додати матеріал


Сутність і можливості системного підходу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1.1 Методичні підстави системного підходу.

Світ, в якому ми живемо, єдиний. Єдність його полягає в матеріальності. Всі явища і процеси об'єктивної дійсності взаємопов'язані і взаємозумовлені. Об'єктивними формами існування матеріального субстрату є простір і час. Найважливіша особливість нашого світу полягає в нерівномірності розподілу у просторі та часі речовини, енергій та інформації (різноманітності). Ця нерівномірність проявляється в тому, що компоненти матеріального субстрату (елементарні частинки, атоми, молекули і т.д.) групуються, об'єднуються у відносно відособлені у просторі та часі сукупності. Процес об'єднання має діалектичний характер, йому протистоїть процес роз'єднання, дезінтеграції. Але факт існування об'єднань на всіх рівнях організації матерії говорить про домінування інтеграції над дезінтеграцією. У неживій природі чинниками інтеграції є фізичні поля, в живих об'єктах - генетичні, морфологічні та інші взаємодії, у суспільстві - виробничі, економічні та інші соціальні відносини.

1.2. Сутність системного підходу.

Система - слово грецьке, буквально означає "ціле, складене з частин". В іншому значень - це порядок, визначений планомірним, правильним розташуванням частин в цілому, певний взаємозв'язками частин. Терміном "системний підхід" позначається група методів, за допомогою яких реальний об'єкт описується як сукупність взаємодіючих компонентів. Ці методи розвиваються в рамках окремих наукових дисциплін, міждисциплінарних синтезів і загальнонаукових концепцій. Необхідність системного підходу обумовлена ​​укрупненням і ускладненням досліджуваних систем, потребами в управлінні системами та інтеграції знань. Системний підхід застосовується до множинам об'єктів, окремих об'єктів і компонентів об'єктів.

1.3. Рівні системного підходу

Існує кілька різновидів системного підходу: комплексний, структурний, цілісний. Необхідно розвести ці поняття.
Комплексний підхід передбачає наявність сукупності компонентів об'єкта або застосовуваних методів дослідження. При цьому не беруться до уваги ні відносини між компонентами, ні повнота їх складу, ні відносини компонентів з цілим.
Структурний підхід передбачає вивчення складу (підсистем) і структур об'єкта. При такому підході ще немає співвіднесення підсистем (частин) і системи (цілого). Декомпозиція систем на підсистеми проводиться не єдиним чином. При цілісному підході вивчаються відносини не тільки між частинами об'єкта, а й між частинами і цілим.
Від слова "система" можна утворити інші - "системний", "систематизувати", "систематичний". У вузькому сенсі під системним підходом будемо розуміти застосування системних методів для вивчення реальних фізичних, біологічних, соціальних та інших систем. Системний підхід в широкому сенсі включає, крім цього, застосування системних методів для вирішення завдань систематики, планування та організації комплексного і систематичного експерименту.

1.4. Цілі системного підходу в психології.

Методологічні основи застосування системного підходу в психології розроблені в працях Ананьєва Б.Г. (I), Кузьміна B. П. (7), Ломова Б.Ф. (8).
Системні описи є засобом вирішення багатьох теоретичних і прикладних завдань, що постають сьогодні перед психологами (8). У теоретичному, плані - це інтеграція та систематизація психологічних знань, усунення зайвої надмірності в накопиченої інформації і скорочення за рахунок цього обсягу описів, виявлення інваріантів психологічних знань, подолання недоліків локального підходу, зменшення суб'єктивізму в інтерпретації психічних явищ. Системний підхід дозволяє виявляти прогалини в знаннях про даний об'єкт, виявляти їх неповноту, визначати завдання наукових досліджень, в окремих випадках (шляхом інтерполяції та екстраполяції) передбачати властивості відсутніх частин опису. Прикладні завдання, які вирішуються за допомогою системного підходу - це завдання психодіагностики, проектування та управління автоматизованими системами, підвищення ефективності процесу навчання, удосконалення психологічної освіти. Системні методи дозволяють представити навчальну інформацію в адекватному для сприйняття і запам'ятовування виді, дати більш цілісне опис предмета науки і перейти вперше у викладі психології від індуктивного шляху до індуктивно-дедуктивного. Системний підхід не самоціль: у кожному конкретному випадку його застосування повинно давати реальний, цілком відчутний ефект.
Спільними завданнями системних досліджень аналіз і синтез систем. У процесі аналізу система виділяється з середовища, визначаються склад і структура системи, її функції, інтегральні характеристики (властивості), системоутворюючі чинники, взаємозв'язку з середовищем. У процесі синтезу будується модель реальної системи.
Людина як предмет пізнання вивчається багатьма фундаментальними і прикладними науками (Ананьїв). Встановлено рівні опису: біологічний, фізіологічний, психологічний, соціологічний. Виділенню цих рівнів у значній мірі сприяло те, що кожному з них відповідає визначає його цілісний об'єкт: біологічному - клітина, фізіологічному - організм, психологічному - свідомість, соціальному - особистість. Інтегралом цих рівнів є людина.

1.5. Функції системних описів.

Системні описи можуть відображати статику і динаміку систем, процеси, стани, поведінку і розвиток. Такі опису є багато знакових, символічних та образних компонентів, згрупованих і впорядкованих відповідно до структури об'єктів. Ця впорядкованість знаходить своє відображення в термінах шаруватості, стадійності, періодичності, фазності і т.д.
Опису об'єктів як систем виконують ті ж функції, що і будь-які інші наукові описи: пояснювальну і показову. Але головна їх функція полягає в інтеграції інформації про об'єкт.
У прикладних областях (інженерної психології, педагогічної) системні опису виконують трансляційну функцію, функцію, функцію оптимізації подання інформації користувачу.

Список літератури

Ганзен В.А. Сутність і можливості системного підходу.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Доповідь
13.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Виховання як система Сутність системного підходу до виховання
Особливості використання системного підходу у документознавстві
Логістичне управління на принципах системного підходу
Розвиток методології системного підходу у вітчизняній педагогіці
Еволюція системного підходу в теорії та практиці управління
Проблема уяви в контексті функціонально-системного підходу
Проблема уяви в контексті функціонально системного підходу
Концептуальний метод системного підходу до експертизи якості медичної допомоги
Реалізація системного підходу до відбору і організації лексики в підручниках ВГ Будая Російський
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru