Судові пристави

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення
Я, Катаєва Анастасія Андріївна студентка четвертого курсу групи зю-509-012 Сучасної Гуманітарної Академії у відповідності з навчальним планом з 15 червня по 5 липня 2009р я проходила виробничу практику в Севському районному відділі Управління Федеральної служби судових приставів по Брянській області у судового пристава-виконавця Криловський Ольги Петрівни. Після закінчення виробничої практики я повинна була скласти письмовий звіт.
Основною метою моєї практики було ознайомлення з організацією діяльності відділу судових приставів, моє підпорядкування внутрішньому розпорядку, формування взаємовідносин з колегами по роботі, розширенню діапазону подання по роботі судових приставів, закріплення і поглиблення теоретичних знань в області юриспруденції, придбання практичного досвіду. Я повинна була дослідити завдання виконавчого провадження, принципи, за якими здійснюється виконавче провадження.
Для цього мені треба було ознайомитися з нормативно-правовими актами та науковою літературою, якими в процесі своєї діяльності керуються судові пристави.
Права та обов'язки судових приставів також були ретельно розглянуті, розгляду була піддана й ієрархічна сторона. Як майбутньому юристові мені був дуже цікавий порядок призначення на посаду судового пристава.
Одним із завдань практики було вивчення видів виконавчих документів, порядок розташування цих документів у виконавчому виробництві.
Очолює Севський районний відділ Управління Федеральної служби судових приставів по Брянській області старший судовий пристав прикріпив мене до пристава-виконавця Криловськой О.П.
У ході проробленої нами спільній роботі мені став зрозумілий порядок порушення виконавчого провадження.
Також мені стало відомо, за яких умов виконавче провадження вважається закінченим.

У своїй діяльності судові пристави керуються Конституцією Російської Федерації, Федеральним законом «Про судових приставів», Федеральним законом «Про виконавче провадження», і іншими федеральними законами, а також прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, Міністерства юстиції Російської Федерації.
На судових приставів покладаються завдання щодо забезпечення встановленого порядку діяльності Конституційного Суду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також з виконання судових актів і актів інших органів, передбачених федеральним законом про виконавче провадження .
У залежності від виконуваних обов'язків судові пристави поділяються на судових приставів, які забезпечують встановлений порядок діяльності судів (судовий пристав щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів), і судових приставів - виконавців, виконуючих судові акти та акти інших органів (судовий пристав - виконавець). Повноваження та вимоги, передбачені Федеральним законом «Про судових приставів», в рівній мірі поширюються на судових приставів щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів та судових приставів - виконавців.
Судові пристави відповідно до характеру здійснюваних ними функцій проходять професійну підготовку. Судові пристави щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів після проходження необхідної спеціальної підготовки мають право на зберігання і носіння вогнепальної зброї та спеціальних засобів.
Судові пристави при виконанні службових обов'язків носять формений одяг, мають знаки розрізнення та емблему, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Судовий пристав є посадовою особою, яка перебуває на державній службі. При вступі на посаду судовий пристав приносить присягу такого змісту: "Присягаюся при здійсненні своїх повноважень додержуватися Конституції Російської Федерації і закони Російської Федерації, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судового пристава".
На посаду судового пристава не може бути призначений громадянин, який має судимість.
Очолюють підрозділи судових приставів Старші судові пристави, старший судовий пристав:
організовує і контролює роботу очолюваного ним підрозділу і несе передбачену законодавством Російської Федерації відповідальність за виконання завдань, покладених на судових приставів;
забезпечує правильне і своєчасне виконання розпоряджень голови суду, а також судді або головуючого у судовому засіданні;
координує дії судових приставів щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів і спеціалізованих підрозділів органів внутрішніх справ щодо забезпечення безпеки суддів, засідателів, учасників судового процесу, свідків, судових приставів - виконавців;
є розпорядником депозитного рахунку підрозділи судових приставів;
здійснює спеціальні повноваження, передбачені законодавством Російської Федерації про виконавче провадження.
У процесі примусового виконання судових актів і актів інших органів, передбачених федеральним законом про виконавче провадження, судовий пристав - виконавець:
вживає заходів щодо своєчасного, повного і правильного виконання виконавчих документів;
надає сторонам виконавчого провадження (далі - сторони) або їх представникам можливість знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них витяги, знімати з них копії;
розглядає заяви сторін з приводу виконавчого провадження та їх клопотання, виносить відповідні постанови, роз'яснюючи строки і порядок їх оскарження;
зобов'язаний взяти самовідвід, якщо він зацікавлений в ході виконавчого виробництва або є інші обставини, що викликають сумніви в його неупередженості.
Судовий пристав - виконавець має право:
одержувати при вчиненні виконавчих дій необхідну інформацію, пояснення та довідки;
проводити у роботодавців перевірку виконання виконавчих документів на працюючих у них боржників та ведення фінансової документації щодо виконання зазначених документів;
давати громадянам і організаціям, які беруть участь у виконавчому виробництві, доручення з питань здійснення конкретних виконавчих дій;
входити до приміщень і сховищ, займані боржниками чи належні їм, виробляти огляди зазначених приміщень і сховищ, при необхідності розкривати їх, а також на підставі визначення відповідного суду здійснювати зазначені дії відносно приміщень і сховищ, займаних іншими особами або що належать їм;
заарештовувати, вилучати, передавати на зберігання та реалізовувати арештоване майно, за винятком майна, вилученого з обігу відповідно до закону;
накладати арешт на грошові кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, у внесках або на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях, у розмірі, зазначеному у виконавчому документі;
використовувати нежитлові приміщення за згодою власника для тимчасового зберігання вилученого майна, покладати на відповідних осіб обов'язок з його зберігання, використовувати транспорт стягувача або боржника для перевезення майна з віднесенням витрат за рахунок боржника;
у разі неясності вимог, що містяться у виконавчому документі, на підставі якого вчиняються виконавчі дії, просити суд чи інший орган, який видав виконавчий документ, про роз'ясненні порядку її виконання;
оголошувати розшук боржника, його майна або розшук дитини;
викликати громадян та посадових осіб за виконавчими документами, що перебувають у виробництві;
здійснювати інші дії, передбачені федеральним законом про виконавче провадження.
Судовий пристав зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності ущемлення прав і законних інтересів громадян і організацій.
Судовий пристав-виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ від суду або іншого органу, який його видав, або стягувача і порушити виконавче провадження, якщо не минув строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим статтею 8 цього Закону. Судовий пристав-виконавець у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження.
У постанові про порушення виконавчого виробництва судовий пристав-виконавець встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог, який не може перевищувати п'ять днів з дня порушення виконавчого провадження, і повідомляє боржника про примусове виконання зазначених вимог після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій, передбачених статтями 81 і 82 цього Закону.
Копія постанови про порушення виконавчого провадження не пізніше наступного дня після дня її винесення надсилається стягувачу, боржнику, а також до суду або інший орган, який видав виконавчий документ. З метою забезпечення виконання виконавчого документа з майнових стягнень за заявою стягувача судовий пристав-виконавець одночасно з винесенням постанови про порушення виконавчого провадження має право провести опис майна боржника і накласти на нього арешт, про що зазначається в цій постанові.
Постанова про порушення виконавчого провадження може бути оскаржено до відповідного суду у 10-денний термін.
Тимчасові обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації
1. При невиконанні боржником у встановлений термін без поважних причин вимог, що містяться у виконавчому документі, виданому на підставі судового акта або що є судовим актом, судовий пристав-виконавець має право за заявою стягувача або власної ініціативи винести постанову про тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації.
2. Судовий пристав-виконавець має право також винести постанову про тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації за заявою стягувача у випадку, передбаченому частиною 2 статті 30 цього Закону, якщо пред'явлений стягувачем до виконання виконавчий документ видано на підставі судового акта або є судовим актом.
3. Постанова про тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації затверджується старшим судовим приставом. Копії зазначеної постанови направляються боржнику, в територіальний орган федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, і в прикордонні органи.
4. Якщо виконавчий документ не є судовим актом і виданий не на підставі судового акту, то стягувач або судовий пристав-виконавець має право звернутися до суду із заявою про встановлення для боржника тимчасового обмеження на виїзд з Російської Федерації.
Закінчення виконавчого провадження (див. Додаток А)
1. Виконавче виробництво закінчується:
1) фактичним виконанням виконавчого документа;
2) поверненням виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу, що видав документ, або стягувача;
3) поверненням виконавчого документа з підстав, зазначених у статті 26 цього Закону;
4) напрямком виконавчого документа до організації для одноразового або періодичного утримання із заробітку (доходу) боржника;
5) напрямком виконавчого документа з однієї служби судових приставів або одного підрозділу в інші;
6) припиненням виконавчого провадження.
2. Постанова судового пристава-виконавця про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржено до відповідного суду у 10-денний термін.
Види виконавчих документів.
Виконавчими документами, що направляються (висуваються) судового пристава-виконавця, є виконавчі листи, що видаються судами загальної юрисдикції та арбітражними судами на підставі прийнятих ними судових актів; судові накази; нотаріально засвідчені угоди про сплату аліментів або їх нотаріально засвідчені копії; посвідчення, видані комісіями з трудових спорах; акти органів, які здійснюють контрольні функції, про стягнення грошових коштів з наданням документів, що містять позначки банків чи інших кредитних організацій, в яких відкриті розрахункові та інші рахунки боржника, про повне або часткове невиконання вимог зазначених органів у зв'язку з відсутністю на рахунках боржника грошових коштів, достатніх для задоволення цих вимог; судові акти, акти інших органів і посадових осіб у справах про адміністративні правопорушення; постанови судового пристава-виконавця; акти інших органів у випадках, передбачених федеральним законом.

Висновок
За час проходження виробничої практики в Севському районному відділі Управління Федеральної служби судових приставів по Брянській області я вивчила:
-ФЗ «Про судових пристав», ФЗ «Про виконавче провадження»;
-Вивчила порядок отримання виконавчого документа, його реєстрацію і передачу судовому приставу-виконавцю для порушення виконавчого провадження та його закінчення.
Мені стало відомо, що в залежності від виконуваних обов'язків судові пристави поділяються на судових приставів, які забезпечують встановлений порядок діяльності судів (судовий пристав щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів), і судових приставів - виконавців, виконуючих судові акти та акти інших органів (судовий пристав - виконавець).
Виконавче виробництво здійснюється на принципах:
1) законності;
2) своєчасності вчинення виконавчих дій та застосування заходів примусового виконання;
3) поваги честі і гідності громадянина;
4) недоторканності мінімуму майна, необхідного для існування боржника-громадянина і членів його сім'ї;
5) у співвідносними обсягу вимог стягувача та заходів примусового виконання.
А також вивчила порядок порушення і порядок закінчення виконавчого провадження.
Що стосується питання про поліпшення роботи судових приставів, то на мій погляд, в Севському відділі судових приставів дуже бракує спеціально обладнаного приміщення під архів. А також, якщо б я працювала судовим приставом-виконавцем, то для поліпшення умов роботи з боржникам і мені був би необхідний транспорт і супутникова навігація.

Список використаних джерел
1 Конституція Російської Федерації: Конституція РФ 1993 / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
2 Федеральний конституційний закон «Про Державний герб Російської Федерації»: Федеральний конституційний закон від 25.12.2000р. № 2-ФКЗ / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
3 Федеральний закон "Про судових приставів": Федеральний закон від 21 липня 1997 року N 118-ФЗ / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
4 Федеральний закон «Про архівну справу в Російській Федерації»: Федеральний закон від 22.10.2004 № 125-ФЗ / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
5 Федеральний закон «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації: Федеральний закон від 02.05.2006 № 59-ФЗ / / Довідково-правова система« Консультант плюс »: [Електронний ресурс] / Компанія« Консультант Плюс ».- Послід. Оновлення 29.04.2009.
6 Федеральний закон від «Про виконавче провадження»: Федеральний закон від 2.10.2007 N 229 / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
7 Федеральний закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації»: Федеральний закон від 27.07.2004 № 79-ФЗ / / / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
8 Указ Президента Російської Федерації «Питання Федеральної служби судових приставів»: Указ Президента Російської Федерації від 13.10.2004 № 1316 / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
9 Наказ ФССП Росії «Про затвердження Положення про порядок підготовки нормативних правових актів Федеральної служби судових приставів і направлення їх на державну реєстрацію»: Наказ ФССП Росії від 12.01.2006 № 3 / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
10 Кримінального кодексу Російської Федерації: Федеральний закон від 13 червня 1996 року № 63-ФЗ / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.
11 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення: Федеральний закон від 30.12.2001 року № 195-ФЗ / / Довідково-правова система «Консультант плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс» .- Послід. Оновлення 29.04.2009.

Додаток
Умови закінчення виконавчого провадження:
1) фактична виконання вимог, що містяться у виконавчому документі;
2) фактичне виконання за рахунок одного або кількох боржників вимоги про солідарне стягнення, що міститься у виконавчих документах, об'єднаних у зведене виконавче провадження;
3) повернення стягувачеві виконавчого документа;
4) повернення виконавчого документа на вимогу суду, іншого органу або посадової особи, що видали виконавчий документ;
5) направлення виконавчого документа з одного підрозділу судових приставів в інше;
6) ліквідація боржника-організації та направлення виконавчого документа до ліквідаційної комісії (ліквідатора);
7) визнання боржника-організації банкрутом і направлення виконавчого документа конкурсному керуючому;
8) направлення копії виконавчого документа до організації для утримання періодичних платежів, встановлених виконавчим документом;
9) закінчення терміну давності виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи у справі про адміністративне правопорушення.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Звіт з практики
36кб. | скачати


Схожі роботи:
Судові пристави у виконавчому провадженні
Судові витрати Судові штрафи
Судові витрати Судові штрафи
Судові витрати Судові штрафи 2
Судові строки та судові витрати
Судові експертизи
Судові постанови
Судові інстанції
Судові витрати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru