Ставлення суспільно-політичних сил до аграрної реформи Столипіна в Білорусі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ВСТУП

Вивчення соціальних процесів є важливим завданням історичної науки, це дозволяє розкрити еволюцію суспільства, зміни його положення. Соціальні процеси, які відбувалися в історії Росії, в тому числі і Білорусі в кінці XIX - початку XX ст., За короткий період призвели до кардинальної зміни всього життєвого ладу, глибоких змін у політичній, економічній та соціальній сферах. Вивчення аграрного питання в Білорусі на початку XX ст., Його впливу на суспільно-політичне життя в краї у зазначений період є актуальним завданням білоруської історичної науки.

Накопичений в ході реформи досвід може бути творчо використаний в умовах сучасного переходу до багатоукладності і ринкових відносин в економіці, відродження фермерських господарств.

Мета даної роботи виявити ставлення політичних діячів і організацій до Столипінської аграрної реформи в Західних губерніях.

У рамках поставленої мети виділено наступні завдання:

1. оцінити діяльність гродненського губернського комітету у вирішенні аграрного питання, участь представників місцевих політичних еліт в засіданнях цього комітету.

2. Проаналізувати обговорення земельної реформи П. А. Столипіна в III думі та Державній раді. У цьому питанні можна виділити діяльність депутатів польсько-литовсько-білоруського кола і виступи депутатів-селян від західних губерній.

3. Розглянути ставлення до аграрної політики царського уряду в Західному краї. Тут можна виділити позицію селян з даного питання і позицію національно-визвольних сил, виражалася в діяльності газети «Наша Ніва».

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1902 по 1917 р. У дослідженні цієї проблеми, на нашу думку, можна виділити три головні етапи:

Робота Столипіна в губернському комітеті на посаді його голови, будучи губернатором Гродненської губернії (1902 - 1903 р.).

Обговорення проекту аграрної реформи в III Державній Думі та Державній Раді

Ставлення до земельної реформи в Західних губерніях після її прийняття.

Географічні рамки даного дослідження охоплюють шість західних губерній Російської імперії, але в силу специфіки даного питання в ряді випадків необхідно виходити за ці рамки.

У історіографії даного питання можна виділити три головні етапи: перший (початковий) з 1906 р. по 1917 р., другий (радянський) - з 1917 р. по 1991 р.; третій - сучасний етап. На початковому етапі були опубліковані не тільки багато важливих законодавчих акти та документи з аграрної реформи, виступ самого П.А. Столипіна, статті, а й перші узагальнюючі роботи. Але вже тоді діяльність П.А. Столипіна і його аграрна реформа різними політичними силами оцінювалися по-різному. Ще в дореволюційний час сформувалося два основних концептуальних підходи до оцінки діяльності П.А. Столипіна. Залежно від політичних пристрастей, що підсилюються фактом незавершеності, суперечливості самих реформ, неоднозначністю їх підсумків, автори розділилися на апологетів і критиків реформатора. Примітно, що такий поділ залишалося незмінним протягом усього періоду вивчення столипінських аграрних перетворень. Величезний інтерес представляють мемуари голови польсько-литовсько-білоруського кола, уродженця Мінщини Едварда Войніловіча.

У післяжовтневий період, особливо після згортання НЕП і переходу до суцільної колективізації сільського господарства інтерес до столипінської аграрної реформи ослаб, бо колективізація ставила абсолютно інші цілі ніж створення фермерства. Але висвітлення її і тоді тривало. Причому, ленінська негативна оцінка цієї реформи було посилено сталінським коротким курсом «Історії ВКП (б)». У ньому зовсім не згадувалося про її позитивні сторони, в тому числі про переселення селян за Урал, стверджувалося, що вона проводилася тільки в інтересах поміщиків і куркулів, з яких Столипін «хотів зробити дрібних поміщиків, вірних захисників царського самодержавства». Аналогічне будуть повторювати радянські історики і в післявоєнний період, хоча в процесі подолання наслідків культу особи і особливо в кінці 80 - початку 90-х років їх інтерес до аграрної реформи значно зріс, а науковий підхід посилився. І все-таки в багатьох працях радянського періоду, столипінська аграрна реформа висвітлювалася односторонньо, з негативних позицій, під кутом показу її краху, загострення класової боротьби і неминучість Великої Жовтневої соціалістичної революції 1917 р. Відповідно до цієї концепції підбирався, як правило, і фактичний, архівний матеріал, зроблено чимало хибних висновків. У той же час ці роботи виділяє широка база джерел, велику кількість статистичних даних. Радянська історична школа вплив соціальних процесів, у тому числі і аграрних відносин на суспільно-політичні події в білоруському селі зводила до боротьби селян за знищення поміщицького землеволодіння, при цьому позначала її загальної для всієї Росії. На глибокій науковій основі були проаналізовано діяльність дворянства Білорусі. Це стала важливим кроком на шляху подолання партійно-класових принципів, які склалися в радянській історіографії при освяченні історії Білорусі періоду капіталізму. З'ясовується, що проблема радянського наукового підходу полягала в ідеалізації економічних факторів. А це означає, що в дослідженні розмова повинна вестися не про об'єктивний, а суб'єктивний фактор. Саме тому винними за те, що не було зроблено, є не обставини, а люди, правителі держави. Це викликає необхідність дослідити вплив соціальних процесів в аграрній сфері не з пункту зору соціально-економічної зумовленості історичного процесу, а з позицій врахування в першу чергу людського фактора.

Крім численних статей з аграрної реформи П.А. Столипіна і його діяльності були видані і вельми значні монографічні дослідження, що розкривають проблему і її аспекти більш докладно і об'єктивніше, з широким залученням нових архівних документів і матеріалів. Опубліковано повне зібрання промов у Думі і Державній Раді 1906 - 1911 рр.. Столипіна.

Історіографічний аналіз літератури останніх років свідчить, що багато питань щодо цієї реформи залишаються спірними. У ряді публікацій аграрна реформа П.А. Столипіна стала ідеалізувати, її економічні результати перебільшуватися. Багато сторін реформи розкриті ще недостатньо.

1. ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Гродненська КОМІТЕТУ (1902 - 1903 рр..) У ВИРІШЕННІ АГРАРНОЇ ПРОБЛЕМИ

Нетривале перебування П. А. Столипіна на посту гродненського губернатора (з 21 червня 1902 по 21 березня 1903 року) було разом з тим і часом визрівання в нього устремлінь, спрямованих згодом на реформування Росії, на перетворення її в державу потужної економіки і суспільної стабільності . Важливу роль у становленні майбутнього реформатора зіграло його участь у роботі Гродненського губернського комітету про потреби сільськогосподарської промисловості. Цей орган, створений на підставі березневих 1902 рішень Особливої ​​наради, був покликаний поряд з іншими губернськими і повітовими комітетами, намітити конкретні шляхи з підйому сільськогосподарського виробництва з урахуванням місцевих особливостей. Матеріали роботи цих комітетів згодом стали основою для проведення Столипіним аграрних перетворень в країні.

Перше засідання губернського комітету про потреби сільськогосподарської промисловості відбулося 16 липня 1902 року під головуванням Столипіна. До цього часу не закінчився ще місячний термін його перебування на посаді губернатора, але це не завадило досвідченому адміністратору, колишньому до приїзду в Гродно губернським предводителем Ковенської дворянства, відразу опанувати непростою ситуацією. На засідання, крім великих губернських чиновників, а також повітових предводителів дворянства, були запрошені наймогутніші в губернії земельні магнати, включаючи князя Святополк-Четвертинського, Гліндзіча, Скірмунта, Пусловского, Рошківського, Микульського та ін Останні відрізнялися одночасно як неприступним шляхетським консерватизмом, так і нестримним прагненням до змін за західноєвропейськими стандартами. Столипін же був жорстким прагматиком, не дозволяв собі і своєму оточенню не враховувати конкретної ситуації, реальних шансів на реконструкцію сільського господарства Гродненщини 1.

Відкриваючи засідання губернського комітету, Столипін охарактеризував у загальних рисах його завдання та майбутню діяльність, звернув увагу на те, що «головними чинниками поліпшення економічного становища губернії в цілому і сільського господарства, зокрема, слід вважати розселення селян на хутори, перехід їх від так званого шнурового використання надільними землями до хутірському господарству, усунення черезполосності земель, разверстание сервітутів та меліоративний кредит »2. Слідом за цим він зупинився на основних пунктах програми, яка повинна стати предметом обговорення і розробки губернського і повітових комітетів. Головними з них були: поширення сільськогосподарських знань, поліпшення і розвиток дослідної справи, боротьба з шкідниками сільського господарства (ярами, пісками, болотами, захворюваннями сільгоспкультур, худоби і т.д.), пожежами, охорона власності, пристрій і утримання місцевих доріг, організація народного дрібного кредитування, піднесення всіх галузей тваринництва, підвищення прибутковості сільського господарства, впорядкування внутрішньої і зовнішньої торгівлі продукцією села, установа господарських спілок (кооперації) і т. д.

Виділивши з програми майбутньої діяльності ці та інші питання, голова-губернатор особливу увагу звернув на розселення селян на хутори. Він докладно висвітлив всю передісторію цього процесу в губернії, починаючи з перших кроків по реалізації переселенського закону від 13 липня 1889 3. Незадовільний стан його він пов'язував з тим, що на Гродненщині, як і в інших західних губерніях Росії, селяни володіли землею подвірно, за так званої шнурової системі, що вимагає, щоб кожен домогосподар в селищі мав стільки смуг землі, скільки вбачається в селянському наділі видозмін у якість грунту, орних земель і сіножатей. З цієї причини подвірний ділянку складався з багатьох десятків вузьких смужок, розкиданих по всіх напрямах наділу черезсмужне з смужками інших домохазяїнів. Такий спосіб утворення подвірних ділянок, на думку Столипіна, позбавляв можливості селянське господарство розвиватися, прирікаючи його на трипілля без травосіяння. У прибалтійських губерніях, де селяни теж володіли землею подвірно, шнурової поділ між домохозяевами до цього часу було усунуто вже майже у всіх селищах: подвірні ділянки перетворені на хутори, землі яких включені в більшості випадків в один відруб при садибі господаря. Пославшись на це, головуючий підкреслив, що до такого ж перебудови подвірних ділянок слід приступити і в Гродненській губернії, бо тільки за цієї умови піднесення селянського господарства стане можливим.

Іншим питанням, під час обговорення якого головуючий висловив окрему думку, було питання про кооперативні союзи. Тут Столипін, зокрема, висловив бажання, щоб такі союзи були визнані кредитоспроможними юридичними особами, а для цього їм має бути забезпечено користування кредитами Державного банку, бо до цих пір кооперації мають тут прав у багато разів менше, ніж їх має будь-який дрібний торговець.

Перше засідання губернського комітету закінчилося постановою, що всі повітові комітети повинні надіслати свої міркування з підіймається Особливою нарадою питань в строк не пізніше 15 жовтня 1902 року. З цим дорученням всі повітові комітети успішно впоралися, надавши в губернський комітет як колективні, так і персональні записки та пропозиції. Їх обговорення відбулося на його засіданнях 26, 27, 28, 29 листопада 1902 в палаці гродненського губернатора. Відкриваючи перше з них, Столипін відзначив ту ретельність, з якою віднеслися повітові комітети до розробки майже всіх питань, представлених на обговорення Особливою нарадою. Свою особисту вдячність за виконану роботу він висловив усім головам повітових комітетів, а також раді Гродненського Товариства сільського господарства в особі його голови, губернського предводителя дворянства П. В. Верьовкіна за надані ними записки про потреби сільського виробництва Гродненщини. Слідом за цим, з дозволу голови губернського комітету, виступив князь Святополк-Четвертинський, який коротко зупинився на законодавчих перешкоди, що заважають розвитку місцевого сільського господарства, а саме - «відсутність вільної купівлі-продажу землі в західних губерніях, що безумовно відбивається на всіх, до якою б народності або середовищі населення не належали »4. При всій справедливості зауважень князя, голова не міг не помітити бажання надати обговоренню аграрних проблем політичного забарвлення, тому він одразу ж помітив, що хоча «всяке політичне обмеження і вносить економічне сором, але в даному випадку не настільки значне, щоб не займатися питаннями, з вирішенням яких можна домогтися реального зсуву в існуючому становищі сільського господарства, тим більше, що скасування тих чи інших обмежувальних законів становить прерогативу верховної влади ». У зв'язку зі сказаним Столипін попередив, що «не тільки питання, збуджений князем Святополк-Четвертинський, але і будь-яке питання, пов'язаний з політичними міркуваннями, буде їм по праву голови знято з обговорення, як не входить в область занять комітету». Що ж стосується самої записки князя Святополк-Четвертинського, то така була долучена їм «до справи для відправлення за належністю» 5.

З питання про поширення сільськогосподарських знань і розвитку дослідних ділянок були заслухані грунтовні доповіді голови Гродненського сільськогосподарського товариства П. В. Верьовкіна і землевласника І. І. Гліндзіча. Резюмуючи ці виступи, Столипін зазначив, що обидва були зведені до ідеї необхідності розширення народної освіти взагалі і спеціального агрономічного, зокрема, проте вони не дають нічого нового в порівнянні з уже розробленими міністерствами проектами, до цих пір залишаються «під сукном» через відсутність у країні грошових коштів. Свої сумніви стосовно фінансування пропонованого Столипін доповнив постановкою питання: наскільки виправдовуються витрати на відкриття у Вільно вищого агрономічного закладу для краю (за це боролися великі землевласники) і чи принесуть випущені з її стін особи негайну користь краю при повній відсутності тут нижчих сільськогоспо-зяйственньгх шкіл , необхідних для селян і економів невеликих маєтків? «Покладемо, - продовжив голова комітету, - що необхідно як вищу спеціальну училище для краю, так і мережа нижчих училищ для губернії. Подібні школи не новина, але у що обійдеться відкриття таких шкіл? »6. Виступив відразу ж після Столипіна радник губернського правління В. В. Ярошенко звернув увагу на необхідність установи середньої сельхозшколи, яка могла б стати підготовчої базою для вступу її учнів в вищу агрономічну заклад, так само і установою для підготовки вчителів для нижчих сільськогосподарських училищ. Подібне навчальний заклад, на думку виступаючого, могло б бути відкрито при Свислочському учительській семінарії, і витрати на здійснення цієї пропозиції не були б дуже великі.

Такий поворот у дебатах, ймовірно, не задовольнив великих поміщиків, які відразу ж перевели обговорення цього питання в бік розмов про стан початкової освіти в губернії взагалі. Поміщик А.Ф. Микульський, зокрема, заявив про «охочому відвідуванні початкових шкіл селянськими дітьми», зводячи всю аргументацію до наявного антагонізму між міністерськими школами (всього 299 на губернію) і церковно-парафіяльними (1200), явно переважаючими на Гродненщині. «Якщо створити один тип школи без політичного забарвлення, - підкреслив виступаючий, - то справа освіти виграє багато і тільки тоді можна буде говорити про обов'язковість шкільного навчання ... у всякому разі, слід дбати про збільшення числа міністерських шкіл ».

Вловивши в словах виступав нотки, характерні для певної частини католиків губернії, незадоволених зміцненням позиції православ'я, завдяки підтримці владою церковнопарафіяльних шкіл, головуючий тонко парирував останнього наступним чином: «Вся справа зводиться до непорозуміння. Пану Микульського, мабуть, невідомо, що церковнопарафіяльні школи діти римо-католицького віросповідання можуть відвідувати лише з дозволу батьків, і, таким чином, обов'язковості їх відвідування иноверческих (тобто неправославних) населенням не існує ... Бажаність ж збільшення числа міністерських шкіл знаходиться поза всяким сумнівом, але народиться таке навчання само собою не може, для цього потрібен час »7.

Зауваження Столипіна на адресу таємно і явно фрондирующих землевласників князь Святополк-Четвертинський зрозумів безпосередньо, а тому визнаний лідер місцевих магнатів відразу ж заявив: «Нам потрібна робоча сила людини, потрібен фізична праця і здатність до нього, а не освіта. Освіта повинна бути доступно забезпеченим класам, але не масі, моральні і державні погляди якої такі, що з введенням обов'язкового освіти або з розширенням доступу до шкіл вона, безсумнівно, буде прагнути до державного перевороту, соціальної революції і анархії ». Така позиція викликала різку відповідь з боку губернатора: «Навряд чи можливо дивитися на речі так, як князь Четвертинський. Боятися грамоти й освіти, боятися світла не можна. Освіта народу, правильно і розумно поставлене, ніколи не поведе його до анархії ... Для губернії і всієї країни нашої необхідно жіноча освіта; на навчання грамоті жінок звернено надто мало уваги, і тому мережа жіночих шкіл так само необхідна, як і збільшення кількості чоловічих училищ. Для початку бажано установа хоча б однієї жіночої сільськогосподарської школи для губернії. Поширення сільськогосподарських знань, без яких землеробська країна існувати не може і мало-помалу приходить до розорення, залежить від загальної освіти. Розвивайте його по широкій програмі, у зв'язку з викладанням сільськогосподарських знань, і ви дасте велику забезпеченість землеробському класу, самому консервативному в кожній країні: він буде застосовувати до землі отримані ним наукові знання, буде більш забезпечений, і за цих умов неможливий розвиток соціалізму, який лише охоплює масу, коли виховно-освітня справа обставлено незадовільно, коли переважає безземельний пролетаріат, якому безцільно викладати ті знання, які можуть бути застосовні тільки до землеробства і служать для підйому культури землі »8.

Після цього, визнавши, що винесені на обговорення питання досить розглянуті, Столипін поставив на голосування питання про те, яке навчально-агрономічне заклад (вищу або середню) слід визнати більш корисним для краю. 15 голосів було подано за відкриття у Вільно вищого політехнічного училища з відділами з агрономії і сільського господарства і 14 - за середнє сільськогосподарське училище (імовірно в Свіслочі), але оскільки Столипін як голова приєднав свій голос на користь середнього навчального закладу, то питання про бажаність відкриття його вирішилося позитивно. Було визнано необхідним установа при вчительських семінаріях курсів з садівництва, бджільництва та культурі верболозу, а також відкриття по одній нижчій сельхозшколе в кожному повіті губернії. Вводилися посади (по одній на губернію) інструкторів по молочному господарству, і по організації торф'яного справи, крім того, засновувалася при державному субсидуванні на базі Гродненського товариства сільського господарства дослідна станція. Не були залишені без уваги й ентузіасти передового досвіду на місцях: була визнана безумовно корисною справою організація показових наділів з ​​найбільш доцільною у даній місцевості системою сівозмін, вогнестійкими і найбільш практичними будівлями. Вони могли бути засновані як на приватних, так і на казенних землях зі здачею за дешевими цінами в оренду місцевим селянам з покладанням на них зобов'язання вести господарство за встановленим засновником наділу і схваленому інструкторами плану 9.

Найбільше непокоїло членів губернського комітету і його голови Столипіна все зростаюче обезземелення селян і як наслідок його - відтік сільського населення в міста, а також нелегальний виїзд на заробітки за кордон. У зв'язку з цим пропонувалося замість безуспішних заборон тимчасової трудової еміграції дати їй правильну організацію через установу довідкових контор і налагодження прийнятною паспортної системи. Разом з тим Столипіну вдалося переконати членів комітету, що всі їхні рішення являють собою лише ряд, хоча і потрібних, але півзаходів, серцевина ж всіх стоять перед ними проблем - це перехід від так званого шнурового користування наділами до хутірне, і що «поза цим зміни землекористування підняття рівня культури селянських господарств неможливо ». Виходячи з визнання, що «дроблення надільної землі стало приймати загрозливий загальному селянському добробуту характер», користь від розселення селян на хутори була визнана комітетом «не підлягає сумніву». Для успіху цієї справи було визнано «настійно важливим видання закону, в силу якого вироки сільських сходів про перехід до хутірне користування наділом могли б отримувати обов'язкову силу». Крім того, для запобігання розпилення земельної власності на такі малі частини, які не в змозі прогодувати селянську родину, пропонувалося законодавчим шляхом встановити розмір необхідного мінімального ділянки землі, який не міг бути ділимо ні за яких умов.

Так на гродненської землі вироблялися і закладалися Столипіним основи найважливіших аграрних перетворень, спрямованих на те, щоб селянин по-справжньому став господарем і охоронцем своєї землі. Робота в губернському комітеті, тісне політичне спілкування з усіма категоріями хліборобів зробили для Столипіна зрозумілими потреби сільських господарств не тільки Гродненщини, а й усієї країни. Останнє засідання губернського комітету відбулося 28 січня 1903 року. На ньому князь Святополк-Четвртінскій від маєтку присутніх попросив голову комітету П. А. Столипіна прийняти сердечну подяку членів комітету «за вміле, неупереджене, цілком спрямоване на користь справи умиротворяє ведення дебатів». Столипін зі свого боку, висловивши щиру вдячність членам комітету за плідну і дружну роботу по всебічному обговоренню потреб сільськогосподарського виробництва ввіреній Гродненської губернії, оголосив роботу комітету завершеною. Після чого додав, що сподівається на успішну реалізацію всього задуманого, незважаючи ні на які труднощі 10.

Між тим, труднощі не змусили себе чекати. Після того, як матеріали Гродненського комітету були опубліковані у складі 58 томів, отриманих з 300 повітів всіх губерній імперії, для їх вивчення була створена спеціальна наукова комісія «з метою систематизації та з'ясування громадської значення робіт місцевих комітетів» на чолі з ліберальним істориком П.М . Мілюков. У складі її працювали такі видатні вчені (юристи, агрономи, землевпорядники, економісти, статистики), як К. К. Арсеньєв, В. М. Гессен, І. В. Гессен, М. І. Іпполітов, А. А. Леонтьєв, В. А. Розенберг, І.М.-Страховський, Н. В. Чехов, Г. І. Шредер. Результатом цієї роботи стало видання великого збірника статей під заголовком «Потреби села по роботах комітетів про потреби сільськогосподарської промисловості» (СПб, 1904 р. - 439 стор). У вступі до нього П. Н. Мілюков, узагальнюючи «підсумки» роботи Особливої ​​наради про потреби сільськогосподарської промисловості та його місцевих комітетів, зокрема, писав, що сприймати їх можна лише як «думки», яке «тепер є також і сила, здатна усунути згубний вплив сил, йому протилежних »11.

Найбільша кількість критичних зауважень на адресу Гродненського комітету і його голови П. А. Столипіна зробив ліберальний публіцист, юрист, літературознавець і громадський діяч К.К. Арсеньєв. Він висловив здивування з приводу переважання у складі комітетів чиновників і відсутності селян. Слід зауважити, що Столипін домагався присутності на засіданнях комітету селян, але останні в силу різних причин ухилялися від участі в роботі останніх. Надала чи критика Арсеньєва якийсь вплив на позицію Столипіна в ті роки і яка була його реакція на неї, достеменно невідомо. Але те, що нападки лібералів загартували його в боротьбі за раціональне дозвіл аграрного питання, є реальним історичним фактом. Згодом, уже на посаді голови ради міністрів Росії, Столипін не раз звертався до свого гродненського досвіду, приходячи до глибокого переконання, що «в справі земельного устрою потрібна тривала чорнова робота ... Дозволити це питання не можна, його треба вирішувати »12. Здається, що ці слова видатного реформатора і сьогодні багато в чому звучать актуально.

2. ОБГОВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ П. А. Столипін в III Думі І ДЕРЖАВНОМУ РАДІ

2.1 Діяльність депутатів польсько-литовсько-білоруського кола

Указ про вибори від 3 червня 1907 порушував законодавство, яке забороняло зміна системи виборів до Державної думи без згоди думських депутатів. У результаті Указу Дума повинна була стати в політичному плані більш консервативною, а в національному - більш великоруської.

Виборча кампанія почалася у вересні 1907 р. У порівнянні з попередніми виборами значно збільшувалася кількість виборців від землевласників. За підрахунками «Нашої Ниви», на вирішальних виборчих зборах в шести губерніях повинні були бути присутніми 300 виборців від курії землевласників і тільки 187 від селян і 6 від робітників. Іншою особливістю було обов'язкове обрання двох «росіян депутатів» від Віленської губернії і одного - від Ковенської 13. Їх вибори відбували на окремих зборах виборців від православного населення. Під час виборчої компанії серед польської громадськості практично була відсутня полеміка з питань програми її кандидатів. 1-2 вересня 1907 р. в Києві відбувся з'їзд делегатів губернських виборчих комітетів дев'яти Західних губерній. В якості основних постулатів виборчої програми литовських поляків були прийняті принципи Віленського з'їзду (6-7 грудня 1906 р.).

Обранці польської громадськості прагнули до здійснення конституційних принципів, вимагали рівності націй і релігій, відстоювали недоторканність права власності, висловлювалися за ліквідацію черезсмужжя і сервітутів, камасаціі і підйом сільськогосподарської культури.

У Віленської губернії литовські поляки досягли найбільшого успіху. Власниками депутатських мандатів стали С. Мацеевіч, Ю. Монтвіл, С. Ванькович і Г. Свентіцкій. Крім того, обов'язковим селянським депутатам був обраний їх «протеже» литовець Мацей Цивунеліс 14. Юзеф Монтвіл був одним з головних меценатом розвитку польської культури і освіти в Віленської губ. Напередодні виборів в розмові з журналістом «Дзенніка віленьскага» він заявив, що виступає за ліквідацію антипольських обмежень, за повне політичне рівність всіх жителів краю. Ю. Монтвіл зазначив, що поляки білорусько-литовських земель ні можуть бути консерваторами, адже в краї відсутнє самоврядування, немає земств, не вистачає шкіл, економікою керують іноземці, які й несуть головну відповідальність за тяжкий стан селянського господарства. Він вважав за необхідне збільшення селянського землеволодіння в разі необхідності навіть шляхом примусового відчуження поміщицьких земель. Хоча розцінював такий крок як виняток з загального принципу недоторканності приватної власності 15.

ІІІ Дума почала свою роботу спочатку листопада 1907 Представники литовських поляків у відповідності з рішеннями «київського з'їзду» створили власну думську фракцію, яка отримала назву «Польсько-литовсько-білоруське коло». Товаришами кола стали Юзеф Монтвіл, Станіслав Ванькович, Станіслав Мацеевіч, Казимир Завіша, Генрік Свентіцкій, Владислав Есьман і Матей Цивунеліс.

Також варто відзначити виступ депутата від Ковенської губ. К. Завіша (11 травня 1910 р.). Спочатку промові він піддав критиці положення доповіді П. Столипіна, які стосувалися білоруських і литовських поляків. У конфіденційності, депутат не помирився з твердженням керівника уряду, що польські землевласники звиклися тримати місцеве населення під економічним пригніченням. Він нагадав про ту подяку місцевим «польського дворянства», яку висловив Олександр II у зв'язку з участю землевласників в реформі скасування кріпосного ладу.

Владислав Есьман за допомогою даних статистики спростував твердження про пригнічення «російського населення» краю польськими землевласниками. Надані числа яскраво свідчили, що селянство центральних російських губерній перебувати в значно більш важкому становищі, ніж білоруські та литовські селяни. І це при тому, що уряд цілеспрямовано перешкоджає поліпшення становища останніх: «Уряд <...> робить все можливе, щоб перешкодити місцевому населенню поліпшити економічне становище. Воно призначає на службу на залізну дорогу і на її побудову прибульців з центру, не дозволяє місцевим жителям купувати землі, які продаються, а Селянський банк купує їх заради розміщення переселенців з Центральної Росії »16. При обговоренні аграрної реформи, яка почалася законом від 9 листопада 1906 р., представники польської громадськості Білорусі та Литви підтримали уряд. С. Ванькович охарактеризував аграрний закон як «значний крок на шляху до прогресу». Він же запропонував скасувати всі обмеження на придбання селянами надільних земель.

Одночасно з засіданнями ІІІ Думи почалася робота ІІІ сесії Державної ради. Білоруський та литовські губ. були представлені виключно поляками-землевласниками, обраними на зборах поміщиків ще в 1906 р. Віленськую губ. представляв Іполит Корвін-Мілевський, Гроденскую - Дмитро Корибут-Дашкевич, Мінську - Едвард Войніловіч, Вітебську - Станіслав Лапатінскій, Ковенської - граф Олександр Тишкевич, Могилевську - Владислав Войнич-Сенаженцкій. Останній склав свої повноваження на знак протесту проти розгону II Думи. Разом з поляками-землевласниками від українських губ. білоруських і литовські поляки утворили Коло депутатів від Білорусі, Литви та України. На чолі кола став Е. Войніловіч. Представники т.зв. «Західного краю» діяли в тісному контакті з депутатами від Королівства Польського. З самого початку, на неофіційних зібраннях або офіційних виступах у Думі, спостерігалися деякі відмінності в поглядах представників Литви і Русі та представників та Королівства Польського. У випадку депутатів від Білорусі, Литви та України порушувалося питання про володіння землею і небажанні від неї відрікатися, представлений як першорядний. Оскільки земля для них була найціннішим, так отримати її полякам у Західному краї було неможливо. Це питання для депутатів від Королівства Польського мав з національної точки зору другорядне значення. Якщо б, наприклад, в Королівстві якийсь Подфіліпскій здійснював би распарцелляцію сімейного гнізда, то замість нього там би осіли Войтко, Мацюсі та інші нащадки того ж колісного майстра, від якого і колишній власник відбувався, і з рук яких, само собою зрозуміло, земля « вислизнути »не могла, а національне виховання та самосвідомість могли б сформувати ще кращого громадянина країни, ніж пан Подфіліпскій. І тому програма кадетів, що висуває різні ліберальні домисли з самого початку була для «коронцев», безумовно, привабливою 17. Що стосується депутатів Литви і Русі, то для них кадети були кошмаром, ураження яких віддаляло привид примусового відчуження, тому представникам Литви і Русі більш близькі були погляди октябристів (російських реалістів).

Досвідчені і загартовані в складних умовах виняткового права діячі виявлялися не тільки на неофіційних засіданнях, а й стали загальним надбанням, завдяки виступам депутатів обох районів на пленарних засіданнях Думи. На неофіційному засіданні депутат В. Грабський дуже майстерно пояснював, що відчуження зовсім не є чимось винятковим, що воно існує у всіх законодавствах у випадках спільного користування, наприклад, дороги, канали і т. п.; нарешті, розкріпачення селян останнім часом є найяскравішим прикладом цього. Він тільки забував про велику різницю, яка існує між цими поняттями. Що майном, експропрійованих під будівництво залізниці чи каналу, може користуватися не тільки суспільство в цілому, але і сам колишній хазяїн, у той час як ріллею, відібраної у Подфіліпского, користується тільки Слімак, який не лише колишнього власника, а й сусіда Мацька з неї палицею прожене. А приклад «розкріпачення» селян вже, як свідчить сама номенклатура, по суті з'явився документальним оформленням власності тих, хто цією землею фактично володів і усе життя вважав своїм 18.

У Держраді Войніловіч займає високе положення члена фінансової комісії, особливо важливою в зв'язку з висуненням на перший план I Державною Думою аграрного питання. Його реферати та виступи, що стосуються цього питання, звертають на себе увагу і його визнають одним з небагатьох компетентних фахівців у цьому питанні. З його думкою рахуються такі видатні представники держави, як Столипін, Дурново, Вітте. Ці якості стали підставою для призначення його віце-прем'єром Міністерства Сільського Господарства Росії, яке Столипін мав намір створити після скасування I Державної Думи. Незабаром з-за критики і відхід від лоялістской політики Е. Войніловіч змушений був піти з посади голови кола. На роль нового лідера претендував І.Корвін-Мілевський. Він зауважив зростання опозиції урядовій політиці серед товаришів Ради і запропонував його використовувати. Депутат бачив можливості певного неофіційної угоди з урядом: Коло підтримає закон про аграрну реформу, а уряд П. Столипіна не буде пропонувати законопроектів, які б погіршували становище поляків у Російській імперії 19. Однак Польська група не прийняла цієї ідеї. У результаті І.Корвін-Мілевський 11 травня 1909 склав повноваження товариша Ради.

Після завершення роботи IV сесії Державної ради обранці землевласників Білорусі, Литви та України склали свої повноваження. Вибори відбулися в середині вересня 1909 Яни принесли черговий тріумф місцевим землевласникам-полякам. Від Віленської губ. знову був обраний І.Корвін-Мілевський. А ось Е. Войніловіч відмовився виставляти власну кандидатуру.

На перших загальних зборах всіх депутатів-поляків було вирішено створити два польські кола. Загальні збори відбувалися рідко. Відповідно до спогадів І.Корвін-Мілевського, не більше 5 разів. Коло депутатів очолив Ян Алізар з Волині.

Одним з центральних питань V сесії Державної ради (10.10.1909-17.06.1910) було питання про затвердження урядових заходів в аграрній галузі, які увійшли в історію під загальною назвою «столипінської аграрної реформи». При обговоренні доповідей аграрної комісії «Про зміни та доповнення деяких постанов про селянське землеволодіння» виступили І.Корвін-Мілевський і С. Лапатінскій. Обидва підтримали перехід до хутірському господарству. С. Лапатінскій говорив про необхідність даних заходів. Серед останнього він зазначив, що в умовах черезсмужжя близько 20% площі селянських земель займають кордону 20. На думку С. Лапатінского, селяни Білорусі підтримують реформу. Підтримку змін з боку селянства відзначив також І.Корвін-Мілевський. Зрештою Державна Рада підтримала уряд, і Указ від 9 листопада 1906 р. став законами від 14 червня 1910

2.2 Виступи депутатів селян від західних губерній

Класи, як відомо, ніколи не помиляються в політиці в тому сенсі, що завжди безпомилково визначають, в чому полягає їх класовий інтерес, відповідає або, навпаки, суперечить та чи інша реформа чи закон їх корінним життєвим цілям і потребам. Реакція правих та октябристів на столипінський указ вже дає вичерпну відповідь на питання, чиїм класовим інтересам він служить. Але вирішальне слово тут належало селянським депутатам. Ці селянські депутати, обрані в Думу не стільки селянами, скільки поміщиками, переконані, що землю селяни отримають лише в тому випадку, якщо перестануть «бунтувати», а всі надії покладуть на царя і Думу 21. Але треба віддати належне класовому чуттю і проникливості селян - ніякої впевненості на цей рахунок вони не відчували: було занадто багато ознак, що праві селяни ставляться до столипінської аграрної курсом негативно. А це, як чудово розуміли всі прихильники указу, визначало його кінцеву долю.

Більшість правих селян, які виступали за указом 9 листопада, висловилися в дусі законопроекту 42-х, який передбачав часткове відчуження поміщицької землі. Селянин М.С. Андрійчук почав свою промову такими словами:

«Обговорюючи закон, створений указом 9 листопада, я його вітаю ... Але, я хочу звернути увагу на дещо інше. Наш шановний доповідач у своїй доповіді наголосив, що якщо прийняти цей самий закон 9 листопада, то цим вирішиться аграрне питання; по-моєму, зовсім не так. В аграрному питанні повинні бути дозволені ще багато інших сторін, так як не суть важливо, що гострота з'явилася в аграрному питанні від 9 листопада, а суть важливо і гостро це безземелля і малоземелля селян ». «Якщо я голодний, - сказав далі Андрейчук, - все одно буду кричати:" Є хочу ". Тому необхідно "часткове відчуження" »22.

Селянин Никитюк говорив у тому ж дусі.

«Цей закон, - заявив він, - я вітаю, але я ще більше його вітав би, якби у нас була правда, якби з цим законом наділялися землею безземельні і малоземельні ... я не буду тут багато говорити, але скажу: нехай нам віддадуть землю, ту землю, якою ми користувалися ще в 40-х роках. Нас обдурили в 1861 р. при наділення землею ... Кажуть: у вас є земельні банки, нехай вони вам допомагають. Так, вірно, є. Кому ж вони допомагають? Тільки багатим, у кого вже є земля, а бідному навіть позики не видадуть »23.

Величезне обурення у правих селянських депутатів викликав теза Маркова 2-го, Шидловського та інших про те, що справжня причина бідності селян пояснюється не малоземеллям, а їх лінощами і невмінням «культурно» вести господарство. Зі знанням справи і найбільшим презирством вони викривали поміщицьку господарську «культуру».

Депутат від Смоленської губернії Федоров заявив:

«Закон 9 листопада цілком ясний і зрозумілий. З одного боку, не можна не визнати закону 9 листопада, але з іншого - не можна голосувати за цей закон, тому що в ньому нічого не сказано про тих безземельних і малоземельних, які у разі прийняття указу 9 листопада залишаться зовсім без землі і будуть викинуті на свавілля долі »24.

Дуже точно ставлення правих депутатів-селян до указу 9 листопада висловив селянин Могилевської губернії Шевцов.

«З болем у серці, - почав він, - доводиться говорити про цей указ 9 листопада», тому що послали його селяни «зовсім не очікували від Державної думи указу 9 листопада». Його, «звичайно, потрібно прийняти ... Але, мм., Указом 9 листопада, знову я кажу, ми не ублаготворім народ ». Він «очікував зовсім не указу 9 листопада, він його і не очікує, він очікує не поділу наших земель, які у нас є, він очікує будь-яких джерел наділення селян землею ... Тому ... про указ 9 листопада я згадую з болем серця, він потрібен і зовсім не потрібен, він так, на повітрі ... він йде сам по собі ... дайте нам землі, бо я не кажу, на яких умовах, але дайте ... Без цього, мм., Ніколи ви не дійдете до мирного й спокійного, так би мовити, стану »25.

Характерно, що депутати-селяни з губерній, де громади вже не було або вона перебувала у стадії руйнування, висловилися зовсім виразно за її руйнування. Але й вони вимагали наділення землею малоземельних і безземельних. Цього зажадав, зокрема, і депутат-селянин від Вітебської губернії В.Г. Амосенок, хоча перед цим він виступав на користь указу. Його треба прийняти, але «кожному з вас відомо, кому корисний указ 9 листопада. Закон 9 листопада корисний селянам, які мають достатню кількість землі ... Ось тому я не можу не висловити уряду свою подяку від імені таких селян Вітебської губ. та від себе особисто за ініціативу та проведення в життя закону 9 листопада ».

Цікаво порівняти цю промову Амосенка з його ж виступом у земельній комісії 30 січня 1908 при обговоренні першої статті указу.

«Я, панове, - заявив він, - погоджуся з промовою р. Шингарьова, за винятком слова« примусовий ». Навіть я б радив віддати забуттю слово «примусовий» ... Я скажу про свою Вітебської губернії, там у нас самі вже поспішили перейти на хутірське господарство. І хто ж? Поспішили Нестер, у якого 5 наділів землі, де 26 десятин при 5 готівкових душах. Звичайно, само собою зрозуміло, він вже не селянин, а дрібний поміщик ... А Андрій, у нього один наділ на 14 душ. Що йому залишається робити, коли з общини Нестер піде? Або в батраки піти, служити за шматок хліба, або продати землю за ламаний гріш і відправитися в Сибір ... Це просто руйнування. Чим вперед нам поспішати до примусових заходів вдаватися, змушувати переходити на хутори, так краще прийняти першу міру, наділити селян примусово землею. А раз цього немає, то зрадити забуттю і те й інше ... Восьмідесятімілліонное населення чекає від нас хліба, а не каменю, і якщо ми йому дамо хліб, то й перед Богом не будемо відповідати і батюшка государ зрадіє і скаже: дійсні народні представники ... Коли мене селяни посилали, так вони сказали: їдь проси, вимагай, щоб нас землею наділили. Ми не приїхали для того, щоб наші порізані клаптики розривати на дрібні шматочки. Нехай не думає уряд, що від цього країна вгамувався і заспокоїться. Якщо мені доведеться десятина землі, все одно я буду кричати: дайте мені землі, мені їсти нічого, я існувати не можу. А що нам член Думи Шидловський вказує, що наша культура пропадає, то я глибоко вклонився [б] перед членом Думи Шидловський, якби він мені цю культуру довів на 1 десятині, щоб з сім'єю можна було існувати. Я б заплатив за неї з задоволенням. Панове, я не бачу культури у тих людей, які про неї кричать і загрібають жар нашими руками »26.

Посилання на батюшку царя як на заступника селян, на відміну від членів Думи Шидловського, Маркова та їм подібних, була дуже характерна для правих думських селян. У зв'язку з цим, порівнюючи кадетські мовлення з селянськими, В.І. Ленін писав:

«Порівняйте з цим мови селян. Ось вам типовий правий селянин Сторчак. Він починає свою промову відтворенням повністю слів Миколи II про «священні права власності», неприпустимість їх «порушення» і т. д. Він продовжує: «дай Бог государеві здоров'я. Він добре сказав для всього народу »... Він кінчає: «А якщо сказав государ, щоб була правда і порядок, то, звичайно, якщо я сиджу на 3 десятинах землі, а поруч 30000 десятин, то це не є порядок і правда»!!. Порівняйте цього монархіста з монархістом Березовським. Перший - темний мужик. Другий - освічений, майже європеєць. Перший наївний до святості і політично нерозвинений до неймовірний. Зв'язок монархії з «порядком», тобто безладом і неправдою, що охороняють власників 30000 десятин, для нього неясна ... Перший - один з мільйонів, які маються все життя на 3 десятинах і яких економічна дійсність штовхає на масову революційну боротьбу проти 30000-рел. Другий - один з десятків - найбільше: з сотні тисяч поміщиків, що бажає «по-мирному» зберегти своє «культурне господарство», намастивши по губах мужичка. Невже неясно, що перший може зробити буржуазну революцію в Росії, знищити поміщицьке землеволодіння, створити селянську республіку (як би не страшило його тепер це слово)? »27.

У цьому було все справа. Селянство в особі своїх думських представників відмінно розібралося в антікрестьянскіе, пропомещічьей суті указу 9 листопада, і це визначало кінцеву долю указу.

Виступи селян-трудовиків в Думі показують, що в аграрному питанні вони займали, по суті, ту ж позицію, що і праві селяни. Різниця була лише в тому, що якщо другі виражали «революційність селянської маси несвідомо, стихійно, самі боячись не тільки договорити до кінця, але навіть і додумати до кінця», то «трудовики в III Думі виражають дух масової боротьби селян прямо і відкрито».

Селянин-трудовик А.Є. Кропотов виступив, зокрема, так:

«І ось мої виборці мені говорили про те, що закон 9 листопада - це поміщицький закон, який робить з селян сільських куркулів і поміщиків, а з бідняків - наймитів, вічно голодних працівників». Бідняків мільйони, «але обезземелити їх не громада, а обезземелити їх важкі прямі і непрямі податки · ... Звичайно, може бути, поміщикам цікаво наробити безземельних і малоземельних; робочі руки будуть дешевше »28.

Громада у нас завжди була надійною фіскальною одиницею, яка містить на останні гроші своїх захребетником, заявив трудовик І.С. Морив.

«Хто ці захребетники? А захребетники у нас привілейований стан - дворянство, духовенство і уряд ». У результаті застосування указу 9 листопада «більшість земель перейде в руки капіталістів і куркулів і за рахунок громади створяться селянські поміщики, з'явиться новий вид сільського пролетаріату» 29.

Внаслідок цього збільшиться наплив робітників і безробітних у містах, у зв'язку з чим підвищаться ціни і погіршиться заробітна плата робітників. Збільшаться голодування, смертність, розпуста, розбої.

Отже, селяни-трударі висловлювалися за націоналізацію всієї землі. Але і праві, і октябристско селяни в Думі, якщо вчитатися в їхній мові за указом і їх аграрні проекти, також практично висловилися за відібрання поміщицьких земель і націоналізацію. На відміну від трудовиків, вони часто не віддавали собі в цьому звіту, а то й просто боялись до кінця додумати власні думки. Зовні, однак, позиції розрізнялися, і на перший погляд досить істотно. Трудовики вимагали переходу всієї землі у всенародну власність, захищали громаду і голосували проти указу. Праві селяни в більшості своїй виступили проти громади і за прийняття указу. Уважний аналіз показує, що ці розбіжності не були принциповими, а були лише відтінками всередині єдиного напряму. Те, що праві селяни виступали проти громади, свідчило, що їм не було ніякого діла до народницького «соціалізму», вони хотіли стати повними господарями своєї землі на буржуазної, а не на общинно-надільної основі. Трудовик ж захищав общину як виразник певної доктрини. Тим не менш трудовик-селянин і трудовик-інтелігент захищали громаду по-різному. Захист громади трудовиком-селянином носила не стільки теоретичний, скільки практичний характер. У ній він бачив один із засобів боротьби проти указу 9 листопада. Община, на його думку, зле, бідно, але все ж таки захищала селян від швидкого і масового обезземелення, яким загрожував столипінський указ 30. Слід ще мати на увазі, що селяни-трударі були переважно з губерній, де громада була ще міцна. Тоді як праві селяни в основному представляли західні та південні губернії, де громада або зникла зовсім, або вже була сильно підірвана ходом економічного розвитку.

Ще одна відмінність позиції трудовика-селянина від позиції трудовика-інтелігента - це ставлення до указу 9 листопада. Воно виглядає більш глибоким, навіть непримиренним. Відома частина правих селян, безумовно, голосувала за нього свідомо, як за закон, що виражає їхні реальні інтереси. Але більшість їх голосувало за указ під страхом розпуску Думи у разі його відхилення, ніж їх весь час лякали Маркови і Пуришкевич. Іншим мотивом була наївна і помилкова думка, що прийняття указу не знімає питання про те чи іншому наділення безземельних і малоземельних селян землею. Ту ж ідею висловлювала і фраза Шевцова про те, що указ 9 листопада «потрібен і зовсім не потрібен, він так, на повітрі, йде сам по собі». Заяви правих селян на кшталт «не указу чекає село, а землі», «указом ви село не заспокоїте» і т. д. доводили, що селянство в масі своєї продовжувало залишатися в аграрному питанні на революційних позиціях. Прихильники указу віддавали собі в цьому ясний звіт.

3. СТАВЛЕННЯ ДО АГРАРНОЇ політики царського уряду ЗАХІДНОМУ КРАЇ

3.1 Ставлення селян до аграрної реформи

Після прийняття указу 9 листопада Думою він із внесеними поправками надійшов на обговорення Державної ради і також був прийнятий, після чого по даті його твердження царем став іменуватися законом 14 червня 1910 р. За своїм економічним змістом це був, безумовно, ліберальний буржуазний закон, який сприяє розвиткові капіталізму в селі і, отже, прогресивний. Але він забезпечував прогрес за гіршим, прусському зразком, тоді як революційний шлях відкривав «зелену вулицю» «американському», фермерському шляху, максимально ефективного і швидкого, в рамках буржуазного суспільства.

Суттєвим доповненням до закон 14 червня 1910 р., посилює його насильницький характер, був прийнятий обома палатами закон про землеустрій, що називався законом 29 травня 1911 закон 14 червня 1910 р. і 29 травня 1911 не тільки не зняли соціальної напруги у селі , але підсилили її до межі. Ще напередодні обговорення указу 9 листопада в Думі чорносотенний бард Меньшиков виступив з серією статей, в яких був змушений констатувати, що настрій села продовжує залишатися таким же, як і в 1905 - 1906 рр.. У статті «Селяни і Дума» він привів лист селянина, який був не яким-небудь трудовиком, а кращим, з точки зору автора, представником свого стану: він і антисеміт, і хороший вірнопідданий і т. д. І ось цей селянин написав йому наступне. Був на війні, це страшна річ, але найстрашніше, у тому числі і війни, коли дружина і діти сидять без шматка хліба. Немає землі - у цьому вся справа. Як мені позбавитися від голоду? Держава відпустило 15 млн голодуючим. Це значить, що мені дістанеться 20 фунтів житнього борошна. Дайте хоч 15 млрд - все одно вони не наситять. Року на два вистачить, а потім - знову голод. Ми говоримо пана: «Дайте землі». А відповідь пана такий: «Треба знищити третину народу, тоді вистачить землі на всіх» 31. Ви обурюєтеся з приводу того, що селяни, мовляв, грабують поміщиків, але як же бути інакше - «голод доводить до цього». Процитувавши цей лист, навіть Меньшиков змушений був визнати:

«Не скрізь, але в інших місцях земля справді потрібна селянам до зарізу».

В іншій статті, написаній у формі розмови з молодим поміщиком від західних губерній, якому в перших рядках дається найкраща атестація (під час революції вів себе «похвально»: стріляв, одного вбив, спаc здрейфите справника, але, на жаль, не врятував садиби і кінського заводу, «пограбоване вибивав» нагайкою), той повідав авторові про післяреволюційних настроях села. Тепер тихо, а відчуваєш, що щось тріснуло у відносинах, і тріщина йде все глибше і ширше, а повернутися до минулого годі й думати. Заспокоєння немає. Небезпека в тому, що бродіння пішло вглиб і неминучий новий вибух. Заведеш промову з селянином поконсерватівнее й чуєш:

«Що ж, тепер розумніший будемо. Даремно сунутися не станемо. Чекаємо війни. Війна неодмінно буде, тоді кінець вам ... Тому що воювати ми не підемо, воюйте самі. Складемо рушниці в козли, і шабаш. Які димократи, мужички, значить, почнемо бити белократов - вас, панів. Всю землю начисто відберемо і платити нічого не будемо ». Висновок поміщика свідчив: «Що робилося в революцію, то робиться і тепер, тільки з" розумом "» 32.

Це був правильний висновок. Після революції 1905 - 1907 рр.. в селі більше не було великих масових селянських виступів. Переважаючий характер мали, так би мовити, первинні форми класового протесту, про які говорив поміщик, - порубки, підпали, потрави, зіткнення з чиновниками-землевпорядниками, місцевими поміщиками і куркулями. Проте спостерігачі, які знали село, в один голос оцінювали ситуацію в ній як вкрай соціально напружену і вибухонебезпечну. Справа тут полягала в революції в умах десятків мільйонів селян, у відмові їх від колишньої патріархальної психології, поштовхом до якого у величезній мірі послужила столипінська аграрна реформа, минала приниженість селянина перед попом, чиновником, паном. Особливо таке умонастрій було характерно для сільської молоді, що не бажала вже більше рахуватися не тільки з місцевою владою, але і з владою «світу» і традиційної владою глави сім'ї. Те, на чому трималася влада в селі століттями, її головні засади, тепер валилося на очах 33.

В.І. Ленін у статті «Що робиться в народництві і що робиться в селі?» Привів уривок з оповідання одного сільського священика, опублікованого в народницькому «Російському багатство» в кінці 1912 р., оповідала про настрої села.

«Така злість виросла в селі, така злість, - писав він, - що, здається, тепер весь повітря насичене нею ... Ніж, дубина, червоний півень. Очевидність безсилля, пекучі, невідомщеною образи, міжусобна боротьба, ненависть без розбору, заздрість до всього благополучного, затишного, маючому ». І перш були заздрість і злість, але люди «вірили ... і знаходили силу терпіти в надії на загробне нагороду. Нині цієї віри вже немає. Нині там віра така: ми - поневолювачі, вони - поневолені »34.

Творці і прихильники нового аграрного курсу могли б заперечити (і такі заперечення робилися), що справа була не в його помилковості, він був правильним, а справа в тому, що не вистачало часу для його реалізації. Потрібно було не вісім-дев'ять років, які відпустила реформі історія, а, скажімо, 20, які просив Столипін, і вона б увінчалася повним успіхом. Війна і революція цьому завадили. Частка істини тут є - з десятиліттями процес став би дійсно необоротним. Крах столипінської реформи був обумовлений головним об'єктивним чинником - тим, що вона проводилася в умовах збереження поміщицького землеволодіння і для збереження цього землеволодіння 35. Поміщицьке землеволодіння і справжній швидкий економічний прогрес села були несумісні. Здійснення другого вимагало в якості неодмінного попередньої умови знищення першого.

В.І. Ленін на підставі простого розрахунку доводив, що за рахунок ліквідації поміщицької землі 10 млн селянських дворів могли збільшити свою землеволодіння рівно вдвічі - з 7 до 15 десятин на двір. Насправді цього не сталося 36.

Після Жовтневої революції розділ поміщицької землі з різних причин: соціальним, демографічним, політичним і іншим - не дав такої надбавки. А потім у ході різкого збільшення числа селянських дворів знову виникла проблема нестачі землі. Так що твердження Шидловського і всього правооктябристское більшості, що розподіл поміщицьких земель селянам нічого не дає, бо прибавка буде в кілька років з'їдена зростанням населення, неначе б виправдалося. Тим не менше це не так. Економічний розвиток села в роки непу показало, що знищення поміщицького землеволодіння виявилося величезної сили оздоровляючі чинником. Основний порок поміщицького землеволодіння полягав навіть не в селянському малоземелля і безземелля, а в тому, що воно непомірним вантажем тиснуло на психологію мужика, сковувало його заповзятливість, привчала до усвідомлення своєї меншовартості, примиряло з безправністю положення - одним словом, культивувало в ньому психологію кнехта, а не фермера 37. Збереження поміщицького стану з його привілеями означало збереження безправного селянського стану з його звичайним правом, волосним судом, владою «світу» і т. д.

У цьому - коріння селянської ненависті до поміщика. Це була найсильніша селянська традиція, йде корінням углиб століть. З покоління в покоління в селянській свідомості панувала одна провідна ідея: земля належить народу, тобто селянству, а не поміщику 38. Вона була дана останньому разом з селянами за військову службу, тобто тимчасово. Тепер цієї служби з землі немає і земля повинна повернутися до тих, хто її обробляє своєю працею. Це, повторюємо, була генеральна ідея селянства, заснована на його історичній пам'яті, і поки вона жила, столипінський аграрний курс мав мало шансів на успіх, що і довела життя.

Отже, перш за все, і це було головним, столипінський аграрний курс провалився політично. Він не змусив селянина забути про поміщицької землі, як розраховували натхненники й автори указу 9 листопада. Більш того, навіть новоспечений реформою кулак, грабуючи общинну землю, тримав у розумі і поміщицьку, як і інші селяни. До того ж він ставав все більш помітним економічним конкурентом поміщика на хлібному ринку, а деколи і політичним, насамперед у земстві. У той же час нова популяція куркулів, «сильних» господарів, про які мріяв Столипін, була недостатньо численна, щоб стати новою масової опорою царизму, складаючи 4 - 5% сільського населення 39.

У силу цих причин селянський рух, що в 1907 р. Пішло на спад, знову стало рости. Самий розпал столипінської хуторізаціі (1909-1914) супроводжувався новим підйомом аграрного руху, яке знову стало широкою хвилею захльостувати країну. У загальному потоці аграрного руху зростала кількість селянських виступів проти реформи. Якщо в 1907 р. Вони становили 4% всіх виступів, то в 1910 р. - вже 41%. Кількість підпалів куркульських господарств за той же час збільшилася з 3 до 42% 40. У Білорусі в 1913 р. в порівнянні з 1907 р. кількість селянських виступів, спрямованих проти реформи і куркулів-хуторян, зросла в 1,8 рази, а число підпалів майна куркулів - в 2 рази 41.

Вперту боротьбу проти вихідців з общини вели і самі громадяни. Селянська боротьба проти виселенців виявлялася і в тиску на них з боку сільських сходок, і в прямих нападах на хутори, в їх підпалах. Як і сьогодні - колгоспні начальники люто переслідують фермерів.

Патріархально-общинні пережитки в свідомості і поведінці селян, погляди на землю як "на дар Божий", який не можна "закріпачувати", грали тоді провідну роль у гальмуванні земельної реформи. Ідея загального переділу поміщицьких і монастирських земель не покидала селян, що підігріваються лівими партіями, вплив яких у роки війни різко зросла. Саме громада в 1917 році поглинула не тільки поміщицькі садиби та землі, а й основну масу хуторів і відрубів.

3.2 Позиція газети «Наша Нива» по відношенню земельну реформу

Проявом білоруського національного руху була діяльність газети «Наша Ніва». За загальнополітичним і соціально-економічних питань видавці газети в період реакції зійшли на ліберально-народницькі позиції. Вирішення цих питань пов'язувалося з реалізацією Маніфесту 17 жовтня, з діяльністю Державної думи, земств.

Найбільше газету турбувало безземелля і малоземелля білоруських селян. Кількість бідняцьких господарств складувало близько 70%. Поміщикам, державі i церкви належали 57,3% всіх земельних угідь. "Наша Нива" стояла на досить прогресивних позиціях, вимагаючи ліквідації поміщицького землеволодіння і передачі землі селянам. Вихід селянського господарства з глухого кута «Наша Нива» певний час бачила в хуторізаціі, організації дешевого кредиту, складів сільськогосподарської техніки, сортового насіння, мінеральних добрив, служби вчених агрономів, землемірів та інженерів, показових хутірських господарств, різних товариств та об'єднань, шкіл, бібліотек.

Навесні 1907 р. після селянських заворушень газета виступила з досить радикальною програмою: "Адказ на бувань, вилиці узяць зямля, Гатов: узяць, дзе випадає i дзе есць зямля, нягледзячи, цi належиць яна та памешчикаў вялiкiх, цi так скарбниці". Через кілька тижнів газета визначала і шлях наділення селян землею: "Усе землi казенния i ўдзельния, манастирскiя, царкоўния i касцельния, а таксамо землi вялiкiх i сяреднiх памешчикаў ... павiнни Биць адабрани без викупу "42.

Варто пригадати, що "Наша Нива" різко виступала проти переселення селян-білорусів у Сибір: "Няхай пані зразумеюць людзi, што ехаць цяпер у Сiбiр - усе роўна, што ў пятлю самому лезцi. Няхай самi ўстримаюцца. Няхай устримаюць цямнейших братоў сваiх "43.

Але особливої ​​уваги заслуговує позиція газети щодо Столипінської аграрної реформи. Спочатку газета активно підтримувала хуторізаціі: "Ми думаємо, што хутари - найлепши паратунак для наша вескi" 44.

Білоруський ідеологи, які об'єдналися навколо тижневика, стояли за більш швидкий розвиток капіталізму в Росії, оскільки в умовах зростання товарного виробництва вільні купівля і продаж землі були необхідною умовою розвитку продуктивних сил у сільському господарстві.

Але, як показало життя, на хутори виділилися тільки 20% селянських дворів. Це не могло ні вплинути на позицію тижневика, яка столу більш стриманою у ставленні до Столипінської аграрної реформи, а потім і зовсім критичною: "Адним словами, з хутароў у цяперашнiх варунках для широкiх мас беднага малазямельнага сялянства карисцi НЕ будз" 45. Така непослідовність газети в захисті інтересів селянства, погойдування між революційно-демократичними і буржуазно-ліберальними вимогами була відображенням двоїстого соціального стану селянства за капіталізму - працівника, якого експлуатували поміщики і капіталісти, і власника, який бажав мати свою землю.

Але в чому не помилялася "Наша Нива", так це у твердженні, що "сам народ коваль своєї частки, а ніхто інший".

ВИСНОВОК

До числа головних своїх справ в Гродненській губернії Столипін відносив земельні справи. У цей час в усіх губерніях Росії створювалися місцеві комітети, покликані подбати про потреби сільськогосподарського виробництва. Був створений такий комітет і в Гродненській губернії. На засіданнях Столипін, будучи його головою, виступав з пропозиціями поліпшення економічних умов губернії взагалі і сільськогосподарської промисловості, зокрема. Важливим завданням при вирішенні даного питання він вважав розселення селян на хутори. Устремління Столипіна не зустрічали явного протидії на засіданнях губернського комітету. На засіданні, крім великих губернських чиновників, а також повітових предводителів дворянства, були запрошені наймогутніші в губернії земельні магнати. Останні відрізнялися одночасно як неприступним шляхетським консерватизмом, так і нестримним прагненням до змін за західноєвропейськими стандартами. Столипін же був прагматиком і намагався завжди враховувати місцеві особливості. Місцеві політичні еліти постійно намагалися надати обговоренню явно політичне забарвлення, на що Столипін негайно реагував і знімав подібні питання з порядку денного. Так на гродненської землі вироблялися і закладалися Столипіним основи найважливіших аграрних перетворень, спрямованих на те, щоб селянин став господарем своєї землі. Робота в губернському комітеті, тісне політичне спілкування з усіма категоріями хліборобів зробили для Столипіна зрозумілими потреби сільських господарств не тільки Гродненщини, а й усієї країни.

Особливої ​​уваги заслуговує обговорення аграрного проекту Столипіна в III державній Думі і Державній Раді представниками шести західних губерній. Окремою політичною групою виділялися депутати складали польсько-литовсько-білоруське коло. Це були польські поміщики проживали у західному краї, їх ще називають білоруські поляки. Позиція кола не завжди співпадала з позицією депутатів від Королівства Польського, що виділяло депутатів західних губерній в окрему політичну групу. Зокрема щодо земельного питання обговорювалося в III думі думки представників кола і польських депутатів розійшлися. Досить несподівано висловилися з приводу земельної реформи селянські депутати від білоруських губерній. Надії уряду на повну підтримку селян аграрної реформи не здійснилися.

Економічний курс столипінського кабінету загострив протиріччя як між урядом і суспільством, вірніше - з частиною його, так і всередині правлячої еліти. Реалізація цього курсу не влаштовувала поміщицькі кола, оскільки реформи безпосередньо зачіпали їх інтереси. Ліворадикальні сили бачили, що реформи звужували можливості революційної перспективи. Лібералів не влаштовувала спроба поєднати представницький лад з самодержавством, що вело, на їхню думку, до звуження завойованих демократичних свобод. Селяни бачили в реформі подвійне зло, вона не тільки зберегла поміщицьке землеволодіння, а й зробила революцію в умах, що проявилася у відмові від колишньої патріархальної психології. Йшла до минулого приниженість селянина перед попом, чиновником, паном. Особливо таке умонастрій було характерно для сільської молоді, що не бажала вже більше рахуватися не тільки з місцевою владою, але і з владою «світу» і традиційної владою глави сім'ї. Те, на чому трималася влада в селі століттями, її головні засади, тепер валилося на очах. «Наша Нива» стояла на ліберально-народницьких позиціях і виражала інтереси білоруського національного руху. Спочатку газета підтримувала плани Столипінської аграрної реформи, але незабаром позиція «Нашої Ниви» кардинально змінилася. Така непослідовність газети в захисті інтересів селянства, була відображенням двоїстого соціального стану селянства за капіталізму - працівника, якого експлуатували поміщики і капіталісти, і власника, який бажав мати свою землю.

Отже, можна стверджувати, що позиція представників західних губерній до аграрних перетворень П. А. Столипіна не була однозначною. Вона відрізнялася від ставлення до реформи в інших частинах Російської імперії і мала свої місцеві особливості.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. в Аврех А.Я. П.А. Столипін і доля реформ в Росії. М.: Політвидав, 1991. с. 286.

 2. Войніловіч Е. Спогади. Переклад з польської. Мн., 2007. з 380.

 3. Гістория беларускай РСР, Т. 2

 4. Державна Дума. Скликання 3-й. Стенографічні звіти. Сесія IV. СПб. 1908-1912.

 5. в Довнар-Запольський М.В. Народне господарство Білорусі 1861-1914 рр.. Мн.: Держплан УРСР. 1926. С.240

 6. в Житко А.П. Дворянство Білорусі періоду капіталізму. 1861 - 1914 рр.. М. 2003. С.233

 7. Забавський М.М. Російська Державна дума в суспільно-політичному житті Білорусі (1906 - 1917 рр..). М. 1999. С.212

 8. Історія СРСР. З найдавніших часів до наших днів, т. 6, с. 509.

 9. Ковальченко І.Д. Столипінська аграрна реформа (Міфи і реальність) / / Історія СРСР, № 2. М., 1991

 10. Кузнєцов І. Великий реформатор. / / Білоруська ділова газета. - 18 лютого 2000

 11. Липинський Л.П. Розвиток капіталізма.в сільському господарстві Білорусі. Мн. 1971. С.238

 12. Липинський Л.П. Столипінська аграрна реформа в Білорусії. Мн.: БДУ, 1978. с.224

 13. Ленін В.І. Повна. зібр. соч. Т. 17. С. 41; Т. 14. С. 145

 14. Наша Нива. 1907. № 22, 23, 30, 32, 33

 15. Наша Нива. 1908. № 7. 28 серпня

 16. Наша Нива. 1911. № 1. 6 січня.

 17. Наша Нива. 1913. № 2. 10 січня.

 1. Потреби села по роботах комітетів про потреби сільськогосподарської промисловості. Збірник статей під ред. Мілюкова П. М. Т. I. СПБ., 1904.

 2. Кузнєцов І. Великий реформатор. / / Білоруська ділова газета. - 18 лютого 2000

 3. Пешехонов А.В. Земельні потреби села і основні завдання аграрної реформи / / Російське багатство. 1906. № 2.

 4. Панютіч В.П., Соціально-економічний розвиток білоруського села в 1861 - 1900 рр.. М. 1990. С.375

 5. Самсонова Т.М., Татарніков С.М. Столипінська концепція до правової держави / / Соціально-політичний журнал. 1992. № 6.

 6. Смалянчук А.Ф. Паміж краевасцю І нациянальнай ідеяй. Польскі рух на білоруських І літоўскіх землях, Гродна: ГрДУ, 2001. с.322.

 7. Черепиця В.М., П. А. Столипін гродненський губернатор / / Православний вісник, № 2 - 3. Гродно, 1998.

 8. Черепиця В.М. Не втратити сполучну нитку: Історія Гродненщини ХIХ-ХХ століть у подіях та постатях (дослідження, документи, коментарі). Гродно: ГрГУ, 2003. c.420

1 Черепиця В.М. П. А. Столипін гродненський губернатор / / Православний вісник, № 2 - 3. Гродно, 1998.

2 Черепиця В.М. ... Не втратити сполучну нитку: Історія Гродненщини ХІХ-ХХ

століть у подіях та постатях (дослідження, документи, коментарі). Гродно: ГрГУ, 2003. С.24.

3 Житко А.П. Дворянство Білорусі періоду капіталізму. 1861 - 1914 рр.. М. 2003. С.33

4 Черепиця В.М. ... Не втратити сполучну нитку: Історія Гродненщини ХІХ-ХХ

століть у подіях та постатях (дослідження, документи, коментарі). Гродно: ГрГУ, 2003. С.28.

5 Там же. С.32.

6 Кузнєцов І. Великий реформатор. / / Білоруська ділова газета. - 18 лютого 2000 С.10.

7 Черепиця В.М. Нариси історії православної церкви на Гродненщині. Часть.1. Гродно: ГрГУ, 2000. С.29.

8 Черепиця В.М. Нариси історії православної церкви на Гродненщині. Часть.1. Гродно: ГрГУ, 2000. С.33.

9 Черепиця В.М. ... Не втратити сполучну нитку: Історія Гродненщини ХІХ-ХХ

століть у подіях та постатях (дослідження, документи, коментарі). Гродно: ГрГУ, 2003. С.38.

10 Черепиця В.М. Не втратити сполучну нитку: Історія Гродненщини ХIХ-ХХ століть у подіях та постатях (дослідження, документи, коментарі). Гродно: ГрГУ, 2003. C .42.

11 Потреби села по роботах комітетів про потреби сільськогосподарської промисловості. Збірник статей під ред. Мілюкова П. М. Т. I. СПБ., 1904. С.3-4.

12 П.А. Столипін. Думські мови. М., 1990. С.11.

13 Наша Нива. 1907. № 22, 23, 30, 32, 33

14 Смалянчук А.Ф. Паміж краевасцю І нациянальнай ідеяй. Польскі рух на білоруських І літоўскіх землях. Гродна: ГрДУ, 2001. С.132

15Смалянчук А.Ф. Паміж краевасцю І нациянальнай ідеяй. Польскі рух на білоруських І літоўскіх землях. Гродна: ГрДУ, 2001. С.141.

16 Там же С.135.

17 Войніловіч Е. Спогади. Переклад з польської. Мн., 2007. С.58.

18 Войніловіч Е. Спогади. Переклад з польської. Мн., 2007. С.84

19 Довнар-Запольський М.В. Народне господарство Білорусі 1861-1914 рр.. - Мн.: Держплан УРСР. 1926. С.24

20 Смалянчук А.Ф. Паміж краевасцю І нациянальнай ідеяй. Польскі рух на білоруських І літоўскіх землях, Гродна: ГрДУ, 2001. С.156.

21 Пешехонов А.В. Земельні потреби села і основні завдання аграрної реформи / / Російське багатство. 1906. № 2.

22 Аврех А.Я. П.А. Столипін і доля реформ в Росії. М.: Політвидав, 1991.С. 86

23 Там же С.78.

24 Аврех А.Я. П.А. Столипін і доля реформ в Росії. М.: Політвидав, 1991. С. 83.

25 Там же С.92

26 Державна Дума. Скликання 3-й. Стенографічні звіти. Сесія I - V. СПб. 1908-1912.

27 Ленін В.І. Повна. зібр. соч. Т. 14. С. 145

28 Державна Дума. Скликання 3-й. Стенографічні звіти. Сесія I - V. СПб. 1908-1912.

29 Державна Дума. Скликання 3-й. Стенографічні звіти. Сесія I - V. СПб. 1908-1912.

30 Самсонова Т.М., Татарніков С.М. Столипінська концепція до правової держави / / Соціально-політичний журнал. 1992. № 6.

31 Ковальченко І.Д. Столипінська аграрна реформа (Міфи і реальність) / / Історія СРСР, № 2. М., 1991.

32 Аврех А.Я. П.А. Столипін і доля реформ в Росії. М.: Політвидав, 1991. С. 124.

33 Пешехонов А.В. Земельні потреби села і основні завдання аграрної реформи / / Російське багатство. 1906. № 2.

34 Аврех А.Я. П.А. Столипін і доля реформ в Росії. М.: Політвидав, 1991. С. 134.

35 Липинський Л.П. Розвиток капіталізма.в сільському господарстві Білорусі. Мн. 1971. С.23

36 Ленін В.І. Повна. зібр. соч. Т. 17. С. 41

37 Ковальченко І.Д. Столипінська аграрна реформа (Міфи і реальність) / / Історія СРСР, № 2. М., 1991

38 Панютіч В.П., Соціально-економічний розвиток білоруського села в 1861 - 1900 рр.. М. 1990. С.67

39 Липинський Л.П. Столипінська аграрна реформа в Білорусії. Мн.: БДУ, 1978. с.24.

40 Історія СРСР. З найдавніших часів до наших днів, т. 6, С. 368.

41 Гістория беларускай РСР, т. 2, С. 76.

42 Наша Нива. 1908. № 7. 28 серпня

43 Липинський Л.П. Столипінська аграрна реформа в Білорусії. Мн.: БДУ, 1978. С.56.

44 Наша Нива. 1911. № 1. 6 січня.

45 Наша Нива. 1913. № 2. 10 січня.

42


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Курсова
168.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Нормативна база аграрної реформи Столипіна
Зміст аграрної реформи ПА Столипіна і її наслідки
Історіографія Столипінської аграрної реформи в Білорусі
Доля столипінської аграрної реформи
Вплив столипінської аграрної реформи на соціально економічний розв
Аналіз економічних і соціальних результатів аграрної реформи на Далекому Сході
Реформи Столипіна
Реформи Столипіна 2
Реформи ПА Столипіна
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru