Страхування та страхові тарифи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти
Бузулукський гуманітарно - технологічний інститут (філія) державної освітньої установи вищої професійної освіти
«Оренбурзький державний університет»
Кафедра фінанси і кредит
Контрольна робота
з дисципліни "Страхування"
Варіант 10
Керівник роботи
Алексєєва Є.В.
Виконавець
Студент групи 3001 Сивашем В.В.
Бузулук 2008

Зміст
1. Теоретичні основи побудови страхових тарифів
2. Можливості державного стимулювання зростання ринку страхування
Тести
Список використаних джерел

1. Теоретичні основи побудови страхових тарифів
Страховий тариф - ставка страхової премії з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Страховий тариф визначається в абсолютному грошовому виразі або у відсотках від страхової суми в заздалегідь обумовленому тимчасовому інтервалі (терміні страхування). СТРАХОВИЙ ТАРИФ з обов'язкових видів страхування встановлюється в законах про обов'язкове страхування. СТРАХОВИЙ ТА РІФ з добровільних видів особистого страхування, страхування майна істрахованія відповідальності можуть розраховуватися страховиками самостійно тельно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
Страховий тариф складається з нетто-ставки і навантаження. По обов'язковому страхуванню страхові тарифи встановлюються законом, а з добровільного - правилами страхування. По майновому страхуванню за основу страхових тарифів приймається фактична або ймовірна ступінь схильності майна страхових подіях. Страхові тарифи розрізняються: видами майна до обсягу страхової відповідальності, спеціалізації діяльності підприємств і організацій; вони можуть диференціюватися за територіальним та іншими ознаками.
1. Страховим внеском є ​​плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування або законом.
2. Страхові тарифи представляють собою ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування.
Страхові тарифи за обов'язковими видами страхування встановлюються в законах про обов'язкове страхування.
Страхові тарифи з добровільних видів особистого страхування, страхування майна і страхування відповідальності можуть розраховуватися страховиками самостійно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

Страхові тарифи по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, їх структура та порядок застосування страховиками при визначенні страхової премії

Страховий тариф або брутто-ставка - нормований стосовно страхової суми розмір страхових платежів. За економічним змістом це ціна страхового ризику. Визначається в абсолютному грошовому вираженні, у відсотках або проміле від страхової суми в заздалегідь обумовленому тимчасовому інтервалі (терміні страхування). При визначенні страхового тарифу в увагу можуть прийматися інші критерії (ризикові обставини), наприклад, надійність, довговічність, вогнестійкість і т.д. Елементами страхового тарифу є нетто-ставка і навантаження.
Нетто-ставка відображає витрати страховика на виплати зі страхового фонду.
Можлива невідповідність між очікуваним і фактичним збитком пред'являє певні вимоги насамперед до структури тарифу: у його основну частину (нетто-ставку) включається ризикова надбавка, що відображає можливу вірогідність відхилення величини фактичного збитку від очікуваного.
Навантаження - витрати на ведення справи, тобто пов'язані з організацією страхування, а також закладену норму прибутку. Страхова премія - оплачений страховий інтерес; плата за страховий ризик у грошовій формі. Страхову премію оплачує страхувальник і вносить страховику відповідно до закону або договору страхування. За економічним змістом страхова премія є сума ціни страхового ризику і витрат страховика, пов'язаних з покриттям витрат на проведення страхування. Страхову премію визначають виходячи зі страхового тарифу. Вноситься страхувальником одноразово авансом при вступі в страхові правовідносини або частинами (наприклад, щомісяця, щокварталу) протягом всього терміну страхування. Розмір страхової премії відбивається в страховому полісі. Обсяг надходження страхової премії від усіх функціонуючих страховиків - один з найважливіших показників стану страхового ризику.
Термін страхування - часовий інтервал, протягом якого застраховані об'єкти страхування. Може коливатися від декількох днів до тих пір, поки одна зі сторін правовідносини не відмовиться від їхнього подальшого продовження, заздалегідь повідомивши іншу сторону про свій намір.
2. Можливості державного стимулювання зростання ринку страхування
Як ні в якій іншій галузі підприємницької діяльності в страховій діяльності велика роль державного впливу. Держава сама здійснює страхування і веде державний нагляд у сфері страхування. Така увага до цього виду підприємництва пов'язане із соціальною значимістю функції страхування, бо страховий випадок означає для страхувальника катастрофу, що в свою чергу призводить до страхового випадку в економіці країни, до розриву в ланцюжку виробництва. Нещастя одного страхувальника є соціально значущим для всього народного господарства. Страхування дозволяє досить швидко відновити порушене страховим випадком майновий стан страхувальника, відновити зруйновані зв'язки в господарських правовідносинах відтворення. У функціонуванні страхового механізму і в страховій діяльності зацікавлені кожен зі страхувальників та держава.
Державний вплив на страхову діяльність здійснюється через подану звітність про діяльність страхових організацій, перевірку їх діяльності та регулювання страхової діяльності.
Державний нагляд за страховою діяльністю з утримання розмежовують на попередній і поточний. До попередньою нагляду належить перевірка відповідності страхових організацій встановленим вимогам і видача ліцензій на право здійснення певних видів страхової діяльності, а також реєстрація об'єднань страховиків та внесення до реєстру страхових брокерів. До поточного нагляду належить перевірка дотримання вимог законодавства професійними учасниками страхової діяльності: огляд та аналіз звітності, призупинення та відкликання ліцензій, виключення страхових брокерів з реєстру і т.п.
Основним джерелом правового регулювання страхової діяльності і страхового нагляду в Російській Федерації є Закон РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» і прийняті РСА (Російська Асоціація Страховиків): Умови ліцензування страхової діяльності на території Російської Федерації, Положення про порядок дачі розпорядження, обмеження, призупинення і відкликання ліцензії на здійснення страхової діяльності, Положення про страховий пул, Тимчасове положення про порядок ведення реєстру страхових брокерів, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації, Правила розміщення страхових резервів, Правила формування страхових резервів за видами страхування іншим, ніж страхування життя, Положення про порядок проведення валютних операцій зі страхування і перестрахування, затверджене ЦБ РФ і пр.
Страховий нагляд у даний час здійснює департамент страхового нагляду Міністерства фінансів РФ. Основні функції нагляду визначені у ст. 30 Закону РФ «Про організацію страхової справи до»:
а) видача страховиками ліцензій на здійснення страхової діяльності;
б) ведення єдиного Державного реєстру страховиків і об'єднань страховиків, а також реєстру страхових брокерів;
в) контроль за обгрунтованістю страхових тарифів і забезпеченням платоспроможності страховиків;
г) встановлення правил формування і розміщення страхових резервів, показників і форм обліку страхових операцій та звітності про страхову діяльність;
д) розробка нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності;
е) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства Російської Федерації про страхування.
Для виконання покладених обов'язків федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю має право:
а) одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище. Багато відомостей надходять від підприємств, установ і організацій, у тому числі банків, а також від громадян;
б) проводити перевірки дотримання страховиками законодавства про страхування і достовірності представленої ними звітності;
в) при виявленні порушень страховиками вимог закону давати їм приписи щодо їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків надалі до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій;
г) звертатися до арбітражного суду з позовом про ліквідацію страховика у разі неодноразового порушення останнім законодавства РФ, а також про ліквідацію підприємств і організацій, що здійснюють страхування без ліцензій.
Для здійснення поточного нагляду за діяльністю страхових організацій постановою Уряду РФ № 203 від 8 квітня 2004 р . «Про територіальні органи страхового нагляду» передбачено створення територіальних органів страхового нагляду, які мають право проводити перевірки достовірності представленої страховими організаціями звітності та дотримання страхового законодавства, отримувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище, одержувати необхідну інформацію від підприємств, установ і організацій, у тому числі банків, а також громадян.
Зараз у страхового ринку все ще досить невирішених проблем. Можна провести відмінність між двома групами проблем. Розглянемо не об'єктивні проблеми, так як вони виникають через те, що Російська Федерація відноситься до країн з економікою, що розвивається. Ці проблеми більш ніж добре відомі: низький обсяг ВВП на душу населення, відносно низький середній дохід і рівень пенсії у основної частини населення, слабкий розвиток дрібного і середнього бізнесу, а також середнього класу, залежність економіки від експорту енергоносіїв та інше.
Система страхового ринку - це група регулярно взаємодіючих і взаимозависящих окремих складових частин, що утворюють єдине ціле (страхові продукти, система тарифів, інфраструктура страховиків і т.д.).
Страховий ринок являє собою діалектичну взаємодію внутрішньої системи і зовнішнього оточення страхового ринку:
1. Внутрішня система (страхова компанія) повністю управляється з боку страховика.
2. Зовнішнє оточення складається з елементів, на які страховик може надавати керуючий вплив і некерованих змінних.
Керовані змінні внутрішньої системи:
1. Страхові продукти
2. Система організації продажу страхових полісів та формування попиту
3. Гнучка система тарифів
4. Власна інфраструктура страховика
5. Матеріальні, фінансові та людські ресурси компанії.
Сукупність цих факторів формує політику фірми, її імідж і т.д.
Зовнішнє оточення страхового ринку:
1. Керовані змінні:
· Ринковий попит;
· «Know how» страхових послуг;
· Конкуренція;
· Інфраструктура страховика.
2. Некеровані змінні:
· Державно-політичне оточення;
· Соціально-етичне оточення;
· Кон'юнктура світового страхового ринку
Зупинимося на деяких проблемах власне страхового ринку.
Російський ринок, своїм потенціалом з моменту його виникнення привертав увагу іноземних страховиків і перестрахувальників. Більше 140 мільйонів жителів, більше 22 мільйонів автомобілів, численні промислові підприємства повинні породжувати відповідний попит на страхові продукти. В останні роки цей процес відбувався дуже повільно.
Велике «пожвавлення» спостерігаються сьогодні тільки в обов'язковому страхуванні або, найчастіше, де цього вимагає іноземний і вітчизняний інвестор або кредитор, де налагоджуються зв'язки з іноземними партнерами і т.д. Велика кількість майнових ризиків не застраховане. Страхування будівельно-монтажних ризиків Росії все ще не відповідає міжнародним стандартам. На сьогоднішній день єдиним реально користуються попитом є страхування каско автомобілів.
На думку деяких політиків, рішенням може стати запровадження нових видів обов'язкового страхування. При цьому проблемою тут є те, що обов'язкові види страхування, насамперед у випадку, коли тарифи встановлює уряд, являють собою втручання держави в ринкову економіку. Тому необхідно з їх введенням бути дуже обережним і вводити їх лише для тих видів страхування і ризиків, для яких це необхідно: автострахування, атомні ризики і т.д. Досвід Російської Федерації показує, що обов'язкові види страхування не завжди адекватні ступеня ризику, часто укладаються формально і ускладнюють швидке реагування на зміни або ж перешкоджають їм.
Сьогодні ще не розкриті існуючі великі потенційні можливості (додаток 3). В першу чергу я маю на увазі медичне страхування, яке, за даними останнього соціологічного опитування, хотіли б придбати 50% дорослого населення Росії, як і кошти витрачені організацією на добровільне медичне страхування своїх співробітників зменшує її оподатковувану базу. Природно, ведеться багато дискусій, і пропонуються різні варіанти вирішення даної проблеми, необхідно тільки вибрати відповідне економічне рішення.
Наступний ледь розкритий потенціал у страхуванні цивільної відповідальності. У цій сфері, перш за все, повинна бути створена і реалізована правова основа. Основним постулатом повинно бути: той, хто своїми діями заподіяв матеріальну шкоду третій особі, повинен його відшкодувати. Для підстрахування від подібної випадкової ситуації він повинен придбати відповідний страховий поліс.
Часто з виду упускають ідею про те, що страхування є формою попередження ризику. Основним завданням є попереджувальна міра. Страховики можуть сплатити лише той збиток, за який вони отримають або вже отримали відповідну страхову премію. Виходячи з цього, важко піддаються розумінню пропозиції, щоб страховики зараз же застрахували птахоферми від пташиного грипу.
Кількість страхових випадків при відповідальності автовласників протягом ряду років, у порівнянні з міжнародними показниками, залишається найгіршою. В останні роки вона приносить все більше рекордів за кількістю нещасних випадків, випадків з тяжкими наслідками, з людськими жертвами і важкими каліцтвами.
Дуже важливою функцією страхування є надання підтримки страхувальнику при попередженні ситуацій ризику. Вона може і повинна також здійснювати економічний тиск на страхувальника для скорочення ситуацій його ризику. До цих пір в Російській Федерації страховики мають для цього поки що дуже мало можливостей. Найважливішою причиною цього є незначна щільність страхування.
Але, не дивлячись на всі наведені проблеми, головною причиною, яка гальмує розвиток страхового ринку, на думку експертів, є відсутність нормально функціонуючого страхування життя. До тих пір поки не з'явиться повноцінно функціонує страхування життя, не буде і зростання ринку. І другий важливою стримує причиною є низький рівень платоспроможного попиту на страхові послуги. А це у поєднанні з вкрай низьким рівнем страхової культури відносить справжній і стрімке зростання ринку практично до горизонту.
У найближчі три роки ринок прийде до обмеженого числа великих гравців з преміями більше $ 500 млн і до розумного кількості нішевих та регіональних гравців. Зараз 10 найбільших компаній, контролюють близько 50% ринку (додаток 4). У результаті консолідації ринку 10 найбільших страховиків будуть мати не 50%, а, може бути, ближче до 70% ринку, якщо не більше, вже протягом найближчих кількох років. Цілком ймовірно перерозподіл 20%. Це буде процес паралельний загальному зростанню розмірів ринку, який у найближчі кілька років буде рости на 20-5%, і зростання буде спостерігатися практично у всіх секторах ринку.
До 2010 року залишиться не більше 50 страховиків, після чого тенденція до зниження їх кількості сповільниться. Ці 50 гравців будуть мати сумірними параметрами в частині надійності операцій і будуть сумлінно конкурувати в різних сегментах ринку.
Тести:
За принципом його охоплення судять про розвиток того чи іншого виду страхування:
а) страховий портфель;
б) страхове поле;
в) страхове забезпечення;
г) коносамент.
Відповідь: б) страхове поле;
Перед підписанням договору страхування страховик зобов'язаний:
а) попередити про відповідальність за недостовірні відомості, які він надав;
б) видати страховий поліс;
в) ознайомити страхувальника з правилами страхування.
Відповідь: в) ознайомити страхувальника з правилами страхування.
На які операції зі страхування видається окрема ліцензія?
а) з цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
б) з перестрахування;
в) з медичного страхування;
Відповідь: б) з перестрахування;
До якого поняття у страхуванні відповідає дана схема?
Клієнт № 1 Страховик № 1
Страховик № 2
Клієнт № 2 Страховик № 3
а) страхування;
б) сострахование;
в) перестрахування.
Відповідь: в) перестрахування.
Передача ризиків іноземним перестрахувальникам або придбання страхових гарантій - це:
а) факультативне перестрахування;
б) активне перестрахування;
в) пасивне перестрахування.
Відповідь: в) пасивне перестрахування.
Шахрайські дії в період дії договору страхування:
а) протиправні дії третіх осіб;
б) неповідомлення всіх обставин, що мають значення для визначення страхового ризику;
в) оформлення договорів минулим числом.
Відповідь: б) неповідомлення всіх обставин, що мають значення для визначення страхового ризику;
Обов'язки страховика - це:
а) у договорі чітко охарактеризувати страховий ризик;
б) не розголошувати інформацію про страхувальника;
в) проводити експертизу за рахунок страхувальника.
Відповідь: б) не розголошувати інформацію про страхувальника;
Підставою для припинення діяльності суб'єкта страхової справи є:
а) заява суб'єкта;
б) рішення суду;
в) рішення органу страхового нагляду.
Відповідь: б) рішення суду;
Ліцензійний збір за видачу ліцензії та плата за видачу дубліката ліцензії зараховуються в:
а) місцевий бюджет;
б) регіональний бюджет;
в) місцевий бюджет.
Відповідь: а) місцевий бюджет;
Хто може бути одержувачем викупної суми при достроковому розірванні договору страхування?
а) застрахована особа;
б) вигодонабувачі;
в) законні спадкоємці або правонаступники;
Відповідь: а) застрахована особа;
До технічних резервів відносяться:
а) резерв зі страхування життя, РНП, РУ;
б) резерв попереджувальних заходів, РНП, РУ;
в) РНП, РЗНУ, РУ;
г) немає правильної відповіді.
Відповідь:
Яка організація у Великобританії виконує функції органу державного страхового нагляду?
а) Департамент страхового нагляду;
б) Департамент торгівлі та промисловості;
в) Департамент фінансів.
Відповідь: б) Департамент торгівлі та промисловості;
Страхова сума при майновому страхуванні - це:
а) дійсна вартість майна на момент укладання договору страхування;
б) сума грошей, на яку фактично застраховане майно і яке не суперечить закону;
в) сума грошей, на яку фактично застраховане майно і яка перевищує дійсну вартість цього майна;
г) фактична вартість майна, яка записана в договорі страхування за бажанням страхувальника і не суперечить законодавству.
Відповідь: б) сума грошей, на яку фактично застраховане майно і яке не суперечить закону;
Страховий продукт на страховому ринку це:
а) товар, призначений покупцеві;
б) товар, призначений страховим агентам;
в) страхова послуга.
Відповідь: в) страхова послуга.
Громадянин Д. має договір страхування транспорту, в якому записана безумовна франшиза 8000 руб. В результаті ДТП автомобіль пошкоджений на 13000 руб. яку суму страхового відшкодування гр. Д отримає від страхової компанії? Поясніть відповідь:
а) 8 000 руб.;
б) 13 000 руб.;
в) 5000 руб.
Відповідь: в) 5000 руб.

Список використаних джерел
1. Рубіна Ю. Б., Солдаткін В.І. Страховий портфель. - М.: Сомінтек, 2006
2. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Є.Ф. «Страхування. - М.: ИНФРА-М, 2006
3. Шахов В.В., Григор'єва В.М., Єфімова С.Л. Страхове право. - М.: Закон і право, 2007
4. Федорова Т.А. Страхування. - М.: Економіст, 2006
5. Шинкаренко І.Е. Страхування відповідальності. - М.: Фінанси і статистика, 2007
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
44.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхові визначення договір страхування
Страхові визначення договір страхування 2
Страхові визначення договір страхування 2
Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності
Страхові платежі за договорами добровільного страхування працівників
Спеціальні пасажирські тарифи
Міжнародні транспортні тарифи
Митні тарифи та платежі
Транспортні тарифи Нетрадіонние види транспорту
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru