Стримування монополістичної конкуренції антитрестовська політика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ІНТСТІТУТ БЕЗПЕРЕРВНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Факультет перепідготовки
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни: «Мікроекономіка»
Варіант № 16
Група: 2-ОА-П-07
Виконала: Семашкевіч Є.А.
Залікова книжка № 3101
Перевірила: ст.преп.Чекалова Н.Е.
__________________ ________________
Дата здачі роботи підпис студента
___________________ _______________
Дата перевірки роботи підпис викладача
Дніпропетровськ
2008

ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Кафедра економічних дисциплін
Завдання
На виконання контрольної роботи з дисципліни
мікроекономіка
(Варіант № 16)
студента групи 2-ОА-П-07 Семашкевіч Є.А.
Завдання до теоретичної частини: стримування монополістичної влади: антитрестовська політика
Умова розрахункової частини: завдання № 16
Старший викладач Чекалова Н.Е.

Зміст

"1-3"
Введення ................................................. .................................................. ....... 4
Розділ I. Теоретична частина. Антимонопольне законодавство .......... 5
1.1 Антимонопольне законодавство в Україні .................................. 5
1.2 Антимонопольне законодавство в зарубіжних країнах (США). 9
1.2.1 Антитрестовський закон Шермана ............................................ ........ 10
1.2.2 Закону Клейтона ............................................. .................................... 10
1.2.3 Закону Робінсона-Петмена ........................................... ..................... 11
Розділ 2. Розрахункова частина ................................................ ............................. 13
ВИСНОВКИ ................................................. .................................................. ... 15
Список використаної літератури ............................................... ............ 16

Введення

Мікроекономіка як розділ економічної науки охоплює широкий спектр питань і проблем взаємодії окремих, господарюючих суб'єктів, а також вивчає їхнє поводження на різних ринках. Мікроекономіка розглядає питання оптимізації обсягів виробництва та його витрат, споживання ресурсів та їх розподілу, ціноутворення, прибутковості та ін Також у курс мікроекономіки входить вивчення ринку та ринкових структур.
Актуальність антимонопольного законодавства на сьогоднішній день є безперечною, оскільки про його порушення часто ведуться справи, деякі з яких набувають особливого розмаху. Діяльність органів, покликаних стежити за дотриманням антимонопольного законодавства показує, що дані порушення завдають шкоди суспільству у великих розмірах.
Необхідність постійного вдосконалення даного законодавства пояснюється тим, що фірми-порушники постійно знаходять шляхи того, як здійснити свої антиконкурентні дії.
Метою даної роботи є дослідження існуючого антимонопольного законодавства в Україні та в іноземних державах, шляхів стримування монополістичної влади.
Предметом даного дослідження є антимонопольне законодавство України та антитрестовські закони за кордоном.
Об'єктом дослідження є монополії як один з типів ринкової структури.

Розділ I. Теоретична частина. Антимонопольне законодавство

Антимонопольне законодавство - законодавство, спрямоване проти накопичення фірмами небезпечної для суспільства монопольної влади. Антимонопольне законодавство може розумітися в широкому і вузькому сенсі слова. У першому випадку воно спрямоване проти чистих монополій і великих олігополій, що володіють надлишкової монопольною владою, а також на запобігання "нечесних" дій, що порушують загальноприйняті норми ділового спілкування. Широка трактування антимонопольного законодавства спрямована проти всіх форм нагромадження монопольної влади (у тому числі і дрібними фірмами), будь-яких форм монопольної поведінки.
1.1 Антимонопольне законодавство в Україні
В даний час антимонопольні закони діють майже у всіх розвинених країнах. В Україні основним антимонопольним законом є Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992р. № 2132-XII. Стаття перша цього закону говорить:
"... Монопольним визнається становище суб'єкта господарювання, частина якого на ринку певного товару перевищує 35%. Рішенням Антимонопольного комітету України може визнаватися монопольним становище суб'єкта господарювання, частина якого на ринку певного товару менше 35%; монопольна ціна - ціна, яка встановлюється суб'єктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку, і призводить до обмеження конкуренції або порушення прав споживача ... "[1]
Відповідно до законодавства України саме по собі володіння суб'єктом господарювання монопольним положенням не є протиправним. Таким вважається лише зловживання домінуючим становищем на ринку. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про обмеження монополізму ..." зловживаннями монопольним становищем вважаються:
- Нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових угод, які не є предметом договору, в тому числі і нав'язування товару, не потрібного контрагенту;
- Обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів, що призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефіциту на ринку або встановлення монопольних цін;
- Часткова або повна відмова від реалізації або закупівлі товару при відсутності альтернативних джерел постачання або збуту, що призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефіциту на ринку або встановлення монопольних цін;
- Інші дії, які призвели чи можуть призвести до створення перешкод доступу на ринок інших суб'єктів господарювання;
- Встановлення дискримінаційних цін на свої товари, що обмежують права окремих споживачів;
- Встановлення монопольно низьких цін на свої товари, що призвело або може призвести до обмеження конкуренції;
- Встановлення монопольно високих цін на свої товари, що призвело або може призвести до порушення прав споживачів. [1]
Державної контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців від зловживання монопольним становищем та недобросовісної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.
Антимонопольний комітет України утворюється Верховною Радою України. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України підпорядкований і підзвітний Верховній Раді Україні.
З метою запобігання монопольного положення окремих підприємців на ринку Антимонопольний комітет України та його територіальні управління здійснюють попередні дії по державному контролю за реорганізацією (злиттям і приєднанням) підприємств, створенням асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань підприємств, перетворення органів керування в зазначені об'єднання , а також за створенням, реорганізацією ліквідацією господарських товариств.
Підприємець може набувати контрольного пакета акцій акціонерного товариства, що займає монопольне становище на ринку, за умови повідомлення в місячний термін Антимонопольного комітету України. Такі ж правила застосовуються й а тих випадках, якщо підприємець частки (паї) в іншому господарському товаристві, яке займає монопольне становище.
У випадках, якщо підприємці зловживають монопольним становищем на ринку, Антимонопольний комітет України та його територіальні управління видають розпорядження про примусовий поділ монопольних утворень. Примусовий розділ не застосовується у випадках:
- Неможливості організаційного або територіального відділення підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць;
- Наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової продукції підприємства складає менше 30%).
Штрафи на підприємців накладаються Антимонопольним комітетом за:
- Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень Антимонопольного комітету України про припинення порушень антимонопольного законодавства, відновленні початкового стану або зміну угод, що суперечать цьому Закону;
- Неподання, несвоєчасне подання інформації монопольному комітету України і його територіальним монополія управлінням або подання завідомо недостовірних даних.
Прибуток, незаконно отримана суб'єктами підприємницької діяльності в результаті порушення даного Закону, стягується судом або арбітражним судом у державної бюджет.
Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем та недобросовісною конкуренцією, підлягають відшкодуванню за позовами зацікавлених осіб у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.
Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем та недобросовісною конкуренцією, підлягають відшкодуванню за позовами зацікавлених осіб у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.
Антимонопольна політика й антимонопольне законодавство не мають на меті заборону або ліквідацію монопольних утворень. У суспільстві склалося розуміння того, що монополія як чинник зростання прибутку не може бути знищена. Тому реальне завдання антимонопольної політики полягає в тому, щоб поставити діяльність монополії на державний контроль, виключити можливість зловживання монопольним становищем. К. Маркс ще в середині минулого століття прийшов до висновку, що поява монополій потребує державного втручання. [7]
Головна мета цього втручання полягає в захисті і збереженні вільної конкуренції, якої загрожують монопольні тенденції. Конкретно можна сформулювати такі цілі: обмеження монополій, підтримка і сприяння малому бізнесу, захист прав споживача. Існують дві основні форми боротьби з монополіями:
1) попередження створення монополій;
2) обмеження використання монопольної влади.
За твердженням закордонних спостерігачів, Антимонопольне законодавство України відповідає світовим стандартам. [4] Проте створювалося воно, на жаль, не в рамках реалізації єдиної програми соціально-економічних перетворень. Не бачачи орієнтирів, український уряд, як показало життя, вже спочатку обрало неправильний шлях. Світова практика свідчить про те, що тільки після запуску демонополізації основних сфер виробництва варто проводити лібералізацію цін і фінансово-грошове реформування. Наш уряд надійшло навпаки й одержало відомі результати.
1.2 Антимонопольне законодавство в зарубіжних країнах (США)
В усіх промислово розвинених країнах в даний час здійснюється правове регулювання (як правило, в рамках торгового права) процесу концентрації капіталу і конкуренції з метою пом'якшення економічних і соціальних наслідків монополістичної практики. Розробка і прийняття антимонопольного законодавства - одне з найважливіших засобів такого державного регулювання економіки.
Історично склалося два типи антимонопольних законів. Перший з них передбачає формальне заборона монополії, другий будується на принципі контролю за монополістичними об'єднаннями та обмеження їх зловживань. Мова йде про антитрестовском законодавстві США та європейській системі антимонопольного законодавства, яка передбачає контроль за монополістичними об'єднаннями з метою недопущення їх зловживань своїм панівним становищем на ринку.

1.2.1 Антитрестовський закон Шермана
Перший антитрестовский статус був прийнятий в США 2 липня 1890р. під назвою "Закон, спрямований на захист торгівлі і промисловості від незаконних обмежень і монополій" і відомий як закон Шермана. Цей закон забороняв будь-які форми контрактів (об'єднання, змова тощо), спрямовані на обмеження свободи торгівлі, а також оголошував поза законом "недобросовісні прийоми" усунення конкурентів, розглядаючи їх як кримінальний злочин. Як заходи покарання передбачалися штрафи, відшкодування збитків, тюремне ув'язнення і навіть розформування винною фірми. Головна особливість закону Шермана - націленість на боротьбу з уже існуючими монополіями. Його недоліками були нечіткість основних визначень, без керуючого виконання закону постійного органу та профілактичних антимонопольних заходів. [2]
1.2.2 Закону Клейтона
В 1914р. закон Шермана був істотно розширений і доповнений - конгрес прийняв ще два закони, покликаних доповнити собою антитрестовский закон Шермана: це були антитрестовский закон Клейтона і закон про Федеральної торгової комісії - і з тих пір вже як закон Шермана-Клейтона він існує без істотних поправок. У законі дається визначення несумлінних методів конкуренції, які підлягають забороні, включаючи заборону на монополістичні об'єднання, передбачаються кримінально-правові санкції проти винних осіб, визначається верховний орган, якому доручається стежити за дією та виконанням антитрестівського законодавства.
Антитрестовський закон Клейтона ясніше визначав, що саме є незаконним обмеженням торгівлі. Закон забороняв цінову дискримінацію, що давала одним покупцям переваги над іншими, а також укладення договорів, згідно з якими виробники продавали продукцію тільки тим дилерам, які зобов'язувалися не продавати продукцію конкурентів; також заборонялися деякі типи злиттів та інші дії, здатні зменшити конкуренцію. Закон про Федеральної торгової комісії передбачав створення державної комісії, покликаної запобігати нечесну ділову практику і боротьбу з конкуренцією. [2]
1.2.3 Закону Робінсона-Петмена
У 1936р. в закон Клейтона були внесені поправки у зв'язку з прийняттям закону Робінсона-Петмена. Цей закон розширив рамки забороняється цінової дискримінації, включивши в неї не тільки спробу усунення конкурентів, але й також нанесення їм якої-небудь збитку.
У сучасних умовах зазвичай при судової інтерпретації закону в питаннях, що стосуються розмірів ринку і владу над ним, виходять з того, що будь-яке обмеження є порушенням, особливо, якщо при цьому малося намір досягти монопольного становища на ринку. "Правило мотивування" при цьому не застосовується у випадках явного прагнення обмеження цінової конкуренції.
Слід враховувати історичний час прийняття цього закону. Людство знаходилося на порозі Другої світової війни і були потрібні зусилля по концентрації економіки, сталися важливі зміни в ролі держави під час "Нового курсу" - відповіді Франкліна Д. Рузвельта на Велику депресію. У цей період 30-х років США пережили важку економічну кризу і саму масове безробіття за всю історію країни. Багато американці вирішили, що неприборканий капіталізм зазнав поразки. Вони покладали надії на державу, яке мало зменшити тяготи і руйнівну конкуренцію. Рузвельт і Конгрес взяли безліч нових законів, що давали державі право втручатися в економіку. Крім іншого, ці закони регулювали продаж акцій, визнавали право робітників створювати профспілки, встановлювали правила в галузі заробітної плати та тривалості роботи, забезпечували виплату допомоги по безробіттю та пенсій по старості, передбачали дотації для фермерських господарств, страхування банківських вкладів і так далі. [8 ]
Надалі антитрестівське законодавство США все більшою мірою переходило від вузької до широкої трактуванні монополістичного поведінки. Закон Уиллера-Лі (1938г.) був спрямований на захист прав споживачів (проти помилкової реклами та спотвореної інформації); закон Келлера-Кефаувера (1950г.) звертав увагу на взаємодію монополістів у сфері матеріальних активів. Удосконалення антитрестівського законодавства продовжувалося і пізніше. Наприклад, у першій половині 80-х років американський уряд прийняв інструктивні документи, які встановили нормативи галузевої концентрації з використанням індексу Херфіндаля-Хіршмана. Якщо цей індекс не перевищував 1000, то ринок зізнавався слабоконцентрірованним, якщо перевищував 1800 - висококонцентрованим. Введення подібних нормативів фактично прискорило концентрацію в тих галузях, де раніше вона була низька, і не перешкоджало вертикальної концентрації та утворення конгломератів.

Розділ 2. Розрахункова частина

Завдання 16.
На рис. 2.1 зображено чотири криві байдужості споживача, який купує товари Х і У, а також базова (UV) та нова (UW) бюджетні лінії. Крапки "а" і "b" - це дві точки споживчої рівноваги при грошовому доході, який дорівнює 20 дол. Визначте, чи є наведені твердження вірними (В) або невірними (Н):
SHAPE \ * MERGEFORMAT
I0
W
α0
α1
0
b
Малюнок 2.1 Криві байдужості і бюджетні лінії
5
10
5
I1
I2
I3
β0
β1
V
U
a
Підпис: Товар Y
а) Бюджетна лінія має нахил - 2.
б) Споживач спочатку максимізує загальну корисність в точці а, так як будь-яка інша комбінація товарів X і Y не збільшить загальної корисності.
в) Ціна товару Х спочатку становила 2 дол.
г) Ціна товару Y спочатку становила 4 дол.
д) Споживач може пересунутися на більш високу криву байдужості, тому що його реальний дохід зростає, коли бюджетна лінія зсувається з положення UV і нова UW.
е) Збільшення грошового доходу дозволять йому пересунутися на нову бюджетну лінію UW.
ж) Наведені криві байдужості показують, що чим більше товару Х буде мати споживач, тим менше товару Y він віддасть за додаткову одиницю товару Х.
з) Крива байдужості І1 має нахил - ½ у точці b.
і) У точці а mua / pa> mub / pb.
к) При бюджетному обмеженні UW ціна товару Х складе 2 дол.
л) У точці а mub = 2mua.
м) У точці b mua = 2mub.
н) Нахил бюджетної лінії UV показує початкову граничну норму заміщення товарів Х і Y.
о) У точці b ціна товару Х дорівнює 8 дол.
п) У точці а ціна товару Y дорівнює 8 дол.
р) Ефект заміщення пояснює, чому споживач пересунувся з точки а в точку b.
з) Переміщення бюджетної лінії з положення UV в положення UW пояснюється зниженням ціни товару Х.

ВИСНОВКИ

У розділі 1 даної контрольної роботи було розглянуто антимонопольне законодавство України та антитрестовські закони США. Антимонопольне законодавство і антимонопольну політику України можна охарактеризувати як необхідні атрибути структурних перетворень у всіх сферах економіки країни. На даному етапі проблема монополізації і несумлінної конкуренції перестає бути чисто економічної - вона все більше стає політичної і суспільної. Тому надзвичайно необхідно, щоб населення України усвідомило всі негативні наслідки монополії. У деяких випадках існування монополії є виправданим і необхідним, але за цими процесами повинний здійснюватися жорсткий контроль із боку держави по недопущенню зловживання своїм монопольним становищем. Вирішальну роль у створенні на ринку сприятливого конкурентного середовища грають антимонопольне законодавство і діяльність антимонопольних органів, правильне поводження яких сприяє стабілізації всієї економіки в цілому.
Слід зазначити, що основною негативною стороною монополізації економіки є надмірна влада фірм-монополістів. Ринкова влада полягає в здатності впливати на ціну товару. Завдання антимонопольної політики полягає в тому, щоб перешкодити фірмам отримати необмежену ринкову владу, розширити можливості конкуренції і перевести її в нецінову.
З усього вище перерахованого можна зробити висновок, що антитрестовські закони США зробили великий вплив на розвиток антимонопольного законодавства, в тому числі і в Україну.
У розрахунковій частині на підставі завдання був вивчений світ споживчих переваг, на основі розташування кривих байдужості і бюджетних ліній.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про Обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підпріємніцькій діяльності" від 18.02.1992р. № 2132-XII.
2. Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - 2-е вид., Зм. - М.: Норма, 2005.
3. Тігова Т.М. Мікроекономіка: Короткий курс лекцій. - 3-е вид., Стереотип. - К.: МАУП, 2003.
4. Сєдов В.В. Економічна теорія: у 3ч. Ч.2. Мікроекономіка: Учеб. посібник / Челяб.гос.ун-т. - Челябінськ, 2002.
5. Булатов А.С. Економіка: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2001.
6. Семенова Л.Н. Антимонопольне та конкурентне право. Курс лекцій. - К.: УФІМБ, 1999.
7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базілевіча. - 6-те вид., Перероб. І доп. - К.: Знання-Прес, 2007.
8. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. - М.: Дело ЛТД., 1993.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
45.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Ринок вільної конкуренції чистої монополії монополістичної конкуренції олігополії порівняльний
Особливості монополістичної конкуренції
Характеристика ринку монополістичної конкуренції
Економічна теорія монополістичної конкуренції
Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції
Олігополія та ринок монополістичної конкуренції
Основні форми недобросовісної конкуренції та монополістичної де
Основні форми недобросовісної конкуренції та монополістичної де 2
Основні форми недобросовісної конкуренції та монополістичної діяльності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru