Створення інформаційної системи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1 Обгрунтування необхідності розробки інформаційної системи 4
2 Аналіз предметної області 7
3 Технічне завдання на створення ЕІС 9
ВИСНОВОК
СПИСОК

ВСТУП

В умовах ринкової економіки функціонування сільськогосподарських підприємств проходить в обстановці економічної нестабільності. Існує цілий ряд причин: диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію, недостатній рівень дотацій з боку держави, дисбаланс розвитку ринкових відносин. Однією з найважливіших проблем, що стримують розвиток сільського господарства, також був високий рівень і складність системи оподаткування. Для її рішення і була введена глава 26.1 Податкового кодексу Російської Федерації «Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок)».
Для досягнення мети роботи були поставлені та вирішені наступні завдання:
- Дослідити дану тему в науковій літературі та виявити загальні проблеми і тенденції;
- Вивчити правовий статус і дати коротку економічну характеристику підприємства;
- Вивчити стан обліково-аналітичної роботи на підприємстві;
- Вивчити особливості визнання доходів і витрат для цілей оподаткування;
- Спроектувати інформаційну систему розрахунку єдиного сільськогосподарського податку.

1. Обгрунтування необхідності розробки інформаційної системи
Автоматизована інформаційна система (АІС) являє собою сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації та прийняття управлінських рішень.
Створення АІС сприяє підвищенню ефективності виробництва економічного об'єкта і забезпечує якість управління. Найбільша ефективність АІС досягається при оптимізації планів робіт підприємстві, фірм і галузей, швидкої виробленні оперативних рішень, чіткому маневруванні матеріальними і фінансовими ресурсами.
Успішне функціонування людино - машинних інформаційних систем і технології визначає якість проектування.
Проектування має на меті забезпечити ефективне функціонування АІС і автоматизованих інформаційних технології з фахівцями, які використовують у сфері діяльності конкретного економічного об'єкта ПЕОМ. Саме якісне проектування забезпечує створення такої системи, яка здатна функціонувати при постійному вдосконаленні її технічних, програмних, інформаційних складових, тобто її технологічної основи, і розширювати спектр реалізованих управлінських функції та об'єктів взаємодії.
Досягнення зазначеної мети вимагає послідовного виконання наступних завдань:
1) техніко-економічне обстеження та аналіз виробничо-господарської діяльності об'єкта і предмета інформатизації;
2) змістовна постановка задачі, орієнтованої на ринкові методи господарювання та застосування СВТ;
3) визначення предметної області;
4) аналіз складу та змісту вхідний і вихідний інформації для додатків.
5) вивчення документації предметної області;
6) розробка інформаційно-логічної моделі;
7) реалізація поставленої задачі за допомогою програми Microsoft Excel;
8) розробка організаційно-технічних рекомендацій та практичних заходів щодо впровадження результатів виконання завдання у виробничо-господарську діяльність об'єкта.
Основоположні принципи створення АІС:
- Принцип системності є найважливішим при створенні, функціонуванні та розвитку АІС. Він дозволяє підійти до досліджуваного об'єкта як єдиного цілого; виявити на цій основі різноманітні типи зв'язків між структурними елементами, що забезпечують цілісність системи; встановити напрями виробничо-господарської діяльності системи і реалізовувані нею конкретні функції. Системний підхід передбачає проведення двухаспектного аналізу, що отримав назву макроподходе і микроподходов.
- Принцип розвитку полягає в тому, що АІС створюється з урахуванням можливості постійного поповнення та оновлення функції системи і видів її забезпечень. АІС повинна нарощувати свій обчислювальні потужності, оснащуватися новими технічними та програмними засобами, бути здатною постійно розширювати та оновлювати коло завдань і інформаційний фонд, що створюється у вигляді системи баз даних.
- Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії АІС різних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування. Реалізація цього принципу дозволяє, забезпечить нормальне функціонування економічних об'єктів, підвищити ефективність управління народним господарством і його ланками.
- Принцип стандартизації і уніфікації полягає в необхідності застосування типових, уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування АІС.
- Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення АІС та цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні.
Життєвий цикл - період створення і використання АІС, що охоплює її різні стани, починаючи з моменту виникнення необхідності в даній автоматизованій системі і закінчуючи моментом її повного виходу з ужитку у користувачів.
Життєвий цикл АІС і АІТ дозволяє виділити чотири основні стадії: передпроектну, проектну, впровадження та функціонування. Від якості проектувальних робіт залежить ефективність функціонування системи. Тому кожна стадія проектування поділяється на ряд етапів і передбачає складання документації, що відбиває результати роботи.
Основними роботами, що виконуються на стадіях і етапах проектування, можна вважати:
Перша стадія - передпроектне обстеження:
1-й етап - збір матеріалів для проектування - формування вимог, вивчення об'єкта проектування розробка і вибір варіанта концепції системи;
2-й етап - аналіз матеріалів і формування документації - створення та затвердження техніко-економічного обгрунтування і технічного завдання на проектування системи на основі аналізу матеріалів обстеження, зібраних на першому етапі.
Друга стадія - проектування:
1-й етап - технічне проектування де ведеться пошук найбільш раціональних проектних рішень з усіх аспектів розробки, створюються і описуються всі компоненти системи, а результати роботи відображаються в технічному проекті;
2-й етап - робоче проектування, в процесі якого здійснюється розробка і доведення програм, коригування структури баз даних, створення документації на поставку, установку технічних засобів та інструкції з експлуатації, підготовка для кожного користувача системи великого інструкційного матеріалу.
Третя стадія - введення системи в дію:
1-й етап - підготовка до впровадження - установка і введення в експлуатацію технічних засобів, завантаження баз даних і дослідна експлуатація програми, навчання персоналу;
2-й етап - проведення дослідних випробувань всіх компонентів системи перед передачею в промислову експлуатацію, навчання персоналу;
3-й етап - здача в промислову експлуатацію.
Четверта стадія - промислова експлуатація - крім повсякденного функціонування включає супровід програмних засобів і всього проекту, оперативне обслуговування та адміністрування баз даних.
2 Аналіз предметної області
Традиційно етапи дослідження предметної області - підприємства, обгрунтування проекту ЕІС для нього і розробки технічного завдання об'єднують терміном «Передпроектна стадія» («Передпроектне обстеження»), оскільки результати виконання робіт на даних етапах не є закінченим проектним рішенням. Основне призначення «Передпроектні стадії» полягає в обгрунтуванні економічної доцільності створення ЕІС і формулюванні вимог до неї.
На першому етапі проектувальниками виконується ряд технологічних операцій і вирішуються такі завдання: попереднє вивчення предметної області; вибір технології проектування; вибір методу матеріалів обстеження; розробка програми обстеження; розробка плану-графіка збору матеріалів обстеження, збір іформалізація матеріалів обстеження.
Виконання операції «Передпроектне вивчення предметної області» має своєю метою на основі загальних відомостей про об'єкт виявити попередні розміри обсягів робіт з проектування і склад вартісних і тимчасових обмежень на процеси проектування, а також знайти приклади розробок проектів ЕІС для аналогічних систем.
Важливою операцією, що визначає всі наступні роботи з обстеження об'єкту і проектування ЕІС, є «Вибір технології проектування».
Перед початком робіт з проведення обстеження необхідно вибрати метод проведення обследованія.Виполненіе робіт з обстеження предметної області в будь-якому підрозділі і збору матеріалів можна проводити на основі попереднього проведення вибору методів збору матеріалів обстеження, універсум яких можна розділити на дві групи:-методи збору, виконуваного силами проектувальників-виконавців, що включають методи проведення бесід і опитувань, аналізу матеріалів обстеження, особистих спостережень, фотографії робочого дня і хронометражу робочого часу спеціаліста при виконанні ним тієї чи іншої роботи;
- Методи збору, виконуваного силами фахівців предметної області, яким пропонується або заповнювати зошит-щоденник на виконувані ними роботи, або провести документную інвентаризацію робочого місця, або використовувати метод самофотографии робочого дня, що дозволяє виявити склад операцій і одержувані при цьому документи.
Останньою операцією, що виконується проектувальниками на цьому етапі, є «Проведення збору і формалізації матеріалів обстеження», в процесі якої члени бригад повинні проінтерв'ювати фахівців підрозділів досліджуваної предметної області; зібрати відомості про всі об'єкти обстеження, в тому числі про підприємство в цілому, функціях управління, методах і алгоритмах реалізації функцій, складі оброблюваних і розраховуються показників; зібрати форми документів, що відображають господарські процеси і використовуються класифікатори, макети файлів, відомості про використовувані технічних засобах та технологіях обробки даних; проконтролювати разом з користувачем їх правильність, сформулювати «Звіт про обстеження» і виконати інші роботи.
3 Технічне завдання на створення ЕІС
На першому етапі формування інформаційної системи відбувається створення технічного завдання.
Технічне завдання на систему розробляється замовником за безпосередньої участі розробника.
Технічне завдання - документ, затверджений у відповідному порядку, що визначає цілі, вимоги та основні вихідні дані, необхідні для розробки аналітичної інформаційної системи і містить попередню оцінку ефективності системи.
Затверджене технічне завдання є документом, яким розробники керуються на всіх етапах створення системи. Зміни, що вносяться до технічного завдання, повинні узгоджуватися із замовником і розробником разом. При розробці технічного завдання слід:
- Встановити загальну мету створення ЕІС;
- Розробити та обгрунтувати вимоги до інформаційних підсистем;
- Розробити та обгрунтувати вимоги до інформаційної бази, програмного забезпечення;
- Визначити етапи створення системи та терміни їх виконання
- Провести попередній розрахунок витрат на створення системи і визначити рівень економічної ефективності.
При затвердженні технічного завдання розробляється графік роботи і проводиться повний розрахунок витрат на розробку системи.
Основним для розробки технічного проекту є технічне завдання. На підприємствах, організаціях середніх і великих розмірів, тобто з персоналом більш півсотні чоловік, керівнику важко контролювати роботу всього персоналу і, зокрема, своєчасно виявляти причину порушення роботи. Автоматизація виробництва забезпечує прискорення обробки інформації, обміну даними, збільшення якості роботи. Об'єднання виробництва в одну мережу надає можливість створення автоматизованої системи функціонування підприємства. Нова інформаційна система дозволить швидко локалізувати причину порушення нормальної діяльності підприємства, забезпечить своєчасне інформування про існуючі проблеми.
На підставі вищевикладеного можна визначити низку завдань:
1) аналіз філії та розробка функціонально-логічної моделі;
2) підвищення надійності, оперативності, адресності та аналітичності облікової інформації;
3) зниження податкових і фінансових ризиків, пов'язаних з вадами облікової системи;
4) мінімізація трудозатрат облікового персоналу;
5) підвищення достовірності даних фінансової звітності.
Високі темпи розвитку породжують певні труднощі, істотно зростає роль інформації виробництва. Підвищені вимоги пред'являються до облікових систем, виникає необхідність побудови високоінтегрованих інформаційної структури за принципом єдиного інформаційного простору. Це справедливо і для галузі в цілому, і для кожного конкретного підприємства.
Керівництво компанії має володіти всією повнотою оперативної інформації про діяльність підприємства, визначати найбільш рентабельні види продукції, гнучко управляти наявними фінансовими ресурсами, здійснювати безперервне планування і бюджетування. Важливо, щоб ИС підприємства була максимально оптимізована, врахована специфіка виробництва.
У будь-якій компанії завжди існує безліч груп користувачів облікової інформації. Серед персоналу компанії це не тільки бухгалтери, а й працівники планових та фінансових служб, лінійні менеджери, і, звичайно ж, керівництво компанії. Всі мережі вирішують різні завдання і відповідно висувають різні вимоги якості, ступеня, точності, оперативності та аналітичності облікової та звітної інформації. У зовнішніх користувачів (акціонерів, держорганів, інвесторів, кредиторів) також є свої вимоги до звітності.
Дуже часто розвиток облікової системи компанії відбувається стихійно, не встигаючи за розвитком бізнесу, розширенням спектру пропонованих до неї вимог. Це відбивається в помилках, запізнюванні інформації, підвищених податкових та фінансові ризики і, в кінцевому підсумку, фінансові втрати.
Впровадження нової інформаційно-аналітичної системи можуть дати певні результати, такі як:
- Збір фактичних даних для менеджменту, зіставляються з показниками планування і бюджетування;
- Ефективний взаємозв'язок між натуральними, вартісними і фінансовими обліковими показниками;
- Прискорення закриття облікового періоду та підготовки фінансової звітності;
- Підвищення капіталізації компанії і зниження вартості залучення інвестицій за рахунок зростання рівня корпоративного управління;
- Скорочення витрат на підготовку звітності;
- Можна отримати уявлення не тільки про минулі (фінансових) показниках компанії, але і про те, як формується потенціал її майбутнього, тобто стратегічного зростання.

ВИСНОВОК
Автоматизована інформаційна система (АІС) являє собою сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації та прийняття управлінських рішень.
База даних АІС - сукупність файлів, документів, показників, даних, упорядкованих за певними ознаками, що мають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними, а також забезпечують їх незалежність від прикладних програм. У базі даних АІС може бути представлена ​​не тільки економічна, але і правова, наукова, технічна та інша інформація. В основі класифікації бази даних можуть бути покладені різні підстави поділу. У більшості випадків вибір підстав систематизації бази даних визначається конкретними умовами роботи підприємства і характером функціональних та інформаційних завдань.
Пропонуються такі види податкових регістрів, які будуть проводитися на основі даних бухгалтерського обліку:
- Регістр обліку витрат на придбання основних засобів до переходу на сплату ЕСХН;
- Регістр обліку витрат з придбання основних засобів після переходу на сплату ЕСХН;
- Регістр обліку витрат на ремонт основних засобів;
- Регістр обліку витрат на оплату праці;
- Регістр обліку матеріальних витрат;
- Регістр доходів від продажу продукції.

СПИСОК
1) Новий план рахунків бухгалтерського обліку. - М.: Велбі, Вид-во Проспект, 2004 .- 128с.
2) Гладкий, А.А. Комп'ютер для бухгалтера .- СПб.: Питер, 2005. - 272с.: Іл .- (Серія «Популярний самовчитель»)
3) Гладкий, А.А. 1С: Підприємство 7.7 - СПб.: Тритон. 2005. - 256с.
4) Інформаційні технології в бухгалтерському обліку та аудиті: навч. посібник / Під. ред. С.М. Бичкової. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005. -216с.
5) Севостьянов, А.Д., Володіна, Є.В., Севостьянова, Ю.М. 1С: Бухгалтерія 7.7 Практика застосування. Редакція 1.5.-ТОВ «Константа», 2005.-198с.
6) Філімонова, Є.В., Кирилова, Н.А., 1С: Підприємство в питаннях і відповідях. Навчально-практичний посібник для бухгалтерів. -2-е изд.-М.: Видавничо-торгова корпорація «Дошк і К», 2005 .- 348с.
7) Шуремов, Є.Л. Автоматизовані інформаційні системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: Навч. посібник для студ. вузів, що навч. з екон. спец. / Є.Л. Шуремов, Е.А. Умнова, Т.В. Воролаева .- М.: Перспектива, 2001 .- 364с.
8) Харитонов, С.А. Технологія ведення обліку в програмі «1С: Бухгалтерія 7.7». Практичний посібник. - М.: «1С: Паблішинг», 2005 .- 412с.: Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
34.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління проектом створення системи інформаційної безпеки
Створення автоматизованої інформаційної системи підприємства Меблевий цех
Створення автоматизованої інформаційної системи Звід звітів для УВО при ГУВС Пермського краю
Аналіз інформаційної системи організації Політика інформаційної безпеки організації
Проектування інформаційної системи
Структура інформаційної системи
Фундамент інформаційної системи
Структура інформаційної системи 2
Проектування інформаційної системи Готель
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru