринку
Стан збутової, торгової і сервісної мережі.
Специфічні (визначають розвиток ринків окремих товарів)
Природно-кліматичні умови
Зміна моди
Національно-побутові традиції
Досягнутий рівень забезпеченості в регіоні
У процесі дослідження ринку необхідно виявити механізм дії системи чинників і оцінити їх ступінь впливу на обсяг і структуру попиту на конкретному ринку товару.
Визначення перспектив розвитку конкретного ринку не може здійснюватися ізольовано від інших соціально-економічних прогнозів. Вплив великої кількості факторів вимагає побудови декількох моделей розвитку ринку і знаходження оптимального. Необхідно чітко визначитися, на якому рівні укрупнення будувати прогноз ємності товарного ринку. Ступінь агрегування (укрупнення) залежить від ступеня прогнозування і планування.
Розрізняють декілька видів прогнозування:
Кон'юнктурне (до 6 місяців)
Короткострокове (до 2-х років)
Середньострокове (до 5 років)
Довгострокове (до 10 років)
Перспективне (більше 10 років)
Маркетинг повинен бути орієнтований на стратегічні цілі розвитку підприємства.
Ретельне планування допомагає компанії передбачати зміни середовища й оперативно реагувати на них, а також завжди бути готовою до непередбачених обставин. Процвітаючі компанії працюють за планом, однак, він складається таким чином, щоб не обмежувати підприємницькі ініціативи.
Зазвичай компанії складають річні, довгострокові і стратегічні плани.
Річний план являє собою короткостроковий план, що описує поточну ситуацію, цілі компанії, стратегію на майбутній рік, програму дій, бюджет і форми контролю.
Довгостроковий план описує основні фактори і сили, які будуть впливати на організацію протягом наступних декількох років. Він містить довгострокові цілі, основні маркетингові стратегії, які будуть використані для їхнього досягнення, і визначає необхідні ресурси. Такий довгостроковий план щорічно оновлюється з метою внесення коректив відповідно до сталися змінами. Річний і довгостроковий плани пов'язані з поточною діяльністю компанії, допомагають в її здійсненні.
Стратегічний план створюється для того, щоб допомогти компанії використовувати у своїх інтересах можливості в постійно змінному сфері. Це процес встановлення і збереження стратегічної відповідності між цілями і можливостями компанії, з одного боку, і мінливими можливостями ринку - з іншого.
Стратегічне планування є фундаментом для інших видів планування в компанії [46, с.38]. Воно починається з визначення глобальних цілей і місії компанії. Потім встановлюються більш конкретні цілі. Для цього збирається повна інформація про внутрішнє середовище організації, її конкурентів, ситуацію на ринку і про все інше, що так чи інакше допоможе вплинути на роботу фірми. Після проведення SWOT-аналізу готується докладний звіт про сильні і слабкі сторони компанії, можливості та загрози, з якими їй доведеться зіткнутися. Потім вище керівництво вирішує, якими конкретно видами діяльності та товарами слід займатися, яку підтримку необхідно надати кожному з них. У свою чергу, кожний підрозділ, що відповідає за окремий товар або вид діяльності, має розробляти свої докладні маркетингові та інші плани, відповідно до загального плану компанії. Таким чином, маркетингове планування здійснюється на рівнях підрозділів, відповідальних за окремі види діяльності, категорії товарів та ринки. Воно полегшує стратегічне планування за рахунок детального планування різних маркетингових ситуацій. Процес планування охоплює чотири етапи: аналіз, планування, реалізація, контроль.
Процес планування починається з повного аналізу положення справ у компанії. Компанія повинна проаналізувати середовище, у якій вона функціонує, виявлення сприятливих можливостей і запобігання загроз. Необхідно провести аналіз сильних і слабких сторін організації, виконувані і можливі для проведення маркетингові заходи з метою визначення можливостей, які вони відстоюють. Аналіз забезпечує кожний наступний етап необхідною інформацією.
SWOT-аналіз означає вивчення факторів сили (Strength) і слабкості (Weakness) фірми по відношенню до розглянутій СБЕ, а також можливостей (Opportunity) і загроз (Thread) для фірми у зв'язку з відкриттям активності на відповідному сегменті ринку. SWOT-аналіз доповнюється аналізом минулої діяльності (якщо така є), що дозволяє встановити існуючу стратегію і виявити тенденції розвитку ситуації [22]. SWOT-аналіз позначає швидше концептуальний підхід, ніж конкретну техніку. Якщо спробувати розгорнути його в реальну методику, то доведеться використовувати результати класичного економічного та організаційного аналізу фірми, підходи, розроблені в рамках стратегічного планування, наприклад, конкурентний аналіз М. Портера, а також аналітичні концепції маркетингу і в першу чергу - сегментування ринку.
У цілому, проведення SWOT-аналізу зводиться до заповнення матриці, зображеної на малюнку 2, так званої "матриці SWOT-аналізу".
СИЛЬНІ СТОРОНИ ПІДПРИЄМСТВА
РИНКОВІ МОЖЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
СЛАБКІ СТОРОНИ ПІДПРИЄМСТВА
РИНКОВІ ЗАГРОЗИ ПІДПРИЄМСТВА
Рис.2 матриця SWOT-аналізу.
У відповідні комірки матриці заносяться сильні і слабкі сторони підприємства, а також ринкові можливості і загрози.
Сильні сторони підприємства - те, в чому воно досягло успіхів або якась особливість, що надає додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології і сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, що випускається, популярності торгової марки і т.п.
Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що підприємству поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить його у несприятливе становище. Як приклад слабких сторін можна привести занадто вузький асортимент товарів, що випускаються, погану репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, низький рівень сервісу й т.п.
Ринкові можливості - це сприятливі обставини, які підприємство може використовувати для отримання переваги. Як приклад ринкових можливостей можна привести погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, появу нових технологій виробництва продукції, зростання рівня доходів населення і т.п. Слід зазначити, що можливостями з погляду SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на ринку, а тільки ті, які може використовувати підприємство.
Ринкові загрози - події, настання яких може мати несприятливий вплив на підприємство. Приклади ринкових загроз: вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності і т.п.
Для прогнозу розвитку зовнішнього середовища необхідно враховувати ситуації, які з часом можуть з'явитися, вибираються ситуації, які найбільш вірогідні.
Наступним кроком є ​​встановлення можливого впливу виявлених подій зовнішнього середовища на фірму, які можуть мати місце в зовнішньому середовищі, класифіковані у відповідності з характером їх можливого впливу на фірму і ймовірність цього впливу. Для подальшого аналізу вибираються негативні та позитивні ситуації, вплив яких на фірму досить ймовірно. Відповідно, безліч ситуацій ділиться на дві групи: позитивні (можливості) і негативні (погрози) [18, с.51].
Позитивні ситуації, які можуть мати місце в зовнішньому середовищі, класифікується у відповідності зі ступенем їх сприятливості для фірми і ступенем впливу на фірму. Для подальшого аналізу по кожній ситуації визначається ранг сприятливості (добуток ступеня сприятливості на ступінь впливу).
Аналогічно, класифікуються негативні ситуації, які можуть мати місце в зовнішньому середовищі, у відповідності зі ступенем їх несприятливості для фірми і ступенем впливу на фірму.
Для подальшого аналізу по кожній ситуації визначається ранг несприятливості (добуток ступеня несприятливості на ступінь впливу).
Виявлені ситуації, як позитивні так і негативні, перераховуються в порядку убування рангів сприятливості. Для кожної ситуації виявляються характеристики корпоративного профілю, що дозволяють або не дозволяють фірмі скористатися сприятливою ситуацією з вигодою для себе чи протистояти негативною ситуацією.
Одержання на етапі SWOT-аналізу оцінки служать для формулювання переліку проблем і вироблення початкових варіантів концепції стратегії в ході стратегічного осмислення, які, у свою чергу, є матеріалом для вибору ключових проблем і концепцій стратегії. Цей етап важко формалізуємо. Основними підходами тут є ранжування та експертні оцінки.
Стратегічний план також включає в себе місію підприємства. Місія визначає основну мету компанії. Фірма часто починає свій бізнес з визначення чіткої місії, що встановлюється її засновником. Однак, з плином часу, місія поступово затирається, так як компанія розробляє нові товари та завойовує нові ринки. Місія може залишатися чіткою, але деякі менеджери про неї забувають.
У багатьох фірмах розробляються офіційне формулювання місії компанії, що пропонує готові відповіді на ці питання. Формулювання місії - це формулювання цілі компанії: чого вона хоче досягти в самому широкому сенсі. Чітке формулювання місії діє як "невидима рука", яка направляє співробітників компанії, дозволяючи їм працювати незалежно і в той же час колективно для досягнення загальних цілей підприємства.
Формулювання місії фірми повинна відображати передбачення компанії і напрям її розвитку на найближчі десять-двадцять років. Компаніям не варто переглядати свою місію кожні кілька років, реагуючи на найменші зміни ринкового середовища. Проте компанії слід перевизначити свою місію, якщо вона не викликає довіри споживачів або суперечить оптимальному шляху розвитку компанії. Місія компанії визначає філософію підприємства і основне призначення діяльності, а стратегічні цілі - це реальні вимірювані завдання стоять перед компанією.
Стратегічний план визначає загальне призначення і завдання компанії. У рамках кожного підрозділу маркетинг допомагає вирішувати спільні стратегічні завдання.
Стратегія маркетингу головну увагу приділяє цільовим покупцям. Підприємство обирає ринок, ділить його на сегменти, відбирає з них найбільш перспективні і концентрує свою увагу на обслуговуванні і задоволенні цих сегментів. Вона розробляє маркетинговий комплекс, який складається з компонентів, що знаходяться під її контролем: товар, ціна, збут і просування товару.
Для того щоб домогтися успіху на сьогоднішньому ринку, що відрізняється високим ступенем конкуренції, фірми у своїй діяльності повинні орієнтуватися на покупців, залучаючи їх більш високою, ніж у конкурентів споживчою цінністю. Але перш ніж компанія зможе задовольнити покупця, вона повинна зрозуміти його потреби. Тому справжній маркетинг вимагає ретельного аналізу цільової аудиторії. Компанії усвідомлюють, що вони не зможуть задовольнити всіх покупців на даному ринку - або не зможуть задовольнити всіх рівною мірою. Покупців занадто багато, і у всіх різні потреби. Але деякі компанії мають перевагу в обслуговуванні певних сегментів ринку. Отже, кожній компанії слід розділити весь ринок, відібрати найбільш привабливі сегменти й розробити стратегію, як обслуговувати вибрані сегменти більш ефективно, ніж це роблять конкуренти. Цей процес складається з п'яти етапів: кількісна оцінка попиту та його прогноз, сегментація ринку, вибір цільових сегментів, позиціювання товару на ринку і аналіз позиціювання конкурентних товарів.

1.4 Зарубіжний досвід організації маркетингу

При обговоренні питань, пов'язаних з успіхом або невдачею західного підприємства на ринку, необхідно пам'ятати, що на Заході покупець - господар
положення. Як правило, він має можливість обирати не тільки між кількома продавцями, але і між різними товарами, складовими непряму конкуренцію і задовольняють потреби покупця з різних боків.
Умови успіху товару на ринку США - це гарна якість товару, швидке і дешеве обслуговування, нормальний гарантійний термін, а також - і те, що набуває все більшого і більшого значення при достатку товарів - правильна маркетингова політика.
За загальноприйнятою думкою фахівців, маркетинг - це ефективна організація всіх виробничих і збутових заходів: від закупівлі сировини до обслуговування покупця, аналіз ринку, стайлінг (форма та зовнішній вигляд товару), визначення характеру пакування, вибір товарної марки, фіксовані ціни, планування та організація збуту , реклама.
На Заході, де ринок всіх товарів фактично перенасичений, завоювання нових сегментів ринків в області товарів широкого споживання можливо тільки за рахунок прямих чи непрямих конкурентів. Тут реклама та вивчення ринку грають часто вирішальну роль оскільки товари зазвичай відрізняються один від одного не якістю, а лише назвою та упаковкою. Тому при дослідженні ринку товарів широкого споживання аналіз усіх факторів, що впливають на прийняття рішення клієнтом, в тому числі психологічний, є основою для складання збутових програм фірм. [32, с.44]
Дослідження ринку цих товарів стало сферою діяльності спеціалізованих фірм. У них працюють досвідчені психологи, і тому навіть великі підприємства вдаються до їхніх послуг.
Аналіз ринку основних засобів виробництва часто вимагає специфічних технічних знань цих товарів. Число потенційних споживачів тут більш обмежена, ніж на ринку товарів широкого споживання. Ось чому дослідження таких ринків частіше за все проводяться самими виробниками продукції. У відділах маркетингу цим зазвичай займаються підвідділи дослідження ринку і реклами спільно зі збутовою організацією фірм, які краще за інших знають ринок.
Складові аналізу ринку основних засобів виробництва:
загальна місткість ринку;
раціональний розподіл попиту;
власна частка ринку;
число конкурентів і їх частки на ринку;
рекламні засоби і заходи, прийняті конкурентами;
збутова організація конкурентів;
визначення мотивації постійних клієнтів у конкурентів;
конструктивні та інші особливості продукції конкурентів;
зіставлення власної продукції з товарами конкурентів за якістю, рентабельності і ціною.
Гуру японського маркетингу Міцуакі Сімагуті вважає, що в XXI столітті головними джерелами зростання компаній будуть їх амбіції і любов до споживача
Що стосується маркетингу в Японії, то ми дізналися про нього п'ятдесят років тому, коли президент компанії Toshiba пан Ішідзака відвідав США як глава делегації Центру продуктивності праці (це економічна організація, що підтримує бізнес, вона до цих пір існує). Перекласти на японську мову англійське слово "маркетинг" неможливо.
Зараз вже в Японії та в усьому світі маркетинг - це дуже важлива тема менеджменту. Але тоді ми використовували маркетинг для поліпшення продажів. Так думали тоді: маркетинг - це для досліджень, це ближче до продажу. Але мало-помалу маркетинг, як визначення і концепція, ставав важливіше і ближче до управління підприємством.
Спочатку менеджер з маркетингу був менеджером продукту: він його супроводжував від народження до смерті. Зараз ця людина ніби дивиться зверху і намагається аналізувати ситуацію. Його завдання вже не в тому, щоб просунути окремий продукт, а в тому, щоб за допомогою всіх продуктів компанії досягти її зростання. Тобто маркетинг йде практично в область стратегічного менеджменту.
Головне завдання маркетолога - створити пристрій росту, дивитися вперед, стежити за змінами ринку. Треба знайти "блакитне небо". Серед голів компаній в Японії було проведено опитування: що вони чекають від маркетингу, що розуміють під цим словом, що хотіли б від маркетингу отримати. Мрію про майбутнє - таким був найпопулярніший відповідь.
У Японії недавно був реалізований проект, який скорочено називався MI21 - "Маркетингові інновації XXI століття". Основне завдання цього дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, які цілі ставлять перед собою японські менеджери і які завдання є головними в області менеджменту в Японії. Анкети були розіслані президентам японських компаній, і отримані відповіді приблизно чотирьохсот президентів. [39, с.12]
Проаналізувавши зміст відповідей, дослідники прийшли до висновку, що існують три головні теми, які хвилюють японських менеджерів. Напевно, перша тема, над якою розмірковують наші керівники у XXI столітті, - це швидкість. Друга тема - задоволення запитів споживачів. І третя тема - це амбіції.
Практично дев'яносто вісім відсотків з тих, хто відповідав на запитання анкети, відзначили як основну тему XXI століття тему швидкості, чи оперативності. В області менеджменту її можна розділити на дві підтеми: перша - це оперативність, або швидкість прийняття стратегічних рішень, друга - це швидкість, оперативність при реалізації прийнятих рішень.
Досягнення Японії в області оперативності виконання процесів, особливо процесів реалізації, завжди дуже високо оцінювалися у світі, особливо якщо ми говоримо про епоху високих темпів економічного розвитку. Років двадцять-тридцять тому була опублікована книга французького журналіста Юбера Горана "Японія як третя імперія", в якій автор намагається з'ясувати причини того, що Японія в другій половині ХХ століття стала третьою в світі економічною державою. І основну причину економічного успіху Японії автор бачить саме в оперативності, у швидкості розвитку процесів.
На підтвердження цієї думки автор згадує декілька епізодів. Один з них - підготовка Японії до Олімпіади 1960 року в Токіо. До цього Японія не відрізнялася добре розвиненою транспортною інфраструктурою. Коли ж рішення про проведення Олімпійських ігор в Токіо було прийнято, міністр будівництва Японії проголосив наступну мету: протягом трьох років створити цілу мережу автомагістралей, швидкісних доріг і більш широку мережу метро.
Зараз з точки зору епохи, в якій будівельні технології отримали дуже високий розвиток, можливо, це і не велике завдання. У Японії не бачать особливих труднощів у тому, щоб за такий короткий період побудувати мережу автомагістралей і створити нові лінії метро. Але на той момент, в умовах великої щільності населення Японії, це було дійсно серйозною проблемою.
В одну мить над дахами японських маленьких будинків розпростерли свої крила швидкісні магістралі. Як ночами велися роботи з прокладання ліній метро.
Це свідчить про те, що будь-яке прийняте в Японії рішення реалізується дуже оперативно. Чого не можна сказати про швидкість самого прийняття рішень. Цей процес в Японії дуже довгий. І, судячи з усього, японські управлінці бачать в якості основного завдання XXI століття саме прискорення процесу прийняття рішень. Схоже, що зараз, коли настає століття ще більш високих швидкостей, необхідно зробити значно оперативніше процес прийняття рішень, спрямованих у майбутнє, пов'язаних з ризиком.
Що стосується другої теми, яка хвилює менеджерів, - задоволення потреб споживачів, то, здається, тут у японських компаній не повинно бути особливих проблем.
Якщо порівняти компанії з хорошими і не дуже добрими результатами діяльності, в результаті виявляється, що компанії, що не відрізняються високими успіхами, як правило, основною своєю метою проголошують завоювання більшої частки на ринку. А компанії, що відрізняються хорошими результатами, підкреслено спрямовані на як можна більш повне задоволення запитів споживачів.
Складається враження, що для всіх компаній дуже важливо забезпечити свою конкурентну перевагу, оскільки всі в тій чи іншій мірі стикаються з питаннями конкуренції в своїй галузі. Як подолати конкуренцію, як вигравати - вирішення цих питань займає велике місце в маркетингу. Раніше конкуренція була схожа на війні. Відібрати частку конкурентів на ринку, отримати її і, відповідно, перемогти - це концепція застарілого маркетингу. Сучасний маркетинг - це не війна. Це любов до своїх споживачів, задоволення їхніх запитів. І вся концепція розвитку компанії будується на тому, щоб завоювати цю любов, а не покарати конкурента.
Принциповий перенесення акценту японців не боротися з конкурентом, намагаючись погіршити його ситуацію на ринку, а боротися за клієнта і цим підвищувати свої позиції, задовольняючи запит клієнта.
У світлі цього основним завданням для маркетингу стає не жорстка конкуренція, спрямована на поразку свого супротивника, а привнесення в діяльність компанії найкращих прикладів з практики конкурентів і все більшого поширення методики бенчмаркінгу, установки планки, орієнтованої на діяльність конкурентів.
Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити наступні висновки:
Маркетинг - явище складне, багатопланове і динамічний. Цим пояснюється неможливість в одному універсальному визначенні дати повну, адекватну його сутності, принципам і функціям характеристику маркетингу.
Виділяються такі основоположні принципи:
1. Ретельний облік потреб, стану і динаміки попиту і ринкової кон'юнктури при прийнятті економічних рішень.
2. Створення умов для максимального пристосування виробництва до вимог ринку, до структури попиту (причому виходячи не з миттєвої вигоди, а з довгострокової перспективи).
3. Вплив на ринок, на покупця за допомогою всіх доступних засобів, насамперед реклами.
Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як: аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовища, аналіз споживачів, вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, планування товароруху і збуту, забезпечення формування попиту і стимулювання збуту, забезпечення цінової політики , задоволення технічних і соціальних норм країни, управління маркетинговою діяльністю.
Виділяються наступні основні функції маркетингу.
1. Аналітична функція:
2. Виробнича функція
3. Рзподільчо-збутові функції
4. Функція управління і контролю
Процес маркетингу починається з вивчення покупця і виявлення його потреб, а завершується придбанням товару покупцем і задоволенням його виявлених потреб.
Завдання управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні поставлених перед нею цілей. Простіше кажучи, управління маркетингом - це управління попитом.
SWOT-аналіз означає вивчення факторів сили (Strength) і слабкості (Weakness) фірми по відношенню до розглянутій СБЕ, а також можливостей (Opportunity) і загроз (Thread) для фірми у зв'язку з відкриттям активності на відповідному сегменті ринку. SWOT-аналіз доповнюється аналізом минулої діяльності (якщо така є), що дозволяє встановити існуючу стратегію і виявити тенденції розвитку ситуації.
Стратегічний план визначає загальне призначення і завдання компанії. У рамках кожного підрозділу маркетинг допомагає вирішувати спільні стратегічні завдання.
Умови успіху товару на західному ринку - це гарна якість товару, швидке і дешеве обслуговування, нормальний гарантійний термін, а також - і те, що набуває все більшого і більшого значення при достатку товарів - правильна маркетингова політика.
Сьогодні концепція всіх маркетологів - це способи досягнення зростання компанії. Цим займаються і нижній, і середній рівні, коли намагаються аналізувати ринки і дати рекомендації своїм виробникам, цим же займається і верхній рівень - у них одна мета, одна ідея і одна концепція.
На Заході, де ринок всіх товарів фактично перенасичений, завоювання нових сегментів ринків в області товарів широкого споживання можливо тільки за рахунок прямих чи непрямих конкурентів. Тут реклама та вивчення ринку грають часто вирішальну роль оскільки товари зазвичай відрізняються один від одного не якістю, а лише назвою та упаковкою. Тому при дослідженні ринку товарів широкого споживання аналіз усіх факторів, що впливають на прийняття рішення клієнтом, в тому числі психологічний, є основою для складання збутових програм фірм.
Вивчення зарубіжної теорії і практики маркетингу, і особливо японської має велике значення для білоруських підприємств, а маркетингові розробки з застосуванням зарубіжного досвіду можуть стати ефективним інструментом для пошуку конкурентних переваг підприємств.

2. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ТОВ "Ратіпа" на ринку транспортних послуг здійснює свою діяльність у 2-х підсекторах:
міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом;
транспортно-експедиційні послуги.
Підприємство має свій самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках.
Підприємство є одній з найсучасніших, спеціалізованих організаційних структур, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародному сполученні майже в усі країни Західної та Східної Європи, СНД, Прибалтики, Туреччини.
Організаційна структура підприємства представлена ​​в додатку А, рисунок 2.1
Транспортно-експедиційна діяльність підприємства складається з таких технологічних операцій:
узгодження плану завантаження на власний і залучений транспорт;
укладення договору транспортної експедиції з клієнтом (Додаток Б);
отримання транспортного замовлення клієнта (доручення) на кожну конкретну перевезення;
організація виконання транспортного замовлення клієнта;
пошук перевізника, укладення договору перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні з безпосереднім перевізником;
видача транспортного замовлення безпосередньому перевізнику;
укладення договору страхування вантажу зі страховою компанією (у разі доручення клієнта);
контроль за ходом виконання перевізником транспортного замовлення;
організація оформлення товаросупровідних документів;
організація процесів навантаження / вивантаження, митного оформлення;
інформаційний супровід перевезення (зв'язок із замовником і перевізником);
отримання та контроль документів по виконаної перевезення, отриманих від перевізника;
оформлення акту виконаних робіт та виставлення клієнтові рахунок - фактури за наданими транспортно - експедиційним послуг;
отримання оплати за перевезення вантажу;
здійснення розрахунків з учасниками транспортно - експедиційної діяльності.
Діяльність з міжнародного перевезення вантажів власним транспортом включає наступні операції:
узгодження плану роботи на місяць на власному транспорті з урахуванням технічного стану автомобілів, кількості дозволів по країнам, наявності віз у водіїв;
укладення договору на перевезення вантажу з замовником;
отримання транспортного замовлення клієнта (доручення) на кожну конкретну перевезення;
складання завдання водієві за отриманою заявкою від замовника;
видача завдання водієві та надання інформації про умови перевезення, необхідних платежах, по країнах відправлення, призначення, транзиту;
контроль за здійсненням перевезення, підтримання постійного зв'язку з водієм;
занесення заявки на перевезення у журнал реєстрації заявок та реєстр;
вирішення питань з замовником в процесі перевезення в разі їх виникнення;
контроль оформлених на завантаженні CMR - накладних та інших документів;
забезпечення надходження грошових коштів за надані послуги;
замовлення необхідної кількості дозволів і необхідну кількість книжок МДП, страхових полісів;
вивчення нормативної бази, яка піддається змінам.
На підприємстві для обліку та систематизації інформації використовується система автоматизації управління та обліку 1С: Підприємство 8.0.
Платформа 1С: Підприємство 8.0 має широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, для вирішення завдань планування, бюджетування і фінансового аналізу, розрахунку заробітної плати та управління персоналом.
Всі співробітники ТОВ "Ратіпа" (за винятком водіїв) повністю оснащені ПК. Також на підприємстві постійно ведеться впровадження нових технологій і програм.
Міжнародні автомобільні перевезення вантажів на ТОВ "Ратіпа" виконуються за наявності відповідної ліцензії на міжнародні перевезення.
До ліцензії додаються ліцензійні картки на кожну одиницю транспортного засобу. Ліцензія на виконання автомобільних перевезень може містити дані про територію її дії і різновиди перевезень.
Комерційні автомобільні перевезення вантажів виконуються на підставі договорів автомобільного перевезення вантажів, договорів про організацію перевезень вантажів, договорів фрахтування та інших договорів, передбачених цивільним законодавством Республіки Білорусь і укладених між автомобільними перевізниками і замовниками перевезень.
Правила автомобільних перевезень вантажів затверджуються Міністерством транспорту і комунікацій Республіки Білорусь за погодженням із зацікавленими державними органами.
Міністерство транспорту і комунікацій Республіки Білорусь за погодженням із зацікавленими державними органами затверджує порядок оформлення документації, необхідної для виконання автомобільних перевезень пасажирів або вантажів. Використання АТС оформляється подорожнім листом встановленої форми.
Для виконання перевезення вантажу, за винятком вантажів нетоварного характеру, оформляється товарно-транспортна накладна (замовлення-доручення), яка повинна знаходитися у водія на всьому шляху проходження вантажу.
Після виконання перевезення слід отримання та контроль документів з перевезення. ТОВ "Ратіпа" оформляє акт виконаних робіт і виставляє клієнтові рахунок-фактуру по наданим послугам. Після закінчення певного часу слід отримання оплати за перевезення вантажу.
Перед випуском автомобіля в рейс фахівець технічного відділу підприємства перевіряє термін дії документів на автотранспортний засіб та особисті документи водія:
діючий закордонний паспорт;
посвідчення міжнародного зразка на право керування автомобілем;
документи про страхування цивільної відповідальності власника автотранспортного засобу;
медичний страховий поліс водія автотранспортного засобу;
митне свідоцтво про придатність автотранспортного засобу до міжнародних перевезень вантажів на умовах Конвенції МДП (з фотографіями);
свідоцтво міжнародного зразка про реєстрацію автотранспортного засобу в ДАІ.
оформлений відповідно до митних вимогами Carnet - TIR;
комплект СМR і Carnet - TIR для зворотного завантаження транспортного засобу;
дозволу на виконання автомобільного перевезення у закордонних територіям (ДАЗВОЛИ);
валюта для виконання рейсу;
тахограми;
підтвердження про непрацюючі днях;
інші додаткові документи, відсутність яких може перешкоджати перевезенню.
Водієві видається відповідним чином оформлений дорожній лист. Заповнення подорожніх листів на підприємстві виробляється, відповідно до складеного на основі заявок і замовлень оперативним планом перевезень. Основним первинним документом обліку роботи вантажного автомобіля є шляховий лист. Подорожній лист є документом суворої звітності, виготовляється друкарським способом з обліковою серією і друкарським номером.
До дорожніми листами повинні бути включені товарно-транспортні накладні, оформлені належним чином. По поверненню з рейсу водії здають шляхові листи з товарно-транспортними накладними диспетчеру, який приймає їх і робить відмітку в журналі.
Також технічний відділ видає товарно-транспортні накладні з додаються відправником специфікаціями, сертифікатами та іншими супровідними документами у необхідній кількості для виконання рейсу.
Товарно-транспортна накладна призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей, по автомобілям, також для розрахунків за їх перевезення та обліку виконаної транспортної роботи. Товарно-транспортна накладна є єдиним документом, що служить для списання товарно-матеріальних цінностей у відправників і оприбуткування їх у вантажоодержувачів, а також для складського, оперативного і бухгалтерського обліку.
Міжнародна товарно-транспортна накладна "CMR" (далі CMR-накладна), є бланком суворої звітності, й застосовуватись всіма юридичними особами незалежно від форми власності та індивідуальними підприємцями Республіки Білорусь при здійсненні міжнародного автомобільного перевезення вантажів, що починається з території Республіки Білорусь.
При перевезенні вантажів автомобільним транспортом в країни, з компетентними органами яких є зговорена про можливість застосування товарно-транспортної накладної немеждународного зразка замість CMR-накладній, може оформлятися товарно-транспортна накладна, яка застосовується для внутрішньореспубліканських автомобільних перевезень.
CMR-накладна виписується відправником не менше ніж на чотирьох сторінках. Перші чотири сторінки CMR-накладній мають власне найменування, що присвоюється друкарським способом:
перша сторінка CMR-накладній називається: "1 Примірник для відправника";
друга сторінка CMR-накладній називається: "2 Примірник для отримувача";
третя сторінка CMR-накладній називається: "3 Примірник для перевізника";
четверта сторінка CMR-накладній називається: "4 Для розрахунків";
всі наступні сторінки не мають спеціального найменування.
Товарно-транспортна накладна на перевезення вантажів автомобільним транспортом складається вантажовідправником на кожну їздку автомобіля для кожного вантажоодержувача окремо з обов'язковим заповненням усіх реквізитів.
Всі дорожні листи щодня підшиваються і спрямовуються на обробку.
Після закінчення рейсу документи здаються в технічний відділ. У бухгалтерію водій здає авансовий звіт, завірений підписом генерального директора підприємства. Потім перевірені документи збираються і передаються в бухгалтерію, де проводиться підрахунок загального і навантаженого пробігу, перевірка відповідності пробігу за показаннями спідометра пробігу, визначеним за встановленим відстаням, визначення часу руху рухомого складу і простою під навантаженням-розвантаженням, визначення результатів роботи. Також друкуються форми для бухгалтерських розрахунків і виставлення рахунків замовникам.
Проаналізуємо основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ "Ратіпа".
У табл.2.1 показана динаміка зростання основних виробничих фондів на підприємстві ТОВ "Ратіпа".
Таблиця 2.1. Динаміка росту основних виробничих фондів на ТОВ "Ратіпа"
Показники
Роки
Відхилення (+,-)
Темп зростання (%)
2005
2006
2007
2007р. по відношенню-ням до 2006р.
2007р. по відно-шенню до 2005р.
2007р. по відно-шенню до 2006р.
2007р. по відно-шенню до 2005р.
Основні виробничі фонди, млн. руб.
2100
2200
4000
+1800
+1900
181,82
190,48
Прибуття, млн. руб.
1300
700
2000
+1300
+700
285,71
153,85
Вибуття, млн. руб.
800
600
200
-400
-600
33,33
25
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства

За результатами табл.2.1, основні виробничі фонди підприємства у 2007 році зросли на 81% відносно 2006 року і на 90% відносно 2005 року. Що свідчить про зростання основних виробничих фондів на підприємстві. Аналіз даних показників табл.2.1 показує що, на підприємстві ведеться політика збільшення і модернізації основних виробничих фондів.
Також проаналізуємо основні показники діяльності ТОВ "Ратіпа".
Таблиця 2.2. Основні фінансові показники діяльності ТОВ "Ратіпа"
Показники,
млн. руб.
Роки
Відхилення (+,-)
Темп зростання (%)
2005
2006
2007
2007р. по
відно-
шенням
до 2006р.
2007р. по відно-шенню до 2005р.
2007р. по відно-шенню до 2006р.
2007р. по відно-шенню до 2005р.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Доходи і витрати за видами діяльності
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг
4937
4909
5134
+225
+197
104,58
103,99
Податки, що включаються до виручки від реалізації товарів, робіт, послуг
233
210
157
-53
-76
74,76
67,38
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів)
4704
4699
4977
+278
+273
105,92
105,80
Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг
4611
4794
4574
-220
-37
95,41
99, 20
Прибуток (збиток) від реалізації
93
95
403
+308
+310
424,21
433,33
2. Операційні доходи і витрати
Операційні доходи
1560
1616
1719
+103
+159
106,37
110, 19
Операційні доходу (за мінусом ПДВ і інших платежів)
1560
1613
1718
+105
+158
106,51
110,13
У тому числі:
Доходи, отримані від продажу активів (крім цінних паперів та іноземної валюти)
0
16
9
-7
9
56,25
0
Інші операційні доходи
1560
1597
1709
+112
+149
107,01
109,55
Операційні витрати
1568
1622
1719
+97
+151
105,98
109,63
У тому числі:
витрати отримані від продажу активів (крім цінних паперів та іноземної валюти)
0
18
1
-17
+1
5,56
0
Інші операційні витрати
1568
1604
1718
+114
+150
107,11
109,57
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат
8
9
1
-8
-7
11,11
12,5
3. Позареалізаційні доходи і витрати
126
106
33
-73
-93
31,13
26, 19
Позареалізаційні витрати
229
81
42
-39
-187
51,85
18,34
Сума джерел власних коштів, спрямована на покриття збитків
0
45
0
-45
0
0
0
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат
173
232
9
-223
-164
3,88
5, 20
Прибуток (збиток) звітний період
88
128
393
+265
+305
307,03
446,59
Податки і збори, вироблені з прибутку
30
38
114
+76
+84
300
380
Витрати та платежі з прибутку
0
90
106
+16
+106
117,78
0
Прибуток (збиток) до розподілу
118
0
173
+173
+55
0
146,61
Примітка. Джерела: власна розробка за даними підприємства
За результатами табл.2.2, прибуток підприємства за 2007 рік склав 173,0 млн. руб. виручка підприємства в 2007 році склала 5134,0 млн. руб. Це на 225 млн. руб. більше ніж у 2006 році. Зростання виручки за рахунок збільшення обсягів виробництва. Собівартість послуг склала 4574,0 млн. руб. Цей показник на 4,6% нижче ніж у 2006 році. У 2007 році йде збільшення відрахувань з прибутку і склала 92,0 млн. руб. .
Проведемо аналіз показників фондовіддачі і рентабельності ТОВ "Ратіпа".
Таблиця 2.3. Показники фондовіддачі та рентабельності
Показники
Роки
Відхилення (+,-)
Темп зростання (%)
2005
2006
2007
2007р. по відно-шенню до 2006р.
2007р. по відно-шенню до 2005р.
2007р. по відно-шенню до 2006р.
2007р. по відно-шенню до 2005р.
Фондовіддача, од.
4704/2100 = 2,24
4699/2200 = 2,13
4977/4000 = 1,24
-0,89
-1
58,22
55,36
Рентабельність-ність,%
4704/4611 * 100
= 102
4699/4794 * 100
= 98
4977/4574 * 100
= 108,8
10,2
6,2
110,41
106,08
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства
За результатами табл.2.3, різке зростання основних виробничих фондів негативно вплинув на показник фондовіддачі. У 2007 році він знизився до 1,24 у порівнянні з 2005і 2006 роками (2,24 / 2,13). Рентабельність підвищилася до 108,8% за рахунок зниження собівартості.
Також проведемо аналіз укомплектованості парку транспортних засобів. Парк транспортних засобів ТОВ "Ратіпа" включає сідельні тягачі, бортовий автомобіль, причіп і напівпричіп (37 одиниць).
У табл.2.4 наведено інформацію про транспортні засоби, закріплених за підприємством.

Таблиця 2.4. Транспортні засоби ТОВ "Ратіпа"
Марка
Роки випуску
Кількість
Стандарт Євро
Сідельні тягачі
Мерседес Бенц Актрос
1998
22
Євро 2
Вольво F12
1991
4
Євро 0
Сканія 113М
1992, 1993
3
Євро 0
Сканія R113
1996
2
Євро 1
МАЗ
2007
5
Євро 3
Автомобіль бортовий тентовий
Рено RV1
1995
1
Євро 1
Напівпричепи
Шмитц
1998
6
Євро 2
Блюмхардт
1996
14
Євро 2
Аккерман Фріоф
1993
7
Євро 0
МАЗ
2005
4
Євро 3
МАЗ
2007
5
Євро 3
Причіп
Рендерс
1995
1
Євро 1
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства
Мерседес Бенц Актрос 1840 LS Євро-2
Потужність кВт (к. с): 290 (394)
Колісна формула: 4 х 2
База, мм: 3600
Повна маса, кг: 18000
Вантажопідйомність, кг: 10920
Мерседес Бенц Актрос їздить за такими напрямками як Туреччина, Польща, Німеччина, Росія.
Вольво F12 Євро-0
Потужність кВт (к. с): 265 (360)
Колісна формула: 4 х 2
База, мм: 3550
Повна маса, кг: 17500
Вантажопідйомність, кг: 10150
Вольво F12 використовується в перевезеннях на Туреччину, Польщу, Росію.
Сканія 113М Євро-1
Потужність кВт (к. с): 280 (380)
Колісна формула: 4 х 2
База, мм: 3700
Повна маса, кг: 19000
Вантажопідйомність, кг: 11500
Сканія 113М використовується для перевезень за напрямками Туреччина, Болгарія, Хорватія, Югославія, Росія.
МАЗ 544069-320-031 Євро-3
Потужність кВт (к. с): 301 (410)
Колісна формула: 4 х 2
База, мм: 3600
Повна маса, кг: 18350
Вантажопідйомність, кг: 10600
МАЗ 544069-320-031 використовується для перевезень на Німеччину.
Таким чином підприємство має в своєму розпорядженні: транспортні засоби класу Е3 - 5 одиниць. транспортні засоби класу Е2 - 22 одиниці. транспортні засоби класу Е1 - 3 одиниць, транспортні засоби класу Е0 - 7 одиниць.
Чисельність працівників на ТОВ "Ратіпа" наведена в табл. 2.5
Таблиця 2.6. Чисельність працівників ТОВ "Ратіпа"
Показники
Роки
Відхилення (+,-)
Темп зростання (%)
2005
2006
2007
2007р. по відношенню до 2006р.
2007р. по відношенню до 2005р.
2007р. по відношенню до 2006р.
2007р. по відно-шенню до 2005р.
1
2
3
4
5
6
7
8
Управлінський апарат
10
16
22
6
12
137,5
220
Водії
64
60
74
14
10
123,33
115,63
Механіки
4
8
14
6
10
175
350
Всього
78
84
110
26
32
130,95
141,03
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства
За даними табл. 2.5., Ми спостерігаємо збільшення чисельності персоналу ТОВ "Ратіпа". Так в 2007 році по відношенню до 2006р. кількість працюючих на ТОВ "Ратіпа" збільшилася на 130,95%, по відношенню до 2005р. - На 141, 03%.
Проведемо розрахунок показників руху трудових ресурсів.
Таблиця 2.6. Аналіз показників руху трудових ресурсів ТОВ "Ратіпа"

Показники
Алгоритм розрахунку
2006
2007
1
2
3
4
5
1
Коефіцієнт обороту по прийому співробітників
Кількість прийнятого на роботу персоналу / середньооблікова чисельність персоналу
31/84 = 0,36
34/110 = 0,30
2
Коефіцієнт обороту з вибуття
Кількість звільнених працівників / середньооблікова чисельність персоналу
22/84 = 0,26
23/110 = 0, 20
3
Коефіцієнт плинності кадрів
Кількість звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни / середньооблікова чисельність персоналу
22/84 = 0,26
23/110 = 0, 20
4
Коефіцієнт сталості складу персоналу
Кількість працівників, які працювали весь рік / середньооблікова чисельність персоналу
59/84 = 0,70
71/110 = 0,64
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства

За результатами табл. 2.6., Коефіцієнт сталості персоналу підприємства у звітному році склав 0,64 проти 0,70 у 2006 році. Розрахункові дані свідчать про високу плинність кадрів складу ТОВ "Ратіпа". Що характерно для всіх транспортних підприємств.
Таким чином, проведений аналіз показав що, економічний стан підприємства ТОВ "Ратіпа" задовільний. Показник рентабельності характеризує загальну позитивну динаміку у розвитку підприємства. Ріст і модернізація основних виробничих фондів дають хороші перспективи розвитку підприємства. Так як основний дохід підприємства становить прибуток отриманий за рахунок основних видів діяльності.

2.2 Організація маркетингу на підприємстві

На ТОВ "Ратіпа" фактично функції маркетингу виконує відділ експедиції. Рекламною діяльністю на підприємстві займається заступник директора з експлуатації, а особистої продажем транспортних послуг та маркетинговими дослідженнями - менеджери (відділ експедиції).
Відділ експедиції підпорядковується безпосередньо директору підприємства. Його діяльність регулюється положенням про відділ експедиції (Додаток В)
Кількісний та якісний склад даного відділу наведено в табл. 2.7.
Таблиця 2.7. Чисельність працівників відділу експедиції
Посада
Кількість (осіб)
Начальник відділу експедиції
1
Менеджери відділу експедицій
4
Разом:
5
Примітка. Джерело: власна розробка.

Даний відділ очолюється начальником відділу експедиції, який призначається і звільняється з посади керівником підприємства ТОВ "Ратіпа". Він, крім своїх прямих обов'язків, здійснює наступну маркетингову діяльність:
виявляє незадоволеність попиту на досліджуваному ринку, а також можливості підприємства ТОВ "Ратіпа" за його задоволенню;
виявляє вимоги, запити, побажання споживачів до якості, асортименту, оформлення та методів реалізації послуг підприємства;
бере участь у виробленні стратегії ринкової поведінки ТОВ "Ратіпа";
здійснює збір, вивчення, оцінки, аналіз і збагачення вітчизняних і зарубіжних матеріалів про стан, ємності та тенденції розвитку потенційних ринків збуту послуг, можливості та економічної доцільності виходу на ці ринки;
займається збором та систематизацією даних про підприємства та інофірмах, що надають аналогічні послуги, поведінці конкурентів і їх наміри на досліджуваних ринках;
проводить порівняльний аналіз властивостей і якості послуг підприємства ТОВ "Ратіпа" і фірм-конкурентів;
організовує вивчення споживчих оцінок, думок, претензій споживачів щодо якості та асортименту пропонованих послуг, їх сприйнятливість до реклами, виявлення та облік незадовільного попиту і потреби в послугах, які може освоїти підприємство;
інформує підприємство про претензії і побажання споживачів;
інформує керівництво підрозділу про виявлене незадовільному попиті послуг та побажання споживачів. За результатами маркетингової діяльності оформляє звіт і дає короткий опис необхідних на ринку послуг;
збирає інформацію про відмови покупців від послуг підприємства;
кожне півріччя представляє керівництву кон'юнктурний огляд з аналізом результатів вивчення ринків збуту та пропозиції щодо стратегії ринкової поведінки ТОВ "Ратіпа", на майбутній плановий період;
здійснює організацію збуту послуг підприємства відповідно до планових завдань, укладеними договорами;
відповідає за порушення строків вантаження, не допускаючи простоїв автомобілів;
забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, договірних зобов'язань у встановлені строки, за обсягом реалізованих послуг. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізацію послуг, Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, своєчасне оформлення збутової документації, передбаченої звітності зі збуту про виконання плану реалізації послуг.
У додатку В представлена ​​посадова інструкція менеджера відділу експедиції.
Підготовка, перепідготовка, навчання суміжним професіям і підвищення кваліфікації персоналу на ТОВ "Ратіпа" організовується за курсовою та індивідуальною формами навчання. Навчання проводиться відповідно до затверджених планів і програм. За професіями, які вимагають спеціальної підготовки, працівники проходять навчання в навчальних центрах або в себе на підприємстві з запрошенням викладачів навчальних центрів, що мають ліцензію на навчання.
Керівники та фахівці підвищують свою кваліфікацію з відривом від роботи в інститутах підвищення кваліфікації, на семінарах, організованих при різних навчальних закладах і на підприємстві без відриву від роботи.
Важливе значення в організаційній структурі підприємства ТОВ "Ратіпа" займає раціональний розподіл відповідальності між робітниками і службами підприємства. Відповідальність являє собою зобов'язання виконувати делеговані завдання і відповідати за їх задовільний дозвіл. Розподіл повноважень на підприємстві ТОВ "Ратіпа" зумовлює централізований характер організаційної структури. У централізованій структурі право на прийняття рішень закріплюється за менеджерами вищого рівня. Рішення про рівень централізації залежить від маси факторів: характеру ділового середовища, стилю прийняття рішень вищим керівництвом, типу реалізованої фірмою стратегії, кваліфікації і досвіду управлінського персоналу нижньої ланки.
Особливе питання - організація взаємовідносин експедиції з іншими підрозділами підприємства ТОВ "Ратіпа". Багато що тут залежить від того, наскільки структура підприємства в цілому відповідає принципам маркетингу.
Як відомо, структура підприємства ТОВ "Ратіпа" орієнтована на надання послуг, то більшість його відділів, структурних одиниць виявляється зацікавленим не в реалізації маркетингових цілей, а лише у всілякої мінімізації витрат. Так, розробники послуг прагнуть створювати найбільш економічні методи, часто на шкоду популярності послуг на ринку.
Реалізацію єдиної стратегії маркетингу на підприємстві ускладнює безпосереднє відсутність відділу з маркетингу.
Зрозуміло, що ефективність функціонування маркетингу на підприємстві багато в чому залежить і від тих кадрів, персоналу, які зайняті маркетингом. Причому мова йде не тільки про їх професійної кваліфікації, а й про міру відповідальності, про знання та прийнятті діючої на підприємстві концепції маркетингу, стимулювання ініціативи фахівців. Таким чином, центральним завданням маркетингової діяльності на ТОВ "Ратіпа", орієнтованої на облік запитів покупців, є забезпечення якості послуг як глибини задоволення потреб клієнтів на рівні, що дозволяє підтримувати бажану кон'юнктуру ринку.

2.3 Аналіз основних напрямків маркетингових діяльності на підприємстві

Менеджери відділу експедицій ТОВ "Ратіпа" здійснюють моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
У табл. 2.8 показані напряму і змісту маркетингових досліджень на ТОВ "Ратіпа".
Таблиця 2.8. Напряму і змісту маркетингових досліджень на ТОВ "Ратіпа"
Дослідження зовнішнього середовища
Дослідження внутрішнього середовища
1. Аналіз цін конкурентів-виробників на білоруському ринку
1. Аналіз продажів послуг підприємства у регіональному розрізі
2. Аналіз цін конкурентів-виробників на російському ринку
2. Аналіз структури підприємства по групах послуг
2. Огляди технічних і економічних нововведень на вітчизняному та зарубіжному ринку
3. Динаміка структури та характеру платежів за надані послуги
Примітка. Джерело: власна розробка.
Основне завдання аналізу конкурентних переваг підприємства ТОВ "Ратіпа" - отримання конкурентної переваги. При тому для себе необхідно отримати відповіді на наступні питання:
хто є основними конкурентами?
яку частку ринку вони займають?
які основні стратегії використовують?
які методи ними використовуються в конкурентній боротьбі?
на якій стадії життєвого циклу перебуває послуги підприємства та аналогічні послуги конкурентів?
Аналіз характеристик основних конкурентів доцільно проводити за такими напрямами:
положення конкурентів на ринку;
яка їхня інноваційна діяльність і як часто вони оновлюють послуги;
наскільки оперативно вони реагують на зміну ринкової ситуації;
цінова політика і стратегія ціноутворення конкурентів;
методи просування послуг на ринок ".
Оцінка конкурентоспроможності товару підприємства ТОВ "Ратіпа" здійснюється при:
комплексному вивченні вимог ринку;
вироблення основних напрямків надання послуг;
оцінці перспектив продажу окремих послуг;
підготовці реклами;
встановлення цін на послуги;
Для оцінки конкурентоспроможності підприємства були відібрані:
Якісні критерії оцінки конкурентоспроможності.
Перелік підприємств для порівняльного аналізу.
Якісні критерії оцінки конкурентоспроможності, представлені на рис.3 відображають головні переваги, які висувають ТОВ "Ратіпа" із загального ряду, які дають змогу залучити споживача.
Перелік підприємств беруть участь у порівняльному аналізі підібраний таким чином, щоб їх можна було порівняти з обсягами та асортиментом послуг, що надаються.
1. УП "Белтіка", (м. Мінськ);
2. ВАТ "Альфатранском" (м. Мінськ);
3. ТОВ "Ратіпа" (м. Мінськ);
4. ТОВ "Белтранстехніка" (м. Мінськ);
5. УП "Транзит" (м. Мінськ).

Рис.3 Аналіз конкурентів ТОВ "Ратіпа"

Переваги
Конкуренти
УП «Белтіка», (м. Мінськ)
ВАТ «Альфатранскос» (м. Мінськ)
ТОВ «Ратіпа»
ТОВ «Белтранстехніка» (м. Мінськ)
УП «Транзит» (м.Мінськ)
Наявність прогресивної техніки

Якість послуг
Широта асортименту послуг
Рівень обслуговування замовників
Гтовность на здійснення перевезень по складних маршрутах
Попит на послуги
за кордоном
Наявність власного парку автомобілів
Обсяг послуг, що надаються
Наявність найбільш досконалої служби контролю якості
Найбільш вдале розташування по відношенню до споживачів
Примітка. Джерело: власна розробка
Таким чином, для зростання конкурентоспроможності ТОВ "Ратіпа", необхідні як технічні заходи (інвестиції в нову техніку), так і організаційні, спрямовані на впровадження менеджменту якості та вдосконалення роботи зі споживачем.

Таблиця 2.9. Аналіз послуг ТОВ "Ратіпа"
Параметри
Питома вага
Оцінка
(Від 1 до 6 балів)
Загальна оцінка
Частка на ринку
Швидкість зростання продажів
Широта послуг, що надаються
Продуктивність послуг
Ефективність мережі збуту
Положення організації
Здатність забезпечити просування послуг на ринку
Вигідність цін вступу
енергія
ремонтні матеріали
робоча сила
Конкурентоспроможність накладних витрат
Кваліфікація працівників
управління
робочого колективу
Рівень досліджень за новими видами послуг
Якість послуг
Марка вироби
Імідж фірми
Інші параметри
0,15
0,04
0,1
0,01
0,15
0,1
0,05
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,15
0,05
0,1
5
3
4
4
3
4
4
5
4
4
4
3
5
5
5
0,75
0,12
0,4
0,04
0,45
0,4
0,2
0,2
0,04
0,08
0,08
0,03
0,75
0,25
0,5
У цілому:
1,00
4,29
Примітка. Джерело: власна розробка.
Таким чином, на підприємстві ТОВ "Ратіпа" повинні аналізуватися фактори управління, можливості маркетингової діяльності, можливості збільшення інвестицій в інноваційну діяльність, можливості збільшення інвестицій у проведення комплексного дослідження ринку.
Маркетингові дослідження замовників і перевізників включають в себе створення на базі отриманої інформації інформаційних карт (таблиця 2.11 та 2.12)
Таблиця 2.10. Інформаційна карта перевізників

Назва перевізника
Напрямок
Рухомий склад
Рейтинг (1-5)
Контактна особа телефон
1
2
3
4
5
6
1
"Белкаспіан" м. Мінськ Р.Б.
Шинг, Туреччина, Росія, Казахстан
Реф-82к/17 Тент-86К / 4 ADR
5
Мухін Дмитро м.0291650662
2
"ТНА" м. Мінськ Р.Б.
Шинг, Росія
Тент-86/12
4
Коротицін Віктор м.0296759403
Примітка. Джерело: дані підприємства
Таблиця 2.11. Інформаційна карта замовників

Назва
Адреса
Маршрут
Характеристика вантажу
Адреса
завантаження
Контактна
особа телефон
1
"Раш"
Німеччина
Хале
Німеччина - Укр / Казахстан
Будматеріали (86К 0
Німеччина
Хале (36)
Rodzhey
+41793128358
2
"БМЗ"
Р.Б.
м. Жлобін
Р.Б. - Шинг / Туреччина
Металокорда (20т)
Р.Б.
м. Жлобін
Тетяна
= 37516244444
Примітка Джерело: дані підприємства
Таким чином, система інформаційних карт дозволяє вести систематизований облік клієнтів. Полегшує пошук можливих партнерів. Забезпечує швидкий і чіткий обмін інформацією між співробітниками.
У таблиці 2.13 та 2.14 додатків Д і Е представлені основні напрямки при використанні власного транспорту і тарифи по цих напрямках.
Аналіз таблиць 2.12 та 2.14 показує, що основним видом зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ "Ратіпа" є транспортно-експедиційні послуги.
Підприємство працює з багатьох напрямків західної і східної Європи, а також країн СНД. Підприємство співпрацює як з вітчизняними компаніями так і з закордонними компаніями.
Одним з провідних напрямків маркетингової діяльності на ТОВ "Ратіпа" є рекламна діяльність підприємства. Рекламною діяльністю ТОВ "Ратіпа", зважаючи на відсутність відділу маркетингу, займається заступник директора з експлуатації.
Реклама ТОВ "Ратіпа" включає:
рекламу на транспортних засобах (подання інформації про підприємство на автомобілі);
друковану рекламу (календарі, журнал "Компас експедитора і перевізника");
сувенірну рекламу (надання інформації про підприємство, використовуючи кулькові ручки і пакети);
Особистий продаж на підприємстві здійснюється шляхом контакту з потенційними та реальними споживачами транспортних послуг за допомогою телефонного зв'язку, факсу, електронної пошти.
Стратегія - образ організаційних дій і керуючих підходів, що використовуються для досягнення організаційних завдань і цілей організації.
Стратегічні цілі ТОВ "Ратіпа".
Впроваджувати інноваційні технології
Вести кадрову політику направлену на залучення висококваліфікованого персоналу.
Досягти певного рівня фінансової стійкості та прибутковості.
Вишукувати шляхи зниження собівартості послуг.
Підвищувати організаційну культуру.
У додатку Ж представлені графічно основні етапи розробки заходів з реалізації стратегічних рішень для ТОВ "Ратіпа"
Проведемо SWOT - аналіз ТОВ "Ратіпа"
Таблиця 2.12. SWOT - аналіз ТОВ "Ратіпа"
Сильні сторони
Слабкі сторони
Наявність кваліфікованого персоналу, який має досвід роботи в даній області
Труднощі в організації перевезень на великі на далекі відстані
Накопичений багаторічний досвід роботи на ринку
Періодично виникають труднощі з розміщенням замовлень
Гарні ділові зв'язки
Негнучка політика роботи з клієнтами
Висока якість послуг, що надаються
Ні можливостей для розширення ринку послуг
Висока конкурентоспроможність на ринку Республіки Білорусь
Відсутність активної маркетингової політики
Примітка. Джерело: власна розробка
Розробка цінової політики та стратегії підприємства осущетвляется в три етапи:
збір вихідної інформації,
стратегічний аналіз,
формування стратегії
При здійсненні цих етапів розробки цінової політики та стратегії ТОВ "Ратіпа" виконуються наступні заходи:
оцінка витрат на послуги;
уточнення фінансових цілей підприємства,
визначення потенційних покупців,
уточнення маркетингової стратегії підприємства,
визначення потенційних конкурентів підприємства;
фінансовий аналіз діяльності підприємства,
сегментний аналіз ринку,
аналіз конкуренції підприємства в умовах конкретного ринку;
оцінка впливу заходів державного регулювання на питання ціноутворення,
визначення остаточної цінової стратегії.
Основні виробничі фонди підприємства у 2007 році зросли на 81% відносно 2006 року і на 90% відносно 2005 року. Що свідчить про зростання основних виробничих фондів на підприємстві. На підприємстві ведеться політика збільшення і модернізації основних виробничих фондів.
Прибуток підприємства за 2007 рік склав 173,0 млн. руб. виручка підприємства в 2007 році склала 5134,0 млн. руб. Це на 225 млн. руб. більше ніж у 2006 році. Зростання виручки за рахунок збільшення обсягів виробництва. Собівартість послуг склала 4574,0 млн. руб. Цей показник на 4,6% нижче ніж у 2006 році. У 2007 році йде збільшення відрахувань з прибутку і склала 92,0 млн. руб. .
Різке зростання основних виробничих фондів негативно вплинув на показник фондовіддачі. У 2007 році він знизився до 1,24 у порівнянні з 2005і 2006 роками (2,24 / 2,13). Рентабельність підвищилася до 108,8% за рахунок зниження собівартості.
Також ми спостерігаємо збільшення чисельності персоналу ТОВ "Ратіпа". Так в 2007 році по відношенню до 2006р. кількість працюючих на ТОВ "Ратіпа" збільшилася на 130,95%, по відношенню до 2005р. - На 141, 03%.
Таким чином, Економічний стан підприємства ТОВ "Ратіпа" задовільний. Показник рентабельності характеризує загальну позитивну динаміку у розвитку підприємства. Ріст і модернізація основних виробничих фондів дають хороші перспективи розвитку підприємства. Так як основний дохід підприємства становить прибуток отриманий за рахунок основних видів діяльності.
На ТОВ "Ратіпа" фактично функції маркетингу виконує відділ експедиції. Рекламною діяльністю на підприємстві займається заступник директора з експлуатації, а особистої продажем транспортних послуг та маркетинговими дослідженнями - менеджери (відділ експедиції).
Центральним завданням маркетингової діяльності на ТОВ "Ратіпа", орієнтованої на облік запитів покупців, є забезпечення якості послуг як глибини задоволення потреб клієнтів на рівні, що дозволяє підтримувати бажану кон'юнктуру ринку.
Менеджери відділу експедицій ТОВ "Ратіпа" здійснюють моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
Для зростання конкурентоспроможності ТОВ "Ратіпа", необхідні як технічні заходи (інвестиції в нову техніку), так і організаційні, спрямовані на впровадження менеджменту якості та вдосконалення роботи зі споживачем.
Також на ТОВ "Ратіпа" повинні аналізуватися фактори управління, можливості маркетингової діяльності, можливості збільшення інвестицій в інноваційну діяльність, можливості збільшення інвестицій у проведення комплексного дослідження ринку.

3. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової діяльності

Використовуючи вітчизняний та зарубіжний досвід, необхідно розробити рекомендації, виконання яких могло істотно поліпшити систему управління підприємством, підвищити його конкурентоспроможність (як па внутрішньому, так і на зовнішньому ринку), збільшити ефективність діяльності як самого відділу маркетингу та збуту, так і підприємства в цілому. При цьому треба враховувати, що кожен долар, вкладений у професійний маркетинг, дасть не менше 5-10 $ чистого прибутку на рік.
На думку автора, для організації ефективної маркетингової діяльності на ТОВ "Ратіпа" буде потрібно зробити ряд кроків:
1. Перегляд організаційної структури підприємства;
2. Організацію бюро з маркетингу;
3. Організація реклами з використанням інформаційних ресурсів;
4. Оновлення рухомого складу;
5. Введення додаткових послуг.
Розглянемо їх зміст.
Доцільно передбачити відповідні заходи щодо координації діяльності служб підприємства, беручи до уваги принцип спрямованості на задоволення споживача: нарада, обов'язково спільне прийняття рішень, що зачіпають інтереси різних служб, узгодження процедур і дій. Очевидно, що час етапу прийняття рішень збільшиться. Однак досвід доводить, що на етапі виконання це компенсується не тільки часом, але і якістю виконання.
Дуже важливо для вирішення деяких проблем, наприклад, розробка нових послуг з перевезень, створювати команди, які складалися з фахівців різних служб: інженерів, економістів, менеджерів, маркетологів. Ефективність таких команд вже давно доведена. У нас же процес розробки дробиться між різними відділами. У даному випадку втрачається багато часу і в кінцевому підсумку, результат буде не зовсім задовільним.
Основна мета маркетингової діяльності - забезпечення максимальної ефективності діяльності підприємства в цілому.
Також автором запропоновано організувати бюро маркетингу на підприємстві. Структура бюро маркетингу представлена ​​на малюнку 3.1
Заступник директора з експлуатації
Заступник директора з експлуатації
Начальник відділу маркетингу та експедиції
Начальник відділу маркетингу та експедиції
Бюро експедиції
Бюро експедиції
Бюро маркетингу
Бюро маркетингу
Менеджери
Менеджери
Спеціаліст з маркетингу
Спеціаліст з маркетингу
Спеціаліст з реклами
Спеціаліст з реклами


Рис. 5. Структура бюро маркетингу.
Так як менеджери відділу експедиції виконували функції спеціалістів з маркетингу. На основі відділу експедиції створити бюро маркетингу і бюро експедиції, об'єднавши їх в один відділ. У бюро маркетингу перевести одного співробітника на посаду спеціаліста з маркетингу. І прийняти на роботу в бюро маркетингу фахівця з реклами.
Основними функціями бюро маркетингу є:
Організація ефективної маркетингової діяльності, спрямованої на вивчення зовнішнього і внутрішнього ринку і завоювання стійкого положення підприємства.
Організація рекламної діяльності, підготовка та поширення рекламних матеріалів.
Розробка і реалізація довгострокової, середньострокової, короткострокової стратегії поведінки на ринку, проведення оперативних заходів з маркетингу.
Проведення регулярних маркетингових досліджень, встановлення технічних і маркетингових "ноу-хау" на ринку послуг.
Планування та здійснення рекламно - інформаційного просування на ринок інформації про підприємство.
Організація та контроль своєчасної підготовки і укладення договорів на надання послуг.
Формування фірмового стилю підприємства, в дилерських центрах, на сувенірній продукції.
Аналіз мотивів ставлення споживачів до пропонованих послуг, до товарного знаку, до підприємства в цілому.
Як спосіб розширення ринків збуту.
У функціональні обов'язки фахівця з реклами будуть входити розробка та організація реклами. Створення інтернет сайту компанії.
Витрати:
Організація робочого місця (меблі, комп'ютер, оргтехніка) - 5,300 млн. руб.
Заробітна плата - 960000 * 12 = 11,520 млн. руб.
У функціональні обов'язки фахівця з маркетингу будуть входити визначення найбільш ефективних напрямів роботи з потенційними партнерами. Ухвалою маркетингової стратегії підприємства.
Витрати:
Робоче місце існує.
Заробітна плата залишається незмінною (960000 * 12 = 11,520 млн. руб).
Додаткових витрат немає.
Вартість проекту 16,820 млн. руб.
Розрахуємо економічний ефект бюро маркетингу. При планованому збільшенні обсягу реалізації послуг за рахунок діяльності бюро на 1,8%.
Ек. еф. = ((4977,0 * 1,8) / 100) - 16,820 = 72,766 млн. руб.
Економічний ефект від створення бюро маркетингу складе 72,766 млн. руб.
Також дамо рекомендації по зміні кадрової політики ТОВ "Ратіпа".
Неможливо собі уявити, що некваліфікований або незацікавлений робочий буде робити свою роботу якісно. Тоді про яку якість послуг можна говорити, якщо проаналізувати рівень освіти персоналу та рівень його оплати. У ситуації, коли працівники підбираються за критерієм погодження на даний рівень оплати, неможливо забезпечити надання конкурентоспроможної послуг. Це ставить під сумнів майбутнє підприємства, так як вона не використовує наявність деяких переваг перед підприємствами СНД для розвитку. Заробітна плата в собівартості становить 17,6%, рівень освіти і кваліфікації низький, є також резерви по зниженню чисельності адміністративно-управлінського персоналу, тому необхідно провести оцінку персоналу підприємства, виділивши групи працівників, що вносять внесок у діяльність підприємства. Потім сформувати команди висококваліфікованих робітників, інженерів, фахівців, менеджерів, запропонувавши їм відповідну оплату, необхідно залучати ресурси ззовні (інформаційні, трудові).
Важливим також є створення маркетингової інформаційної системи (МІС), пов'язаної з Інтернет.
На мою думку, ТОВ "Ратіпа" недостатньо використовує ресурси Internet для здійснення своєї рекламної діяльності.
Реклама в Internet - це інструмент, використання якого є необхідною умовою для успіху і популярності будь-якого Інтернет-ресурсу, для ефективного створення і підтримки іміджу компанії або заходу, для просування торгової марки на ринку і т.д.
Її основні завдання: інформування та залучення в якості відвідувачів представників цільової аудиторії Інтернет-ресурсу.
Мета: забезпечити стійкий, зростаючий рівень продажів послуг компанії власника сайту.
В якості методів Інтернет - реклами на ТОВ "Ратіпа" рекомендовано використовувати:
банерна реклама на комерційних сайтах Інтернету;
комерційні покази в провідних банерообмінних мережах;
оптимізація WEB-сайту для роботів пошукових систем;
e-mail реклама в спеціалізованих поштових розсилках;
розміщення інформації в Інтернет про конференціях, форумах, чатах, на популярних новинних сайтах, дошках оголошень і т.д.;
організація системи обміну текстовими посиланнями.
У першу чергу підприємству необхідно створити свій сайт, потім, розмістивши його на швидкому і надійному сервері. Витрати на створення сайту і його рекламу складуть 0,5 млн. руб.
Також, щоб домогтися успіху в мережі, необхідно:
залучення відвідувачів на веб-сайт;
пошуку в мережі покупців для продукції;
створення (поліпшення) в Інтернеті іміджу компанії, її продукції і послуг.
Таким чином, освіта МІС в рамках єдиної інформаційної системи підприємства допоможе істотно полегшити виконання функцій маркетингу за рахунок забезпечення та залучення ще одного ресурсу - інформації. Інтеграція з ресурсами Інтернет дозволить підприємству стати мобільнішими і конкурентоздатною.
У зв'язку із зростаючою конкуренцією на ринку міжнародних перевезень і посилити вимоги ЄВРО стандартів до транспортних засобів, що працюють на цьому напрямку. А аналіз рухомого складу показує, що 81% транспорту підприємства 1991-1998рр випуску і лише 19% транспорту 2005-2007ггвипуска.
Пропонуємо оновити транспортний склад підприємства.
1. Вивести з експлуатації автомобілі з характеристиками ЄВРО - 0 у кількості семи автопоїздів.
Транспорт виведений з експлуатації наведено в табл. 3.1
Таблиця 3.1. Транспорт, що виводиться з експлуатації
Марка
Рік випуску
ЄВРО
Кількість
Вольво F 12
1991
0
3
Вольво F 12
1992
0
1
Сканія Р 113
1992
0
1
Сканія Р 113
1993
0
2
Всього
-
-
7
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства
З даних табл.3.1 видно, що виводиться старий транспорт з допуском ЄВРО-0.
2. Придбати п'ять автомобілів Вольво FH 2008 року випуску з напівпричепами Шмітц 2008 року випуску. Відповідні вимогам ЄВРО-4. Взявши їх у кредит, строком на п'ять років.
Сума кредиту чотиреста сорок вісім тисяч євро.
Процентна ставка 6,59% річних.
Графік погашення кредиту наведено в табл. 3.2 Додатка 3.
Аналіз табл. 3.2 показує, що доцільно взяти кредит у банку терміном на п'ять років під 6,9% річних на придбання п'яти одиниць техніки категорії ЄВРО-4.
З метою підвищення ефективності роботи цієї техніки рекомендується підприємству отримати ліцензію на перевезення вантажів ADR (ADR-Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних та особливо небезпечних вантажів автомобільним транспортом). Оскільки ставка на перевезення ADR вантажу на 30% вище звичайної ставки.
Автомобільні перевезення небезпечних вантажів виконуються відповідно до вимог Договору європейських держав про міжнародні перевезення небезпечних вантажів автотранспортом (ADR) і Тимчасової інструкції "Про перевезення небезпечних вантажів автотранспортом" Міністерства повідомлень.
Виділяються наступні класи небезпечних вантажів:
1класс - вибухові матеріали і предмети;
2класс - стислі, зріджені і розчинні під тиском гази;
3класс - легко займисті рідини;
4.1класс - легко займисті тверді речовини;
4.2класс - самозаймисті речовини;
4.3класс - речовини, що виділяють займисті гази при зіткненні з водою;
5.1класс - речовини, що окислюють;
5.2класс - органічні пероксиди;
6.1класс - отруйні речовини;
6.2класс-побочняе продукти переробки тварин і інфекційні речовини.
Для отримання ліцензії на перевезення небезпечних вантажів необхідно:
1. Навчити двох фахівців з небезпечним вантажам.
Термін навчання три тижні, вартість 280тисяч рублів.
2. Навчити водіїв по небезпечних вантажів (одна особа).
Термін навчання один тиждень, стоімость80тисяч рублів.
3. Обладнати транспорт додатковими комплектами ADR.
Вартість одного комплекту 2,1 млн. руб.
Загальні витрати:
Навчання: (280т. р. * 2) + (80т. р. * 10) = 1,360 млн. руб.
Обладнання транспорту: 2,1 млн. руб. * 5 = 10,5 млн. руб.
Усього: 11,860 млн. руб.
Розглянемо економічний ефект.
Вартість перевезення звичайного вантажу за маршрутом Мінськ-Берлін, Берлін-Мінськ дорівнює 9,765 млн. руб.
Вартість перевезення за ADR тим же маршрутом на30% вище.
Різниця становить 2,929 млн. руб.
При виконанні двох рейсів на місяць. Розрахуємо економічний ефект.
Ек. еф. = ((2,929 млн. руб. * 2) * 5) - 11,860 = 17,430 млн. руб.
На думку автора, для організації ефективної маркетингової діяльності на ТОВ "Ратіпа" буде потрібно зробити ряд кроків:
1. Перегляд організаційної структури підприємства:
Рекомендується передбачити відповідні заходи щодо координації діяльності служб підприємства, беручи до уваги принцип спрямованості на задоволення споживача: нарада, обов'язково спільне прийняття рішень, що зачіпають інтереси різних служб, узгодження процедур і дій.
Основна мета маркетингової діяльності - забезпечення максимальної ефективності діяльності підприємства в цілому.
2. Організацію бюро з маркетингу включає:
організацію ефективної маркетингової діяльності, спрямованої на вивчення зовнішнього і внутрішнього ринку і завоювання стійкого положення підприємства;
організацію рекламної діяльності, підготовка та розповсюдження рекламних матеріалів;
розробку і реалізацію довгострокової, середньострокової, короткострокової стратегії поведінки на ринку, проведення оперативних заходів з маркетингу;
проведення регулярних маркетингових досліджень, встановлення технічних і маркетингових "ноу-хау" на ринку послуг;
планування та здійснення рекламно - інформаційного просування на ринок інформації про підприємство;
організацію і контроль своєчасної підготовки і укладення договорів на надання послуг;
формування фірмового стилю підприємства, в дилерських центрах, на сувенірній продукції;
аналіз мотивів ставлення споживачів до пропонованих послуг, до товарного знаку, до підприємства в цілому.
Як спосіб розширення ринків збуту.
Також автором запропоновано організація рекламу з використанням інформаційних ресурсів.
Реклама в Internet - це інструмент, використання якого є необхідною умовою для успіху і популярності будь-якого Інтернет-ресурсу, для ефективного створення і підтримки іміджу компанії або заходу, для просування торгової марки на ринку і т.д.
Її основні завдання: інформування та залучення в якості відвідувачів представників цільової аудиторії Інтернет-ресурсу.
Мета: забезпечити стійкий, зростаючий рівень продажів послуг компанії власника сайту.
В якості методів Інтернет - реклами на ТОВ "Ратіпа" рекомендовано використовувати:
банерна реклама на комерційних сайтах Інтернету;
комерційні покази в провідних банерообмінних мережах;
оптимізація WEB-сайту для роботів пошукових систем;
e-mail реклама в спеціалізованих поштових розсилках;
розміщення інформації в Інтернет про конференціях, форумах, чатах, на популярних новинних сайтах, дошках оголошень і т.д.;
організація системи обміну текстовими посиланнями.
Також автором внесені пропозиції щодо оновлення рухомого складу, введення додаткових послуг.

Висновок

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки і пропозиції:
1. маркетинг представляє собою соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення потреб і потреб індивідуумів і груп за допомогою пропозиції і обміну товарами;
2. визначені основні функції маркетингу: аналітична функція, виробнича функція, розпродільчо-збутові функції та функція управління і контролю;
3. технології реалізації маркетингу на підприємстві включають вивчення покупця, виявлення його потреб, аналіз процесу придбання товару покупцем і задоволення його виявлених потреб;
4. об'єктом дипломної роботи є ТОВ "Ратіпа", що здійснює свою діяльність у 2-х підсекторах:
міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом;
транспортно - експедиційні послуги.
5. Проведений аналіз роботи підприємства показує:
підприємство має в своєму розпорядженні наступними транспортними засобами: транспортні засоби класу ЕЗ - 5 одиниць, транспортні засоби класу Е2 - 22 одиниці, транспортні засоби класу Е1 - 3 одиниць, транспортні засоби класу ЕО - 7 одиниць;
загальна чисельність працівників підприємства - 110 чоловік. Коефіцієнт сталості персоналу підприємства у звітному році склав 0,64 проти 0,70 у 2006 році. Розрахункові дані свідчать про високу плинність кадрів складу ТОВ "Ратіпа". Що характерно для всіх транспортних підприємств.
прибуток підприємства за 2007 рік склав 173,0 млн. руб. виручка підприємства в 2007 році склала 5134,0 млн. руб. Це на 225 млн. руб. більше ніж у 2006 році. Зростання виручки за рахунок збільшення обсягів виробництва. Собівартість послуг склала 4574,0 млн. руб. Цей показник на 4,6% нижче ніж у 2006 році. У 2007 році йде збільшення відрахувань з прибутку і склала 92,0 млн. руб. .
різке зростання основних виробничих фондів негативно вплинув на показник фондовіддачі. У 2007 році він знизився до 1,24 у порівнянні з 2005і 2006 роками (2, 2 4 / 2, 13). Рентабельність підвищилася до 108,8% за рахунок зниження собівартості. Проведений аналіз показав що, економічний стан підприємства ТОВ "Ратіпа" задовільний. Показник рентабельності характеризує загальну позитивну динаміку у розвитку підприємства. Ріст і модернізація основних виробничих фондів дають хороші перспективи розвитку підприємства. Та як основний дохід підприємства становить прибуток, отриманий за рахунок основних видів діяльності.
функції маркетингу виконує відділ експедиції. Такий підхід свідчить про нераціональне застосування маркетингу в роботі даного структурного підрозділу з-за відсутності кваліфікованих спеціалістів;
основні напрями маркетингової діяльності на підприємстві включають виявлення незадоволеністю попиту ринку, а також можливості підприємства ТОВ "Ратіпа" за його задоволенню, виявлення вимог, запитів, побажань споживачів до якості, асортименту, оформлення та методів реалізації послуг підприємства, участь у виробленні стратегії ринкової поведінки ТОВ "Ратіпа", здійснення збору, вивчення, оцінки, аналізу та збагачення вітчизняних і зарубіжних матеріалів про стан, ємності та тенденції розвитку потенційних ринків збуту послуг, можливості та економічної доцільності виходу на ці ринки, збір та систематизація даних про підприємства та інших фірмах, які надають аналогічні послуги, поведінці конкурентів і їх наміри на досліджуваних ринках.
У результаті проведеного дослідження з метою вдосконалення маркетингової діяльності ТОВ "Ратіпа" автором були розроблені наступні заходи:
1. Перегляд організаційної структури підприємства;
2. Організацію бюро з маркетингу;
3. Організація реклами з використанням інформаційних ресурсів;
4. Оновлення рухомого складу;
5. Введення додаткових послуг.

Список використаних джерел

1. Акулич І.А. Маркетинг. Мн.: БелІПК. 2002. - 264 с.
2. Андрєєва О.Д. Технологія бізнесу. М.: Инфра-М. 2001. - 370 с.
3. Аткінсон Дж. Все про продажах. М.: Инфра-М. 2001. - 174 с.
4. Богіев Г.Л. Міжнародний маркетинг. СПб.: Пітер. 2001. - 176 с.
5. Бурцев В.В. Збутова і маркетингова діяльність. М.: Тенс, 2001. - 76с
6. Ансофф І. Стратегічне управління. М.: Економіка. 2001. - 324 с.
7. Бодруіов С.Д. Маркетинг інформаційний послуг. М.: Юрист. 2004. - 68 с.
8. Вірський Є.Л. Маркетинг. Мн.: АРМІТ, 2003. - 280 с.
9. Гебей Дж. Маркетинг: нові можливості. М.: Финпресс. 2002. - 178 с.
10. Годін А.М. Маркетинг. М.: Вея Москва. 2003. - 60 с.
11. Голубков Є.П. Маркетинг: стратегії, плани, структури.С. Тенс.: 2005. - 70 с.
12. Дойль П. Маркетинг - менеджмент і стратегії. СПб.: ПЕТРУК, 2002. - 130 с.
13. Дурович А.П. Товар в маркетинговій діяльності. Мн.: БГЕУ, 2003. - 52с.
14. Демидова М.М. Основи маркетингу. Могильов: МНЛУ, 2003. - 272 с.
15. Джей Держ. Малозатратний маркетинг. СПб.: Пітер, 2003. - 374 с.
16. 3оріна Т.Г. Маркетингові дослідження і сегментація ринку. Мн.: Місанта, 2003. - 46 с.
17. 3ігларЗіг. Мистецтво продажів. М.: Сов-ВІП. 2001. - 180 с.
18. Ковальов А.І. Маркетинговий аналіз. М.: Фінспресс. 2002. - 242 с.
19. Кеварков В.В. Практичний маркетинг. М.: "Инфра-М", 2002. - 253 с.
20. Кондратьєв О.Д. Маркетинг: концепції та рішення. М.: Дело. 2003. - 364 с.
21. КулібановаВ.В. Прикладної маркетинг. М.: "Делі принт", 2002. - 64 с.
22. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. СПб.: Питер, 2001. - 324 с.
23. Маркова В.Д. Маркетингове право. М.: Гранд, 2002. - 180 с.
24. Крилов І.В. Маркетинг. М. Центр, 2001. - 286 с.
25. Стратегічне планування. Під ред. Е.А. Уткіна. М. Еклюс, 2000. - 324 с.
26. Матанцев О.М. Стратегія, тактика і практика маркетингової діяльності. М.: Дело. 2002. - 127 с.
27. Методичні рекомендації з організації постачальницько-збутової діяльності підприємств на основі маркетингу. М.: Финпресс. 2001. - 47с.
28. Недорезова Т.М. Основи маркетингу. М.: Гені. 2003. - 56 с.
29. О. Шонессі. Конкурентний маркетинг. СПб.: Пітер. 2004. - 324 с.
30. Правове регулювання маркетингу. М.: Гранд, 2002. - 254 с.
31. Скидан О.О. Становлення маркетингу в Білорусі. Гомель: ГГУ, 2003. - 154 с.
32. Постанова Міністерства фінансів республіки Білорусь, Міністерства економіки Республіки Білорусь, Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 14 травня 2004р. № 81/128/65 Про затвердження інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності.
33. Абрютина М.С. Аналіз діяльності підприємства за допомогою інструменту маркетингу. / / Фінансовий менеджмент. № 3. - 2006. - С.58-70; № 4. - 2006. - С.3-12
34. Григор'єв Ю.А. Рентабельність підприємства та проблеми вдосконалення його діяльності / / Консультант, № 21, 2004. С.83-8816.
35. Ростовцева Л.І. Як розробити товарну стратегію підприємства / / Вести. Моск. Ун-ту. Сер.6. Економіка. - 2005. - № З. - С.41-53.
36. Башин М.Л. Підприємства Росії очима японських економістів / / Діловий світ. - 2003. - № 8. - С.12-18.

Додаток А

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Директор
Директор
Заступник директора з транспорту
Заступник директора з транспорту
Заступник директора з експлуатації
Заступник директора з експлуатації
Відділ транспорту
Відділ транспорту
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер
Головний інженер
Головний інженер
Відділ експедиції
Відділ експедиції
Заступник головного бухгалтера
Заступник головного бухгалтера
Ремонтна зона (СТО)
Ремонтна зона (СТО)
Бухгалтерія
Бухгалтерія
Начальник відділу
Начальник відділу
Менеджери
Менеджери
Начальник відділу
Начальник відділу
Менеджери
МенеджеРіс 4. Основні етапи розробки заходів з реалізації стратегічних рішень для ТОВ «Ратіпа»
ри
Бухгалтер по заробітній платі (касир)
Бухгалтер по заробітній платі (касир)
Бухгалтер за матеріалами
Бухгалтер за матеріалами
Диспетчер (секретар-референт)
Диспетчер (секретар-референт)

Рис 2.1 Організаційна структура ТОВ "Ратіпа".

Додаток Б

Договір № 1148 від 3 квітня 2007
ТОВ "Ратіпа", іменований надалі "Продавець" в особі директора Крука Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ "ТехНВС", іменований надалі "Покупець" в особі директора Аніщенко Леоніда Сергійовича, що діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей договір про таке: "
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Постачальник зобов'язується здійснити перевезення, а Покупець оплатити надану послугу згідно рахунок фактури № 1148 від 03.04.2007г., Що є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2 Договір укладається на тривалий термін
2. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ЙОГО ПОСТАВКИ
2.1 Ціна на послугу встановлена ​​у відповідності зі рахунок-фактуру № 1148 від 03.04.2007г.
2.2 Ціна на послугу встановлюється в білоруських рублях і узгоджується в протоколах, що підписуються сторонами.
2.3 Оплата за перевезення провадиться безготівковим розрахунком на рахунок Постачальника шляхом передоплати
3. УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1 Постачальник зобов'язується здійснити перевезення, а Покупець оплатити дану послугу відповідно до акта виконаних послуг.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1 Сторони несуть один перед одним відповідальність у порядку, встановленому законодавством РБ.
4.2 За несвоєчасну оплату за надану послугу Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі 1% від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу.
4.3 Постачальник, отримав передоплату і не подав послугу в терміни, передбачені договором, сплачує Покупцеві пеню у розмірі 1%, але не менше встановленого законодавством за кожен день прострочення.
4.4 В окремих випадках, не передбачених цим договором, керуватися Указом Президента РБ від 28.03.2006г. № 181.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів.
5.2. Спори, неврегульовані сторонами самостійно, передаються на розгляд до Господарських судах РБ
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, Сторони керуються чинним законодавством Республіки Білорусь.
6.2. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Постачальника, другий у Покупця.
6.3. Договір у ступає в силу з моменту підписання повноважними представниками і діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.
6.4. Всі зміни та доповнення до цього договору будуть дійсні лише за умови, що вони виконані в письмовій формі і підписані уповноваженими особами обох сторін.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦЬ
ТОВ "Ратіпа"
ПОКУПЕЦЬ
ТДВ "ТехНВС"
м. Мінськ, вул. Літературна, 50
Р / р 3012205520012 в Слов'янському отд. ВАТ "Белинвестбанка", код 834
УНП 190203827 ОКПО 37543709

Додаток В

Положення про відділ експедицій.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Відділ експедицій є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується заступнику директора підприємства з експлуатації.
1.2 Відділ експедицій очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється директором підприємства.
1.3 Мета функціонування маркетингової діяльності відділу експедицій - забезпечення завоювання і збереження підприємством значної частки ринку і досягнення переваги над конкурентами при зростанні реалізації послуг.
1.4 Основні завдання відділу експедицій:
оптимізація планування послуг з вантажоперевезень у рамках обраної стратегії ринкової конкуренції;
досягнення максимально можливого обсягу реалізації послуг при даному рівні і співвідношенні різних цін з урахуванням певного стану і тенденцій розвитку ринку і формують його чинників;
своєчасна поставка послуг кожному споживачеві в повному обсязі, заданому асортименті і належної якості.
1.5 У своїй діяльності відділ керується постановами, розпорядженнями, наказами вищих органів, методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами з організації збуту і надання послуг, законодавством Республіки Білорусь, наказами директора підприємства, планами роботи відділу, стандартів підприємства та цим положенням.

Додаток Г

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА ВІДДІЛУ ЕКСПЕДИЦІЙ.
1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Менеджер відділу експедицій підпорядковується безпосередньо начальнику відділу експедицій.
1.2 Основним завданням менеджера відділу експедицій є:
здійснення своєчасної реалізації послуг за зовнішньоекономічними договорами;
виконання робіт з підготовки, що надаються.
1.3 У своїй роботі менеджер відділу експедицій провідний керується положенням про відділ, цією Інструкцією, планом роботи відділу.
1.4 Менеджер відділу експедицій призначається і звільняється з посади наказом по підприємству за поданням начальника відділу.
2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ І НЕОБХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ
2.1 На посаду менеджера відділу експедицій призначається особа, яка має вищу економічну або інженерно-економічну освіту та стаж роботи на посаді менеджера менше 3-ох років.
2.2 Менеджер відділу експедицій збуту повинен знати: положення про відділ, постанови, розпорядження, накази вищестоящої організації, нораматівно-правові акти та інші керівні матеріали з організації переміщення товарів через митний кордон, заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, митні пільги, платежі, податки, збори , процедуру митного оформлення, методи визначення митної вартості товарів, порядок розрахунків з митними органами, правила ведення звітності, економіку виробництва, організацію праці, основи трудового законодавства РБ, правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.
3. ОБОВ'ЯЗКИ
3.1 Організовує роботу по розширенню ринку транспортних послуг.
3.2 Контролює виконання договорів з клієнтами.
3.3 Організовує взаєморозрахунки.
3.4 Виконує роботи з підготовки і пред'явленню до митного контролю послуг, переміщуваного через митний кордон.
3.5 Бере участь в укладанні договорів зовнішньоекономічної діяльності.
3.6. Перевіряє достовірність товаросупровідних документів зовнішньоекономічної діяльності.
3.7. Визначає і декларує митний режим.
3.8. Веде контроль і сприяє виконанню планів. Складає звітність з зовнішньоекономічної діяльності.
3.9. Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами замовлень із зовнішньоекономічної діяльності.
3.10. Визначає оптимальні, з точки зору швидкості та економічності, форми транспортування, варіанти відвантаження, маршрути перевезень, параметри поставок.

Додаток Д

Таблиця 2.13. Основні напрямки ЗЕД
Напрямок
З Мінська, в євро
90 м 3
До Мінська, в євро
90 м 3
1
2
3
Чехія
Прага
950
2150
Франція
Париж
1700
3000
Бордо
3500
Ліон
3300
Іспанія
Мадрид
2500
4000
Барселона
2400
3800
Португалія
Лісабон
2900
Порту
2900
Австрія
Відень
1100
2700
Угорщина
Будапешт
1150
1950
Болгарія
Софія
1300
3250
Латвія
Рига
666
900
Литва
Клайпеда
850
850
Росія
Москва
550
250
Нижній Новгород
1000
550
Ст. - Петербург
700
300
України
Київ
650
650
Одеса
1115
1115
Казахстан
Алма-Ати
6500
7500
Астана
5000
Польща
Варшава
550
1200
Познань
670
1300
Німеччина
Берлін
900
2300
Франкфурт - на - Майні
2550
Гамбург
1050
2400
Ганновер
2400
Мюнхен
950
2600
Дюссельдорф
2500
Штутгарт
2600
Голландія
Амстердам
1000
2550
Туреччина
Стамбул
1200
3800
Анкора
1300
3900
Ізмір
1350
4000
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства.

Додаток Е

Дані по основним партнерам підприємства.
Таблиця 2.12. Партнери ТОВ "Ратіпа"
Компанія
Країна
Бізнес
1
2
3
"Белкаспіан"
Білорусь
Транспорт
"Белмгістраль"
Білорусь
Транспорт
"M & M Білорусь"
Білорусь
Транспорт
"Астра"
Білорусь
Транспорт
"Фіксімер"
Німеччина
Транспорт
"Вісотра"
Австрія
Транспорт
"Телсі"
Білорусь
Транспорт
"Белкарго"
Білорусь
Транспорт
"ТНА"
Білорусь
Транспорт
"Артек"
Німеччина
Виробник
"МДМ"
Росія
Виробник
"Веста"
Росія
Виробник
"Совлогістік"
Німеччина
Транспорт
"Раш"
Німеччина
Виробник
"Тир Логістик"
Німеччина
Транспорт
"АВ логістик"
Німеччина
Транспорт
"Гюнай"
Туреччина
Транспорт
"У. Г.Д."
Туреччина
Транспорт
"УНО"
Туреччина
Транспорт
"Бурла"
Туреччина
Виробник
"Кордса"
Туреччина
Виробник
"Колгейт & Палмолів"
Туреччина
Виробник
Примітка. Джерело: власна розробка за даними підприємства

Додаток Ж
SHAPE \ * MERGEFORMAT
9. Оцінка впливу державного регулювання
9. Оцінка впливу державного регулювання
1. Оцінка витрат
2. Уточнення фінансових цілей підприємства
2. Уточнення фінансових цілей підприємства
6. Фінансовий аналіз
6. Фінансовий аналіз
3. Визначення потенційних покупців
3. Визначення потенційних покупців
4. Уточнення маркетингової стратегії
4. Уточнення маркетингової стратегії
5. Визначення потенційних конкурентів
5. Визначення потенційних конкурентів
7. Сегментний аналіз
8. Аналіз конкурентів
8. Аналіз конкурентів
10. Остаточна стратегія про просування послуги та ціною
Рис 4. Основні етапи розробки заходів з реалізації стратегічних рішень для ТОВ «Ратіпа»
Рис 4. Основні етапи розробки заходів з реалізації стратегічних рішень для ТОВ «Ратіпа»


Додаток З

Таблиця 3.2. Графік погашення кредиту
Дата платежу
Сума платежу за кредитом (EUR)
Дата платежу
Сума платежу за кредитом (EUR)
28.04.2008
1 000,00
28.08.2010
9 500,00
28.05.2008
1 000,00
28.09.2010
9 500,00
28.06.2008
1 000,00
28.10.2010
9 500,00
28.07.2008
1 000,00
28.11.2010
9 500,00
28.08.2008
1 000,00
28.12.2010
9 500,00
28.09.2008
1 000,00
28.01.2011
9 500,00
28.10.2008
1 000,00
28.02.2011
9 500,00
28.11.2008
1 000,00
28.03.2011
9 500,00
28.12.2008
1 000,00
28.04.2011
9 500,00
28.01.2009
9 500,00
28.05.2011
9 500,00
28.02.2009
9 500,00
28.06.2011
9 500,00
28.03.2009
9 500,00
28.07.2011
9 500,00
28.04.2009
9 500,00
28.08.2011
9 500,00
28.05.2009
9 500,00
28.09.2011
9 500,00
28.06.2009
9 500,00
28.10.2011
9 500,00
28.07.2009
9 500,00
28.11.2011
9 500,00
28.08.2009
9 500,00
28.12.2011
9 500,00
28.09.2009
9 500,00
28.01.2012
9 500,00
28.10.2009
9 500,00
28.02.2012
9 500,00
28.11.2009
9 500,00
28.03.2012
9 500,00
28.12.2009
9 500,00
28.04.2012
9 500,00
28.01.2010
9 500,00
28.05.2012
9 500,00
28.02.2010
9 500,00
28.06.2012
9 500,00
28.03.2010
9 500,00
28.07.2012
9 500,00
28.04.2010
9 500,00
28.08.2012
9 500,00
28.05.2010
9 500,00
28.09.2012
9 500,00
28.06.2010
9 500,00
29.10.2012
11 500,00
28.07.2010
9 500,00
-------------
------------
Разом:
Х
Х
448 000,00
Примітка. Джерела: власна розробка за даними підприємства
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
534.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Товарна політика підприємства 2
Товарна політика підприємства 2
Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК Nemiroff
Товарна політика 2
Товарна політика
Товарна політика компанії
Маркетингова товарна політика
Товарна і марочна політика
Товарна політика в банку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru