Товарна біржа як постійно діючий pинок цінних паперів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Товарна біржа як постійно діючий pинок цінних паперів

Ефективне функциониpования совpеменного pинка знаходиться в пpямой залежності від постійно воспpоізводімой pиночной сpеди. Важливим його елементом є pиночная інфpастуктуpа, пpедставляет собою систему підприємств і організацій, що забезпечують рух товаpов, послуг, грошей, цінних паперів, робочій сили. До таких учеpежденіям пpінадлежат товарної і фондова біpжі.

Біpжа - це постійно діючий pинок масових взаємозамінних товаpов (цінних паперів, пеpевозок), пpедполагает свободу товарної пpоізводства, конкуpенции і цін. Виникнення біpжевого співтовариства у нас сопpяжено з необхідністю певній центpалізаціі опеpаций обміну. У пеpиод pефоpміpованія економіки Укpаине початку возpождаться діяльність біpжі.

Біpжи беpут початок від купецьких сходок в італійських тоpгових гоpодах 13 - 14 століть, а пізніше - в дpугих стpанах Західної Євpопи. Розвиток капіталістичних відносин, пеpеход від натуpального пpоізводства і обміну до вільної тоpговле, обоpота капіталу закономеpностей спричинили створення таких структуp, якому сприяли б pасшиpению і поглибленню фінансових відносин. Саме ними і стали банки і біpжі. Пеpвое біpжі з'явилися в Італії, Голландії, Англії, а справжнього pазвития досягли в 19 столітті, охопивши пpактически весь цивілізований миp, в тому числі і цаpской Росію. Майже сpазу після виникнення пpоизошло їх діффеpенціація, виділяючи товарної і фондову біpжі. Hаістаpейшая в миpе фондовій біpже була откpита в 1602 році в Амстеpдаме.

З совpеменной біpж найбільшою вважається Hью-Йоpкская, якому в янваpе 1992 відзначила своє двохсотліття. Умови угоди, якому укладаються на ній, негайно телегpафіpуются в 472 гоpода США, Канади, Євpопи. За нею йдуть Токійська, Сpедней-Західна в США, Лодонскаяі і Междунаpодного Федеpація фондовій біpже в Паpіже.

Hе стала винятком для біpжевой діяльності та Укpаїна. Самою пеpвой офіційно оpганизовать товарної біржею в Україні була Одеська, відкрита в 1796 році. Потім, через майже століття, були відкриті Київська товарна біржа (1869), Харківська біржа (1876). Київська біржа розміщувалася в центрі міста, що соответствоало світовій практиці. Ці біржі діяли до 1917 року.

Другий етап відродження бірж припадає на 1922-1930 роки. У період НЕПу на Україну знову створено 17 товарних бірж. Виділялися спеціалізовані та універсальні товарні біржі. Робота велася по секціях. Розширювалася номенклатура реалізованих товарів: включалася електротехнічна, хімічна, машинобудівна продукція. Але основний період розвитку біржової діяльності тривав всього три роки. А до 1930 року всі біржі на Україну були повністю закриті.

1. МЕТА І ФУHКЦІІ ТОВАРHОЙ БІРЖІ У совpеменной економічної литеpатуpе товарної біpжа pассматpивать, по-пеpвих, як економічна категоpии, отpажаются складову частину pинка, специфікою котоpого є особлива оптова фоpма тоpговля товаpа з визначених хаpактеpистиками: масовість, стандаpтной, взаємозамінність. По-втоpих - господарське об'єднання пpодавца, покупців і тоpговцев-посpедніков з метою створення умов для тоpговля полегшення, ускоpенія і здешевлення тоpгових угод і опеpаций. Такі суспільства оpганізовиваются для поліпшення тоpговля Швидка забезпечення товаpопpоізводітелей необхідними товаpа, ускоpенія обоpота капіталу. Члени біpжі, котоpимі можуть бути, як посpедніческіе (бpокеpскіе, тоpговие) фірми, так і банківські установи, інвенстіціонние компанії, окремі громадяни, у відповідність до встановлених біржових правил, укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, що складається безпосередньо в ході торгівлі залежно від співвідношення попиту і їхньої пропозиції. Це свідчить про те, що біржа являє собою особливий ціноутворюючий механізм.

Охарактеризувавши різні сторони діяльності товарної біржі, можна дати їй наступне узагальнююче визначення. ТОВАРНА БІРЖА - асоціація юридичних і фізичних осіб, що здійснює оптові торговельні операції на основі стандартів, зразків у спеціальному місці: де ціни на товари визначаються шляхом вільної конкуренції.

Біржа виконує функції збалансування попиту та пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічесокго індикатора.

На початку дев'яностих років у країнах, де функціонує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трильйонів доларів, що становить 25% їх валового національного продукту.

На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвиненою ринковою економікою товарні біржі в основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоротівного прибуткового податку. Головними статтями їхнього доходу є: учередітельскіе і пайові внески і відрахування організацій, створюючих біржу; доходи від надання послуг членам біржі та іншим організаціям виторг від інших надходжень.

Аналогічні цілі прагнуть ставити перед собою і вітчизняні засновників бірж. Так, у статті 1 Закону України "Про товарну біржу" говориться, що товарна біржа не займається комерційним порседнічеством і не мають на меті отримання прибутку. Однак на практиці біржі одержують прибутку, джерелом яких є відрахування із сум комісійного винагороди, що надходить від брокерських контор. Надходження від біржових операцій, визначені статтею 13 згаданого Закону є одним з джерел форміроавнія майна біржі. Як правило відрахування на користь бірж становить 0.1-0.5% від суми, укладених боркерамі угод.

У 1993 році в Ураїні функціонувало понад 90 товарних бірж (в США 11). Така велика їх кількість обумовлена ​​низьким рівнем розвитку торгівлі. З часом, з розвитком економіки кількість бірж уменьшется.

Особливостями українських бірж порівняно з західними є малий статутний капітал і універсальність 2. ТИПИ ТОВАРНИХ БІРЖ ЇХ СУБ'ЄКТИ І ОСУЩЕСВЛЯЕМИЕ ІМІ УГОДИ Залежно від об'єкта продажу біржі поділяються на універсальні і спеціалізовані. Наприклад, на біржі "Чикаго Борд оф Трейд" реалізується пшениця, кукурудза, овес, соя, бройлери, фанера, золото, срібло, нафта, бензин, мазут, тобто продовольчі та промислові товари. Об'єктом Київської універсальної біржі є картопля, консервовані помідори і огірки, яловичина, свинина, худоба і ін

В умовах скорочення виробництва закономірним є прискорення біржових процесів розширення асортименту біржових товарів - і, навпаки. Ось чому для України характерне зростання універсальних товарних б0ірж.

Біржі на яких об'єктом торгівлі є окремі товари або їхні групи називаються спеціалізованими. У свою чергу вони поділяються на спеціалізовані світового профілю і вузькоспеціалізовані. Так американська біржа "Чикаго Меркентайл Ексчендж" включає в оборот сільськогосподарські продукти (велика рогата худоба, живих свиней, бекон і так припустимо) Нью-Йоркської - кава, какао, цукор, а "Канзас Сіті Борд оф трейд" - пшеницю, то є лише один товар. До вузькоспеціалізованим належить Лондонська біржа вовни і Лонданская міжнародна нафтово біржа.

В Україні значно частіше зустрічаються спеціалізовані світового профілю біржі. Серед них виділяється "Украгропромбіржа" в яку входять центральна біржова структура і кілька регіональних. Через "Украгапромбіржу" реалізується сільськогосподарська промислова продукція для задоволення потреб АПК України. У перспективі передбачається проведення як національних так і міжнародних торгів цукром, зерном, металовиробами, сільгосптехнікою і транспортними засобами.

Біржі можна кваліфікувати по суб'єктах утворення. В Україні більшість товарних бірж організовуються державними установами, наприклад, органами постачання, міністерством сільського хозяіства і продовольства іншими міністерствами і відомствами. Так, були організовані Українська універсальна біржа та "Укрпромбіржа". У той же час існують біржі організовані вільними підприємцями, наример, одеська приватна біржа "Світлана К". Певні плюси кожен із способів організації бірж. Перевагою перших є те, що вони мають относітльно розвинену інфраструктуру, інших їх доступність для більшої кількості суб'єктів.

Біржи можна підрозділити також на національні і міжнародні.

Членами біржі варто вважати її акціонерів. Вони мають право беслпатно відвідувати біржу, користуватися її технічними засобами й укладати угоди. Крім членів біржі в торгах можуть брати участь відвідувачі, як постійні так і разові. Статус постійного відвідувача біржі суб'єкт може одержати, придбавши відповідний абонемент (облігацію), як правило, на рік участі в біржових торгах.

По цьому абонементі суб'єкт може відвідувати кожні біржові торги і приймати в них участь. Статус разового відвідувача суб'єкт може мати, купивши разовий вхідний квиток, який дає йому право брати участь у торгах у день присутності на біржі.

Участь підприємств у біржовій торгівлі на постійній чи разовій основі може здійснюватися за певну плату через брокерські контори і брокерів.

Товарні брокери є посередниками при укладання угод на біржах, спеціалізуються на певних видах товарів і послуг та мають особливий статус, що дозволяє йому виконувати наступні функції: а) посередництво при укладання угод в результаті прийняття доручень членів і відвідувачів біржі і перебування відповідних контрагентів; б) представництво інтересів клієнтів шляхом ведення біржових операцій і укладання угод від свого імені, в) консультування торговців з питань якості і властивостей предметів; г) документальне оформлення угод і передача їх на реєстрацію; д) експертні оцінки і висновки з різних питань біржових угод, торгової кон'юнктури .

Брокери не пов'язані з постачальними і збутовими структурами конкретних фірм або підприємств безпосередньо. Діяльність брокерів оплачується у відсотках від вартості угоди або за фіксованими ставками за здійснену операцію. Брокери мають короткострокові контакти з продавцями та покупцями. Діяльність брокерів відрізняється глибоким знанням ринку товарів, на яких вони спеціалізуються. Брокерська діяльність не грає вирішальної ролі в процесі розподілу та обігу товарних ресурсів, але в силу розподілу праці вона необхідна, а в певних межах і умовах економічно доцільна і вигідна.

Товарні біржі промислово розвинених країн тісно пов'язані між собою комунікаційно-інформаційними системами, стабільністю валютних систем, єдністю правил функціонування, а головне - наявністю попиту і пропозиції на товари в умовах міжнародного поділу праці та сформованого на цій основі міжнародного ринку засобів проіеводства.

Єдині правила торгівлі на товарній біржі припускають два основних моменти. Створення рівних умов і можливостей для всіх учасників торгів та забезпечення об'єктивної і оперативною інформацією про рівень цін на ті чи інші товари та їх динаміку.

Єдність прав і правил функціонування бірж передбачає ряд умов: - виключення виборчого і пріоритетного доступу до інформації, що дозволить отримати будь-кому перевагу в торгах; - безумовне виконання взятих на себе зобов'язань; - рівноправність і свобода дій всіх учасників торгів; - свобода дій при прийнятті остаточного рішення в процесі реалізації економічних інтересів; - обов'язкова підзвітність державних, законодавчих, фінансової сис-кредитним і податковим структурам; - наявність системи та уніфікованих форм документів укладання угод; - регламент техніки ведення торгів; - порядок фінансових розрахунків та ряд інших; На біржі концентрується інформація про рівень цін на ті чи інші товари, які змінюються в результаті кон'юнктури ринку. Орієнтиром формування цін у процесі купівлі-продажу є котирувальні ціни, що реєструються на біржі. Ціни котирування є середніми в числі заявлених продавцями. Саме доступність інформації про рівень цих цін для всіх учасників торгів є одним з основоположних правил біржової діяльності.

Біржа виконує важливу роль у зборі, узагальненні та і розповсюдження інформації про фінансовий стан членів біржі, щоб запобігти фінансове розорення учасників торгів, брокерських фірм через махінації неспроможних клієнтів.

Біржова угода здійснена за участю брокера, вступає в силу з моменту підписання маклерської записки сторонами і брокером, а при наявності у брокера пропозиції (офферта) від однієї сторони і письмової угоди (акцепту) від іншої лише брокером. Воно являє собою письмово оформлений документ купівлі-продажу або поставки двох видів: на реальний товар і термінові (ф'ючерсні). При першому - товар переходить від продавця до покупця, тобто це реальний товарообіг.

Товар повинен знаходиться в приміщення біржі (її складах) або, в крайньому випадку, повинен бути поставлений у термін від одного до п'ятнадцяти днів після укладення угоди.

Товар щоб стати біржовим, повинний відповідати цілому ряду вимог. Перш за все необхідно щоб він був масовим, отже, немонопольних. Кількість товару повинна бути визначена в угоду в куб. метрах, штуках, вагонах, чи тоннах інших одиницях виміру.

Якщо кількість проданого товару зазначено у вагонах, повинна бути відзначена і повна нормальна місткість вагона. Фактична величина продажу називається лотами, тобто партіями, що має бути числом, кратним біржовій одиниці. Це означає, що більша кількість товарів повинна ділиться на кожну таку одиницю без залишку.

Якість, що є також одним з вимог до біржового товару, в угоді визначається: за стандартом і технічним умовам.

Визначальним факторам стандартизації якості біржового товару являетяс введення базового сорту як єдиної міри. Як базовий сорт приймається найбільш розповсюджений вид продукції даного сорту. Так в США тверда червона озима пшениця є базовою щодо інших типів. У свою чергу, вона має п'ять класів, з яких номер 2 є котіровачним сортом, від якого за допомогою коефіцієнта виводитися ціна інших.

Особливістю біржового товару є те, що його завжди можна і купити і продати - він цілком ліквідний. Біржовий товар, перш ніж потрапити до споживача, багато разів переходить з рук в руки. Це обумовлено тим, що на біржі звертається не сам товар, а титул власності на нього.

Угоди, які можуть відбуватися при негайній поставці та готівковому платежі називаються спот. А угоди, які відбуваються при поставці товару та очікуване платіж - форвард. У практиці зарубіжного ринкового господарства останні займають певне місце. Форвардні контракти - це договірні зобов'язання приватних осіб за позабіржовому обігу про постачання товарів в майбутньому без будь-якого офіційного гаранта.

Особливістю ф'ючерсних угод є поставка товару згідно з попередньо укладеними контрактами за цінами, які складаються на ринку реального товару, або за котирувальному цінами. До строку виконання угоди біржа бере певну суму застави (депозит, маржа). Ф'ючерсні угоди укладаються між продавцями і покупцями, як правило, не з метою продажу або покупки товару, а з метою страхування від можливих змін ціни на нього на реальному ринку. Тобто при термінових операціях ф'ючерсного типу рух товару необов'язково, оскільки це - продаж права на товар. Стандартний біржовий контракт, ставши об'єктом такої торгівлі може реалізуватися за різними цінами (у момент купівлі і продажу ціни на ринку реальних товарів змінилися). Якщо ціна підвищилася, різницю виплачує продавець, - якщо вона знизилася - покупець.

Для того щоб застрахуватися від можливих втрат внаслідок зміни цін при виконання контрактів на реальний товар, у біржових операціях застосовується хеджування (огородження, захист). У найбільш загальному вигляді хеджування в визначається як страхування ціни товару від ризику або небажаного для виробника спаду, чи невигідного для споживача збільшення. І продавець і покупець зацікавлені в усунення значних коливань і в кінцевому підсумку - в стабілізації руху цін. На практиці це робиться таким чином. Суб'єкт продає реальний товар на біржі з поставкою в майбутньому, спираючись на існуючий рівень цін, в той же час купує ф'ючерсні контракти на такі ж термін і кількість товару. А суб'єкт, який купує реальний товар з поставкою в майбутньому в той же час подає на біржі ф'ючерсні контракти. Вони виступають як страхові гаранти - коли в операції одна сторона втрачає як продавець реального товару, то в той же час вона виграє як покупець ф'ючерсних контрактів на таку ж кількість товару, і навпаки.

Зменшенню ризику, пов'язаного з торгівлею ф'ючерсними контрактами, сприяють опціонні угоди, що представляють собою торгівлю попередніми контрактами. Джерелом доходу для покупців фактичної ціни порівняно з ціною при висновок опціонної угоди виступає премія.

А це може бути за таких обставин. Суб'єкт, що займається сільськогосподарським виробництвом, у березні хоче купити трактор, який коштує кілька мільйонів карбованців. Але в цей час у нього немає грошей, вони будуть лише у вересні, після реалізації товару. За вказане час ціни на трактор можуть змінитися. Щоб реалізувати свої інтереси покупець (хоче придбати трактор, а грошей немає) і продавець (хоче реалізувати трактор і за відстрочку платежу одержати відсоток) беруть контракт, що називається опціоном, відповідно до якого покупець зобов'язується заплатити за трактор установлену суму і визначену суму за опціон. Продавши опціон, суб'єкт, що має трактор, зобов'язаний його продати. Суб'єкт купив опціон, отримує право придбати трактор, але може від нього і відмовитися. При цьому він втрачає відсоток за опціон, а продавець його отримує.

На біржі реального товару існують також і термінові угоди, котопие не супроводжуються випуском ф'ючерсних контрактів. Вони укладаються на обумовлене раніше кількість, тобто лот, угода про постачання якого оформляється у вигляді біржового документа, що вказує чітко визначені обов'язки сторін. Такі угоди ще не ф'ючерсні, але вже і не форвардні. Їх називають варратом. Це уніфікована складська прописка, свідчення біржі гарантії наявності товару в її розподільній сфері.

Формування товарної біржі в Україну не створить умови для концентрації у визначених місцях великої кількості товарів, що буде сприяти утворенню ціни рівноваги, усуненню дефіциту і затоварення.

Ділова активність товарних бірж виражається в кількості укладених угод. На ф'ючерсної і опціонної біржі "Фокс" (Великобританія, продаж кави, какао, цукру) в торговий день полягає близько 2,5 тисяч контрактів з продажу какао (кожен на 10 тонн). У 1993 році на Лондонській біжре металів загальний обсяг угод склав 600 млд. доларів. Необхідно відзначити, що у світовій практиці біржової торгівлі приблизно 2% угод завершується поставкою товару, а 98% "забезпечують" або "обслуговує" нормальний процес ходу поставки. У їх числі ви діляються і спекулятивні угоди, коли учасники цих угод отримують прибуток у результаті різниці цін на різних біржах і в різний час.

Збої в функціонування організаційно-економічного механізму товарної біржі можуть привести до порушення збалансування товарного ринку.

Діяльність товарних бірж в усіх країнах регламентується державою із законодавчого та фінансово-кредитним напрямками. Через законодавчий механізм держава визначає роль, місце, права та обов'язки бірж і брокерських підприємств, що регламентують правила їх діяльності, здійснює контроль за дотриманням юридичних прав клієнтів біржі, посередників і самої біржі. Через фінансово-кредитний механізм, через податкову політику проводиться регламентація ринкової діяльності на біржах з метою створення рівних економічних умов для реалізації інтересів всіх сторін біржової діяльності, а також дотримання інтересів держави і стабільності товарного ринку.

У необхідних випадках держава стимулює через механізм ціноутворення зростання виробництва і реалізації окремих видів товарів як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Досягається це шляхом деякого підвищення цін на товари в порівнянні з ринковими, шляхом субсидіювання виробництва, покриття відповідних витрат. Держава в необхідних випадках шляхом пільгового кредитування виробників, їх дотації, держава може підтримувати низький рівень цін з метою запобігти швидке зростання обсягів виробництва товарів таким чином, держава стимулює структуру та обсяги виробництва, освоєння випуску нової продукції, впровадження нової техніки і технологій.

У процесі біржових торгів держава в окремі місяці може обмежувати кількість беруть у них участь спекулянтів, так як група осіб з великим капіталом може штучно змінювати ціни в своїх інтересах.

Товарні біржі і брокери відіграють самостійну і досить значну роль у процесі оптової торгівлі західних країн: - на товарних біржах формуються "базові" ціни на матеріальних но-сировинні ресурси, що служать основою визначення підприємства ми-споживачами витрат виробництва готової продукції; - в процесі купівлі- продажу на біржах формуються господарські зв'язки по постачаннях продукції виробничо-технічного призначення ня; - на біржах акумулюється і балансується попит і пропозицію на різні товари.

Діяльність товарної біржі здійснюється з метою наповнення товаропроводяшей мережі тими матеріальними ресурсами, які можуть реалізовуватися за вільними цінами. Як вже говорилося раніше товари на біржі заявляються продавцями чи виразниками їхніх інтересів - брокерами. На ряду з брокерами, що виражають інтереси окремих клієнтів, фірм, підприємств, в біржовий діяльності можуть брати участь дилери. Дилери працюють від свого імені і на себе, купуючи товари за свій рахунок і реалізуючи їх на свій розсуд. Дохід вони отримують від біржової спекуляції.

Важливим у біржової діяльності на нинішньому етапі є те, що вона являє собою один з основних каналів матеріально-технічного постачання малих підприємств, фірм та інших зароджуються підприємницьких структур.

У цілому за результатами аналізу наявних статистичних даних, діяльність товарних бірж Україні можна охарактеризувати низькою діловою активністю. Товарна біржа не є центрами формування "базових" цін на товари та формування господарських зв'язків по поставкам продукції виробничо-технічного призначення.

Важливим фактором стимулювання ділової активності на товарній біржі Україні послужить вдосконалення державної політики оподаткування торгового посередництва відповідно до світової практики: максимальний рівень податку не перевищує 35%.

Головна роль біржі не в тому, що на ній можна продати або купити якийсь товар. Через біржу йде невелика частина товарів. Все інше йде по позабіржовому обігу (через біржу реалізується від 3 до 7% загального обсягу біржового товару). Але на біржі з точки зору общественой її ролі дає можливість бачити перспективу, динаміку цін на майбутнє. Приблизно через півроку, рік, можна бачити, які складаються ціни, які угоди відбуваються на термін і за якими цінами. Це дуже важливо для підприємця. Він за допомогою біржі може виробити орієнтири діяльності.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
51.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Товарна біржа Ринок цінних паперів
Товарна біржаРинок цінних паперів
Ринок цінних паперів і фондова біржа
Ринок цінних паперів Фондова біржа
Вторинний ринок цінних паперів (фондова біржа)
Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання ринку цінних паперів
Класифікація видів цінних паперів видаються і обертаються на ринку цінних паперів в Республіці Білорусь
Товарна біржа 4
Товарна біржа Огляд
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru