Статистика освіти

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1 Статистика освіти

1.1 Основні поняття статистики освіти

1.2 Дошкільна освіта

1.3 Шкільна й позашкільну освіту

1.4 Середня професійна освіта

1.5 Вища освіта

1.6 Професійна освіта

Глава 2. Аналіз показників ринку

2.1 Дослідження розвитку ринку послуг освіти

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Введення

Основним джерелом інформації про рівень освіти населення є перепис. Програма перепису передбачає отримання відомостей про рівень освіти кожної людини, а також про типи навчальних закладів, в яких він вчиться або закінчив.

Значна увага приділяється вивченню підготовки та підвищення кваліфікації зайнятого населення. Таке вивчення здійснювалося за даними одноразових обліків, як робочих, так і фахівців з середньою спеціальною та вищою освітою. Відомості про рівень, профілі навчання та професійної підготовки включені в програми періодичних вибіркових опитувань незайнятого населення, що проводяться службами державної статистики з 1992 р.

Головним джерелом інформації про державні установи освіти залишається державна статистична звітність, яка надається раз на рік. Програма звітності містить: відомості про чисельність, склад і рух учнів, професійної підготовки педагогів та тривалості педагогічної роботи; дані про матеріальної забезпеченості та фінансові показники діяльності навчальних закладів. Різноманітні дані збираються у вибіркових обстеженнях учнів, що проводяться не тільки статистичними службами, але й педагогами, медиками, соціологами та іншими фахівцями. Менш поширені дослідження рівня життя вчителів шкіл, майстрів і педагогів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.

З переходом до ринку платних послуг, у тому числі в галузі освіти, інтенсивно формується мережа приватних навчальних закладів, розвивається навчання за програмами зарубіжних університетів, створюється система дистанційного навчання. Збір статистичних даних про діяльність приватних навчальних закладів у формі регулярної звітності утруднений, Для вивчення їх діяльності доцільно проведення спеціальних обстежень. При підготовці такої роботи повинен бути врахований досвід організації перепису навчальних закладів у Росії в 1889, 1911 і 1927 рр.. ("Шкільних переписів").

У курсовій роботі представлені теоретична і практична частини. У теоретичній частині описується сутність, види, особливості освіти. У практичній показані динаміка і аналіз освітньої діяльності в Приморському краї.

Головна мета курсової роботи полягає у визначенні головних напрямків розвитку та особливостей ринку послуг освіти як важливої ​​сфери освіти Приморського краю.

У розвиток цієї мети можна виділити наступне коло завдань:

1. Уточнити визначення "освіта", "ринок послуг освіти" з урахуванням, насамперед, особливостей реформованої економіки;

2. Визначити види освіти з урахуванням правового регулювання приморським законодавством;

3. Розглянути освіта як елемент ринку послуг освіти; провести детальний аналіз у різних сферах освіти, зокрема, по Приморському краю;

4. Порівняти отримані дані між собою.

У відповідності з поставленою метою, об'єктом дослідження є Приморський ринок послуг освіти і механізм його державного регулювання.

Предметом дослідження є сукупність суспільних відносин, що складаються між суб'єктами ринку послуг освіти в умовах трансформованою приморській економіки.

Інформаційною базою роботи послужили вітчизняні та зарубіжні розробки з проблем функціонування ринку послуг освіти, законодавчі та нормативно-правові документи Приморського краю.

Глава 1 Статистика освіти

1.1 Основні поняття статистики освіти

Освіта - це процес розвитку особистості, який здійснюється як сторонніми педагогами, так і особистістю самостійно. У процесі освіти людина опановує соціально значущим досвідом людства шляхом отримання знань, умінь і навичок. Основний шлях освіти - навчання. 1

Існуючий ринок послуг освіти як в Росії так і за кордоном, особливо шкільного, спрямований в основному на автоматичне заучування як би нізвідки з'явилися законів, правил, літературних творів, ніяк не пояснено в діалектиці, в розвитку і в їх зв'язку з умовами життя на момент виникнення . 2

З іншого боку, ці знання зовсім відірвані від сьогоднішніх завдань розвитку суспільства. Все це виховує в людях схоластичне ставлення до дійсності, нерозуміння взаємозв'язку між окремими явищами одного і тим більше декількох різнорідних сторін життя, виробляє в учнів стійку нелюбов до науки і абсолютне невміння докласти отримані знання до сьогоднішньої практичному житті.

Між тим, якщо навіть з деякими труднощами визнати, що більшість учнів не здатні увібрати в себе більш поглиблений по суті, але не казуїстичний і не формалізований підхід до викладаються знань, то деяка частина молодих людей, іноді починаючи з перших років життя, могла б піти на істотно поглиблене творче сприйняття дисциплін, що викладаються і готових згодом виховати в собі принципово високотворческое ставлення до дійсності.

Статистика освіти - галузь статистики, вивчає діяльність установ: дошкільних; загальноосвітніх; початкової середньої та вищої професійної освіти; додаткової освіти. 3 Система показників, що характеризує кількісні і якісні зміни, що відбуваються у сфері освіти, дозволяє отримати за кожним рівнем освіти інформацію про кількість навчальних закладів , контингенті учнів, характеристики внутрішньої ефективності процесу навчання, дані про прийом до навчальних закладів, випуск фахівців, кількісні та якісні характеристики викладацького персоналу, стан матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Розгляд системи показників статистики освіти слід почати з інтегрального показника - рівня освіти населення, який вимірюється чисельністю населення по щаблях отриманої освіти.

Основним джерелом відомостей про освітній рівень населення є суцільні і вибіркові перепису населення. Враховуючи важливість цього показника. Статистична Комісія ООН рекомендувала його для включення до числа основних питань переписного листа при проведенні переписів населення у 1999-2001 рр..

У програму перепису населення 1989 р. і вибіркового соціально-демографічного обстеження, яке проводилося в Російській Федерації в 1994 р., були включені питання про назву навчального закладу, зокрема скінчених класів (курсів), тип освітньої установи, в якому опитуване особа на момент перепису вчилося, відомості про відвідування дітьми молодше 6 років дошкільних установ. Передбачалося також отримання даних про осіб, які не мають початкової освіти. 4

У результаті узагальнення підсумків обстеження були отримані відомості про чисельність осіб, які мають вищу, незакінчену вищу, середню спеціальну, середню загальну, неповна середня і початкова освіта; дані про осіб, які не мають початкової освіти, а також про половозрастном складі осіб з відповідною освітою. При цьому програма розробки підсумків суцільний і вибіркової переписів містить також велику кількість группіровочних таблиць, в яких відомості про освітній рівень наводяться в ув'язці з іншими соціально-демографічними показниками. 5

У період між переписами проводяться поточні оцінки рівня освіти. За базу розрахунків приймаються дані останнього перепису про чисельність населення за відповідними видами освіти, використовуються дані річних розробок про рівень освіти померлих і мігрантів, звітні дані про чисельність осіб, які отримали загальну середню (повну і неповну), середню спеціальну і вищу освіту. У зв'язку з можливими похибками розрахунків широко застосовуються відносні показники. 6

У числі інших показників статистики освіти використовуються кількісні та якісні характеристики розвитку системи і діяльності освітніх закладів з урахуванням особливостей навчального процесу на кожному ступені.

1.2 Дошкільна освіта

Дошкільний навчальний заклад (ясла, дитячі садки та ін) реалізує загальноосвітні програми дошкільної освіти, що забезпечують виховання, навчання, догляд та оздоровлення дітей у віці від 2 міс. до 7 років. Статистика дошкільного виховання збирає і аналізує: дані, що характеризують чисельність дітей, які відвідують дошкільні установи (ДУ): число таких установ, їх розподіл за видами; чисельність, склад і рівень освіти педагогічних працівників в них; дані про фонд оплати праці і суму оплати батьками платних послуг з утримання та виховання дітей.

В кінці 90-х гг.56, 6 тис. дошкільних установ відвідували 4,4 млн. дітей, при цьому 217,8 тис. дітей потребували у влаштуванні у такі заклади 1. Найбільш поширеними видами дошкільних установ (ДУ) є дитячі сади (74%), установи компенсуючого призначення для дітей з вадами здоров'я (14,4%). У дошкільному вихованні зайняті 641,8 тис. педагогічних працівників, з яких понад 70% є вихователями, мають вищу (26,8%) і в основному середня педагогічна (63.2%) освіту. 7

На базі зібраної інформації статистика розраховує узагальнюючий показник забезпеченості дітей у віці від 1 до 6 років включно дошкільними установами

У 90-і рр.. в Росії скорочувалася чисельність дітей у віці від 1 до 6 років, які відвідують дошкільні установи (на 51% за 1990 - 1998 рр..), що пов'язано як з демографічними (скорочення чисельності народжених на 42% за 1987 - 1997 рр..), так і соціальними причинами (зростання незайнятості та скорочення платоспроможності населення, особливо сімей з дітьми). Число дошкільних установ зменшилася на 36%, кількість місць у них - на 65%, чисельність педагогічних працівників - на 35% (за 1990 - 1998 рр..).

Такі різкі зміни можуть призвести до різних наслідків і вплинути на доступність дошкільних установ для сімей з дітьми. Можливі два варіанти таких змін: перший полягає в різкому скороченні мережі закладів, їх укрупнення при одночасному зниженні доступності дошкільної освіти (негативний сценарій), другий - в адекватному скорочення дитячих садів, що супроводжується їх розукрупнення при одночасному зростанні доступності (охопленні дітей) дошкільним навчанням (позитивний сценарій). Порівняємо динаміку системи показників, що відображають розвиток дошкільної освіти, і звернемо увагу на узгодженість (синхронність) в їх зміну. ​​8

Позитивним моментом є більш повільне скорочення дошкільних установ і чисельності педагогічних кадрів, ніж скорочення чисельності дітей, які відвідують дошкільні установи. Негативним моментом залишаються випереджаючі темпи скорочення числа місць у порівнянні з іншими показниками.

Розвиток середовища дошкільного виховання та освіти проходило по проміжному, помірного сценарію. Доступність мережі дошкільної освіти хоча і скорочувалася, але повільніше, ніж чисельність дітей, які відвідують дитячі садки. Це призвело до скорочення середнього числа дітей в одному дошкільному закладі та на одного вихователя (позитивні тенденції). Одночасно відбувалося укрупнення педагогічних колективів дитячих садів при різкому скороченні числа місць, що супроводжувалося зростанням концентрації дітей на кожні 100 місць у дошкільних установах (негативні тенденції). Навіть в умовах різкого скорочення попиту на послуги дошкільної освіти та вивільнення ресурсів (трудових і матеріальних) якісного поліпшення обслуговування дітей і адекватного поліпшення середовища дошкільного навчання в Росії не відбулося. 9

Слід також зазначити, що заклади дошкільного виховання надають комплексні та послідовні послуги з освіти та утримання дітей. Однак в сучасних умовах можливе надання тільки окремих послуг, наприклад перебування дитини неповний день, прогулянки і заняття з дітьми та ін Розширення спектру та якості послуг, що надаються дошкільної освіти сприяло б збереженню існуючої мережі дошкільних установ та підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів. Іншими словами, наявна мережа дошкільного виховання повинна бути готова до можливого зростання попиту на даний вид послуг через два - три роки у зв'язку з прогнозованим Держкомстатом Росії незначним зростанням чисельності народжених у 2000-2006 рр.. і переходом значної кількості жінок у модальний вік дітородіння (20-24год).

1.3 Шкільна й позашкільну освіту

Загальноосвітні школи реалізують програми початкової загальної, основної загальної і серед його (повного) освіти, є ланкою системи безперервної освіти і надають усім російським громадянам можливість реалізувати гарантоване державою право на отримання безкоштовного загальної освіти в межах державних стандартів. На початок 1999/2000 навчального року в 66,9 тис. державних загальноосвітніх шкіл навчалися 20,8 млн. учнів, а також функціонували 607 недержавних загальноосвітніх шкіл з 53,4 тис. учнів.

Вивчаються не тільки динаміка загальної чисельності учнів, але й розподіл учнів по класах. Успішність школярів оцінюється через показник коефіцієнта перекладу які в наступний клас. До 90-х рр.. розраховувався питома вага другорічників. Оцінювати умови навчання в загальноосвітніх школах можна через показники змінності занять; питома вага шкіл і частку учнів, які навчаються в другу і третю зміни. Ці показники є у державній статистиці.

Важливе соціальне значення має охоплення молоді шкільного віку шкільною освітою, який вимірюється ставленням числа дітей, що навчаються в школах, до загального числа дітей шкільного віку. В останні роки загострилася проблема працевлаштування молоді після закінчення школи. Чисельність непрацюючої і неучащиеся молоді з числа випускників денних загальноосвітніх шкіл Росії склала в 1985 г.5, 3 тис. осіб, у 1987 р. - 7,1, у 1989 р. - 12,6 тис. осіб. З 1992 р. Комітетом з праці та зайнятості РФ ведеться облік безробітних і незайнятих випускників шкіл.

Педагогічні кадри загальноосвітніх шкіл характеризуються показниками штатної чисельності вчителів, сумісників. Із загального числа педагогів виділяються групи за рівнем освіти, спеціальності та стажу педагогічної роботи. Вивчаються рух педагогічних кадрів (прийом, звільнення). плинність і закрепляемость вчителів, особливо молодих педагогів. Враховуються і фонд оплати праці працівників загальноосвітніх шкіл, і середньомісячна заробітна плата. 10

До показників, що характеризує матеріальне становище шкіл, відносяться: забезпеченість навчальних закладів будівлями, обладнанням навчальних кабінетів і майстерень, обчислювальною технікою, фізкультурними залами, їдальнями та буфетами з гарячим харчуванням: фіксується площа навчальних приміщень.

Статистика загальноосвітніх шкіл доповнюється даними про діяльність позашкільних установ.

Порівняння чисельності займаються в дитячих позашкільних установах з чисельністю учнів денних загальноосвітніх шкіл свідчить про елітарність таких занять та їх малодоступності для школярів. Так, в кінці 90-х рр.. у всіх позашкільних установах займалася 1 / 3 учнів шкіл; в музичних, хореографічних, художніх школах - 6%, в дитячих і юнацьких спортивних школах - 10%.

В історії статистичних робіт існує такий метод збору інформації, як шкільна перепис, У процесі її проведення на певний момент часу реєструються характеристики шкіл, педагогів та учнів.

1.4 Середня професійна освіта

У 1995 р. Урядом Російської Федерації було затверджено державний освітній стандарт середньої професійної освіти, який встановив структуру і документи державного зразка про середню професійну освіту, загальні вимоги до основних професійних освітніх програм та умов їх реалізації, загальні нормативи і обсяг навчального навантаження, вимоги до переліку спеціальностей середньої спеціальної освіти.

Середня професійна освіта може бути здійснено на двох освітніх рівнях: базовому і підвищеному.

Базовим є освіта, здобута в що має відповідну ліцензію освітній установі середньої професійної освіти за основною професійною освітньою програмою, що забезпечує підготовку фахівців середньої ланки. Нормативний термін навчання на базі основної загальної освіти, складає не менше трьох років.

Середнім професійною освітою підвищеного рівня є освіта, отримана при тих же умовах, але на основі програми, що забезпечує підготовку фахівців середньої ланки підвищеного рівня кваліфікації. Підвищений рівень підготовки фахівців середньої ланки забезпечується насамперед за рахунок програми додаткової підготовки, що включає в себе виробничу (професійну) практику, поглиблену і (або) розширену теоретичну і (або) практичну підготовку за окремими навчальними дисциплінами і (або) циклам дисципліни. У зв'язку з цим нормативний термін навчання на базі основної загальної освіти, складає не менше чотирьох років. 11

У частині середньої професійної освіти в статистичній звітності (форма № 2-нк "Відомості про середню спеціальну навчальному закладі або вищому навчальному закладі, реализующем програми середньої професійної освіти, на початок ... навчального року. Навчання: денне, вечірнє, заочне, екстернат" ) є показники чисельності прийнятих, які навчаються у розрізі курсів і випущених з отриманням диплома (атестата, свідоцтва) про початкову професійну освіту, диплома про середню професійну освіту, і, нарешті, диплома про середню професійну освіту підвищеного рівня. 12

При цьому передбачені угруповання всього контингенту по особам, які мають основну загальну освіту, і по особам, які мають середню (повну) загальну освіту, в розрізі спеціальностей: виділення навчаються за договорами з юридичними особами, в тому числі з повним відшкодуванням витрат на навчання, а також чисельності осіб, які отримують стипендії за рахунок стипендіального фонду, коштів підприємств та організацій. У звітності показується чисельність і категорії студентів денного навчання, які перебувають на пільгове забезпечення (діти-сироти, інваліди-військовослужбовці, особи, які зазнали впливу чорнобильської аварії та ін.)

Статистична звітність передбачає отримання даних про абітурієнтів, рух чисельності студентів і причини вибуття, їх забезпеченості гуртожитками, склад за віком та статтю.

Матеріально-технічна база представлена ​​показниками загальної площі будівель, у тому числі навчальної, гуртожитку, житлових будинків; кількістю посадочних місць в підприємствах громадського харчування навчальних закладів і гуртожитків. 13

1.5 Вища освіта

В освіті статистика є одним з найважливіших інструментів, що дозволяють правильно планувати стратегію подальшого розвитку. Аналіз статистики вищої освіти дозволяє нам помітити деяку закономірність, що виявляє проблеми в освіті, які можуть призвести (на нашу думку вже привели) до серйозних негативних наслідків у всіх сферах діяльності, в яких працюють випускники вузів.

За даними Міністерства освіти кількість вищих навчальних закладів у країні неухильно зростає. За період з 1990 р. по 2005 р. їх кількість зросла з 514 до 1068, тобто більш ніж у два рази. Найбільший внесок зробили недержавні вищі навчальні заклади. Якщо в 1990 р. у Росії не було зареєстровано жодного недержавного вузу, то в 2005 р. їх налічувалося вже 413. Аналогічно йде справа і з зростанням числа першокурсників. У 1990 р. на перший курс вищих навчальних закладів було прийнято близько 584 тис. чоловік, а в 2005 р. їх вже було близько 1 млн.640 тис. (!). Якщо в 1990р. на 10000 населення припадало 190 студентів, то в 2005р. - Вже 481. У 1990 р. успішно закінчили вищі навчальні заклади 401 тис. чоловік, а в 2005 р. вищу освіту отримали вже 1 млн.151 тис. 14

Якщо говорити про те, які групи спеціальностей найбільш популярні, то й тут спостерігається цікава картина. Якщо в 1990р. фахівців в області економіки і управління було близько 14%, у гуманітарно-соціальній сфері близько 12%, то в 2003 році їх було приблизно 30% і 21% відповідно. При цьому відносна частка фахівців технічної спрямованості, які мають вищу освіту, зменшилася приблизно в два рази. Таким чином, абсолютна кількість "технарів" залишилося колишнім, а "економістів" стало в шість разів більше. 15

На перший погляд в такій статистиці немає нічого поганого. У країні стане більше фахівців з вищою освітою. Але давайте трохи замислимося, чим все це може обернутися?

Кількісна потреба у молодих фахівцях, які мають вищу спеціальну освіту, навряд чи збільшиться за ці роки (швидше навпаки). Якість освіти не поліпшується. Відсоток талановитих дітей не виріс (якщо виріс, то не в три рази!).

У результаті збільшення числа випускників значно зростає число фахівців, які мають право (і бажання) займати посади, що не допускають відсутність вищої освіти. І ці місця займають не завжди (!) Кращі випускники.

Для того, щоб потрібні послуги економістів і управлінців, для цього потрібно створювати матеріальні (і не матеріальні) цінності, але хто це буде робити?

1.6 Професійна освіта

Система професійної освіти включає розгалужену мережу державних вищих, середніх професійних установ, навчальних закладів початкової професійної освіти, інститути підвищення кваліфікації фахівців; навчальні центри для перенавчання безробітних, відділення та філії зарубіжних навчальних закладів, недержавні навчальні заклади, центри дистанційного навчання.

Система професійної освіти в Росії повинна буде розширюватися в перші роки нового тисячоліття, коли попит на такі послуги досягне максимуму. Разом з тим наприкінці 90-х рр.. дана ступінь навчання істотно скоротилася. За період з 1994 по 1998 р. число установ початкової професійної освіти та прийом у них зменшилися на 6% (з 4203 до 3954 навчальних закладів, прийом з 949 до 893 тис. чоловік).

Державною статистикою враховуються число установ початкової професійної освіти, чисельність учнів у них, у тому числі по відділеннях на базі основної школи, на базі повної середньої школи і групи молоді, не отримує середньої освіти. Вивчаються рух учнів, прийом і випуск - Чисельність випущених (підготовлених) робочих кадрів розподіляється по галузях економіки і професійними групами.

Основною формою підготовки фахівців виступає навчання у середніх професійних та вищих навчальних закладах, Державна статистична звітність діяльності навчальних закладів даних видів, яка надається на початок навчального року, використовує таку систему показників:

число і склад навчальних закладів; показники чисельності, складу та руху (прийом, відсів, випуск, переклад) учнів;

результати конкурсу, розподіл прийнятих за формами навчання (денна, вечірня, заочна), розподіл студентів за формами навчання, з курсів, за галузевими групами;

розподіл випускників за галузевим напрямкам і групами спеціальностей, їх працевлаштування;

чисельність студентів, що навчаються за системою цільової контрактної підготовки.

До показників педагогічних кадрів у статистичній звітності належать:

чисельність їх;

розподіл педагогів за рівнем освіти, стажу роботи, віку, займаним посадам і окладів;

чисельність викладачів, які мають вчений ступінь кандидатів чи докторів наук.

Показники матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів характеризують:

наявність і використання навчальних та лабораторних будівель, приміщень;

забезпеченість навчальними місцями, обладнаними комп'ютерами;

забезпеченість студентів місцями в їдальнях, гуртожитками і бібліотеками.

В кінці 90-х рр.. в Росії функціонували: 2,6 тис. державних середніх професійних закладів, в яких навчалися 2 млн. студентів; 47 недержавних середніх професійних навчальних закладів з 16,6 тис. учнів; 580 державних і 334 недержавних ВНЗ з чисельністю студентів відповідно 3300 тисяч . та 251 тис. осіб. Одночасно статистичні дані фіксують незначні структурні зміни в підготовці професійних кадрів фахівців за останнє десятиліття XX ст. в Росії.

У цілому по навчальним закладам професійної освіти простежується наступність виділених ступенів підготовки кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців. При цьому більш рівномірний розподіл спостерігається в навчальних закладах промисловості та будівництва, а найбільш нерівномірне - у навчальних закладах транспорту і зв'язку. Одночасно спотворена структура підготовки педагогічних кадрів на користь вузівського навчання.

Глава 2. Аналіз показників ринку

2.1 Дослідження розвитку ринку послуг освіти

Згідно даних служби державної статистики по Приморському краю за станом на 31.12.2009 року в Приморському краї здійснювали діяльність 522 дошкільних установи, з яких 339 в містах і селищах міського типу і 163 у сільській місцевості. Чисельність дітей навчалося в дошкільних установах за вказаний період 70,9 тис. чол. При цьому в містах і селищах міського типу ця цифра становить 56 тис. чол., А в сільській місцевості - 14, 9 тис. чол. (Таблиця 1).

Таблиця 1. Структура дошкільної освіти в Приморському краї за 2005-2009 рр.. (На кінець року)


2005

2006

2007

2008

2009

Число дошкільних освітніх установ (включаючи установи, що знаходяться на капітальному ремонті)

521

516

513

517

522

в тому числі:


в містах і селищах міського типу

345

329

329

334


339

у сільській місцевості

176

187

184

183

183

Чисельність дітей у дошкільних освітніх установах, тис. чол.

61.0

63.5

67.1

69.9

70.9

в тому числі:


в містах і селищах міського типу

49.8

50.1

53.1

55.2


56.0

у сільській місцевості

11.2

13.4

14.0

14.7

14.9

Динаміка зростання кількості дошкільних установ у Приморському краї за 2005-2009 рр.. представлена ​​на рис.1. Динаміка чисельності учнів за той же період представлена ​​на рис.2.

Рис.1. Динаміка зростання кількості дошкільних установ у Приморському краї за 2005-2009 рр..

Рис.1. Динаміка зростання чисельності учнів у дошкільних установах в Приморському краї за 2005-2009 рр..

Станом на початок навчального року 2009-2010 число денних державних і муніципальних освітніх установ у Приморському краї становило 614., З них у містах і селищах міського типу - 294 установи, у сільській місцевості - 320 закладів. Чисельність учнів, що навчаються в установах даного профілю становила 185 тис. чол. При цьому в містах і селищах міського типу - 136 тис. чол., А в сільській місцевості - 49 тис. чол.

У порівнянні з навчальним роком 2005-2006 число установ зменшилася на 8,3%, а чисельність учнів зменшилася на 15,8%. Чисельність учнів, що одержали атестат про загальну освіту зменшилася на 35,1%. Чисельність учнів, що одержали атестат про середню освіту зменшилася на 36,8%. (Таблиця 2).

Таблиця 2. Структура денних державних і комунальних загальноосвітніх установ у Приморському краї за 2005-2010 рр.. (На початок навчального року)


2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008 / 2009

2009/2010

Число установ - всього

669

653

648

634

614

в тому числі:


в містах і селищах міського типу

325

305

305

297

294

у сільській місцевості

344

348

343

337

320

Чисельність учнів - всього, тис. чол.

219 .7

204.9

195.8

189.9

185.0

в тому числі:


в містах і селищах міського типу

162.2

148.2

142.2

138.3

136.0

у сільській місцевості

57.5

56.7

53.6

51.6

49.0

Чисельність учнів, що одержали атестат про основну загальну освіту, тис. чол.

27.1

22.5

20.0

15.3

17.6

Чисельність учнів, що одержали атестат про середню (повну) загальну освіту, тис. чол.

20.4

19.4

18.6

15.7

12.9

Динаміка числа денних державних і комунальних загальноосвітніх установ у Приморському краї за 2005-2009 рр.. представлена ​​на рис.3. Динаміка чисельності учнів за той же період представлена ​​на рис.4.

Рис.3. Динаміка числа денних державних і комунальних загальноосвітніх установ у Приморському краї за 2005-2009 рр..

Рис.4. Динаміка чисельності учнів у денних державних і комунальних загальноосвітніх установ у Приморському краї за 2005-2009 рр..

Проведемо аналогічне порівняння для денних недержавних загальноосвітніх установ. Станом на початок навчального року 2009-2010 число денних недержавних освітніх установ у Приморському краї становило 15. Чисельність учнів, що навчаються в установах даного виду становило 995 чол.

У порівнянні з навчальним роком 2005-2006 число установ зменшилася на 11,8%, а чисельність учнів зменшилася на 33,8%. Чисельність учнів, що одержали атестат про загальну освіту зменшилася на 62,5%. Чисельність учнів, що одержали атестат про середню освіту зменшилася на 63,9%. (Таблиця 3).

Таблиця 3. Структура денних недержавних освітніх закладів у Приморському краї за 2005-2010 рр.. (На початок навчального року)


2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008 / 2009

2009/2010

Число установ

17

15

16

14

15

Чисельність учнів, чол.

1504

1352

1285

1130

995

Чисельність учнів, що одержали атестат про основну загальну освіту, чол.

216

144

107

74

81

Чисельність учнів, що одержали атестат про середню (повну) загальну освіту, чол.

252

154

189

121

91

Станом на початок навчального року 2009-2010 число вечірніх загальноосвітніх установ у Приморському краї становило 47., З них у містах і селищах міського типу - 32 установи, у сільській місцевості - 15 установ. Чисельність учнів, що навчаються в установах даного виду становило 7,9 тис. чол. При цьому в містах і селищах міського типу - 5,3 тис. чол., А в сільській місцевості - 2,6 тис. чол.

У порівнянні з навчальним роком 2005-2006 число установ зменшилася незначно, всього на 2.1%, а чисельність учнів зменшилася на 26,9%. Чисельність учнів, що одержали атестат про загальну освіту зменшилася на 31,6%. Чисельність учнів, що одержали атестат про середню освіту зменшилася на 62,1%. (Таблиця 4).

Таблиця 4. Структура вечірніх (змінних) загальноосвітніх установ у Приморському краї за 2005-2010 рр.. (На початок навчального року)


2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Число установ - всього

48

46

46

47

47

в тому числі:


в містах і селищах міського типу

34

31

31

32

32

у сільській місцевості

14

15

15

15

15

Чисельність учнів - всього, тис. чол.

10 .8

10.3

9.4

8.5

7.9

в тому числі:


в містах і селищах міського типу

8.2

7.3

6.4

5.7

5.3

у сільській місцевості

2.6

3.0

3.0

2.8

2.6

Чисельність учнів, що одержали атестат про основну загальну освіту, тис. чол.

1.9

1.8

1.6

1.4

1.3

Чисельність учнів, що одержали атестат про середню (повну) загальну освіту, тис. чол.

2.9

3.0

3.0

2.6

1.1

Станом на початок навчального року 2009-2010 число закладів середньої освіти в Приморському краї становило 22., В них навчається студентів - 31,3 тис. чол. У порівнянні з навчальним роком 2005-2006 число установ зменшилася на 8.4%, а чисельність учнів зменшилася на 10% (Таблиця 5).

Таблиця 5. Структура установ середньої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2010 рр.. (На початок навчального року)


2005 /

2006

2006 /

2007

2007 /

2008

2008 /

2009

200 9 /

2010

Кількість державних середніх спеціальних навчальних закладів

24

24

22

22

22

в них навчається студентів, тис. чол.

34.8

34.5

34.2

32.7

31.3

Прийнято студентів, тис. чол.

12.5

12.1

12.3

11.3

11.5

Випущено фахівців, тис. чол.

8.7

8.6

8.5

8.3

8.3

Динаміка числа установ середньої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2009 рр.. представлена ​​на рис.5. Динаміка чисельності учнів за той же період представлена ​​на Рис.6.

Рис.5. Динаміка числа установ середньої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2009 рр..

Рис.6. Динаміка чисельності учнів у закладах середньої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2009 рр..

Станом на початок навчального року 2009-2010 число державних установ вищої професійної освіти в Приморському краї становило 10, у них навчається студентів - 95,7 тис. чол.

Число недержавних установ вищої професійної освіти в Приморському краї становило 2, в них навчається студентів - 2,8 тис. чол.

У порівнянні з навчальним роком 2005-2006 число установ залишилося на колишньому рівні, але чисельність учнів зменшилася на 3,5% в навчальних закладах того і іншого профілю. Необхідно відзначити, що кількість випущених фахівців значно менше числа прийнятих студентів: у державних навчальних закладах - на 5,2%, у недержавних - на 50% (Таблиця 6).

Таблиця 6. Структура установ вищої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2010 рр.. (На початок навчального року)


2005 /

2006

2006 /

2007

2007 /

2008

2008 /

2009

200 9 /

2010

Кількість державних вищих навчальних закладів

10

10

10

10

10

в них навчається студентів, тис. чол.

99.1

99.2

94.9

96.6

95.7

прийнято студентів, тис. чол.

23.2

22.1

22.4

22.0

22.0

випущено фахівців, тис. чол.

13.2

15.3

16.1

16.1

17.4

Число недержавних вищих навчальних закладів

2

1

1

1

2

в них навчається студентів, тис. чол.

2.9

2.7

2.5

2.5

2.8

прийнято студентів, тис. чол.

0.7

0.6

0.6

0.6

0.8

випущено фахівців, тис. чол.

0.5

0.4

0.6

0.5

0.4

Динаміка числа установ вищої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2009 рр.. представлена ​​на рис.7. Динаміка чисельності учнів за той же період представлена ​​на рис.8.

Рис.7. Динаміка числа установ вищої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2009 рр..

Рис.8. Динаміка чисельності учнів у закладах вищої професійної освіти в Приморському краї за 2005-2009 рр..

Висновок

Статистика освіти - галузь статистики, вивчає діяльність установ: дошкільних; загальноосвітніх; початкової середньої та вищої професійної освіти; додаткової освіти.

Система показників, що характеризує кількісні і якісні зміни, що відбуваються у сфері освіти, дозволяє отримати за кожним рівнем освіти інформацію про кількість навчальних закладів, контингенті учнів, характеристики внутрішньої ефективності процесу навчання, дані про прийом до навчальних закладів, випуск фахівців, кількісні та якісні характеристики викладацького персоналу, стан матеріально-технічної бази навчальних закладів.

У курсовій роботі розглянуто порядок обліку та аналізу діяльності установ дошкільного виховання, шкільної, професійно - технічної, середньої спеціальної та вищої освіти. На рівні суб'єктів Російської Федерації виникає необхідність не лише проведення моніторингу розвитку освіти, а й вивчення співвідношень і наступності різних видів, стадій, ступенів і форм освіти з метою досягнення високої соціальної ефективності та якості послуг у галузі навчання.

Росія з даного колу показників знаходиться на рівні високорозвинених країн. Разом з тим на початку XXI, при сформованих в Росії тенденції слід чекати скорочення показника охоплення молоді освітою.

Перехід Росії з першої стадії демографічного розвитку на другу супроводжується збільшенням до максимуму попиту на освітні послуги початкової та середньої професійної освіти. Саме ця ступінь навчання різко скоротилася в 90-х рр.. Від усвідомлення пріоритету у розвитку професійного навчання молоді та вжиття дієвих заходів у цій області на початку нового тисячоліття залежать перспективи освіти в Росії.

Список використаних джерел та літератури

 1. Гусаров В.М. - Статистика. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

 2. Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2009.

 3. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова, - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

 4. Освіта в Російській Федерації: Статистичний збірник. - М.: Держкомстат Росії, 2007.

 5. Жовтневий П.Я. Статистика: підручник, М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2008.

 6. Загальна теорія статистики / Під редакцією А.А. Спіріна, О.Е. Башин. - М.: Фінанси і статистика, 2009.

 7. Переяслова І.Г. Статистика: навч. Посібник / І.Г. Переяслова, Е.Б. Колбачев, О.Г. Переяслова. - Ізд.2-е. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2008.

 8. Практикум з теорії статистики: Навч. Посібник / Під. ред. проф.Р.А. Шмойловой. - М.: Фінанси і статистика, 2009.

 9. Статистика / За ред. С.С. Герасименко - К.: КНЕУ, 2008.

 10. Сайт www. Gks. Ru (Офіційний сайт Держкомстату РФ)

 11. Соціально-економічна статистика / Под ред. проф. Башкатова Б.І. - М.: Юніті, 2008.

 12. Соціальна статистика: Підручник / за ред. чл. - Кор. РАН І.І. Єлисєєвій. - 2-е вид., Доп. - М.: Фінанси і статистика, 2009.

 13. Соціальне становище регіонів Російської Федерації: Статистичний збірник. - М.: Держкомстат Росії, 2007.

 14. Харченко Л.П. Статистика - М: ИНФРА - М, 2007.

 15. Чернова Т. В. Економічна статистика. Навчальний посібник. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009.

1 Статистика / За ред. С.С. Герасименко - К.: КНЕУ, 2008.-С.26.

2 Соціальна статистика: Підручник / за ред. чл.-кор. РАН І.І. Єлисєєвій. - 2-е вид., Доп. - М.: Фінанси і статистика, 2009.-С.45.

3 Харченко Л.П. Статистика - М: ИНФРА - М, 2007. - С.53.

4 Соціально-економічна статистика / Под ред. проф. Башкатова Б.І. - М.: Юніті, 2008.-С.37.

5 Загальна теорія статистики / Під редакцією А.А. Спіріна, О.Е. Башин. - М.: Фінанси і статистика, 2009.-С.28.

6 Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2009.-С.63.

7 Сайт www. Gks. Ru (Офіційний сайт Держкомстату РФ)

8 Чернова Т. В. Економічна статистика. Навчальний посібник. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009.-С.48.

9 Переяслова І.Г. Статистика: навч. Посібник / І.Г. Переяслова, Е.Б. Колбачев, О.Г. Переяслова. - Вид. 2-е. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2008.-С.28.

10 Гусаров В.М. - Статистика. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -С.42.

11 Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова, - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-С.25.

12 Жовтневий П.Я. Статистика: підручник, М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2008.-С.38.

13 Практикум з теорії статистики: Навч. Посібник / Під. ред. проф. Р.А. Шмойловой. - М.: Фінанси і статистика, 2009.-С.62.

14 Соціальне становище регіонів Російської Федерації: Статистичний збірник. - М.: Держкомстат Росії, 2007.-С.76.

15 Освіта в Російській Федерації: Статистичний збірник. - М.: Держкомстат Росії, 2007.-С.41.

Посилання (links):
 • http://www.tsure.ru/
 • http://www.aup.ru/books/m81/
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Соціологія і суспільствознавство | Курсова
  116.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Нормативно-правові акти регулюють діяльність системи освіти на прикладі вищої освіти
  Принципи шляхи і методи адаптації вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти
  Дослідження впливу фізкультурної освіти батьків на формування фізкультурної освіти
  Статистика 14
  Статистика 2
  Статистика 4
  Статистика 12
  Статистика 11
  Статистика
 • © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru