Строї відділення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат на тему:

Строї відділення

ШИКУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ В РОЗГОРНУТИЙ І ПОХІДНИЙ СТРОЇ

Розгорнутий стрій відділення може бути одноше-ренговим або двошеренговим. Шикування відділення в од-ношеренговий стрій здійснюється за командою: «Від­ділення, в одну шеренгу — СТАВАЙ!» Шикування відді­лення в двошеренговий стрій здійснюється за командою: «Відділення, в дві шеренги — СТАВАЙ!» Відділення з чотирьох осіб і менше завжди шикується в одну шерен­гу. Похідний стрій відділення шикується за командою:

«Відділення, в колону по одному — СТАВАЙ!» або «Від­ділення, в колону по два — СТАВАЙ!»

ПЕРЕШИКУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ

Перешикування відділення з розгорнутого строю в ко­лону здійснюють поворотом вправо за командою: «Відді­лення, право-РУЧ!» Перешикування відділення з колони в розгорнутий стрій здійснюють поворотом відділення вліво за командою: «Відділення, ліво-РУЧ!»

Перешикування відділення з колони по одному в ко­лону по два здійснюється за командою: «Відділення, в коло­ну по два, кроком —РУШ!» (під час руху: «... по два — РУШ!»). За командою до виконання командир відділен­ня ступає півкроком, парні номери, вийшовши вправо, у такт кроку стають на свої місця в колоні, відділення рухаєть­ся півкроком, поки не буде подано команду «ПРЯМО!» або «Відділення, СТІЙ!».

Перешикування відділення з колони по два в колону по одному здійснюють за командою: «Відділення, в ко­лону по одному, кроком — РУШ!» (під час руху: «... по одному — РУШ!»). За командою до виконання командир відділення ступає повним кроком, решта — півкроком; із звільненням місця парні номери в такт кроку заходять за непарні й рухаються далі повним кроком.

РОЗМИКАННЯ І ЗМИКАННЯ ВІДДІЛЕННЯ

Якщо відділенню потрібно розтягнути стрій, пода­ють команду: «Відділення, вправо (вліво, від середини) розім-КНИСЬ!», або «Відділення, вправо (вліво, від середини) на шість кроків розім-КНИСЬ!», або «... бігом розім-КНИСЬ!» Військовослужбовці, за винятком того, від якого здійснюється розімкнення, повертаються у за­значений бік, одночасно з приставлениям ноги повер­тають голову вбік фронту строю і рухаються приско­реним півкроком (бігом), дивлячись через плече на того, хто йде позаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде позаду, кожний ступає ще стіль­ки кроків, скільки їх визначено командою, і повер­тається ліворуч (праворуч). Якщо інтервал не було вка­зано, розмикання проводять на один крок. Розмикання від середини здійснюють від того, хто середній. Вій­ськовослужбовець, якого названо середнім, почувши своє прізвище, відповідає «Я», простягає вперед ліву руку й опускає її.

Для змикання відділення подають команду: «Від­ділення, вправо (вліво, до середини) зім-КНИСЬ!» або «... бігом зім-КНИСЬ!» Військовослужбовці, за винятком того, до кого призначено змикання, повертаються вбік змикання, після чого прискореним півкроком (чи бігом) підходять на визначений для зімкнутого строю інтервал; підійшовши, самостійно зупиняються і повертаються ліворуч (праворуч).

РУХ ВІДДІЛЕННЯ

Для руху відділення стройовим кроком подають ко­манду: «Відділення, на ре-МІНЬ, стройовим кроком — РУШ!» У разі потреби визначаються напрям руху та бік рівняння, наприклад: «Відділення, на ре-МІНЬ, на та-кий-то предмет рівняння праворуч (ліворуч), стройовим кроком — РУШ!» За виконавчою командою («РУШ») усі військовослужбовці одночасно починають рух із лівої ноги, дотримуючись рівняння й зберігаючи інтервал. Якщо бік рівняння не визначено, то його здійснюють убік правого флангу поглядом, не повертаючи голови. Щоб зупинити відділення, подають команду: «Відділен­ня, СТІЙ!»

Рух похідним кроком здійснюють за командою: «Від­ділення, в колону по одному (по два) — РУШ!» Якщо під час руху відділення похідним кроком потрібно змінити напрям, подають команду: «Відділення, правим (лівим) плечем вперед — РУШ!»

ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИВІТАННЯ

В СТРОЮ І ВІДПОВІДЬ НА ПРИВІТАННЯ

Для військового привітання начальника в строю на місці командир відділення подає команду: «Відділення, СТРУНКО, рівняння — ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, ДО СЕ­РЕДИНИ)!» — і доповідає: «Товаришу (пане) капітан! Перше відділення готується до розводу на варту. Коман­дир відділення сержант Коваленко».

Коли начальник пройшов або подав команду «Віль­но!», командир відділення віддає розпорядження «Віль­но!» й опускає руку.

На привітання начальника: «Здрастуйте, товариші (панове)!» — всі військовослужбовці відповідають друж­но, гучно, чітко: «Здрастуйте, товаришу (пане) капітан!»

СИГНАЛИ УПРАВЛІННЯ СТРОЄМ

Управління строєм здійснюється командами (сигна­лами) і розпорядженнями, що їх командир доводить го­лосом, сигналами й особистим прикладом, а також мо­жуть передаватися технічними засобами. В разі потреби командир визначає додаткові сигнали для управління строєм. Перед поданням команди сигналом попередньо застерігають сигналом «УВАГА». Готовність до команди сигналом також позначається сигналом «УВАГА».

ДІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ БІЛЯ МАШИН І НА МАШИНАХ

У розгорнутому строю машин особовий склад пере­буває на машинах (мал. 39 а і 39 б) або шикується попе­реду машин в одношеренговому чи двошеренговому строю таким чином, щоб остання шеренга була попереду ма­шин, на відстані не менше трьох кроків.

За командою (сигналом) «ДО МАШИН!» особовий склад, який перевозять у бойовій машині піхоти і в бро­нетранспортері, а також на автомобілі та десантом на танку, шикується біля машин (мал. 40 і 41). (Тлума­чення буквених позначок див. на с. 208—209.)

Перед посадкою на машини перевіряють, чи розрядже­на зброя, а якщо пересування відбувається із зарядженою зброєю, то чи поставлено її на запобіжник; багнети відмика­ють. У разі потреби розподіляють військовослужбовців і ма­теріальну частину по машинах та вказують спосіб посадки:

у бойові машини піхоти

через люки і задні две­рі; у бронетранспортери

через праві та ліві бор­ти і люки; на автомобілі

через праві, ліві та зад­ні борти; на автомобілі із закритим кузовом — через задній борт; на закриті ма­шини — відповідно до роз­ташування люків (две­рей). Забороняється здій­снювати посадку (і висад­ку) через лівий борт на машини, що стоять на правому боці дороги. За, командою (сигналом) «НА МІСЦЯ!» всі займають свої місця в машинах (мал. ). Зброю під час посадки беруть як кому зручно, а коли сидять, ставлять її між колінами і підтри­мують обома руками. Автомати за командою командира Можна взяти в положення «на груди». На кожну машину призначають старшого.

Висадку з машин здійснюють: з бойових машин піхо­ти — через люки і задні двері; з бронетранспортерів — че­рез праві та ліві борти і люки; з автомобілів — через пра­ві, ліві та задні борти; з автомобілів із закритим кузовом — через задній борт; з інших машин — як зручніше. Для висадки з машин подають сигнал «ДО МАШИНИ!» або конкретну команду (сигнал), наприклад: «Відділення, че­рез правий і лівий борти та задні двері (задній борт) —ДО МАШИН!» За цією командою (сигналом) особовий склад швидко висаджується з машин і шикується біля них або діє за командою своїх командирів.

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Влучний і дієвий вогонь під час бою в поєднанні з майстерним маневром є однією з основних умов успішно­го виконання підрозділами бойових завдань. Дієвість вогню залежить від уміння воїнів зразково володіти зброєю і застосовувати її під час бою. Для цього необхід­но знати матеріальну частину зброї, тримати її в пос­тійній бойовій готовності і вести з неї влучну стрільбу. Відомості про будову стрілецької зброї і володіння нею, догляд і її збереження, а також прийоми і правила стрільби є в спеціальних настановах із стрілецької спра­ви, окремо з кожного виду стрілецької зброї. Основні дані з балістики і теорії стрільби викладено у посібнику «Основи і правила стрільби зі стрілецької зброї».Вогнева підготовка проводиться в нерозривному зв'язку з тактичною підготовкою і вдосконалюється на тактичних заняттях і навчаннях з бойової стрільби.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
19.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Строї відділення 2
Відділення у справах неповнолітніх
Організація роботи відділення дороги
Організація відділення невідкладної допомоги
Робота відділення Ощадного банку
Структура організації відділення гінекології
Функції III Відділення за Миколи I
Організація експлуатаційної роботи відділення залізниці
Стрийське міське відділення НАСК Оранта
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru