Сутність і роль тесту-опитувальника Стреляу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

Сутність і роль тесту-опитувальника Стреляу

Запоріжжя, 2010

Темперамент - це найбільш загальна формально-динамічна характеристика індивіда. Сам по собі темперамент не визначає рівень успішності особистості в тій чи іншій сфері професійної сфері. Тим не менш, накладаючи свій відбиток на індивідуальні особливості особистості, темперамент може впливати на роботу, навчання та взагалі діяльність людини.

Для організації результативною і найбільш ефективної діяльності особистості вкрай важливо знати яким чином і наскільки послідовно і стабільно психічні структурні особливості виявляються і впливають на виробничу діяльність фахівця.

Найбільш наочно така залежність структурних психічних особливостей та умов діяльності, отже, і її результатів, проявляється у відповідності динамічних особливостей та їх застосування в процесах діяльності.

Очевидно, що слабкий тип темпераментного психічного реагування, володіючи своїми оптимальними межами порогового збудження, залежно потребує і в умовах, коли таке порушення не перевищує можливостей його сприйняття. Оптимальні межі такого реагування в кількісному вираженні значно поступаються динамічним кордонів сильного типу.

Нормальні умови іннервації для сильного типу є далеко не нормальними для слабкого. Навіть обмежене емоційне взаємодія таких типів між собою може сприйматися психікою слабкого типу як тиск. Тому цілком природно, що і зовні, слабкий тип не володіє відповідними якостями, і внутрішньо активно уникає і таких умов функціонування і таких взаємодій.

Такі особливості психічної структури формують своєрідне взаємне невідповідність і з боку умов організаційної діяльності і з боку психіки, спочатку захищаючи її від прагнень потрапити в умови, які не є оптимальними.

Менш наочно й інакше залежно від умов діяльності проявляються у психічні особливості представників сильної, неврівноваженого типу темпераменту.

Для них будь-які умови виробничого взаємодії є оптимальними і особистісно кращими. У таких випадках процеси відповідності діяльності починають регулюватися механізмами управління їх особистісної активністю і можливостями формування інтересу до її результатів.

Наявність таких поведінкових якостей як запальність, нестриманість, відсутність самовладання в сукупності зі значною діяльнісної активністю формується структурними психічними якостями і властивостями і залежить від ступеня їх вираженості, рівня особистісної адаптації та здатності ними самокеровані і управлятися. Успішність і ефективність їх діяльності залежить від того, наскільки процеси збудження перевищують процеси гальмування і як таке психічне реагування проявляється в різних умовах і ситуаціях життєдіяльності.

Для оцінки темпераменту та його властивостей розроблено чимало діагностичних інструментів. Існують лабораторні методи діагностики, що дають достатньо об'єктивну інформацію про загальну активності, швидкості виникнення психічних процесів, їх інтенсивності та стійкості, темпі і ритмі діяльності та поведінки людини. Але ці методи складно, а іноді й просто неможливо (у силу багатьох причин), використовувати в роботі кадрових служб, в рамках соціальної роботи.

Один з них - Тест-опитувальник темпераменту Я. Стреляу, який так і називається: "Особистісний опитувальник Я. Стреляу". Він призначений для діагностики основних властивостей нервової системи - сили процесу збудження / гальмування і рухливості. Тест призначений для вивчення типу нервової діяльності осіб юнацького віку і дорослих.

В основі опитувальника лежить концепція І. П. Павлова про три основні властивості нервової системи: силі слабкості, врівноваженості неврівноваженості, рухливості - інертності.

Комбінації цих властивостей нервової системи визначає тип вищої нервової діяльності. За силою процесу збудження розрізняють сильний або слабкий тип нервової системи. Сильний тип нервової системи в залежності від переважання процесів збудження або гальмування може бути врівноваженим і неврівноваженим. Сильний врівноважений тип, у свою чергу, підрозділяється на рухливий та інертний.

Таким чином після визначення структури темпераменту методикою Я. Стреляу ми можемо отримати кількісне вираження збудження, гальмування і рухливості процесів нервової діяльності.

Кожен із цих процесів окремо відображає базисну структуру психіки як її особливу здатність або властивість.

Високий рівень сили збуджувального процесу: нервова система витримує тривале і часто повторюване збудження. Характерна здатність до здійснення ефективної діяльності в ситуації, що вимагає енергійних дій.

Низький рівень сили збуджувального процесу: протилежний попередньому.

Високий рівень сили гальмівного процесу: характерна здатність до відмови від активності в умовах заборон.

Низький рівень сили гальмівного процесу: можлива здатність до неадекватних імпульсивних дій у ситуаціях, що вимагають відмови від активності. Висока рухливість нервових процесів: характерна здатність до швидкої перебудови при зіткненні з новою ситуацією, виражена готовність і бажання взаємодіяти з новими явищами і предметами.

Низька рухливість нервових процесів: можливі труднощі у переході до нових навичок, уникнення нових ситуацій.

Аналізується також додатковий індекс R (врівноваженість), обчислюється як відношення значення показника сили порушення та значення показника сили гальмування. Врівноваженість нервових процесів збудження і гальмування тим вище, чим ближче значення R до одиниці.

Реально, рухливість нервових процесів має дві природи, психічні фундаменти яких різні:

власне рухливість, як здатність нервової системи до швидкого переключення збудливих і гальмівних процесів;

лабільність, як здатність до швидкого припинення реагування при завершенні процесу нервового впливу.

У даній методиці обидві природи рухливості об'єднані поведінковими особливостями як здатністю до швидкої перебудови процесів нервової діяльності при зіткненні з новими ситуаціями і виражаються як особистісна готовність і бажання взаємодіяти з новими ситуаціями і явищами.

Комбінування цих трьох процесів і особливостей функціонування нервової системи та їх кількісне вираження у методиці Я. Стреляу дозволяє послідовно аналізувати темперамент, відносячи його до певних умовним типами:

Сильний - слабкий = типологічно розділяючи енергетичні можливості психіки оптимально реагувати і функціонувати у власних кордонах між мінімальним порогом збудження, перевищення якого «включає» здатність реагування і граничним порогом, за яким вплив перевищує можливості психіки реагувати адекватно реагувати або взагалі, включаючи механізми позамежного гальмування.

Особистісні особливості енергетичних можливостей психіки порівнюються з діагностичними статистичними границями та відповідно до показників фактора, відносяться до того чи іншого полюсу, що відбиває свої особливості поведінки. Залежності між бажаний умовами і ситуаціями життєдіяльності та енергетичними можливостями психіки, відбиваючись у співвіднесеності до сильного або слабкого типу, одночасно відображають і стабільні поведінкові особливості, однаково проявляються в багатьох ситуаціях, що вимагають енергетичних реакцій. Сильний тип, володіючи своїми енергетичними можливостями, формує свої поведінкові реакції, слабкий тип - свої.

Сильний тип, відрізняючись від слабкого типу пороговими показниками реагування на порушення і, як наслідок, поруч поведінкових особливостей, вже у своїх кордонах має стабільні поведінкові модифікації, що формуються особливостями взаємодії процесів збудження-гальмування.

Залежно від особливостей такої взаємодії та превалювання одного механізму реагування над іншим у загальному процесі психічного реагування, формуються свої поведінкові особливості, різняться типологічно.

Сильний тип поділяється на урівноважений і неврівноважений.

У врівноваженого типу темпераментного реагування механізми збудження і гальмування в загальному процесі психічного реагування значимо збалансовані і виражаються в поведінці як свій комплекс особистісних умов, засобів і можливостей життєдіяльності.

У неврівноваженого типу механізми збудження превалірют над механізмами гальмування, що й у поведінці виражається як особлива стійка система життєдіяльності зі своїми особливими умовами, засобами і можливостями.

Сильний тип темпераментного реагування, що володіє особливостями врівноваженого взаємодії механізмів збудження і гальмування в загальному процесі психічного реагування, також володіє модифікаційним особливостями, відбивається в поведінці і формуються, механізмами рухомого або інертного психічного реагування.

Рухливість психічних процесів формує свої оптимальні умови психічного реагування і формує свій тип темпераментних особливостей і свою стратегію поведінки. Інертність психічних процесів потребує своїх оптимальних умовах і загальний процес психічного реагування приймає вигляд своїх типологічних особливостей, що і особливим чином виражається в поведінці.

Методика Я. Стреляу побудована і працює таким чином, що реципієнт, вибираючи із запропонованих, кращі для себе ситуації, кошти або способи реагування, тим самим виражає особливості свого структурної будови психіки і певним чином показує які умови, засоби і способи життєдіяльності є для нього кращими і найбільш йому відповідають. Такі залежності будови психіки та умов, засобів і способів життєдіяльності прогностично достатні і дозволяють будувати моделі особистісного відповідності лише в тих випадках, коли темпераментні типологічні особливості виражені яскраво і між ними і поведінкою немає модифікаційних спотворень, що практично буває досить рідко.

Адаптаційні механізми розвитку психіки, велика варіабельність використання доступних коштів, механізми формування особистісної спрямованості і безліч інших факторів, що впливають на особливості особистісної стратегії поведінки не дають можливості сформувати вичерпну і практично застосовну психологічну модель особистості, обмежившись лише визначенням типологічних темпераментних особливостей.

Своє ставлення до умов діяльності і її результатами, свої особливості реалізації особистісних коштів може проявлятися і проявляється й у власників інших типів темпераментного реагування.

Структура та особливості нервової діяльності - це своєрідна основа поведінкових і характерологічних особистісних особливостей, русло психофізіологічних параметрів, в рамках яких формується і реалізується комплекс особистісних особливостей і властивостей, набуваючи вигляду особистісно особливою стратегії поведінки.

При моделюванні особистісної діяльності та аналізі організаційних відповідностей необхідно, але мало знати основу особистісних психічних особливостей.

Необхідно визначити і стабільні поведінкові та характерологічні залежності, що перетворюють особистісно особлива поведінка в стійку стратегію проявів механізмів і засобів взаємодій, відносин до умов, формування та реалізацію мотивів і потреб та ряд інших властивостей і якостей, які формують з типових темпераментних особливостей психічного реагування індивідуально особливі поведінкові і характерологічні риси і властивості.

У процесі тестування випробуваному пропонується питання про особливості поведінки випробуваного в різних умовах і ситуаціях. Це не випробування розуму чи здібностей, тому немає відповідей поганих чи добрих. На питання треба відповідати по черзі, не повертаючись до попередніх відповідей. Відповідати необхідно "так", "ні", "не знаю".

Психологічний тест Я. Стреляу містить три шкали, реалізовані у вигляді переліку з 134 питань. Результат підраховується окремо по кожній шкалі. Відповідь, що співпадає з ключем, оцінюється в два бали, нейтральний відповідь в один бал. "Сирі" бали за кожною шкалою порівнюються із статистичними кордонами:

Шкала

М (х) +

-S

1

37

12

2

32

11

3

36

12

де М (х) - середнє від нормативної вибірки, а S - стандартне відхилення.

Якщо результат попадає в межі М + - S, то показник вважається середньо вираженим. Відхилення в ту або іншу сторону відповідно вважається високим або низьким рівнем вираженості даної властивості.

Оцінка кожного властивості (сили процесів збудження і гальмування), а також їх рухливості, проводиться шляхом підсумовування балів, отриманих за відповіді на запитання. Якщо відповідь випробуваного збігається з кодом, то він оцінюється у 2 бали, якщо не збігається, то випробовуваний отримує нульову оцінку. Відповідь "не знаю" оцінюється в 1 бал.

Код

1. Сила процесів збудження

"Так" - 3, 4, 7, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 32, 39, 45, 56, 60, 61, 66, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 94, 97, 98, 102, 105, 106, 113, 114, 117, 121, 122, 124, 130, 132, 133, 134.

"Ні" -47, 51, 107, 123.

2. Сила процесів гальмування

"Так" - 2, 5, 8, 10, 12, 16, 27, 30, 37, 38, 41, 48, 50, 52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 77, 84, 87, 89, 90, 96, 99, 103, 108, 109, 110, 112, 118, 120, 125, 126, 129.

"Ні" - 18, 34, 36, 59, 67, 128.

3. Рухливість нервових процесів

"Так" - 1, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 54, 55, 64, 68, 71, 74, 76, 79, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 107, 111, 115, 116, 119, 127, 131.

"Ні" -25, 57, 63.

Діагноз: сума на 42 балів і вище по кожній властивості розглядається як висока ступінь його вираженості.

ТЕКСТ ОПИТУВАЧА

 1. Чи відносите Ви себе до людей, легко встановлює товариські контакти?

 2. Чи здатні Ви утриматися від тієї або іншої дії до моменту, поки не отримаєте відповідного розпорядження?

 3. Чи достатньо Вам нетривалого відпочинку для відновлення сил після тривалої роботи?

 4. Чи вмієте Ви працювати в несприятливих умовах?

 5. Утримуйтеся Ви під час дискусій від неділових, емоційних аргументів?

 6. Чи легко Ви повертаєтеся до раніше виконуваної роботи після тривалої перерви (відпустки, канікул)?

 7. Будучи захопленим роботою, забуваєте Ви про втому?

 8. Чи здатні Ви, доручивши кому-небудь певну роботу, терпляче чекати її закінчення?

 9. Засинаєте Ви однаково легко, лягаючи спати в різний час доби?

 10. Чи вмієте зберігати таємницю, якщо Вас про це попросять?

 11. Чи легко Вам повертатися до роботи, якою Ви не займалися кілька тижнів або місяців?

 12. Чи можете Ви терпляче пояснювати кому-небудь щось незрозуміле?

 13. Чи подобається Вам робота, що вимагає розумової напруги?

 14. Чи викликає у Вас монотонна робота нудьгу або сонливість?

 15. Чи легко Ви засинаєте після сильних переживань?

 16. Чи можете ви, якщо потрібно, утриматися від прояву своєї переваги?

 17. Чи ведете Ви себе так само, як зазвичай, у присутності незнайомих людей?

 18. Чи важко Вам стримати злість і роздратування?

 19. Чи в змозі Ви володіти собою у важкі хвилини?

 20. Чи вмієте Ви, коли це потрібно, пристосувати свою поведінку до поведінки оточуючих?

 21. Чи охоче Ви беретеся за виконання відповідальних робіт?

 22. Чи впливає звичайне оточення, в якому Ви знаходитесь, на Ваш настрій?

 23. Чи здатні Ви переносити невдачі?

 24. У присутності того, від кого Ви залежите, кажете Ви так само вільно, як завжди?

 25. Чи викликають у Вас роздратування несподівані зміни у розпорядку дня?

 26. Чи є у Вас на все готова відповідь?

 27. Чи в змозі Ви вести себе спокійно, коли чекаєте важливе для себе рішення?

 28. Чи легко Ви організуєте перші дні своєї відпустки, канікул?

 29. Чи володієте Ви швидкою реакцією?

 30. Чи легко Ви пристосовуєте свою ходу або манеру до ходи або манері людей більш повільних?

 31. Лягаючи спати, засинаєте Ви швидко?

 32. Чи охоче Ви виступаєте на зборах, семінарах?

 33. Чи легко Вам зіпсувати настрій?

 34. Чи легко Ви відриваєтеся від виконуваної роботи?

 35. Утримуйтеся Ви від розмов, якщо вони заважають іншим?

 36. Чи легко Вас спровокувати на що-небудь?

 37. При спільному виконанні будь-які роботи чи легко Ви спрацьовує з партнером?

 38. Чи завжди Ви замислюєтеся перед виконанням будь-якого важливої ​​справи?

 39. Якщо Ви читаєте будь-якої тест, то чи вдається Вам стежити від початку до кінця за ходом міркувань автора?

 40. Чи легко Ви вступаєте в розмову з попутниками?

 41. Утримуйтеся Ви від переконання кого-небудь про те, що він не правий, якщо така поведінка доцільно?

 42. Чи охоче Ви беретеся за роботу, що вимагає великої спритності рук?

 43. Чи в змозі Ви змінити вже прийняте рішення, враховуючи думку інших?

 44. Чи швидко Ви звикаєте до нової системи роботи?

 45. Чи можете Ви працювати і вночі, після того, як працювали весь день?

 46. Чи швидко Ви читаєте белетристичну літературу?

 47. Чи часто Ви відмовляєтеся від своїх намірів, якщо виникають перешкоди?

 48. Чи зберігаєте Ви самовладання в ситуаціях, які того потребують?

 49. Прокидаєтеся Ви зазвичай швидко і без зусиль?

 50. Чи в змозі Ви утриматися від моментальної, імпульсивної реакції?

 51. Чи можете Ви працювати в галасливій обстановці?

 52. Чи можете Ви утриматися, коли необхідно, від того, щоб не сказати правду в очі?

 53. Успішно Ви стримуєте хвилювання перед іспитом, напередодні зустрічі з начальником?

 54. Чи швидко Ви звикаєте до нового середовища?

 55. Чи подобаються Вам часті зміни і різноманітності?

 56. Відновлюєте чи повністю свої сили після нічного відпочинку, якщо напередодні вдень у Вас була важка робота?

 57. Чи уникаєте Ви занять, виконання яких вимагає різноманітних дій протягом короткого часу?

 1. Як правило, Ви самостійно справляєтеся з виниклими труднощами?

 2. Чи очікуєте Ви закінчення промови кого-небудь, перш ніж почнете говорити самі?

 3. Вміючи плавати, стрибнули б Ви у воду, щоб врятувати потопаючого?

 4. Чи здатні Ви до напруженої роботи, навчання?

 5. Чи можете Ви утриматися від недоречних зауважень?

 6. Чи надаєте Ви значення постійного місця під час роботи, прийому їжі, на лекціях?

 7. Чи легко Вам переходити від одного заняття до іншого?

 8. Зважуєте Ви всі "за" і "проти" перед тим, як прийняти важливе рішення?

 9. Чи легко Ви долаєте зустрічаються вам перешкоди?

 10. Утримуйтеся Ви від розглядання чужих речей, паперів?

 11. Чи відчуваєте Ви нудьгу, коли займаєтеся стереотипної діяльністю, яка завжди виконується однаково?

 12. Чи вдається Вам дотримуватися заборони, зобов'язання в громадських місцях?

 13. Утримуйтеся Ви під час розмови, виступи або відповіді на запитання від зайвих рухів, жестикуляції?

 14. Чи подобається Вам жвавий рух навколо?

 15. Чи подобається Вам заняття (робота), що вимагає великого зусилля (великих зусиль)?

 16. Чи в змозі Ви тривалий час зосереджувати увагу на виконанні певного завдання?

 17. Чи любите Ви завдання, що вимагають швидких рухів?

 18. Чи вмієте Ви володіти собою у важких життєвих ситуаціях?

 19. Якщо треба, підніметеся Ви з ліжка відразу після пробудження?

 20. Чи можете Ви після закінчення дорученої Вам роботи терпляче чекати, поки закінчать свою роботу інші?

 21. Дієте Ви так само чітко і після того, як спостерігали (стали свідком) якогось неприємного події?

 22. Чи швидко Ви переглядаєте газети?

 23. Чи трапляється Вам говорити так швидко, що Вас важко зрозуміти?

 24. Чи можете Ви працювати, якщо у Вас болить голова і т.д.?

 25. Чи в змозі Ви працювати тривалий час без перерви?

 26. Чи може робота змінити Ваш настрій?

 27. Спокійно Ви продовжуєте роботу, яку необхідно закінчити, якщо Ваші товариші розважаються і чекають на Вас?

 28. Чи відповідаєте Ви швидко на несподівані питання?

 29. Чи швидко Ви говорите зазвичай?

 30. Чи можете Ви спокійно працювати, якщо чекаєте гостей?

 31. Чи легко Ви змінюєте свою думку під впливом розумних аргументів?

 32. Терплячі Ви?

 33. Чи можете пристосуватися до ритму роботи людини, більш повільного, ніж Ви?

 34. Чи можете Ви планувати свої заняття, щоб виконувати в один і той же час кілька взаємозалежних справ?

 35. Чи може весела компанія змінити Ваше пригнічений стан?

 36. Чи вмієте Ви без особливих труднощів виконувати декілька дій одночасно?

 37. Чи зберігаєте Ви психічну рівновагу, коли є свідком нещасного випадку на вулиці?

 38. Чи любите Ви роботу, що вимагає безлічі різноманітних маніпуляцій?

 39. Чи зберігаєте Ви спокій, якщо хто-небудь з близьких страждає?

 40. Самостійні Ви у важких життєвих умовах?

 41. Вільно чи Ви відчуваєте себе у великій незнайомій компанії?

 42. Чи можете Ви відразу перервати розмову, якщо це потрібно (наприклад, при початку кіносеансу, концерту, лекції)?

 43. Чи легко Ви пристосовуєтеся до методів роботи інших людей?

 44. Чи подобається Вам часто змінювати вид занять?

 45. Чи схильні Ви брати ініціативу у свої руки, якщо трапляється що-небудь "надзвичайне"?

 46. Утримуйтеся Ви від сміху в невідповідних ситуаціях?

 47. Починаєте Ви працювати відразу ж інтенсивно?

 48. Наважуєтеся Ви виступити проти загальноприйнятої думки, якщо Вам здається, що Ви маєте рацію?

 49. Чи вдається Вам подолати стан тимчасової депресії (пригніченості)?

 50. Чи нормально Ви засинаєте після сильного розумового втоми?

 51. Чи в змозі Ви спокійно, довго чекати, наприклад, у черзі?

 52. Утримуйтеся Ви від втручання, якщо заздалегідь відомо, що воно ні до чого не приведе?

 53. Чи можете Ви спокійно аргументувати висловлювання під час бурхливої ​​розмови?

 54. Чи можете Ви миттєво реагувати на незвичайну ситуацію?

 55. Чи ведете Ви себе тихо, якщо Вас про це не просять?

 56. Чи погоджуєтеся Ви без особливих внутрішніх коливань на хворобливі лікарські процедури?

 57. Чи вмієте Ви інтенсивно працювати?

 58. Чи охоче Ви змінюєте місця розваг, відпочинку?

 59. Чи важко Вам звикнути до нового розпорядку дня?

 60. Поспішайте Ви надати допомогу в несподіваному випадку?

 61. Присутня на спортивних змаганнях тощо, утримуйтеся Ви від несподіваних вигуків і жестів?

 62. Чи подобаються Вам заняття, що вимагають за своїм характером ведення бесіди з багатьма людьми?

 63. Чи володієте Ви мімікою?

 64. Чи подобаються Вам заняття, які вимагають енергійних рухів?

 65. Чи вважаєте Ви себе сміливою людиною?

 66. Переривається чи є у Вас голос (вам важко говорити) в незвичайній ситуації?

 67. Чи можете Ви подолати збентеження, небажання працювати в момент невдачі?

 68. Чи в змозі Ви тривалий час стояти, сидіти спокійно, якщо Вас про це просять?

 69. Чи в змозі Ви придушити веселощі, якщо це може когось зачепити?

 70. Чи легко Ви переходите від смутку до радості?

 71. Чи легко Ви виходите з рівноваги?

 72. Дотримуєтеся Ви без особливих труднощів обов'язкові у вашому середовищі правила поведінки?

 73. Чи подобається Вам виступати публічно?

 74. Приступаєте Ви звичайно до роботи швидко, без тривалого підготовчого періоду?

 75. Чи готові Ви прийти на допомогу іншому, ризикуючи своїм життям?

 76. Енергійні Ваші руху?

 77. Чи охоче Ви виконуєте відповідальну роботу?

Використані джерела

 1. http://www.effecton.ru/97.html

 2. Бодров В.О. Психологія професійної придатності. М., 2001.

 3. Русалов В. М. Опитувальник структури темпераменту. М., 1990

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
67.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика складання психологічного опитувальника
Розробка опитувальника Задоволеність роботою
Розробка опитувальника діагностики фобій і страхів
Основні правила аналізу та інтерпретації опитувальника MMPI
Валідність тесту
Створення тесту в Flash
Загальні і спеціальні методи дослідження конфліктів за допомогою опитувальника Айзенка
Аналіз акцентуації по тесту Леонгарда
Створення тесту на Visual Basic
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru