додати матеріал


Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ
“ФІ
ЗІ
ОЛОГІЯ
РОСЛИН


ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ1.      Клітинні мембрани побудовані з :

1)      білків та вуглеводів;

2)      ліпідів та білків;

3)      нуклеїнових кислот та ліпідів.

2.      У рості клітинної стінки бере участь:

1)      апарат Гольджі;

2)      ендоплазматичний ретикулум;

3)      мікротрубочки.

3.      Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних?

1)      мітохондрії, хлоропласти, ядро;

2)      ядро, рибосоми, апарат Гольджі;

3)      ЕР, мікротрубочки, мітохондрії.

4.      Рібосоми в клітині містяться:

1)      вільно плавають у цитоплазмі;

2)      у ядрі;

3)      значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина вільно плаває у цитоплазмі.

5.      Функції апарату Гольджі полягають у:

1)      хімічній модифікації речовин клітини;

2)      упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів;

3)      виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі клітинної стінки.

6.      У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль?

1)      у хлоропластах і ядрі;

2)      у хлоропластах і лейкопластах;

3)      у вакуолях і мітохондріях.

7.      З чого формуються пластиди?

1)      з етілопластів;

2)      пропластид;

3)      амілопластів.

8.      У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії квантів світла?

1)      у рибосомах;

2)      у хлоропластах;

3)      у гіалоплазмі.

9.      Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься:

1)      у лізосомах;

2)      у мітохондріях;

3)      у хлоропластах.

10.  Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання?

1)      ядро;

2)      мітохондрії;

3)      хлоропласти.

11.  Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини?

1)      вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез АТФ;

2)      вони утворені двома мембранами;

3)      в них є власне білоксинтезуюча система.

12.  Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища?

1)      плазмолемою;

2)      тонопластом;

3)      клітинною стінкою.

13.  Яку функцію виконують рибосоми?

1)      транспортну;

2)      синтез білків;

3)      синтез жирів.

14.  Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини?

1)      здійснюють синтез АТФ;

2)      синтез білка;

3)      розщеплення АТФ.

15.  Які функції ядра?

1)      участь в поділі клітини і фотосинтезі;

2)      побудова клітинної стінки;

3)      зберігання і передача спадкової інформації.

16.  До групи органогенних хімічних елементів належать:

1)      кисень, вуглець, водень, залізо;

2)      вуглець, магній, кисень, йод;

3)      водень, кисень, вуглець, азот.

17.  Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить:

1)      50%;

2)      75%;

3)      5%.

18.  Полісахаридами у рослин є:

1)      глюкоза і фруктоза;

2)      крохмаль, целюлоза, пектин;

3)      цукроза і глікоген.

19.  ДНК у рослинній клітині можна виявити у:

1)      цитоплазмі і ядрі;

2)      ядрі, хлоропластах, мітохондріях;

3)      ЕР, апараті Гольджі, рибосомах.

20.  Основними функціями цукрози є:

1)      транспортна;

2)      структурна;

3)      запасаюча.

21.  Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп:

1)      ОН і СООН ;

2)      NH2 i OH ;

3)      COOH i NH2 .

22.  Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин:

1)      нуклеїновим кислотам;

2)      білкам;

3)      фосфоліпідам.

23.  В утворенні кутикули у рослин беруть участь:

1)      целюлоза і суберин;

2)      кутин і воск;

3)      лігнін і крохмаль.

24.  Які функції виконують ліпіди?

1)      регуляторну, антибіотичну;

2)      транспортну, каталітичну;

3)      енергетичну, будівельну.

25.  Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин?

1)      білки;

2)      вуглеводи;

3)      жири.

26.  Яке значення для рослин мають жири?

1)      структура мембран;

2)      джерело енергії;

3)      терморегуляція.

27.  Чим відрізняються ферменти від інших білків?

1)      синтезуються на рибосомах;

2)      є каталізаторами хімічних реакцій;

3)      до їх складу входять метали, вітаміни.

28.  В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води?

1)      в клітинній оболонці;

2)      у вакуолі;

3)      в цитоплазмі.


ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН29.  Плазмоліз – це:

1)      відставання тонопласта від цитоплазми;

2)      відставання цитоплазми від плазмалеми;

3)      відставання протопласта від клітинної стінки?

30.  Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю?

1)      поступання певних іонів і молекул деяких речовин;

2)      поступання води;

3)      поступання певних іонів молекул та води?

31.  Які властивості мембран визначають її напівпроникність?

1)      певна впорядкованість розміщення молекул;

2)      висока загальна оводненість структури мембран;

3)      наявність тимчасових чи постійних полярних пор.

32.  Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної стінки і тягне її за собою називається:

1)      плазмоптиз;

2)      циториз;

3)      плазмоліз.

33.  В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину?

1)      в системі: розчин – скло – розчинник;

2)      в розчині сахарози в колбі;

3)      в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий розчин?

34.  В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший?

1)      у степових рослин;

2)      у гігрофітів;

3)      у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах?

35.  В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає?

1)      при підвищенні концентрації клітинного соку;

2)      при перетворенні цукру в крохмаль;

3)      при насиченні клітин водою?

36. Всмоктувальна сила S = PT. Яке значення буде мати S при насиченні клітин водою?

1)      S = P;

2)      S = O;

3)      S > O.

37. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні частки зв’язаної води?

1)      збільшиться;

2)      знизиться;

3)      залишиться без змін?

38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?

1)      випадання дощу;

2)      зниження температури повітря;

3)      зменьшення вологості повітря?

39. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний розчин?

1)      зростає;

2)      спадає;

3)      стає рівним 0.

40. В якому випадку тургорний тиск рівний 0?

1)      у тургесцентній клітині;

2)      при циторизі;

3)      у плазмолізованій клітині?

41. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення?

1)      при плазмолізі;

2)      при плазмоптизі;

3)      при циторизі?

42. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї клітини?

1)      Т = 0,8 МПа; S = 0;

2)      Т = 0; S = 0,8 МПа;

3)      T = 0; S = 0?

43. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6 МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск клітинного соку?

1)      0,8 МПа;

2)      0,7 МПа;

3)      0,6 МПа?

44. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200 кПа?

1)      не зміниться;

2)      ввійде в стан опуклого плазмолізу;

3)      ввійде в тургорний стан?

45. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми?

1)      клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а плаз-малема – тільки для води;

2)      клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а плазмалема – тільки для води;

3)      клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул розчиненої речовини.

46. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів?

1)      не зміниться;

2)      збільшиться;

3)      зменьшиться.

47. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в 0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без змін? Дослід проводився при t0 = 220C:

1)      9,6 атм;

2)      4,8 атм;

3)      2,4 атм.

48. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал?

1)      – 3000 кПа;

2)      – 2000кПа;

3)      – 1000 кПа.

49. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9 атм при температурі 170С ?

1)      13 М;

2)      0,12 М;

3)      1,4 М.

50. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ?

1)      0,5 М;

2)      1,0 М;

3)      1,5 М.

51. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду ( осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)?

1)      0,3 МПа;

2)      0,5 МПа;

3)      0,7 МПа.

52. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились без змін?

1)      9,84 атм;

2)      19,68атм;

3)      7,38атм.

53. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії:

1)      при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери;

2)      при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини;

3)      при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники.

54. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних?

1)      закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх епідермальних клітин заповнених водою;

2)      відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і темряви;

3)      рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах.

55. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у рослин після оприскування їх розчином АБК:

1)      відкриються;

2)      закриються;

3)      Залишаться без змін.

56. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації відповідає цьому показнику:

1)      транспіраційний коефіцієнт;

2)      економність транспірації;

3)      продуктивність транспірації.

57. Які клітини мають найменьший водний потенціал (Y Н2О)?

1)      паренхіми кори кореня;

2)      клітини листка;

3)      кореневі волоски.

58. Відносна транспірація – це:

1)      кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини;

2)      кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці випаровуючої поверхні;

3)      відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той же час.

59. Гідростабільні види – це:

1)      види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води;

2)      види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу;

3)      види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних змін вмісту води.

60. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму:

1)      вночі;

2)      в полудень;

3)      вранці.

61. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току:

1)      корінь, стебло;

2)      стебло, листки;

3)      корінь, листки.

62. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску:

1)      наявність хлоропластів;

2)      нерівномірна товщина клітинних стінок;

3)      наявність центральної вакуолі.

63. Які фізіологічні процеси, що приводять до зміни тургорного тиску, відбуваються в замикаючих клітинах продихів під дією світла:

1)      вихід іонів К+ із протопласта;

2)      синтез крохмалю;

3)      фотосинтетичне утворення моноцукрів.

64. Транспіраційний коефіцієнт дорівнює 250 мл/г. Яка продуктивність транспірації:

1)      250 г/л;

2)      0,4 г/л;

3)      4 г/л.

65. Гілка верби була зрізана з дерева, поставлена в банку з водою і закрита скляним ковпаком. Чи буде спостерігатись гутація у цієї гілки:

1)      так;

2)      ні;

3)      залежно від температури води.

66. Яке явище можна спостерігати, якщо накрити рослину скляним ковпаком?

1)      поступання води різко загальмується;

2)      залишиться на попередньому рівні;

3)      посилиться.

67. Відомо, що в період весняного сокоруху в пасоці деревних рослин міститься багато розчинних цукрів. Яке їх походження?

1)      поглинаються коренями з грунту;

2)      синтезуються в коренях;

3)      утворюються при гідролізі полісахаридів, відкладених у корневій системі.

68. При визначенні продихової і кутикулярної транспірації в листку берези виявилось, що їх співвідношення становить приблизно 9:1. Що можна сказати про вік листка?

1)      молодий;

2)      старий;

3)      середнього віку.

69. Рух води по клітинах кореня в радіальному напрямі обумовлений наявністю градієнта водного потенціалу. Які клітини мають найменьшу величину водного потенціалу:

1)      корневі волоски;

2)      клітини кори кореня;

3)      клітини, що оточують судини.

70. Які з названих факторів послаблюють інтенсивність транспірації:

1)      високий рівень оводненості тканин;

2)      висока вологість повітря;

3)      висока позитивна температура.

71. Які фактори свідчать про те, що "плач" рослин є результатом метаболічної діяльності коренів?

1)      "плач" припиняється після поміщення кореневої системи в гіпертонічний розчин;

2)      інтенсивність "плачу" гальмується низькою температурою;

3)      "плач" припиняється після омертвління клітин кореня.

72. Яка рідина містить більше мінеральних речовин:

1)      гута;

2)      пасока;

3)      ксилемний сік у листках.

73. Які з названих ознак справжніх ксерофітів (евксерофітів) дозволяють їм протистояти обезводненню:

1)      висока ефективність роботи продихового апарату;

2)      неглибока розгалужена коренева система;

3)      сильно розвинена опушеність лисків.

74. Яка форма грунтової вологи є цілком недоступною для рослин:

1)      гравітаційна;

2)      гігроскопічна;

3)      капілярна.

75. Що таке симпласт?

1)      система міжклітинників;

2)      капіляри в клітинних стінках і судини ксилеми;

3)      сукупність протопластів клітин з’єднаних плазмодесмами.

76. За вегетаційний період рослина нагромадила 3,2 кг органічної речовини і випарувала 640 кг води. Визначити продуктивність транспірації:

1)      0,05;

2)      5,0;

3)      200.

77. Що обумовлює поглинання води коренями рослин при інтенсивній транспірації?

1)      кореневий  тиск;

2)      різниця водного потенціалу;

3)      сили когезії та адгезії.

78. Які форми ґрунтової води є доступними для рослин?

1)      капілярна і гравітаційна;

2)      гравітаційна і гігроскопічна;

3)      плівкова і капілярна.

79. Які форми грунтової води утворюють “мертвий запас” вологи?

1)      гравітаційна і плівкова;

2)      гігроскопічна і плівкова;

3)      капілярна і гравітаційна.

80. Маса листка в стані повного насичення була рівна 1,02г, а після втрати тургору зменьшилась до  0,9г. Визначити величину водного дефіциту клітин листка (в %), якщо відомо, що абсолютно суха маса цього листка 0,42г:

1)      5%;

2)      10%;

3)      20%.

81. Які властивості клітин перешкоджають розвитку водного дефіциту?

1)      слабкий розвиток кутикули;

2)      регулювання транспірації з допомогою продихів;

3)      слабко розвинута коренева система;

4)      опушення на епідермісі;

5)      восковий наліт на листках.

ФОТОСИНТЕЗ82.  Якій процес відображає рівняння?
СO2+2RH2 сонячна енергія      (СН2О)+2R+H2O
1)      хемосинтез;

2)      фоторедукцію;

3)      фотосинтез.

83. Які ознаки руху характерні для хлоропластів при сильному освітленні?

1)      розподіляються в цитоплазмі рівномірно;

2)      розміщуються пепендикулярно до сонячних променів;

3)      пересуваються до бічних стінок.

84. В якій частині хлоропласта локалізовані його пігментні системи?

1)      в зовнішній мембрані;

2)      в стромі;

3)      в мембранах гран.

85. Яке біологічне значення системи внутрішніх мембран (ламел) хлоропласта?

1)      служать опорною системою хлоропласта;

2)      на них відбувається зв’язування і відновлення СО2;

3)      забезпечують спряження послідовних реакцій фотосинтезу.

86. На якій фазі онтогенезу стає необхідним світло?

1)      утворення ініціальної частки;

2)      формування пропластиди – утворення вп’ячувань внутрішньої мембрани;

3)      формування проламелярого тіла;

4)      утворення ламел і тилакоїдів з поламелярного тіла.

87. Які ознаки будови хлоропластів підтверджують симбіотичну гіпотезу їх походження?

1)      наявність високорозвинутої молекулярної системи;

2)      наявність власної ДНК;

3)      зв’язок внутришньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами тилакоїдів.

88. Яка речовина утворюється в результаті реакції хлорофілу з слабкою соляною истлотою?

1)      фітол;

2)      феофітин;

3)      хлофілінова кислота.

89. Які фактори, виходячи із загального рівняння реакції фотосинтезу, повинні впливати на швидкість цього процесу:

1)      мінеральне живлення і температура;

2)      водопостачання, концентрація СО2 та інтенсивність світла;

3)      спектральний склад світла, концентрація О2.

90. Яку емпіричну формулу має хлорофіл α?

COOCH3

1)      C32H30ON4Mg   <

COOC20H39
                                                COOH

2)      C32H30ON4Mg    <

COOH
                                                COOCH3

3)      C32H30ON4H2      <

COOC20H39

91. Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною – відповідальною за його зелене забарвлення?

1)      атом магнію;

2)      фітольний “хвіст”;

3)      порфіринове кільце, замкнуте через атоми азоту на атом магнію.

92. Які промені спектру поглинаються хлорофілом?

1)      зелені і жовті;

2)      оранжеві і фіолеові;

3)      червоні і сині.

93. Які властивості хлорофілу зв’язані  з наявністю радикалу спирту фітолу С20Н39ОН?

1)      визначає колір пігменту;

2)      має здатність до вибіркового поглинання світла;

3)      сприяє просторовій орієнтації молекул хлорофілу в мембрані хлоропласта.

94. Які промені світла поглинаються каротиноїдами?

1)      жовті;

2)      сині;

3)      червоні.

95. Молекула хлорофілу до дії на неї квантів світла знаходиться в основному синглетному стані. Які ознаки характеризують його?

1)      наявність на орбіталях парних електронів;

2)      електрони розміщені на збуджених енергетичних рівнях;

3)      спіни 2-х електронів, які знаходяться на одній орбіталі, мають однаковий знак.

96. Що відбувається з енергією, яка виділяється при переході електрона з другого синглентного стану (S2) на перший збуджений синглентний рівень (S1)?

1)      випромінюється у вигляді флуоресценції;

2)      випромінюється у формі теплової енергії;

3)      іде на проходження хімічних взаємодій.

97. В чому полягає суть ефекту підсилення Емерсона?

1)      в процесі фотосинтезу бере участь одна фотосистема;

2)      в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з однаковою довжиною хвилі;

3)      в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з різною довжиною хвилі.

98. Які речовини утворяться в результаті взаємодії хлорофілу з лугом?

1)      феофітин і вода;

2)      хлорофілінова кислота і метанол;

3)      лужна сіль хлорофілінової кислоти, фітол, метанол.

99. З допомогою якої реакції можна довести, що в молекулі хлорофілу міститься атом магнію?

1)      з кислотою;

2)      з лугом;

3)      з спиртом.

100. До якого етапу світлової фази фотосинтезу відноситься транспорт електронів по електронно-транспортному ланцюгу?

1)      до фотохімічного;

2)      до фотофізичного.

101. Яким чином змінюється величина окисно-відновного потенціалу перносників фотосистем у напрямку руху збудженого електрону?

1)      зростає;

2)      лишається без змін;

3)      падає.

102. Як використовується енергія електронів, які рухаються по системі переносників фотосистем?

1)      іде на флуоресценцію;

2)      розсіюється у вигляді тепла;

3)      запасається клітиною у формі хімічної енергії.

103. Вкажить, які з перечисленних ознак характерні для нециклічного фотофосфорелювання:

1)      електрон збудженої молекули хлорофілу повертається до неї;

2)      виділяється О2 внаслідок фотолізу води;

3)      не синтезується НАДФ·Н2.

104. Чи потрібна наявність СО2 в процесі утворення АТФ і НАДФ·Н2 в ході фотосинтезу?

1)      так;

2)      ні.

105. Яке походження О2 , який є одним з продуктів фотосинтезу?

1)      виділяється при розкладі води;

2)      виділяється при розкладі СО2 ;

3)      утворюється при синтезі АТФ.

106. Які речовини утворюються в процесі фотосинтезу?

1)      СО2 і Н2О;

2)      глюкоза, АТФ і О2;

3)      білки, РНК, ДНК.

107. Які з перечислених ознак характерні для темнових реакцій фотосинтезу?

1)      для їх здійснення потрібна повна відсутність світла та наявність Н2О;

2)      протікають швидше світлових і супроводжуються виділенням О2;

3)      для їх протікання світло не обов’язкове, потрібен СО2.

108. Які зміни в к-ті рибульозодифосфату спостерігаються у темновій фазі фотосинтезу?

1)      зростає;

2)      спадає;

3)      не змінюється.

109. Чому цикл Кальвіна називають С3-шляхом фотосинтезу?

1)      в цикл вступають з молекули СО2;

2)      в результаті одного обороту циклу утворюється 3 молекули глюкози;

3)      першими стабільними продуктами циклу є трьохвуглецеві сполуки.

110. Вкажить, які ознаки характерні для С4-шляху фотосинтезу (цикл Хетча-Слека-Карпілова):

1)      карбоксилювання відбувається один раз в циклі;

2)      продуктом карбоксилювання є чотиривуглецева сполука;

3)      в результаті карбоксилювання утворюється тривувглецева сполука.

111. Якій перший вільний вуглевод утворюється при фоосинтезі?

1)      глюкоза;

2)      цукроза;

3)      крохмаль.

112. Яку величину матиме фотосинтетичний коефіціент, коли продуктами фоосинтезу поряд з вуглеводами будуть і білки?

1)      рівний одиниці;

2)      більший одиниці;

3)      меньший одиниці.

113. Інтенсивність фотосинтезу дорівнює 12 мг/дм2хгод. Скільки органічної речовини (в мг) синтезує за 20 хв. Рослина, листкова поверхня якої становить 1,5м2?

1)      200;

2)      600;

3)      1200.

114. У світлолюбної рослини відношення хлорофілу-α до хлорофілу-β становить 3,85. Яка величина цього показника у тіневитривалої рослини?

1)      більша;

2)      меньша;

3)      така ж.

115. Рослини мають компенсаційну точку при наступних значеннях інтенсивності світла (в лк). Яка з цих рослин є найбільш світлолюбною?

1)      100;

2)      50;

3)      200.

116. Як змінюється величина компенсаційної точки при підвищенні температури?

1)      зростає;

2)      спадає;

3)      лишається без змін.

117. Які фактори впливають на пересування речовин по флоемі?

1)      зміна температури;

2)      зміна вмісту АТФ;

3)      умови мінерального живлення.

118. В яких клітинах флоеми спотерігається більш висока інтенсивність дихання?

1)      в ситовидних клітинах;

2)      в клітинах-супутниках;

3)      в механічних елементах.

119. За яких умов процес фотосинтезу може проходити в темряві?

1)      при наявності води і хлорофілу;

2)      при наявності води і вуглекислого газу;

3)      при наявності СО2, НАДФ·Н2 та АТФ.

120. Які організми називають автотрофами?

1)      здатні самі засвоювати органічні речовини;

2)      здатні до синтезу органічних речовин з неорганічних з використанням сонячної або хімічної енергії;

3)      можуть їснувати тільки на світлі.

121. Заповніть пропуски в наведеномусумарному рівнянні реакції фоосинтезу:
6СО2 + ... С6Н12О6 + ...
1)      2; 6Н2О;

2)      2АТФ; 6О2;

3)      2О; 6О2.

122. Під час якого етапу фотосинтезу відбуваються реакції фотофосфорилювання?

1)      фотофізичного;

2)      фотохімічного;

3)      темнової фази.

123. Характерною властивістю темнової стадії фотосинтезу є:

1)      перетворення енергії електронів на енергію хімічних зв’язків АТФ;

2)      з СО2 і атома водню, зв’язаного переносниками, з участю АТФ, синтезується глюкоза;

3)      перехід електронів атома Mg в молекулі хлорофілу на вищий енергетичний рівень.

124. На якому етапі фотосинтезу утворюється вільний кісень?

1)      на фотофізичному етапі світлової стадії;

2)      на фотохімічному етапі світлової стадії;

3)      у темновій стадії.

125. Що таке грани?

1)      комплекс рибосом і нуклеїнових кислот;

2)      напіврідка речовина;

3)      пакети плоских мішечків тілакоїдів.

126. Яке проміння сприяє найбільш інтенсивному фотосинтезу і нагромадженню сухої речовини?

1)      синьо-фіолетове;

2)      зелене;

3)      червоне.

127. Що служить джерелом енергії при синтезі АТФ в хлоропластах?

1)      світло;

2)      тепло;

3)      органічні сполуки.

128. Яка речовина є джерелом водню при фотосинтезі?

1)      СН4;

2)      Н2S;

3)      H2O.

129. Чим фотосинтез у сукулентів відрізняється від фотосинтезу С3- і С4- рослин?

1)      первинним акцептором СО2 є фосфоенолпіровіноградна кислота; процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в часі;

2)      первинним акцептором СО2 є рибульозодифосфат; реакція карбоксилювання іде один раз;

3)      процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в просторі; первинним акцептором СО2 є ФЕП.

130. Вкажіть елементи мінерального живлення , нестача яких викликає гальмування фотосинтезу:

1)      K, P, Mn, Mg, N, Fe;

2)      Co, Zn, B, S, Pb, Li;

3)      Cu, I, Ba, Ca, Hg, Ag.

131. У рослин з яким шляхом фотосинтезу найбільш інтенсивний процес фотодихання?

1)      С3-шлях;

2)      С4-шлях;

3)      САМ-метаболізм.

132. Яку хімічну формулу мають ксантофіли?

1)      С40Н56О2;

2)      С40Н56;

3)      С20Н24О4.

133. При гідролізі якого пігмента утворюється вітамін А?

1)      фікоеретрину;

2)      ксантофілу;

3)      каротину.

134. Яка властивість молекул каратиноїдів і хлорофілів є для них загальною, як для пігментів і визначає їх здатність поглинати кванти світла?

1)      наявність металоорганічного зв’язку;

2)      наявність пірольних кілець;

3)      велика кількість подвійних співпряжених зв’зків у вуглецевому ланцюгу.

135. Чим відрізняється будова молекули хлорофілу α від хлорофілу β?

1)      у молекулі хлорофілу α немає циклопентанового кільця;

2)      у молекулі хлорофілу β замість групи -СН3 наявна група СОН;

3)      у молекулі хлорофілу β відсутній фітольний хвіст.

136. На якому етапі біосинтезу хлорофілу необхідне світло?

1)      протопорфірин → протохлорофілід;

2)      протохлорофілід → хлорофілід;

3)      хлорофілід → хлорофіл.

137. Промені з якою довжиною хвилі поглинають фікобіліни?

1)      482 і 452;

2)      660 і 429;

3)      495-565 і 550-615 нм.

138. Які промені видимої частини спектру проникають у товщу води на найбільшу глибину (500м)?

1)      сині;

2)      червоні;

3)      жовті.

139. Що таке асиміляційне число?

1)      це кількість СО2, що засвоюється на одиницю вмісту хлорофілу за одиницю часу;

2)      це кількість хлорофілу на одиницю асимілюючої поверхні;

3)      це відношення кількості хлорофілу до кількості синтезованої органічної речовини.

140. У яких рослин звичайно спотерігається листкова мозаїка?

1)      у світлолюбних;

2)      у тіневитривалих;

3)      у тінелюбних.


ДИХАННЯ РОСЛИН
141. Дихотомічний шлях дихання складається з двох фаз. Чому перша з них називається анаеробною?

1)      іде тільки при відсутності кисню;

2)      частково інгібується киснем;

3)      кисень не потрібний.

142. Яка з реакцій гліколізу пов’язана з утворенням АТФ?

1)      глюкоза → глюкозо-6-фосфат;

2)      глюкозо-6-фосфат → фруктозо-6-фосфат;

3)      фруктозо-6-фосфат → фруктозо-1,6-дифосфат;

4)      фруктозо-1,6-дифосфат → 3-фосфогліцеріновий альдегід;

5)      3-фосфогліцеріновий альдегід → 1,3-дифосфогліцерінова кислота;

6)      1,3-дифосфогліцерінова кислота → 3-фосфогліцерінова кислота.

143. Де протікають реакції гліколізу?

1)      в цитоплазмі;

2)      в мітохондріях;

3)      в ядрі.

144. Для якої стадії анаеробної фази дихотомічного шляху окислення безпосередньо потрібен кисень?

1)      окислювальне декарбоксилювання піровіноградної кислоти;

2)      цикл Кребса;

3)      електронно-транспортний ланцюг.

145. Вкажіть місця утворення АТФ при русі електрона по електронно-транспортному ланцюгу:

1)      НАД → ФАД;

2)      ФАД → убіхінон;

3)      убіхінон → цитохром b;

4)      цитохром b → цитохром с;

5)      цитохром с → цитохром а;

6)      цитохром а → цитохромоксидаза.

146. Які органічні речовини використовуються при диханні рослин у першу чергу?

1)      жири;

2)      білки;

3)      вуглеводи.

147. За яких умов буде спостерігатись збільшення дихального коефіцієнта?

1)      при поміщенні рослин в анаеробні умови;

2)      при використанні як субстратів дихання білків;

3)      при достатньому доступі кисню.

148. Яке значення буде мати дихальний коефіцієнт (ДК), коли субстратами дихання будуть вуглеводи?

1)      ДК > 1;

2)      ДК = 1;

3)      ДК < 1.

149. Зелений листок при темературі 250С інтенсивно поглинав СО2, а при її підвищенні до 400С почав його виділяти. Яка причина цього явища?

1)      інтенсивність фотосинтезу і дихання зрівноважується;

2)      інтенсивність фотосинтезу зростає, а дихання послаблюється;

3)      інтенсивність дихання посилюється, а фотосинтез послаблюється.

150. В чому виражається генетичний зв’язок дихання і дродіння?

1)      етиловий спирт, який утворюється при бродінні, є проміжним продуктом дихання;

2)      дихання і бродіння до утворення піровіноградної кислоти протікають однаково;

3)      для проходження обох процесів потрібен кисень.

151. Яке явище спостерігається при ефекті Пастера – пригничення бродіння киснем?

1)      зростає розпад глюкози;

2)      послаблюється розпад глюкози;

3)      інтенсивність розпаду глюкози не змінюється.

152. Яка фаза дихання протікає в гіалоплазмі клітин і яку частку всієї енергії дихання складає вихід АТФ цього процесу?

1)      гліколіз, 4 молекули АТФ;

2)      цикл Кребса, 2 молекули АТФ;

3)      електронно-транспортний ланцюг, 32 молекули АТФ.

153. На якій з двох схем показаний ефект роз’єднання фосфорилювання і окислення в акті дихання?

Дихання

↓‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾↓

Дихання

↓‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾↓

окислення

акумуляція енергії окислення у формі АТФ

окислення

виділення енергії окислення у вигляді тепла

а)

б)

1)      схема а;

2)      схема б.

154. Яка речовина є кінцевим продуктом гліколізу:

1)      глюкоза;

2)      вуглекислий газ;

3)      піровіноградна кислота.

155. Яке з рівнянь правильне для повного розщеплення глюкози?

1)      С6Н12О6 + 38Н3РО4 + 38АДФ + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ;

2)      С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О;

3)      С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О  → 6СО2 + 6Н2О.

156. Чим відрізняється окислення органічних речовин в мітохондріях від горіння цих же речовин?

1)      виділенням тепла;

2)      утворенням СО2 і Н2О;

3)      синтезом АТФ.

157. Скільки молекул СО2 виділяється у циклі Кребса при розщепленні однієї молекули піровіноградної кислоти?

1)      одна;

2)      дві;

3)      три.

158. Скільки молекул АТФ синтезується при окисленні 1 молекули глюкози по пентозофосфатному шляху?

1)      37;

2)      54;

3)      2.

159. Де локалізовані ферменти циклу Кребса?

1)      в цитоплазмі;

2)      в зовнішній мембрані мітохондрій;

3)      в матриксі мітохондрій.

160. Температурний оптимум для більшості видів рослин помірних широт знаходиться в межах:

1)      20-250С;

2)      35-400С;

3)      45-500С.

161. Яке співвідношення дихання і фотосинтезу у рослин, які перебувають у компенсаційній точці?

1)      І.дих. = І.фот.;

2)      І.дих. > I.фот.;

3)      І.дих. < І.фот.

162. Яка кількість енергії акумульована в одному макроергічному зв’язку АТФ?

1)      586,6 кДж;

2)      30,6 кДж;

3)      10,2 кДж.

163. Скільки молекул АТФ синтезується при розпаді 1 молекули глюкози шляхо бродіння?

1)      2;

2)      15;

3)      38.

164. Яка фаза дихотомічного шляху дихання і бродіння є спільною?

1)      цикл Кребса;

2)      електронно-транспортний ланцюг;

3)      гліколіз.

165. Як зміниться інтенсивність дихання при зниженні вмісту кисню з 21% до 9%?

1)      знизиться;

2)      лишиться без змін;

3)      підвищиться.

166. 2,4-динітрофенол стимулює інтенсивність дихання, але роз’єднує процес окислення і фосфорилювання. До чого приведе введення в середовище цієї речовини?

1)      посилиться синтез АТФ;

2)      не справить впливу;

3)      АТФ синтезуватись не буде.


МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ
167. При відсутності якого елементу в грунті буде спостерігатись більш швидке пожовтіння молодих листків?

1)      азоту;

2)      магнію;

3)      заліза.

168. Кількісне співвідношення іонів кальцію і калію регулює в’язкість цитоплазми. Переважання якого іону характерне для старіючих листків?

1)      Са2+;

2)      К+.

169. Чому при нестачі магнію в рослинах спостерігається різке зниження вмісту білків?

1)      він входить до складу хлорофілу;

2)      активує активність ферментів фосфатаз;

3)      підтримує структуру рибосом, виключаючи асоціацію їх субодиниць.

170. Яка звластивостей калію безпосередньо пов’язана із зниженням вмісту АТФ у клітинах при його нестачі?

1)      знижує в’язкість цитоплазми;

2)      сприяє підтриманню протонного градієнта на мембранах тілакоїдів;

3)      бере участь в регуляції продихових рухів.

171. Який елемент, що входитьдо складу каталітичних центрів ферментів (цитохромів, пероксидази, каталази), необхідний для утворення попередників хлорофілу?

1)      магній;

2)      фосфор;

3)      залізо.

172. Препарат епідермісу луски цибулі був витриманий протягом певного часу в 0,7 М розчині солі. Викликаний розчином ввігнутий плазмоліз не переходив у опуклий. Який елемент входив до складу солі?

1)      калій;

2)      кальцій;

3)      залізо.

173. Яка з функцій молібдену пов’язана з попередженням ослизнення клітинних стінок кореня?

1)      активує ферментарні системи, які беруть участь у фіксації азоту;

2)      посилює поступання в рослину кальцію;

3)      забезпечує підтримання високого рівня аскорбінової кислоти.

174. Яка функція бору дозволяє пояснити відмирання апікальної меристеми пагонів і коренів при його нестачі?

1)      утворення цукроборатів, які швидко пересуваються по рослині;

2)      бере участь у синтезі лігніну;

3)      прискорює процес амінування органічних кислот.

175. Яка з властивостей міді сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу?

1)      активує фермент нітратредуктазу;

2)      входить до складу білка пластоціаніну;

3)      входитьдо складу ферментів аскорбіноксилази, поліфенолксидази.

176. Кобальт входить до складу вітаміна В12, який необхідний для фіксації молекулярного азоту. Які з перечислених рослин більш чутливі до його нестачі?

1)      буряк;

2)      картопля;

3)      вика.

177. Назвіть дві важливі органічні молекули, до складу яких входить азот:

1)      вуглеводи і ліпіди;

2)      білки, нуклеінові кислоти;

3)      хлорофіл, крохмаль.

178. Назвіть зовнішні ознаки нестачи фосфору в живленні рослин:

1)      листки набувають синьо-зеленого забарвлення часто з пурпуровим чи бронзовим відтінком;

2)      відбувається хлороз листків;

3)      загнивання і відмирання листків.

179. Які з перечислених солей є фізіологічно кислими?

1)      (NH4)2SO4;

2)      Ca(NO3)2;

3)      NaNO3.

180. Які з перечислених солей є фізіологічно лужними?

1)      (NH4)2SO4;

2)      NH4NO3;

3)      Ca(NO3)2.

181. При нестачі азоту спостерігається хлоротичне забарвлення листків. З нестачею яких речовин, що містять цей елемент, пов’язана така зміна?

1)      порфірінів;

2)      білків;

3)      нуклеінових кислот.

182. Вкажить, які розчини відносять до зрівноважених:

1)      розчин СаСl2 + КСl;

2)      розчин СаСl2;

3)      розчин КСl.

183. В яких листках швидше виявляються ознаки фосфороного голодування при нестачі фосфору в середовищі?

1)      в молодих;

2)      в листках середнього віку;

3)      в старих.

184. Які хімічні елементи відносять до мікроелементів?

1)      Mg, Cl, Ca, P, I;

2)      Co, Cu, B, Mn, Zn;

3)      Fe, S, Br, K, Au.

185. Якій процент від сухої маси становлять у рослині мікроелементи?

1)      меньше 0,00001%;

2)      від 0,01% до 0,00001%;

3)      не меньше 0,01%.

186. Які амінокислоти при прямому амінуванні?

1)      триптофан, метіонин, пролін;

2)      глутамінова, апаргінова, аланін;

3)      лейцин, тирозин, аргінін.

187. назвіть джерела азоту, які використовують вищі рослини:

1)      вільний азот повітря і грунту;

2)      мінеральні форми азоту;

3)      органічні форми азоту.

188. Які речовини є амідами?

1)      аспаргін, глутамін;

2)      аміак, нітрати;

3)      амінокислоти, білки.

189. Нітрати, поглинуті коренями вищих рослин, відновлюються до аміаку. В якій часттині рослин виявляється найменьша кількість нітратів?

1)      в коренях;

2)      в стеблах;

3)      в листкових пластинках.

190. Які умови сприяють обміну іонів, адсорбованих на частках грунтовопоглинаючого комплексу, на іони, адсорбованих на поверхні клітин кореня?

1)      іони в грунті містяться в незначній кількості, вміст води досить низький;

2)      грунт багатий необхідними іонами, клітини кореня не насичені ними;

3)      клітини кореня насичені цими іонами, в грунті їх незначна кількість.

191. Який вплив спричиняє процес обмінної адсорбціі на дифузію іонів з вільного простору у воду?

1)      кількість дифундуючих іонів зменшиться;

2)      не зміниться;

3)      збільшиться.

192. Який вплив на поглинання іонів справляє їх швидке використання в метаболізмі?

1)      прискорює;

2)      не справляє впливу;

3)      гальмує.


РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН
193. Із перелічених явищ відмітьте ті, яки відносяться до категорії росту:

1)      перехід рослин до цвітіння;

2)      збільшення площі листка;

3)      формування перших справжніх листків у прростка.

194. Який тип меристем визначає визначає ріст злаків, цибулі?

1)      бічна;

2)      вставна;

3)      базальна.

195. Який тип меристем визначає ріст стебла злакових?

1)      апікальні (верхівкові);

2)      втавні;

3)      базальні;

4)      бічні.

196. Які з перелічених особливостей характерні до ембріональної фази росту клітин?

1)      наявність дрібних провакуолей та великої кількості вільних рибосом;

2)      утворення вторинної клітинної оболонки і втрата здатності до поділу;

3)      наявність великої центральної вакуолі, збільшення кількості мітохондрій.

197. Які явища характерні для фази росту клітин розтягненням?

1)      поява зовнішніх і внутришніх специфічних особливостей будови клітин;

2)      відкладання у клітинній оболонці кутину, пектину, лігніну, суберину;

3)      злиття дрібних вакуолей з утворенням одної центральної вакуолі.

198. З чим пов’язане зростання всисної сили у фазі росту клітин розтягненням?

1)      із зменьшенням осмотичного тиску в клітині;

2)      із збільшенням осмотичного тиску в клітині;

3)      із збільшенням тургорного тиску.

199. Які причини лежать в основі різкого послаблення темпів росту  при нестачі води?

1)      гальмується ембріональна фаза росту клітин і посилюється інтенсивність дихання;

2)      гальмується фаза росту клітин розтягненням і зменьшується інтенсивність транспірації;

3)      гальмується фаза диференціації і послаблюється інтенсивність фотосинтезу.

200. На полі пшениці можна знайти проростки, які не мають зеленого забарвлення. Як правильно їх називати?

1)      альбіноси;

2)      етільовані;

3)      деетільовані.

201. Які ознаки характерні для етільованих проростків?

1)      більш проста анатомічна будова, листки редуковані, інтенсивний ріст;

2)      тканини стебла чітко диференційовані, листки добре розвинуті, ріст помірної інтенсивності;

3)      стебла нормальні, ріст збалансований, листки зеленого кольору.

202.  З перелічених ознак виберить крітерії розвитку рослин:

1)      збільшення числа клітин, розмірів органів рослини;

2)      заміна ювенільних листків справжніми і перехід до цвітіння;

3)      збільшення числа мітохондрій, хлоропластів, рибосом та інших органоїдів.

203. Які промені особливо активні у формуванні анатомо-морфологічних особливостей проростків?

1)      сині;

2)      жовті;

3)      червоні.

204. Який тип спокою характерний для бульб картоплі навесні?

1)      глибокий;

2)      вимушений;

3)      фізіологічний.

205. Який з факторів найчастіше зменьшує врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають найбільш плодючи грунти?

1)      кисень;

2)      елементи мінерального живлення;

3)      вода;

4)      світло.

206. Якій з абіотичних факторів має вирішальне значення для переходу рослин у стан спокою?

1)      температура;

2)      вологість;

3)      тривалість дня.

207. Дайте визначення фотоперіодизму:

1)      реакція рослин на зміну пори року;

2)      реакція рослин на періодичну зміну дня і ночі;

3)      реакція рослин на чергування протягом доби періоду світла і темноти певної тривалості.

208. Визначте поняття “біологічний годинник”:

1)      реакція організму на сезонні зміни температури;

2)      реакція організму на чергування протягом доби періоду світла і темноти;

3)      реакція організму на чергування сухих і вологих періодів року.

209. Які зрушення в регуляторній системі рослин обумовлюють незбалансований ріст етіольованих рослин?

1)      відсутність інгібіторів росту;

2)      стабільна кількість ауксинів;

3)      стабільна кількість ауксинів при зменшенні кількості інгібіторів.

210. Які промені особливо активні для проростків, що виходять на поверхню (сприяють росту листків, диференціації епідермісу та ін.)?

1)      сині;

2)      зелені;

3)      червоні.

211. З яким пігментами рослин подібні за хімічною структурою фітохроми?

1)      з хлоофілами;

2)      з каротиноїдами;

3)      з фікобілінами.

212. Які властивості характерні для фітохромів?

1)      діють в порівняно високих концентраціях і регулюють ріст тих клітин, в яких утворились;

2)      утворюються в певних органах рослин і справляють вплив у дуже низьких концентраціях;

3)      синтезуються у всіх клітинах організму, викликаючи в них певний фізіологічний ефект.

213. Які з різноманітних процесів, що відбуваються при опаданні листя, контролюються етиленом?

1)      руйнування хлорофілу;

2)      розчинення стінок клітин відділяючого шару;

3)      відтік поживних речовин.

214. В яких тканинах синтезуються ауксини?

1)      в провідних;

2)      в меристематичних;

3)      в механічних.

215. Чим характеризуються ауксини?

1)      це – похідні аденіну, синтезуються в коренях;

2)      справляють вплив на фазу розтягнення, синтезуються з триптофану в верхівкових меристемах;

3)      впливають на ембріональну фазу росту клітин, попередником є мевалонова  кислота, синтезуюьтся у всіх тканинах.

216. Які ознаки характерні для гіберелінів?

1)      гальмують біосинтез хлорофілу, синтезуються в апікальних меристемах;

2)      посилюють ріст карликових рослин, попередником їх є мевалонова кислота;

3)      затримують старіння листків, синтезуються в корені.

217. Які органи будуть формуватись при зменьшенні співвідношення ауксини/цитокініни?

1)      корені;

2)      пагони.

218. Коли відбувається нагромадження в рослинних тканинах інгібіторів росту?

1)      після поміщення рослин в темряву;

2)      при інтенсифікації ростових процесів;

3)      перед вступом рослин у стан спокою.

219. Які ознаки характерні для глибокого спокою?

1)      визначається комплексом несприятливих факторів зовнішнього середовища, при сприятливих умовах рослина преходить до вегетації;

2)      залежить від внутрішніх причин, використання методів штучного виведення рослин із стану спокою ненфективне;

3)      при створенні сприятливих умов рослина переходить до вегетації, ефективне застосування методів штучного виведення рослин із стану спокою.

220. Які причини визначають вимушений спокій у насіння?

1)      недорозвинутий зародок і непроникність оболонки насіння для кисню;

2)      наявність великої кількості інгібіторів росту при низькому вмісті ростових фітогормонів;

3)      механічна перешкода зі сторони покривів насіння росту зародка і відсутність води.

221. В якому випадку насіння не здатне до проростання?

1)      при наявності гіберелінів та відсутності цитокінінів і інгібіторів росту;

2)      при наявності гіберелінів та цитокінінів і відсутності інгібіторів;

3)      при наявності інгібіторів і відсутності гіберелінів і цинокінінів.

222. Які процеси спостерігаються у спочиваючих бруньках?

1)      обмін речовин припиняється, дихання відсутнє, ростові речовини переважають над інгібіторами;

2)      здійснюється процес диференціаціі, дихання інтенсивне, інгібітори відсутні;

3)      інтенсивність обміну речовин сильно знижена, відбувається нагромадження попередників нуклеїнових кислот, інгібітори росту домінують над стимуляторами.

223. Як змінюються властивості цитоплазми при входженні рослин у стан спокою?

1)      проникність збільшується, цитоплазма щільніше прилягає до клітинних оболонок;

2)      в’язкість збільшується, цитоплазма відособлюється від оболонки клітини;

3)      в’язкість зменьшується, проникність лишається незмінною, клітина тургесцентна.

224. До яких способів виведення рослин чи їх частин зі стану спокою відноситься скарифікація?

1)      хімічних;

2)      механічних;

3)      температурних.

225. До яких способів виведення рослин із стану спокою відноситься стратифікація?

1)      механічних;

2)      фізичних;

3)      хімічних.

226. Які умови протягом зими сприяють більш швидкому проходженню стану спокою?

1)      більш високі температури і збільшення довжини світлового дня;

2)      більш низькі температури і вкорочення довжини світлового дня;

3)      більш високі температури і вкорочення довжини світлового дня.

227. Які явища спостерігаються при виході рослин із стану спокою?

1)      дерепресія геному, збільшення вмісту стимуляторів росту, зниження в’язкості цитоплазми;

2)      зменьшення інтенсивності дихання, збільшення вмісту інгібіторів, підвищення в’язкості цитоплазми;

3)      зменьшення вмісту вмісту ростових речовин, репресія геному, відособлення протопласта від стінки.

228. До якої групи рослин відносяться багаторічники агава і бамбук?

1)      полікарпічні;

2)      монокарпічні.

229. Які з виділених М.Чайлахяном етапи розвитку насінних рослин здійснюються у полікарпічних видів багаторазово?

1)      ембріональний;

2)      молодості;

3)      зрілості;

4)      розмноження;

5)      старості.

230. Які фактори зовнішнього середовища є основними при переході рослин до цвітіння?

1)      мінеральне живлення і вміст СО2;

2)      концентрація О2 і умови водопостачання;

3)      температура і тривалість світлової частини доби.

231. До якої з перелічених груп належить озима пшениця?

1)      не вимагає для переходу до цвітіння дії понижених температур;

2)      не зацвітає без дії низькими температурами протягом певного часу;

3)      прискорює розвиток при дії низькими температурами.

232. В якій частині рослини швидкість розвитку змінюється під впливом низьких температур?

1)      корінь;

2)      листки;

3)      точки росту.

233. Які умови забезпечують успішне протікання яровизації?

1)      достатня кількість вологи, значний запас вуглеводів;

2)      нестача кисню, посуха;

3)      нестача запасних вуглеводів, анаеробні умови.

234. Який орган рослини сприймає фотоперіодичний вплив?

1)      стебло;

2)      листки;

3)      корені.

235. Листки топінамбура (рослина корткого дня) знаходились в умовах довгого дня, а інша частина рослини – короткого дня. Чи зацвіте рослина?

1)      так;

2)      ні.

236. Хризантеми зацвітають в середніх широтах лише восени. До якої групи вони належать?

1)      довгоденні;

2)      короткоденні;

3)      нейтральні.

237. Що називається фотоперіодичною індукцією?

1)      дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим при-будь якому фотоперіоді;

2)      дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим лише при цьому фотоперіоді;

3)      час від початку дії певним фотоперіодом до початку цвітіння рослин.

238. Які промені спектру найбільш активні при фотоперіодичній реакції?

1)      синьо-фіолетові;

2)      жовті;

3)      червоні.

239. З яких компонентів складається гіпотетичний гормон цвітіння флориген?

1)      з гібереліну і ауксину;

2)      з антезину і гібереліну;

3)      з ауксину і цитокініну.

240. В якому випадку обробка рослин гібереліном приведе до їх зацвітання?

1)      довгоденні рослини знаходяться в умовах короткого дня;

2)      короткоденні рослини знаходяться в умовах довгого дня;

3)      нейтральні рослини знаходяться в умовах короткого дня.

241. Яка із фаз є критичною для короткоденних рослин?

1)      утворення квітконосного стебла;

2)      формування квітки;

3)      утворення генеративної бруньки.

242. В якому випадку в рослинах не відбувається утворення антезину?

1)      короткоденна рослина знаходиться в умовах довгого дня;

2)      довгоденна рослина знаходиться в умовах короткого дня;

3)      нейтральна рослина знаходиться в умовах довгого дня.

243. Які явища спостерігаються , якщо короткоденну ослину протягом ночі піддати короткочасному освітленню?

1)      фітохром буде знаходитись в формі Фr, почнеться синтез антезину;

2)      Фgr перейде у Фr, рослина зацвіте;

3)      Фr перейде у Фgr, рослина не зацвіте.

244. Відмітьте рухи рослин, які відносяться до настій:

1)      закривання суцвіть кульбаби ввечері;

2)      повертання суцвіть соняшника до сонця;

3)      ріст кореня в напрямку дії сили тяжіння.

245. До якого типу рухів відноситься піднімання після полягання соломини пшениці?

1)      гідротропізм;

2)      геотропізм;

3)      хемотропізм.

246. У якого проростка буде спостерігатись згин колеоптиля в напрямку освітлення?

1)      проросток з видаленою верхівкою;

2)      верхівка закрита світлонепроникним ковпачком;

3)      проросток з верхівкою.

247. Чому горізонтальна орієнтація проростка квасолі приводить до згину кореня вниз, а не вверх?

1)      на нижній стороні кореня концентрація ауксину меньша ніж на верхній;

2)      на нижній стороні кореня нагромаджуються ауксини, надмірні концентрації яких пригничують ріст клітин;

3)      на верхній стороні кореня концентрація ауксину меньша, ніж на нижній.

248. До якого типу належить рітмічний рух клітин тропічної рослини десмодіума?

1)      сейсмонастії;

2)      ніктінастії;

3)      автонастії.

249. Які настичні рухи відносяться до тургорних?

1)      відкривання квітів тютюну вночі;

2)      захлопування листка венериної мухоловки після попадання на нього комахи;

3)      рухи листків сором’язливої мімози при дотику до них.

250. Відмітьте особливості, характерні до тургорних рухів:

1)      здійснюються рітмічно;

2)      залежать від осмотичного тиску в клітинах;

3)      залежать від вмісту фітогормонів.

251. Який тип таксису спостерігається в досліді, коли в краплині поживної суміші бактерії перемістилися до країв?

1)      хемотаксис;

2)      аеротаксис;

3)      фототаксис.

252. Настичні рухи характерні для органів:

1)      з двобічною симетрією;

2)      з радіальною симетрією;

3)      з дорзивентральною будовою.

253. Тропізми характерні для органів:

1)      з радіальною симетрією;

2)      з дорзивентральною будовою;

3)      з двобічною симетрією.

254. Велика крива ростумає вигляд:

1)      логаріфмічної кривої;

2)      S-подібної кривої;

3)      одновершинної кривої.

255. Який спосіб регенерації лежить в основі відновлення частин рослин при їх природному зношуванні?

1)      фізіологічна регенерація;

2)      травматична  регенерація.

256. Поділ поляризованої меристематичної клітини на дві нерівні дочірні називається:

1)      відновлюючим;

2)      диференціюючим.

257. Реалізація в клітині саме тих потенцій (диференціація, функціональна активність), які відповідають оточуючим умовам, називається:

1)      “ефектом маси”;

2)      “груповим ефектом”;

3)      “ефектом  положення”.


СТІЙКІСТЬ РОСЛИН
258. Які речовини, що виконуютьзахисну хімічну дію на цитоплазму, знаходяться в зимуючих органах рослин?

1)      моноцукри  і білки;

2)      мінеральні солі і вода;

3)      ліпіди і нуклеїнові кислоти.

259. Які ознаки характеризують холодостійкість?

1)      здатність переносити низьки позитивні температури;

2)      здатність переносити низьки від’ємні температури;

3)      здатність переносити весь комплкс несприятливих умов перезимівлі.

260. Які причини загибелі теплолюбних рослин при низьких позитивних температурах?

1)      порушення в їх водному балансі;

2)      зменьшення в’язкості цитоплазми;

3)      зміна процесів обміну речовин.

261. Які причини загибелі рослин пр инизьких від’ємних температурах?

1)      від’ємні температури викликають коагуляцію білків цитоплазми;

2)      замерзаючий клітинний сік розширюється в об’ємі і розриває судини і клітини рослин;

3)      кристали льоду, що утворюються в міжклітиниках, викликають механічне пошкодження цитоплазми.

262. Вкажіть ознаки, характерні для першої фази загартування рослин до дії морозів:

1)      залежить від змін фізіолого-біохімічних властивостей цитоплазми, її зневоднення;

2)      відбувається при від’ємній температурі, світло не потрібне;

3)      відбувається на світлі і пов’язана з нагромадженням цукрів.

263. Яке значення цукрів, які нагромаджуються в ході загартування рослин до дії морозів?

1)      знижують температуру замерзання клітинного соку, попереджуючи льодоутворення;

2)      приводять до інтенсифікації дихання;

3)      збільшують кількість вільної води в клітині.

264. Які фізіолого-біохімічні ознаки перешкоджають загартуванню рослин до морозів?

1)      закінчення росту;

2)      вміст незначної кількості вільної води;

3)      порушення відтоку поживних речовин з листків у корені.

265. Які умови зовнішнього середовища перешкоджають загартуванню рослин до морозів?

1)      суха сонячна осінь;

2)      літня посуха;

3)      активне азотне живлення на початку осені.

266. Яка фізіологічна причина загибелі рослин від вимокання?

1)      втрата великої кількості води;

2)      отруєння етиловим спиртом, якій нагромаджується при бродінні;

3)      вичерпання запасів вуглеводів внаслідок інтенсивного дихання.

267. Який з названих факторів відіграє основну роль в географічному поширенні виду?

1)      мінімальна нічна температура;

2)      середньорічна температура;

3)      загальне число днів з від’ємною температурою.

268. Що білш небезпечно для рослин?

1)      зимові морози;

2)      весняні приморозки.

269. Який фізіологічний процес дає можливість рослині протистояти різким коливанням температури?

1)      дихання;

2)      транспірація;

3)      фотосинтез.

270. Які ознаки відрізняють галофітів від глікофітів?

1)      низька інтенсивність транспірації;

2)      висока продуктивність;

3)      інтенсивний ріст.

271. Які причини шкідливого впливу солей на рослину?

1)      порушується структура клітинних органоїдів і цитоплазми;

2)      змінюється енергетичний обмін;

3)      низький водний потенціал грунтового розчину утруднює поступання води в рослину.

272. Які шляхи подолання низького водного потенціалу грунтового розчину засолених місць кореневими системами галофітів?

1)      нагромадження в клітинах великої кількості солей;

2)      нагромадження в клітинах осмотично активних продуктів фотосинтезу;

3)      неосмотичне поступання води в клітини.

273. Які збудники хвороб рослин називають факультативними паразитами?

1)      ведуть в основному паразитичний спосіб життя, рідше сапрофітний;

2)      є переважно сапрофітами, але можуть вражати живі ослабленні рослини;

3)      не можуть їснувати без рослини-господаря.

274. Токсини, які віділяються некротрофами, і вбивають тканини рослини називаються:

1)      фітотоксинами;

2)      вівотоксинами;

3)      патотоксинами.

275. Здатність патогена вражати чи не вражати рослину називається:

1)      патогенність;

2)      вірулентність;

3)      агресивність.

276. До конституційних механизмів захисту рослин належать:

1)      нагромадження фітонцидів і фенолів, синтез фітоалексинів;

2)      реакція надчутливості, посилення дихання;

3)      особливості структури тканин, які створюють бар’єр для проникнення інфекції, створення в тканинах нестачі речовин, життєво важливих для паразита.

277. Низькомолекулярні антибіотичні речовини вищих рослин, які виникають у відповідь на контакт з фітопатогенами, називаються:

1)      фітонциди;

2)      фітоалексини;

3)      феноли.

278. Що таке газочутливість?

1)      швидкість і ступінь прояву паталогічних поцесів під впливом газів;

2)      здатність рослин зберігати життєдіяльність при дії шкідливих газів;

3)      нездатністьрослин функціонувати при дії газів.

279. По зменшенню токсичної дії на рослини гази можна розмістити у ряд:

1)      F2>Cl2>SO2>NO>CO>CO2;

2)      H2S>HCN>NH3>SO2>Cl2;

3)      CO2>CO>NO>SO2>Cl2>F2.

280. Яка група рослин при сильному зневодненні не гине, а входить в стан анабіозу?

1)      пойкілогідричні види;

2)      гомойогідричні види;

3)      гідратофіти.

281. Який спосіб захисту від нестачи вологи використовують ефемери?

1)      попередження надлишкової втрати води;

2)      перенесення висихання;

3)      уникнення періоду посухи.

282. На які екологічні групи поділяються гомойогідричні рослини?

1)      гідрофіти, мезофіти, ксерофіти;

2)      сукуленти, несукулентні види, ефемери;

3)      гідратофіти, наземні рослини.

283. Яка група галофітів не нагромаджує солей всередині тканин, а виводить їх з клітин за допомогою секреторних залоз?

1)      евгалофіти;

2)      криногалофіти;

3)      глікогалофіти.

284. Вкажіть галофіти, у яких цитоплазма клітин кореня малопроникна для солей:

1)      солерос, сведа;

2)      кермек, тамарикс;

3)      полин, кохія.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Біологія | Реферат
39.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформатика. Тестові завдання. Кузнєцов Chapter2
Інформатика. Тестові завдання. Кузнєцов Chapter7
Інформатика. Тестові завдання. Кузнєцов Chapter 1
Інформатика. Тестові завдання. Кузнєцов Chapter3
Інформатика. Тестові завдання. Кузнєцов Chapter4
Інформатика. Тестові завдання. Кузнєцов Chapter6
Інформатика. Тестові завдання. Кузнєцов Chapter5
Фізіологія рослин
Фізіологія рослин Фітостерини
Будова і фізіологія рослин класу дводольних
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru