Сучасні методи визначення витрат підприємства при виробництві та реалізації продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО "Магнітогорський державний університет"

Кафедра економіки та підприємництва

Курсова робота

з дисципліни "Фінанси підприємств"

на тему: "Сучасні методи визначення витрат підприємства при виробництві та реалізації продукції"

Виконав:

студент 4 курсу гр. 41ОЗО

Факультету економіки і управління

Пеньков Є. C.

Перевірив: Васильєва А. Г.

Магнітогорськ 2009

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти аналізу та управління витратами на підприємстві

1.1 Сутність, поняття, класифікація витрат

1.2 Поняття, склад і види собівартості продукції

1.3 Методика проведення аналізу собівартості продукції

Глава 2. Управління витратами на виробництво і реалізацію продукції ТОВ "Бюрократ"

2.1 Коротка характеристика діяльності ТОВ "Бюрократ"

2.2 Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції ТОВ "Бюрократ"

2.3 Заходи, що підвищують ефективність управління витратами ТОВ "Бюрократ"

Висновок

Список використаної літератури

Введення

В даний час в Росії розвивається виробництво, а разом з ним ринок і економіка країни. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання, підвищення їх конкурентоспроможності. Якщо раніше на початку дев'яностих років при дефіциті товарів не стояла гостра проблема реалізації продукції, то сьогодні вона існує. З процесом наповнення ринку товарами і послугами росте конкуренція, що змушує кожного учасника ринку боротися за своє місце. У конкуренції перемагає той, у кого вище якість і нижча ціна на продукцію або послугу. Саме ці два основні чинники впливають на результат боротьби, а поліпшення цих факторів укладені в собівартості. Уміння ефективно управляти господарською діяльністю організації - головна умова виживання організації в конкурентній боротьбі.

Актуальність даної роботи зумовлена ​​тим, що основним завданням для комерційної організації сьогодні - отримання прибутку, в розмірі, достатньому для відтворювального процесу. Прибуток підприємства багато в чому залежить від зниження витрат виробництва і збуту продукції. Іншими словами прибуток прямо залежить від собівартості продукції, що випускається. З вище викладеного можна зробити висновок, що питання управління витратами є вельми актуальними для будь-якої організації.

Останнім часом спостерігається тенденція до зростання витрат виробництва у зв'язку з підвищенням цін на сировину, матеріали, паливо, збільшення витрат на просування продукції, витрати на представницькі послуги, збільшення процентних ставок по банківських кредитах. Необхідно постійне вдосконалення практики управління витратами виробництва з урахуванням міжнародного досвіду і особливостей економіки Росії. Це дозволить організації вижити в конкурентній боротьбі, при мінімальних витратах і максимального прибутку.

Метою роботи є аналіз управління витратами і собівартістю продукції організації, і розробка заходів, що підвищують ефективність її діяльності.

Основними завданнями, для досягнення поставленої мети, є:

1) розглянути сутність, поняття витрат, їх класифікацію;

2) ознайомитися з методикою аналізу витрат;

3) проаналізувати динаміку структури собівартості продукції ТОВ "Бюрократ" та виявити резерви її зниження;

4) розробити заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції ТОВ "Бюрократ".

Об'єктом даного дослідження є господарська діяльність ТОВ "Бюрократ".

Предмет дослідження - процес управління витратами на виробництво і реалізацію продукції ТОВ "Бюрократ".

Структура курсової роботи:

 • Введення, де коротко викладається стан проблеми, актуальність даної проблеми, формування цілей та завдань, виявляється об'єкт і предмет дослідження.

 • Перший розділ, де розглядається сутність, поняття, класифікація витрат; собівартість продукції; основні елементи системи управління собівартістю продукції та методи визначення витрат.

 • Другий розділ - вивчення господарської діяльності організації ТОВ "Бюрократ", аналіз собівартості її продукції, а також розробка заходів щодо поліпшення ефективності діяльності ТОВ "Бюрократ" в області управління витратами та їх оцінки.

 • Висновок містить результати проведеного дослідження, а також висновки з даної проблеми.

 • Список використаної літератури.

Методологічною базою дослідження є наукові праці А.І. Гінзбурга, О.В. Грищенко, Н.В. Колченой, М.В. Мельника, Т.А. Молибога, Г.В. Савицької та інших вітчизняних і зарубіжних авторів.

Глава 1. Теоретичні аспекти аналізу та управління витратами на підприємстві

1.1 Сутність, поняття, класифікація витрат

Існують дві різні точки зору поняття "витрат". З одного боку, всі витрати організації прирівнюються до витрат, які діляться на витрати обігу і витрати виробництва.

Витрати обігу - сумарні витрати живої і минулої праці, виражені у грошовій формі, що виникають у процесі звернення матеріальних цінностей, включаючи транспортування, зберігання і т.п.

Витрати виробництва - сукупні витрати живої праці та праці, здійсненого в засобах виробництва, що використовуються при виготовленні товарів. Під управлінням витратами розуміють їх планування, облік і аналіз.

З іншого боку, поняття "витрат" може бути розкрито наступним чином: у процесі господарської діяльності підприємство несе грошові витрати. Виходячи з економічного змісту всі грошові витрати діляться на три групи: витрати, пов'язані з отриманням прибутку; витрати, не пов'язані з отриманням прибутку, і примусові витрати.

До перших відносяться витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на реалізацію продукції. До других відносяться витрати споживчого характеру, а так само на благодійні та гуманітарні цілі. До третього типу відносяться податки і податкові платежі, різноманітні відрахування, витрати по обов'язковому страхуванню і ін

Треті вважають, що управління витратами повинно розглядатися як управління постачальницько-заготівельної діяльністю. Управління постачальницько-заготовітельской діяльністю - це регулювання щорічної загальної суми витрат на утримання матеріальних запасів, що забезпечують безперебійну роботу підприємства, суми матеріальних витрат на виробництво. Мета узагальнення витрат - спостереження за процесом їх формування за двома напрямками: продукту - для оцінки запасу; центрами відповідальності - з метою контролю за рівнем матеріальних витрат.

Таким чином, витрати являють собою кошти, витрачені з метою забезпечення реалізації продукції, отримання доходів і прибутку ". Це вчинені витрати, які є економічно обгрунтованими для підприємства і мають документальне підтвердження.

У собівартості продукції, як синтетичному показники, знаходять відображення різні сторони виробничо-господарської діяльності організації. Тому економне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів при виготовленні виробів, виконання робіт та надання послуг є умовою підвищення ефективності виробничих процесів і поліпшення прибутку.

Велике значення для правильної організації обліку витрат має їх науково обгрунтована класифікація.

Витрати на виробництво групуються за місцем їх виникнення, видами і носіями витрат. За місцем виникнення витрати групуються по виробництвам, цехам, ділянкам та іншим структурним підрозділам підприємства. Таке групування витрат необхідна для організації обліку і визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Носіями витрат називають види продукції (робіт, послуг) підприємства, призначені до реалізації. Це угрупування необхідна для визначення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг). За видами (для практичного використання в системі управління формуванням витрат) витрати групуються за економічно однорідним елементам (рис. 1) і за статтями калькуляції (рис. 2).

Угруповання витрат по економічних елементах застосовується при складанні кошторису витрат на виробництво всієї випущеної продукції, плануванні зниження собівартості, визначення її структури. Вона відрізняється від угруповання витрат по статтях тим, що в ній усі витрати розподіляються за видами, що характеризує їхній економічний зміст, без обліку місць їхнього виникнення.

Для підприємства всіх галузей промисловості встановлена ​​наступна обов'язкова номенклатура витрат на виробництво за економічними елементами:

 1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів). Сюди відноситься вартість придбаних зі сторони для виробництва продукції сировини і матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів, палива й енергії всіх видів, що витрачаються як на технологічні цілі, так і на обслуговування виробництва (опалення будівлі, транспортні витрати і т.д.). З витрат на матеріальні ресурси виключається вартість поворотних відходів, під якими розуміються залишки сировини, матеріалів, що утворилися в процесі виробництва продукції та втратили повністю або частково споживчі якості вихідного продукту й у силу цього використовуються з підвищеними витратами або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

 1. Витрати на оплату праці. Сюди відносяться будь-які нарахування працівникам у грошовій або натуральній формі, що стимулюють нарахування і надбавки, компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи або умовами праці, премії й одноразові заохочувальні нарахування, а так само витрати, пов'язані з утриманням працівників, передбачені трудовим договором.

 2. Відрахування на соціальні потреби. Сюди відносяться обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами органам соціального страхування, пенсійного фонду, державного фонду зайнятості і медичного страхування від витрат на оплату праці працівників.

 3. Амортизація основних фондів. Сюди входить сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, що визначаються виходячи з їх балансової вартості і встановлених норм, включаючи і прискорену амортизацію їх активної частини.

 4. Інші витрати. Це податки, збори, платежі, відрахування в страхові фонди (резерви) та інші обов'язкові відрахування, вироблених у відповідність до встановленого законодавством порядку. Це витрати на відрядження, підйомні, підготовку і перепідготовку кадрів, плата за кредитами у межах встановлених ставок, оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів та інші витрати, що входять у собівартість продукції (робіт, послуг), але не пов'язані з раннє переліченим елементам витрат.

Рис.1 Угрупування витрат за економічними елементами

Угрупування витрат за економічними елементами непридатна для обчислення собівартості одиниці продукції, так як багато витрати не можливо розподілити по видах продукції.

При калькулюванні собівартості одиниці окремих видів продукції застосовується угруповання витрат по калькуляційних статтях. Таке групування здійснюється в залежності від місця виникнення і призначення витрат за видами продукції і послуг.

Рис. 2 Групування витрат за статтями калькуляції

Перелік статей калькуляції, їх склад і методи розподілу по видах продукції, робіт, послуг визначаються галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням характеру і структури виробництва. Як типовий угруповання застосовується наступна номенклатура статей калькуляції:

- Сировина і матеріали (за вирахуванням вартості зворотних відходів). Сюди включаються витрати на всю сировину й основні матеріали, які входять до складу вироблюваної продукції або є необхідними компонентами при її виготовленні, включаючи витрати на придбання, заготівлю і доставку їх на склад підприємства. Вартість допоміжних матеріалів, покупних виробів і напівфабрикатів може бути виділена в окрему статтю, якщо вони займають значну питому вагу в собівартості продукції. Собівартість сировини власного видобутку визначається за цехової собівартості кар'єрів;

- Паливо на технологічні цілі. Сюди включаються витрати на всі види палива, використовуваного безпосередньо в технологічному процесі. Витрати на паливо, що витрачається на опалення приміщень, враховуються в статті загальновиробничих і загальногосподарських витрат;

- Енергія на технологічні цілі. Сюди включаються витрати усіх видів енергії як покупної, так і власного вироблення, використовуваної в технологічному процесі;

- Основна заробітна плата виробничих робітників. Включаються витрати на оплату праці робітників безпосередньо пов'язаних з виготовленням продукції, включаючи премії та інші виплати стимулюючого характеру;

- Додаткова заробітна плата виробничих робітників. Сюди включаються виплати передбачені законодавством про працю або колективними договорами за опрацьованим на виробництво час: оплата чергових і додаткових відпусток; оплата пільгових годин підліткам і т.д. Визначається за встановленими відсотками до основної заробітної плати;

- Відрахування на соціальне страхування виробничих робітників виробляється за встановленими відсотками від суми основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників;

- Витрати на підготовку і освоєння виробництва. Включаються витрати, пов'язані з освоєнням нових виробництв, нових цехів і технологічних ліній;

- Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. Сюди включаються витрати на амортизацію та ремонт обладнання транспортних засобів, на експлуатацію устаткування (мастильні матеріали, заробітна плата з відрахуванням на соціальне страхування допоміжних робітників, обслуговування обладнання), інші витрати пов'язані з утриманням та експлуатацією обладнання;

- Загальновиробничі витрати. Сюди відносяться витрати на утримання апарату управління та молодшого обслуговуючого персоналу цеху, амортизацію, зміст і усі види ремонту виробів, споруд та інвентарю цеху, витрати по охороні праці, а також втрати від простоїв, від нестачі матеріальних цінностей та інші невиробничі втрати цеху.

Для розрахунку собівартості виробничої продукції, оцінки вартості запасів і отриманого прибутку витрати класифікуються на: вхідні і минулі; прямі і непрямі; основні і накладні; поточні та одноразові.

Вхідні витрати - це ті кошти, які були придбані, є в наявності і, як очікується, повинні принести доходи в майбутньому. Якщо ці кошти протягом звітного періоду були витрачені для отримання доходів і втратили здатність приносити дохід надалі, то вони переходять в розряд минулих.

Залежно від здатності віднесення на собівартість окремих видів продуктів витрати поділяються на прямі і непрямі.

Прямими називають витрати, пов'язані з виробництвом конкретних видів продукції (на сировину, основні матеріали, основна заробітна плата виробничих робітників і т.п.), які можуть бути прямо і безпосередньо включені в їхню собівартість. До прямих витрат відносяться прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці.

Непрямі витрати не можуть бути віднесені до випуску певного виробу, оскільки вони пов'язні з роботою цеху або підприємства в цілому. Вони об'єднуються за певними ознаками (за функціональним призначенням - витрати на утримання та експлуатацію обладнання, або за місцем здійснення витрат - цехові витрати тощо) і потім розподіляються по групах продукції пропорційно обраній базі: співвідношенню прямих витрат або заробітної плати основних виробничих робітників. Ця методика описується в обліковій політиці підприємства.

Непрямі витрати поділяються на дві групи:

- Загальновиробничі витрати - це загальновиробничі витрати на організацію обслуговування і управління виробництвом;

- Загальногосподарські (невиробничі) видатки здійснюються з метою управління виробництвом.

За функціональної ролі у формуванні собівартості продукції розрізняють основні і накладні витрати. Основними називають витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виготовлення виробів. До них відносяться всі види ресурсів (предмети праці у вигляді сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів; амортизація основних виробничих фондів; заробітна плата основних виробничих робітників з нарахуваннями на неї та ін), споживання яких пов'язане з випуском продукції (надання послуг). На будь-якому підприємстві вони складають найважливішу частину витрат. Накладні, пов'язані з обслуговуванням процесу виробництва: утримання устаткування, цехового і загальнозаводського персоналу та ін Накладними є загальновиробничі, загальногосподарські, позавиробничі витрати. У відповідність з методом віднесення витрат на носій (об'єкт калькулювання) накладні витрати є непрямими.

Поточними витратами є ті, які виробляються і включаються до собівартості продукції звітного періоду. Одноразові (разові) витрати, здійснювані рідше ніж один раз на місяць.

Змінні витрати зростають або зменшуються пропорційно зміні обсягу виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), тобто залежать від активності організації. Змінний характер можуть мати як виробничі, так і невиробничих витрат. Прикладами виробничих змінних витрат служать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, витрати на допоміжні матеріали і покупні напівфабрикати. До невиробничих змінних витрат можна віднести витрати на упаковку готової продукції для відвантаження її споживачеві, транспортні витрати, які не відшкодовуються покупцем, комісійну винагороду посередникові за продаж товару, що прямо залежить від обсягу продажів.

Частина сукупних витрат підприємства для певного виробничого періоду залишається незмінною незалежно від величини рівня завантаження устаткування й інших елементів виробничої потужності. Виробничі витрати, які залишаються практично незмінними протягом звітного періоду, не залежать від ділової активності підприємства називаються постійними витратами. Поняття постійних витрат означає, що вони не змінюються автоматично зі зміною обсягів виробництва. Прикладами таких витрат є витрати по оренді виробничих площ, амортизація основних засобів виробничого призначення.

Критерієм виділення постійних і змінних витрат є їх залежність від зміни обсягу виробництва. Залежність загальної суми витрат від обсягу виробництва показано на рис. 3. На осі абсцис відкладається об'єм виробництва продукції, а на осі ординат - сума постійних і змінних витрат.

Рис. 3 Види витрат на виробництво

На малюнку 3 видно, що зі збільшенням обсягу виробництва сума змінних витрат зростає, а при спаді виробництва, відповідно, зменшується, поступово наближається до лінії постійних витрат.

Розрізняють також ефективні - витрати, у результаті яких отримують доходи від реалізації тих видів продукції, на випуск яких були зроблені ці витрати. Неефективні - витрати непродуктивного характеру, в результаті яких не будуть отримані доходи, так як не буде вироблений продукт. Неефективні - витрати - це втрати на виробництві. До них відносяться втрати від браку, простоїв, нестачі незавершеного виробництва і матеріальних цінностей на загальнозаводських складах і цехових комор, псування матеріалів та ін

У ринковій економіці витрати діляться на явні і неявні. До явних (бухгалтерських) ставляться витрати, що приймають форму прямих платежів постачальникам факторів виробництва і проміжних виробів. Наприклад, заробітна плата робітників, службовців, виплати банкам і іншим постачальникам фінансових і матеріальних ресурсів, оплата транспортних витрат тощо Неявні витрати - це альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірми або знаходяться у власності фірм як юридичної особи. Такі витрати не передбачені контрактами, зобов'язаннями для явних платежів і не відбиваються в бухгалтерській звітності, але від цього вони стають менш реальними. Наприклад, фірма використовує приміщення, що належать її власникові, і нічого за це не платить, отже, неявні витрати будуть рівні можливості одержання грошових платежів за здачу будинку кому-небудь в аренду.Із всього вище наведеного випливає, що витрати являють собою кошти витрачені в цілях отримання прибутку, а економне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів при наданні послуг, виготовлення товару є підвищенням ефективності виробничих процесів і збільшення прибутку.

1.2 Поняття, склад і види собівартості продукції

Одним з основних показників, що характеризують роботу підприємства, є собівартість продукції, робіт, послуг. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання.

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів, що використовуються безпосередньо в процесі виробництва і реалізації продукції.

У "Положенні про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції вказується:" Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а так само інших витрат на її виробництво і реалізацію ".

Залежно від місця виникнення витрат у господарській діяльності підприємства розрізняють цехову, виробничу і повну собівартість (рис. 4).

Під цехової собівартістю розуміються витрати цеху на виготовлення продукції. Собівартість продукції може визначатися для ділянки, зміни, бригади.

Виробнича собівартість - це сума виробничих витрат цеху і загальнозаводських витрат, які включають витрати по управлінню підприємством (заробітна плата персоналу заводоуправління, амортизація і поточний ремонт будівель загальнозаводського призначення і т.д.). Враховуються також і непродуктивні витрати (втрати від шлюбу, нестача і псування матеріальних цінностей та ін)

Повна собівартість промислової продукції складається з витрат на виробництво і реалізацію продукції, тобто це сума виробничої собівартості і позавиробничих витрат (вартість тари, придбаної на стороні, відрахування збутовим організаціям відповідно до встановлених норм і договорами й ін.)

Рис. 4 Види собівартості продукції по етапах її формування

Процес формування повної собівартості підприємства зображений на малюнку 5.

Рис. 5 Елементи собівартості вироби

Розрізняють також планову, розрахункову і звітну (фактичну) собівартість.

Планова собівартість відбиває максимально припустиму величину витрат і включає тільки ті витрати, які при даному рівні техніки та організації виробництва є для підприємства необхідними. Вона розраховується за прогресивними плановим нормам використання активної частини основного капіталу, трудових витрат, витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Розрахункова собівартість використовується при техніко-економічних розрахунках з обгрунтування проектів впровадження досягнень науково - технічного прогресу.

Фактична собівартість відбиває реальні витрати на виробництво і реалізацію продукції. На підприємствах з налагодженим виробництвом звітна собівартість, як правило, повинна бути нижче планової. Режим економії створюється при поліпшенні використання основного капіталу трудових і матеріальних ресурсів. Підвищення звітної собівартості від планової спостерігається при погіршенні роботи підприємства.

Інформація про величину собівартості одиниці продукції дозволяє: а) правильно визначити ціну товарної продукції; б) передбачати і контролювати витрати, пов'язані з процесом виробництва продукції; в) визначити кінцеві залишки запасів у грошовому виразі; г) визначити собівартість усієї реалізованої продукції.

До складу собівартості продукції (робіт, послуг) входять такі витрати:

1) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва: матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів) і витрати на оплату праці;

2) витрати на виробництво та освоєння виробництва (за винятком витрат, наведених за рахунок коштів, спрямованих на капітальні вкладення);

3) витрати, пов'язані з використанням природної сировини;

4) витрати некапітального характеру: на вдосконалення технології та організації виробництва, а також витрати по поліпшенню якості продукції;

5) витрати, пов'язані з винахідництвом, технічним удосконаленням і раціоналізаторськими пропозиціями;

6) витрати із забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;

7) витрати, пов'язані з набором робочої сили;

8) витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів;

9) витрати з транспортування працівників до місця роботи і назад;

10) виплати, передбачені законодавством з праці (оплата відпусток, компенсації тощо);

11) відрахування на державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення;

12) витрати, пов'язані зі збутом продукції (упакування, зберігання, транспортування);

13) витрати з обслуговування виробничого процесу (поточний, середній і капітальний ремонт);

14) і ін

1.3 Методика проведення аналізу собівартості продукції

Собівартість продукції - найважливіший показник економічної ефективності виробництва, що відображає всі сторони господарської діяльності та акумулює результати використання всіх виробничих ресурсів. Від його рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання.

Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, вплив факторів на його приріст, резерви, а також дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей зниження собівартості продукції.

Джерелами інформації для аналізу служать: бухгалтерська звітність підприємства (форма № 2, форма № 5); дані статистичної звітності "Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства"; планові і звітні калькуляції собівартості продукції, дані синтетичного та аналітичного обліку витрат за основними і допоміжним виробництвам і т.д.

Об'єктами аналізу собівартості продукції виступають наступні показники:

- Повна собівартість продукції в цілому та за елементами витрат;

- Рівень витрат на рубль випущеної продукції;

- Собівартість окремих виробів;

- Окремі статті витрат.

Аналіз собівартості продукції звичайно починається з вивчення загальної суми витрат у цілому і по основних елементах.

Загальна сума витрат на виробництво може змінитися через: 1) обсягу виробництва продукції; 2) структури продукції; 3) рівня змінних витрат на одиницю продукції; 4) суми постійних витрат на весь випуск продукції.

При зміні обсягу виробництва продукції зростають тільки змінні витрати (відрядна заробітна плата виробничих робітників, прямі матеріальні витрати, послуги), постійні витрати (амортизація, орендна плата, погодинна заробітна плата робітників і адміністративно-управлінського персоналу) залишаються незмінними в короткостроковому періоді (за умови збереження колишньої виробничої потужності підприємства).

Залежність загальної суми витрат від обсягу виробництва показано вище на малюнку 3.

Лінія витрат за наявності постійних і змінних витрат являє собою рівняння першого ступеня:

Зобщ = Σ (VB П i х bi) + A = Σ (VB П заг х Уд i х bi) + A, (1)

де Зобщ - загальна сума витрат на виробництво продукції;

VB П - обсяг виробництва продукції (послуг);

b - рівень змінних витрат на одиницю продукції (послуг);

А - сума постійних витрат на весь випуск продукції;

Уд - зміна структури продукції.

Аналіз витрат на карбованець виробленої продукції

Витрати на рубль товарної продукції - це основний узагальнюючий показник, що характеризує собівартість виробленої продукції, а також рівень рентабельності продукції.

Даний показник зручний тим, що має властивість універсальності - може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва. І, крім того, наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком.

Обчислюється відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції (Зобщ) до вартості виробленої продукції в діючих цінах. Якщо його рівень нижче одиниці, виробництво продукції є рентабельним. При рівні вище одиниці - збитковим.

На витрати на 1 карбованець товарної продукції впливають такі чинники (рис. 6).

Рис. 6 Структурно - логічна модель факторного аналізу витрат на карбованець продукції

Факторна модель питомих витрат на карбованець продукції (УЗ) виглядає наступним чином:

УЗ = Зобщ: VB П = Σ (V ВП заг х УД i х bi) + A: Σ (V ВП заг х УД i х Ц i) (2)

де Зобщ - загальна сума витрат на виробництво продукції;

VB П - обсяг виробництва продукції (послуг);

Уд - зміна структури продукції;

b - рівень змінних витрат на одиницю продукції (послуг);

А - сума постійних витрат на весь випуск продукції;

Ц - зміни рівня цін на продукцію.

Необхідно також проаналізувати витрати на 1 карбованець продукції в розрізі калькуляції, виділяючи прямі витрати і зміни до частини накладних витрат. Будь-який чинник, що впливає на зниження витрат на 1 карбованець продукції, є позитивним, але особливо важливо зниження витрат на 1 карбованець продукції за рахунок зниження самої собівартості продукції.

Аналіз прямих матеріальних витрат

Велика питома вага в собівартості продукції займають матеріальні витрати. Загальна сума матеріальних витрат у цілому по підприємству залежить від обсягу виробництва продукції (VB П), її структури (УД i) і зміни питомих матеріальних витрат на окремі види продукції (УМЗ i). Рівень останніх, у свою чергу, може змінюватися через кількості (маси) витрачених матеріальних ресурсів на одиницю продукції (У Pi) та середньої вартості одиниці матеріальних ресурсів (Ц i). Цей взаємозв'язок можна представити схематично (малюнок 7).

Рис. 7 Структурно-логічна модель факторного аналізу прямих матеріальних витрат

Аналіз доцільно починати з вивчення чинників зміни матеріальних витрат на одиницю продукції, для чого використовується наступна факторна модель:

УМЗ i = Σ (УР i х Ц i). (3)

Ц i - середньої вартості одиниці матеріальних ресурсів;

У Pi - кількість (маси) витрачених матеріальних ресурсів на одиницю продукції;

Розрахунок впливу даних факторів зробимо способом ланцюгової підстановки:

УМЗ0 = Σ (УР i 0 х Ц i 0); УМЗусл = Σ (УР i 1 х Ц i 0);

УМЗ1 = Σ (УР i 1 х Ц i 1); (4)

Δ УМЗур = УМЗусл - УМЗ0; Δ УМЗц = УМЗ1 - УМЗусл.

Далі вивчають фактори зміни суми прямих матеріальних витрат на весь обсяг виробництва кожного виду продукції, для чого використовується наступна факторна модель:

МОЗ i = V ВП i х Σ (УР i х Ц i), (5)

Загальна сума прямих матеріальних витрат у цілому по підприємству крім даних факторів залежить і від структури виробленої продукції:

МЗобщ = Σ (V ВПобщ х Уд i х УР i х Ц i). (6)

V ВПобщ - обсяг виробництва продукції;

Уд i - структура продукції;

У Pi - кількість (маси) витрачених матеріальних ресурсів на одиницю продукції;

Ц i - середньої вартості одиниці матеріальних ресурсів;

На закінчення узагальнюються результати факторного аналізу прямих матеріальних витрат і визначаються невикористані, поточні та перспективні резерви їх скорочення на одиницю продукції.

Аналіз прямої заробітної плати

Прямі трудові витрати мають вплив на формування рівня собівартості продукції. Тому аналіз динаміки зарплати на карбованець продукції, її частки в собівартості продукції, факторів, що визначають її величину, і пошук резервів економії коштів по даній статті витрат мають велике значення.

Загальна сума прямої заробітної плати (рис.8) залежить від обсягу виробництва продукції, її структури і рівня витрат на окремі вироби. Останній, у свою чергу, визначається трудомісткістю та рівнем оплати праці за 1 людино-годину.

Рис. 8 Структурно - логічна модель факторного аналізу заробітної плати на виробництво продукції

Факторні моделі:

- Загальної суми прямої заробітної плати в цілому по підприємству:

ЗПобщ = Σ (V ВПобщ х Уд i х ТІ i х ВІД i); (7)

- Суми прямої заробітної плати на весь обсяг виробництва i-го виду продукції:

ЗП i = V ВП i х ТІ i х ВІД i; (8)

- Суми прямої заробітної плати на одиницю i-го виду:

УЗП i = ТІ i х ВІД i. (9)

Трудомісткість продукції та рівень оплати праці залежать від впровадження нової, прогресивної техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, організації праці, кваліфікації працівників та інших інноваційних заходів.

Аналіз непрямих витрат

Аналіз непрямих витрат здійснюється на основі їх поділу на постійні та змінні.

До змінних належать витрати на електроенергію для виробничих потреб і частина витрат по експлуатації та утримання обладнання (витрати по ПММ, бензин та ін.)

Постійні непрямі витрати включають в себе: загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати і частину витрат з утримання та експлуатації обладнання (витрати на ремонт).

Аналіз постійних непрямих витрат проводиться їх постатейним зіставленням фактичного і планового рівнів витрат і виявленням причин відхилень. Аналіз змінних непрямих витрат може виконуватися за показником витрат на карбованець товарної продукції з урахуванням динаміки обсягу її випуску.

Глава 2. Управління витратами на виробництво і реалізацію продукції ТОВ "Бюрократ"

2.1 Коротка характеристика діяльності ТОВ "Бюрократ"

Досліджувана організація є товариством з обмеженою відповідальністю, іменоване надалі як ТОВ "Бюрократ".

ТОВ "Бюрократ" - суб'єкт підприємницької діяльності, який на свій ризик здійснює самостійну діяльність, спрямовану на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товару та надання послуг, і який зареєстрований у цьому у встановленому законом порядку (адміністрацією Ленінського р-ну м. Магнітогорська).

На ринку міста Магнітогорська ТОВ "Бюрократ" з 2001 р.

ТОВ "Бюрократ" здійснює свою діяльність відповідно до законодавства РФ. Товариство є юридичною особою за російським законодавством з моменту його державної реєстрації.

ТОВ "Бюрократ" має самостійний баланс. Для організації та ведення своєї діяльності в ТОВ "Бюрократ" відкритий розрахунковий рахунок у банку в установленому порядку.

Майно організації утворюється з грошових і матеріальних засобів, придбаних в ході господарської діяльності, а так само засобів, закріплених за ним.

ТОВ "Бюрократ" здійснює наступні види діяльності:

 • виробництво і реалізація бухгалтерських бланків;

 • постачання офісів офісними товарами, меблями, оргтехнікою, і тд ..

Основними структурними підрозділами підприємства є відділи. На сьогоднішній день існує чотири відділи, кожний з яких виконує завдання покладені на нього.

1. Відділ закупа і логістики, яким керує начальник відділу відповідає за своєчасний закуп товару і сировини та відносини з постачальниками. До складу відділу входять: оператор, логіст.

2. Відділ продажів, яким, яким керує безпосередньо начальник відділу продажів. У відділ входять два супервайзера яким підкоряються торгові представники і 4 оператори.

3. Складське господарство. Завідує складським господарством кладовщик в підпорядкуванні, якого знаходяться комплектувальник і два вантажника.

4. Фінансовий відділ. Оскільки ТОВ "Бюрократ" вважається середньою організацією (штат - 20 співробітників), то всю бухгалтерську роботу ведуть дві людини - головний бухгалтер і касир. Велика частка роботи фінансового відділу покладено, звичайно, на головного бухгалтера, який здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, облік витрат виробництва та обігу, виконання робіт, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

У ТОВ "Бюрократ" застосовується лінійно-функціональна структура управління. Управління всім підприємством здійснюється директором, який здійснює оперативне керівництво, розпоряджається коштами і майном, видає накази і вказівки, обов'язкові для всіх співробітників організації.

Розглянемо техніко-економічні показники господарської діяльності ТОВ "Бюрократ" за перші три квартали 2008 р.

Таблиця 1 Динаміка основних техніко-економічних показників за I - II квартал 2008р.

п / п

Показник

2008I кв

II кв

Відхилення

абсолютне, + / -

відносне,%

1

Обсяг виробництва продукції, тис. руб.

2526,2

3157,8

631,6

125,00

2

Виручка від реалізації, тис. крб.

2972

3236

264

108,88

3

Чисельність працівників, чол

12

12

0

100,00

4

Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.

485

495

10

102,06

5

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. руб.

3558,02

4155

596,98

116,78

6

Фондовіддача, грн. / руб.

0,14

0,27

0,13

192,86

7

Коофициент оборотності

0,71

0,76

0,05

107,04

8

Загальні витрати, тис. руб.

2651,4

2916,54

265,14

110,00

9

Прибуток (збиток) від продажу, тис. руб.

68,7

63,1

-5,6

91,85

10

Рейнтабельность продажів,%

2,59

2,18

-0,41

84,17

Таблиця 2 Динаміка основних техніко-економічних показників за I-III квартал 2008р.

п / п

Показник

2008I кв

III кв

Відхилення

абсолютне, + / -

відносне,%

1

Обсяг виробництва продукції, тис. руб.

2526,2

3522

995,8

139,42

2

Виручка від реалізації, тис. крб.

2972

3472

500

116,82

3

Чисельність працівників, чол

12

14

2

102,34

4

Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.

485

495

10

102,06

5

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. руб.

3558,02

4489,17

931,15

126,17

6

Фондовіддача, грн. / руб.

0,14

0,16

0,02

114,29

7

Коофициент оборотності

0,71

0,79

0,08

111,27

8

Загальні витрати, тис. руб.

2651,4

2900,3

248,9

109,39

9

Прибуток (збиток) від продажу, тис. руб.

68,7

78,6

9,9

114,41

10

Рейнтабельность продажів,%

2,59

2,71

0,12

104,63

Розрахунки, наведені в таблицях 1-2, показують, що за аналізовані періоди спостерігається зростання за всіма техніко-економічними показниками господарської діяльності:

1) зросла виручка від реалізації - на 8,88% в II кварталі в порівнянні з I кварталом і на 16,82% - у III кварталі порівняно з I кварталом;

2) збільшився обсяг виробництва продукції - на 25% II кварталі в порівнянні з I кварталом і на 39,42% - у III кварталі порівняно з I кварталом;

3) середньооблікова чисельність працівників збільшилася на 2 особи в III кварталі;

4) прискорилася оборотність - на 7,04% в II кварталі в порівнянні з I кварталом і на 11,27% в III кварталі порівняно з I кварталом, що говорить про збільшення попиту на бланки.

Підвищується господарська рентабельність діяльності ТОВ "Бюрократ" (рентабельність, характеризує окупність витрат) до 2,9% в III кварталі 2008 року (78,6 / 2711,2 * 100). Це означає, що організація в III кварталі 2008 році з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, має 2,9% прибутку,

Виручка від реалізації продукції зросла в більшій мірі, ніж витрати на реалізовану продукцію, це призвело до того, що рентабельність продажів зросла загалом за три квартали 2008 року на 2,71%, тобто до кінця III кварталу 2008 року кожен карбованець реалізованої продукції став приносити на 2,71 рублів більше прибутку.

Збільшилися витрати на виробництво, в тому числі за рахунок зміни обсягу виробництва продукції, за рахунок зростання собівартості продукції. Валовий прибуток і прибуток від продажів зросли в основному за рахунок зростання цін на продукцію, збільшення обсягу випуску продукції.

Таким чином, підвищення показників рентабельності в перших трьох кварталах 2008 року свідчить про поліпшення господарської діяльності організації ТОВ "Бюрократ".

2.2 Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції ТОВ "Бюрократ"

Аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції. При аналізі собівартості в першу чергу вивчається правильність її формування. В аналізованій організації собівартість формується у відповідність до Положення про склад витрат і відповідно до облікової політики ТОВ "Бюрократ".

За даними ТОВ "Бюрократ" автором був проведений аналіз собівартості продукції. Даний аналіз проводиться з метою вирішення наступних завдань:

 1. встановлення динаміки показників собівартості;

 2. визначення чинників, що впливають на динаміку показників собівартості;

 3. аналіз структури витрат.

Вивчення структури витрат на виробництво та її змін за аналізований період по статтях витрат дозволяє зробити висновок про те, чи є виробництво і діяльність фірми матеріаломістким, трудомістким, енергоємним і т.д. І тим самим вибрати основний напрямок в аналізі витрат, яке дозволить виявити резерви в зниження собівартості

Структура витрат ТОВ "Бюрократ" за I - III квартал 2008 р.

Рис.1 Структура витрат ТОВ "Бюрократ" за I - III квартал 2008 р.

Дані таблиць 1-2 і табл. 1 свідчить про те, що збільшення обсягу реалізації продукції за аналізований період на 601 тис. руб. призвело до збільшення витрат. Загальне зростання витрат склав 11,49% в II кварталі в порівнянні з попереднє, і на 30,9% в III кварталі порівняно з I кварталом. Зростання витрат відбулося за всіма статтями витрат. Змінилася декілька і структура витрат збільшилися витрати в II кварталі в порівнянні з I кварталом на транспортні витрати на 53,76%, оренда приміщення на 16,6%. У III кварталі в порівнянні з I кварталом збільшилися витрати на просування бланків на 281,97%, транспортні витрати на 30,96%, комунікаційні витрати на 52,79%.

Практично не змінилася структура витрат у II кварталі в порівнянні з I кварталом незначно знизилася питома вага на послуги друкарні з 65,12% до 64,87% або на 0,38% і не було витрат на просування видання. У III кварталі в порівнянні з I, так само як і в II незначно знизилася питома вага на послуги друкарні з 65,12% до 64,42% або на 1,06%, і оренда приміщення з 4,08% до 4,05 % або на 0,69%.

Незначно знизився питома вага в II кварталі в порівнянні з I кварталом: основна заробітна плата робітників (на 3,64%), комунікаційні витрати (на 19,27%), витрати на енергоресурси (на 27,53%), господарські витрати (на 37,81%). У III кварталі в порівнянні з I незначно знизилася питома вага: основна заробітна плата робітників (на 6,21%), витрати на енергоресурси (на 3,44%), господарські витрати (на 9,35%).

У залежності від сезону, ми бачимо, суттєві коливання витрат протягом I - III 2008 р. Це пояснюється тим, що взимку - це новорічні канікули, під час яких ведеться дуже мало роботи, і влітку - пора відпусток, знижується рівень працездатності, а отже і скорочуються витрати. Частка змінних витрат збільшилася на 1,29%, а постійні витрати скоротилися на 2,78% в II кварталі в порівнянні з I кварталом. Частка змінних витрат збільшилася на 1,96%, а постійні витрати скоротилися на 4,25% в III кварталі порівняно з I кварталом. Таким чином підвищення загальної суми витрат було викликане підвищенням в абсолютному вираження суми кожної статті витрат.

Оскільки виробництво бланків матеріаломістке, витрати сировини, комунікаційні витрати, енергоресурси займають найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат, про що свідчать дані за звітний рік, так само як і за минулий. Отже, найважливішим напрямком зниження витрат на виробництво буде пошук резервів по скороченню цих витрат. Як відомо, головним джерелом економії матеріалів є їх раціональне використання. Вивчимо фактори зміни загальної суми витрат на весь обсяг виробництва журналу за кожен квартал. Для цього будемо використовувати формулу (1). За даними таблиці 3 видно, що загальна сума витрат на весь обсяг виробництва продукції за II квартал в порівнянні з I кварталом зросла на 193,30 тис. руб., В тому числі за рахунок зміни:

- Обсягу виробництва продукції: 1271,23 - 1162,70 = + 108,53 тис. руб.;

Таблиця 3 Загальна сума витрат на весь обсяг виробництва продукції за II кв. в порівнянні з I кв. 2008

Витрати

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Сума, тис. руб.

Базового періоду (I кв-л)

VB П0 х b 0 + A 0

228000 х 0,0034 +387,50

1162,70

Базового періоду, перерахованого на фактичний обсяг виробництва продукції при збереженні базової структури

VB П0 х b 0 х IVB П + A 0

228000 х 0,0034 х 1,14 + 387,50

1271,23

За базовим рівнем на фактичний випуск продукції

VB П 1 х b0 + A0

260000 х 0,0034 +387,50

1271,50

Фактичні при базовому рівні постійних витрат

VB П 1 х b1 + A0

260000 х 0,0036 +387,50

1323,50

Фактичні звітного періоду

VB П 1 х b1 + A1

260000 х 0,0036 + 420

1356,00

Примітка: IVB П - індекс фізичного обсягу випуску продукції (IVB П = 1430: 1254 = 1,14), обчислений на підставі обсягу виробництва в умовно - натуральних одиницях.

- Структури продукції: 1271,50 - 1271,23 = + 0,27 тис. руб.;

- Рівня змінних витрат: 1323,50 - 1271,50 = + 52,00 тис. руб.;

- Розміру постійних витрат: 1356,00 - 1323,50 = + 32,50 тис. руб.

Аналогічні розрахунки робляться по III кварталу в порівнянні з першим. Отже, на основі отриманих даних табл. 1 (Додаток Д) видно, що у зв'язку зі збільшенням випуску продукції на 114% (IVB П = 1,14) за II квартал сума витрат збільшилася на 108,53 тис. руб., Або на 4,67% (108,53 : 2325,40 * 100). А на основі отриманих даних табл. 2 (Додаток Д), що у зв'язку зі збільшенням випуску продукції на 148% (IVB П = 1,48) за III квартал у порівнянні з I кварталом сума витрат збільшилася на 124,03 тис. руб., Або на 5,33% (124,03: 2325,40 * 100).

За рахунок зміни структури продукції за II квартал сума витрат збільшилася на 0,27 тис. руб., Або на 0,01% (0,27:2325,40 х 100). У III кварталі в порівнянні з I кварталом за рахунок зміни структури продукції сума витрат збільшилася на 1,77 тис. руб., Або на 0,08% (1,77 / 2325,40 х 100). Це свідчить про те, що в загальному обсязі виробництва зменшилась частка затратоемкую продукції.

Через підвищення рівня питомих змінних витрат загальна сума витрат у II кварталі збільшилася на 52,00 тис. руб., Або на 2,24% (52: 2325,4 х 100), а в III кварталі порівняно з I кварталом збільшилася на 212 тис. руб., або на 9,12% (212: 2325,4 х 100). Постійні витрати зросли в II кварталі на 32,50 тис. руб., Або на 1,4% (32,50: 2325,4 х 100), а в III кварталі на 98,20 тис. руб., Або на 4, 22% (98,20: 2325,4 * 100), що так само стало однією з причин збільшення загальної суми витрат.

Таким чином, загальна сума витрат вище базової:

- В II кварталі в порівнянні з I кварталом - на 193,30 тис. руб., Або на 8,31% (193,30: 2325,4 х 100), у тому числі за рахунок зміни обсягу виробництва продукції і її структури на 108,8 тис. руб. (2434,20 - 2325,40), або на 4,68% (108,8: 2325,4 х 100), за рахунок зростання собівартості продукції - на 84,5 тис. руб. (2518,70 - 2434,2), або на 3,63% (84,5: 2325,4 х 100);

- В III кварталі порівняно з I кварталом - на 436,00 тис. руб., Або на 18,75%, у тому числі за рахунок зміни обсягу виробництва продукції і її структури на 125,8 тис. руб. (2451,20 - 2325,40), або на 5,41%, за рахунок зростання собівартості продукції на 310,2 тис. руб. (2761,40 - 2451,20), або на 13,34%.

Аналіз витрат на 1 карбованець виробленої продукції. Як було розглянуто раннє витрати на карбованець виробленої продукції - це основний узагальнюючий показник, який наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком.

На основі даних табл. 1,2 видно, що витрати на 1 карбованець виробленої продукції в II кварталі в порівнянні з I кварталом зменшилися на 2,27%, а в III кварталі порівняно з I кварталом - на 11,5%. Це свідчить про зниження собівартості. Фактична сума прибутку, отримана в результаті зниження собівартості в II кварталі в порівнянні з I кварталом, дорівнює 10076,58 тис. крб. (4539,00 х 2,22), а в III кварталі порівняно з I кварталом - 51018,36 тис. крб. (4539 х 11,24). Змінні витрати знизилися в II кварталі в порівнянні з I кварталом на 1,05% або на 0,7 копійок, а постійні - знизилися на 4,92% або на 1,52 копійок. Змінні витрати знизилися в III кварталі порівняно з I кварталом на 9,79% або на 6,54 копійки, а постійні - знизилися на 15,22% або на 4,70 копійки.

Поквартальне зміну загальної собівартості на 1 карбованець виробленої продукції на рис. 11, 12 і таб. 1,2.

Рис. 11 Зміна загальної собівартості на 1 карбованець виробленої продукції II квартал

На малюнках 11, 12 і таблиці 1-2 видно різкі коливання загальної собівартості, які можуть бути пов'язані з наступними чинниками: зміна обсягу виробництва продукції, її структури, зміною змінних і постійних витрат, які в свою чергу можуть збільшитися або зменшиться за рахунок ресурсоємності продукції і цін на спожиті ресурси, а так само цін на продукцію.

Рис. 12 Зміна загальної собівартості на 1 карбованець виробленої продукції III квартал

Вплив цих факторів на зміну витрат на карбованець товарної продукції розраховується способом ланцюгової підстановки за даними таблиць 1,2 і вихідними даними таблиць 3,4 відповідно до формули (2).

Розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат на карбованець виробленої продукції наведено в табл. 5,6.

Аналітичні розрахунки, наведені в табл. 5,6 (Додаток Ж), показують, що:

1) у I I кварталі в порівнянні з I кварталом розмір витрат на карбованець продукції змінився за рахунок наступних чинників:

- Збільшення обсягу виробництва продукції 0,78 - 0,93 - 2,07 = - 0,15 коп.;

- Зміна структури виробництва 0,82 - 0,78 = +0,04 коп.;

- Рівня змінних витрат 0,85 - 0,82 = + 0,03 коп.;

- Розміру постійних витрат 0,87 - 0,85 = + 0,02 коп.;

- Підвищення цін на продукцію 0,95 - 0,87 = + 0,08 коп.

2) у III кварталі в порівнянні з I кварталом витрати на карбованець продукції змінилися за рахунок наступних чинників:

- Збільшення обсягу виробництва продукції 0,69 - 0,93 = - 0,24 коп.;

- Зміна структури виробництва 0,81 - 0,69 = + 0,12 коп.;

- Рівня змінних витрат 0,94 - 0,81 = + 0,13 коп.;

- Розміру постійних витрат 1,01 - 0,94 = + 0,07 коп.;

- Підвищення цін на продукцію 0,86 - 1,01 = - 0,15 коп.

Зростання рівня постійних і змінних витрат обумовлено двома факторами: з одного боку, підвищенням ресурсоємності виробництва, а з іншого - збільшенням вартості спожитих ресурсів.

Аналіз окремих видів витрат у собівартості продукції. Велика питома вага в собівартості продукції ТОВ "Бюрократ" м. Магнітогорська займають матеріальні витрати. Що визначає значення аналізу зазначеної статті витрат як одного з найважливіших резервів зниження собівартості продукції. У статтю матеріальні витрати в аналізованій організації включаються витрати на сировину, а також супутні витрати з доставки та просування видання. До основних витрат відносяться: послуги друкарні, транспортні витрати і витрати на просування.

Вивчимо фактори зміни матеріальних витрат на одиницю продукції по кожному кварталу за формулою (3). Розрахунок впливу даних факторів зробимо способом ланцюгової підстановки у відповідність з формулою (4). За даними таблиці 1 можна зробити наступні висновки:

 1. в II кварталі в порівнянні з I кварталом - збільшилися на 0,26 руб., в тому числі за рахунок норми витрати (на 0,21 руб.) та ціни (на 0,05 руб.);

 2. в III кварталі порівняно з I кварталом - збільшилися на 0,45 руб., в тому числі за рахунок норми витрати (на 0,0,21 руб.) та ціни (на 0,24 руб.);

Розрахуємо вплив факторів на зміну суми прямих матеріальних витрат на весь обсяг виробництва за I - III кварталу (табл. 4, 5) у відповідність з формулою (5).

Таблиця 4 Матеріальні витрати на виробництво продукції за I - II квартал

Показник

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Сума, тис. руб.

МЗ0

V ВП i 0 х Σ (УР i 0 х Ц i 0)

228 000 х 0,005

1140,00

МЗусл1

V ВП i 1 хΣ (УР i 0 х Ц i 0)

Лютий 1960 000 х 0,005

1300, 00

МЗусл 2

V ВП i 1 хΣ (УР i 1 х Ц i 0)

Лютий 1960 000 х 0,005

1300,00

МЗ1

V ВП i 1 хΣ (УР i 1 х Ц i 1)

Лютий 1960 000 х 0,00 6

1560,00

За даними табл. 4 видно, що матеріальні витрати на весь обсяг виробництва за II квартал в порівнянні з I кварталом зросли на 420 тис. руб., В тому числі за рахунок зміни:

- Обсягу виробництва продукції: 1300,00 - 1140,00 = 160,00 тис.руб.;

- Витрати матеріалу на виріб: 1300,00 - 1300,00 = 0,00 тис.руб.;

- Вартості матеріальних ресурсів: 1560,00 -1300,00 = 260,00 тис. руб.

Таблиця 5 Матеріальні витрати на виробництво продукції за I - III квартал

Показник

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Сума, тис. руб.

МЗ0

V ВП i 0 х Σ (УР i 0 х Ц i 0)

228 000 х 0,005

1140,00

МЗусл1

V ВП i 1 хΣ (УР i 0 х Ц i 0)

2 червня 5000 х 0,005

1325, 00

МЗусл 2

V ВП i 1 хΣ (УР i 1 х Ц i 0)

2 червня 5000 х 0,005

1325,00

МЗ1

V ВП i 1 хΣ (УР i 1 х Ц i 1)

2 червня 5000 х 0,00 6

1590,00

За даними таблиці 5 видно, що матеріальні витрати на весь обсяг виробництва за III квартал у порівнянні з I кварталом зросли на 450 тис. руб., В тому числі за рахунок зміни:

- Обсягу виробництва продукції: 1325,00 - 1140,00 = 185,00 тис.руб.;

- Витрати матеріалу на виріб: 1325,00 - 1325,00 = 0,00 тис.руб.;

- Вартості матеріальних ресурсів: 1590,00 -1325,00 = 265,00 тис. руб.

У відповідність з даними табл. 3 видно, що матеріальні витрати на весь обсяг виробництва зросли в основному за рахунок вартості матеріальних ресурсів.

Розрахуємо загальну суму витрат в цілому ТОВ "Бюрократ" за формулою (6). Дані для розрахунку наведені в таблицях 6,7.

Таблиця 6 Загальна сума витрат матеріалів на виробництво продукції за I - II квартал 2008р

Показник

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Сума, тис. руб.

МЗ0

Σ (V ВП i 0 х УР i 0 х х Ц i 0)

Додаток К, табл. 2

2280,00

МЗусл1

МЗ0 х I вп

2280,00 * 1,14

2599,20

МЗусл 2

Σ (V ВП i 1 х УР i 0 хх Ц i 0)

Додаток К, табл. 2

2440,00

МЗусл 3

Σ (V ВП i 1 х УР i 1 хх Ц i 0)

Додаток К, табл. 2

2440,00

МЗ1

Σ (V ВП i 1 х УР i 1 хх Ц i 1)

Додаток К, табл. 2

2700,00

На підставі даних таблиці 6 ми можемо встановити, що загальна сума прямих матеріальних витрат на виробництво продукції збільшилася на 420,00 тис. руб. (2700,00 - 2280,00), в тому числі за рахунок зміни:

- Обсягу виробництва продукції: 2599,20 - 2280,00 = 319,20 тис. руб.;

- Структури виробництва продукції: 2440,00 - 2599,20 = -159,2 тис. руб.;

- Матеріаломісткості продукції: 2440,00 - 2440,00 = 0,00 тис. руб.;

-Вартості матеріальних ресурсів: 2700,00 - 2440,00 = 260,00 тис. руб.

Таблиця 7 Загальна сума витрат матеріалів на виробництво продукції за I - III квартал

Показник

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Сума, тис. руб.

МЗ0 (I кв-л)

Σ (V ВП i 0 х УР i 0 х Ц i 0)

Додаток К, табл. 2

2280,00

МЗусл1

МЗ0 х I вп

2280,00 * 1,48

3374,40

МЗусл 2

Σ (V ВП i 1 х УР i 0 хх Ц i 0)

Додаток К, табл. 2

2465,00

МЗусл 3

Σ (V ВП i 1 х УР i 1 хх Ц i 0)

Додаток К, табл. 2

2465,00

МЗ1

Σ (V ВП i 1 х УР i 1 хх Ц i 1)

Додаток К, табл. 2

2730,00

На підставі даних таблиці 7 ми можемо встановити, що загальна сума прямих матеріальних витрат на виробництво продукції збільшилася на 450,00 тис. руб. (2730,00 - 2280,00), в тому числі за рахунок зміни:

- Обсягу виробництва продукції: 3374,40 - 2280,00 = 1094,40 тис. руб.;

- Структури виробництва продукції: 2465,00 - 3374,40 = -909,40 тис. руб.;

- Матеріаломісткості продукції: 2465,00 - 2465,00 = 0,00 тис. руб.;

-Вартості матеріальних ресурсів: 2730,00 - 2465,00 = 265,00 тис. руб.

Аналіз прямих трудових витрат. Прямі трудові витрати мають вплив на формування рівня собівартості продукції. У ці витрати входять: основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників та відрахування на соціальні потреби. Решта заробітна плата розосереджена по комплексним статтям і входить до складу кожної з них, включаючи втрати від браку.

Організація заробітної плати службовців ТОВ "Бюрократ" заснована на тарифній системі, що забезпечує єдність у принципах організації заробітної плати та оцінку якості праці. Основними формами оплати праці в організації є відрядна і погодинна.

Розміри премій винагород та інших виплат стимулюючого характеру встановлені організацією самостійно, що зафіксовано в колективному договорі та статуті організації.

Загальна сума прямої заробітної плати залежить від обсягу виробництва продукції, її структури і рівня витрат на окремі вироби. Останній, у свою чергу, визначає трудомісткістю і рівнем оплати праці за 1 людино-годину.

На початку необхідно дізнатися, як змінилася собівартість одиниці продукції за рахунок трудомісткості продукції та рівня середньогодинної оплати праці по ТОВ "Бюрократ" (таблиці 8, 9). Розрахунок зробимо способом абсолютних різниць за формулою (9).

Таблиця 8 Факторний аналіз заробітної плати в розрахунку на одиницю продукції ТОВ "Бюрократ" за I - II квартал 2008 р.

Питома трудомісткість, чел.-час/бланк

Рівень оплати за 1 люд.-год., Руб.

Зарплатня на одиницю продукції, грн. / бланк

Зміна, руб.
загальне

в тому числі за рахунок

I

II

I

II

I

II


трудомісткості

рівня оплати праці

0,004

0,005

51,17

54,98

0,20

0,27

0,07

0,05

0,02

Таблиця 9 Факторний аналіз заробітної плати в розрахунку на одиницю продукції ТОВ "Бюрократ" за I - III квартал 2008 р.

Питома трудомісткість, чел.-час/бланк

Рівень оплати за 1 люд.-год., Руб.

Зарплатня на одиницю продукції, грн. / бланк

Зміна, руб.
загальне

в тому числі за рахунок

I

III

I

III

I

III


трудомісткості

рівня оплати праці

0,004

0,006

51,17

53,85

0,20

0,32

0,12

0,10

0,02

Отримані дані показують, що заробітна плата по ТОВ "Бюрократ" на одиницю продукції виросла через підвищення рівня оплати праці та збільшення обсягів виробництва продукції.

Далі слід визначити вплив факторів на зміну суми зарплати на весь обсяг виробництва продукції (формула (8)). Для цього можна так само використовувати спосіб абсолютних різниць. Для початку визначимо вплив факторів на зміну суми зарплати за I - II квартали 2008 р.:

Δ ЗПi (V ВП) = Δ V ВПi х ТЕi0 х ОТi0 = (1430,00 - 1254,00) х 0,004 х 51,17 = +36,02 тис. руб.;

Δ ЗПi (ТІ) = Δ V ВПi1 х ТЕi х ОТi0 = 1430,00 х (0,005-0,004) х 51,17 = + 73,17 тис. руб.;

Δ ЗПi (ОТ) = Δ V ВПi1 х ТЕi1 х ОТi = 1430,00 х 0,005 х (54,98 - 51,17) = +27,24 тис. руб.

Вплив факторів на зміну суми зарплати за I - III квартали 2008 р.:

Δ ЗПi (V ВП) = Δ V ВПi х ТЕi0 х ОТi0 = (1855,00 - 1254,00) х 0,004 х 51,17 = +123,01 тис. руб.;

Δ ЗПi (ТІ) = Δ V ВПi1 х ТЕi х ОТi0 = 1855,00 х (0,006 - 0,004) х 51,17 = + 189,84 тис. руб.;

Δ ЗПi (ОТ) = Δ V ВПi1 х ТЕi1 х ОТi = 1855,00 х 0,006 х (53,85 - 51,17) = +29,82 тис. руб.

Загальна сума прямої заробітної плати в цілому по організації залежить не тільки від даних факторів, але і від виробничих обсягів продукції: при збільшенні частки обсягу продукції вона зростає, і навпаки (табл. 8, 9). Розрахунок проведемо за формулою (7).

Таблиця 10 Загальна сума заробітної плати на виробництво продукції за I - II квартал 2008 р.

Показник

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Сума, тис. руб.

ЗП0

V ВП i 0 х ТІ i 0 х ВІД i 0

1254,00 х 0,004 х 51,17

256,67

ЗПусл1

ЗП0 х Iv вп

256,67 х 1,14

292,60

ЗПусл 2

V ВП i 1 х ТІ i 0 х ВІД i 0

1430,00 х 0,004 х 51,17

292,69

ЗПусл 3

V ВП i 1 х ТІ i 1 х ВІД i 0

1430,00 х 0,005 х 51,17

365,87

ЗП1

V ВП i 1 х ТІ i 1 х ВІД i 1

1430,00 х 0,005 х 54,98

393,11

Таблиця 11Общая сума заробітної плати на виробництво продукції за I - III квартал 2008 р.

Показник

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Сума, тис. руб.

ЗП0

V ВП i 0 х ТІ i 0 х ВІД i 0

1254,00 х 0,004 х 51,17

256,67

ЗПусл1

ЗП0 х Iv вп

256,67 х 1,48

379,88

ЗПусл 2

V ВП i 1 х ТІ i 0 х ВІД i 0

1855,00 х 0,004 х 51,17

379,68

ЗПусл 3

V ВП i 1 х ТІ i 1 х ВІД i 0

1855,00 х 0,006 х 51,17

569,52

ЗП1

V ВП i 1 х ТІ i 1 х ВІД i 1

1855,00 х 0,006 х 53,85

599,35

Загальний перевитрата по прямій заробітної плати на весь випуск продукції за I - II квартал 2008 р. (табл. 10) становить 136,44 тис. руб. (393,11 - 256,67), у тому числі за рахунок:

 1. збільшення обсягу випуску продукції:

Δ ЗП V ВП = ЗПусл1 - ЗП0 = 292,60 - 256,67 = + 35,93 тис. руб.;

 1. незначної зміни структури виробництва продукції:

Δ ЗПстр = ЗПусл 2 - ЗПусл1 = 292,69 - 292,60 = + 0,09 тис.руб.;

 1. збільшення трудомісткості продукції:

Δ ЗПте = ЗПусл 3 - ЗПусл 2 = 365,87 - 292,69 = + 73,18 тис. Руб.;

 1. підвищення рівня оплати праці:

Δ ЗПот = ЗП1 - ЗПусл 3 = 393,11 - 365,87 = + 27,24 тис. руб.

Загальний перевитрата по прямій заробітної плати на весь випуск продукції за I - III квартал 2007 р. (табл. 11) розробляє 342,68 тис. руб. (599,35 - 256,67), у тому числі за рахунок:

1) збільшення обсягу випуску продукції:

Δ ЗП V ВП = ЗПусл1 - ЗП0 = 379,88 - 256,67 = + 123,21 тис. руб.;

2) незначної зміни структури виробництва продукції:

Δ ЗПстр = ЗПусл 2 - ЗПусл1 = 379,68 - 379,88 = -0,2 тис.руб.;

 1. збільшення трудомісткості продукції:

Δ ЗПте = ЗПусл 3 - ЗПусл 2 = 569,52 - 379,68 = + 189,84 тис. Руб.;

 1. підвищення рівня оплати праці:

Δ ЗПот = ЗП1 - ЗПусл 3 = 599,35 - 569,52 = + 29,83 тис. руб.

Таке збільшення прямих трудових витрат вважається виправданим, тому що при збільшенні обсягу випуску продукції спостерігається зниження трудомісткості.

Аналіз непрямих витрат. Непрямі витрати в собівартості продукції ТОВ "Бюрократ" представлені наступною статтею - загальновиробничі витрати. Практично всі непрямі витрати є умовно - постійними, тобто не залежать безпосередньо від зміни обсягу виробництва. Непрямі витрати не впливають на діяльність ТОВ "Бюрократ".

Отже, в результаті проведеного аналізу собівартість продукції були виявлені наступні негативні моменти в діяльності ТОВ "Бюрократ".

По-перше, виробництво ТОВ "Бюрократ" є матеріаломістким. Основна питома вага в собівартості продукції (більше 60%) займають витрати на сировину та матеріали. Отже, собівартість бланка безпосередньо залежить від вартості матеріалів.

Таким чином, найважливішим напрямком зниження витрат на виробництво буде пошук резервів по скороченню цих витрат.

Хоча виробництво є, не є затратоемкую. Витрати на 1 карбованець виробленої продукції скоротилися на 2,27% в II кварталі в порівнянні з I кварталом 2008 р., і на 11,5% в III кварталі порівняно з I кварталом. Фактична сума прибутку, отримана в скорочення собівартості в II кварталі в порівнянні з I кварталом, дорівнює 10076,58 тис. крб., А в III кварталі порівняно з I кварталом - 51018,36 тис. крб. Значить, отриманий результат дозволяє судити про зменшення в загальному випуску частки виробів, за якими організація отримує відносно меншу економію.

По-друге, виробництво є трудомістким. Загальний перевитрата по заробітній платі склав на весь випуск продукції за I - II квартал 2008 р. 136,44 тис. руб., А за I - III квартал 2008 р. складає 342,68 тис. руб. Що пов'язано, перш за все, зі збільшенням обсягу випуску продукції та підвищенням рівня оплати праці. Проте, зростання чисельності персоналу за 9 місяців 2008 р. також зумовлює зростання витрат по заробітній платі.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що виробництво ТОВ "Бюрократ" є ресурсоємним.

Таким чином, можна визначити основні шляхи зниження собівартості продукції ТОВ "Бюрократ":

 1. раціональне використання сировини та матеріалів;

 2. збільшення обсягу її виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства;

 3. вдосконалення організації виробництва і праці;

 4. підвищення технічного рівня виробництва за рахунок впровадження нової, прогресивної технології.

2.3 Заходи, що підвищують ефективність управління витратами ТОВ "Бюрократ"

Основною метою управління витратами є економія ресурсів і підвищення ефективності їх використання для зменшення собівартості продукції і, як наслідок, збільшення прибутку і рентабельності.

Скорочення витрат є більш ефективним інструментом збільшення прибутку, ніж збільшення продажів. За оцінками фінансистів зменшення витрат на 5-7% збільшує прибуток на таку ж величину як і збільшення обсягу продажів на 30% при незмінній рентабельності. Зміна собівартості істотно впливає на обсяг продажів, мінімально необхідний для беззбиткового функціонування підприємства, на вибір відпускних цін, на рентабельність і, як наслідок, на залучення кредитів.

Основним завданням зниження собівартості продукції є виявлення внутрішньовиробничих резервів зниження собівартості продукції та розрахунок впливу на неї окремих техніко-економічних факторів.

Під резервами зниження собівартості продукції розуміються наявні, але не використані можливості зниження її собівартості шляхом поліпшення використання техніки, матеріальних і грошових ресурсів організації, підвищення продуктивності праці. Мобілізація внутрішніх резервів зниження собівартості забезпечує підвищення прибутку, а, отже, і підвищення ефективності виробництва в цілому.

Результати аналізу показали, що основними резервами зниження собівартості продукції ТОВ "Бюрократ" є:

1. Скорочення витрат на її виробництво за рахунок економного використання сировини і матеріалів.

Економія сировини і матеріалів має суттєве значення у зв'язку з високою питомою вагою цих витрат у собівартості продукції (більше 60%). Тому навіть незначне заощадження сировини, матеріалів при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по ТОВ "Бюрократ" дає великий ефект.

2. Збільшення обсягу її виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності ТОВ "Бюрократ".

У зв'язку зі збільшенням обсягу випуску продукції зростають тільки змінні витрати, сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється.

3. Підвищення технічного рівня виробництва за рахунок впровадження більш нової, прогресивної технології виробничих процесів.

Найважливішим фактором підвищення ефективності виробництва був і залишається науково - технічний процес. У ТОВ "Бюрократ" він впроваджується повільно. Удосконаленню нових технологій та обладнання приділяється недостатня увага. Поки перевага віддається більше ручної праці, який є затратоемкую.

Підвищити технічний рівень виробництва, продуктивність праці, знизити трудомісткість виробництва можна за рахунок купівлі нового обладнання: КПК і програмного забезпечення для них.

За допомогою КПК торгові представники зможуть відправляти заявки безпосередньо на сервер ТОВ "Бюрократ" який буде автоматично їх обробляти. За рахунок цього можна буде скоротити двох операторів із заробітною платою 1910 тис.рублей.

Такий спосіб роботи випробуваний на багатьох підприємствах і дає позитивні результати.

Основними перевагами цього варіанту програми є:

1) прискорення отримання заявки від клієнтів;

2) простота в експлуатації;

3) легко освоїти програму.

Єдиний недолік це ціна - 96 тис. руб. Проте, вартість не має принципового значення, так як вона окупається протягом декількох місяців.

Висновок

В умовах ринкової економіки витрати на виробництво продукції, що формують собівартість продукції - це найважливіший показник комерційної діяльності організацій, що характеризує якість і ступінь використання трудових та матеріальних ресурсів, результати впровадження нової техніки, ритмічність виробництва, ощадливість у витраті засобів, якість управління. Собівартість продукції є вихідною базою для визначення цін, а так само робить безпосередній вплив на прибуток, рівень рентабельності.

Аналіз собівартості продукції проводився з метою виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зниження витрат на виробництво, контроль за факторами і причинами відхилень, реалізацію і забезпечення зростання прибутку.

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:

1. Загальна сума витрат зросла на 193,30 тис. руб. в II кварталі в порівнянні з I кварталом, або на 8,31%, у тому числі за рахунок зміни обсягу виробництва продукції і її структури на 108,8 тис. руб., або на 4,68%, за рахунок зростання собівартості продукції - на 84,5 тис. руб., або на 3,63%;

- В III кварталі порівняно з I кварталом - на 436,00 тис. руб., Або на 18,75%, у тому числі за рахунок зміни обсягу виробництва продукції і її структури на 125,8 тис. руб., Або на 5 , 41%, за рахунок зростання собівартості продукції на 310,2 тис. руб., або на 13,34%.

2. Витрати на карбованець виробленої продукції в II кварталі в порівнянні з I кварталом зменшилися на 2,27%, а в III кварталі порівняно з I кварталом - на 11,5%. Фактична сума прибутку, отримана в результаті зниження собівартості в II кварталі в порівнянні з I кварталом, дорівнює 10076,58 тис. крб. (4539,00 х 2,22), а в III кварталі порівняно з I кварталом - 51018,36 тис. крб. (4539 х 11,24).

3. Загальна сума прямих матеріальних витрат на виробництво продукції збільшилася в II кварталі в порівнянні з I кварталом на 420,00 тис. руб., В за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів (на 260,00 тис. руб.) Та підвищення обсягу виробництва продукції (на 319,20 тис. руб.); в III кварталі порівняно з I кварталом загальна сума прямих матеріальних витрат на виробництво продукції збільшилася 450 тис. руб., за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів (на 265,00 тис. руб.) та підвищення обсягу виробництва продукції (на 185,00 тис. руб.).

4. По прямій заробітній платі стався перевитрата, який становить за I - II квартал 2008 р. - 136,44 тис. руб., А за I - III квартал 2008 р. складає 342,68 тис. руб.

Це пов'язано, перш за все, зі збільшенням обсягу випуску продукції на 35,93 тис. руб. - За I - II квартал і на 123,21 тис. руб. - За I - III квартал. А так само збільшення трудомісткості на 73,81 тис. руб. - За I - II квартал і на 189,84 тис. руб. - За I - III квартал.

5. На основі проведених розрахунків було виявлено, що загальновиробничі витрати практично не залежать від обсягу виробництва, а на частку всіх інших факторів припадає 100% зміни його рівня.

Результати проведеного аналізу показали, що основними резервами зниження собівартості продукції ТОВ "Бюрократ" є:

1) ефективне використання матеріальних ресурсів, яке призведе до зниження матеріаломісткості продукції, що в свою чергу дозволить вивільнити резерв зниження собівартості в розмірі 1820000 крб.;

2) збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності ТОВ "Бюрократ" дозволить знизити умовно - постійні витрати на 0,50 руб.;

3) впровадження у виробничий процес ТОВ "Бюрократ" нового обладнання дозволить знизити витрати по заробітній платі на 20 000 руб. в місяць.

Список використаної літератури

1. Балабанов, І. Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта / І. Т. Балабанов .- М.: Фінанси і статистика, 2002. - 112 с.

2. Вахрушина, М. А. Управлінський облік: від теорії до сучасній практиці: Навчально-практичний посібник. Наук. розробка, коментарі, поради та рекомендації д.е.н., професора ХТРЕІУ М. А. Вахрушина / / Б-чка "Рос. газ." - 2005, - № 9.

3. Волков, О. М. Економіка підприємства / О. М. Волков. - М.: ИНФРА - М, 2002. -52 С.

4. Гінзбург, А. І. Економічний аналіз / А. І. Гінзбург. - СПб.: Пітер, 2004. - 480 с.

5. Грузинів, В. П. Економіка підприємства / В. П. Грузинів. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 795 с.

6. Івашкевич, В. Б. Бухгалтерський управлінський облік / В. Б. Івашкевич. - М.: Економіст, 2003. - 618 с.

7. Каверіна, О. Д. Управлінський облік: системи, методи, процедури / О. Д. Каверіна. - М.: Фінанси і статистика, 2003.-352 с.

8. Карпова, Т. П. Управлінський облік / Т. П. Карпова. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 350 с.

9. Керімов, В. Е. Управлінський облік / В. Е. Керімов. - М.: Видавничо - торговий центр "Маркетинг", 2001. - 268 с.

10. Ковальов, В. В. Аналіз господарської діяльності / В. В. Ковальов. - М.: ПБОЮЛ, 2000. - 421 с.

11. Колч, Н. В. Фінанси підприємств / Н. В. Колч. -М.: ЮНИТИ, 2003. - 350 с.

12. Кондратова, І. Г. Основи управлінського обліку / І. Г. Кондратова. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 144 с.

13. Ларіонов, А. Д. Бухгалтерський облік / А. Д. Ларіонов. - М.: ПРОСПЕКТ, 2004. - 392 с.

14. Мельник, М. В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності / М. В. Мельник. - М.: Економіст, 2004. - 320 с.

15. Молибога, Т. А. Комплексний економічний аналіз фінансосово - господарської діяльності організації / Т. А. Молібог. - М.: гуманітарії. вид. центр ВЛАДОС, 2005. - 383 с.

16. Миколаєва, О. Є. Управлінський облік / О. Є. Ніколаєва. - М.: Едіторіал УРСС, 2003. - 320 с.

17. Павлова, Л. М. Фінанси підприємств / Л. М. Павлова. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 639 с.

18. Раицкий, К. А. Економіка підприємства / К. А. Раицкий. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр "Маркетинг", 2004 .- 696 с.

19. Савицька, Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г. В. Савицька. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 330 с.

20. Собівартість продукції: планування, аналіз, резерви зниження. Наук. розробка теми, коментарі та рекомендації / / Б-чка "Рос. газ". - 2006. - № 3

21. Сергєєв, І. В. Економіка підприємства / І. В. Сергєєв. - М.: Фінанси і статистика, 2005.

22. Стоянова, Е. С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / Є. С. Стоянова. - М.: Перспектива, 2006. - 405 с.

23. Тітов, В. І. Економіка підприємства / В. І. Тітов. - М.: Видавничо - торгова корпорація "Дашков і К º", 2004. - 462 с.

24. Хотинська, Г. І. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г. І. Хотинська, Т. В. Харитонова. - М.: Изд-во "Справа і Сервіс", 2007. - 240 с.

25. Чернов, В. А. Управлінський облік і аналіз комерційної діяльності / В. А. Чернов. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 320 с.

26. Шеремет, А. Д. Управлінський облік / А. Д. Шеремет. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2002. - 512 с.

27. Шеремет, А. Д. Методика фінансового аналізу / А. Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2002 р.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
213.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Мінімізація витрат при виробництві сільгосппродукції молоко
Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності мяких
Аудиторська перевірка витрат на виробництво та реалізації готової продукції
Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків
Облік витрат виходу продукції робіт послуг і визначення собівартост
Облік витрат виходу продукції робіт послуг і визначення собівартості
Калькулювання продукції сучасні методи калькулюванн
Аналіз реалізації продукції підприємства
Калькулювання собівартості продукції та методи обліку витрат
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru