Страхування 7

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
Страховим випадком є ​​вчинилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика зробити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі.
При страховому випадку з майном страхувальника страхова виплата здійснюється у вигляді страхового відшкодування, при страховому випадку з особистістю страхувальника або третьої особи - у вигляді страхового забезпечення.
2. СТРАХОВА ПРЕМІЯ (ВНЕСОК)
Страховим внеском є ​​плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування або законом
З. СТРАХУВАЛЬНИК.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, що уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками в силу закону.
Страхувальники вправі укладати зі страховиками договори про страхування третіх осіб на користь останніх (застрахованих осіб).
4-ВИГОДОНАБУВАЧ.
Страхувальники вправі при укладанні договорів страхування призначати фізичних або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат за договорами страхування, а також замінювати їх на свій розсуд, до настання страхового випадку.
5.СТРАХОВЩІК.
Страховиками визнаються юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавством Російської Федерації, створені для здійснення страхової діяльності (страхові організації та суспільства взаємного страхування) і отримали у встановленому цим Законом порядку ліцензію па здійснення страхової діяльності на території Російської Федерації. Законодавчими актами Російської Федерації можуть встановлюватися обмеження при створенні іноземними юридичними особами та іноземними громадянами страхових організацій на території Російської Федерації.
Предметом безпосередньої діяльності страховиків не можуть бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність.
6.СТРАХОВОЙ АГЕНТ.
Страхові агенти-фізичні або юридичні особи, що діють від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих повноважень.
7.СТРАХОВОЙ БРОКЕР.
Страхові брокери-юридичні або фізичні особи, зареєстровані і встановленому порядку як підприємці, що здійснюють посередницьку

діяльність по страхуванню від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.
8.СТРАХОВОЙ РИЗИК.
Страховим ризиком є ​​певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування.
Подія, що розглядається в якості страхового ризику, повинно мати ознаки ймовірності та випадковості його настання.
9.СТРАХОВАЯ ВИПЛАТА.
Страхова виплата-зобов'язання страховика перед страхувальником у разі настання збитку.
10.СТРАХОВАЯ СУМА.
Страховою сумою є визначена договором страхування або встановлена ​​законом грошова сума, виходячи з якої встановлюються розміри страхового внеску і страхової виплати, якщо договором або законодавчими актами Російської Федерації не передбачено інше.
При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної вартості на момент укладання договору. Сторони не можуть заперечувати страхову вартість майна, визначену в договорі страхування, за винятком випадків, коли страховик доведе, що він був навмисно введений в оману страхувальником.
Якщо страхова сума, визначена договором страхування, перевищує страхову вартість майна, він є недійсним у силу закону у тій частині страхової суми, яка перевищує дійсну вартість майна на момент укладання договору.
11.СТРАХОВОЕ ВІДШКОДУВАННЯ.
Страхове відшкодування-це сума, яка виплачується страховиком за договором страхування в покриття збитку згодом страхових випадків.
Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку застрахованому майну страхувальника або третьої особи при страховому випадку. Якщо договором страхування не передбачена виплата страхового відшкодування у певній сумі.
У тому випадку, коли страхова сума нижча страхової вартості майна, розмір страхового відшкодування скорочується пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості майна, якщо умовами договору страхування не передбачено інше.
У тому випадку, коли страхувальник уклав договори страхування майна з декількома страховиками на суму, що перевищує в цілому страхову вартість майна, то страхове відшкодування, отримувану ним від усіх страховиків зі страхування цього майна, не може перевищувати його страхової вартості. При цьому кожен із страховиків виплачує страхове відшкодування в розмірі, пропорційному відношенню страхової суми за укладеним ним договором до загальної суми за всіма укладеними цим страхувальником договорами страхування зазначеного майна.

Умовами договору страхування може передбачатися заміна страхової виплати компенсацією збитків у натуральній формі в межах суми страхового відшкодування.
12.СТРАХОВОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Страхове забезпечення-це виплата страхувальнику або третій особі незалежно o'i суми, належної їм за договорами страхування, а також по соціальному страхуванню, соціальному забезпеченню та в порядку відшкодування шкоди.
При цьому страхове забезпечення за особистим страхуванням, що належить вигодонабувачу у разі смерті страхувальника, до складу спадкового майна не входить.
13.СТРАХОВОЙ ТАРИФ.
Страховий тариф є ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування.
Страхові тарифи за обов'язковими видами страхування встановлюються в законах про обов'язкове страхування.
Страхові тарифи з добровільних видів особистого страхування, страхування майна і страхування відповідальності можуть розраховуватися страховиками самостійно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
14.СОСТРАХОВАНІЕ.
Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором спільно кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні міститися умови, що визначають права і обов'язки кожного страховика.
15.ПЕРЕСТРАХОВАНІЕ.
Перестрахуванням є страхування одним страховиком (перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх зобов'язань перед страхувальником в іншого страховика.
Страховик, який уклав з перестраховиком договір про перестрахування. залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі відповідно до договору страхування.
ЗАВДАННЯ.
Страхові внески у перестраховика-500
Згідно договору перестраховикові належить-100
Комісійна винагорода-10%
% Доробком ювання сум-3%
Перестраховик повинен відшкодувати перестрахувальникові при настанні страхового
події суму понесених збитків в частині прийняття на себе зобов'язань-15% від суми
збитків.
Сума збитків-250

У перестраховика
1 Дт Кт Сума
50,51 28 500 27 66 100 премія яку він перерахує
66 33 10 (100х10%) комісійну вознагр. нараховано
66 51 90 (100-10) комісійну вознагр.получено

У перестрахувальника
2 Дт Кт Сума
34 100 72 10 (100х10%) комісійні
72 32
51 72 90


поетапна оплата 27 66 100
66 37 100 сума задепонувати
37 66 50
26 66 1,50 (50х3%)
за несвоєчасну оплату
66 33 5 (50х10%) комісійну винагороду

72 34 100
36 72 100
депонуємо всього суму 72 36 50
коли надійде 1 сума 72 39 1,50 (50х3%)
нараховано за депонування
32 72 5 (5.0х10%) нараховані комісійні

66 51 46,50 51 72 46,50 (50 +1,5-5)
настав страховий випадок

27 66

66
33

100
10 (100х10%)
комісійну

72 34 32 72 винагороду

100 10 (100х10%)


26
66
66

66
35
51

3 (100х3%) 72% задепонкрованія
37,5 (250х15%) 24 частка від суми збитку
55.5 (100 +3-10-37,5) 51

39
72
72

3 (10С? <3%)
37,50
55,50

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Лекція
22.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування нещасних випадків. Екологічне страхування власників джерел підвищеної небезпеки
Загальні основи і принципи класифікації страхування Форми проведення страхування
Страхування нещасних випадків Екологічне страхування власник
соціального страхування Швеції outline Система соціального страхування Швеції 13 Освіта у Швеції
Страхування 3
Страхування
Страхування 5
Страхування 2
Страхування 6
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru