Структура органів місцевого самоврядування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

1. Мер - голова муніципального освіти. Порядок виборів

2. Функціональний критерій структуризації органів місцевого самоврядування. Будова органів місцевого самоврядування

3. Визначення цілей управлінського впливу

Список використаної літератури

1. Мер - голова муніципального освіти. Порядок виборів

Глава муніципального освіти - мер міста є вищою посадовою особою муніципального освіти, який очолює діяльність із здійсненню місцевого самоврядування на території міста. Мер міста наділяється Статутом міста власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення 1.

Глава муніципального освіти - мер міста обирається строком на 5 років громадянами, що володіють активним виборчим правом, місце проживання яких розташовано в межах виборчого округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, відповідно до законодавства Російської Федерації, Нижегородської області.

Мером міста може бути обраний громадянин Російської Федерації, у якого виборчим правом, який на день голосування 21 року.

Мер міста здійснює свої повноваження на постійній основі.

Повноваження мера міста починаються з дня вступу його на посаду та припиняються в день вступу на посаду новообраного мера міста.

Днем вступу на посаду мера міста вважається день реєстрації обраного мера міста міською виборчою комісією.

Правила процедури вступу на посаду мера міста Арзамаса і текст присяги розробляються і приймаються адміністрацією міста відповідно до Положення 2.

Мер міста одночасно є главою адміністрації міста - виконавчо-розпорядчого органу місцевого самоврядування.

Гарантії прав глави муніципального освіти - мера міста з залученням його до кримінальної або адміністративної відповідальності, затримання, арешт, обшук, допиті встановлюються федеральними законами.

Мер міста в межах своєї компетенції здійснює загальне керівництво адміністрацією міста та її структурними підрозділами, муніципальними підприємствами і установами, стверджує Статути даних підприємств та установ, призначає і звільняє (звільняє з посади) їх керівників.

Мер міста в межах своїх повноважень глави муніципального освіти та керівника адміністрації міста:

1) представляє міський округ у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені муніципального освіти;

2) підписує і оприлюднює в порядку, встановленому цим Статутом, нормативні правові акти, прийняті міською Думою;

3) видає в межах своїх повноважень правові акти;

4) має право вимагати скликання позачергового засідання міської Думи;

5) забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів місцевого самоврядування міста;

6) представительствует у взаєминах міста з органами державної влади, іншими муніципальними утвореннями та іншими суб'єктами права;

7) керує роботою адміністрації міста на основі єдиноначальності;

8) подає на затвердження до міської Думи положення про адміністрацію міста та її структурі;

9) визначає структуру адміністрації, її органів та структурних підрозділів, затверджує штатний розклад, чисельність та фонд оплати праці адміністрації міста та її структурних підрозділів у межах коштів, передбачених місцевим бюджетом на ці цілі і т.д.

Мер міста має право відповідно до Федеральним законом «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ» приймати рішення про залучення громадян до виконання на добровільній основі соціально значущих для міського округу робіт (у тому числі чергувань).

У період відсутності мера міста його повноваження по керівництву адміністрацією міста виконує перший заступник мера міста (віце-мер), якщо інше не буде встановлено мером міста. 3

У разі дострокового припинення повноважень головою муніципального освіти - мером міста його повноваження тимчасово (до обрання мера міста на виборах) виконує перший заступник мера міста (віце-мер).

Мер міста має право створювати дорадчі органи з метою досягнення найбільшої ефективності у вирішенні загальноміських завдань, здійсненні адміністрацією міста і мером міста своїх повноважень, у тому числі раціонального використання бюджетних та позабюджетних коштів. Найменування таких органів, порядок їх створення, діяльності та прийняття рішень визначаються розпорядженнями мера міста 4.

Порядок обрання та повноваження глави муніципального освіти встановлюються статутом муніципального освіти, у відповідності з федеральним законом. Федеральний закон від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» передбачає кілька можливих варіантів порядку обрання і повноважень глави муніципального освіти:

 • голова муніципального освіти обирається на муніципальних виборах і є главою місцевої адміністрації - така структура дозволяє підсилити взаємозв'язок виборців з місцевим самоврядуванням і зосередити в руках глави муніципального освіти найбільший обсяг повноважень і реальні важелі влади і використовується в більшості муніципальних утворень у Росії

 • голова муніципального освіти обирається на муніципальних виборах і є головою представницького органу муніципального утворення, а голова місцевої адміністрації призначається за конкурсом - така структура не дуже поширена, дозволяє виборному чолі муніципального освіти «царювати, але не правити".

 • голова муніципального освіти обирається представницьким органом муніципального освіти зі свого складу, а голова місцевої адміністрації призначається представницьким органом за конкурсом - така структура набула поширення останнім часом, при такій структурі голова муніципального освіти є лише номінальною фігурою, а реальна влада зосереджена у глави місцевої адміністрації, на якого приблизно рівний вплив можуть надавати представницького органу муніципального утворення і адміністрація регіону, від яких в різній мірі залежить його призначення та звільнення.

 • голова муніципального освіти обирається представницьким органом зі свого складу, очолює представницький орган і є главою місцевої адміністрації - така структура допускається тільки в сільських поселеннях, тому що там управлінський апарат невеликий і немає необхідності розмежування повноважень голови місцевої адміністрації та голови представницького органу 5.

2. Функціональний критерій структуризації органів місцевого самоврядування. Будова органів місцевого самоврядування

Сучасний етап розвитку муніципальних відносин в Російській Федерації характеризується масштабними перетвореннями всієї системи місцевого самоврядування, включаючи інститути його організаційних основ. Прагнучи забезпечити реальне наближення органів місцевого самоврядування до населення через налагодження стійких каналів демократичних зв'язків місцевих співтовариств з муніципальною публічною владою і водночас підвищення рівня ефективності муніціпальновластних суб'єктів як у вирішенні питань місцевого значення, так і в загальнодержавній системі управління соціального життєдіяльністю, федеральний законодавець провів реінстітуціоналізацію муніципальної влади і істотно модифікував її механізм 6.

Шляхом помітного підвищення щільності федерального правового регулювання було змінено нормативний зміст: поняття; складу; порядку наділення повноваженнями і компетенції органів місцевого самоврядування; принципів їх взаємовідносин з населенням, між собою та з органами федеральної та регіональної державної влади. У сукупності із законодавчою трансформацією територіальної організації та фінансово-економічних інститутів місцевого самоврядування це дозволяє говорити про встановлення якісно нової нормативної моделі національного муніципального пристрої з розширеним обсягом державних почав місцевого самоврядування. З конституційно-правової точки зору це може розглядатися як відоме переосмислення федеральним законодавцем юридичних характеристик конституційної природи місцевого самоврядування, а у більш конкретному плані - як переінтерпретацію змісту конституційного регулювання організації муніципальної влади і надання їй високого ступеня державної визначеності. Це виразилося, зокрема, в тому, що, на відміну від колишнього законодавства, Федеральний закон від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (далі - Закон № 131-ФЗ) безпосередньо і детально врегулював склад і взаємозв'язку органів місцевого самоврядування, не припускаючи широкої свободи розсуду з даного питання з боку місцевих громад.

Між тим очевидно, що фундаментальні принципи конституціоналізму, включаючи верховенство і пряму дію конституції, вимагають, щоб законодавча інтерпретація і конкретизація конституційних положень не породжували протиріч і невідповідності формулируемого законодавцем приписів духом і змістом Основного закону, а, навпаки, забезпечували найбільш повне вираження його нормативного змісту у чинному законодавстві, взаємоузгодженої з загальнонаціональними інтересами і цілями розвитку держави і суспільства на даному етапі їх розвитку. У цьому плані при наявності сформульованих у науковій літературі критичних зауважень щодо нового правового регулювання структури органів місцевого самоврядування і, навпаки, різноманітних законопроектних ініціатив за його деталізації і ущільнення, існує нагальна необхідність визначити конституційні межі дискреції федерального законодавця при реалізації покладених на нього повноважень у сфері місцевого самоврядування і разом з тим обсяг самостійності місцевих спільнот в організації своєї влади в межах муніципального освіти.

Визнаючи можливість різних підходів до аналізу даної проблематики, вважаємо, що одним з ключових питань у цьому випадку є з'ясування конституційного змісту та зв'язків «системи» (п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституції РФ) і «структури» (ч. 1 ст. 131 Конституції РФ) органів місцевого самоврядування в контексті співвідношення прав державної влади і місцевого населення.

У пошуках відповіді на поставлене запитання слід спочатку звернути увагу на відсутність єдино-образного і несуперечливого підходу до його вирішення як в теорії, так і в практиці конституційного та муніципального права, де поняття системи та структури органів місцевого самоврядування нерідко розглядаються як фактично тотожні, синонімічні і , зокрема, таким чином, що одне з них визначається через інше. Так, на думку Н. Б. Мірошниченко, поняття «структура органів місцевого самоврядування» у вузькому сенсі висловлює систему мають самостійний статус органів, через яку на даній території здійснюються функції і повноваження місцевого самоврядування; в широкому сенсі «структура органів» охоплює собою і внутрішнє підрозділ органів, наділених самостійним статусом 7.

По суті, схожої точки зору дотримуються і автори одного з найбільш фундаментальних підручників з муніципальному праву. Вони вважають, що в рамках поняття «структура органів місцевого самоврядування» мова йде не тільки про внутрішній устрій відповідних органів, але і про визначення видів органів місцевого самоврядування, їх найменування, взаємовідносин між ними, особливо між представницькими та виконавчими органами, про розподіл компетенції . Тобто мова йде про все, що, умовно кажучи, можна визначити, як зовнішню структуру органів місцевого самоврядування, яка існує поряд зі структурою внутрішньої - внутрішнім пристроєм відповідних органів. Так само В. Е. Волков розкриває зміст даного поняття через взаємини між органами місцевого самоврядування як суб'єктами, що здійснюють владні повноваження відповідно до встановленої законом компетенцією місцевого самоврядування.

Разом з тим видові аспекти муніципальних органів, їх взаємовідносини та взаємодія розглядаються як характеристики системи органів місцевого самоврядування, під якою розуміється, як правило, або сукупність взаємодіючих між собою самоврядних систем, що виступають в якості складових частин, або сукупність організаційних форм місцевого самоврядування в рамках муніципального освіти, за допомогою яких забезпечується вирішення питань місцевого значення 8.

Під системою органів місцевого самоврядування в її конституційно-правовому сенсі слід розуміти взаємозалежне єдність органів муніципальної влади, яке, виходячи з розмежування функцій і повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування, забезпечує баланс і взаємодію між цими органами, спільне вирішення ними питань місцевого значення в інтересах населення. У свою чергу, структуру органів місцевого самоврядування складає конкретний перелік органів місцевого самоврядування в системі муніципальних органів, а також внутрішнє пристрій даних органів, що в цьому випадку має підпорядковане значення.

Деталізація конституційних характеристик системи і структури органів місцевого самоврядування передбачає врахування специфічних особливостей конституційного регулювання муніципальних відносин, самої конституційної природи місцевого самоврядування.

Термін «система органів місцевого самоврядування» як такої в Конституції РФ не вживається, але він виводиться з її положення пункту «н» частини 1 статті 72, яким до предметів спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів віднесено «встановлення загальних принципів організації системи органів державної влади та місцевого самоврядування ». Ця лінгвістична конструкція має, як відомо, складний зміст і допускає не менше п'яти різних варіантів тлумачення обсягу повноважень державної влади з регулювання місцевого самоврядування, які включають в себе встановлення Російською Федерацією та її суб'єктами 1) місцевого самоврядування, 2) загальних принципів місцевого самоврядування, 3 ) загальних принципів організації місцевого самоврядування, 4) загальних принципів організації системи місцевого самоврядування, 5) загальних принципів організації системи органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день вона має однозначну інтерпретацію, істота якій виражається в найменуванні Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації». Загальні ж принципи організації місцевого самоврядування, як зазначив Конституційний Суд РФ в одному зі своїх рішень, включають в себе і загальні принципи організації системи органів місцевого самоврядування. На цьому будується і практика Верховного Суду РФ.

Загальний підхід до організації системи органів місцевого самоврядування в Російській Федерації базується на найважливіших соціально-правових цінностях, які отримали своє втілення в чинній Конституції РФ. Дотримуючись методології, запропонованої суддею Конституційного Суду РФ Е. М. аметистові в його окремій думці до Постанови Конституційного Суду РФ від 30 травня 1996 року № 13-П, їх можна представити двома взаємопов'язаними групами конституційних положень.

Перша група визначає конституційне визнання і гарантування місцевого самоврядування як особливої ​​внутрішньодержавної публічно-владної форми територіальної самоорганізації населення для забезпечення ефективної спільної життєдіяльності, а також пов'язані з ним індивідуальні та колективні права (ст. 12, 32 (ч. 1 і 2), 130 - 133 Конституції РФ).

Друга група норм Конституції РФ формує основу для реалізації за допомогою інституту місцевого самоврядування конституційних функцій держави, включаючи надання гарантій та захисту прав і свобод людини і громадянина. Вона визначає соціально-цільове єдність стоять перед органами влади завдань, системну цілісність, принципову взаємоузгодження і взаємодоповнюваність публічного управління на всій території Російської Федерації, що обумовлено неподільністю суверенітету народу, що виражається в суверенітеті держави (абз. 2-4 і 6-8 преамбули, ст . 3, 4 и 15 (ч. 2), а также, в частности, ст. 24, 33 и 40); сущностное постоянство связей между гражданином и государством в каждой точке публичного управления, единство и равенство конституционно-правового статуса личности независимо от места жительства, подчиненность публичных властей всех территориальных уровней общему конституционному стандарту обеспечения публично-правовых обязательств перед населением (ст. 1, 2, 6 (ч. 2), 7 (ч. 1), 18 и 19).

Систематический анализ положений Конституции РФ позволяет говорить о том, что местное самоуправление находится в сложной системе связей с российским государством, интегрируясь в его структуру на началах относительной самостоятельности в пределах установленного круга вопросов местного значения и организационного обособления от государственной власти. При этом, хотя такая характеристика и допускает достаточно гибкий подход к интерпретации конституционного регулирования, следует учитывать, что положения Конституции РФ проявляют свое регулятивное воздействие как непосредственно, так и посредством конкретизирующих их законов в определенной системе правового регулирования и в развивающемся социально-историческом контексте . С этих позиций можно утверждать, что, не входя в систему органов государственной власти, органы местного самоуправления в то же время обладают публично-властными полномочиями применительно к возложенным на местное самоуправление задачам, то есть выполняют функции публичной власти на соответствующем территориальном уровне 9 .

Что касается конкретных характеристик системы органов местного самоуправления, предусмотренных Законом № 131-ФЗ, то они требуют самостоятельного анализа. Мы же, признавая их в целом позитивное значение для совершенствования муниципально-властного механизма, обратим внимание лишь на правовой статус муниципальной избирательной комиссии, которая определена в названном Законе как муниципальный орган, не входящий в «структуру» органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 39). Такой «дуализм» органа публичной власти, однако, несовместим с Конституцией РФ, которая использует термины «местное самоуправление» и «муниципальный» применительно к тем или иным объектам в едином смысловом значении (ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст. 40, ч. 1 и 2 ст. 41, ч. 2 и 3 ст. 43, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 132), что, кстати, отражено и в самом Законе № 131-ФЗ (ч. 2 ст. 2), и предусматривает организационное обособление органов местного самоуправления (даже если они именуются муниципальными органами) от государственной власти (ст. 12) . Фактически на сегодняшний день муниципальные избирательные комиссии выступают территориальными подразделениями органов государственной власти и реализуют государственные полномочия, не решая при этом вопросов местного значения, как это вытекает из сравнительного анализа положений части 1 статьи 39 Закона № 131-ФЗ и положений статей 14–17. В этой связи правовое регулирование данных органов публичной власти должно быть сообразовано с Конституцией РФ либо путем передачи полномочий муниципальных избирательных комиссий на уровень территориальных избирательных комиссий, либо через признание за ними фактически сложившегося правового статуса органа государственной власти и выведения его регламентации за пределы федерального законодательства о местном самоуправлении.

Закрепляя полномочия по установлению общих принципов организации системы органов местного самоуправления как предмет совместной компетенции, Конституция РФ тем самым предполагает возможность определенной корректировки федеральной модели систематизации органов местного самоуправления на уровне субъектов Федерации. Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ, вопросы местного самоуправления в силу пункта «н» части 1 статьи 72 Конституции РФ относятся именно к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, их решение не может находиться ни в исключительной компетенции Российской Федерации (осуществляемой на основании ст. 71 и 76 (ч. 1) Конституции), ни в исключительной компетенции ее субъектов (реализуемой в соответствии со ст. 73 и 76 (ч. 4 и 6) Конституции). Это позволяет субъектам Федерации в пределах своих полномочий конкретизировать федеральное регулирование в данной сфере, если этому не препятствуют Конституция и федеральные законы .

Следовательно, Конституция РФ потенциально допускает установление в соответствии с нормами федерального права несовпадающих систем органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. Однако при реализации конституционных полномочий субъекты Федерации не вправе изменять положения федеральных законов или создавать препятствия для их выполнения, в том числе путем дезориентации муниципальных органов и местных сообществ. Поэтому, например, вполне обосновано решение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2006 года, которым было признано противоречащим федеральному законодательству отсутствие в нормах Закона Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского народа», касающихся «структуры» (по существу, системы) органов Суктула (сельское поселение в местностях компактного проживания исчезающего этноса юкагиров), указания на вхождение в ее состав местной администрации 10 .

В соответствии с общими принципами организации системы органов местного самоуправления на основании статей 12 и 130 Конституции РФ, согласно которым местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, в том числе через выборные и другие органы местного самоуправления, местными сообществами устанавливаются системы органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, которые в силу верховенства Конституции РФ и федеральных законов должны включать в себя в полном объеме все организационные формы, виды и типы муниципально властных отношений, предусмотренные на вышестоящих уровнях национальной правовой системы.

В то же время муниципалитеты вправе, действуя в пределах федеральных и региональных правовых норм, уточнять и детализировать правовое регулирование системы своих органов, предусматривать дополнительные виды и связи органов местного самоуправления муниципального образования. В частности, уставом муници-пального образования может быть предусмотрено создание иных, помимо упомянутых в Законе № 131-ФЗ, представительных органов местного самоуправления. В качестве примера здесь можно сослаться на Устав го-рода Ставрополя, согласно которому на муниципальных выборах избирается, кроме прочих, вице-мэр города .

Вместе с тем допустимо создание совещательных органов местного самоуправления, управлений, комитетов, отделов и т. п., как самостоятельных муниципальных органов. Такая практика существует на местах, однако она нередко получает свое оформление через определение структуры, а не системы органов местного самоуправления муниципальных образований, то есть посредством закрепления фактического состава и полномочий соответствующих муниципальных органов без определения правового статуса их видов в системе муниципальной власти. Так, например, Устав города Новочебоксарска Чувашской Республики включает в «структуру» органов местного самоуправления города, в том числе, Управление имущественных и земельных отношений и финансовое управление администрации города (пп. «а» и «б» п. 5 ст. 21) . При этом правовой статус управления администрации как органа местного самоуправления не раскрывается. Аналогичным образом в Уставе Тарногского муниципального района Вологодской области к структуре органов местного самоуправления отнесены, кроме прочих, финансовое управление, управление образования, управление сельского хозяйства и продовольствия, комитет по управлению имуществом, отдел культуры, а также отдел по делам молодежи, туризма, физкультуры и спорта (ч. 1 ст. 18), при том что юридические характеристики, цели, задачи, функции управления, комитета, отдела как звеньев в механизме муниципальной власти не определены .

Рассматривая конституционные нормы об определении структуры органов местного самоуправления, необходимо иметь в виду, что, закрепляя право населения самостоятельно решать вопрос о конкретном составе муниципальной власти на данной территории, они одновременно предполагают обязанность населения – самостоятельно или препоручив это уставом муниципального образования представительному органу – установить структуру органов местного самоуправления. Равным образом, это, очевидно, относится и к установлению системы органов местного самоуправления муниципального образования, что также является и правом, и обязанностью местного сообщества, однако, как уже отмечалось, выходит за пределы предмета регулирования норм второго предложения части 1 статьи 131 Конституции РФ 11 .

Дело в том, что в рамках действующей Конституции РФ, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 года № 15-П, муниципальное образование, так же как и право проживающих на его территории граждан на осуществление местного самоуправления возникают на основании Конституции РФ и закона, а не на основании волеизъявления населения муниципального образования. Следовательно, население не вправе отказаться от осуществления местного самоуправления, в том числе путем неопределения публично-властного механизма его реализации. В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ, определение населением структуры органов местного самоуправления не должно приводить к затягиванию в их создании; при этом действия (бездействие) населения (органов местного самоуправления) по определению структуры органов местного самоуправления, препятствующие реальному осуществлению местного самоуправления, должны быть скорректированы федеральными органами государственной власти в целях обеспечения прав и свобод граждан, в том числе права на осуществление местного самоуправления . Это не нарушает прав ни органов государственной власти субъектов Федерации, ни муниципальных органов, но ставит реализацию их обязанности обеспечить создание системы местного самоуправления в определенные рамки по времени.

Вместе с тем вопрос о структуре органов местного самоуправления муниципального образования должен решаться именно на муниципальном уровне. В отличие от определения системных характеристик муниципальной власти, органы государственной власти не могут ее структурировать: устанавливать количественный состав органов местного самоуправления, образовывать какие-либо органы в структуре органов местного самоуправления , воздействовать на структуру органов местного самоуправления путем закрепления нормативов функциональной нагрузки и т. д.

Таким образом, конституционное регулирование системы и структуры органов местного самоуправления с учетом выявленного смысла этих понятий предполагает возможность выделения системы и соответствующей ей структуры органов местного самоуправления на уровне: а) Российской Федерации в целом, где определяется общефедеральный стандарт систематизации муниципальной власти и может быть зафиксирован (в учетном, а не нормативном смысле) совокупный перечень всех органов местного самоуправления, действующих в конкретный момент на территории Российской Федерации; б) субъектов Российской Федерации, которые в пределах своих полномочий в соответствии с федеральным законодательством вправе корректировать системные характеристики организационных основ местного самоуправления, при том что на данном территориальном уровне также можно запечатлеть конкретно-временную структуру системы органов местного самоуправления; в) муниципальных образований, устанавливающих конкретный механизм муниципальной власти на данной территории.

3. Определение целей управленческого воздействия

Классическая модель, используемая в теории управления, включает несколько элементов. Главным из них является субъект управления, имеющий цель, волю к достижению этой дели и ресурсы другой ключевой элемент это объект управления, воздействие на которого позволяет субъекту достигнуть своей цели. Актом управления выступает управленческое воздействие субъекта на объект. Последним элементом в процессе у правления является результат. Его главным свойством является соответствие цели, поставленной субъектом. Для эффективного управления субъект должен иметь вспомогательный элемент - обратную связь, которая позволяет сравнивать результат с целью и вносить поправки в управляющие воздействия по мере приближения ил и удаления результата от цели.

Цикл управления сводится к стандартному набору действий субъекта: а) формирование цели; б) формирование критериев (показателей) достижения цели; в) выбор управленческого воздействия; г) осуществление управляющего воз действия; л) определение показателей изменения объекта; е) сопоставление полученного результата (показателей) с целью. Далее, если цель достигнута, управляющее воздействие прекращается. Если цель близка, управляющее воздействие корректируется и повторяется. Если цель по-прежнему далека и недостижима при существующих ресурсах, субъект корректирует цель управления, и цикл повторяется.

Таким образом, управленческое воздействие играет важную роль в управлении человеком и обществом. Управленческое воздействие осуществляется в социальной системе и предполагает воздействие субъекта управления на объект управления с целью перевода его в новое желательное состояние. Проблемы овладения научно обоснованными и эффективными приемами воздействия на людей в целях управления их деятельностью и поведением - в числе самых существенных в социологии и психологии управления. Успешное и эффективное выполнение управленческой деятельности требует умения строить взаимодействие с людьми на основе звания психологических факторов, научных приемов и способов воздействия на людей.

По мнению отечественного специалиста по проблемам управления В. И. Кнорринга, искусство управления, как и всякий другой вид творчества, обязательно имеет в своей основе талант, оригинальность и самобытность личности. Талант руководителя проявляется в его яркой индивидуальности, не стандартности, в его особом образе мышления и широком кругозоре. Но любое воздействие одного человека на другого должно осуществляться с гуманной целью, с полным пониманием силы своего умения и ответственности за свои действия перед обществом. Воздействие на человека силой своего умения и отточенного мастерства может оказаться без нравственным, хотя в повседневной жизни мы всегда пытаемся влиять на поведение окружающих людей любыми доступными вам средствами 12 .

Успешное выполнение управленческой деятельности требует навыков и умения строить взаимоотношения с людьми, быть способным убеждать и оказывать побуждающее воздействие и т.п. Общим для любых методов воздействия является необходимость тщательной подготовки управляющего воздействия: определяется цель диалога, изучаются психологические особенности оппонента, его интеллектуальный, культурный и морально-волевой облик, продумывается тактика поведения, особенности имеющейся информации и другие важные и второстепенные факторы, могущие повлиять на планируемый контакт.

Основные задачи управленческой деятельности: Определение основной цели или дерева целей (для многоуровневой) организации, выработка стратегии действий по ее достижению и формулирование концепции деятельности и развития данной организации - корпорации, фирмы и т.п.

Формирование корпоративной культуры, т.е. объединение персонала вокруг общефирменной цели (или целей). Самое важное в управлении - не стремление поставить других людей в одностороннюю зависимость от себя, искусственно приподнять свой статус, усилить свое влияние в организации, а сплотить ее персонал на четкое осознание стоящей перед организацией цели и активную, квалифицированную, добросовестную деятельность во имя ее достижения.

Хорошо продуманная и рационально организованная мотивация персонала на достижение цели фирмы (организации) и успешное решение стоящих перед нею проблем.

Формирование в фирме организационного порядка, т.е. системы относительно стабильных, долговременных иерархических связей, стандартов, норм и должностей, нередко зафиксированных документально (устав организации) и регулирующих взаимодействия между организациями, а также между подразделениями и людьми как членами организации по поводу осуществления их функций. Организационный порядок воплощается в формальную организацию, обеспечивающую стабильность и устойчивость данной фирмы, корпорации и т.д., результативность управления ею 13 .

Разработка и осуществление технологии изменений, ведь эффективность управления в решающей степени определяется по способности к изменениям, по умению вовремя понимать их необходимость и столь же вовремя начинать и быстро проходить переходный этап.

Четкое определение диагностики управления или, говоря иными словами, определение точек наибольшей и наименьшей управляемости и - вполне вероятно - точек неуправляемости, которые имеются или могут возникнуть в каждой организации. Установление диагностики управления очень важно, ибо оно дает возможность преодолеть часто встречающееся противоречие между ростом и развитием, между масштабами управления, с одной стороны, и его целями, методами и средствами, - с другой. Хорошо известен феномен "директора цеха", когда бывший начальник цеха или председатель колхоза, продвинувшись вверх по служебно-должностной лестнице, готов и заводом, и городом, и областью руководить таким же образом, как и прежде цехом, но только очень большим. В таких случаях в объекте управления возникают не только зоны слабой управляемости, но и точки неуправляемости, что резко сужает диапазон эффективного управления системой.

Четкое представление о том, какова должна быть реализация управленческого решения. К сожалению, в существующей в настоящее время практике управленческой деятельности многих организаций, предприятий, учреждений и т.п. реализация принимаемых решений не воспринимается в качестве самостоятельного структурного компонента и важной стадии разработки и осуществления управленческого решения. Более того, управленческие решения зачастую вообще не просчитываются на реализуемость, а это существенно снижает возможности контроля за их выполнением.

Разработка системы контроля за выполнением принятого решения, определение и применение стимулов его эффективного исполнения, а также санкций против лиц, социальных групп, организаций или их подразделений, срывающих выполнение принятых решений или недостаточно целеустремленно и активно действующих во имя поставленных управляющей подсистемой целей и задач.

Все названные структурные компоненты не действуют в отрыве друг от друга, а в процессе своего взаимодействия образуют более или менее целостную и динамично развивающуюся структуру социального управления, своеобразный "управленческий многогранник", действующий в широком социальном диапазоне 14 .

В состав структуры управления наряду с основными компонентами управленческой деятельности входит организационная структура управления. Она характеризуется распределением целей и задач между различными уровнями и звеньями управленческой деятельности. Следовательно, под организационной структурой управления понимается совокупность уровней и звеньев управленческой деятельности в единстве с их функциональными областями, расположенными в строгой соподчиненности и обеспечивающими взаимосвязь между управляющей и управляемой системами для эффективного достижения целей. Она ориентирована на установление четких взаимодействий между отдельными подразделениями системы управления, распределением между ними прав, обязанностей и ответственности.

Список використаної літератури

 1. Бялкіна Т.М. Муніципальне право Російської Федерації. Практикум. М.: Норма, Инфра-М, 2009.

 2. Васильєв А.А. Система муніципального управління. - М.: КноРус, 2009.

 3. Кузнецова И.А. Державне та муніципальне управління. Конспект лекцій. - М.: Ексмо, 2008.

 4. Макаров И.И. Актуальные проблемы правового статуса главы муниципального образования // Журнал российского права. - 2008. - № 7. - С. 23-30.

 5. Мокрый В.С., Сапожников А.А., Семкина О.С. Державне та муніципальне управління. Реализация реформ. – М.: КноРус, 2007.

 6. Мухаев Р.Т. Система державного та муніципального управління. – М.: Юнити-Дана, 2009.

 7. Одинцов А.А. Державне та муніципальне управління. Введение в специальность. - М.: Іспит, 2007.

 8. Основы управления. Державне та муніципальне управління. Антикризисное управление. Управление персоналом. Менеджмент / Под редакцией А. В. Сурина. – М.: КДУ, 2008.

 9. Система муниципального управления / Под редакцией В. Б. Зотова. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2009.

 10. Федоренко С.В. О правовом статусе главы местной администрации муниципального образования // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2005. - № 3-II. - С. 205-211.

1 Бялкина Т.М. Муніципальне право Російської Федерації. Практикум. – М.: Норма, Инфра-М, 2009. - С. 90.

2 Макаров И.И. Актуальные проблемы правового статуса главы муниципального образования // Журнал российского права. - 2008. - № 7. - С. 28.

3 Федоренко С.В. О правовом статусе главы местной администрации муниципального образования // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2005. - № 3-II. - С. 209.

4 Кузнецова И.А. Государственное и муниципальное управление. Конспект лекцій. – М.: Эксмо, 2008. - С. 137.

5 Васильев А.А. Система муниципального управления. – М.: КноРус, 2009. – с .142.

6 Бялкина Т.М. Муніципальне право Російської Федерації. Практикум. – М.: Норма, Инфра-М, 2009. - С. 126.

7 Кузнецова И.А. Государственное и муниципальное управление. Конспект лекцій. – М.: Эксмо, 2008. - С. 149.

8 Система муниципального управления / Под редакцией В. Б. Зотова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - С. 112.

9 Система муниципального управления / Под редакцией В. Б. Зотова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - С. 127.

10 Мухаев Р.Т. Система державного та муніципального управління. – М.: Юнити-Дана, 2009. - С. 138.

11 Одинцов А.А. Государственное и муниципальное управление. Вступ до спеціальності. - М.: Іспит, 2007. - С. 83.

12 Мухаев Р.Т. Система державного та муніципального управління. – М.: Юнити-Дана, 2009. - С. 112.

13 Мокрый В.С., Сапожников А.А., Семкина О.С. Государственное и муниципальное управление. Реализация реформ. – М.: КноРус, 2007. - С. 208.

14 Основы управления. Государственное и муниципальное управле-ние. Антикризисное управление. Управління персоналом. Ме-неджмент / Под редакцией А. В. Сурина. – М.: КДУ, 2008. - С. 81.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
86.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Сутність і структура органів місцевого самоврядування
Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування міста Єкатеринбурга
Відповідальність за шкоду заподіяну діями державних органів та органів місцевого самоврядування
Форми і методи впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на
Злочини проти авторитету органів держав ної влади органів місцевого самоврядування та об єднань
Повноваження органів місцевого самоврядування
Система органів місцевого самоврядування
Акти органів місцевого самоврядування
Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru