приховати рекламу

Створення громадських організацій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Загальна характеристика громадських об'єднань в Україні та також їх констітуційно-правового статусу

1.1 Поняття Громадської об'єднань

1.2 Конституційно-правовий статус громадських об'єднань: поняття та структура. Нормативні основи організації та діяльності громадських об'єднань в Україні

2. Порядок реєстрації громадських організацій

2.1 Система і класифікація громадських організацій в Україні

2.2 Функції громадських організацій

3. Роль громадських організацій у формуванні соціальної політики в сучасному українському суспільстві

3.1 Проблеми створення, розвитку та функціонування громадських організацій в сучасному українському суспільстві

3.2 Напрямки вдосконалення системи забезпечення діяльності громадських організацій

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

Актуальність дослідження.

У зв'язку з процесом трансформації українського суспільства, громадські організації переживають новий етап становлення, поступово институционализируются, складаючись у єдину структуру із специфічними правилами і механізмами функціонування. Розвиток громадських організацій в сучасних умовах можна охарактеризувати як нестійкий, мінливий швидкими темпами. Вони здійснюють свою громадську діяльність, спираючись на нові орієнтири, шукають більш ефективні форми взаємодії з молоддю, державною владою, ЗМІ, комерційними організаціями, а також між собою.

Громадські організації надають особливий вплив на розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні. Громадські організації не тільки є суб'єктами соціальної політики і представляють інтереси різних соціальних груп, а й здійснюють пріоритетну діяльність по реалізації "державного замовлення". У цьому випадку, організації та рухи служать одним з ефективних інструментів виховання і контролю молодого покоління. Тому на сучасному етапі трансформації вітчизняного соціуму набуває особливої ​​значущості питання про найважливіші фактори формування та ефективності функціонування громадських організацій та їх домінуючих соціальних функціях.

З точки зору ефективності функціонування українських громадських організацій важливим є аналіз форм їх взаємодій в умовах зростаючої конкуренції за доступ до різних соціальних ресурсів в рамках національного простору.

Таким чином, актуальність дослідження функціонування громадських організацій в Україні визначається безліччю факторів. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення державної політики дозволить поліпшити ефективність діяльності громадських організацій і буде сприяти включенню сучасного українця в процес демократизації.

За даними Держкомстату України на 1 січня 2008 р. в Україні функціонувало 54862 громадських організацій [49].

За останні роки відзначається зростання активності громадських об'єднань практично у всіх областях діяльності. Тим не менш, на фоні високої потреби у допомозі громадських організацій по вирішенню найважливіших соціальних проблем, ступінь їх активності усе ще істотно нижче, ніж ступінь її необхідності.

Як правило, громадські організації створюються для вирішення проблем, пов'язаних з підтримкою соціально вразливих верств населення, захистом прав та інтересів різних груп населення, просвітою, організацією дозвілля, поліпшенням екології регіону і т.п. Даний коло проблем громадські організації намагаються вирішувати у співпраці з державою і комерційними організаціями.

Значення громадських організацій обумовлений наступними факторами [47]:

1. Яскраво вираженою соціальною спрямованістю діяльності.

Громадські організації надають допомогу частини суспільства з низьким рівнем доходу, що підвищує загальний рівень добробуту членів суспільства. Крім того, громадські об'єднання надають додаткові робочі місця.

2. Масовістю.

За допомогою до громадських організацій звертається чимало людей. Для вирішення поставлених проблем громадські організації створюють власну інфраструктуру: засоби масової інформації, бібліотеки, навчальні центри, бази даних і т.д.

3. Високим інтелектуальним потенціалом організаторів та учасників.

Ступінь розробленості теми.

Дослідження в галузі функціонування громадських організацій спираються на фундаментальну теоретичну та емпіричну базу. У роботах класиків соціологічної думки М. Вебера, Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, А. де Токвіля та ін представлений аналіз соціальних інститутів і організацій, груп інтересів і груп тиску. Проблема підвищення ролі громадських організацій стосовно країн Заходу знайшла своє відображення в роботах Е. Арата, Р. Арона, А. Лейпхарда, Ю. Габермаса та ін

У західній соціально-психологічної традиції основи сучасних досліджень громадських організацій заклали Г. Тард і Р. Лебон. На базі розробленої ними теорії колективної поведінки в середині минулого століття сформувалося впливовий напрям у вивченні громадських організацій і соціальних рухів. Такі дослідники як Л. Фойер, С. І. ФРИС, Е. Еріксон, А. Еткінд, Л. Гозман і Г.Г. Ділігенскій акцентують увагу на особистісної мотивації учасників, соціально-психологічній характеристиці учасників громадської організації. Даний підхід був продовжений теорією колективної дії (Г. Блумер, Н. Смелзер) і теорією масового суспільства (X. Арендт, У. Корнхаузер, С. Ліпсет).

Прихильники культурологічної стратегії аналізу громадських організацій вважають, що в економічно розвинених країнах основними причинами тих чи інших соціальних дій є прагнення задовольнити духовні потреби (А. Турен, Д. Лапероні, Ж. де Торсак, К. Мангейм, М. Мід).

У соціологічній науці значний внесок у розробку проблеми дослідження діяльності громадських організацій був зроблений ще в радянський період. Серйозне значення для аналізу досліджуваного феномена мають роботи: В.В. Костюшева, Г. Ільїнського, В. Воронкова та інших дослідників, присвячені специфіці рухів кінця 80-х - початку 90-х рр.. Дослідження демократичних рухів в контексті політичних та соціальних трансформацій в СРСР у 1990-х - 2000-х рр.. були продовжені такими вченими як Л. Гордон, Е. Клопов, В. Пастухов, які у своїх роботах аналізують стан і механізми формування ідеології організацій громадських рухів.

Серед робіт, що розглядають проблеми інституціоналізації соціальних суб'єктів у сучасній Україні, можна виділити праці Новічкова Г.В., Лойко Л.В., Гайовий Н.П., Колодія А. В., Додін ої Є.Є.

Дослідженням актуальних проблем становлення громадянського суспільства в сучасній Україні та ефективного функціонування його основних інститутів, в тому числі громадських об'єднань, присвячені праці Онищенко О.С., Скрипнюк О.В., Максименко О.М.

Таким чином, аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про недостатню розробленість досліджень діяльності та ефективного функціонування громадських організацій. В даний час зростає необхідність комплексного аналізу даного питання.

Необхідність вивчення суспільних організацій послужила основним чинником, що вплинув на вибір теми дипломного проекту, його цілей і завдань.

Об'єктом дослідження є суспільні організації.

Предмет дослідження становлять фактори та умови діяльності сучасних громадських організацій в Україні.

Мета роботи: виявити шляхи оптимізації ефективності громадських організацій України в умовах трансформується українського соціуму.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:

Виявити особливості соціологічного підходу до аналізу сучасних суспільних організацій.

Розкрити тенденції формування і розвитку сучасних громадських організацій, їх відмінних рис.

Обгрунтувати основні критерії ефективності діяльності громадських організацій в умовах сучасної України.

Визначити шляхи оптимізації ефективної діяльності громадських організацій в Україні.

Теоретико-методологічні засади дослідження.

Методологічною основою дипломної роботи виступили принципи структурно-функціонального підходу, що дозволяють визначити місце громадських організацій у структурі громадянського суспільства та їх роль в соціальній політиці. У роботі також використані загальнонаукові методи, порівняльно-історичний метод.

Теоретичною базою дослідження є теорія структурації Е. Гідденса, концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукман. Принципово важливим є розуміння місця громадських організацій у структурі вітчизняного соціуму, обгрунтована в роботах Т.А. Лугиніни і О.А. Батьківщиною.

Емпіричною базою дипломного дослідження виступили:

статистичні дані;

нормативно-правова база України, в тому числі закон України "Про об'єднання громадян";

результати соціологічних досліджень про діяльність громадських організацій в Україні;

матеріали ЗМІ;

програми і статути громадських організацій і рухів.

Науково-теоретична та практична значущість роботи.

Результати даного дослідження можуть бути використані органами державної влади при підготовці управлінських рішень, вироблення соціальної політики органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування. Окремі рекомендації та висновки можуть послужити основою щодо підвищення ефективності роботи громадських організацій, в їх взаємодії з різними соціальними суб'єктами і між собою.

1. Загальна характеристика громадських об'єднань в Україні та також їх констітуційно-правового статусу

1.1 Поняття Громадської об'єднань

Право громадян на свободу передбачена в Загальній Декларації прав людини й гарантовано Констітуцію та законодавством України.

Стаття 36 Констітуції України закріплює право громадян України на свободу об'єднання у політічні партії та Громадські організації для здійснення й Захисту своїх прав І свобод І задоволення політічніх, економічніх, соціальніх, культурних та Інших інтересів. При цьому Ніхто не Може буті прімушеній до вступу у будь-яке об'єднання громадян чи обмежених у правах за належність чи неналежність до політічніх партій або громадських організацій.

Форми суспільної актівності громадян віраж у діяльності також їх різніх об'єднань, того поняття "об'єднання громадян" є узагальнюючих, Що відбіває різноманітність ціх форм у реальному жітті суспільства.

Діяльність об'єднань громадян носити найрізноманітнішій характер, її Може буті спрямована на участь у розробленні ДЕРЖАВНОЇ політікі, розвиток науки, культури, відродження духовних цінностей, розв'язання конкретних соціальніх проблем окремих категорій І груп громадян, здійснення благодійної діяльності, охорону навколишнього природного середовища, обумовлено спільністю професійніх та Інших інтересів громадян ТОЩО.

Одним Із крітеріїв класіфікації об'єднань громадян Може слугуваті мета також їх діяльності. Так, у Законі України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р.. наведено чітке визначення різновідів об'єднань громадян - політічніх партій І громадських організацій. У свою Черга згідно із Законом України "Про політічні партії в Україні" політічною партією візнається зареєстроване Відповідно до закону Добровільне об'єднання громадян - пріхільніків відповідної загальнонаціональної програми Суспільного розвитку, Яка МАЄ за мету сприяння формуванню і вираженні політічної Волі громадян, участі у вибораз та Інших політічніх заходах.

На відміну від політічної партії, громадсько організацією е об'єднання громадян, створене для задоволення й Захисту своїх законних соціальніх, економічніх, творчих,, національно-культурних, спортивних та Інших інтересів.

Найповнішу характеристику об'єднань громадян дозволяє дати також їх Класифікація за організаційно-правовими властивостями, згідно з Якими віділяють:

масові об'єднання громадян (політічні партії, творчі спілки, релігійні організації, добровільні товариства, Професійні спілки ТОЩО);

органі Громадської самодіяльності (Народні дружини по охороні Громадського порядку);

органі Громадського самоврядування (ради й колективи мікрорайонів, домові, вулічні комітеті та ін).

Об'єднання громадян можуть відтворювати класіфікуватіся І за масштабами діяльності. Згідно з ЦІМ крітерієм можна віділіті об'єднання громадян, які діють у масштабах усієї держави, масштабах окремих адміністративно-територіальних одиниць та також їх частин, а такоже об'єднання громадян, Діяльність якіх носити міжнародний характер І пошірюється на теріторію НЕ Тільки України, а й Інших держав. При цьому політічні партії діють Тільки в державному масштабі. Масштаб діяльності органів Громадської самодіяльності та органів Громадського самоврядування обмежених кордонами конкретних адміністративно-територіальних одиниць.

Об'єднанням громадян прітаманні ознайо, Що відрізняють також їх від державних організацій. При цьому можна віділіті Загальні ознайо, характерні для ВСІХ об'єднань громадян, а такоже окремі спеціфічні ознайо, властіві тім чи іншім об'єднанням громадян.

До загальних ознайо слід віднесті:

1) добровільність об'єднання. Це відображено в добровільності вступ та вихід з об'єднання громадян, методах роботи, сутністю якіх є досягнення певної мети внутрішньо-організаційнімі методами, особливих формах примусу, з якіх найвищу є виключення Із членів об'єднання громадян;

2) організаційні заходи, Якими в діяльності об'єднань громадян виступають самоврядування та саморегуляція;

3) відсутність у об'єднань громадян внаслідок також їх природи державно-владних повноважень (за винятком віпадків, коли держава делегує окремі Повноваження такого роду й закріплює також їх законодавчим, напріклад, закріплення за громадських інспекторамі охорони природи права складаті протоколи про Адміністративне правопорушення).

Окремих ознаками, притаманним окремих об'єднанням громадян, є:

1) членство в об'єднанні та Відносини членства, Що випливають звідси;

2) обов'язковість участі членів об'єднання громадян у Його продажам та створенні матеріальної базується на цілі об'єднання шляхом Внесення членськіх внесків;

3) наявність статуту об'єднання громадян. У діяльності об'єднань громадян здебільшого відсутні комерційні Цілі або одержання прибутку. Виняток становіть Лише Діяльність кооперативних організацій. Крім того, допускається господарська або Інша комерційна Діяльність об'єднань громадян для виконання статутних також їх завданнь І цілей.

Взаємовідносіні держави та об'єднань громадян носячи віключно правовий характер. Це проявляється в законодавчими закріпленні правового статусу об'єднань громадян обертав свої нормативно-правових актів. Основними Серед них є Закон України "Про об'єднання громадян", а такоже закони України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про Професійні спілки, а також їх права та гаранта діяльності". Діяльність деяки об'єднань громадян, у тому чіслі кооперативних організацій, комерційніх фондів, органів Громадської самодіяльності, регулюють відповідні законодавчі акти.

1.2 Конституційно-правовий статус громадських об'єднань: поняття та структура. Нормативні основи організації та діяльності громадських об'єднань в Україні

Порядок створення, реєстрації (легалізації) та діяльності громадських організацій визначають відповідні акти законодавства України [19]:

Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ "Про об'єднання громадян" [3], із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 листопада 1993 року N 3582-II, від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР, від 13 травня 1999 року N 655-XIV, від 21 грудня 2000 року N 2171-III, від 11 липня 2001 року N 2651-III, від 3 квітня 2003 року N 662-IV, від 15 травня 2003 року N 762-IV, від 4 лютого 2005 року N 2424-IV, від 8 вересня 2005 року N 2852-IV, від 9 лютого 2006 року.

Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV "Про молодіжні та дитячі громадські організації" [2] із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19 жовтня 2006 року № 271-V.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 "Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян" із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року N 280, від 16 жовтня 1998 року N 1640, від 13 липня 2001 N 840, від 18 серпня 2005 року N 769, від 18 січня 2006 року N 25.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 143 "Про порядок проведення та розмірах збору за реєстрацію об'єднань громадян" із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року N 113, від 8 червня 1996 року N 621 , від 7 березня 1998 року N 283, від 13 липня 2001 року N 840, від 18 серпня 2005 року N 769, від 31 травня 2006 року № 768.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 144 "Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян" із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року N 113, від 8 червня 1996 року N 621, від 7 березня 1998 року N 283.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N145 "Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні" із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 N 113, від 7 березня 1998 року N 283, від 27 грудня 2001 року N 1758.

2. Порядок реєстрації громадських організацій

Відповідно до статті 15 Закону України "Про об'єднання громадян" та пункту 3 "Положення про порядок легалізації об'єднань громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140, реєструючого органу подається заява встановленого зразка, підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками. Їхні підписи повинні бути засвідчені в установленому порядку.

До заяви додаються [19]:

1) статут (положення) в двох примірниках. Статут має містити:

назву об'єднання громадян (повну, а також скорочену) його статус та юридичну адресу;

мета та завдання об'єднання громадян;

умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;

права та обов'язки членів (учасників) об'єднання;

порядок утворення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

порядок внесення змін і доповнень до статутний документ об'єднання;

порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, які стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян, зокрема, потрібно враховувати вимоги [19]:

статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", згідно з якою об'єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації в порядку, встановленому Законом;

частини шостої статті 15 Закону України "Про об'єднання громадян" та частини третьої статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якими встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру;

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут із зазначенням рішення про заснування громадської організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори керівних і контролюючих органів;

3) інформація про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору.

6) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також копії документа про легалізацію) ;

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо).

У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду.

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Союз об'єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки.

Реєстрація змін до статутних документів громадської організації [19].

Відповідно до статті 15 Закону України "Про об'єднання громадян" зміни до статутних документах зареєстрованих об'єднань громадян підлягають обов'язковій реєстрації.

Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об'єднання громадян, органу реєстрації подаються:

заяву про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;

протокол з'їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);

статут (положення) в двох примірниках з внесеними змінами;

оригінали свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту (положення).

Для підтвердження дотримання положень статуту в частині скликання вищого керівного органу громадської організації для реєстрації змін до статутних документів додатково подаються матеріали, які підтверджують правомочність зборів (з'їзду (конференції).

У разі внесення до статутних документів змін, пов'язаних зі зміною місцезнаходження об'єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об'єднання.

Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав [19].

Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні регулюється Положенням, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 145 зі змінами та доповненнями.

Реєстрація філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні здійснюється Міністерством юстиції.

Для реєстрації структурного осередку, крім представництва, представники громадської організації зарубіжної держави подають заяву до Мін'юсту.

До заяви додаються [19]:

1) документ, що підтверджує легалізацію громадської організації зарубіжної держави;

2) статут (положення) громадської організації зарубіжної держави;

3) рішення про створення структурного осередку;

4) статут (положення) структурного осередку;

5) відомості про склад керівництва вищих статутних органів структурного осередку (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), номера телефону);

6) документ про сплату реєстраційного збору.

Термін розгляду заяви

Заява про реєстрацію структурного осередку за наявності всіх необхідних документів розглядається в двомісячний термін. У необхідних випадках Мінюст проводить перевірку відомостей, які містяться у поданих документах.

При розгляді питання про реєстрацію структурного осередку можуть бути присутніми представники громадської організації зарубіжної держави.

Відмова в реєстрації

Якщо статутні документи структурного осередку або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України, Мінюст приймає рішення про відмову в реєстрації структурного осередку.

Рішення про відмову в реєстрації структурного осередку в 10-денний термін надсилається заявникові.

Збір за реєстрацію

Збір за реєстрацію структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні встановлений у розмірі 500 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.

За реєстрацію структурних осередків громадських організацій інвалідів розмір реєстраційного збору знижується на 50 відсотків.

Структурні осередки дитячих громадських організацій від сплати реєстраційного збору звільняються.

За видачу структурної осередку громадської організації зарубіжної держави в Україні дубліката свідоцтва про реєстрацію встановлюється плата в розмірі 50 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україну, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україну, зараховуються до державного бюджету.

2.1 Система і класифікація громадських організацій в Україні

При визначенні типології громадських організацій потрібно врахувати те, що поняття "громадські організації" взагалі дуже часто пов'язують з поняттям "третій сектор", тобто недержавними і некомерційними громадськими структурами. У визначеннях ООН є чіткі критерії, які дозволяють віднести ту чи іншу структуру саме до цього "третього сектора". Це п'ять критеріїв, кожен з яких повинні бути в наявності.

По-перше, мова йде про організовану структурі самостійної організації, яка має статут, організаційну структуру, певні напрями роботи, мети і т.п.

По-друге - приватний характер, тобто інституційне відокремлення від держави. Такі організації повинні бути в структурному, управлінському і кадровому відношенні відокремленими від будь-яких державних органів, установ, і не повинні виконувати функцій державного суверенітету (які їм, зокрема, могло б делегувати держава).

По-третє - автономність, тобто самостійність в управлінні, непідконтрольність ані державі, ані комерційним структурам.

Четвертий критерій - неприбутковість. Це не означає заборону на комерційну діяльність взагалі, але весь прибуток повинна інвестуватися на досягнення статутних цілей.

І, врешті-решт, добровільність [50].

Б. Хлєбников критикує такий підхід за жорсткість і разом з тим розпливчастість окремих ознак [50]. Тут, зокрема, не враховуються організаційно недооформлені або тимчасові структури, не чітко формулюється поняття неприбутковості тощо І взагалі підхід, який категорично поділяє політичну, економічну, соціальну сферу, є непродуктивним. Адже в сучасному суспільстві ці сфери взаємопроникні. Зокрема, соціальна сфера. Це характерно і для політичного життя, оскільки їй тепер притаманні всі форми соціальності - від неформальних мереж через соціальні рухи, політичні партії і, врешті-решт, формалізовані державні структури.

Не можна не відзначити, що існування громадських організацій цілком можливе й за умов несформованості громадянського суспільства. У цьому випадку громадська ініціатива прямо чи опосередковано ініціюється державною владою і, відповідно, громадські об'єднання (та навіть і трудові колективи, як це було закріплено в Конституції СРСР) включаються в політичну систему в якості "гвинтиків" партійно-державного механізму. Безперечно, за своєю суті подібні об'єднання дуже відрізняються від об'єднань громадянського суспільства, хоча не можна відкидати і можливості їх поступової трансформації. Принаймні, можливість існування подібних перехідних форм потрібно враховувати при аналізі типології громадських установ так званих перехідних суспільств, до яких належить нині й Україна [22].

Громадські організації - це формалізовані самостійні (неурядові) неприбуткові об'єднання громадян, спрямовані на реалізацію різноманітних колективних інтересів і захист колективних прав. У такому широкому значенні до розряду громадських організацій потрапляють досить різні по суті установи - політичні партії, власне громадські організації, організації за інтересами, благодійні фонди тощо Очевидно, ці групи організацій необхідно розглядати окремо, хоча, з іншого боку, не можна не бачити їх загальної сутності як організацій громадянського суспільства.

Вкажемо в зв'язку з цим, що Закон Україн и "Про об'єднання громадян" (1992 р) [3] вважає таким об'єднанням "добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод" (ст.1). Під це визначення потрапляють як політичні партії, так і громадські організації. Громадською організацією у вузькому сенсі закон вважає "об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів" (ст.3 ). Крім цього, існують професійні спілки, релігійні, кооперативні організації; об'єднання громадян, основною метою яких є отримання прибутку; комерційні фонди; органи місцевого і регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети); інші об'єднання громадян. Все це розмаїття взагалі підпадає під категорію об'єднань громадян (хоча, в силу їх специфіки, в правовому відношенні їх діяльність регулюється різними законами).

Слід зазначити, що детальна класифікація громадських об'єднань практично не розроблена - на відміну, скажімо, від класифікації політичних партій (щоправда, і в останньому питанні існує значна розбіжність думок). Пояснити це можна, з одного боку, величезною різноманітністю цих інститутів суспільного життя як всередині країн, так, особливо, між різними країнами. Скажімо, існує значна різниця між американською практикою, яка грунтується на принципах плюралізму і визначена історично тим, що нові мешканці американських штатів були об'єктивно змушені об'єднуватися в асоціації для досягнення як абстрактних політичних, так і щоденних практичних цілей поза будь-якого впливу або контролю держави, і це виробило певні звички самоорганізації для вирішення політичних та громадських питань; та європейської корпоративістську або неокорпоратівістской практикою, яка визнає велику роль держави як регулятора соціальних відносин [7]. З іншого боку, причиною може бути їх менша порівняно з політичними партіями задіяність у політичному житті, яка, природно, не стимулює увагу до них. Специфічним моментом є також те, що в нашій країні характер і статус цих організацій принципово змінюється в останні роки, але це зміна (тобто перетворення одержавлених громадських організацій в організації громадянського суспільства) ще далеко недостатньо усвідомлюється навіть самими практиками цього процесу і не отримало ще достатнього теоретичного обгрунтування.

Класифікація громадських організацій можлива за кількома критеріями [23].

За рівнем політизованості чи місцем у політичній системі (політичні партії, суспільно-політичні організації, громадські організації за інтересами).

За рівнем комерціалізації (некомерційні та неприбуткові організації, благодійні фонди, кооперативи).

За характером організованості (партії, рухи, організації).

За ступенем ієрархії (місцеві, регіональні або загальнодержавні організації; первинні організації або їх об'єднання, асоціації).

По напрямку діяльності, сфери інтересів (професійні, демографічні, творчі, спортивні, культурно-просвітницькі, науково-технічні і т.п.).

За рівнем стабільності (постійно діючі або тимчасові).

Нижче наведена дещо інша типологія громадських організацій. Розглянемо цю типологію громадських організацій, представлену за такими критеріями [34]:

За своїм завданням - політичні, професійні, наукові, творчі і т.п. організації.

За типом членства - тільки індивідуальне членство (партія, профспілки), тільки колективне членство (асоціації міст і підприємств), змішане членство (наукове товариство), без членства (суспільні рухи, дружин-ради) та за спеціалізацією.

За суспільної ролі виділяють масові організації, орієнтовані на справи всього суспільства і переважно на потреби та інтереси своїх членів.

По галузях діяльності (Додаток 1.1).

Серед першого типу організацій, орієнтованих на справи суспільства, можна виділити три наступні групи організацій: політичні, проблемні і творчі. Політичні організації, або партії, претендують на вплив і керівництво суспільством і найважливішими його сферами. Проблемні організації орієнтовані на рішення якоїсь окремої суспільної проблеми, не пов'язаної безпосередньо з потребами її членів. Зазвичай членство в такого роду організаціях пов'язане з проявом альтруїзму, з почуттям власної відповідальності за глобальні проблеми (Червоний Хрест, порятунок на водах, охорона природи, пам'яток культури тощо). Творчі організації - на створення нових цінностей: знань, техніки, мистецтва. У них поєднуються вирішення важливих соціальних завдань і задоволення особистих професійно-творчих інтересів учасників. Це досить численні за складом організації артистів, художників, літераторів, науковців, винахідників і т.д.

До другого типу організацій, організацій, орієнтованих на інтереси учасників, відносяться наступні три групи організацій: корпоративні, взаємодопомоги й аматорські. Корпоративні організації - це різного роду кооперації, які створюються для задоволення інтересів учасників (споживча кооперація, суспільства рибалок, мисливців, собаківників, колекціонерів і т.д.), також корпоративні інтереси виражають профспілки та спілки підприємців. Організації взаємодопомоги можуть створюватися або з метою компенсації поширених недуг (товариства сліпих, глухонімих), або для поліпшення матеріального становища їх учасників (споживспілки, жілкооператіви і т.п.). Аматорські організації - це організації клубного характеру, які дозволяють задовольняти непрофесійні інтереси та інтереси своїх членів (суспільства спортсменів, колекціонерів і т.д.).

Крім того, кажучи про типології громадських організацій, необхідно визначити місце громадських організацій у більш високих рівнях організації громадянського суспільства, що розкрито на наведеному нижче рисунку 1.1

Так, А.І. Пригожин [40] виділяє в суспільстві чотири типи організаційних утворень, два перших - власне організації, а два останніх типи представляють собою прикордонні форми, вони не є власне організаціями, але в багатьох своїх рисах споріднені їм і мають деякі ознаки останніх - це напіворганізація.

І, нарешті, наведемо третій тип класифікації, що є більш повним і узагальненим [34]:

Критеріями класифікації громадських організацій виступають їх базові характеристики, а саме: порядок здійснення легалізації; організаційна структура та характер членства; статус та територія дії; суб'єкти діяльності; вид організаційно-правової форми; мотиваційні аспекти створення; сфера суспільного життя, в якій діє відповідна організація; тип і спрямованість діяльності організації.

Згідно з цими критеріями пропонується розрізняти наступні основні види громадських організацій:

по суб'єктах діяльності - молодіжні, дитячі, жіночі організації, об'єднання ветеранів, спілки роботодавців, підприємців та ін;

Рис.1.1 Типи організаційних утворень у суспільстві [34].

за видами організаційно-правової форми - громадський рух, союз, суспільство, громадський / благодійний фонд, асоціація, конгрес, громадська / благодійна установа, благодійна організація (фундація, місія, ліга тощо);

по сфері суспільного життя - культурні, просвітницькі, спортивні, екологічні, творчі та ін;

за типом і спрямованості діяльності організації щодо суб'єкта, який її утворив - професійні спілки, благодійні організації, правозахисні організації, організації національних меншин, суспільно-політичні рухи та ін.

Крім того, окремої уваги заслуговують роботи Е. Гідденса [15] в області соціальної структуризації громадських організацій. Зокрема ним запропонована так звана "структурально" двомірна типологія громадських об'єднань, де предалагется оригінальна наочна схема класифікації різних громадських об'єднань за двома "структурально" параметрам-"правилами", що визначає діяльність об'єднання, і "ресурсів", існуючим у такого об'єднання.

Відповідно до даної теорії будь-яка структура являє собою набір правил і ресурсів. Правила по Е. Гидденсу діляться на конститутивні або "утворюють" і регулятивні [15].

Основні характеристики правил, суттєві з точки зору соціологічного аналізу, Е. Гідденс описує як кілька дихотомічних пар: "інтенсивні - поверхневі", "неявні - дискурсивні", "неформальні - формалізовані", "слабо санкціоновані - сильно санкціоновані". Наприклад, з цієї точки зору закони, що діють в державі, відносяться до дискурсивним і формалізованим правилами, а ступінь їх інтенсивності та сила санкцій за порушення змінюється від одного закону до іншого.

Ресурси Е. Гідденс також поділяє на дві групи - аллокатівние (матеріальні) і авторитативні. До других відносяться ресурси нематеріальної влади і впливу - просторово-часовий порядок комунікацій та прийняття рішень, відносини людей всередині цієї спільноти, наявність шансів і напрямків для саморозвитку системи та її складових і ін [15].

Тепер повернемося до нашого об'єкту розгляду - громадським організаціям. Можна легко побачити, що в кожній з них є свій набір правил і свої ресурси для розгортання діяльності.

При цьому у будь-яких громадських організацій є правила "утворюють" (Статут, Положення тощо), і є правила "регулятивні" - наприклад, регламент проведення засідань, і т.д. Де-то правила "жорсткі", що регламентують безліч сторін життя об'єднання та його членів, десь дуже "ліберальні".

Відрізняються об'єднання і по ресурсах. У кого-то є приміщення для роботи, засоби зв'язку, сайт, газета, гроші на проведення заходів. У кого-то ресурсна база слабка. Крім того, з точки зору задоволення потреб членів конкретної організації на думку соціальних психологів можна виділити кілька різних мотивацій, а саме: потреби спілкування, творчості, участі та влади. Як підсумок, все вищесказане можна зобразити у вигляді такої схеми класифікації громадських організацій за Е. Гидденсу [15]:

1 рівень (потреби спілкування):

Малі громадські організації (мало правил і мало ресурсів).

2 рівень (потреби творчості):

Громадські організації середнього рівня (невелика кількість та ресурсів і правил).

3 рівень (потреби участі):

Громадські організації мережевого типу (є ресурси, середня кількість правил);

Традиційні громадські організації ("цільового типу") (є правила, середня кількість ресурсів);

Громадські організації-руху (середня кількість і правил та ресурсів).

4 рівень (потреби влади):

Ідеологічні організації, корпоративні спілки (в т. ч. профспілки);

Релігійні організації (багато правил, невелике або середня кількість ресурсів);

Політичні партії (багато правил і багато ресурсів).

2.2 Функції громадських організацій

Громадські організації є важливим і невід'ємним елементом демократії та громадянського суспільства. Ці організації так важливі, виходячи з аналізу їх внеску у суспільство, економіку і політику. Простіше кажучи, аналізуючи функції громадських організацій як суб'єктів соціальної політики.

Презентацію функцій третього сектору необхідно попередити важливим застереженням: деякі з описаних функцій варто сприймати швидше як постулати. Вони, найчастіше, базуються на певних загальних, модельних передумови, закріплених в теорії демократії, і виконуваних тільки частиною організацій, або тільки в певній мірі, або тільки в деяких країнах [22].

Прикладом не повністю виконується постулату може бути твердження, що третій сектор відіграє роль каталізатора дій ринку і політики - з одного боку пом'якшує негативні ефекти жорстокої конкуренції, а з іншого створює можливість ефективного контролю дій влади, а також піклується про права не завжди чутних меншин. Однак, це правда тільки тоді, коли ми говоримо про зрілий, сильному неурядовому секторі, і про зрілої, стабільної демократії. Навіть у найбільш розвинених демократичних країнах така модель рідко повністю відповідає дійсності, і сприймається скоріше як політичний проект, ніж опис статус-кво.

Розглянемо функції третього сектору в соціальній політиці [25].

Працевлаштування.

Неурядовий сектор дає роботу. У країнах Західної Європи показник працевлаштування в організаціях досить високий: у Бельгії чи Голландії він становить 10-14% всіх працюючих. У Польщі ця його функція все ще слабо розвинена. За останніми даними 2 / 3 польських неурядових організацій взагалі не має постійних, оплачуваних штатних працівників. Це, однак, не повинно затуляти факту, що в польських фондах та громадських об'єднаннях працює сьогодні близько 64 000 чоловік, тобто 0,5% всіх працевлаштованих в національній економіці (без урахування індивідуального фермерства). Така значна різниця між Польщею та іншими європейськими країнами обумовлена ​​також дефініціями третього сектору, прийнятими вченими з цих країн. Показник в Польщі має на увазі тільки громадські об'єднання і фонди, тоді як у Голландії чи Бельгії до нього зараховуються також працевлаштовані в кооперативах, профспілках, організаціях бізнесу та багатьох інших типах установ.

Школа майбутнього працевлаштування.

Неурядовий сектор готує майбутніх фахівців, а також користується допомогою добровольців. Таким чином, організації формують майбутніх фахівців не тільки в тій області, в якій вони працюють, але також дають приклад залучення в роботу, вчать відповідальності, креативності та самостійності.

Надання послуг.

Це найбільш очевидна функція громадських організацій. Так само, як комерційні суб'єкти і публічні установи, вони надають різного роду послуги. Це, в особливості, соціальні (напр., в області охорони здоров'я) або публічні (напр., освітні) послуги. Отримання цих послуг є правом кожного громадянина, і часто вони безкоштовні. Існують також послуги, що відповідають на потреби груп, які мають слабку купівельну спроможність, тобто непривабливих для комерційних фірм, а також послуги, надання яких вимагає, наприклад, довіри. У такій роду діяльності громадські організації, як правило, краще, ніж фірми та установи публічної адміністрації. Можна вказати багато причин, за якими це саме так. Нижче перераховані самі основні [26]:

знання про місцеві умови та потреби: громадські організації створюються громадянами, які разом хочуть вирішити якусь проблему. Тому вони краще за інших знають потреби та потреби своїх спільнот;

місія: організації ставлять перед собою виконання місії, яка для їх членів більш важлива, ніж фінансова прибуток. Місія також приваблює в організацію людей, готових підтримати її своєю роботою або грішми. Все це сприяє тому, що організації дуже рішучі у боротьбі за досягнення своїх цілей;

гнучкість: громадські організації, як правило, малі, і працюють у великій мірі на безкорисливому ентузіазмі своїх членів та добровольців. Їм властива горизонтальна організаційна структура, і вони не обтяжені бюрократичною ієрархією. Це дає можливість еластично адаптуватися до нових ситуацій і умов, і виживати в надзвичайних ситуаціях;

Б ó льшая фінансова ефективність: організації можуть надавати публічні блага і послуги більш ефективно, ніж інші суб'єкти. Це тому, що вони мають у своєму розпорядженні ряд специфічних ресурсів: час і енергію людей, добровільно і безкорисливо залучає до їх роботу (добровольців), широкі знання про місцеві потреби, взаєморозуміння з тими, які шукають у них допомоги. Вони також не прагнуть отримати прибуток від своєї активності, і не намагаються її збільшити. Що не менш істотно, на відміну від державних установ, вони сильно конкурують між собою за отримання грантів і замовлень (дотацій та контрактів). Ті організації, які не в змозі надати послуг високої якості при відносно низьких витратах, не отримають від спонсора коштів на заплановані заходи. Всі ці ресурси підвищують економічність діяльності громадських організацій.

Вища якість пропонованих послуг обумовлено [26]:

послуги надаються організаціями, як правило, дешевше;

організації швидше адаптуються до потреб людей, для яких вони працюють;

вони володіють знаннями про реальні потреби населення.

Боротьба з негативними наслідками саморегулювання ринку (так званого, marketfailure).

Третій сектор відіграє особливо важливу роль в наданні суспільно важливих благ і послуг, які не співвідносяться з механізмами ринку і з розрахунком у категоріях економічного прибутку. Мова йде, наприклад, про релігійні, суспільні потреби, прагнення до самореалізації, співчутті, почутті солідарності - тобто благах, обмін або надання яких підпорядковується іншим, ніж ринкові, цінностям. Вони мають економічне значення, проте, складно їм приписати певну фінансову цінність - складно їх купити.

Інший категорією неринкових благ і послуг є ті, які можна легко перевести в грошовий еквівалент, але які самі по собі, звичайно, не привабливі для комерційних підприємств: або через невеликий купівельної спроможності клієнтів (наприклад, послуги для бездомних, незаможних), або за причини того, що по праву належать всьому (напр. інформація про права споживачів), або, нарешті, тому що потенційний прибуток від інвестиції буде отримана в далекому майбутньому, і буде неподільної (наприклад, охорона навколишнього середовища). Також у разі цих благ і послуг невидима рука ринку не діє. Незважаючи на те, що є попит на ці блага, вони не надаються.

Громадські організації є, свого роду, реакцією суспільства на ці проблеми. Через свій спонтанного характеру і прихильності місії вони найкраще підходять для боротьби за інтереси економічно слабких груп або груп, непривабливих для ринку з інших причин.

Контроль надання публічних благ.

У частині, присвяченій громадським і політичним функцій організацій, ми пишемо про їх функції турботи про загальне благо. Ця риса діяльності організацій має також своє економічний вимір. Організації стоять на варті якості благ, що надаються адміністрацією. Публічними благами є, наприклад, вуличне освітлення, але також громадський порядок, чисте навколишнє середовище. Це неконкурентні блага (те, що ними хтось користується, не обмежує доступу інших до цих благ), і не підлягають виключенню (не можна виключити будь-кого від їх вживання, навіть якщо він користується ними невідповідно - наприклад, не вносить оплат). Організації стежать за правильним користуванням цими благами, щоб доступ до них був рівний для всіх, а також дбають про їх збереження (ця їхня функція - особливо в галузі екології - визначається, іноді, терміном "сталий розвиток").

Впровадження інноваційних рішень.

Громадські організації часто пропонують нетрадиційні форми діяльності. Новаторство полягає, перш за все, в здатності створення процедур, моделей організації і поведінки, які природним чином виростають з оточення, в якому вони знаходяться. Організацію може заснувати кожен, і кожен може запропонувати абсолютно новий спосіб вирішення проблеми або задоволення потреб, який може виявитися більш економним та ефективним, ніж використовуваний до цих пір. Гнучкість організацій та їх незалежність призводять до того, що вони більшою мірою здатні брати на себе ризик, а, отже, експериментувати з новими підходами та рішеннями.

Зменшення витрат на соціальну допомогу.

Третій сектор це в значній мірі організації, які прагнуть включити в суспільне життя маргінальні груп. Вони працюють з, так званими, "важкими клієнтами", людьми у великій мірі залежними від державних установ соціальної допомоги. З перспективи державного бюджету діяльність організацій може значно скоротити витрати на соціальні виплати, вплинути на скорочення тіньового працевлаштування, або ж зменшити витрати на охорону здоров'я.

Непряме сприяння економічному розвитку, - формування "суспільного капіталу".

Сильне неурядове рух вчить плюралізму, вірі в установи та поваги до права. Це, у свою чергу, сприяє формуванню щільної мережі громадських зв'язків і народжує почуття громади (спільноти, спільності). Можна сказати, що неурядовий сектор це своєрідна фабрика "довіри". Довіра в сучасній економічній теорії є дуже важливою категорією. Воно зменшує інвестиційні витрати, скорочує час, необхідний для укладення угоди, тому що довіряють собі партнери менше часу витрачають на підстраховку своїх інтересів. Довіра, таким чином, є в економіці свого роду гарантією, що може замінити поручительства іншого типу. Довіра є, отже, також дуже конкретною формою капіталу, як гроші або нерухомість. Члени спільноти можуть спиратися в угодах на довірі, ставлячи в заставу свої суспільні зв'язки і добре ім'я, якщо звичайно вони благонадійні в очах своїх партнерів.

Суспільні та політичні функції громадських організацій [26].

Вираз прагнень та інтересів

Організації в тій самій мірі служать вираженню різноманітних прагнень, пристрастей, інтересів, в якій є їх продуктом. Вони є платформою співпраці людей, які поділяють спільні цінності, інтереси, захищають і поширюють свої погляди. Організації створюють можливість колективної діяльності. Хори, спортивні клуби, релігійні організації, професійні об'єднання, асоціації етнічних меншин, читацькі клуби, скаути - всі ці організації об'єднують людей, які бажають зробити щось разом. Вони збагачують їхнє життя і життя спільнот, в яких вони живуть.

Формування і плюралізації громадської думки

Неурядовий сектор це зліпок різнорідних думок. Прагнучи забезпечити суспільну підтримку, організації - особливо такі, які захищають групові інтереси або створюються для захисту певних політичних поглядів чи моральних цінностей - намагаються бути резонансними, заповнюючи публічну дискусія багатоголоссям закликів, аргументів і декларацій. Вони є інкубаторами альтернативних поглядів і способів життя. Це також школи плюралізму: вони пропонують свої відповіді на важливі питання, і намагаються переконати людей вважати їх своїми. Ця функція організацій третього сектора особливо важлива тоді, коли одна сила намагається монополізувати публічну дискусію, а також тоді, коли безлічі думок і поглядів супроводжує їх поверховість, дріб'язковість, що породжує у багатьох відчуття моральної порожнечі, загубленість або байдужість до того, що відбувається в суспільстві.

Діяльність на захист інтересів меншин - едвокасі.

Місією деяких організацій є поліпшення ситуації дискримінованих груп, або груп нездатних самостійно боротися за свої права чи хоча б звернути увагу на свою ситуацію. Є організації, які представляють інтереси своїх членів (профспілки, об'єднання ветеранів), інтереси меншин (сексуальних, політичних, етнічних чи конфесійних), а також інтереси "статусних меншин" (наприклад, бездомні або жінки). Діяльність деяких з них виходить за рамки представлення інтересів своїх членів (наприклад, організації захисту прав людини, або допомагають людям з розумовими вадами).

Їх діяльність визначається поняттям едвокасі (з англ. Advocacy - захист інтересів) - тому що вони говорять від імені тих, які з різних причин не можуть ефективно зробити цього самі. Вони забезпечують вираження поглядів і проблем груп, які не настільки численні, щоб за їх голоси боролися політики, і не настільки багаті або впливові, щоб привернути увагу громадської думки іншими шляхами. Організації сприяють політичній та соціальній інтеграції цих груп із суспільством.

Турбота про загальне благо

Деякі організації стоять на сторожі загального блага (у світі НУО їх називають "сторожовими" організаціями - з англ. Watchdog). Це, наприклад, екологічні організації, організації з захисту прав людини, організації щодо запобігання корупції, або здійснюють моніторинг діяльності адміністрації

Соціальна інтеграція

Громадські організації сприяють інтеграції в суспільство людей або груп, що знаходяться під загрозою маргіналізації (наприклад, довго безробітних чи інвалідів). Організації сприяють формуванню їх довіри до демократичних інститутів і вчать співпраці. Вони також здійснюють діяльність, спрямовану на підвищення життєвого рівня груп, що мають низький економічний або соціальний статус. Завдяки цьому люди з низьким заробітком отримують доступ до благ і послуг, які інакше були б їм недоступні.

Ініціювання суспільних перетворень

Будучи виразником групових вимог і інтересів, громадські організації дають різним групам можливість впливати на владу і громадську думку, і, таким чином, часто призводять до системних перетворень. Організації часто є двигунами інновацій системного характеру - проектів законів, інституційних рішень, інструментів суспільного діалогу. У Польщі прикладом такого роду впливу може бути прийняття у червні 2003 року Закону про соціальне працевлаштуванні, який лобіювався організаціями, що працюють з бездомними та залежними особами.

Доповнення діяльності держави

Організації прагнуть заповнити прогалини в публічній системі охорони здоров'я, освіти, соціальних послуг, культури. Саме тому їх існування так важливо для поліпшення якості життя громадян - вони надають блага і послуги, адекватні їхнім потребам, і відповідають місцевим умовам. Прикладом цього можуть бути, так звані, малі школи, що знаходять у веденні громадських об'єднань - вони працюють там, де місцевому самоврядуванню невигідно їх утримувати.

Формування лідерів

Громадські організації є школами демократії. Вони вчать участі в громадському обговоренні важливих проблем, і демократичної конфронтації власних інтересів з інтересами інших. Що в рівній мірі важливо, вони формують громадських лідерів, ефективних менеджерів. Організації це також альтернативний шлях висунення політичних еліт. Це єдині місця, де непокірні або не зацікавлені чиновницької або комерційної кар'єрою люди, можуть навчитися ефективно діяти.

Громадські організації виконують різні функції в суспільстві: навчають, допомагають, запобігають негативні наслідки соціальної нерівності, пропонують і впроваджують інноваційні рішення і т.п. В умовах стабільної демократії, їх значення для держави, для бюджету, для дискримінованих груп, для всяких ентузіастів, лобістів або меншин важливо, а іноді фундаментально.

Потрібно пам'ятати, що такий функціональний погляд, представлений вище, це тільки одна з перспектив, яку можна прийняти, розглядаючи організації. Можна задуматися, яке значення третього сектору в економіці, який його вплив на реалізацію принципів соціальної справедливості, який його потенціал працевлаштування - словом, можна давати різні відповіді на питання "навіщо потрібен третій сектор". Але одночасно потрібно задати і інші питання - чому існує третій сектор? На чому грунтується його існування, з чого відбувається? Проявом чого є третій сектор? Безперечно, організації це найбільш безпосередній прояв свободи. Їх діяльність може приносити певну користь, але є також цінністю самою в собі - організації це демократія "в дії".

3. Роль громадських організацій у формуванні соціальної політики в сучасному українському суспільстві

3.1 Проблеми створення, розвитку та функціонування громадських організацій в сучасному українському суспільстві

У процесі переходу відносин держави і громадянського суспільства на рівень партнерства, велике значення набуває використання державою такого механізму правового регулювання діяльності громадських організацій, який би створював умови для їх вільного розвитку. У таких умовах у правовому регулюванні суспільних організацій чільне місце має належати правовим стимулам, покликаним сприяти розвитку ініціативної діяльності громадського сектору та відповідає його інтересам.

Майбутнє розвитку громадських організацій залежить від пріоритетів, обраних владою, від чітко поставленої мети і відповідної досконалої системи політико-правового стимулювання.

Найбільш небезпечним для розвитку громадянського суспільства вадою чинного законодавства, яке регулює питання "третього сектору", є питання правових обмежень, який гальмує процес формування життєздатного громадського сектора і створює проблеми на всіх етапах існування громадських організацій. До таких обмежень належать [14]:

1. Обтяжлива процедура реєстрації.

За останні роки реєстраційна процедура громадських організацій була покращена. Законом "Про внесення змін до Закону України" Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "від 16 березня 2006 року був ліквідований порядок подвійної реєстрації громадських організацій. Відповідно до Закону з жовтня 2006 року державна реєстрація громадських організацій буде відбуватися тільки в управліннях Міністерства юстиції. Протягом трьох днів Міністерство юстиції має видати зареєстрований статут і свідоцтво державної реєстрації юридичної особи та поставити на облік у податкову службу і соціальні фонди.

Законом "Про внесення змін до статті 15 Закону України" Про об'єднання громадян "[3] від 8 вересня 2005 року скорочено терміни розгляду заяв про реєстрацію об'єднань громадян. Тепер на розгляд заяв про реєстрацію місцевої громадської організації відведено три дні після надходження документів, а заяви про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації - один місяць.

Постановою Кабінету Міністрів від 18 серпня 2005 р. N 769 було внесено зміни до Порядку проведення і розмірів збору за реєстрацію об'єднань громадян, відповідно до яких реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об'єднань громадян, проводиться безоплатно.

Незважаючи на такі позитивні зміни реєстрація залишається обтяжливою для бюджету громадської організації через неадекватну розміру реєстраційного збору, який встановлюється Постановою Кабінету Міністрів від 26 лютого 1993 р. N 143 "Про порядок проведення та розмірах збору за реєстрацію об'єднань громадян".

Крім того, через відсутність детальних положень щодо мети створення громадських організацій в Законі "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року (ст.3) управління юстиції досить вузько її розуміють, а саме як "захист законних прав та інтересів їх членів" , і змушують громадські організації вносити відповідні зміни в статутні документи. Така позиція реєструючих органів створює проблеми отримання громадською організацією неприбуткового статусу в податковій інспекції, тому що відповідно до п. б) ст.7.11.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 неприбутковими визначаються громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, тобто головним критерієм для надання організації неприбуткового статусу є сфера її діяльності [14].

2. Не вирішене питання статусу громадських організацій.

Закон "Про об'єднання громадян" розділяє громадські організації на всеукраїнських, місцевих та міжнародних, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" такого статусу не передбачає.

У даному аспекті необхідно відзначити, що Міністерством юстиції та Департаментом конституційного законодавства і державного будівництва підготовлено Проект Закону "Про внесення змін до Закону" Про об'єднання громадян ", який пропонує ліквідувати територіальні статуси громадських організацій. Введення в дію такого нововведення дозволило б громадським організаціям здійснювати свою діяльність на території всієї держави без створення місцевих осередків для отримання статусу всеукраїнської [14].

3. Нерівні умови діяльності неприбуткових та підприємницьких організацій.

Норми чинного законодавства створюють для організацій громадського сектору більш жорсткі правила існування ніж для підприємницьких організацій. Крім дискримінаційних вимог при реєстрації, Законом "Про об'єднання громадян" передбачається також застосування державою до громадських організацій таких санкцій як попередження, заборона окремих видів діяльності і розпуск [14].

4. Перспективне законодавство переважно не орієнтоване на захист інтересів громадського сектору.

Проект нового базового закону для некомерційних організацій - "Закону України про непідприємницькі організації" Верховна Рада України 2 червня 2005 правильно направила на повторне друге читання, оскільки вступ в силу запропонованої редакції Закону може погіршити стан третього сектору в Україні.

Норми законопроекту жорстко регламентують діяльність непідприємницьких організацій та створюють нові можливості для державного втручання, що суперечить принципам незалежності та непідлеглості діяльності непідприємницьких організацій державного сектора. Законопроект визначає структуру органів, документацію непідприємницьких організацій, порядок проведення зборів - питання, які організація повинна вирішувати самостійно в статутних документах. До того ж, такі положення характерні для підприємницьких структур, однак неприйнятні для організацій, що не мають на меті отримання прибутку.

Пропонується ускладнена форма реєстрації непідприємницьких організацій, зокрема передбачено обов'язкове надання до органів реєстрації документа, що підтверджує придбання юридичної адреси (договір оренди, гарантійний лист, тощо). Така норма спричинить непотрібні фінансові витрати для непідприємницької організації, тому що на практиці виявляється, що юридична адреса не має нічого спільного з реальним місцезнаходженням організації [14].

5. Відсутній ефективний механізм податкового стимулювання для фінансування неприбуткових організацій з українських джерел.

Для розвитку громадянського суспільства необхідно впровадження податкових стимулів для залучення коштів у громадський сектор. Такими стимулами можуть бути оподаткування власної діяльності неприбуткових організацій та надання податкових пільг для організацій, які здійснюють внески неприбутковим організаціям. Без залучення достатнього обсягу коштів постає питання про саму можливість існування третього сектору.

Відповідно п.7.11.3 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій отримані у вигляді: "безоплатної або безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін ".

Законодавство також створює легальні можливості для фізичних і юридичних осіб отримати податкові знижки через фінансову підтримку громадського сектору, проте даний механізм не приваблює потенційних інвесторів (представників бізнес-кіл). Причинами відсутності інтересу є:

відсутність у чинному податковому законодавстві стимулів для перерахування коштів непідприємницьким організаціям платниками фіксованого податку. Таким чином вагома частина представників дрібного і середнього бізнесу позбавлена ​​можливості отримати податкові пільги через допомогу неприбутковому сектору;

включення добровільних відрахувань (до державного та місцевого бюджетів і до органів влади та установ, ними освічених) в відсоток суми прибутку, яка може бути списана на добровільні пожертвування. Саме тому, більшість пожертвувань з цього відсотка надходять до державних та комунальним закладам, а не до адресата;

оподаткування таких доходів громадських організацій як вступні та членські внески;

встановлення нижньої межі суми пожертвувань, яку фізична особа повинна включити до складу податкового кредиту. Так відповідно п.5.3.2 Закону "Про податок на доходи фізичних осіб" від 22 травня 2003 року до складу податкового кредиту платник податку має право включити пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є великим п'яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року. Існування нижньої планки перешкоджає багатьом фізичним особам робити невеликі благодійні внески або пожертвування.

Таким чином, правове регулювання "третього сектору" має з боку держави елементи надмірного контролю процесу їх реєстрації та діяльності при абсолютному ігноруванні можливостей громадського контролю.

3.2 Напрямки вдосконалення системи забезпечення діяльності громадських організацій

Перелічимо основні напрямки удосконалення системи забезпечення діяльності громадських організацій, що стосуються в основному зміни законодавства та державної політики по відношенню до громадських організацій [14].

1. Створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій в Україні.

Основним напрямком діяльності органів державної влади є створення і підтримка умов, що сприяють формуванню та ефективній роботі некомерційного сектора в Україну. При наявності сприятливих умов розвиток громадянської активності забезпечить саморозвиток інститутів громадянського суспільства - некомерційних організацій, які зможуть поступово розширювати сферу своєї відповідальності за вирішення актуальних для України завдань і проблем.

1) Правові умови

Необхідно забезпечити законодавчу базу для функціонування некомерційних організацій і для забезпечення форм державної підтримки їх діяльності шляхом прийняття необхідних законодавчих заходів:

При подальшій доробці перспективного законодавства (Проекту Закону "Про непідприємницькі організації", проекту Закону "Про об'єднання громадян" та інших) необхідно забезпечити участь представників громадських організацій і врахувати їхні пропозиції, оскільки недостатній облік державними органами інтересів і позиції громадських ініціатив призводить до зниження якості державних рішень і створює додаткові бар'єри в реалізації державної політики динамічного розвитку України [25].

Важливим кроком у цьому напрямку стало обговорення з громадськими організаціями законопроекту "Про об'єднання громадян", підготовленого Мін'юстом, 6 лютого і 19 квітня 2006 р., в результаті чого були враховані деякі зауваження активної громадськості, проте багато важливих для організацій питань у проекті було вирішено не в їх користь. Необхідно закріпити практику залучення громадян до участі у розробці законодавства "громадського сектору" та надавати громадським інтересам належну увагу [20].

До прийняття Закону "Про непідприємницькі організації" та нової редакції Закону "Про об'єднання громадян" необхідно їх узгодити і уніфікувати термінологію.

З огляду на обмежені фінансові можливості громадських організацій, необхідно зменшувати витрати на реєстрацію: скоротити тарифи реєстраційних зборів і скасувати окрему плату за реєстрацію статуту організації.

Залучення коштів до громадського сектору через податкове стимулювання, яке може здійснюватися двома способами.

Перший - це збільшення обсягу власної діяльності організації, яка не оприбутковується. Такий спосіб підвищення залучення коштів до неприбуткових організацій має суттєві недоліки [20]:

1) складність контролю за власною діяльністю неприбуткових організацій може призвести до ухилення від оподаткування;

2) загроза для діяльності тих підприємницьких організацій, які можуть не витримати конкуренції.

Більш дієвим стимулом для фінансування неприбуткових організацій є збільшення залучення коштів українських інвесторів через надання їм податкових льгот.д.ля ефективної дії податкового стимулювання потребує змін податкове законодавство:

звільнити від оподаткування прибутковим податком членські та вступні внески громадських організацій;

скасувати нижня межа суми пожертвувань, яку фізична особа повинна включити до складу податкового кредиту.

2) Організаційні умови

Необхідно створити організаційні умови для реалізації розвитку громадських організацій шляхом наділення органів влади повноваженнями з її здійснення і ресурсами.

Для вимірювання результативності проведеної політики та отримання постійної інформації про стан некомерційного сектора, необхідний моніторинг, з аналізом тенденцій його розвитку та чинників, що забезпечують цей розвиток.

3) Інформаційні умови

Важливою умовою розвитку громадських організацій і залучення їх до вирішення актуальних для України завдань є створення ефективної системи інформування громадян та організацій про діяльність органів державної влади та можливості участі в ній, а також висвітлення роботи громадських організацій в ЗМІ.

4) Інституційні умови

Основною умовою для стабільного розвитку громадських організацій є можливість доступу до ресурсів для здійснення статутних завдань.

Суспільно корисний характер діяльності громадських організацій не дозволяє фінансувати їхню роботу за рахунок оплати послуг конкретними благоотримувачам. Тому основним джерелом фінансування громадських організацій є цільове фінансування їх діяльності через систему грантів та / або через субсидування витрат.

Для громадських організацій непосильною є конкуренція за ресурси (приміщення для офісів і проведених заходів тощо) з комерційним сектором, що покриває свої витрати за рахунок споживачів своїх послуг. Неможливість фінансування інституційних витрат (оплата приміщень, персоналу, комунальних платежів, податків) є головним фактором, що обмежує розвиток громадських організацій України [20].

У цих умовах необхідно підтримувати діяльність громадських організацій через створення для них системи преференцій, що знижують їх витрати в порівнянні з комерційними структурами. У тому числі: встановлення пільг з податків, надання приміщень, що перебувають у державній власності, повне або часткове субсидування витрат певних видів громадських організацій (організацій інвалідів, ветеранів, дитячих і молодіжних організацій, ресурсних центрів і центрів громадянської освіти і т.д.).

Для залучення громадських організацій до вирішення актуальних для краю проблем необхідно широко розвивати грантову систему фінансування діяльності некомерційних організацій за рахунок коштів державного бюджету.

2. Формування системи громадської участі в управлінні справами держави.

Істотний розвиток некомерційного сектора можливо тільки за умови зростання громадянської активності жителів України.

Необхідні умови для розвитку активності громадян припускають [25]:

а) становлення системи громадянської освіти, так як без розуміння основних принципів існуючої соціальної системи та можливих способів участі в ній громадяни не можуть усвідомлено брати участь у громадській діяльності;

в) забезпечення механізму реалізації громадянської активності, в тому числі шляхом прийняття закону про громадянське участі і створення організаційного механізму його забезпечення.

3. Залучення громадських організацій до розробки та реалізації соціально-економічної політики.

Для розширення участі громадських організацій у соціально-економічному житті країни необхідно підвищення ефективності взаємодії некомерційного сектору та органів державної влади шляхом більш активного залучення третього сектору у формування та реалізацію здійснюваної в Україні у різних сферах політики.

Даний напрямок передбачає наступну діяльність органів державної влади [20]:

а) залучення громадських організацій до розробки, обговорення і реалізації цільових програм і планів діяльності;

б) залучення громадських організацій до реалізації загальнодержавних, міжрегіональних програм та національних проектів;

в) розвиток системи державних грантів для громадських організацій;

г) формування соціального замовлення для державних потреб для конкурсного участі в його виконанні громадських організацій.

4. Створення інфраструктури для діяльності і розвитку некомерційного сектора.

Однією з основних функцій держави в будь-якій області економічного і соціального життя є створення і підтримку інфраструктури різних секторів економіки та соціальної сфери, наприклад, дороги, комунікації, підготовка кадрів, довідкові та сервісні служби та ін

На сьогоднішній день, держава практично не бере участь у формуванні та підтримці інфраструктури некомерційного сектора.

Тому одним з напрямків політики розвитку громадських організацій повинна стати підтримка їх інфраструктури, в тому числі [20]:

а) створення структур, які забезпечать становлення нових громадських організацій через надання їм доступу до ресурсів, навчання, інформаційної та методичної підтримки. Іншим напрямком діяльності цієї структури стане підтримка ініціатив громадян та груп, як основи відтворення некомерційного сектора;

б) підтримка і розвиток ресурсних центрів. Вирішення своїх завдань громадські організації можуть здійснювати спільно, спираючись на ресурси інфраструктурної організації - ресурсного центру, єдиною метою якого є сприяння діяльності інших громадських організацій.

Ресурсні центри повинні діяти на постійній основі і мати засоби для своєї діяльності не пов'язані з отриманням грантів, так як грант - це фінансова підтримка конкретних проектів, а не поточна діяльність центру. Відсутність стабільності у фінансуванні ресурсних центрів призводить до втрати ними своєї мети. Введення практики держзамовлення на надання послуг ресурсного центру для громадських організацій може істотно змінити ситуацію і створити стимулюючу інфраструктуру некомерційного сектора;

в) підтримка програм громадянської освіти. Важливою складовою частиною інфраструктури для некомерційного сектору є наявність системи відтворення кадрів для громадських організацій. Можливості діючих громадських організацій недостатні для вирішення завдання, що є чинником, що обмежує їх розвиток. Необхідно організувати підтримку програм громадянської освіти, що реалізуються в освітніх установах, організаціях додаткової освіти та в громадських організацій для [25]:

отримання варіативних програм громадянської освіти;

розширення кількості громадян, які мають знання, що дозволяють їм реалізовувати свою громадянську активність, в тому числі і через участь в діяльності існуючих громадських організацій та / або створення нових;

розробки нового змісту регіонального освітнього стандарту, що включає компонент, пов'язаний із суспільно-корисною діяльністю некомерційного сектора.

5. Розвиток взаємодії громадських організацій з органами державної влади.

Підвищення якості взаємодії органів державної влади та некомерційного сектора є важливим напрямом розвитку громадських організацій та вдосконалення державного управління.

Громадські організації та органи державної влади є природними партнерами, оскільки мають одні соціально значимі цілі, не пов'язані з отриманням прибутку. Їх партнерство дозволяє кооперувати ресурси для вирішення спільних завдань.

Пропонується наступна діяльність з даного напрямку [20]:

вивчення успішних практик в організації взаємодії органів державної влади та некомерційного сектора;

організація інформування та навчання службовців про специфіку діяльності громадських організацій та можливості співробітництва з інститутами громадянського суспільства;

підвищення відкритості у діяльності органів державної влади, активне залучення громадських організацій до процесу розробки, обговорення та реалізації рішень, прийнятих органами державної влади.

6. Сприяння участі населення в місцевому самоврядуванні.

Більшість громадських організацій створюються і діють на локальних територіях на рівні місцевого самоврядування. Їх інтереси тісно пов'язані з потребами місцевого співтовариства і, в більшості своїй, замикаються на питання місцевого значення. У цих умовах активна участь громадських організацій у здійсненні місцевого самоврядування може стати суттєвим чинником не тільки розвитку некомерційного сектора, але і становлення місцевого самоврядування в Україні.

7. Просування благодійності, сприяння розвитку волонтерства та підвищенню соціальної відповідальності бізнесу в України.

Одним з джерел підтримки некомерційного сектору є благодійність, яка реалізується через [20,25]:

передачу коштів для діяльності громадських організацій та спонсорської підтримки інститутів громадянського суспільства;

соціальну солідарність і допомога потребуючим громадянам і групам населення;

добровільний безвідплатна праця і громадську активність.

Розвиток благодійності це створення сприятливого середовища для активності громадян і громадських організацій. Заходи з реалізації даного напрямку розвитку некомерційного сектору припускають [20]:

підтримку корпоративної та приватної благодійності, в тому числі через проведення спеціальних акцій, спрямованих на створення позитивної мотивації щодо участі у благодійності;

підтримку добровольчества, перш за все, серед молоді.

введення системи соціальної звітності в бізнес структурах і організація діалогу між бізнес-спільнотою і громадськими організаціями.

Висновок

Драматичне збільшення кількості організованих приватних некомерційних об'єднань в кожній частині світу є результатом великого тиску, криз, соціальних і технологічних змін. Ці зміни поставили під сумнів роль держави в однаковій мірі в капіталістичних, соціалістичних і країнах, що розвиваються світу, і відкрили дорогу альтернативним інституціональним підходам, які б могли на потреби населення реагувати більш гнучко і більш ефективно. Виявилося, що громадські організації стали ідеальними кандидатами для виконання цієї ролі. Приводом для цього є їх корисність, що випливає з їх відносної гнучкості, здатності підключати енергію простих людей, що має приватний характер, і чуйного довіри.

Третій сектор став впливовою економічною силою. У 22 країнах (Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Бельгія, Австрія, Франція, Фінляндія, Великобританія, Австралія, США, Ізраїль, Японія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Аргентина, Перу, Бразилія, Колумбія, Мексика, виключаючи релігійні організації) в 1995 році в некомерційному секторі працювало на повну ставку 19 мільйонів чоловік, що загалом становило 5% трудящих, і кожен десятий чоловік був зайнятий у секторі з надання послуг. [12] Якби ми порівняли третій сектор з економікою держави, то він мав би собою восьме, найсильніша в економічному відношенні, держава у світі. У США в ньому працює 8% людей, а в Ірландії, Бельгії та Голландії він становить вже 11-13%. [12] Незважаючи на динамічність і зростання, третій сектор залишається вразливою екосистемою, крихкою, в недостатній мірі вкоріненою і легітимізованої, а що є найбільшою іронією - це те, що його власний успіх часто стає для нього загрозою. Таким чином перед третім сектором стоять завдання і перешкоди, які мають принаймні чотири різні форми: завдання легітимності, завдання ефективності, завдання збереження і завдання кооперації.

Завдання легітимності.

Незважаючи на зростаюче значення третього сектору в світовому контексті і всупереч зростаючої тенденції урядів перекласти на плечі третього сектору соціальні функції, третій сектор залишається в суперечливому становищі. Переважна двухсекторной модель соціального життя, що розраховує лише на державу та бізнес, є в більшості країн настільки домінантною, що не дає можливість розпізнати масштаб і розміри "третього сектора" приватних некомерційних організацій. Навіть у США, де концепція некомерційного третього сектору вже довгий час була визнаною, основні фактографічні дані про сектор відсутні до початку 80-их років. І сьогодні третій сектор експліцитно не фігурує у статистичних даних про доходи держави та її дійсний характер і роль сприймаються лише частково.

В інших державах інформованість про третій сектор ще менше. В офіційній економічній статистиці сектор систематично ігнорується, зрідка згадується у дебатах про суспільну політику, не помічається у пресі і в громадському освіту і являє собою сліпою плямою в академічному дослідженні. У багатьох країнах світу громадські організації обертаються в правовому вакуумі.

Наприклад, в Японії можливість створити некомерційну організацію не вважається правом, а привілеєм, яку відповідні міністерства можуть на свій розсуд приділити або в ній відмовити. Подібним чином проходить реєстрація некомерційної організації в Гані, де вона обумовлена ​​згодою Міністерства по соціальному забезпеченню, а в Єгипті закон HQ 32 від 1964 року дозволяє свавільно заборонити некомерційну організацію.

Подібні, або навіть ще більш серйозні правові труднощі, супроводжують можливості підтримки благодійних організацій. У Південній Африці в протиставлення принципам підтримки благодійності, ввело держава так званий філантропічний податок. У Франції для створення фонду необхідно отримати дозвіл Державної Ради, а в об'єднань є обмеження у придбанні фінансових коштів, які б могли забезпечити їм довготривалу підтримку.

Крім проблем з правової легітимністю останнім часом у секторі виникло і безліч патологічних проявів, які зіпсували репутацію третьому сектору. Такими з'явилася серія скандалів у США й у Великобританії, пов'язана із зарплатами і винагородами, незаконне використання МВО в якості проміжної ланки в посередництві при отриманні фінансових коштів з громадських джерел для політиків у Бразилії, як і використання фондів з метою податкового шахрайства в Центральній і в Східній Європі.

Для подолання цих проблем потрібно буде зробити кілька кроків:

У першу чергу нам потрібно масивно розширити інформацію про третій сектор, систематичним способом помістити його на економічну карту світу і інтегрувати його в методи, за допомогою яких готується і підсумовується державний бюджет.д.ругім необхідним кроком є ​​докладання зусиль для здійснення освіти громадськості, спрямованого на пізнання третього сектору та його внесок у розвиток суспільства. Якщо третій сектор хоче знайти підтримку у громадськості, то йому недостатньо сподіватися лише на свою добре проведену діяльність. Він повинен здійснити кроки, що дозволяють йому активно протистояти негативному думку про нього, яке про нього створюється засобами масової інформації та ті, які хочуть його дискредитувати. Третій крок - це оптімалізація правового середовища для діяльності некомерційних організацій. У законодавстві має бути чітко і без всяких сумнівів закріплено право на об'єднання. За умови, якщо громадські організації діють відповідно до встановленого законодавством, то повинні в максимальній мірі спроститися інші процедури, що дозволяють отримати правовий статус і вигідний податковий режим як для них самих, так і для їх підтримують. І, нарешті, потрібно здійснити кроки, що ведуть до забезпечення відповідальності та підзвітності ("accountability") організацій третього сектора. Необхідно розвивати власні етичні кодекси і системи підзвітності.

Завдання ефективності

Третій сектор буде зобов'язаний підвищувати свої вимоги до ефективності управління і направляти свої зусилля на поліпшення якості власних систем управління. Це є умовою для професійного виконання і зростання. У більшості країн освіта менеджерів для некомерційного сектору обмежилося лише тим, що його кинули "напризволяще".

Таке ставлення навіть намагалися виправдати мовляв специфічним характером некомерційних організацій - їх надією на допомогу добровольців і відкиданням ригідних професійних норм. Якщо третій сектор хоче легітимізувати свою діяльність у вирішенні основних проблем суспільства, то повинен буде змінити таке ставлення. Він повинен спрямовувати своє зусилля на менеджмент некомерційних організацій. А це у свою чергу зажадає хоча б двох видів діяльності:

1) Посилити тренінг некомерційних менеджерів з метою поліпшення їх спроможності в управлінні, що є особливо важливим для цього сектора. Ми були свідками такої діяльності в Центральній і Східній Європі, де зусилля, витрачені на її виконання, принесли вражаючі результати.

2) Поряд з культивуванням індивідуальних здібностей некомерційних менеджерів необхідно створити та інфраструктуру мережі установ, яка б дала можливість зберігати ефективність некомерційних організацій. Такі установи здатні представляти джерела інформації, тренінг, підтримувати в третьому секторі його здатність смобілізіроваться і загальну моральну підтримку. Інфраструктурні організації такого типу відіграють головну роль у бізнесі, в такій же мірі вони могли б розвиватися і в третьому секторі.

Завдання збереження

Ослаблення закордонної фінансової допомоги в останні роки оголив неспростовність фінансової кризи в третьому секторі. Все більша кількість організацій змушене докласти зусилля до отримання постійно зменшується шматка пирога. Так як процес демократизації в різних частинах світу просувається вперед, активісти третього сектору виявляються у вищих позиціях влади і замінюють традиційних чиновників, проти яких вони коли-то з такою непохитністю виступали. Вони залишають свої громадські організації, тим самим, послаблюючи їх людський капітал. Таким чином, третій сектор стає жертвою свого власного успіху. Іронією є те, що поки третій сектор значною мірою сприяє демократизації, у близькому майбутньому може розвивається демократія послабити силу третього сектору.

У першу чергу саме велике зусилля необхідно спрямувати на зміцнення приватної філантропії. Це не повинно бути єдиним джерелом підтримки, але приватна філантропія є головною умовою незалежності третього сектору. Ослаблення закордонної підтримки повинно бути компенсовано зростанням домашньої підтримки. Це вимагає поширення такої концепції приватного дарітельства, яка б поширювалася не тільки на багатих, але і вважалася б моральним обов'язком усіх соціальних шарів. Це означає також і нове ставлення до нього з боку бізнесу і бажання частини організацій третього сектора знаходити дорогу до фірм і бізнесу. Третій сектор проте не мав би опинитися в пастці, сподіваючись лише на приватну філантропію. Вона є лише одним з довгострокових джерел підтримки і ніде в світі не носить переважний характер. Навіть у США лише 11% зобов'язана філантропії (в цей входить і загальна підтримка з боку окремих осіб, фірм і фондів). У Західній Європі ця цифра ще менша і становить всього 5% або 10%. Приблизна прибуток, отриманий філантропією, становить близько 10% всього прибутку третього сектору. Решта коштів потрібно буде знаходити в інших джерелах, включаючи кошти, виручені за продаж продукції і послуг. Одночасно повинен увійти до ужитку і концепт, який вважає кар'єру третього сектора за повноцінне особисте бачення, а не тільки за пересадочних станцію на шляху до державної служби. У цьому сенсі повинна була б виникнути і професійна підготовка до такої кар'єрі.

Завдання кооперації

Це завдання зіставляє третій сектор у трьох різних напрямках: у співпраці всередині третього сектору, у співпраці з бізнесом та у співпраці з державою. Поряд з конфліктами, що існують між державою і третім сектором, для їх взаємин характерні залежність і співробітництво ...

Пропонується система, позначена як "влада за допомогою третьої сторони", в якій уряд значною мірою спирається на інші соціальні установи. Перш за все, це стосується некомерційних груп, що надають послуги, оплачувані урядом. У всіх західноєвропейських країнах уряд функціонує в якості "налогосборщіка" також і для третього сектору. Однозначно уряд є переважаючим домінантним джерелом фінансування некомерційних організацій, що складає в Ірландії та Бельгії 77% доходів третього сектора, 64% - у Німеччині і майже 60% - у Голландії. Такий порядок не є випадковим. Навпаки, це результат цілеспрямованої політики по відношенню до третього сектору, що виходить із німецького принципу субсидування, голландської практики "опори" (тобто організація суспільних функцій у допомогу освіті, медичного обслуговування та соціального забезпечення і суспільною підтримкою для інших установ відповідно, наприклад , з поділом за релігійною, етнічною ознакою і т.п.) Така політика проявилася і в недавній децентралізації системи соціального забезпечення (welfare) у Франції. Там у великій мірі використовувалися громадські організації як реалізатори послуг, що надаються на договірній основі. Таке положення, природно, викликає побоювання стосовно незалежності третього сектору. Щоб уникнути втрати незалежності ми, проте, не повинні відкидати підтримку з боку уряду, а постаратися зробити все для того, щоб поряд з нею існували й інші джерела підтримки.

Більше ніж сто п'ятдесят років тому приїхав француз Алексіс де Токвілль (Tocqueville) до Сполучених Штатів, щоб зрозуміти, як там діє демократія. Він прийшов до висновку, що для неї головною умовою є діюча система приватних об'єднань, яку б сьогодні позначили під поняттям приватного некомерційного сектора. "Серед законів, які панують у людському суспільстві", - написав Токвілль, - "існує один, що здається більш точним і зрозумілішим, ніж всі інші. Якщо люди хочуть стати цівілівізованнимі або якщо вони такими будуть, то повинен підвищитись вміння громадського об'єднання і покращати такому співвідношенні, в якому збільшується рівноправність умов ".

Здається, що через півтора століття одночасно з ослабленням традиційних регульованих зобов'язань, люди стають доступнішими новим формам "взаємного об'єднання" і на світовому рівні почалася справжня "революція об'єднання". Наступну зростання інтересів до некомерційним організаціям відкриває ворота об'ємним резервуарів людського таланту та енергії, хоча одночасно і створюється небезпека складних ситуацій і суперечок. Ще не смокчемо ясно, що ще потрібно зробити для того, щоб ці ворота відкрилися і через них могло пройти якомога більше людей. Першим важливим кроком є ​​необхідність як можна краще зрозуміти що відбувається драматичний процес і складні завдання, що стоять перед ним.

Список використаної літератури

 1. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи Людина і громадянина: Навч. посібник / Авт. - Упоряд. М.І. Хавронюк. - К.: парламентських вид-во. - 2007.

 2. Закон України "Про Молодіжні та Дитячі Громадські організації" від 1 грудня 1998 р.. / / Закони України: Офіційне видання. - Т.16. - 1999.

 3. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р.. / / Закони України: Офіційне видання. - Т.3. - 1996.

 4. Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02/О.М. Ващук; НАН України. Ін-т держави І права ім.В.М. Корецького. - К., 2004.

 5. Алімов Д.А. Конституційне право на об'єднання: механізм забезпечення та межі обмеження. Діc. канд. юрид. н. - Ростов-на Дону, 2001.

 6. Беседін В.Ф. Державне регулювання ЕКОНОМІКИ. - К., 2000.

 7. Боренько Я. Плюралізм Як основна рису Американської системи груп інтересу / / Вісник Львівського Університету. Серія: філософські науки. - 2002. - Вип.4.

 8. Бродель Ф. Структури повсякденності: можливе і неможливе / Пер. з франц. М.: Прогрес, 1986.

 9. Биков С.В. Соціальна політика держави: Учеб. посібник. - М., 2002.

 10. Введення в соціальну роботу: Навч. посіб. / Т.В. Семігіна, І.М. Грига, О.С. Шевчук. - К.: Фенікс, 2001.

 11. Гансл І Т.М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за рінкової ЕКОНОМІКИ. - К.: Основи, 1996.

 12. Гаєва Н.П. Взаємодія органів ДЕРЖАВНОЇ влади та об'єднань громадян / / Держава І право: Зб. наук. праць. Юридичні І політічні науки. Віп.17. - К., 2002.

 13. Гаєва Н.П. Констітуційні основи об'єднань громадян в Україні / / Проблеми реалізації Констітуції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. - К.: ІДП НАН України: А.С.К., 2003

 14. Гаєва Н.П. Проблеми правового забезпечення діяльності громадських організацій. / / Правова держава. - Віп.11. - К.: Юридична книга, 2000.

 15. Гідденс Е. Соціологія. - Киів: Основи, 1999.

 16. Громадські об'єднання у Львівській обл. Інформ Статистичний довідник. Львів, 1998.

 17. Гурне Б. Державне управління. - К.: Основи, 1993.

 18. Довідник громадських організацій України. - К., 1997.

 19. Додіна Є. Є. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні. Дис ... канд. юр. н.: Одеса, 2002.

 20. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. - К.: Академія, 2003.

 21. Констітуційне право України (за ред. В. Ф. Погорілка). - К.: Наукова думка, 2007.

 22. Кукліна І.А. Неурядові організації та громадянське суспільство / / Право України. - 2002. - № 4.

 23. Лойко Л. Тіпологічне позіціювання національніх організацій в інстітуціональній структурі громадянського суспільства / / Політичний менеджмент. - 2005. - № 5 (14). - C.51-60

 24. Луман М. Глобалізація світового співтовариства / / Соціологія на порозі XXI століття: основні напрямки досліджень. - М.: Русаков, 1999.

 25. Лисенко В.В. Громадські об'єднання як форма реалізації конституційного права на об'єднання в Україні: Дис ... канд. юрид. наук. - К., 2001.

 26. Макаренко О.В., Рудник Б.Л. та ін Держава та недержавні громадські організації: форми підтримки і співпраці. - М.: Сигнал, 1997.

 27. Максименко О.М. Організаційно-правове забезпечення форм співпраці громадських організацій та органів місцевого самоврядування / / Правова держава: Щорічнік наукових праць ІДП НАН України. Вип.13. - К., 2002.

 28. Максименко О.М. Правові основи регулювання джерел Фінансування громадських організацій Як засіб забезпечення також їх статутної діяльності / / Держава І право: Збірник наукових праць. Юридичні І політічні науки. Вип. .16. - К.: ІДП НАН України, 2002.

 29. Марченко Г.І. Етнос як об'єкт і суб'єкт політики: соціальні основи національної політики / / Вісник МГУ. Сер.12. Політичні науки. - 1997. - № 5.

 30. Міжнародний захист прав і свобод людини: Збірник документів. - М., 2002.

 31. Мітрохін В.І. Соціальне партнерство. - М., 1998.

 32. Наука і Соціальні проблеми суспільства: Міжнар. наук. - Практ. конф. Харків, 18-19 червня 1998 р. - Харків, 1998.

 33. Новічков Г.В. Громадські об'єднання І Рухи / / Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - 2-ге вид., Перероб І доп. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - С.286 - 295

 34. Новікова С.С. Соціологія: історія, основи, інституціоналізація в Росії. - М.: Московський психолого-соціальний інститут; Воронеж: Видавництво НВО "МОДЕК", 2000. - 464 с.

 35. Громадські організації в політичній системі / Відп. ред. проф. Ц.А. Ямпільська. - М.: Наука, 1998.

 36. Онищенко О.С. Шляхи реформування в Україні громадянського суспільства / / Правова держава: Щоріч. наук. праць ІДІП НАН. Вип.13. - К., 2002.

 37. Органи ДЕРЖАВНОЇ влади України / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. - К.: Ін-т держави І права ім.В.М. Корецького, 2002.

 38. Основи демократії: Навч. посібник / За заг. ред А. Колодія. - К.: Вид-во "Ай-бі", 2002.

 39. Попова І.М. Соціальна Політика і парадокс буденної свідомості / / Соціальна політика в Україні та Сучасні стратегії адаптації населення: Збірник наукових статей. - К.: НВФ "Студцентр" / НІКА-Центр, 1998.

 40. Пригожин А.І. Сучасна соціологія організацій: [Підручник). - М.: Інтерпракс, 1995. - 295 с. - (Програма оновлення гуманітарної освіти в Росії).

 41. Принципи законів про Громадські організації. - К.: Центр інновацій та розвитку, 1998.

 42. Рабинович П.М. Основи загальної Теорії права та держави. - К: Атіка., 2006.

 43. Радіонов І.Ф. Макроекономіка. - Х., 2004.

 44. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. - Харків: Консум; Ун-т внутр. справ, 2000.

 45. Скрипнюк О. Вплив інстітутів громадянського суспільства на становлення І розвиток демократичного політічного режиму / / Право України. - № 5. - 2001.

 46. Солдатов С.А. Громадські організації в Російській Федерації (політико-правових та інституційне дослідження). - М., 1994.

 47. Соціальний маркетинг для громадських організацій. Практичний посібник, під ред. Крістофера Вудс Ебнера та ін М.: Центр розвитку освіти. - 2001, - с.91.

 48. ШИНЕЛЄВА Л.Т. Громадські громадські організації та влада. - М.: "Дашков і К", 2002.

 49. Офіційний сайт державного комітету статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua

 50. http://magazines.russ.ru/nz/2003/2/grazh. htm Громадянське суспільство: у пошуках визначення. Бесіда з Борисом Хлєбниковим і Володимиром Якимця.

Програми

Кількість громадських організацій за галузями економіки станом на 1 січня 2008 року [49]


Всього

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

рибальство, рибництво

видобувна промисловість

переробна промисловість

виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

будівництво

торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

діяльність готелів та ресторанів

діяльність транспорту та зв'язку

фінансова діяльність

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

державне управління

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

Всього

1187020

86567

1836

4164

113109

5508

85820

299887

21718

37210

18401

143914

50794

42592

28947

152190

Політична партія

16167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

16127

Громадська організація

54862

34

1

-

27

2

23

13

5

4

57

275

462

41

1250

51855

Релігійна організація

20595

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

5

20535

Профспілка, об'єднання профспілок

20405

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

1

20391

Благодійна організація

10988

-

-

-

-

-

1

1

-

-

68

1

2

1

8739

2000

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

6848

-

-

-

-

2

30

-

-

-

-

6687

-

-

-

97

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
222.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Правове становище громадських організацій
Кадровий потенціал некомерційних громадських організацій
Правове положення громадських організацій і політичних партій по за
Роль громадських організацій у розбудові громадянського суспільства
Особливості оподаткування доходів бюджетних та громадських організацій
Роль жіночих громадських організацій у вирішенні соціальних проблем
Технології соціально-культурної діяльності громадських організацій у Росії
Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України
Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru