додати матеріал


Статистика фінансів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України

Університет економіки і управління
Артамонова А.В.

Статистика фінансів

Навчально-методичний посібник

Сімферополь, 2005


УДК - 311

ББК - 65.051 +60.6

А - 86
Артамонова А.В. Статистика фінансів. Навчально-методичний посібник. Під загальною редакцією Узунова В.М., доктора економічних наук, професора. Сімферополь, 2005. - 62С.
Даний посібник побудовано за навчальною програмою дисципліни «Статистика фінансів»
Всі теми характеризують існуючі на сьогоднішній день види статистики.
У кожній темі розкриваються особливості одного з видів статистичної діяльності підприємств та установ.
Посібник розрахований на студентів молодших курсів економічних спеціальностей вузів.
Ó Сімферополь, 2005

Введення
Вивчення дисципліни «Статистика фінансів» передбачає тісний зв'язок з такими предметами як фінанси, гроші і кредит, економіка підприємства, страхування, банківська справа.
Вирішення багатьох статистичних завдань вимагає знання комп'ютерної техніки та програмування.
За допомогою цього навчального посібника студенти мають можливість краще засвоїти теоретичний матеріал, оволодіти методикою обробки інформації, її узагальнення та аналізу, творчо використовувати дані фінансового стану окремих підприємств, робити на їх основі узагальнення і висновки, приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери.
Розділи даного посібника охоплюють всі теми, передбачені робочою навчальною програмою. По кожній темі є питання для самоконтролю, тестова перевірка знань, основні категорії та поняття, розв'язання типових завдань, список літератури. У кінці посібника запропоновані завдання для самостійного рішення і термінологічний словник.

I. Навчальна програма дисципліни «Статистика фінансів»

Бюджет навчального часу - 108 годин
Тематичний план дисципліни
Найменування розділів
Всього годин
З них
аудит.
Лекції.
Сем. зан.
Практ. зан.
Сам. роб.
Тема 1. Предмет, методи і завдання статистики фінансів.
10
2
2
-
-
8
Тема 2. Сучасна організація статистики фінансів.
12
4
2
2
-
8
Тема 3. Основи фінансово-економічних розрахунків.
8
2
2
-
-
6
Тема 4. Статистика державного бюджету.
10
4
2
-
2
6
Тема 5. Статистика фінансових результатів господарської діяльності.
10
2
2
-
-
8
Тема 6. Банківська статистика.
10
4
2
-
2
6
Тема 7. Біржова статистика.
8
2
2
-
-
6
Тема 8. Статистика страхування.
8
4
2
-
2
4
Тема.9 Статистика грошового обігу.
8
2
2
-
-
6
Тема 10. Статистика кредитування.
10
4
2
-
2
6
Тема 11. Статистика інвестиційної діяльності.
8
2
2
-
-
6
Тема 12. Статистика зовнішньоекономічної діяльності.
6
4
2
2
-
2
Всього
108
36
24
4
8
72

Тема 1. Предмет, методи і завдання статистики фінансів
Предмет і завдання статистики фінансів в розрізі сучасної економічної та політичної ситуації. Методологія статистики фінансів. Система найбільш важливих показників фінансової статистики.
Тема 2. Сучасна організація статистики фінансів
Організація державних робіт по збору та аналізу фінансової інформації. Особливості організації статистики фінансів та її найважливіші завдання.
Тема 3. Основи фінансово-економічних розрахунків
Суть і завдання фінансово-економічних розрахунків. Розрахунки при нарахуванні простих і складних відсотків. Оцінка потоків фінансових платежів. Система національних рахунків.
Тема 4. Статистика державного бюджету
Суть, значення і завдання статистики державного бюджету. Бюджетна класифікація. Система показників статистики державного бюджету. Бюджет-брутто та бюджет-нетто.
Тема 5. Статистика фінансових результатів господарської діяльності
Завдання статистики фінансових результатів. Показники фінансового стану господарської діяльності. Показники статистики доходів, прибутку і рентабельності. Абсолютні і відносні показники господарської діяльності підприємства.
Тема 6. Банківська статистика
Сутність і функції ощадної справи. Система показників банківської статистики. Статистичний аналіз банківської діяльності. Види, напрями та структура банківського аналізу.
Тема 7. Біржова статистика
Завдання біржової статистики. Система показників фондових бірж. Статистичні методи аналізу показників біржової діяльності.
Тема 8. Статистика страхування
Поняття страхування і завдання статистики страхування. Найважливіші класифікації та групування в статистиці страхування. Статистичні показники діяльності страхових компаній. Накопичувальна, перерозподільна, відшкодувальним функції страхування.
Тема 9. Статистика грошового обігу
Інформаційне забезпечення статистики грошового обігу. Система показників статистики грошового обігу. Грошові агрегати, грошовий обіг, грошова маса. Купюрние складу грошового обороту.
Тема 10. Статистика кредитування
Поняття кредиту та аналіз кредитної діяльності. Аналіз оборотності кредитів і кредитних ризиків. Класифікація кредитних ризиків та причини їх виникнення.
Тема 11. Статистика інвестиційної діяльності
Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Класифікація і форма інвестицій. Статистична оцінка інвестиційної привабливості. Власні, позикові, залучені джерела коштів.
Тема 12. Статистика зовнішньоекономічної діяльності
Предмет і завдання статистики зовнішньоекономічної діяльності. Статистика платіжного балансу. Складові елементи платіжного балансу: розрахунок поточних операцій, розрахунок операцій з капіталом.

II. Навчально-методичне забезпечення за темами дисципліни
Тема 1. Предмет, методи і завдання статистики фінансів
Фінансова статистика є складовою частиною економічної статистики. Вона кількісно характеризує процеси і явища, що відбуваються у фінансовій системі (розподіл і кінцеве використання ВНП, створення первинних і кінцевих доходів домашніх господарств, державних установ, підприємств, накопичення основних фондів і т. д.).
Предметом фінансової статистики є кількісне співвідношення масових явищ і процесів, притаманних фінансовій системі; закономірності їх розвитку і формування в нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками.
Фінансова статистика як галузь економічної статистики при вивченні масових соціально-економічних явищ користується загальнонауковими законами і категоріями. На основі принципів і положень економічної теорії, вчення про гроші і кредит статистика забезпечує кількісну оцінку соціально-економічних явищ фінансової сфери. У своїх дослідженнях фінансова статистика спирається на принципи взаємозв'язку і взаємозумовленості всіх суспільних явищ. Інший використовуваний фінансової статистикою принцип - принцип розвитку, згідно з яким досліджувані явища перебувають у постійному русі. При вивченні кількісної сторони явищ фінансова статистика користується законами філософії і такими загальнонауковими категоріями як аналіз, синтез, порівняння.
Всі ці загальнонаукові принципи, закони і категорії знаходять відображення у статистичних прийомах і методах, які об'єднуються в статистичну методологію.
Основні завдання фінансової статистики:
1) розробка змісту і методів обчислення показників, які відображають особливості фінансової системи;
2) вивчення процесів виробництва, розподілу і перерозподілу, використання ВНП і НД;
3) вивчення характеру і дії основних законів у фінансовій системі країни;
4) розробка прогнозних розрахунків, необхідних для обгрунтування напрямків фінансової політики.
Фінансова статистика для характеристики розміру, складу та динаміки досліджуваних явищ використовує систему показників.
Система статистичних показників - це комплекс взаємопов'язаних показників, які дозволяють отримати цілісну, всебічну характеристику будь-якого масового явища або процесу.
Система показників галузей фінансової статистики включає в себе: статистику державного бюджету, статистику кінцевих результатів фінансової діяльності, статистику страхування, статистику кредитування, статистику ощадних установ, статистику грошового обігу, статистику інвестиційної діяльності.
Основні категорії і поняття
Предмет фінансової статистики
Принципи фінансової статистики
Завдання фінансової статистики
Система показників фінансової статистики
Тестова перевірка знань
1. Предметом фінансової статистики є:
а) якісне протиставлення масових фінансових явищ і процесів;
б) кількісне співвідношення масових фінансових явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками;
в) кількісний протиріччя масових явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх результативними характеристиками.
2. Статистика державного бюджету включає в себе:
а) показники доходів і витрат держбюджету, податкові ставки;
б) показники доходів і витрат держбюджету, його розміру і складу;
в) показники рентабельності держбюджету, рівень його доходів і витрат.
3. При вивченні кількісної сторони явищ фінансова статистика використовує закони:
а) математики;
б) філософії;
в) логіки.
4. Фінансова статистика використовує загальнонаукові категорії:
а) аналіз, кореляцію, регресію;
б) регресію, динаміку, кореляцію;
в) аналіз, синтез, порівняння.
Питання для самоконтролю
Методологія статистики фінансів.
Категорії та поняття статистики фінансів.
Форми вираження статистичних показників.
Література
1. Головач А.В. та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. Шустрик А.А. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. Герасименко С.С. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Рябушкін Б.Т. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. Салін В.М. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 2. Сучасна організація статистики фінансів
Державна фінансова статистика представлена ​​управліннями статистики фінансів, які займаються збором, обробкою і аналізом статистичної інформації про фінансові показники, керують методичною роботою в цій галузі статистики.
Управління статистики фінансів розробляють міжгалузеву статистичну звітність, яка формується на основі даних первинного обліку підприємств, установ, організацій всіх галузей народного господарства.
Основні розділи статистики грошового обігу, платіжного балансу як складових економічної статистики формуються не в статистичних органах, а в Національному банку України. Національний банк України вивчає форми звітності, загальнообов'язкові для всіх суб'єктів господарювання, та порядок їх складання.
З метою забезпечення гласності з усіх питань банківської діяльності та статистики платіжного балансу НБУ:
1) публікує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щорічний та квартальний баланс Національного банку;
2) видає щомісячний статистичний бюлетень та журнал «Вісник НБУ»;
3) публікує в офіційних виданнях поточну банківську інформацію, інформацію з питань грошово-кредитної і банківської статистики;
4) представляє до публікації інформацію з питань статистики платіжного балансу відповідно до міжнародних договорів.
Фінансова статистика вивчає діяльність підприємств, які займаються фінансовим посередництвом. Цей вид діяльності включає в себе надання послуг, пов'язаних з отриманням та перерозподілом страхових ризиків, а також наданням інших послуг, які відносяться до фінансового посередництва або тісно пов'язані з ним.
Фінансовий сектор можна розділити на 5 підсекторів:
Центральний банк.
Депозитні установи.
Фінансові посередники.
Допоміжні фінансові організації.
Страхові корпорації та пенсійні фонди.
Фінансова статистика веде спостереження за такими явищами:
Ø забезпеченість коштами та фондами;
Ø виконання держбюджету;
Ø виконання касових і кредитних планів банківських установ;
Ø оцінка невикористаних фінансових і кредитних ресурсів.
Статистика фінансів виконує такі основні функції:
Оперативна: характеризує формування і використання грошових доходів та фондів в процесі господарсько-фінансової діяльності.
Управлінська: надає необхідні статистичні дані органам законодавчої влади, удосконалює статистичну звітність, способи збору і обробки даних, систему статистичних показників та методологію їх обчислення.
Контрольна: здійснює фінансовий контроль за всіма аспектами фінансово-господарської діяльності підприємств, оцінює невикористані фінансові ресурси та шляхи підвищення ефективності їх використання.
Серед недоліків в сучасній організації статистики фінансів можна виділити наступне:
Ø недосконалість методології обчислення показників доходів комерційних структур, податкових доходів;
Ø недосконалість оцінки рівня інфляції та фінансової стійкості;
Ø недосконалість характеристик ефективності податкової та процентної політики.
Основні категорії і поняття
Функції статистики фінансів.
Фінансовий сектор економіки.
Роль НБУ в наданні фінансової інформації.
Тестова перевірка знань
1. Управління статистики фінансів розробляють і аналізують:
а) міжгалузеву статистичну звітність;
б) внутрішньогалузеву статистичну звітність;
в) бухгалтерську звітність та статистичні формуляри.
2. Фінансовий сектор економіки включає в себе:
а) 3 підсектори;
б) 4 підсектори;
в) немає правильної відповіді.
3. Статистика фінансів виконує такі функції:
а) оперативна, управлінська, контрольна;
б) оперативна, яка фіксує, аналітична;
в) оперативна, контрольна, аналітична.
4. Статистика фінансів характеризує формування і використання грошових доходів і фондів у процесі фінансово-господарської діяльності за допомогою:
а) оперативної функції;
б) аналітичної функції;
в) контрольної функції.
Питання для самоконтролю
Характеристика 5 підсекторів фінансового сектору економіки.
Джерела інформації про грошово-кредитної політики і платіжному балансі країни.
Недоліки сучасної організації статистики фінансів.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 3. Основи фінансово-економічних розрахунків
Фінансово-економічні розрахунки можуть здійснюватися у двох основних формах:
Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платника на рахунки одержувачів коштів.
Готівкові розрахунки - це платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб між собою за реалізацію продукції, робіт, послуг та за операції, безпосередньо не пов'язані з реалізацією.
Одним з найважливіших показників у фінансових розрахунках є відсоток.
Відсоток - абсолютна величина доходів від грошових коштів, наданих у борг.
Процентна ставка - відношення процентних грошей, які виплачуються за фіксований відрізок часу, до величини позики.
Ставка відсотків може застосовуватися до однієї і тієї ж початкової сумі протягом усього строку позики (проста відсоткова ставка) або до суми з нарахованими в попередньому періоді відсотками (складна процентна ставка).
При використанні простої відсоткової ставки накопичену суму боргу визначають за формулою:
S = P + I (I = P * i * n) або S = P * (1 + n * i), де
I - відсотки за весь період позики;
S - накопичена сума платежу;
P - початкова сума кредиту;
n - термін позики;
i - ставка відсотків.
Як правило, прості відсотки застосовуються в короткострокових фінансово-кредитних операціях, коли термін позики не перевищує 1 року. Оскільки термін позики може бути менше року, а процентна ставка встановлюється у розрахунку на 1 рік, то виникає необхідність визначення частини відсотків, виплачуваних кредитору.
Якщо прийняти кількість днів користування грошима протягом року за q, кількість днів у році за K, то термін користування грошима в роках можна розрахувати так:
n = q / K
Величини q і K можуть бути розраховані по-різному: кількість днів позики розраховують точно за календарем і беруть точне календарне число днів у році; або ж кількість днів позики розраховують приблизно, вважаючи, що в місяці 30 днів, а в році 360 днів.
У довгострокових фінансово-кредитних операціях, якщо відсотки не виплачуються відразу після їх нарахування, а приєднуються до суми боргу для нарощення суми, застосовуються складні відсотки:
S = P * (1 + i) n
У фінансовому аналізі часто виникає ситуація, коли необхідно оцінити розподіл платежів у часі.
Безліч розподілених у часі платежів (виплат і надходжень) називають потоком платежів.
Потік платежів, всі елементи якого - позитивні величини, а часові інтервали між двома послідовними платежами постійні, називаються фінансової рентою, або ануїтетом.
Фінансова рента визначається такими показниками:
- Елемент ренти - величина кожного окремого платежу;
- Період ренти - часовий інтервал між двома послідовними платежами;
- Термін ренти - час від початку фінансової ренти до кінця останнього періоду;
- Процентна ставка - ставка, яка використовується під час нарощення платежів.
Основні категорії і поняття
Відсоток.
Процентна ставка.
Нарощення відсотків.
Капіталізація відсотків.
Ануїтет.
Тестова перевірка знань
1. Інтервал часу, до якого належить процентна ставка, називають:
а) періодом нарощення відсотків;
б) темпом зростання відсотків;
в) динамікою відсоткової ставки.
2. Відсотки, які нараховуються в кінці періоду, називаються:
а) декурсівние;
б) авансові;
в) підсумкові.
3. Види процентних ставок:
а) фіксовані;
б) плаваючі;
в) змінні.
4. Капіталізацією відсотків називають:
а) приєднання нарахованих відсотків до базової сумі боргу;
б) зростання початкової суми боргу в процесі інфляції;
в) швидкість збільшення відсотків.

Рішення типових завдань
Приклад 1.
Виданий кредит у розмірі 1 000 грн. на строк 2 роки під 5% річних. Необхідно визначити відсоток, який отримає кредитор, і суму боргу, яку виплатить боржник в кінці терміну.
Хід вирішення:
1. Величина відсотків дорівнює I = P * i * n = 1 000 * 0,05 * 2 = 100 грн.
2. Накопичена сума боргу S = P + I = 1 000 + 100 = 1 100 грн.
Приклад 2.
Виданий кредит у розмірі 1 000 грн. на 5 років за складною відсотковою ставкою 10% річних. Визначити суму, яку повинен повернути боржник.
Хід вирішення:
S = P * (1 + i) n = 1 000 * (1 +0,1) 5 = 1610,5 грн.
Питання для самоконтролю
Оцінка потоків фінансових платежів.
Види фінансових рент.
Система національних рахунків.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 4. Статистика державного бюджету
Державний бюджет - це план створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади.
Бюджетна система України
Державний бюджет
Бюджет АРК Місцеві бюджети
об'єднує бюджет республіканський обласні
і бюджети районів і міст міські
республіканського підпорядкування районні
Зведений бюджет України
використовується для аналізу і
визначення засад
державного регулювання
Розрізняють два види бюджетів:
Бюджет - брутто - форма побудови бюджету, за якої доходи і витрати показуються в розгорнутому вигляді.
Бюджет - нетто - форма побудови бюджету, за якої доходи і видатки окремих бюджетів показані у вигляді залишків.
Статистика держбюджету вивчає:
Ø обсяги доходів і витрат;
Ø структуру доходів і витрат;
Ø систему показників виконання плану держбюджету;
Ø джерела фінансування бюджетного дефіциту;
Ø розмір державного внутрішнього боргу;
Ø ефективність проведення державної фіскальної політики.
Бюджетна класифікація-це методологічний документ, який лежить в основі складання та виконання бюджету.
Статистика фінансів вивчає держбюджету за допомогою системи показників, основу якої становлять показники доходів і видатків державного сектору управління.
Доходи держбюджету - це обов'язкові безповоротні платежі, що надходять до бюджету.
Доходи бувають поточні (податкові та неподаткові) та капітальні. Податкові обов'язкові платежі - це сукупність обов'язкових платежів до бюджету, які надходять у визначених законом розмірах та у встановлені терміни.
Неподаткові обов'язкові платежі - це все безповоротні надходження до держбюджету, доходи держави від власності та підприємницької діяльності, штрафи за несплату податків.
Капітальні доходи - це доходи від продажу капітальних активів (держ. запаси і резерви, основні фонди) і надходження з недержавних джерел.
Витрати держбюджету - це державні витрати, які здійснюються на безповоротній основі і спрямовані на поточні і капітальні витрати держави.
Поточні витрати - це відшкодування витрат, виплата субсидій, відсотків по державному боргу.
Капітальні витрати - це витрати на придбання основного капіталу, резервів, землі і т.д.
Перевищення доходів бюджету над витратами називається профіцитом, а витрат над доходами - дефіцитом.
Статистика фінансів аналізує структуру, динаміку доходів і видатків бюджету, використовуючи при цьому систему показників:
1) структура доходів (витрат) бюджету;
2) показники динаміки доходів (витрат) бюджету;
3) основні показники бюджетних установ;
4) показники виконання плану.
Основні категорії і поняття
Державний бюджет.
Бюджетна система України.
Доходи і видатки бюджету.
Показники аналізу бюджетних класифікацій.
Тестова перевірка знань
1. Форма побудови бюджету, коли доходи і витрати показані у вигляді залишків, називається:
а) бюджет-нетто;
б) бюджет-брутто;
в) зведений бюджет.
2. Плата за користування природними ресурсами відноситься до:
а) капітальним витратам бюджету;
б) поточним податкових доходів бюджету;
в) капітальним податкових доходів бюджету.
3. Перевищення доходів бюджету над витратами називають:
а) дефіцит;
б) профіцит;
в) державний борг.
4. Різниця між бюджетом-брутто та бюджетом-нетто є:
а) розмір дефіциту держбюджету;
б) внутрішній оборот грошових коштів;
в) розмір державного боргу.

Рішення типових завдань
Приклад 1.
На підставі наявних даних визначити обсяг доходів і витрат держбюджету, дефіцит або профіцит бюджету, (млн. грн.).
Виплата відсотків по держ. боргу 17 234
Податок на прибуток 4 380,2
ПДВ 5 216,6
Плата за землю 705,9
Субсидії 15 869,7
Держ. мито 180,4
Фінансування установ соц. - Культ. сфери 5720
Прибутковий податок 2619
Хід вирішення:
Доходи бюджету 4380,2 +5216,6 +705,9 +180,4 +2619 = 13102,1 млн. грн.
Витрати бюджету 17 234 +15 869,7 + 5 720 = 38 823,7 млн. грн.
Дефіцит бюджету 38 823,7-13 102,1 = 25 721,6 млн. грн.
Приклад 2.
Є показники доходної частини держбюджету за ряд років. Визначити відсутні рівні та показники рядів динаміки:
Роки
Доходна частина бюджету, млн. грн.
Абс. приріст
Тр
Тпр
1999
525
-
-
-
2000
?
75
?
?
2001
?
?
94,7
?
2002
?
?
?
8,2
2003
?
22,2
?
?
Хід вирішення
1. Абс. приріст = уn - у n-1; уn = абс. приріст + у n-1;
уn = 525 +75 = 600.
2. Темп зростання Тр = (уn / у n-1) * 100%; Тр = (600/525) * 100% = 114,3%.
3. Темп приросту Тпр = Тр-100% (1); Тпр = 114,3% -100% = 14,3%.
4. Тр = (600 / у n-1) * 100%; у n-1 = (94,7 * 600) / 100 = 568,2.
5. у n -1 = (108,2 * 568,2) / 100 = 614,8.
6. уn = 22,2 +614,8 = 637
Питання для самоконтролю
Бюджет - брутто.
Бюджет - нетто.
Дефіцит бюджету.
Зовнішній і внутрішній борг.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник .- К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б. Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 5. Статистика фінансових результатів господарської діяльності
Основним завданням статистики фінансових результатів підприємства є розробка системи показників для повної та об'єктивної характеристики фінансового стану, прибутків і збитків, змін у структурі активу і пасиву.
Система статистичних показників використовується для:
Ø поточної оцінки фінансового стану підприємства;
Ø аналізу динаміки фінансового стану підприємства за ряд років;
Ø порівняння фінансового стану підприємства з нормативами;
Ø прогнозування фінансового стану підприємства.
Для вирішення цих завдань статистика фінансів використовує наступні методи:
Горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції фінансової звітності з попереднім періодом (показники динаміки).
Вертикальний аналіз - визначення структури позицій балансу (відносна величина структури)
Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і виявлення основної тенденції за допомогою трендового рівняння.
Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок співвідношень між окремими позиціями звітності, виявлення зв'язку між показниками.
Порівняльний аналіз - порівняння фінансових показників з аналогічними показниками інших підприємств.
Факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою індексного аналізу і методів кореляційно-регресійного аналізу.
Для характеристики різних аспектів діяльності підприємства застосовуються абсолютні та відносні фінансові коефіцієнти, а саме:
1) показники прибутку і рентабельності;
2) коефіцієнти оборотності активів;
3) коефіцієнти покриття;
4) коефіцієнти ліквідності.
Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, вивченні їх динаміки за ряд років.
Оцінка ділової активності:
Загальна капіталовіддача = продукція / середня вартість ОК.
Віддача ОПК і НА = оборот продукції / середня вартість ОПК і НА
ОК, ОПК - основний (виробничий) капітал.
НА - нематеріальні активи.
Оборотність оборотних коштів характеризується двома основними показниками:
кількість обертів
n = реалізована продукція / середовищ. залишки оборотних коштів;
тривалість одного обороту
t = (серед. залишки оборотних коштів / реалізована продукція) * D
або D / n, де
D - кількість календарних днів в періоді.
Оцінка ліквідності:
Відображає здатність підприємства здійснювати розрахунки за всіма видами зобов'язань. Для оцінки ліквідності застосовуються такі коефіцієнти:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - (Ка> 0,2-0,5)-являє собою відношення величини найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів
грошові кошти, короткострокові ЦП
кредиторська заборгованість, зобов'язання, не погашаються в строк, короткострокові кредити, позикові кошти.
Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом.
Коефіцієнт критичної ліквідності - (Кк> 1)
грошові кошти, короткострокові цінні папери, дебіторська заборгованість та ін активи
кредиторська заборгованість, зобов'язання, не погашені в строк, короткострокові кредити, позикові кошти.
Цей коефіцієнт відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови своєчасного розрахунку з дебіторами.
Коефіцієнт поточної ліквідності - (Кт> 2)
ден. кошти, короткострокові цінні папери, дебіторська заборгованість тощо активи, запаси і витрати
кредиторська заборгованість, зобов'язання, не погашені в строк, короткострокові кредити, позикові кошти
Цей коефіцієнт показує платіжні можливості підприємства в умовах своєчасних розрахунків з дебіторами та реалізації продукції.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є: оцінка динаміки показників прибутку, виявлення впливу на неї різних факторів, обгрунтування резервів можливого збільшення прибутку.
До узагальнюючих показників результатів фінансової діяльності підприємства відносять:
Прибуток (збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг - різниця між виручкою від реалізації і витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Прибуток від іншої реалізації - прибуток від реалізації основного капіталу та інших матеріальних цінностей.
Прибуток від позареалізаційних операцій - прибуток, не пов'язана з реалізацією. Доходи від здачі майна в оренду, доходи від цінних паперів і т.д.
Балансовий прибуток - включає в себе вищезгадані види прибутку.
Оподатковуваний прибуток - сума всіх податків, що сплачуються.
Чистий прибуток - балансовий прибуток за вирахуванням всіх податків.
Існує таке поняття, як рентабельність підприємства і рентабельність продукції. Показники рентабельності є узагальнюючими характеристиками ефективності господарської діяльності.
прибуток від реалізації
Рентабельність продукції (r) = витрати на виробництво і реалізацію
прибуток від реалізації
Рентабельність підприємства (R) = величина капіталу
Основні категорії і поняття
Завдання статистики фінансових результатів.
Показники статистики фінансового стану господарської діяльності.
Показники статистики доходів, прибутку і рентабельності.
Тестова перевірка знань
1. Визначення структури позицій балансу здійснюється за допомогою:
а) трендового аналізу;
б) вертикального аналізу;
в) порівняльного аналізу.
2. Горизонтальний аналіз використовує:
а) відносні величини;
б) показники динаміки;
в) рівняння регресії.
3. Якщо тривалість одного обороту оборотних коштів зменшиться в 2 рази, то кількість обертів:
а) зменшиться в 4 рази;
б) зменшиться в 2 рази;
в) збільшиться в 2 рази.
4. Прибуток від реалізації / величина капіталу:
а) рентабельність продукції;
б) рентабельність підприємства;
в) рентабельність власного капіталу.
Рішення типових завдань
Приклад 1.
Є дані по промисловому підприємству, тис. грн.:
Грошові кошти 2560
Товари відвантажені 560
Дебіторська заборгованість 200
ТМЦ 4200
Короткострокові позики 2100
Заборгованість працівникам по з / п та соц. виплатах 400
Кредиторська заборгованість 560
Визначити коефіцієнти ліквідності.
Хід вирішення:
1. Ка = 2 560 / (560 +2 100 +400) = 0,8
2. Кк = (2 560 +200) / 3060 = 0,9
3. Кт = (2 760 +560 +4 200) / 3 060 = 2,5
Розраховані показники ліквідності відповідають нормі, тому платоспроможність підприємства гарна.
Приклад 2.
На основі даних підприємства визначити: прибуток від реалізації, від іншої реалізації, від позареалізаційних операцій, балансовий і чистий прибуток, рентабельність продукції, (млн. грн.)
Виручка від реалізації 490
ПДВ 84
Собівартість реалізованої продукції 274
Управлінські витрати 19
Отримані чисті відсотки 0,2
Чисті доходи від іншої реалізації 2,0
Інші позареалізаційні доходи 1,1
Інші позареалізаційні витрати 0,9
Податок на прибуток 28,3
Хід вирішення:
прибуток від реалізації = 490-274-19-84 = 113
прибуток від пр. реалізації = 2,0
позареалізаційних прибутків = 0,2 +1,1-0,9 = 0,4
балансовий прибуток = 113 +2,0 +0,4 = 115,4
чистий прибуток = 115,4-28,3 = 87,1
рентабельність продукції = 113 / (274 +19) = 0,39 або 39%
Питання для самоконтролю
Абсолютні і відносні показники господарської діяльності підприємства
Напрями фінансового аналізу діяльності підприємства
Рентабельність продукції та підприємства
Оцінка ділової активності

Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А. А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 6. Банківська статистика
Внесок - це грошова сума, внесена в банк для зберігання на певних умовах з метою отримання прибутку.
Основні операції з акумуляції грошових накопичень громадян виконують установи ощадного банку.
Ощадна справа вивчає:
Ø розвиток і розміщення установ ощадного банку;
Ø чисельність і склад вкладників;
Ø розмір і динаміку заощаджень;
Ø стан і розвиток кредиту;
Ø залучення в національно-господарський оборот накопичень громадян.
Ощадний банк виконує такі функції:
1. виплата зарплат, пенсій, соціальних допомог;
2. прийом комунальних платежів, окремих податків і зборів;
3. перерахунок грошових доходів громадян на вклади;
4. кредитування населення;
5. операції по держпозики;
6. безготівкові перерахування населення на користь підприємств;
7. добровільні внески громадян до державного та інші цільові фонди.
До найбільш важливими показниками банківської статистики відносять: кількість банківських установ, чисельність і склад вкладників, суму внесених вкладів, середній розмір вкладу на 1 вкладника, середню суму вкладу на 1 банківську установу, середній термін зберігання вкладу.
Середній розмір вкладу = Σ а / N, де
а - сума вкладу;
N - чисельність вкладників (розраховується за кількістю поточних рахунків);
середній термін зберігання вкладу = Σ tа / Σ а, де
t - термін зберігання конкретного вкладу;
коефіцієнт припливу вкладів Кпр = (ΣП1/Зп) * 100%, де
П1 - сума припливу вкладів за звітний період;
Зп - залишки вкладів на початок періоду.
Сума припливу вкладів = надходження вкладів - вибуття вкладів.
Ступінь осідання вкладу Ов = Σ П / Н, де
Н - загальна сума надходжень вкладів за певний термін.
Крім перерахованих вище показників, є ще коефіцієнти, що характеризують ефективність роботи банку:
1. Процентний дохід - дохід від основних операцій банку, всі отримані банком відсотки;
2. Процентні витрати - відсотки, сплачені за депозитами та отриманими позиками;
3. Чистий процентний дохід (1 +2);
4. Інші операційні доходи (збитки) - дохід від обміну валют, від торгівлі цінними паперами, від операцій із золотом;
5. Операційні витрати:
Ø персонал (пенсії, витрати на переміщення і навчання персоналу);
Ø споруди та обладнання (амортизація і ремонт);
Ø інші витрати (реклама, канцтовари).
6. Валовий операційний дохід (збиток) (3 +4);
7. Чистий операційний дохід до сплати податків (6-5);
8. Неопераційні доходи - доходи від зміни вартості землі, устаткування у разі їх продажу;
9. Неопераційні витрати - витрати на створення резервів, покриття збитків за кредитами;
10. Чистий дохід (збиток) до виплати податків (7 +8 +9);
11. Податки;
12. Чистий дохід (збиток) після виплати податків (10-11).
Статистичний аналіз банківської діяльності передбачає вивчення роботи банку і його структурних підрозділів в динаміці за ряд років за допомогою індексного методу і методу узагальнюючих показників.
В основі статистичного аналізу лежить рейтингова оцінка банків. Вона являє собою комплексне вивчення банківської діяльності за певними критеріями:
Суб'єкти банківської діяльності
Основні критерії оцінки
Позичальники
% Ставка
умови отримання позики
Вкладники
% Ставка за депозитами
умови виплати%
пільги
фінансова стабільність банку
Акціонери банку
фінансова стабільність банку
рівень дивідендів
Управління банку
ефективність роботи банку
рейтинг банку
Національний банк
відповідність нормативам фінансового положення: ліквідність, платоспроможність.
Основні категорії і поняття
Внесок.
Ощадна справа.
Функції ощадбанку.
Середній розмір вкладу.
Термін зберігання вкладу.
Рейтингова оцінка банків.

Тестова перевірка знань
1. Якщо середній розмір вкладу збільшити в 2 рази, то число вкладників:
а) збільшиться в 2 рази;
б) зменшиться в 2 рази;
в) збільшиться в 4 рази.
2. Сума припливу вкладів визначається за формулою:
а) вибуття вкладів + надходження внесків;
б) надходження вкладів - вибуття;
в) залишки вкладів + надходження вкладів.
3. Процентні доходи - процентні витрати:
а) валовий прибуток;
б) чистий процентний дохід;
в) балансовий прибуток.
4. Комплексне вивчення банківської діяльності за визначеними критеріями називається:
а) рейтинговою оцінкою;
б) горизонтальним аналізом;
в) діагностикою підприємства.
Рішення типових завдань
Приклад 1.
На підставі вихідних даних визначити: середній розмір вкладу та середній термін його зберігання.
Внесок
Дата надходження
Сума вкладу, грн.
Дата видачі
1
1.02
100
1.10
2
1.03
200
1.11
3
1.04
300
1.12
Хід вирішення:
1. = (100 +200 +300) / 3 = 200 грн.
2. = (100 * 240 +200 * 240 +300 * 240) / (100 +200 +300) = 240 днів.
240 = 8 місяців * 30 днів
Приклад 2.
На підставі наведених даних розрахувати: валовий операційний дохід і чистий дохід після виплати податків, тис. грн.
Дохід від основних операцій банку 2 590
% За депозитами 750,5
дохід від обміну валют 211,4
дохід від операцій із золотом 74,2
витрати на навчання персоналу 4,5
витрати на рекламу 11
доходи від зміни вартості обладнання 0,5
покриття збитків по кредиту 0,7
податки 168,5
Хід вирішення:
1. Валовий операційний дохід = 2 590-750,5 +211,4 +74,2 = = 2125,1 тис. грн.
2. Чистий дохід після сплати податків 2125,1-4,5-11 +0,5-0,7-168,5 = 1940,9 тис. грн.

Питання для самоконтролю
Види банківського аналізу
Структура та напрямки банківського аналізу
Показники ефективності банківської діяльності.

Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С. С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 7. Біржова статистика
Фондова біржа є складовою фінансового ринку країни і, в свою чергу, включає в себе три ринки:
1) ринок цінних паперів;
2) ринок дорогоцінних металів;
3) ринок валют.
Ринок цінних паперів - особливий сегмент фондової біржі, де складаються відносини з приводу купівлі-продажу спеціальних документів (цінних паперів), які мають власну вартість і вільно звертаються на біржі.
Ринок цінних паперів включає такі елементи:
Ø інструменти позик;
Ø інструменти власності;
Ø похідні фінансові інструменти.
Інструменти позик - облігації, векселі, державні казначейські зобов'язання.
Інструменти власності - акції, які за певних умов розглядаються як комерційні цінні папери.
Похідні фінансові інструменти - ф'ючерси, опціони.
Цінні папери - це грошові документи, які володіють наступними властивостями:
v свідчать про право володіння або відносини позики;
v встановлюють взаємовідносини між особою, що випустила цінний папір, та її власником;
v передбачають, як правило, виплату доходів у вигляді дивіденду;
v передбачають можливість передачі грошових та інших прав третій особі.
Відповідно до закону України «Про цінні папери і фондових біржах» на ринку цінних паперів в обігу знаходяться: акції, облігації, казначейські зобов'язання, векселі, ощадні сертифікати.
У зв'язку з вищесказаним слід відзначити завдання, які вирішуються біржової статистикою:
1. Розробка програми статистичного спостереження за цінними паперами;
2. Збір даних про цінні папери, їх розміщення та обіг;
3. Розробка системи показників аналізу ринку цінних паперів;
4. Розробка методології побудови узагальнюючих показників цінних паперів і виявлення з їх допомогою певних закономірностей.
Для характеристики процесів, що відбуваються на фондовій біржі, використовують такі показники:
Випуск ЦП - характеризується показниками вартості та кількості ЦП за видами.
Розміщення ЦП - реалізація на первинному ринку за видами (кількість і сума).
Купівля-продаж ЦП - вартість куплених (проданих) ЦП за певний період.
Доходи по ЦП - у формі відсотків від вартості або дивідендів.
Для всебічного аналізу ринку цінних паперів застосовується система статистичних показників:
Коефіцієнт виплат = де
Д-дивіденд;
Д / А - дохід на 1 акцію.
Капіталізована вартість акції = А * Ка, де
А - кількість акцій;
Ка - курс однієї акції.
Вартість акції по балансу = (АК + РФ) / А, де
АК - акціонерний капітал;
РФ - резервний фонд.
Повний дохід від акції = (дивіденди + ціна на кінець року + ціна на початок року) / ціна на початок року.
Так як ми вкладаємо гроші для отримання максимального доходу з мінімальним ризиком, дуже важливо враховувати по кожному з активів співвідношення ризику і доходу.
Визначити ризик непросто, необхідно оцінити безліч факторів. Для цих цілей розроблені спеціальні методики.
Модель оцінки капітальних активів - ділить ризики на дві складові
v диверсифікаційний ризик;
v недіверсіфікаціонний ризик.
Мова йде про тісний взаємозв'язок між доходами окремих власників і загальними доходами ринку цінних паперів. Якщо доходи по акціях збільшуються або зменшуються більше, ніж на ринку, то вони є «ризикованіше ринкових».
Ризикованість різних цінних паперів можна визначити простим порівнянням їх прибутковості з загальним індексом ринку:
чутливість = прибутковість акції / дохідність ринку.
Метод лінії надійності ринку - дає основу оцінки відносних переваг цінних паперів. Розраховується «безпечна ставка» із середньої прибутковості ринку. Визначається ставка доходу, який повинні отримати інвестори від цінних паперів. Якщо дохідність цінних паперів нижче цієї ставки, значить, інвестори отримують прибуток менше, ніж слід, а ціни на цінні папери завищені. Якщо ж прибутковість вище необхідної ставки, то інвестори отримують більше, ніж повинні, і це вигідне вкладення капіталу.
Для оцінки загального стану біржі, її основних тенденцій та здійснення прогнозів застосовується індексний метод, а саме, біржові індекси.
Найбільш поширеним у фінансових колах є індекс Доу-Джонса. Це перший фінансовий індикатор, що розраховується на основі трьох спеціалізованих галузевих індексів: промислового, автотранспортного та комунального.
I Д-Д (пром) = сумарна ціна акцій 30 корпорацій / К
I Д-Д (трансп) = сумарна ціна акцій 20 корпорацій / К
I Д-Д (комун) = сумарна ціна акцій 15 корпорацій / К
К - коригувальний коефіцієнт за кількістю корпорацій (акцій).
У цілому цей індекс показує середній показник руху курсу (цін) акцій.
Серед вітчизняних індексів, що претендують на звання фінансового біржового індикатора, можна назвати: КБ-індекс і L-індекс. Вони по-різному відображають тенденцію ринку на певний момент, так як в КБ-індексі спочатку допущена помилка в розрахунках.
КБ-індекс - середня арифметична з темпів зростання курсових цін, скоригована на рівень інфляції.
У чому, власне кажучи, не було необхідності, тому що індекс відображає одну й ту саму тенденцію з невеликою різницею у значенні через інфляцію. І цей індекс порушує правило однорідності сукупності (в розрахунок включені акції українських і російських корпорацій).
L-індекс - середня арифметична, проста зі змін цін; середня геометрична з темпів зростання вартості акцій.
Формула розрахунку цього індексу постійно змінювалася. Невідомими залишаються принципи і методи відбору акцій, а також, яким чином враховується зміна структури емітентів в індексі.

Основні категорії і поняття
Ринок цінних паперів.
Емітент.
Біржова статистика.
Опціон.
Ф'ючерс.
Індекс Доу-Джонса.
Тестова перевірка знань
1. Фондова біржа включає в себе ринки:
а) ЦБ, драг. металів, інтелектуальних розробок;
б) ЦП, драг. металів, валют;
в) ЦП, емітентів, інтелектуальних розробок.
2. Під похідними фінансовими інструментами розуміють:
а) опціони, ф'ючерси;
б) акції, облігації;
в) всі відповіді вірні.
3. Прибутковість акцій / прибутковість ринку:
а) чутливість акції;
б) реакція акції;
в) результативність акції.
4. Індекс Доу-Джонса розраховується на основі:
а) 3 спеціалізованих галузевих індексів;
б) 5 спеціалізованих галузевих індексів;
в) 3 спеціалізованих міжрегіональних індексів.

Рішення типових завдань
Приклад 1.
Чистий дохід компанії склав 20 млн. грн., З якого вона виплачує по 1 грн. на кожну акцію у вигляді дивідендів. Усього випущено 2 млн. акцій. Визначити коефіцієнт виплат.
Хід вирішення:
Кв = = 10%
Корпорація 10% свого доходу розподіляє серед акціонерів.
Приклад 2.
Банк на початку року придбав акції корпорації за ціною 60 грн., А в кінці року вони продавалися вже по 70 грн. Величина дивідендів за цей період становить 3 грн. на акцію. Визначити повний дохід від акцій.
Хід вирішення:
Повний дохід = (3 +70-60) / 60 * 100% = 21,7%
Питання для самоконтролю
Завдання біржової статистики.
Система показників фондових бірж.
КБ-індекс і L-індекс.
Моделі оцінки ризиків цінних паперів.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 8. Статистика страхування
Страхування - це система економічних відносин, які полягають у створенні за рахунок підприємств, установ, населення спеціального фонду коштів і використання його для відшкодування витрат внаслідок нещасних випадків і інших несприятливих випадкових явищ.
Завдання статистики страхування:
¨ вивчення тенденцій розвитку страхової продукції і попиту на неї;
¨ вивчення складу застрахованих об'єктів, оцінка ризику і збитків, пов'язаних з ним;
¨ аналіз ефективності діяльності страхових компаній.
Головним завданням статистики страхування є забезпечення страхових органів необхідною статистичною інформацією, а також виявлення тенденцій і закономірностей появи страхових випадків.
Для збору необхідної інформації організовується статистичне спостереження, інформація обробляється та аналізується, розробляється методологія розрахунку показників.
У страхуванні застосовуються класифікації та групування за певними ознаками:
за формами (добровільне, обов'язкове);
за видами (особисте, майнове, страхування відповідальності, перестрахування);
за функціями (накопичення, перерозподіл, відшкодування, попередження).
Для аналізу діяльності страхової організації застосовується система показників:
Середня сума застрахованих об'єктів
= S / N, де
S - страхова суму застрахованих об'єктів;
N - кількість застрахованих об'єктів.
Середній розмір виплаченого страхового відшкодування
= W / Nп
W-сума виплат страхового відшкодування;
Nп - число постраждалих об'єктів (страхових подій).
Збитковість страхової суми
q = W / S
Ступінь охоплення страхового поля
d = N / Nmax, де
Nmax - страхове поле (наявність потенційних клієнтів з певного виду страхування).
Частота страхових випадків
dc = Nп / N.
Середня сума страхового внеску
= P / N, де
P - сума страхового внеску.
Коефіцієнт тяжкості страхових випадків

Статистика діяльності страхових компаній вивчає таку систему показників:
- Обсяг доходів і витрат страхових організацій, їх склад;
- Характеристика створення і розподілу прибутку;
- Вимірювання і аналіз рентабельності діяльності страхових компаній.
Доходи страхової компанії
Заробітні страхові платежі, комісійна винагорода за перестрахування, повернуті суми із централізованих резервних та інших технічних фондів.
Витрати страхової компанії
Виплати страхових сум і відшкодувань, відрахування в центральні резервні та інші технічні фонди, витрати на проведення страхування.
Прибуток і рентабельність є основними показниками фінансових результатів страхових компаній. Розраховують прибуток балансову, чисту. Для оцінки прибутковості у страхуванні застосовують декілька показників рентабельності:
рентабельність страхової організації = прибуток / власної. капітал;
рентабельність страхової діяльності = прибуток / сума витрат;
рентабельність від. видів страх-я = прибуток / сума страх. платежів.
Основні категорії і поняття
Страхування.
Страхове поле.
Страхове відшкодування.
Рентабельність страхової організації.
Рентабельність страхової діяльності.
Тестова перевірка знань
1. Серед функцій страхування виділяють:
а) накопичення, відшкодування, попередження, перерозподіл;
б) накопичення, відшкодування, попередження, перестрахування;
в) накопичення, відшкодування, попередження.
2. За формами страхування буває:
а) добровільне, особисте, майнове;
б) добровільне, обов'язкове;
в) страхування, перестрахування.
3. Якщо збільшити кількість застрахованих об'єктів в 2 рази, то середня страхова сума:
а) збільшиться в 2 рази;
б) зменшиться в 2 рази;
в) збільшиться в 4 рази.
4. Рентабельність страхової діяльності розраховується як:
а) відношення прибутку до суми витрат;
б) відношення прибутку до власного капіталу;
в) відношення власного капіталу до витрат.
Рішення типових завдань
Приклад 1.
Загальна кількість страховок майна в області 35 тис. У результаті пожеж та інших лих постраждало майно 300 сімей. Страхове поле 70 тис. грн. Визначити ступінь охоплення страхового поля, частоту виникнення страхових випадків.
Хід вирішення:
1. d = 35/70 = 0,5, або 50%
2. DС = 300/35 000 = 0,009, або 0,9%
Приклад 2.
За наявними даними визначити: рентабельність страхової організації, рентабельність страхової діяльності (грн.).
Надійшли страхові платежі 600 000 грн.
Витрати на проведення страхування 5 000 грн.
Комісійна винагорода за перестрахування 200 000 грн.
Виплата страхових відшкодувань 360 000 грн.
Відрахування до центральних резервні фонди 180 000 грн.
Власний капітал страхової компанії 2 250 000 грн.
Хід вирішення:
1) прибуток = (600 000 +200 000) - (5 000 +360 000 +180 000) = 255 000 грн.;
2) рентабельність страхової організації 255 000 / 2 250 000 = 0,11 (11%);
3) рентабельність страхової діяльності = 255 000/545 000 = 0,47 (47%).
Питання для самоконтролю
Статистичні показники фінансових результатів діяльності страхових компаній.
Створення резервних страхових фондів.
Об'єкти і суб'єкти страхування.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б. Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 9. Статистика грошового обігу
В економіці грошова маса є дуже важливим фактором. На її використанні засновано більшість економічних інструментів господарювання: ціноутворення, оподаткування, оплата праці тощо
Для управління процесами грошового обігу необхідно мати статистичну інформацію про розмір грошового обороту, його склад і динаміку, оборотності грошових коштів, дотриманні розрахункової дисципліни, склад і швидкість обігу грошової маси, купівельної спроможності грошей.
Отримує та обробляє статистичну інформацію про процеси в цій галузі - статистика грошового обігу. Вона розробляє програму статистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обгрунтовує методологію обчислення і аналізу статистичних показників.
Також статистика грошового обігу виявляє закономірності у складі грошового обігу, оборотності грошової маси, в розрахункових операціях банків, дотримання підприємствами розрахункової дисципліни.
Крім того, статистика вивчає обсяг, склад, швидкість і динаміку грошової маси, її купюрние складу, прогнозує касові обороти.
Грошовий оборот - це рух грошей у процесі виробництва, розподілу і перерозподілу, споживання ВВП.
Грошова маса - це кількість грошей, фактично перебуває в обігу.
Грошовий оборот може бути готівковий (розрахунки за допомогою грошей) і безготівковий (записи на рахунках банку).
Гроші можуть бути активні і пасивні. Активні гроші використовуються в готівковому та безготівковому обороті, пасивні (нагромадження, резерви) лише офіційно беруть участь в угодах.
Грошовий агрегат - особлива група ліквідних активів, альтернативна грошовій масі.
Розрізняють такі грошові агрегати:
М0-готівка в обігу;
М1-М0 + залишки грошових вкладів на банківських рахунках до запитання;
М2 - М1 + залишки грошових вкладів на банківських строкових рахунках;
М3 - М2 + кошти клієнтів за трастовим операціях банку.
Система статистичних показників, що характеризують грошовий обіг, містить 3 групи показників:
1) купюрние складу грошової маси;
2) швидкість обігу грошової маси;
3) прогнозування грошової маси.
Купюрние складу грошової маси
Під купюрние складом грошової маси розуміють питома вага всіх грошових знаків різної вартості в загальній масі обертаються коштів. На купюрние складу впливають:
· Рівень грошових доходів населення;
· Роздрібні ціни на товари і послуги;
· Структура товарообігу;
· Схильність населення до витрати грошей.
Купюрние склад (кількість ден. Од.) F = m / N, де
m - сума банкнот;
N-вартість грошової одиниці (номінал).
На розмір готівки в обігу впливають:
Ø монетарна політика;
Ø платіжна дисципліна;
Ø інфляційні очікування;
Ø зовнішні активи.
Швидкість обігу грошової маси
Швидкість обігу грошової маси
V = ВВП / М, де
М - грошова маса;
Швидкість обігу готівки
V = ВВП / Н, де
Н - готівку.
Тривалість обороту грошової маси
t = M * Д / ВВП, де
Д - число календарних днів в періоді.
Кількість одного обороту
n = D / t
Прогнозування грошової маси
Рух готівки характеризується за допомогою прогнозу касових оборотів. Він відображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських установ і видачу готівки підприємствам, установам і населенню.
У прогнозуванні використовуються такі методи:
Екстраполяція (середній, абсолютний приріст, індекс цін, коефіцієнт еластичності, трендові моделі);
Цільовий метод - пошук умов для досягнення заданих обсягів касових оборотів.
Моделювання зв'язків (факторні, регресійні моделі, метод ланцюгових підстановок).
Основні поняття і категорії
Безготівковий грошовий оборот.
Готівковий грошовий оборот.
Обсяг грошового обороту.
Купюрние складу грошової маси.
Грошовий агрегат.
Тестова перевірка знань
1. Грошовий агрегат М3 =:
а) М4 + залишки термінових грошових вкладів;
б) М2 + кошти клієнтів за трастовим операціях банку;
в) немає правильної відповіді.
2. Якщо показник ВВП збільшити в 2 рази, то швидкість обігу грошової маси:
а) збільшиться в 2 рази;
б) зменшиться в 2 рази;
в) зменшиться в 4 рази.
3. Гроші бувають:
а) активні і пасивні;
б) залучені і незалучення;
в) всі відповіді вірні.
4. Рух готівки характеризується за допомогою:
а) прогнозу касових оборотів;
б) прибутково-видаткової звітності;
в) немає правильної відповіді.
Рішення типових завдань
Приклад 1.
На підставі даних розрахувати швидкість обігу грошової маси, готівки, тривалість одного обороту грошової маси (млн. грн.).
ВВП 80
Грошова маса 30
Готівка в обігу 10
Хід вирішення:
швидкість ден. маси 80/30 = 2,7 обороту;
швидкість готівки 80/10 = 8 обертів;
тривалість 1 обороту ден. маси 30 * 365/80 = 137 днів.
Приклад 2.
Вартість банкнот, грн. 1 2 5 10 20 50 100.
Випуск грошей в обіг, тис. грн. 0,2 0,4 0,1 0,2 4 5 1,2.
Визначити купюрние складу грошової маси.
Хід вирішення:
f = m / N
(200 +400 +100 +200 +4000 +5000 +1200) / 1 +2 +5 +10 +20 +50 +100 = 59
(Купюр)
Питання для самоконтролю
Прогнозування касових оборотів.
Інформаційне забезпечення статистики грошового обігу.
Система показників статистики грошового обігу.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С. С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б. Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 10. Статистики кредитування
Кредит - форма мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, населення для їх цільового використання у вигляді строкових позик.
Існує три форми кредиту:
1) комерційний - надається одним підприємством іншому у вигляді відстрочки платежу;
2) банківський кредит - надається банком у грошовій формі підприємствам, населенню і державі;
3) державний - надається у вигляді позики державою або органами влади через фінансово-кредитні установи.
Завдання статистики кредитування випливають з принципів кредитування:
Принципи кредитування
Завдання статистики фінансів
Терміновість: гроші повинні бути повернуті позичальником в заздалегідь обумовлений термін.
Контроль строків повернення позики.
Визначення розмірів заборгованості.
Аналіз оборотних коштів.
Забезпеченість: захист інтересів банку і недопущення збитків від неповернення боргів.
Оцінка кредитоспроможності клієнта
Платність: встановлення процентної ставки за користування позикою.
Аналіз складу і динаміки процентних ставок
Аналіз формування прибутку за рахунок процентних ставок і обсягу позики.
Також до завдань статистики кредитування відносять:
організацію обліку та звітності про кредитні операції;
розробку системи показників, що характеризують кредитні відносини, їх стан і розвиток;
виявлення статистичних закономірностей у розвитку кредитних відносин;
послідовне вдосконалення методології розробки та аналізу системи показників з урахуванням досягнень економічної науки та міжнародних стандартів.
Для аналізу кредитної діяльності використовуються такі показники:
Середні залишки позик за період = Він + Ок / 2, де
Він, Ок - залишки на початок і кінець періоду.
Якщо у нас не дві дати, а більше і проміжки часу однакові, то використовують формулу:
= (О1 / 2 + О2 + ... + Оn / 2) / n-1.
Якщо у нас більше двох дат, а проміжки часу між ними неоднакові, то використовується формула:
= Σ ВІД / Σ Т, де
Т - проміжок часу, протягом якого залишок позики залишається незмінним.
Статистика вивчає ефективність використання позик за характеристиками їх оборотності. Рівень оборотності кредитів вимірюється:
1) тривалістю використання кредиту t = * D / KOп, де
- Середні залишки кредиту;
D - кількість календарних днів в періоді;
Koп - погашений кредитовий оборот.
Цей показник характеризує середнє число днів користування кредитом. Він є оберненою величиною оборотності позики: чим менше тривалість користування кредитом, тим більше його оборотність, тим менше позик знадобиться банку для кредитування одного і того ж обсягу виробництва;
2) кількістю оборотів, здійснюваних кредитом за певний період
n = KOп / .
Економічний зміст цього показника полягає в тому, що він характеризує число оборотів, здійснюваних короткостроковим кредитом за певний період.
Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків кредиторові.
У процесі аналізу кредитних ризиків оцінюють кількісні і якісні чинники діяльності клієнта, які є основою його платоспроможності.
Для оцінки ступеня ризику використовують наступні показники:
¨ обсяг кредиту;
¨ класифікована вартість портфеля кредитів;
¨ ступінь якості портфеля кредитів;
¨ середній рівень ризику;
¨ динаміка ризику портфеля кредитів.
Найчастіше кредитний ризик обумовлений неефективною політикою банку:
I. Концентрація кредитних ризиків (надання певним клієнтам великої частки кредитів).
II. Надмірне розширення і швидке збільшення (надання позик у розмірі, що не відповідає обсягу капіталу банку; розширення діяльності банку по географічних регіонах і діловим сферам, не знайомим банку, або для функціонування в яких банк недостатньо добре оснащений).
III. Взаємозв'язане кредитування (надання кредитів позичальникам, які пов'язані певними відносинами з банкіром або банком).
IV. Невідповідність (кредитування без урахування необхідних пропорцій між активними і пасивними операціями банку).
V. Неефективне стягнення позик (діяльність банку пов'язана з конфліктом між банком і позичальником).
VI. Надання ризикованих кредитів (для започаткування бізнесу, спекулятивних угод, під заставу низьколіквідних цінностей).
Основні поняття і категорії
Кредитні ресурси.
Завдання статистики кредитування.
Тривалість користування кредитом.
Кількість обертів.
Тестова перевірка знань
1. Захист інтересів банку від неповернення позики забезпечує принцип кредитування:
а) терміновість;
б) платність;
в) забезпеченість.
2. Рівень оборотності кредитів характеризується показниками:
а) n, t;
б) o, t, n;
в) o, r, n.
3. Повернення грошей позичальником в заздалегідь обумовлений термін передбачає принцип кредитування:
а) платність;
б) терміновість;
в) контроль.
4. Надання позики одним підприємством іншому називається:
а) онкольні кредитом;
б) контокорентного кредиту;
в) комерційним кредитом.
Рішення типових завдань
Приклад 1.
За вихідними даними розрахувати середній залишок позик за перший квартал поточного року:
Сума залишку дата
5 000 01.01.05
18 000 27.01.05
2 400 14.02.05
1 250 26.03.05
Хід вирішення:
Середні залишки позик будемо розраховувати за формулою:
= Σ ВІД / Σ Т
= (5000 * 26 +18000 * 18 +2400 * 40 +1250 * 6) / 90 = 6194 грн.
Приклад 2.
Кількість оборотів, здійснених кредитами за минулий рік, склало 50. Визначити тривалість 1 обороту.
Хід вирішення:
Тривалість 1 обороту = 365/50 = 7,3 дня
Питання для самоконтролю
Аналіз кредитної діяльності.
Аналіз оборотності кредитів і кредитних ризиків.
Види банківських кредитів.

Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А.А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 11. Статистика інвестиційної діяльності
Організація будь-якої справи вимагає початкових вкладень коштів для придбання приміщень, сировини, найму робочої сили, тобто якихось інвестицій.
Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, завдяки вкладенню яких в об'єкти підприємницької діяльності отримується прибуток або досягається соціальний ефект.
Інвестиції забезпечують розвиток підприємства і вирішують такі завдання:
розширення власної підприємницької діяльності за рахунок накопичення фінансових і матеріальних ресурсів;
придбання нових підприємств;
диверсифікація внаслідок освоєння нових сфер бізнесу.
Джерела коштів:
Власні - накопичені шляхом заощадження.
Позикові - кошти юридичних осіб, які акумулюють гроші третіх осіб.
Залучені - заощадження фізичних та юридичних осіб, тимчасово вільні і надані у користування.
До об'єктів інвестиційної діяльності відносять:
v майно;
v цінні папери;
v цільові грошові вклади;
v науково-технічну продукцію;
v інтелектуальні цінності;
v майнові права.
Розрізняють такі суб'єкти інвестування: громадяни та юридичні особи України, громадяни та юридичні особи іноземних держав, іноземні держави.
Забороняється інвестування в об'єкти, створення яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.
Розрізняють такі поняття, як валові та чисті інвестиції.
Валові інвестиції - загальний обсяг коштів, що інвестуються за певний період в нове будівництво, придбання засобів виробництва, приріст товарно-матеріальних цінностей.
Чисті інвестиції - обсяг валових інвестицій, зменшений на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді.
Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах та класифікуються за окремими ознаками.
Класифікація інвестицій
Форма вираження інвестицій
По об'єктах вкладення коштів:
Реальні;
Фінансові.
Вкладення коштів у реальні активи, придбання фінансових активів підприємства (акцій, облігацій), участь у заснуванні нових підприємств.
За характером участі:
Прямі;
Непрямі.
Безпосередню участь або через фінансових посередників.
За періодом інвестування:
Короткострокові;
Довгострокові.
До 1 року. Більше 1 року.
За формами власності інвесторів:
Приватні;
Державні;
Іноземні;
Спільні.
Кошти громадян і підприємств недержавної форми власності.
Засоби центральних і місцевих органів влади за рахунок бюджетних, позабюджетних, власних та залучених коштів.
Кошти іноземних держав, фізичних та юридичних осіб.
Кошти суб'єктів певної країни та іноземних держав.
За джерелами інвестування:
за рахунок власного капіталу;
за рахунок позикового капіталу;
змішані.
Капітал підприємства чи фізичної особи.
Кредити банків, інвестиційних фондів.
Власні і позикові кошти.
Інноваційні
Придбання ліцензій, фінансування наукових розробок.
Портфельні
Формування портфеля цінних паперів
Венчурні
«Ризикові» вкладення в акції нових підприємств, підприємств, зайнятих у нових сферах бізнесу з невідомим кінцевим результатом.
Ануїтет
Визначений дохід через регулярні проміжки часу.
Інвестиційна привабливість - це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямків і об'єктів з позиції конкретного інвестора.
Розрізняють інвестиційну привабливість галузей економіки, видів діяльності, регіонів, реальних проектів, тобто вигідність вкладення засобів і віддача від них.
У вивченні інвестиційної привабливості окремого регіону враховують такі чинники:
I. Загальноекономічний розвиток регіону.
II. Економіко-географічне розвиток виробничої інфраструктури.
III. Демографічний стан.
IV. Розвиток ринкових відносин і комерційної інфраструктури.
V. Інвестиційний ринок.
Для оцінки привабливості підприємств використовують систему показників:
q майновий стан інвестиційного об'єкта;
q фінансова стабільність інвестиційного об'єкта;
q ліквідність активів інвестиційного об'єкта;
q прибутковість інвестиційного проекту;
q ділова активність інвестиційного об'єкта;
q ринкова активність інвестиційного проекту.
Основні поняття і категорії
Статистика інвестиційної діяльності.
Валові інвестиції.
Чисті інвестиції.
Ануїтет.
Венчурні інвестиції.
Тестова перевірка знань
1. За періодом інвестування інвестиції класифікують:
а) довгострокові, середньострокові, короткострокові;
б) безперервні, періодичні;
в) немає правильної відповіді.
2. «Ризикові» вкладення коштів називають:
а) ануїтетом;
б) венчурними інвестиціями;
в) портфельними інвестиціями.
3. Для вивчення інвестиційної привабливості окремого регіону розглядають:
а) загальноекономічний розвиток регіону;
б) загальнотеоретичне розвиток регіону;
в) рейтинг окремого регіону.
4. Кошти юридичних осіб, які акумулюють гроші третіх осіб, є:
а) позиковими засобами;
б) залученими коштами;
в) немає правильної відповіді.
Питання для самоконтролю
Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності.
Класифікація і форми інвестицій.
Статистична оцінка інвестиційної привабливості.
Джерела інвестицій.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А. А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С. С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

Тема 12. Статистика зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічної називається діяльність господарюючих суб'єктів України та іноземних держав, яка побудована на їх взаємини в межах України та за її межами.
Предметом зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля товарами, експорт та імпорт послуг.
Статистика зовнішньоекономічної діяльності вирішує наступні завдання:
¨ розробляє системи показників, що характеризують розміри, динаміку, структуру зовнішньої торгівлі;
¨ аналізує фактори, що впливають на розвиток основних явищ зовнішньоекономічної діяльності;
¨ здійснює порівняльний міждержавний аналіз, аналіз іноземних інвестицій.
Предметом статистики зовнішньоекономічної діяльності є розміри і кількісні співвідношення між масовими явищами у сфері зовнішніх зв'язків, закономірності їх формування та розвитку.
Статистику зовнішньоекономічної діяльності можна поділити на три основні розділи: статистика зовнішньої торгівлі, обмінних курсів і платіжного балансу.
Кожен з перерахованих розділів має свій власний предмет і завдання дослідження, стосується специфічних сфер зовнішньоекономічної діяльності.
Статистика зовнішньої торгівлі - це частина статистики зовнішньоекономічної діяльності, яка вивчає рух товарів через кордон, виконує облік виконаних робіт, послуг.
Крім цього, статистика зовнішньої торгівлі розробляє систему показників, вивчає взаємозв'язки між показниками зовнішньої торгівлі і показниками економічної діяльності країни.
Статистика зовнішньої торгівлі збирає і аналізує дані про досягнутий рівень товарообігу з іншими країнами, стан торговельного балансу, обсяг експорту та імпорту, географічному розподілі зовнішньоторговельного обороту.
Статистика зовнішньої торгівлі вирішує такі завдання:
Ø забезпечує повний і достовірний облік даних про експорт та імпорт країни;
Ø аналізує основні тенденції, структуру і динаміку зовнішньоторговельних потоків;
Ø створює інформаційне забезпечення для підготовки законодавчих актів у галузі державного регулювання зовнішньої торгівлі.
В Україні для обліку експорту-імпорту товарів як класифікатор використовується Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.
Статистика обмінних курсів: проблема валюти та валютних цінностей одна з найбільш важливих в економіці. Валюта визначає рівень взаємин між країнами, конкурентоспроможність продукції на світовому ринку, обсяг і спрямування зовнішньоторговельних потоків.
Обмінний курс - це ціна валюти однієї країни, яка вимірюється в одиницях валют іншої країни.
Якщо ціна іноземної валюти у вітчизняній зростає, відбувається девальвація, інакше - ревальвація.
Встановлення курсів іноземних валют, відповідно до практики та законодавства, називається котируванням. Котирування може бути пряма і зворотна, тобто одна одиниця іноземної валюти прирівнюється до певної кількості національної валюти або навпаки.
Статистика платіжного балансу - простежує розвиток зовнішньої торгівлі, розміри та форми залучення іноземних інвестицій, відтік вітчизняного капіталу за кордон, погашення зовнішньої заборгованості країни.
Платіжний баланс - це систематична реєстрація економічних операцій за певний період між однією країною та іншими державами.
Статистика платіжного балансу вирішує такі завдання:
· Розробляє систему показників для характеристики розмірів, динаміки і структури зовнішньої торгівлі;
· Аналізує фактори, що впливають на зовнішньоекономічну діяльність;
· Проводить порівняльний міждержавний аналіз;
· Оцінює іноземні інвестиції.
Предметом статистики платіжного балансу є розміри і кількісні співвідношення між масовими явищами у сфері зовнішньоекономічних відносин, закономірності їх формування, розвитку.
Платіжний баланс становить Національний банк України. Система записів платіжного балансу виглядає як подвійний запис, коли кожна операція відображається за дебетом і за кредитом рахунку.
Кредитові рахунки призначені для обліку потоків матеріальних ресурсів та фінансових потоків. Дебетові рахунку відображають відтік власної валюти. Суми дебетових і кредитових розрахунків рівні.
Всі операції платіжного балансу можна розділити на дві групи:
поточні операції - рух товарів, послуг, доходів;
операції з капіталом - зміна в структурі інвестицій.
Для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної політики в Україні розробляють такі форми звітності:
1) звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України;
2) звіт підприємства про фінансові операції з нерезидентами України;
3) звіт про міждержавний рух капіталу у формі портфельних інвестицій;
4) звіт про міждержавний рух капіталу у формі прямих інвестицій;
5) звіт про міждержавний рух капіталу у формі інших інвестицій.
Основні поняття і категорії
Статистика зовнішньоекономічної діяльності.
Платіжний баланс країни.
Обмінний курс.
Зовнішня торгівля.
Конвертування валюти.
Пряма і зворотна котирування валюти.
Тестова перевірка знань
1. Статистика зовнішньоекономічної діяльності включає в себе:
а) три основні розділи;
б) чотири основні розділи;
в) два основні розділи.
2. Якщо ціна іноземної валюти у вітчизняній зростає, відбувається:
а) девальвація;
б) ревальвація;
в) інфляція.
3. Прирівнювання однієї одиниці іноземної валюти до певної кількості одиниць національної валюти називається:
а) прямим котируванням;
б) зворотним котируванням;
в) немає правильної відповіді.
4. Кредитові рахунку платіжного балансу призначені для обліку:
а) потоків матеріальних ресурсів та фінансових потоків;
б) відтоку власної валюти;
в) всі відповіді вірні.
Питання для самоконтролю
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.
Завдання статистики платіжного балансу.
Дефіцит платіжного балансу.
Необхідна документація для складання платіжного балансу країни.
Література
1. А.В. Головач та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002.
2. А. А. Шустрик. Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002.
3. С.С. Герасименко. Статистика. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Б.Т. Рябушкін. Основи статистики фінансів. - М.: Финстатинформ, 2003.
5. В.Н. Салін. Статистика фінансів. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2002.

III. Завдання для самостійного рішення по темах.
Тема: Основи фінансово-економічних розрахунків
Завдання № 1
Процентна ставка за позикою встановлена ​​на рівні 8,5% плюс надбавка 0,5% в перші два роки і 0,75% - у наступні три роки. Позика в розмірі 1000 грн. Визначити суму, яку потрібно повернути.
Завдання № 2
Визначити, яка сума грошей була взята в борг під 10% річних, якщо через 3 місяці боржник повернув кредитору 1025 грн.
Тема: Статистика держбюджету.
Завдання № 1
За вихідними даними визначити: абсолютний приріст суми податку, обумовлений змінами податкової бази; абсолютний приріст суми податку, обумовлений змінами величини доданої вартості. Зробити висновок.
Показники
За планом
Фактично
Сума ПДВ, тис. грн.
5 520
5 757
Сума ПДВ,%
20
15
Додана вартість, тис. грн.
27 600
38 800
Завдання № 2
За наведеними даними надходжень до бюджету визначити загальну суму доходів бюджету України і структуру надходжень до%. Зробити висновок.
Вид надходження
Сума, млн. грн.
Податок на прибуток
5 496,6
ПДВ
6 246,2
Акцизний збір
646,2
Держ. мито
157,2
Відрахування на геологорозвідувальні роботи
176,5
Надходження до Пенсійного фонду
7 197,1
Прибутковий податок
2 593,1
Плата за землю
804,2
Інші надходження
5 393,5
Тема: Статистика фінансових результатів господарської діяльності
Завдання № 1
На основі наявних даних обчислити показники фінансового стану підприємства: коефіцієнти ліквідності, показники рентабельності підприємства: (грн)
Грошові кошти 3660
Товари відвантажені 570
Дебіторська заборгованість 310
ТМЦ 5300
Короткострокові позики 3200
Заборгованість працівникам по ЗП 510
Кредиторська заборгованість 670
Виручка від реалізації 6000
ПДВ 950
Собівартість реалізованої продукції 3200
Управлінські витрати 250
Середньорічна вартість ОПК 2500
Середні залишки оборотних коштів 4000
Завдання № 2
За наявними даними визначити: прибуток від реалізації основного капіталу, балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток. (Млн. грн.)
Прибуток від реалізації
40
Виручка від реалізації надлишкового основного капіталу
1,2
Первісна вартість зайвого капіталу
0,5
Індекс цін на реалізоване майно підприємства
1,5
Безкоштовно отриманий основний капітал (за залишковою вартістю)
0,4
Перерахована прибуток у резервні фонди
2,4
Тема: Банківська статистика
Завдання № 1.
Визначте, як зміниться коефіцієнт осідання вкладів по установах банку, якщо сума надходження внесків збільшилася з 350 до 375 тис. грн., А сума припливу вкладів у звітному періоді в порівнянні з базисним збільшилася на 8,5%.
Завдання № 2
За наявними даними визначити коефіцієнт припливу вкладів:
Номер вкладу
Сума вкладу, грн.
Залишки вкладів на початок періоду, грн
Сума виданих вкладів, грн.
1
100
20
50
2
200
30
100
3
300
40
200

Тема: Біржова статистика
Завдання № 1
Визначити, як зміниться капіталізована вартість акції, якщо кількість акцій збільшиться на 5%, а курс акцій впаде з 5 до 3 грн. за акцію.
Завдання № 2
Інвестор підрахував, що протягом 5 останніх років середньорічні доходи ринку цінних паперів склали 10%, а в підсумку по акціях виявилося, що прибутковість акцій А в середньому склала 15%, акцій В - 10%, акцій З - 5%. Визначити рівень ризику кожної акції і найризикованіші серед них.
Тема: Статистика страхування
Завдання № 1
Страхова сума застрахованих об'єктів майнового страхування склала 400 тис. грн., А сума виплат страхового відшкодування 20 тис. грн. Загальна чисельність застрахованих об'єктів 500, з них постраждали 50.
Визначити: середню страхову суму, середній розмір страхового відшкодування, збитковість страхової суми.
Завдання № 2
У районі протягом року було складено 145 тисяч договорів по майновому страхуванню. Страхова сума всіх об'єктів склала 150 млн. грн. Сума внесків 1,5 млн. грн. У результаті стихійних лих постраждало 450 майнових об'єктів, виплачено страхове відшкодування в розмірі 900 тис. грн. Визначити: середню суму страхового відшкодування, коефіцієнт тяжкості страхових випадків.

Тема: Статистика грошового обігу
Завдання № 1
За вихідними даними визначити: швидкість обігу грошової маси, готівки, кількість оборотів готівки.
Показники
1 півріччя
2 півріччя
ВВП
80
90
Грошова маса
30
35
Готівка в обігу
40
15
Завдання № 2
Як зміниться показник грошової маси, якщо її швидкість зменшиться з 7 оборотів до 4, а показник ВВП збільшиться на 2%.
Тема: Статистика кредитування
Завдання № 1
Є дані про залишки позикових коштів (тис. грн.).
Січень Х
Лютий 1936
Березень 1944
Квітень 1951
Середні залишки позикових коштів склали 37.Определіть розмір залишків позикових коштів на січень.
Завдання № 2
Є такі дані про кредит:
Галузь
Одноденний оборот з погашення, млн. грн.
Середні залишки кредиту, млн. грн.
2003
2004
2003
2004
А
0,2
0,21
20
25
Б
0,2
0,21
10
11
Визначити, на скільки днів змінилася середня тривалість користування кредитом.

Термінологічний словник
Ануїтет - це потік платежів, всі члени якого позитивні величини, а часові інтервали між двома послідовними платежами постійні.
Бюджет-брутто - форма побудови бюджету, за якої доходи і витрати показуються в розгорнутому вигляді.
Бюджет-нетто - форма побудови бюджету, за якої доходи і витрати показуються у вигляді сальдо.
Бюджетна класифікація - це методологічний документ, який лежить в основі складання та виконання бюджету.
Венчурні інвестиції - «ризикові» вкладення в акції нових підприємств чи нові види діяльності, результат яких невідомий.
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів підприємництва України та іноземних суб'єктів, побудована на стосунках між ними на території України та за її межами.
Девальвація - зростання ціни одиниці іноземної валюти у вітчизняній валюті.
Грошовий агрегат - група особливо ліквідних активів, альтернативна грошовій масі.
Індекс Доу-Джонса - фінансовий індикатор, який показує середній показник руху курсу (цін) акцій.
Інвестиційна привабливість - це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремого напряму або об'єкта з позиції конкретного інвестора.
Капіталізація відсотків - приєднання нарахованих відсотків до їх базової сумі.
Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником основної суми і відсотків по ній.
Купюрние складу грошової маси - частка окремих видів грошових знаків у загальній масі грошових коштів.
Перестрахування - передача клієнта від однієї страхової компанії іншою.
Платіжний баланс - це систематична реєстрація економічних операцій, які відбувалися протягом певного періоду між резидентами даної країни та резидентами інших країн світу.
Предмет фінансової статистики - кількісна характеристика обсягу, структури, динаміки і взаємозв'язків явищ і процесів, які відбуваються у фінансовій системі на певних умовах за певний проміжок часу і на певній території.
Прогнозування касових оборотів - відображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських установ і видачу готівки підприємствам, установам, населенню.
Ревальвація - падіння ціни одиниці іноземної валюти у вітчизняній валюті.
Страхове поле - наявність потенційних клієнтів з певного виду страхування.
Облікова ставка - це процентна ставка, що визначається на основі нарощеної суми позики.

Література
1. Головач А.В. та ін Фінансова статистика: Навчальний посібник. - К., МАУП, 2002.
2. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. - Львів: Світ, 2000.
3. Статистика: Підручник / За ред. С.С. Герасименко. - К.: КНЕУ, 2002.
4. Статистика фінансів: Підручник / За ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
5. Статистика фінансів. Підручник / За ред. проф. Саліна. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
6. Уманець Т.В. Фінансово-банківська статистика. - К., 2000.
7. Шустрик А.А. Фінансова та банківська статистика. - К.: КНЕУ, 2004.
8. Шустрик А.А. Статистика фінансів. - К.: КНЕУ, 2004.

Зміст

Введення ................................................. .................................................. .......... 3

I. Навчальна програма дисципліни «Статистика фінансів ».......................... 4

II. Навчально-методичне забезпечення за темами дисципліни .......................... 7

Тема 1.Предмет, метод і завдання статистики фінансів ................................... 7

Тема 2. Сучасна організація статистики фінансів ................................ 10

Тема 3. Основи фінансово-економічних розрахунків ...................................... 13

Тема 4. Статистика державного бюджету .............................................. 17
Тема 5. Статистика фінансових результатів господарської діяльності .. 21
Тема 6. Банківська статистика ................................................ .......................... 27
Тема 7. Біржова статистика ................................................ ............................ 32
Тема 8. Статистика страхування ................................................ ....................... 38
Тема 9. Статистика грошового обігу ............................................... ....... 43
Тема 10. Статистика кредитування ................................................ ................... 48
Тема 11. Статистика інвестиційної діяльності ........................................ 53
Тема 12. Статистика зовнішньоекономічної діяльності .............................. 57
III. Завдання для самостійного рішення за темами ..................................... 61
Термінологічний словник ................................................ ............................ 66

Література ................................................. .................................................. ..... 68


Навчальне видання
Артамонова Олександра Віталіївна,
викладач кафедри «Облік і аудит» університету
Статистика фінансів
Навчально-методичний посібник. Сімферополь, 2005. - 62С.
Під загальною редакцією Узунова В.М., доктора економічних наук, професора.

Підписано до друку-14.06.2005р.

Коректор: Соляннікова Г.Г.

Формат 84x108 1 / 32
Обсяг - 3,1 ум. печ. л.
Тираж 1000 прим.
Друк УЕУ
м. Сімферополь, вул. Кримської Правди, 4
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Методичка
265.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистика фінансів та банківської справи
Статистика 12
Статистика 14
Статистика 15
Статистика 9
Статистика 4
Статистика 8
Статистика 3
Статистика
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru