приховати рекламу

Сімейно-шлюбні відносини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


ЗМІСТ

ВСТУП

1. СОЦІАЛЬНІ ПОГЛЯДИ У СФЕРІ Сімейно-шлюбні відносини

2. СЕКСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ МОЛОДІ

2.1. Міфи сучасної молоді

2.2. Проблеми безпечного сексу

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Сім'я - первинна і основний осередок суспільства, один з головних соціальних інститутів, найважливішою функцією якого є відтворення поколінь.

Починаючи з народження і до самої смерті людське життя, як правило, пов'язана з родиною. У сім'ї в повсякденному житті відбувається становлення і самореалізація особистості. Сім'я виконує і такі важливі в житті людини функції, як опіка та піклування, соціально-психологічний захист. Вона - своєрідний буфер, амортизатор, що сприяє адаптації особистості чоловіка і жінки в кризових умовах. Для кожного з нас атмосфера сім'ї має величезне значення.

Завдання, що стоять перед суспільством проблеми сім'ї є загальними для багатьох народів. Вони вкрай актуальні і для України, і для Білорусі, і для Росії, пов'язаних спільною історією, культурою, традиціями сімейного життя.

Тому питання сімейної політики, проблеми збереження і зміцнення сім'ї, збереження життя ненароджених дітей, проблеми демографії та біоетики, співпраці всіх зацікавлених верств суспільства країн СНД і міжнародних співтовариств у питаннях збереження життя, зміцнення і відродження традиційних сімейних устоїв, моральності суспільства, духовно-морального виховання молоді є на сьогоднішній день одними з найактуальніших.

Мета курсової роботи - освятити основні проблеми та питання сімейно-шлюбних і сексуальних відносин сучасної молоді в світлі соціальної статистики. Для розкриття теми були взяті статистичні дані по Російській Федерації, України, Білорусії, Молдові та США. Я вважаю, що вироблена мною вибірка повною мірою дозволить розкрити ситуацію з даного питання.

1. СОЦІАЛЬНІ ПОГЛЯДИ У СФЕРІ Сімейно-шлюбні відносини

РОСІЯ І АМЕРИКА. Загальновідомо, що норми моралі і моральності знаходять своє відображення в колективних та індивідуальних уявленнях з різних аспектів соціального життя. Шлюбно-сімейні кончини є найбільш значимими для прогнозування розвитку інституту сім'ї. Незважаючи на те, що "уявлення про ситуацію і поведінку в реальному житті - не завжди збігаються величини" (С. Московічі, 1996), вивчення сучасних соціальних уявлень у сфері сімейно-шлюбних відносин є необхідною умовою прогнозування типів шлюбної поведінки.

Необхідність порівняння соціальних уявлень у сфері сімейно-шлюбних відносин російської молоді та молоді інших розвинених країн особливо важливо в контексті вивчення глобальних тенденцій розвитку інституту сім'ї з урахуванням російської специфіки на найближчі 20 - 30 років, враховуючи роль молоді в заміщенні йдуть поколінь.

Метою проведеного Російським соціологічним центром дослідження було виявлення та порівняння особливостей соціальних уявлень студентської молоді Росії і Америки у сфері сімейно-шлюбних відносин. Передбачалося наявність особливостей сімейно-шлюбних уявлень студентської молоді у двох різних культурних середовищах: у Росії та Америці.

Методологічною основою даної роботи є культурно-історична теорія Л. С. Виготського, його концепція психологічного віку і соціальної ситуації розвитку; ідеї вітчизняних і зарубіжних психологів з проблем сім'ї та особистості підлітків та юнаків (Берн Е., Вульф В., Кондратьєв М. Ю. ., Ананьєв Б. Г., Петровський А. В., Фельдштейн Д. І. та ін), а також принципи аналізу соціальних уявлень, що розробляються в зарубіжній та вітчизняній науці (Московічі С., Жоделе Д., Фарр Р., Форгас Дж., Донцов А. І., Ємельянова Т. П. та ін.)

У дослідженні були використані наступні методи:

- Анкетне опитування (за допомогою розробленої та апробованої нами анкети, яка містить 37 питань, були отримані дані щодо уявлень студентської молоді Росії і Америки у сфері сімейно-шлюбних відносин);

- Тестовий метод - проективна методика "Автобіографія" (Я - через 10 років), змістовну основу якої склали судження респондентів, виражають ту чи іншу позицію з проблем сім'ї та шлюбу для себе в майбутньому.

Згідно меті та завданням дослідження, в березні-квітні 2004 року, було проведено соціально-психологічне дослідження, що охопило цікавить категорію молоді двох країн: Росії і Америки. У дослідженні взяли участь 160 осіб: 80 осіб - російські студенти, 80 осіб - американські студенти, що навчаються в університетах рр.. Кемерово і Вермонта, приблизно однакових за чисельністю та значущості серед інших університетів Росії та США (російська і американська глибинки). Середній вік представників американської та російської груп склав 19,9 і 18,9 років відповідно.

З метою виявлення особливостей соціальних уявлень був проведений порівняльний аналіз середніх групових значень в процентному співвідношенні. Порівнянність отриманих даних забезпечувалася насамперед ідентичністю вибірок, методик збору даних і методів їх обробки. Вибірки були вирівняні за статтю (по 50% юнаків і дівчат), віком, освітою. Уникнути помилок у перекладі і врахувати особливості змісту тих чи інших термінів вдалося завдяки допомоги 2 професорів - викладачів цього університету, що займаються питаннями сім'ї і шлюбу (один з яких є куратором цього проекту - Ellen Shoup).

Дані дослідження свідчать про те, що переважна кількість респондентів в обох групах в майбутньому бачать себе батьками (російська вибірка - 90%, американська - 95%). Основна частина російської вибірки вважають ідеальним мати в своїй сім'ї двох дітей (65%). 20% юнаків планують мати трьох дітей, в той час як ніхто з дівчат не вибрав цього варіанту. Одну дитину хотіли б мати 12,5% усіх студентів-росіян.

Серед американської студентської молоді більшість з тих, хто хоче мати дітей, планують мати двох (41,3%) або трьох (32,5%) дітей. Цікаво, що орієнтація на третю дитину у студентської молоді в Америці значно вище, ніж у молоді в Росії, у росіянок вона взагалі відсутня. Кожен п'ятий представник американської вибірки планує мати у власній родині 4 і більше дітей, у той час як жоден респондент російської вибірки не вибрав цього варіанту. Звертає на себе увагу той факт, що ні дівчини, ні юнаки американської вибірки не відзначили варіант, що відображає бажання мати одну дитину в сім'ї. Варто відзначити, що деякі, хай і незначне число відповідають, вибрали бездітну модель (10% росіян і 5% американців).

Зіставляючи репродуктивні подання в досліджуваних групах, отримані дані, на підставі яких можна стверджувати, що в американській вибірці репродуктивні подання значно вище: коефіцієнт народжуваності на рівні установок в Америці дорівнює 2,7, в Росії - 2,02.

Судячи з матеріалів опитування, має місце установка на среднедетной сім'ю (2-3 дитини), а не на малодітну або бездітну серед і американської, і російської молоді. Показник середнього планованого числа дітей вказує ту межу, до якої реально може піднятися народжуваність. Коефіцієнт народжуваності на рівні установок, звичайно, вище реально існуючого на сьогоднішній день і в Росії, і в Америці.

Дуже красномовна інформація, що відображає уявлення респондентів про ідеальний вік для народження першої дитини. На думку респондентів російської вибірки, вік, оптимальний для народження першої дитини для чоловіка становить 26,7 років, для жінки - 22,9 року. Американські респонденти відзначають вік 26,3 років як оптимальний для народження першої дитини жінкою, а для чоловіка - 27,4 років. Отримані дані свідчать про мінімальний розбіжності уявлень в даній сфері у чоловічої і жіночої груп в рамках однієї культури. Такі уявлення дещо відрізняються від даних офіційної статистики, які свідчать, що середній вік народження першої дитини в Америці становить 24,2 року, в Росії - 22,4.

На запитання анкети про те, чи повинна кожна жінка стати матір'ю, а чоловік, відповідно, батьком, 72,5% респондентів російської вибірки абсолютно впевнені в тому, що кожна жінка повинна стати матір'ю, 22,5% - більшою мірою згодні з цим твердженням і лише 5% вважають, що жінка не обов'язково повинна реалізувати протягом життя функцію матері. Зовсім інша картина складається щодо уявлень в даній сфері в американській вибірці. Половина респондентів американської вибірки (51%) упевнені, що жінка не обов'язково повинна ставати матір'ю, лише 5% вважають, що обов'язок жінки - бути матір'ю. 95% респондентів російської вибірки вважають, що кожен чоловік повинен стати батьком, серед респондентів в Америці подібної думки дотримуються лише 30%. В обох вибірках у групах дівчат та юнаків дані представлені достатньо рівномірно і відсутні значущі відмінності. 66,5% респондентів американської вибірки не вважають сім'ю без дітей неповноцінною. У російській вибірці подібної думки дотримуються 45%. Можна констатувати в американській вибірці тенденцію зниження позитивних почуттів щодо батьківства та материнства.

Таким чином, спостерігається деяка суперечність: з одного боку, в американській вибірці репродуктивні подання значно вище (щодо бажаного числа дітей у власній сім'ї), з іншого - велика частина респондентів впевнені, що ставати батьками не входить в обов'язки чоловіка і жінки, які бажають створити повноцінну сім'ю. Російські ж студенти хочуть ставати батьками і вважають це своїм обов'язком, але планують мати у власній сім'ї 1-2 дітей.

Найважливішим показником, що характеризує процес шлюбності, є бажаний вік вступу в шлюб. На сьогоднішній день середній бажаний вік вступу в перший шлюб у Росії для жінок складає 23,2 року, для чоловіків - 26,2 року, а для американських жінок - 24,8 року, для чоловіків - 26,3 року. Ретроспективний аналіз американських статистичних даних показує, що вік вступу в перший шлюб чоловіків і жінок з 1970 по 1990 роки для жінок виріс на 3 роки, для чоловіків - на 2,8 року. Терміни вступу в шлюб відкладають як чоловіки, так і жінки.

77,3% опитаних студентів - американців (72,5% - у групі юнаків, 82% - у групі дівчат), вважають життя на самоті найбільш прийнятною формою сімейно-шлюбних відносин на сьогоднішній день. Відповідно, лише 5% респондентів американської вибірки вважали за краще б зараз жити в зареєстрованому шлюбі поряд з 37,5% (за цим параметром) в російській вибірці. Переважна більшість в російській вибірці надають перевагу на сьогоднішній день цивільний шлюб як форму сімейно-шлюбних відносин (62,5% у групі дівчат і 50% у групі юнаків). У групі російських дівчат такий варіант як життя на самоті не вибрав ніхто, в групі юнаків - лише 10%.

Реєстрований шлюб у всі більшому масштабі втрачає значення термінальної цінності і набуває риси цінності інструментальної. Однак шлюб, незалежно від його форми, пов'язаний з народженням дітей, причому сучасна тенденція як у Росії, так і в США полягає в збільшенні числа дітей, які народжуються поза законного, офіційно зареєстрованого шлюбу.

Динаміка показника позашлюбної народжуваності дозволяє зробити висновок. Цілком обгрунтовано можна припустити, що для американської студентської молоді юридично зареєстрований шлюб не є підставою для отримання можливості завести дітей, наслідком чого виступає постійне збільшення числа позашлюбних дітей в США. Функція відтворення, притаманна сім'ї, на думку американських студентів, може здійснюватися і без укладення шлюбу. У Росії ж 35% в групі юнаків відзначають, що саме законний шлюб дозволяє завести дітей.

91% від загального числа вибіркової сукупності в США відзначили, що найбільш прийнятною для них формою сімейно-шлюбних відносин через 10 років є зареєстрований шлюб. Причому відсутні значущі розбіжності в уявленнях в даній сфері в залежності від статі - 90% - у групі дівчат, 92,5% - в групі юнаків. У Росії в групі дівчат зареєстрований шлюб, як найбільш прийнятну форму відносин через 10 років, відзначають 97,5%, в групі юнаків - 75%, інші 25% планують через 10 років полягати в цивільному шлюбі. Таким чином, незважаючи на зазначений вище зростання позитивного ставлення студентської молоді до цивільних шлюбів, все ж пріоритетним у студентських колах залишається юридично оформлений шлюб, а цивільні шлюби можуть розглядатися як етап життєвого циклу сім'ї, який безпосередньо передує юридично оформленим союзу. 70% респондентів у США і Росії відзначили, що не бачать ніяких позитивних сторін у цивільному шлюбі.

У свою чергу, переваги законного, юридично зареєстрованого шлюбу представники американської вибірки знаходять у стабільності і надійності (60% юнаків, 90% дівчат), почутті спокою і постійності (25% юнаків, 5% дівчат), можливості завести дітей. У числі переваг юридично оформленого бака представники російської вибірки відмічають стабільність і надійність у відносинах (юнаки - 20%, дівчата - 42,5%), почуття спокою і постійності. При цьому було виявлено, що 20% студентів - росіян не бачать у зареєстрованому шлюбі ніяких переваг, а в американській вибірці таких виявилося лише 2,5% від загального числа вибіркової сукупності.

Більшість молодих людей, які взяли участь у дослідженні, вважають дошлюбні сексуальні відносини не тільки можливими, але й необхідними, оскільки інтимний контакт має для людини не тільки пряме фізіологічне значення, а вбирає в себе різноманітні особистісні смисли, такі як отримання чуттєвого задоволення, пізнання, задоволення цікавості, спілкування. Тим не менше 15% в групі юнаків і 5% у групі дівчат американської вибірки, відповідаючи на запитання, чи вважають вони можливим досвід дошлюбних сексуальних відносин, відповіли негативно. Дані результати, можливо, обумовлені особливостями регіону і штату, який відрізняється більш консервативними поглядами на відносини підлог.

Таким чином, мова вірніше вести не про допустимість дошлюбних сексуальних відносин, а про те, який - соціально допустимий або асоціальний - характер вони придбають. Відповідно необхідна орієнтація на формування культури інтимних відносин.

Переважна більшість юнаків в російській вибірці (60%) вважають, що наявність у подружжя рівного освітнього статусу не має значення для сімейного життя, лише 40% дівчат згодні з цією думкою. Дівчата вважають, що партнери по шлюбу повинні мати рівний освітній статус (50%), 27% ​​юнаків поділяють цю думку. 11% респондентів вважають, що чоловік може бути більш освічений (10% у групі дівчат, 12,5% у групі юнаків). Жоден з респондентів у російській групі не вважає, що дружина може бути більш освіченою. Відмінні уявлення існують у американської студентської молоді, що брала участь в дослідженні. 92% в групі дівчат та 77,5% у групі юнаків вважають, що рівний рівень освіти подружжя не має значення для сімейного життя. Незначна кількість респондентів (15%) вважають, що партнери по шлюбу повинні мати рівний освітній статус.

Дуже важливою характеристикою сімейних взаємин є існуюча в сім'ї модель розподілу обов'язків. Практично у всіх позиціях щодо розподілу обов'язків у родині думки наших співвітчизниць і американців незалежно від статі сходяться: найбільш кращою і високооценіваемой як для росіян, так і для американців є егалітарна модель відносин. Так, 85% американців і 79% росіян відзначили, що розподіляючи обов'язки, необхідно дотримуватися партнерського варіанти відносин. Тим не менше, 30% російських юнаків вважають, що матері краще більше часу проводити вдома з дітьми, а батькові заробляти гроші. 90% у російській вибірці і 92,5% в американській вважають, що планувати сімейний бюджет - обов'язок спільна, однак 32,5% у групі російських юнаків переконані, що грошима в родині повинен розпоряджатися чоловік. Абсолютно всі дівчата і юнаки російської вибірки переконані, що якщо в сім'ї виникають грошові труднощі, то, в першу чергу, чоловік повинен зайнятися пошуками додаткового заробітку. 89% американських респондентів дотримуються тієї ж думки. Про схильність російських юнаків до асиметричної моделі відносин в родині говорять ті відповіді, які отримані, задаючи питання про те, від кого залежить прийняття життєвого важливих рішень в сім'ї. І якщо думка російських дівчат повністю відповідають думку респондентів американської вибірки, 90% якої незалежно від статі, вважають, що важливі рішення повинні прийматися спільно, то 45% у групі російських юнаків впевнені, що за прийняття рішень несе відповідальність чоловік.

Ці уявлення, швидше, відповідають традиційній моделі відносин. Саме в традиційних сім'ях, де чоловік є главою сім'ї, основним годувальником матеріальних благ, приймає важливі рішення, головним обов'язком дружини є хороше виконання домашніх функцій ведення домашнього господарства, організація побуту сім'ї, виховання дітей і догляд за ними. При подібному розподілі обов'язків саме на дружину лягають основні турботи по формуванню та відтворення сімейного мікроклімату. Тому той факт, що більше половини і американських, і російських респондентів (75% у групі дівчат, 87,5% у групі юнаків і 61% і 65%, відповідно) вважають, що настрій у родині залежить більшою мірою від дружини, ще раз свідчить про перевагу асиметричної моделі в сімейних взаєминах.

Відзначено невеликий розрив між думками в групі юнаків і групі дівчат з питання сімейних обов'язків жінки. Якщо велика частина юнаків у Росії (62,5%) і майже половина в Америці (42,5%) вважають, що основні обов'язки жінки повинні бути пов'язані з домашнім вогнищем, а чоловіки - з роботою, то лише третина дівчат у Росії (32 , 5%) і п'ята частина (20%) американок дотримуються подібної думки. Однак незалежно від статі половина російських респондентів вважають, що трудова зайнятість жінки надає негативний вплив на сім'ю, і лише шоста частина американців з цим згодні. Розставляючи пріоритети у співвідношенні "сім'я-робота" половина і росіянок, і американок вважають, що на сьогоднішній день для жінки важливіше сім'я.

Таким чином, в цілому можна сказати, що перспективи присвятити своє життя сім'ї, бути домогосподаркою розглядаються як можливі для життєвого сценарію представницями обох країн.

В області внутрішньосімейних відносин, що характеризують сімейний лад, відбуваються активні процеси егалітарізаціі та демократизації існуючих порядків. У той же час "ідеальна" сім'я, краща серед юнаків російської і в деякій мірі американської студентської молоді, в значній мірі носить риси патріархальності. А саме: у питаннях розподілу домашніх обов'язків, відповідальності за виховання дітей і за ведення господарства, формального закріплення позиції глави вдома за чоловіком. Таким чином, можна сказати, що незважаючи на те, що уявлення російської і американської студентської молоді з багатьох аспектів сімейних взаємин відповідають егалітарної моделі відносин, як мінімум третя частина російських юнаків віддають перевагу традиційній моделі, при якій чоловік є основним годувальником, головою сім'ї і від нього залежить вирішення питань, що стосуються всіх сторін існування сім'ї, в тому числі як розпоряджатися грошима.

Приваблива на рівні установок у російській групі модель сім'ї в значній мірі відповідає найбільш поширеним зразкам реальної російської родини, що підкреслює наступність у формуванні шлюбних установок. Викликають занепокоєння розбіжності в даній сфері в уявленнях дівчат і хлопців у Росії, думки американців відрізняються більшою узгодженістю.

Як росіяни, так американці в числі головних життєвих цілей відзначають намір створити щасливу і міцну сім'ю, отримати престижну роботу, хорошу освіту. 89% російських респондентів і 77% американських планують створити щасливу сім'ю. Сім'я залишається однією з найважливіших життєвих цілей, обов'язковою частиною життєвої стратегії студентської молоді. Це положення підтверджується і даними, отриманими в ході дослідження за допомогою проективної методики "Автобіографія" (Я через 10 років). Більшою мірою на створення сім'ї орієнтовані дівчата як в Америці, так і в Росії.

Отримані результати свідчать про те, що існують розбіжності у сучасної російської та американської студентської молоді з дошлюбне поведінки, вимогам до соціального статусу, освіти партнера, репродуктивним установкам, моделям побудови взаємин у сім'ї. Тим не менш цінності сім'ї, зареєстрованого шлюбу залишаються привабливими для молоді обох країн.

Зафіксовані подібності та відмінності в уявленнях студентської молоді щодо сімейно-шлюбних відносин відображають більш глибинні подібності та відмінності двох культур.

УКРАЇНІ. Сучасна українська сім'я та її функції характеризуються суперечливими тенденціями, які впливають на зміни й розвиток відносин у суспільстві в цілому. Яка ж вона сьогодні - «осередок» українського суспільства? Як живе, які проблеми вирішує, як змінилися стосунки в сім'ї та сучасний погляд суспільства на сім'ю?

За останні десятиліття в Україні слово «сім'я» остаточно втратило своє первісне значення в тому сенсі, що частіше всього сім я нарахувати вдається тільки разом з обома парами бабусь і дідусів. З початку 60-х років і впродовж двадцяти років українська родина в середньому складалася з чотирьох осіб - батько, мати і двоє дітей. У 90-х цей показник почав невблаганно падати. Середня кількість народжень на 1000 чоловік населення зменшилася з 13,3 у 1989-му до 8,3 у 1998 році. І хоча за останні два-три роки народжуваність дещо збільшилася, це занадто незначна цифра, щоб Україну можна було перестати називати «країною однодітних родин».

Відповідальність за утримання і виховання дітей сьогодні покладена на батьків значно більшою мірою, ніж раніше. У той час як матеріальний рівень життя значно знизився у переважної кількості сімей. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», за даними комплексного обстеження умов життя домогосподарств, проведеного за дев'ять місяців 2000 року, більше чверті населення в Україну (26,7%) належать до категорії бідних, до злиденних - 14,7%. Дві третини бідного населення становлять сім'ї з дітьми, які не досягли повноліття. Майже половина бідного населення - сім'ї з дітьми, де всі дорослі працездатного віку (47,2%). Ще 18 із ста бідних - сім'ї, в яких усі дорослі працюють. Більшості молодих сімей важко утримувати без сторонньої допомоги навіть одну дитину, не кажучи вже про двох, трьох і більше. Вступ до шлюбу і народження дитини часто відкладається до «кращих часів».

Не поспішають з реєстрацією шлюбів і відмовляються від неї найчастіше шлюбні пари більш старшого віку: у середньому кожен другий чоловік і жінка у віці 25-29 років з переважною частиною чоловіків. Збільшується в цілому вік молодих пар, які одружуються. Рідше можна зустріти студентську шлюбну пару. Великий відсоток 30-35-річних жінок, жодного разу не були замужем.

Статистика останніх років не залишає ніяких сумнівів: кількість шлюбів зменшується, а розлучень, навпаки, збільшується. У 1990 році по Україні кількість шлюбів на 1000 жителів становило 9,3, у 1998 р. - 6,2% (тобто на 36,5% менше), а розлучень відповідно - 3,7 і 4,2%.

Відкладання шлюбів і народження дітей деформує традиційну модель життєвого циклу людини і сім'ї. Зокрема, новим для України є той факт, що деякі жінки вважають за краще народжувати раніше, ніж вступати в шлюб. Найбільшу частину сімей, які мають одного або двох дітей, складають сім'ї, де подружжя, особливо дружина, мають закінчену середню спеціальну або вищу освіту. Сучасні жінки часто відкладають народження первістка до свого тридцятиріччя - «спочатку освіта й кар'єра - потім діти». Широко поширеним стало позашлюбне материнство в дуже молодому віці й несвідома багатодітність соціально неблагополучних родин.

Економічні труднощі, невлаштованість молоді, невпевненість у майбутньому - одні з головних причин поширення нетрадиційних для України шлюбно-сімейних відносин. На сьогоднішній день частина юридично незареєстрованих фактичних (так званих громадянських) шлюбів перевищує рівень 1926 р., коли реєстрація була необов'язковою, а правовий статус юридичних і фактичних шлюбів був однаковий.

Одні розцінюють громадянський шлюб як підготовку до подальшого спільного життя, прояв особистої свободи й засіб зберегти свіжість і романтику у відносинах. Інші вважають, що цивільний шлюб породжує недовіру, нестабільність і невпевненість у завтрашньому дні, й це позначається на всіх сферах діяльності.

Як показує практика - одними з основних причин суїцидів (звичайно, тут головну роль відіграє схильність людини до суїциду) є незатребуваність, нереалізованість, нездатність адаптуватися в нових умовах тих, кому сьогодні від 30 до 50 років. Адже раніше такі якості, як самостійність, активність, ініціативність, впевненість у собі були притаманні одиницям, решта були веденими. Коли нікому і нікуди вести і людина відчуває себе викинутим, виникає безліч психологічних проблем, які перш за все відбиваються на сім'ї.

І друга причина - невдалі громадянські шлюби. Цивільний шлюб не применшує ступеня переживань і болю від розставання. Швидше, збільшує. Оскільки людей, по суті, нічого не зв'язує, немає за що зачепитися. Людина відчуває себе непотрібним.

Ще одна відносно нова для України модель стосунків - родини «нових українців». Мабуть, вже не так популярні, як кілька років тому, анекдоти про певну групу нових росіян (українців) у малинових піджаках від Версаче, майже однаково пахнуть, з ультракороткими стрижками, характерною розпальцівкою і великий золотим ланцюгом на шиї. Мода змінилася, але збереглася система поглядів. Більшість сімей таких «нових українців» було створено задля взаємної вигоди: він їй - певний рівень життя, вона йому - свою красиву зовнішність. У такій родині абсолютно інша модель взаємин - психологічних, культурних, виховання дітей. Глибоких почуттів немає спочатку. Відносини будуються за відпрацьованою моделі - дитина, гувернантка, хороша приватна школа - тому що так належить, модно. Якщо у чоловіка виникнуть проблеми і його спіткає розорення - дружина не стане йому підтримкою, просто кине, а дитина для неї в цьому випадку - лише тягар.

Сімейні тяготи, обмеженість батьків у часі для спілкування з дітьми призводять до розриву внутрішньосімейних зв'язків, обмежують можливість батьків і дітей разом проводити дозвілля. Нестабільність сімейних відносин, відсутність необхідної культури сімейного життя, пияцтво батьків призводить до збільшення кількості сімей, що розпадаються і дітей, які потрапляють у спеціальні дитячі заклади, жебракують, бродяжать.

На жаль, більшість молодих подружжя сьогодні виявляються абсолютно не підготовленими до шлюбу не тільки у фінансовому відношенні. Оскільки зараз особиста свобода, а разом з нею і свобода вибору партнера зведено в культ, то вже ніщо не стримує природного інстинкту, що у свою чергу провокує розлучення. Втративши сімейні традиції, майбутня українська пара намагається копіювати американський спосіб життя - з її прагматичними зв'язками, повною матеріальною незалежністю її членів тощо. Тоді як в американському суспільстві, стурбованому тривожною сімейною статистикою, проблеми моральності й сімейності переходять на якісно новий рівень.

Важко сказати, якою стане класична українська родина. Але поки що переважає тип сім'ї, де позитивні складові старої моделі вже не діють, а нові норми ще не склалися.

Сьогодні багато сучасних дівчат не уявляють себе в ролі дружини, хорошої матері. Вони бачать себе моделлю, жінкою, створеною для розкошів. Мріють про успішну кар'єру. Споконвічно природні функції жінки стираються. Інтенсивне формування понять, «що таке добре і що таке погано» починається в дитини з 7 до 14 років - час матері, яка відповідає за формування тонкої емоційної сфери. У сьогоднішніх мам у самих проблема змазаних понять, немає чіткого уявлення про те, що ж добре, а що погано.

Плавання сімейного корабля в бурхливому морі життя залежить від багатьох соціальних і психологічних факторів. На характер стосунків молодої пари значною мірою впливає уявлення про сім'ю, отримане від батьків.

В одному з сімейних журналів мені попалися на очі визначення десятикласниць, дані таким вічним цінностям як «гармонія», «любов», «щастя», «мати», «батько», «дитя», «чоловік», «жінка». Очевидно, що половина з цих дівчаток мають глибокі душевні травми, отримані в результаті виховання в неблагополучних сім'ях. Інакше чим можна пояснити їхні висловлювання з приводу чоловіків, як то: «тварина, якій необхідна тільки фізична близькість»; «недосконале істота, здатна жити лише поруч із жінкою», «великий уперта дитина, що не бажає змінюватися», «людина, психологію, якого неможливо зрозуміти ».

І все ж, незважаючи на те, що суспільство і відносини між людьми стали жорсткішими, а підхід до сім'ї прагматичнішим (не впевнений у своєму фінансовому майбутньому, значить, не впевнений у сімейному щасті), більше стали цінуватися почуття. Прихисток і надійний тил більшість як і раніше знаходить саме в сім'ї.

Соціологічне дослідження «Молода сім'я України 90-х (1994-2015 роки)», яке проводить Український інститут соціальних досліджень, свідчить, що на шкалі загальнолюдських цінностей у більшості молодих сімей на першому місці стоїть «хороша сім'я» (89,8% респондентів) . Створюючи сім'ю, молоді люди називають такі цінності, як здоров'я, діти, любов, матеріальне забезпечення, сексуальна гармонія, впевненість у собі. Згадані цінності тісно пов'язані з виконанням сімейних функцій.

Що стосується уявлень про свій сімейний статус, то на перше місце подружжя ставлять функцію народження і виховання дітей (90,3%), на друге - задоволення потреб у коханні, особистому щасті, почутті захищеності (74,2%). При цьому слід звернути увагу на те, що коли подружжя вибирали з перерахованих в анкеті трьох сімейних цінностей (любов, діти, побут), то переважна більшість із них вибрали любов 74,7%, а народження і виховання дітей вважають найважливішою сімейною цінністю лише 15,5%.

Отже, з наведених даних можна припустити, що в сучасному шлюбі домінуючою ціннісною орієнтацією є любов і пов'язане з ним особисте щастя, емоційний комфорт у родині. Тут, здавалося б, є протиріччя між уявленнями про найважливіші функції сім'ї, де на першому місці - народження і виховання дітей, і оцінкою значення сім'ї для кожного з членів сім'ї як особистості, коли головним вони вважають кохання. Це можна пояснити тим, що в першому випадку проявився певний соціально-психологічний стереотип, згідно з яким діти займають головне місце в життєдіяльності сім'ї. У другому ж випадку - реальні установки молодих людей, які прагнуть знайти своє місце в житті. Тим не менше, 64% опитаних вважають ідеальною сім'єю ту, яка має двох дітей.

Новий статус набуває сьогодні традиційна проблема стосунків із батьками. Проблема залишилася тією ж, але погляд став іншим. Раніше про право дитини на власну думку не говорилося, ставлення до дітей у сім'ї мало авторитарний характер. Сьогодні батьки намагаються розібратися в причинах конфліктів, звертаються за допомогою до фахівців, відповідної літератури. Батьки молодші, більш інформування, потік психологічної інформації з різних джерел вони, можливо, ще не готові опрацьовувати самі, але розуміють, що цими проблемами слід займатися.

2. СЕКСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ МОЛОДІ

2.1 Секс-міфи сучасної молоді

АМЕРИКА. Юні американці живуть в одній з найбільш ліберальних країн по відношенню до сексу і отримують набагато більше сексуальної інформації, ніж їх однолітки з інших регіонів світу. Проте рівень сексуальної освіти американських підлітків часто межує з відвертим невіглаством, те саме що середньовічним уявленням. За прикладами ходити довго не треба ...

Середній вік початку статевого життя для молоді США - 16 років і 5 місяців для дівчат і 16 років і 4 місяці для юнаків. Число підлітків, які почали сексуальний зв'язок до 13 років, знизилася з 10.2% у 1991 році до 6.6% у 2001 році. Примітно й те, що після досягнення 24-річного віку певна частина молодих американців все ще знаходить себе у стані невинності. Серед чоловіків таких незайманих 10%, а серед жінок - 11%.

Як показав недавній національне опитування підлітків та молоді про сексуальне здоров'я, відносини і досвіді, проведений фондом Henry J. Kaiser Family Foundation, кожен п'ятий сексуально активний тінейджер у віці 15-17 років не знає про те, що під час занять оральним сексом можна заразитися хворобами, що передаються статевим шляхом. Двоє з п'яти також думають, що оральний секс безпечніший "звичайного" статевого акту. При цьому чверть всіх сексуально активних підлітків зізналася, що до цього типу сексу вони вдаються, коли хочуть уникнути традиційного сексуального акту. Близько 30% тінейджерів вважають оральний секс заняттям менш інтимним, ніж звичайний статевий акт.

Незважаючи на те, що в американських школах старшокласникам викладають основи сексуальної культури і лунають безкоштовні презервативи, багато хто з старших школярів з працею засвоюють знання про безпечний секс і правила контрацепції. Кожен шостий молода людина у віці від 15 до 24 років вірить, що займатися сексом без презерватива "іноді" - нормально. Чоловіча половина опитаних в два рази частіше, ніж жіноче, розглядає статевий акт без презерватива "невеликим справою". Тільки 70% молодих людей обох статей охороняються під час кожного статевого акту. Кожен десятий думає, що використовувати контрацептиви потрібно тим, хто часто змінює статевих партнерів. При цьому 71% тих, хто використовує інші форми захисту, ніж презервативи, поділяють міф, що вони не тільки захищають їх від небажаної вагітності, але і від СНІДу, і венеричних хвороб. Незважаючи на те, що більшість молодих американців вважають використання кондома знаком поваги до партнера і турботи про нього, майже 50% з них зазначили, що показати презервативи під час інтимного моменту і запропонувати їх використовувати сприймається як прояв недовіри і навіть підозри в "нечистому" сексуальному Минулого запропонував.

Четверо з кожних п'яти підлітків 15-17 років переконані, що молоді люди їхнього віку займаються любов'ю не інакше, як після пари чарок спиртного або під дією наркотику. Кожен п'ятий сексуально активний американець того ж віку пригадує заняття сексом без усякого захисту під час алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Одна п'ята американської молоді все ще практикує сім'явивергання поза тіла партнерки як один із способів "безпечного" сексу, абсолютно не думаючи, що ця практика може довести до зараження сифілісом або СНІДом. Така ж кількість все ще дотримується думки, що секс під час менструації ніколи не призводить до вагітності, тоді як сучасні медичні дослідження давно вже спростували цей факт. Взагалі, страх завагітніти або стати причиною вагітності - провідне занепокоєння у шкалі неприємних емоцій під час сексу для молодих американців. Незважаючи на те, що в Америці 25% молоді, що живе статевим життям, підхоплюють венеричні хвороби і 50% нових випадків СНІДу становлять люди 15-24 років, усвідомлення необхідності захисту від цих напастей відходить на задній план. Більшість молодих американців думають, що вони добре або дуже добре обізнані, чого їм потрібно боятися в плані венеричних хвороб. Проте коли їх запитали, які симптоми свідчать про наявність подібного захворювання у них самих чи партнера, кожен п'ятий заявив, що вони просто "дізналися" б про це, якби зіткнулися з таким досвідом в реальності.

Опитування Kaiser Family Foundation виявив також цікаві подробиці про сексуальні звички та вподобання молодих американців різних рас. Наприклад, білі підлітки займаються оральним сексом частіше, ніж молоді люди латиноамериканського походження чи афроамериканці. Латиноамериканці і афроамериканці починають статеве життя раніше, а вихідці з Азії пізніше, ніж білі юнаки та дівчата. При цьому афроамериканці б'ють всі рекорди за кількістю сексуальних партнерів (За матеріалами Washington Profile "Newsinfo. Ru"

РОСІЯ. У нашої молоді з сексом краще, ніж чекали учені. Російська молодь у сексуальному відношенні виявилася більш цнотлива, ніж очікували вчені, орієнтуючись на усталені в суспільстві стереотипи. До того ж, повільніше, ніж хотілося б, але тим не менш підвищується рівень її сексуальної освіченості, що дає результат у вигляді зниження підліткової вагітності.

Це визначили наші і голландські вчені в рамках спільного проекту "Поліпшення репродуктивного здоров'я в п'яти російських містах", в рамках якого в Пскові, Мурманську, Дмитрові і Митищах Московської області і Таганрозі Ростовської області було опитано 1600 молодих людей у віці 15-18 років за репрезентативною для Росії (або принаймні Європейської її частини) вибірці. Проміжні підсумки дворічного фінансується МЗС Нідерландів дослідження під назвою "Чи легко бути молодим і закоханим у Росії" були представлені в прес-клубі "Ч-ре боку" професором Нідерландської школи громадського здоров'я Еверт Кеттінгом і професором Невського інституту мови і культури Оленою Дмитрієвої.

Тому, що вибір міст в Росії був обумовлений наявністю у них побратимських зв'язків з містами та провінціями Нідерландів, дослідження відображає ситуацію фактично в російській провінції. Але як зазначив професор Кеттінг, відповідаючи на запитання кореспондента "Страни.Ru", відмінностей у поведінці російської молоді від моралі їхніх однолітків на Заході зовсім не багато. Наприклад, середній вік першого сексуального контакту у них приблизно однаковий - 17 років. Російська специфіка полягає в низькій поінформованості молодих людей в питаннях здоров'я та інтимних стосунків і, як наслідок, високий рівень переривання небажаної вагітності. Причому як показали дослідження, і в цій області поступово відбуваються позитивні зміни. Учасники проекту вважають, що значний внесок у появу цієї позитивної тенденції внесла згорнута за наполяганням частини нашої громадськості федеральна програма планування сім'ї, що включала курс сексуального виховання школярів.

Одна з причин провалу федеральної програми - викладання дітям і підліткам основ сексуального виховання вчителями у школах. Молоді люди менше всього схильні отримувати інформацію з цього питання від вчителів. Майже половина з числа опитаних хотіли б, щоб їх сексуальною освітою займалися лікарі-психологи, причому не зі школи, а також батьки, точніше - мати (41%, батько - 11%). Але більше 2 / 3 з охочих цього не мають такої можливості. У зв'язку з цим автори дослідження в якості першої рекомендації назвали необхідність не сексуального виховання підлітків, а навчання батьків того, як їм потрібно вести сексуальну освіту своїх дітей. Зараз же головним сексуальним вихователем підлітків є книги, газети, журнали, а також відео.

В якості мети російсько-голландського дослідження професор Дмитрієва назвала "просування відповідального й орієнтованого на здоров'я сексуальної поведінки". Але як вдалося з'ясувати у молодих росіян вже і зараз "є достатньо стійкі моральні та етичні цінності". Так найважливішою з запропонованих ним життєвих цінностей виявилися "хороші взаємини з батьками". Їх хотіли б мати 96% опитаних, причому в рівній мірі, як юнаки, так і дівчата. Далі слідують: гарне самопочуття (95%) (що, втім, не заважає 64% юнаків і 51% дівчат ще в школі придбати досвід куріння) і хороша успішність у школі (84%). Тільки слідом за цим йде бажання мати друга чи подругу (78% дівчат і 87% юнаків), гроші і сексуальні задоволення (44% дівчат і 75% юнаків). Вчені впевнені, що юнаки схильні перебільшувати свій сексуальний досвід: 38% дівчат і 75% юнаків, з числа опитаних, заявили, що вступали в інтимні відносини. Тим не менш, на думку авторів дослідження, приблизно половина дівчат у віці 17 років і хлопців у віці 17,5 років мали досвід сексуальних контактів.

При цьому менше за все при першому статевому контакті молоді люди думають про своє здоров'я. Наприклад, професор Дмитрієва зазначила, що у нас в суспільстві сформувався досить стійкий стереотип, що небезпека заразитися ВІЛ-інфекцією можна головним чином при внутрішньовенному вживанні наркотиків. Так було раніше, але вже давно все більше число випадків зараження СНІДом пов'язано зі статевими (причому, гетеросексуальними) контактами, і наркотики перестають бути основним фактором розповсюдження ВІЛ-інфекції. Тим більше що, як показало дослідження, менше 6% підлітків коли-небудь пробували якісь наркотики. І небезпека зараження СНІДом через статевий контакт виявляється для них значно актуальніше. Проте, тільки 10% опитаних серйозно поставилися до загрози статевих інфекцій під час першого статевого акту. 35% дівчат і 47% юнаків про це навіть не згадали. Причому 0,6% дівчат та 3,2% юнаків були настільки захоплені, що навіть не помітили, використовував їх партнер будь-які засоби захисту чи ні. 40% опитаних не використовували під час першого статевого акту ніяких методів запобігання, може бути тому, що половина з них навіть і не очікувала, що вступить в інтимні стосунки. Ще одним наслідком такого безглуздя є той факт, що до 18 років 9,3% дівчат, що мали досвід сексуальних відносин, були вагітними, причому 85% з них зробили аборт (як зазначив пан Кеттінг, "це немислимий для європейських країн рівень").

Але це єдине свідчення легковажності нашої молоді вчені схильні списувати на їх недостатню інформованість. Все інше говорить про ставлення до сексу, як до слідства високих почуттів. 84% опитаних вважають, що дівчина і хлопець можуть займатися сексом, якщо вони люблять один одного. На другому місці серед приводів до цього, та й то тільки за рахунок юнаків, йде бажання (для 70% дівчат і 86% юнаків). Лише 15% дівчат мали перший сексуальний контакт при першій же зустрічі з партнером. Майже половина до цього була знайома з молодою людиною більше півроку.

2.2 Проблеми безпечного сексу

Справжні почуття і вірність - це, безумовно, чудово. Але тільки в тому випадку, якщо все це базується на повноцінних і коректних знаннях про статеві стосунки та особливо гігієни сексуальних відносин, тому як рівень знань російської молоді про засоби контрацепції страхітливо низький, а про правильне застосування таких засобів знають взагалі одиниці. Підтверджуючі цифри навів все той же Сергій Агарков - тільки 30% молодих людей користуються презервативами при випадкових статевих контактах, а правильно ними користуються ще менше. Звідси і виникають міфи про неефективність презервативів, які особливо охоче підтримуються і роздуваються різними релігійними організаціями.

РОСІЯ. Найбільш популярним контрацептивом у молоді Росії є презерватив: ними воліють користуватися 41% дівчат і 62% юнаків. Автори дослідження відносять цей факт до досягнень тих цілеспрямованих програм з популяризації цього засобу контрацепції, які проводяться в нашій країні в останні роки. Дуже мало застосовуються оральні контрацептиви: лише 6% дівчат і 4% юнаків відзначали в анкетах факт користування ними. Це ще одне дуже яскравий прояв російської специфіки; на Заході саме медикаментозний спосіб захисту від небажаної вагітності превалює. 22% дівчат і менше 9% юнаків віддають перевагу захищатися від небажаної вагітності за допомогою перерваного статевого акту. Але цей спосіб ніяк не може їх уберегти від більшості інфекцій, що передаються статевим шляхом. 27% дівчат і 22% юнаків взагалі не користуються жодними засобами контрацепції.

Про позитивні результати здійснення російсько-голландської програми "Стране.Ru" розповіла головний лікар жіночої консультації м. Митищі (Московська область) Світу Баринова. За цією програмою поліклініка отримує безкоштовні контрацептиви, головним чином, оральні. Вже зараз ними користуються близько 5% жінок міста фертильного віку (причому, пані Баринова вважає, що їх частка серед жінок, які реально ведуть статеве життя, більше як мінімум удвічі). Можливо, завдяки цим контрацептивів, а може бути, і з-за підвищення загального рівня сексуальної освіти населення в місті йде поступове скорочення числа абортів. Якщо в 1995 році на одні пологи в місті доводилося 0,7 абортів, то в 2000 році - вже 0,52. У місті повністю відмовилися від введення внутрішньоматкових спіралей родили жінкам, замінивши їх безкоштовними оральними контрацептивами, які надходять в рамках російсько-голландської програми. (Руська Правда)

МОЛДОВА. У місячник з профілактики ВІЛ / СНІДу та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, оголошеного Міністерством охорони здоров'я і соціального захисту, стартує перша національна кампанія з профілактики ВІЛ / СНІДу серед молоді. Гасло кампанії: «Стильно, модно, безпечно».

Інформаційна кампанія заснована на природному прагненні молоді відповідати моді, виглядати стильно і привабливо в будь-яких ситуаціях. Презерватив, як і багато інші повсякденні речі, повинен стати незамінною, модною деталлю сексуально активної молоді. «Якщо ти дбаєш про себе, якщо хочеш бути завжди захищеним, модним і стильним, то повинен зробити презерватив частиною свого життя». Пояснити це на мові молодих людей і емоційно спонукати їх практикувати безпечний секс - мета даної кампанії.

Для її реалізації на міських вулицях будуть встановлені щити зовнішньої реклами, телебачення почне трансляцію двох відеороликів, радіо - спеціального аудіо-ролика, для поширення будуть підготовлені інформаційні брошури, плакати, календарі та інша продукція.

Стратегія і концепція кампанії розроблені на основі дослідження знань, ставлення та поведінки щодо ВІЛ-інфекції / СНІДу, безпечної сексуальної поведінки, а також поведінки по відношенню до людей, що живуть з ВІЛ / СНІДу, проведеного в березні 2005 року.

Дослідження виявило такі тенденції:

 • молодь у віці 15-29 років, особливо дівчата віком 15-19 років, піддаються підвищеному ризику зараження ВІЛ статевим шляхом;

 • молодь соромиться купувати презервативи і говорити з партнерами і друзями про безпечних сексуальних стосунках;

 • серед молоді відзначається високий рівень фаталізму («якщо мені доля заразитися - презерватив не допоможе») і помилкових знань про шляхи передачі інфекції;

 • знизився середній віковий показник початку сексуального життя.

Кампанія покликана поліпшити знання молоді про ВІЛ-інфекції, пояснити методи захисту від ВІЛ, сформувати позитивне ставлення до використання презерватива і спонукати молодих людей практикувати безпечну сексуальну поведінку.

Інформаційна кампанія запущена в засобах масової інформації на національному рівні. Проведення даної кампанії схвалено Міністерством охорони здоров'я і соціального захисту та фінансується Шведським агентством з розвитку та міжнародного співробітництва (SIDA).

УКРАЇНІ. У вересні 2004 року в Києві відбувся І Всеукраїнський з'їзд сексологів і андрологів, організований за участю Науково-медичного товариства сексологів та Української асоціації андрології, за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Цей з'їзд став важливим кроком на шляху до вирішення безлічі питань, що накопичилися сексології і привернув увагу провідних фахівців України, Росії, деяких європейських країн. Актуальність і своєчасність проведення з'їзду визначалася, насамперед, необхідністю систематизувати знання про сучасну сексуальну культуру суспільства, обговорити основні тенденції та методи кваліфікованої допомоги.

Як сказав генеральний секретар російської сексологічної асоціації «Культура і здоров'я», професор С.Т. Агарков: «До недавніх пір наше суспільство було відірване від світу, а зараз на людей обрушилася маса нової інформації, в тому числі сексуальної. З'явилися секс-індустрія, індустрія платних сексуальних послуг, служби знайомств та інші сводніческіе послуги, інші нововведення. Причому, місце їх у суспільстві до цих пір визначається неоднозначно. Наприклад, в Україну проституція криміналізована, а в Росії є адміністративним порушенням. У той же час ескорт-служба має зовсім інший статус, хоча принцип надання послуг подібний.

Психологія людей значним чином змінилася, позашлюбні зв'язки стали практично нормою, їх можна вже не приховувати. Дуже часті нерівні шлюби, коли забезпечений чоловік у роках одружується на молодій дівчині, яка йому в доньки годиться. З'явилися свінгери - подружні пари, які обмінюються партнерами за взаємною згодою. Легалізовані сексуальні меншини, багато громадські та культурні діячі публічно визнають свою гомосексуальність.

Чи стало менше проблем? Навряд чи. Ми живемо в перехідному періоді, коли проблем завжди більше, ніж у періоди стабільного життя суспільства. Зараз у нас більше розпадається шлюбів, стало більше сексуальних аномалій. Спостерігається такий дисонанс: різко зросла сексуальність молодих жінок 25-30 років, в той час як в дуже багатьох чоловіків зрілого віку проявилися сексуальні розлади. У багатьох чоловіків до 50 років виникають сексуальні проблеми, але зараз вони частіше звертаються до сексолога і успішно вирішують свої проблеми. Тому може скластися враження, що кількість чоловіків з сексуальними розладами різко зросла, у той час як просто підвищилася обертаність їх за допомогою. Якщо раніше в Москві існувало чотири сексолога, то сьогодні практикують більше сотні приватних клінік. І це, безумовно, говорить про нову тенденцію в психологічній і сексологічної допомоги - про орієнтацію на підвищення якості життя людей. Такий підхід зараз і визначає професіоналізм у роботі з пацієнтом. Сьогодні будь-яка людина має право звернутися за кваліфікованою допомогою і отримати її для вирішення своїх проблем. Однак у даний момент з'явилися і деякі ознаки одужання суспільства, стабілізації ситуації. Зокрема, підвищується народжуваність, збільшується кількість шлюбів. Є й інші тенденції до нормального здорового життя. Тому є надія, що сексуальні стосунки молодих людей у наших країнах стануть більш раціональними, орієнтованими на міцну сім'ю і здорових нащадків.

Назвати наше населення сексуально неосвіченим не можна, але воно недостатньо сексуально грамотно. Що робиться для підвищення сексуальної культури молоді? Перш за все, слід відзначити, що підвищення сексуальної грамотності - це не просвіта, не виховання, а так зване статеву освіту, то є ціла система знань про сексуальну культуру. Ситуація з статевим освітою у порівнянні з доперебудовні часом значно погіршилася. У радянські роки в школах викладали курс «Етика і психологія сімейного життя», зараз його немає. Більш того, під тиском церкви та деяких політиків, переважно комуністичних-чеських, в російській Думі провалені практично всі закони, спрямовані на вирішення ситуації з статевим освітою. Не так давно була спровокована публічна дискусія про заборону будь-яких форм сексуальної освіти в школі, закінчила відповідною постановою Академії освіти (колишньої Академії педагогічних наук).

Така ситуація викликає велике занепокоєння, особливо в умовах епідемії СНІДу. Відомо, що тільки сексуальна освіта і розповсюдження презервативів змогли зупинити катастрофічне зростання СНІДу в США і Європі, хоча це і призвело до нової проблеми - так званого СНІД-оптимізму. Після появи нових препаратів, ефективно пригнічують вірус імунодефіциту людини, знизилася пильність суспільства до цього захворювання. Такий підхід зумовив другий підйом захворюваності в Європі та США, але країнам СНД поки що далеко до цієї проблеми, ми поки що не можемо впоратися з первинним зростанням захворюваності на СНІД. У Росії постачання презервативами неповнолітніх було затавровано, як дурощі дію і заклик до сексу, сексуальна освіта в багатьох педагогічних виданнях інтерпретовано, як явище подібного роду.

Тим часом, спостерігається різке невідповідність між величезною кількістю хаотичної інформації сексуальної тематики, яку викидають ЗМІ, і практично повною відсутністю грамотного, якісної освіти молоді у сфері сексуальних відносин. У багатьох молодих людей багатий сексуальний досвід поєднується з явно недостатнім розумінням суті партнерських відносин, вкрай низьким рівнем відповідальності перед собою, партнером і перед суспільством.

Але це все - психологія перехідного періоду. Ми знаємо, що так складалися суспільні відносини і в країнах Європи в післявоєнний час, причому, як після Першої світової війни (перша хвиля сексуальної революції), так і після Другої світової війни (друга хвиля). У Росії і України зараз спостерігаються наслідки сексуальної революції, коли сексуальне розкріпачення пропагується зухвалою поведінкою багатьох діячів мистецтва та естради. Молодь дуже чутлива до подібних течій, внутрішня сторона сексуальних відносин для молодих людей часто залишається неусвідомленою.

Цьому можна протиставити тільки добре організовану систему освіти. Сексуальна освіта - це не навчання тому, як правильно проводити статевий акт, а в першу чергу - основам взаємин з партнером, розуміння його. Сексуальна освіта - це вміння так ставитися до себе і партнера, щоб уникнути важких помилок у своєму житті, створити щасливу повноцінну сім'ю.

Статеве освіта молоді - справа психологів зі спеціальною підготовкою з сексології. Сексуальна освіта необхідно зробити якомога більш якісним, викладання - грамотним і доступним. А лікаря, який приходить до школи і розповідає дітям і підліткам про хвороби та їх профілактику, вони ніколи не будуть сприймати як людину, до якого можна звернутися зі своїми проблемами.

Сім'я також не може бути для дитини джерелом знань у сфері сексуальної освіти. Часом дитина в сім'ї піддається сексуальної обструкції, насильству, він не має права навіть піднімати подібні теми. Або ж дитина, бачачи конфліктну ситуацію між батьками, не може прийняти таку схему сімейних відносин як здорову, простіше кажучи - не довіряє батькам, не вважає їх авторитетом для себе у сфері сексуальних відносин і в питаннях сім'ї в цілому.

Підлітків потрібно не лише навчати здоровим сексуальним відносинам, але й запобігати численні сексуальні девіації. Тільки грамотний психолог зможе надати допомогу і підтримку при виникли або формуються сексуальних девіаціях, уникнути безлічі критичних ситуацій, аж до суїцидів, які особливо часто відбуваються в підлітковому віці на грунті нерозуміння, в тому числі - сексуальних потреб.

Наскільки велика роль сексуальних проблем у суспільстві? Не переоцінюється чи їх значення? Численні дослідження говорять про те, що сексуальні порушення роблять дуже великий вплив на формування неадекватного або навіть асоціальної поведінки людини. Особливо погіршується ситуація за відсутності налагодженої системи професійної психологічної і сексологічної допомоги.

В основі злочинів, скоєних на сексуальному грунті, в тому числі і дій серійних маніяків, обов'язково лежить якась приголомшлива сексуальна травма в дитячому віці, частіше за все - насильство. Сексуальні порушення різного роду дуже часто стають передумовою до алкоголізму, наркоманії. Вважається, що до 18% випадків суїциду відбувається саме на грунті невдач в сексуальних відносинах. Завдання психологів полягає в тому, щоб навчити людини переживати всі ці особистісні катастрофи адекватно, успішно боротися з ними, знаходити раціональний вихід із негативної ситуації.

Ще недавно досить багато уваги приділяли психосоматичних захворювань. Психосоматичні захворювання - це патологія переважно першої половини життя, коли людина посилено і часто досить болісно соціалізується. Тобто виникнення захворювань пов'язано з входженням у суспільство, з усвідомленням правил, за якими слід жити в суспільстві, і з недостатньо успішним пристосуванням особистості до цих правил. У той час як соматична патологія другої половини життя - це так звані хвороби способу життя. Захворювання молодого віку частіше за все пов'язані з психогенним компонентом. Дослідження показують, що роль сексуальних порушень у цій патології досить велика. Сексуальне життя взагалі дуже серйозний показник успішності людини. І якщо людина нормально функціонує сексуально, реалізуючи одну з основних фізіологічних потреб, він справляється з безліччю великих і маленьких проблем. При відсутності нормальних сексуальних відносин виникає цілий комплекс негараздів, в тому числі і проблеми зі здоров'ям.

Слід пам'ятати і про інший бік медалі - про те, що психосоматичний захворювання, що виникає на цьому грунті, має деяку захисну функцію. Замість того, щоб болісно акцентуватися на сексуальному проблеми, яка тільки посилюється від цього, людина рассредотачівает свою увагу між нею і соматичною патологією, яка турбує його і змушує шукати вихід, а не замикатися на своїй проблемі.

Наприклад, людина, яка неуспешен в сексуальному житті, часто переключає свою увагу на професійну діяльність, а коли в нього виникає психогенно обумовлена ​​гіпертонічна хвороба, це, як правило, є наслідком саме того, що він страшно переживає свою неуспішність, а не наслідком професійної гіперактивності , як нерідко вважають. Грамотний психолог цілком реально може допомогти людині, навчити його адекватно переживати неприємності в сексуальному житті. Крім того, психосоматика дуже тісно пов'язана з поганими відносинами між батьками і дітьми. Діти, яких не розуміли і не привітали, часто не здатні до формування нормальних відносин у власній родині, будучи дорослими. Для них теж дуже характерні психосоматичні захворювання. Зв'язок, звичайно ж, непряма, але залежність простежується.

Спеціалістам добре відома роль психотерапії та психокорекції в лікуванні сексологічних розладів. До перебудови в Союзі складалася одна з кращих у світі моделей сексологічної допомоги. Це звучить дивно, але обумовлено було тим, що сексологія у нас тоді не була ангажована фарміндустрії, а грунтувалася на найбагатших теоретичних позиціях.

Сьогодні існує небезпека відходу від особистості до фармації. Легкість призначення препаратів для лікування еректильної дисфункції, швидкість їх ефекту дають можливість не думати про наслідки. Проте, усіма дієвими препаратами користуватися потрібно вміло. І ніякі ефективні медикаменти не скасовують основних вимог до лікування сексологічних порушень, у тому числі консультування пацієнтів, особливо в парі з партнером. Остання вимога не виконують зараз дуже багато лікарів, що виявлено при анкетуванні. Це дуже серйозний недолік сучасної сексологічної допомоги, тому що опитування партнера може повністю змінити думку лікаря і про пацієнта, і про принципи його лікування.

Завдання лікаря - досягти позитивного результату у відносинах в сім'ї, а не в ерекції. І якщо пацієнт за віком не здатний на підтримку одночасно і внутрішньосімейних відносин, і позашлюбних зв'язків, слід його орієнтувати не на медикаментозну підтримку ерекції, а на адекватне ставлення до фізіологічної інволюції сексуальних можливостей, на упорядкування відносин з партнерами відповідно до своїх згасаючим можливостям. Це не означає, що пацієнта не треба лікувати, але планувати сексуальну активність йому слід грамотно і свідомо. Будь-який медикаментозний препарат - це гостра з обох боків зброю, і наслідки його застосування можуть бути в чомусь дуже несприятливими навіть при явній ефективності. У руках невмілого або недосвідченого лікаря препарат може тільки нашкодити. Тому оцінювати виправданість застосування таких сильних препаратів, які зараз широко використовуються, може тільки професіонал.

Які б не розроблялися нові препарати й методи лікування, слід пам'ятати, що сексуальна сфера - тонка, делікатна область. І хороший сексолог - це насамперед психолог, який повинен слідувати основний заповіді лікаря - не нашкодь. У Росії і України накопичено багатий досвід сексологічної допомоги, у сексологів сформувалося клінічне мислення, цим можна пишатися. За структурою сексологічної служби, за доступністю допомоги і загальному інтелектуальному потенціалу фахівців наші країни займають зараз одне з провідних місць в Європі. Хотілося б не розгубити цих чудових досягнень і добитися нових результатів.

ВИСНОВОК

Відповідно до обраної темою в курсовій роботі було розглянуто питання сімейно-шлюбних і сексуальних відносин сучасної молоді.

Здорова міцна сім'я - це і здорове і міцне суспільство. Сім'я є тією ланкою ланцюга, взявшись за яку, можна змінити ситуацію на краще в суспільстві в цілому. Відповідальне і всебічний розгляд питань сім'ї, шлюбу, державної сімейної і демографічної політики свідчить про їх незадовільний стан на державному та регіональних рівнях, як з точки зору інтересів держави, її національної цілісності і відтворення населення, так і з точки зору суспільства, сім'ї, захисту цивільних прав і свобод людини.

Під загрозою розпаду знаходяться самі підвалини нашого суспільства, основою яких є сім'я, що створює нестабільність самого суспільства, неможливість виховання підростаючого покоління духовно, фізично і морально здоровим.

Загальна спрямованість сімейної і демографічної політики на вирішення проблем сім'ї тільки економічним шляхом не вирішує питання по суті.

Першочерговими є питання збереження та відтворення моральності суспільства, духовно-морального виховання молоді, збереження культурних та історичних традицій, а також ціннісних орієнтацій суспільства. Необхідний новий підхід до сімейного політиці, що передбачає в якості першочергових завдань підняття моральності суспільства, духовно-морального виховання молоді, який дасть чіткі орієнтири в сімейній політиці з урахуванням історичних і культурних традицій суспільства.

Аналіз ситуації свідчить, що сьогодні в області сімейної і демографічної політики потрібні термінові заходи, пов'язані:

- Орієнтацією молоді на добро, цінність сімейного життя і шлюбу, цнотливості, засудження пороку і аморальності;

- Створенням реальних законодавчих механізмів для захисту дитини від шкідливої ​​для нього інформації, жорстокості, насильства, порнографії, всіх форм сексуального розбещення;

- Створенням реальних гарантій від проникнення в сферу освіти та медичної профілактики програм, дезорієнтуючих молодь з питань шлюбу, сімейного життя, що представляють як норму асоціальна і аморальна поведінка, в тому числі в питаннях статі;

- Пропагандою серед молоді поваги до духовних, культурних та історичних традицій;

- Турботою про фізичному і психологічному здоров'ї сім'ї, спрямованої насамперед на батьківські права в галузі дітонародження та виховання здорового покоління;

- З формуванням у суспільстві негативного ставлення до аборту, як медичної маніпуляції, що завдає шкоди здоров'ю жінки, життю та здоров'ю дитини;

- З здійсненням медичної профілактики в галузі взаємовідносини статей та шлюбно-сімейних відносин, профілактики СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом, спрямованої на пропаганду шлюбно-сімейних відносин, цінності цнотливості, осуду безладних статевих відносин, негативно впливають на фізичне, моральне здоров'я людини, подружні відносини, здоров'я потомства;

- Зі скасуванням аборту на пізніх термінах вагітності за соціальними показниками, як депопуляційний заходи, що порушує право людини на життя;

- З внесенням змін до існуючого законодавства у сфері сім'ї і дитинства, охорони здоров'я, освіти, засобів масової інформації, реально захищають інтереси сім'ї та дитини;

- З відмовою від політики державної підтримки програм планування сім'ї, як мер, спрямованих на відмову від народження дітей, аборти, контрацепцію, стерилізацію, і їх державного фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Washington Profile "Newsinfo. Ru"

 2. Гладкова Н.С., Кисельов В.І., Даріжапова Б. Д. и др. / / Вісн. дерматол .- 1999 .- № 2 .- С. 43-45.

 3. Жила В.В., Кушнірук Ю.І. Гармонія і дисгармонія інтимного життя. Науково-популярне видання. Київ: Здоров'я, 1970.

 4. Журнал "Сімейна психологія й сімейна терапія" за 2004рік.
  flogiston.ru / magazine / family_therapy.

 5. Журнал "Сімейний Бізнес". www.minsk-in.net/fam_biznes.htm.

 6. Журнал "Сімейний бюджет". www.bujet.ru / family.html.

 7. Журнал "Сімейний доктор" www.km.ru / magazin / view.asp?

 8. Іванов Д. Д. / / Укр. мед. часопис .- 2000 .- № 6 .- С. 34-36.

 9. Видавничий дім "Аерограф-медіа". www.rwr.ru.

 10. Кінесса М. З. Фізіологія статевого життя людини або "Шлюб під мікроскопом" Збірник статей. Ред. Канд.Мед. наук Тарасевич А.С.

 11. Мавров І.І. Статеві хвороби. - К.: Астпресс, 2003 .- 752 с.

 12. Матеріали Українського інституту соціальних досліджень: Молода сім'я України 90-х (1994-2015 роки).

 13. Матеріали фонду Henry J. Kaiser Family Foundation.

 14. Сучасний сімейний журнал. Efamily. Ru - www. Efamily. Ru.

 15. Тараскіна А.Є., Тополя Ю.Ю., Савічева A. M., Говорун В.М. / / Інфекції, що передаються статевим шляхом .- 1999 .- № 2 .- С. 32-34.

 16. Халдін А.А. / / Росс. журн. кожн. і венер. хвороб .- 2004. - № 3 .- С. 42-45.

 17. Енциклопедія молодої сім'ї. Білоруська Радянська енциклопедія. Мінськ. 1989.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
170.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Сімейно шлюбні відносини
Сімейно-шлюбні відносини історія і сучасність
Шлюбні правовідносини
Ризи кажани і шлюбні одягу Про маленьку людину
Сімейно-побутові злочини
Сімейно-побутові злочини
Еволюція сімейно шлюбних відносин
Еволюція сімейно-шлюбних відносин
Окремі види сімейно шлюбних відносин

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru