Створення і реєстрація закритого акціонерного товариства Архітектор

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Санкт-Петербурзький державний
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра «Підприємництво і комерція»
Курсовий проект
з дисципліни «Правознавство. Правове регулювання підприємницької діяльності »
  на тему «Створення та реєстрація закритого акціонерного товариства« Архітектор »

Виконала: студентка групи
_____________________
(Підпис)
Прийняв: д.е.н., професор
_____________________
(Підпис)
_____________________
(Дата)
Санкт-Петербург
2003
Створення і реєстрація закритого акціонерного товариства «Архітектор»: Курсовий проект з дисципліни «Правознавство. Правове регулювання підприємницької діяльності ». СПб.: СПбГПУ, 2003, стор 17, додатків 25.
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, РЕЄСТРАЦІЯ, СТАТУТ, УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ, ПОДАТКОВИЙ ОРГАН, ФОНДИ.
У курсовому проекті розроблено установчі документи та зареєстровано Закрите акціонерне товариство «Архітектор». Фірма поставлена ​​на облік у різних фондах, податкової інспекції та інших державних установах. Відкрито розрахунковий рахунок у банку.
Докладно розглянуто перелік документів, необхідних у різних інстанціях при державній реєстрації юридичних осіб, в тому числі закритого акціонерного товариства.

Зміст
  Введення. 4
1. Установчі документи .. 5
2. Державна реєстрація закритого акціонерного товариства. 7
3. Постановка закритого акціонерного товариства на облік в районній інспекції Міністерства з податків і зборів та в інших установах. 10
4. Виготовлення печатки і фірмових бланків. 13
5. Відкриття рахунків у банку. 13
6. Отримання ліцензії на здійснюваний вид діяльності. 14
Висновок. 15
Список використаних джерел. 16
Програми ................................................. ................................................. 17


Введення

Акціонерна власність - це закономірний результат процесу розвитку і трансформації приватної власності, коли на певному етапі розвитку масштаби виробництва, рівень технології, система організації фінансів створюють передумови для принципово нової форми організації виробництва на базі добровільної участі акціонерів.
Акціонерні товариства мають ряд переваг в порівнянні з іншими формами власності.
По-перше, суспільство має можливість залучати кошти акціонерів для поповнення статутного фонду і розширення своєї діяльності, причому ці кошти не підлягають поверненню, оскільки акції суспільством не викуповуються, а лише перепродуються іншим акціонерам.
По-друге, загальне керівництво діяльністю товариства відокремлене від конкретного від конкретного управління, що дозволяє наймати й вибирати найбільш підходящих керівників, директорів, змушує акціонерів серйозно ставитися до підбору персоналу, так як кожен акціонер відповідає за ефективну роботу товариства вкладеними коштами.
По-третє, створюється можливість реального перетворення всього трудового колективу підприємства у власників шляхом придбання кожним з них акцій товариства.
По-четверте, є можливість залучити до складу акціонерів своїх постійних контрагентів, створюючи при цьому загальну зацікавленість у результатах діяльності суспільства. Таким чином, акціонерне товариство, об'єднуючи на єдиної правовій основі всіх учасників, забезпечує унікальну форму реалізації колективної власності, створюючи при цьому зацікавленість у кінцевих результатах роботи.

Установчі документи

Статут - звід правил, що регулюють діяльність організацій, установ, їх взаємовідносини з іншими організаціями та громадянами, їх права та обов'язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності (у даному випадку - господарської діяльності). Статут товариства є установчим документом товариства. Вимоги статуту товариства обов'язкові для виконання всіма органами товариства та його акціонерами. (Див. Додаток № 1).
Статут товариства повинен містити такі відомості:
- Повне та скорочене фірмові найменування товариства;
- Місце знаходження товариства;
- Тип суспільства (відкрите чи закрите);
- Кількість, номінальну вартість, категорії (звичайні, привілейовані) акцій і типи привілейованих акцій, що розміщуються суспільством;
- Розмір статутного капіталу товариства;
- Структуру і компетенцію органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень;
- Порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, у тому числі перелік питань, рішення по яких приймається органами управління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно;
- Відомості про філії та представництва товариства;
Статутом товариства можуть бути встановлені обмеження кількості акцій, що належать одному акціонеру, і їх сумарної номінальної вартості, а також максимального числа голосів, які надаються одному акціонеру. Статут товариства може містити інші положення, що не суперечать законодавству РФ.
На вимогу акціонера, аудитора або будь-якого зацікавленого обличчя товариство зобов'язане в розумні терміни надати їм можливість ознайомитися з статутом товариства, включаючи зміни та доповнення до нього. Товариство зобов'язане надати акціонеру на його вимогу копію чинного статуту товариства.
Внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Внесення до статуту товариства змін, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, здійснюється на підставі рішення про зменшення статутного капіталу товариства, прийнятого загальними зборами акціонерів.
Внесення до статуту товариства змін, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства, здійснюється на підставі рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій, прийнятого загальними зборами акціонерів або радою директорів (спостережною радою) товариства, якщо відповідно до рішення загальних зборів акціонерів або статутом товариства останньому належить право прийняття такого рішення, і рішення ради директорів наглядової ради) товариства про затвердження підсумків розміщення додаткових акцій.
Збільшення статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій реєструється у розмірі номінальної вартості розміщених додаткових акцій. При цьому кількість оголошених акцій певних категорій і типів має бути зменшено на число розміщених додаткових акцій цих категорій і типів.

Державна реєстрація закритого акціонерного товариства

Створення суспільства шляхом заснування здійснюється за рішенням засновників (засновника). Рішення про заснування товариства приймається установчими зборами. У разі заснування товариства однією особою рішення про його заснування приймається цією особою одноосібно.
Рішення про заснування товариства має відображати результати голосування і прийняті ними рішення з питань заснування товариства, затвердження статуту товариства, обрання органів управління товариства.
Рішення про заснування товариства, затвердження його статуту і затвердження грошової оцінки цінних паперів, інших речей або майнових прав або інших прав, що мають грошову оцінку, що вносяться засновником в оплату акцій товариства, приймається засновниками одноголосно.
Засновники товариства укладають між собою письмовий договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір статутного капіталу товариства, категорії і типи акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, розмір і порядок їх оплати, права та обов'язки засновників щодо створення товариства. Протокол про створення товариства не є установчим документом товариства. (Див. Додаток № 2)
Створення товариства з участю іноземних інвесторів здійснюється відповідно до федеральних законів РФ про іноземні інвестиції.
Число засновників відкритого суспільства не обмежена. Кількість засновників закритого товариства не може перевищувати п'ятдесяти. Суспільство не може мати в якості єдиного засновника (акціонера) інше господарське товариство, що складається з однієї особи.
Створення акціонерного товариства включає в себе наступні кроки:
- Заява засновниками про намір створити товариство
- Здійснення підписки на акції
- Проведення установчої конференції
- Державна реєстрація акціонерного товариства.
При створенні акціонерного товариства акції повинні бути поширені в порядку розподілу всіх акцій між засновниками.
Учасники (засновники) ЗАТ формують статутний фонд із внесків (складових їх частку) у вигляді будівель, споруд, обладнання, інших матеріальних цінностей, грошових коштів. Разом статутним створюється і резервний фонд, встановлюваний учасниками АТ у розмірі не менше 15% статутного фонду шляхом щорічних відрахувань не менше 5% від чистого прибутку.
Установча конференція акціонерного товариства скликаються після завершення підписки на акції в термін, зазначений у повідомленні, який не може бути більше 2 місяців з моменту завершення підписки. При пропуску зазначеного строку особа, що підписалася на акції, має право вимагати повернення сплаченої нею частини вартості акцій. Спосіб участі осіб, які підписалися на акції в установчій конференції (очний, черга представників, за листуванням), визначається в сповіщенні про її проведення. Установча конференція приймає рішення про створення акціонерного товариства і затверджує його статут, обирає раду акціонерного товариства, а також визначає пільги, що надаються засновникам.
Для Закритого акціонерного товариства розмір статутного капіталу повинен бути не менше 100 МРОТ, на дату реєстрації.
Статутний капітал акціонерного товариства тому й називається статутним, що його грошова величина, а також номінальна вартість кожної з його складових визначаються в установчому документі, тобто розмір статутного капіталу завжди чітко визначений.
Після установчої конференції комплект документів для державної реєстрації подається до державного органу, що здійснює реєстрацію юридичних осіб (Інспекція МНС РФ). Надаються наступні документи:
1. Заява про державну реєстрацію юридичної особи при створенні Форма № Р11001 (див. Додаток № 3)
2. Рішення про створення юридичної особи у вигляді протоколу, договору чи іншого документа відповідно до законодавства Російської Федерації; (див. Додаток № 2)
3. Установчі документи юридичної особи (оригінали або нотаріально засвідчені копії); (див. Додаток № 1)
4. Документ про сплату державного мита
Документи подаються в районну Інспекцію МНС РФ за місцем знаходження постійно діючого виконавчого органу, у разі відсутності постійно діючого виконавчого органу - за місцем знаходження іншого органу або особи, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності. Державна реєстрація проводиться не пізніше 30 днів з дня подачі заяви та необхідних документів.
Після подачі відповідних документів, знову зареєстрованому ЗАТ видається свідоцтво про державну реєстрацію. (Див. Додаток № 4). Після отримання даного свідоцтва юридична особа починає своє існування, може укладати угоди від свого імені та володіти всіма ознаками юридичної особи.
Зміни та доповнення статуту також підлягають державній реєстрації. Загальні збори засновників призначає генерального директора, який становить наказ про призначення головного бухгалтера (див. Додаток № 5).

Постановка закритого акціонерного товариства на облік в районній інспекції Міністерства з податків і зборів та в інших установах

Після державної реєстрації нова юридична особа формально володіє всіма правами юридичної особи.
У відповідності з Податковим Кодексом РФ з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають постановці на облік у податкових органах (рні МНС) відповідно за місцем знаходження організації, місцем знаходження його відокремленого підрозділів. Місцем перебування російського юридичної особи визнається місце його державної реєстрації.
Заява про постановку на облік в рні МНС (див. Додаток № 6) подається за місцем знаходження юридичної особи протягом 10 календарних днів після його державної реєстрації. Порушення цього терміну тягне штраф у розмірі 5000 рублів.
Юридична особа, до складу якого входять відособлені підрозділи, розташовані на території РФ, зобов'язане стати на облік в якості платника податків у податковому органі, як за своїм місцем знаходження, так і за місцем знаходження кожного свого відокремленого підрозділу (філій, представництв).
Підприємству при постановці на облік в податковому органі за місцем його знаходження присвоюється ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) і код причини постановки на облік (КПП). Відомості про платників податків і привласнених їм ідентифікаційних номерах включається в Єдину автоматизовану інформаційну систему обробки даних податкової служби (АІС "Податок"), а в частині, що відноситься до обліку платників податків-підприємств, також до Єдиного державного реєстру підприємств. Факт взяття платника податків на облік в податковому органі і присвоєння йому ІПН підтверджує Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі. (Див. Додаток № 7)
Після цього необхідно стати на облік в Санкт-Петербурзькому комітеті державної статистики. Тут, у відповідності з установчими документами інформацію про закритому акціонерному товаристві вносять до складу Єдиного державного реєстру підприємств та організацій усіх форм власності і господарювання (ЄДРПО). Мета створення реєстру - забезпечення єдиного державного обліку підприємств та організацій, формування інформаційного фонду. У державному комітеті статистики здійснюється ідентифікація підприємств відповідно до загальноросійських класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації:
- ОКПО - Класифікація підприємств та організацій
- СОАТО - Система позначень об'єктів адміністративно - територіального поділу
- СООГУ - Система позначень органів державного управління та громадських організацій
- ЗКГНГ ​​- Система позначень органів державного управління та громадських організацій
- КФС - Класифікатор форм власності
- КОПФ - Класифікатор організаційно-правових форм суб'єктів господарювання.
Новоствореному ЗАТ видається Інформаційний лист про облік в ЕГРПО з присвоєнням відповідних кодів з перерахованих вище класифікаторів (див. Додаток № 8)
Новостворені юридичні особи повинні стати на облік в регіональні відділення позабюджетних фондів: до Пенсійного фонду - для підтримки бази даних за накопичувальною системою; Фонд соціального страхування - для отримання та надання звітів щодо витрачання коштів юридичними особами.
Після подачі заяви до Пенсійного фонду РФ, відділення по Санкт-Петербургу (див. Додаток 9), новоствореному підприємству присвоюється індивідуальний номер, який згодом вказується в усіх документах, пов'язаних з пенсійними відрахуваннями. Видається Повідомлення страхувальнику з присвоєнням реєстраційного номера (див. Додаток 10)
Реєстрація здійснюється відповідно до Інструкції про порядок справляння та обліку страхових внесків роботодавцями і громадянами до Пенсійного фонду РФ, затвердженим Постановою правління Пенсійного фонду РФ № 258 від 22 червня 2000 року.
Необхідно також зареєструватися у Фонді соціального страхування. Для цього необхідно подати заяву (див. Додаток 11) та копії свідоцтва про державну реєстрацію. Видається Страхове Свідоцтво (див. Додаток № 12) і Повідомлення про розмір страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання (див. Додаток 13). Реєстрація здійснюється відповідно законом РФ "Про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування" від 02.01.00 № 10-ФЗ і листом Фонду соціального страхування України "Про взяття на облік у Фонді соціального страхування РФ як страхувальників" від 14.02.00 № 02 - 08/07-333-П.
Також необхідно стати на облік у Головному управлінні природних ресурсів та охорони навколишнього середовища МПР Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградської області. Видається Облікова картка природопользователя. (Див. Додаток 15).
Якщо у підприємства є нерухоме майно або транспортні засоби, то необхідно зареєструвати дане майно в районному податковому органі (див. Додаток 16, 17).

Виготовлення печатки і фірмових бланків

Кожна юридична особа зобов'язана мати круглу печатку, інші штампи, а також фірмові бланки. Для виготовлення печатки підприємство звертається до спеціалізованої фірми, куди подаються свідоцтво про реєстрацію та копія Статуту (дозвіл РУВС на виготовлення печатки фірма-виробник отримує сама) (див. Додаток № 18).
Фірмові бланки виготовляються за бажанням юридичної особи відповідно зі збірниками з діловодства та кореспонденції. Можуть бути виготовлені бланки листа, наказу, постанови, рішення, протоколу та ін фірмових бланків.

Відкриття рахунків у банку.

Юридичні особи мають право відкривати в банках та інших кредитних установах такі рахунки: розрахунковий, поточний, валютний, депозитний, позиковий, а також тимчасовий накопичувальний рахунок для внесення вкладу в статутний капітал до моменту реєстрації підприємства.
У відповідності з Податковим кодексом РФ банки відкривають рахунки юридичним особам при пред'явленні Свідоцтва про постановку на облік в податковому органі. Відкриття банком рахунку організації без пред'явлення Свідоцтва про постановку на облік в податковому органі тягне стягнення штрафу. Проте до державної реєстрації юридична особа може відкрити накопичувальний рахунок для зарахування внесків засновників у статутний капітал (див. Додаток № 19). Після державної реєстрації підприємство переказує кошти з накопичувального рахунку на розрахунковий рахунок (див. Додаток № 20).
Для відкриття розрахункового рахунку в банку необхідно надати наступні документи: заяву про відкриття рахунку (див. Додаток № 21), нотаріально завірену копію Статуту, копія свідоцтва про державну реєстрацію та постановку на податковий облік, нотаріально завірені картки зі зразками підписів керівника і головного бухгалтера ( див. Додаток № 22), довідки про реєстрацію в фондах (див. Додаток № 23). Не повідомлення банком податковому органу відомостей про відкриття або закриття рахунка організацією також тягне стягнення штрафу. Форма повідомлення затверджена наказом Державної податкової служби Росії від 23.12.98. № ГБ-3-12/340 "Про затвердження форми повідомлення банку податковому органу про відкриття (закриття) банківського рахунку та порядку її заповнення" (див. Додаток № 24). Одночасно з цим саме підприємство повинно надати до податкового органу Повідомлення про відкриття рахунку на бланку встановленої форми (див. Додаток № 25).
Чинним законодавством Російської Федерації не передбачено обмеження кількості рахунків, відкритих підприємцями у банках та інших кредитних установах, а також необхідність узгодження з податковими органами банку або іншої кредитної організацією, в якій платник податків припускає відкрити відповідний рахунок.

Отримання ліцензії на здійснюваний вид діяльності

Багато юридичні особи для отримання реальної дієздатності повинні отримати ліцензію на здійснюваний вид діяльності. Ліцензія являє собою дозвіл (право) на здійснення ліцензованого виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане ліцензіюючим органом юридичній особі. Ліцензування проводиться на основі Федерального закону № 128-ФЗ від 08.08.01 "Про ліцензування різних видів діяльності".

Висновок

В даний час акціонерне товариство є одним з найбільш прогресивних і демократичних форм власності. Формування та широке розповсюдження акціонерного капіталу є одним з основних принципів, на якому базуються проведені в країні реформи.
Акціонування займає важливе місце в створенні нормальних умов функціонування підприємств, будучи зручною формою для проведення їх роздержавлення, дозволяє організувати ефективний контроль над діяльністю управлінського апарату.
Кожен власник акцій у праві брати участь в управлінні суспільством. Вклавши кошти в акції, власник, таким чином, бере участь у русі коштів, майна, одержуваної прибутку товариства. Від величини прибутку безпосередньо залежать доходи акціонерів. А у випадку, коли акціонери є і працівниками підприємства, з'являється пряма зацікавленість.
У даному курсовому проекті зареєстровано Закрите акціонерне товариство «Архітектор». Розглянуто теоретичні та практичні правові аспекти створення даної організації. Розроблено установчі документи, печатку, фірмові бланки. Організація поставлена ​​на облік у районному податковому органі і у всіх державних установах відповідно до законодавства Російської Федерації. Виконана робота і зібрані документи дозволяють швидко і безпомилково зареєструвати закрите акціонерне товариство відповідно до нинішнього законодавства РФ.

Список використаних джерел

1. Конституція Російської Федерації, 1995 р.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша, друга, третя, зі змінами на 26.03.2003 ..
3. Федеральний закон про акціонерні товариства із змінами і доповненнями станом на 01.12.2002 р.
4. Постатейний коментар до частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації / Гуев О.М. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 784 с.
5. Цивільне право: Підручник / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. - 2 томи.
6. Цивільне право: Підручник. / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - М: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. - 3 томи.
7. Єршова І.В. Підприємницьке право. Підручник., М: юриспунденції, 2002. - 512 с.
8. Жилінський С.Е. Підприємницьке право (правова основа підприємницької діяльності): Курс лекцій. - М.: НОРМА, 2002. - 672с.
9. Путінський Б.І. Комерційне право Росії. - М.: Юрайт-М, 2001. -314с.
10. Садиков О.Н. Цивільне право Росії: Загальна частина. - М.: МАУП, 2001.-776с.
11. Хизрич Р., Пітері М. Підприємництво або як завести власну справу і домогтися успіху. - М.: Прогрес-Універс, 1992 - 5 томів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
47.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення та розвиток закритого акціонерного товариства
Бізнес план акціонерного товариства закритого типу Універсал
Діяльність філії Закритого акціонерного товариства ЮніКредит Бан
Бізнес-план акціонерного товариства закритого типу Універсал
Податкове планування в комерційних підприємствах на прикладі Закритого акціонерного товариства
Діяльність філії Закритого акціонерного товариства ЮніКредіт Банк в м. Санкт-Петербурзі
Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства Ратнівський молокозавод
Діяльність філії Закритого акціонерного товариства ЮніКредіт Банк в м Санкт-Петербурзі
Державна реєстрація випуску цінних паперів при установі акціонерного товариства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru