Статистичні розрахунки кондитерського ринку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Завдання № 1
Завдання № 2
Завдання № 3
Завдання № 4
Завдання № 5
Бібліографічний список

ЗАДАЧА 1
Є такі дані про поставку кондитерських виробів з наростаючим підсумком від двох фабрик у торгове підприємство "Ласунчик" по місяцях II півріччя, (кг)
Місяці
заводи
1
2
1. Липень
2. Серпень
3. Вересень
4. Жовтень
5. Листопад
6. Грудень
200
400
550
630
830
950
300
500
800
960
1210
1510
Провести порівняльний аналіз рівномірності поставок. Рішення оформити в таблиці. Побудувати графічне зображення. Написати текст економічних висновків.
Рішення:
1. Виконаємо розрахунки в таблиці 1 та 2.

Таблиця 1. Вихідні та розрахункові дані для аналізу рівномірності поставок кондитерських виробів від двох заводів в торгову фірму "Ласунчик" по місяцях другого півріччя звітного року (кг)
Місяці
Завод № 1
Завод № 2
ПНІ
ПБНІ qi [за к.1]
Д qi,% за к.2
( )
За к.2

ПНІ
ПБНІ qi [за к.6]
Д qi,% за к.2, 7
( ) За к.7

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Липень
200
200
21,05
42
1764
300
300
19,87
48
2304
Серпень
400
200
21,05
42
1764
500
200
13,25
-52
2704
Вересень
550
150
15,79
-8
64
800
300
19,87
48
2304
Жовтень
630
80
8,42
-78
6084
960
160
10,60
-92
8464
Листопад
830
200
21,05
42
1764
1210
250
16,56
-2
4
Грудень
950
120
12,63
-38
1444
1510
300
19,87
48
2304
Разом
х
950
100,00
х
12884
х
1510
100,00
х
18084

Таблиця 2. Розрахунок середніх характеристик для аналізу рівномірності поставок по двом заводам
Показники
Завод № 1
Завод № 2
А
1
2
1. Середній обсяг поставок за місяць
q =
q = = 158 (кг)
q = = 252 (кг)
2. Середнє квадратичне відхилення
Gq =
Gq = = ± 46 (кг)
Gq = = ± 54,9 (кг)
3. Коефіцієнт варіації (нерівномірності)
Uq = · 100
Ux = · 100 = 29,11 (%)
Ux = · 100 = 21,79 (%)
4. Коефіцієнт рівномірності Кр = 100-Uq
Кр = 100 -29,11 = 70,89 (%)
Кр = 100-21,79 = 78,21 (%)
5.Оптімальная частка (при дотриманні принципу рівномірності) ДЗПТ = 100:6 = 16,67%
16,67
16,67
2.Построім графічне зображення по колонках 3 і 8 табл.1 (рис. 1)
Малюнок 1. Структура відвантаження кондитерських виробів від двох заводів в торгову фірму "Ласунчик" по місяцях другого півріччя звітного року (кг).


Постачання товарів є однією з категорій оптового товарообігу і характеризує обсяг відвантажених товарів на адресу роздрібного підприємства від постачальників. Торгова фірма «Ласунчик» у другому півріччі звітного року отримувала кондитерські вироби від двох заводів: від першого - 950 кг ., А від другого в 1510 кг . Відносно цих оптових продавців передбачалося в договорі на постачання рівномірна відвантаження кондитерських виробів в торговельну фірму «Ласунчик». При дотриманні даного принципу кожен постачальник повинен був відправляти у роздрібну ланка однакову кількість товару по місяцях усередині другого півріччя, а саме 158 кг та 252 кг кондитерських виробів або майже 17% квартального обсягу.
Проаналізуємо хід фактичного відвантаження кондитерських виробів за двом заводам у торговельну фірму «Ласунчик». Перший постачальник дотримувався вимог договору в середньому лише у вересні: 150 кг , В решту місяців спостерігалося відхилення від обсягів, передбачених за договором. Мінімальна партія кондитерських виробів була відвантажена в жовтні ( 80 кг . або близько 8% від усього обсягу за II півріччя), а максимальні - у липні, серпні та листопаді (відповідно 200 кг і 21%). Розмах варіації по розглянутих параметрах для першого оптового продавця досяг з фізичної масі 120 кг [200-80], а за питомою ваг - 13% [21-8].
Проведемо подібне дослідження для другого постачальника товару в торговельну фірму «Ласунчик» в розрізі місяців другого півріччя. У відношенні до нього принцип рівномірності відвантаження дотримувався в тих випадках, коли в кожен місяць роздрібне підприємство отримувало від нього по 252 кг товару. У наближенні до цього обсягу можна відзначити листопад ( 250 кг товару). В умовах коливання відвантаження також можна вести мову про розмах варіації. Найбільша відвантаження кондитерських виробів на адресу торгової фірми була зафіксована в липні, вересні і грудні - 300 кг . або майже 20% від всього аналізованого періоду, а мінімальна в жовтні (відповідно 160 кг . і близько 11%). Звідси розмах варіації по натуральному обсягом оцінюється 140 кг [300-160], а за питомою ваг - 9% [20-11].
Узагальнюючими показниками варіації виступає середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації (нерівномірності). Перший з них характеризує середнє відхилення обсягів відвантаження в кожному місяці від середньої поставки в цілому за друге півріччя з урахуванням знаків коливання. За розрахунками для заводу № 1 середньоквадратичне відхилення склало ± 46 кг , А для другого на дев'ять кг більше (± 55 кг ). Коефіцієнт нерівномірності показує, яка частина середнього обсягу відвантаження у відносній формі (у%) схильна до коливання. За цим параметром варіація більш істотна для першого заводу (29,1%) і трохи менше за другим - 21,8%. Звідси визначаємо відповідний кількісний показник - ступінь рівномірності відвантаження телевізорів по торговим партнерам: завод № 1 - 70,9%, а завод № 2 - 78,2%, тобто краще, ніж у першого.
Проведене дослідження рівномірності відвантаження кондитерських виробів від двох постачальників на адресу торгової фірми «Ласунчик» по місяцях першого півріччя дозволяє сформулювати наступне узагальнення:
а) обидва партнери порушували умови договору з рівномірності відвантаження;
б) більш кращі показники були зафіксовані для заводу № 2 у порівнянні з 1-им;
в) обидва постачальники мають резерви поліпшення господарських зв'язків щодо рівномірності відвантаження кондитерських виробів (кількісно вони рівні коефіцієнтам нерівномірності: 29,1 і 21,8%);
г) торговельній фірмі «Ласунчик» рекомендується посилити контроль за ходом відвантаження даного товару, а заводам - ​​поліпшити дисципліну відвантаження обсягів поставки за періодами.

ЗАВДАННЯ 2
Є такі дані про продаж товарів по відділах в торговому підприємстві "Ласунчик" за квітень звітного року, (тис.руб.)
Відділи
Квітень
Прогноз
Фактично
1
2
3
4
5
44
58
50
110
150
50
58
59
98
162
Провести аналіз ритмічності розвитку продажу. Рішення оформити в таблиці. Побудувати графічне зображення. Написати текст економічних висновків. Ритмічність в березні склала 92%.
Рішення:
Таблиця 1. Вихідні та розрахункові дані для визначення ступеня виконання плану роздрібного продажу по відділах в торговому підприємстві "Ласунчик" за квітень звітного року.
Відділи
Квітень
% I [2:1] * 100

За к.3

За к.4

РТОп
[1 * 5]
Прогноз
Факт.
А
1
2
3
4
5
6
1
44
50
113,64
10,00
99,91
4396,12
2
58
58
100,00
-3,64
13,26
768,80
3
50
59
118,00
14,36
206,19
10309,36
4
110
98
89,09
-14,55
211,70
23286,85
5
150
162
108,00
4,36
19,00
2850,42
Разом
412
427
103,64
х
х
41611,56

2. Розрахунок узагальнюючих характеристик:
Середній відсоток ступеня виконання плану:
= · 100 = · 100 = 103.64 (%)
Δ РТО = РТО 1 - Σ РТОп = 427-412 = +15 (тис. крб.)
Середньоквадратичне відхилення
G = = =   10.05 (%)
Коефіцієнт аритмічності
Ка = · 100 = · 100 = 9.70 (%)
Коефіцієнт ритмічності
Кр = 100-Ка = 100 - 9. 7 = 90.3 (%)
Аналіз динаміки ритмічності
Δ Кр = Кр 1 - Кр о = 90.3 - 92 = -1.7 (%)

Малюнок 1. У квітні звітного року фактична роздрібний продаж товарів у відділах торгової фірми «Ласунчик» досягла величини 427 тис. руб. Прогноз товарообігу був перевиконаний на +15 тис. руб., А у відносній формі на + 3,64%.
\ S


По відділах даної фірми щодо показника «ступінь виконання прогнозу» можна виділити три групи:
1. Фактична продаж на рівні плану. Сюди увійшов другий відділ з об'ємом роздрібного продажу за квітень 58 тис. руб.
2. Фактична продаж вище плану. У відділах № 1, 3 та 5 спостерігається перевиконання плану відповідно на +6 тис. руб., +9 Тис. руб. і +12 тис. руб., тобто узагальнено по даній групі понад план було реалізовано товарів на суму +27 тис. руб. Ступінь виконання плану товарообігу в даних відділах досягла: 113,64; 118; 108%.
3. Фактична продаж нижче запланованого рівня. До цієї групи ввійшов один відділ № 4 з відсотком виконання прогнозу реалізації товарів у розмірі 89,09% і зниженням товарообігу в січні на суму - 12 тис. руб. Однією з причин такої ситуації може бути нереальний план, який не врахував усіх чинників розвитку товарообігу і вийшов для даного відділу завищеним.
Узагальнюючими характеристиками варіації ступеня виконання плану товарообігу виступають середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт аритмічності. Перший з них показує середній розкид відсотка виконання щодо окремих магазинах від середнього даного параметра в цілому по фірмі. За нашими розрахунками він вийшов рівним ± 10,05%. Коливання індивідуальних показників по відділах фірми «Ласунчик» наочно представлена ​​малюнку 1.
Середній відсоток виконання плану роздрібного продажу в квітні звітного року варіює істотно - на 9,7% від загального значення, тому показник ритмічності розвитку товарообігу в порівнянні з планом вийшов на даний час невисоким, а саме 90,03%. Негативним моментом в діяльності фірми є і та обставина, що ритмічність у динаміці падає (згідно розрахунків на -1,7%).
Проведене дослідження ритмічності розвитку роздрібного продажу по відділах торгової фірми «Ласунчик» за квітень звітного року підводить до таких висновків:
а) план товарообігу у фірмі виконується і перевиконується. Це позитивно характеризує торговельно - економічну діяльність фірми в цілому;
б) чотири відділи з п'яти і розвивають продаж в рамках прогнозу (виконують і перевиконують план).
в) погіршується ситуація з ритмічністю і в динаміці;
в) разом з тим є резерв підвищення показника ритмічності: кількісно він дорівнює значенню коефіцієнта аритмічності (у нашому випадку 9,7%).

ЗАДАЧА 3
Є такі дані про продаж кондитерських виробів по місту "Г" за два роки:
Показники
Роки
Базисний
Звітний
Роздрібна торгівля, млн. руб.
Чисельність населення, тис.чол.
419,1
66
465,05
61
Провести факторний розкладання порівнянної продажу, якщо ціна на даний товар зросла +5,3%. Розрахунки оформіть в таблиці. Напишіть текст економічних висновків.
Рішення:
Показники
Од. ізм.
Роки
Темп росту,% [2:1] · 100
Вимкнути. (+; -) [2-1]
Базисний
Звітний
А
Б
1
2
3
4
1.Рознічная продаж
2.Средняя чисельність населення [ ]
3.Індекс роздрібної ціни
4.Рознічная продажу в порівнянних цінах [1:3] [РТО]
5.Душевое споживання [4:2] [ ]
млн.руб.
тис. чол.
-
млн.руб.
тис.руб.
419,1
66
1

419,1

6,35
465,05
61
1,053

441,64

7,24
110,96
92,42
105,3

105,38

114,02
45,95
-5
0,053
22,54

0,89
У звітному році в місті «Г» було реалізовано кондитерських виробів в діючих цінах на суму 465,05 млн. руб. У порівнянні з минулим роком спостерігалася позитивна динаміка розвитку даного показника: відбулося зростання реалізації товарів на +45,95 млн. руб. при темпі 110,96%. В аналізованому періоді було зафіксовано зростання роздрібних цін на + 5,3%, тому реальна динаміка товарообігу (тільки під впливом фізичної маси) була трохи нижчою і склала в темпах 105,38% з додатковою реалізацією телевізорів на суму + 22,54 млн. руб .
Проведемо розкладання роздрібного продажу в порівнянних цінах на вплив рівня душового споживання і середньорічної чисельності населення за моделлю виду РТО = · , Побудувавши відповідні факторні індекси.
Індекс душового споживання
I = = = = = 1,14 [114%; +146%];
а) Δ РТО [Y] = Σ РТО 1 - Σ РТО 1 1 = 441,64-387,35 = +54,29 (млн. крб.)
б) Δ [y] = ΔУ · Н 1 = +0,89 · 61 = +54,29 (млн. крб.)
У звітному році на одного жителя міста було продано кондитерських виробів в порівняних цінах на суму 7,24 тис. руб. У зв'язку із зростанням грошових доходів відбулося збільшення споживання даного товару на 14% або в грошовому виразі на суму +0,89 тис. руб. Підвищення рівня життя сприятливо позначилося на розвитку всієї роздрібного продажу в даному населеному пункті: зростання у відсотках у тому ж розмірі, а у вартісному вигляді на +54,29 млн. руб.
Індекс середньої чисельності населення
I н = = = = 0,92 [92,42%; -7,588%]
а) Δ РТО [Н] = Σ РТО 1 - Σ РТО 0 = 387,35-419,1 = -31,75 (млн. крб.)
б) Δ РТО [Н] = ΔН · У 0 = -5 * 6,35 = -31,75 (млн. крб.)
У звітному році не території міста в середньому проживало 61 тис. чол. Під впливом природних процесів (народжуваність, смертність) і механічних (міграція) вона впала на -5 тис. чол. або на -7,58%. Під впливом даного чинника роздрібний продаж кондитерських виробів в місті знизилася на такий же показник, а в грошовому вираженні на -31,75 млн. руб.
У зв'язку з тим, що показники моделі аналізу мають різноспрямовану динаміку, розрахунок часток факторів у зміні товарообігу не має сенсу.
Дослідження динаміки роздрібного продажу в порівнянних цінах на території міста «Г» за два роки підводить до таких приватним висновків:
а) даний показник має позитивний розвиток. Це означає, що має місце зростання реалізації з фізичної масі;
б) порівнянна продаж кондитерських виробів збільшувалася завдяки впливу інтенсивного фактору, не дивлячись на негативний вплив екстенсивного фактора.
ЗАДАЧА 4

Є такі дані про продаж кондитерських виробів в торговому підприємстві "Ласунчик" за три роки:
Місяці
Роки
I
II
III
1 січня
2 лютого
3 березня
4 квітня
5 травня
6 червня
7 липня
8 серпня
9 вересня
10 жовтня
11 листопада
12 грудня
450
464
520
500
480
540
500
460
486
50
550
670
480
484
540
510
500
580
480
468
490
520
577
690
500
490
560
500
520
610
510
470
500
530
580
700
Розрахувати індекси сезонності. Побудувати сезонну хвилю. Прогноз продажу на IV рік 6490 кг . Виконайте планування по місяцях.
Рішення:
Місяці
Роки
Σ РТОi [1 +2 +3]
[К.4: 3г]

Jс,% за к. 5
РТО 1
РТО 2
РТО3
А
1
2
3
4
5
6
1. Січень
450
480
500
1430
476,67
92,96
2. Лютий
464
484
490
1438
479,33
93,48
3. Березень
520
540
560
1620
540,00
105,31
4. Квітень
500
510
500
1510
503,33
98,16
5. Травень
480
500
520
1500
500,00
97,51
6. Червень
540
580
610
1730
576,67
112,47
7. Липень
500
480
510
1490
496,67
96,86
8. Серпень
460
468
470
1398
466,00
90,88
9. Вересень
486
490
500
1476
492,00
95,95
10. Жовтень
50
520
530
1100
366,67
71,51
11. Листопад
550
577
580
1707
569,00
110,97
12. Грудень
670
690
700
2060
686,67
133,92
13 Разом
5670
6319
6470
18459
6153
х
14 У середньому за рік [с.13: 12міс.]
472,5
526,58
539,17
1538,25
512,75
100
1.Расчет середньомісячного річного обсягу роздрібного продажу
а) = = = 512,75 (кг)
б) = = = 512,75 (кг)
в) = = = 512,75 (кг)

\ S

За колонці 6 побудуємо графічне зображення - сезонну хвилю.
Сезонна хвиля реалізація кондитерських виробів у торговельній фірмі «Ласунчик» по місяцях всередині року,%.
2. Прогнозування за місяцями для IV року
розрахуємо середньомісячний план на IV рік
6490:12 = 540,83 (кг)
планування по місяцях (знаходження твори середньомісячного плану на індекс сезонності кожного місяця - колонка 6);
Січень 540,83 х 0,93 = 502,77 (кг)
Лютий 540,83 х 0,93 = 505,58 (кг)
Березень 540,83 х 1,05 = 569,57 (кг)
Квітень 540,83 х 0,98 = 530,9 (кг)
Травень 540,83 х 0,98 = 527,38 (кг)
Червень 540,83 х 1,12 = 608,25 (кг)
Липень 540,83 х 0,97 = 523,87 (кг)
Серпень 540,83 х 0,91 = 491,52 (кг)
Вересень 540,83 х 0,96 = 518,94 (кг)
Жовтень 540,83 х 0,72 = 386,75 (кг)
Листопад 540,83 х 1,11 = 600,16 (кг)
Грудень 540,83 х 1,34 = 724,27 (кг)

ЗАДАЧА 5
Є такі дані про продаж товарів і величиною запасів по торговому підприємству «Ласунчик» за два місяці звітного року (тис. грн.)
Показники
Місяці
Березень
Квітень
Роздрібний товарообіг
Середні товарні запаси
384,0
120,3
427,0
101,1
Розрахуйте за кожний місяць тривалість одного обороту в днях (час товарного обігу). Проведіть факторне розкладання динаміки середніх товарних запасів. Рішення оформіть в таблиці. Напишіть текст економічних висновків.
Рішення:
Таблиця 1. Вихідні та розрахункові дані для визначення часу товарного обігу та аналізу динаміки основних показників по торговельній фірмі «Ласунчик» за два місяці звітного року
Показники
Од. ізм.
Місяці
Темп росту,% [2:1] х 100
Вимкнути. (+;-) [2-1]
Березень
Квітень
А
Б
1
2
3
4
Роздрібний товарообіг [РТО]
тис. руб.
384
427
111,20
43
Середні товарні запаси
тис. руб.
120,3
101,1
84,04
-19,2
Одноденний товарообіг [m] [1: 30 днів]
тис. руб.
12,8
14,23
111,17
1,43
Час товарного обігу (2 / 3)
дні
9,4
7,1
75,53
-2,3
Середні товарні запаси в торговій фірмі «Ласунчик» у квітні звітного року досягли величини 101,1 тис. руб. Товарні запаси виступають матеріальною основою розвитку роздрібного продажу за умови, якщо вони за обсягом і структурою відповідають потребам купівельного попиту. За два місяці їх величина знизилася на -19,2 тис. руб. або на 15,96%. Використовуючи співвідношення показнику у формулі «Часу товарного обігу» [ = ], Можна проводити факторне дослідження середніх товарних запасів за моделлю види: = х m.
З неї випливає, що величина середніх товарних запасів визначається двома складовими:
1) тривалістю одного обороту (час товарного обігу);
2) розміром одноденною реалізації. Виконаємо факторний аналіз, розрахувавши відповідні індекси.
1. Індекс часу товарного обігу [ ]
J = = = = = 0,76 [76%; -24%];
а) Δ [ ] = = 101,1-133,76 = -32,66 (тис. крб.)
б) Δ [ ] = Δ х = -2,3 Х 14,23 = -32,7 (тис. крб.)
Одним з факторів, що визначають зміну середніх товарних запасів, є тривалість одного обороту в днях. У даній торговій фірмі у квітні звітного року середній запас знаходився в організації з моменту завезення від постачальника до моменту повного продажу 14 днів [14,23], в той час як у минулому місяці такий показники становив близько 13 днів. В аналізованому періоді було зафіксовано зниження часу товарооборачиваемости на -2 дні. Тривалість одного обороту знизилася в процентній формі на -24%. Даний чинник сприяв зменшенню середніх товарних запасів на цей же відсоток, у грошовому вираженні на суму -32,7 тис. руб.
2. Індекс одноденного товарообігу [m ]

Jm = = = = 1,11 [111%; + 11%];
а) Δ [M] = = 133,76-1120,32 = +13,44 (тис. крб.)
б) Δ [M] = Δm х = +1,43 * 9,4 = +13,44 (тис. крб.)
У квітні звітного року в середнім за день в торговельній фірмі «Ласунчик» реалізовувалося товарів покупцям на суму 14,23 тис. руб. За два місяці цей показник мав позитивну динаміку: приріст у вартісному вираженні +1,43 тис. руб. при темпі 111,17%. Зростання товарообігу можливий при відповідному забезпеченні товарними запасами. Для того, щоб нарощувати одноденну продаж в отриманому розмірі середні товарні запаси змінилися на суму + 13,44 тис. руб.
У зв'язку з тим, що показники моделі аналізу мають різноспрямовану динаміку, розрахунок часток факторів у зміні товарообігу не має сенсу.
Аналіз динаміки середніх товарних запасів у торговельній фірмі «Ласунчик» за два місяці звітного року підводить до таких приватним висновками: товарні ресурси у фірмі у вигляді товарних запасів мають позитивну динаміку; їх зміна визначалося як впливом товарооборачиваемости, так і обсягом одноденною продажу. Скорочення часу товарооборачиваемости є позитивним моментом, тому що в результаті прискорення оборотності відбувається відносне вивільнення коштів з обороту.
До рекомендацій практичного характеру можна віднести наступні заходи: вивчення купівельного попиту; застосування активних форм торгівлі; робота у вихідні та святкові дні; зниження середньої ціни реалізації товару (системи знижок для постійних клієнтів); організація доставки товару і його гарантійне обслуговування і т.д.

СПИСОК
1. Абсолютні і відносні величини: Текст лекцій з дисципліни «Статистика» / Краснояр. держ. торг .- екон. ін-т.; сост. Поклонова Є.В. - Красноярськ, 2000. - 36с.
2. Аналіз та планування товарообігу і товарних запасів роздрібного торговельного підприємства: навч. посібник / М.М. Терещенко, О.Н. Ємельянова; Краснояр. держ. торг .- екон. ін-т. - 2-е вид., Перераб. І доп. - Красноярськ, 2006. -114с.
3. Статистика ринку: метод. вказівки і варіанти контрольних та розрахункових завдань / Краснояр. держ. торг .- екон. ін-т.; сост. Поклонова Є.В. - Красноярськ, 2003. - 78с.
4. Статистика: підручник / за ред. В.С. Мхітаряна. - М.: Економіст, 2005. - 671с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
160.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистичні розрахунки 3
Статистичні розрахунки 2
Статистичні розрахунки
Статистичні розрахунки середніх показників
Статистичні розрахунки у сфері торгівлі
Статистичні розрахунки вмісту вологи
Статистичні розрахунки загального індексу цін собівартості і коефіцієнта детермінації
Статистичні методи аналізу фінансового стану підприємства в умовах ринку
Статистичні ігри Статистичні моделі та методи
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru