Спрощена система оподаткування 11

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

3
Спрощена система оподаткування застосовується організаціями та індивідуальними підприємцями поряд із загальною системою оподаткування, передбаченої законодавством Російської Федерації про податки і збори.
Перехід до спрощеної системи оподаткування або повернення до загального
режиму оподаткування здійснюється і індивідуальними підприємцями добровільно в порядку, передбаченому Податковим кодексом.
Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає заміну сплати податку на прибуток організацій, податку на додану вартість, податку з продажів, податку на майно організацій і єдиного соціального податку сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за податковий період.
Застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями передбачає заміну сплати податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності), податку на додану вартість, податку з продажів, податку на майно (щодо майна, використовуваного для здійснення підприємницької діяльності) та єдиного соціального податку з доходів, отриманих від підприємницької діяльності, а так само виплат і інших винагород, нарахованих ними на користь фізичних осіб, сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності за податковий період.
Організації та індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства Російської Федерації.
Інші податки, не перераховані вище, сплачуються організаціями та індивідуальними підприємцями, що застосовують спрощену систему оподаткування, відповідно до загального режиму оподаткування.
Для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, зберігаються діючі порядок ведення касових операцій і порядок подання статистичної звітності.
Організації та індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, не звільняються від виконання обов'язків податкових агентів, передбачених НК РФ.
Платники податків. Платниками податків визнаються організації та індивідуальні підприємці, які перейшли на спрощену систему оподаткування і застосовують її в установленому порядку.
Організація має право перейти на спрощену систему оподаткування, якщо за підсумками дев'яти місяців того року, в якому організація подає заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, дохід від реалізації не перевищив 11 млн руб. (Без урахування ПДВ та податку з продажів).
Не в праві застосовувати спрощену систему оподаткування:
· Організації, що мають філії та представництва;
· Банки;
4
· Страховики;
· Недержавні пенсійні фонди;
· Інвестиційні фонди;
· Професійні учасники ринку цінних паперів;
· Ломбарди;
· Організації та індивідуальні підприємці, що займаються виробництвом підакцизних товарів, а також видобутком та реалізацією корисних копалин, за винятком загальнопоширених корисних копалин;
· Організації та індивідуальні підприємці, що займаються гральним бізнесом;
· Нотаріуси, які займаються приватною практикою;
· Організації та індивідуальні підприємці, що є учасниками угод про розподіл продукції;
· Організації та індивідуальні підприємці, перекладені на систему оподаткування у вигляді єдиного податку на тимчасовий дохід для окремих видів діяльності;
· Організації та індивідуальні підприємці, перекладені на систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок);
· Організації в яких частка безпосередньої участі інших організацій становить більше 25%. Дане обмеження не поширюється на організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їх працівників становить не менше 50%, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25%;
· Організації та індивідуальні підприємці, середня чисельність працівників яких за податковий (звітний) період перевищує 100 осіб;
· Організації, у яких вартість майна, що амортизується, що знаходиться у їх власності, перевищує 100 млн руб.
Порядок і умови початку та припинення застосування спрощеної системи оподаткування. Організації та індивідуальні підприємці, які виявили бажання перейти на спрощену систему оподаткування, подають у період з 1 жовтня по 30 листопада року, що передує року, починаючи з якого платники податків переходять на спрощену систему оподаткування, до податкового органу за місцем свого знаходження (місцем проживання) заяву. При цьому організації у заяві про перехід на спрощену систему оподаткування повідомляють про розмір доходів за дев'ять місяців поточного року.
   Новостворені організації і знову зареєстровані індивідуальні
5
підприємці, які виявили бажання перейти на спрощену систему оподаткування, має право подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування одночасно з подачею заяви про взяття на облік у податкових органах. У цьому випадку організації та індивідуальні підприємці мають право застосовувати спрощену систему оподаткування в поточному календарному році з моменту створення організації або з моменту реєстрації фізичної особи як індивідуального підприємця.
Платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, не вправі до закінчення податкового періоду перейти на загальний режим оподаткування.
Якщо за підсумками податкового (звітного) періоду дохід платника податків перевищить 15 млн руб. або вартість майна, що амортизується, що знаходиться у власності платника податків-організації, перевищить 100 млн руб., такий платник податків вважається перейшло на загальний режим оподаткування з початку того кварталу, в якому було допущено перевищення.
При цьому суми податків, що підлягають сплаті при використанні загального режиму оподаткування, обчислюються і сплачуються в прядки, передбаченому законодавством Російської Федерації про податки і збори для новостворених організацій або знову зареєстрованих індивідуальних підприємців.
Платники податку звільняються від сплати передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори щомісячних авансових платежів протягом того кварталу, в якому вони перейшли на загальний режим оподаткування.
Платник податків зобов'язаний повідомити в податковий орган переході на загальний режим оподаткування протягом 15 днів після закінчення звітного (податкового) періоду, в якому його дохід перевищив встановлені обмеження.
Платник податків, який застосовує спрощену систему оподаткування, мають право перейти на загальний режим оподаткування з початку календарного року, повідомивши про це податковий орган не пізніше 15 січня року, в якому він припускає перейти на загальний режим оподаткування.
Платник податків, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальний режим оподаткування, має право знову перейти на спрощену систему оподаткування не раніше ніж через два роки після того, як він втратив право на застосування спрощеної системи оподаткування.
Об'єкти оподаткування. Об'єктом оподаткування визнаються:
· Доходи;
· Доходи, зменшені на величину витрат.
Об'єкт оподаткування вибирається самим платником податків і не може змінюватися ним протягом усього терміну застосування спрощеної системи оподаткування.
Порядок визначення доходів. Організації при визначенні об'єкта оподаткування враховують такі доходи:
6
· Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), реалізації майна та майнових прав;
· Позареалізаційні доходи.
Індивідуальні підприємці при визначенні об'єкта оподаткування враховують доходи, отримані від підприємницької діяльності.
Порядок визначення витрат. При визначенні об'єкта оподаткування платник податків зменшує отримані доходи на такі витрати.
1. Витрати на придбання основних засобів. Такі витрати приймаються у наступному порядку:
Щодо основних засобів:
А) придбаних в період застосування спрощеної системи оподаткування, - у момент введення їх в експлуатацію;
Б) стосовно основних засобів, придбаних платником податку до переходу на спрощену систему оподаткування, вартість основних засобів включається до витрат на їх придбання в наступному порядку:
- Щодо основних засобів з терміном корисного використання до трьох років включно - протягом одного року застосування спрощеної системи оподаткування;
- Щодо основних засобів з терміном корисного використання від трьох до 15 років включно: протягом першого року застосування спрощеної системи оподаткування - 50% вартості, другого року - 30% вартості і третього року - 20% вартості;
- Щодо основних засобів з терміном корисного використання понад 15 років - протягом 10 років застосування спрощеної системи оподаткування рівними частками від вартості основних засобів.
Протягом податкового періоду витрати приймаються по звітних періодах рівними частками. Вартість основних засобів приймається рівною залишкової вартості цього майна на момент переходу на спрощену систему оподаткування.
При визначенні термінів корисного використання основних засобів слід керуватися Класифікацією основних засобів, що включаються в амортизаційні групи. Для тих видів основних засобів, які не вказані в Класифікації, терміни їх корисного використання встановлюються платником податку згідно з технічними умовами та рекомендаціями організацій-виробників.
У разі реалізації (передачі) основних засобів, придбаних після переходу на спрощену систему оподаткування, до закінчення трьох років з моменту їх придбання (щодо основних засобів з терміном корисного використання більше 15 років - до закінчення 10 років з моменту їх придбання) платник податків зобов'язаний перерахувати податкову базу за весь період користування такими основними засобами з моменту їх придбання до дати реалізації (передачі) з урахуванням положення гл. 25 НК РФ і сплатити додаткову суму податку та пені.
7
2. Витрати на придбання нематеріальних активів.
3. Витрати на ремонт основних засобів (у тому числі орендованих).
4. Орендні (лізингові) платежі за орендоване (прийняте у лізинг) майно.
5. Матеріальні витрати.
6. Витрати на оплату праці.
7. Витрати на обов'язкове страхування працівників і майна, включаючи Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, вироблених у відповідність до законодавства РФ.
8. Суми ПДВ за об'єктом придбання товарів (робіт, послуг).
9. Відсотки, що сплачуються за надання в користування грошових коштів (кредитів, позик), а також витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями.
10. Витрати на забезпечення пожежної безпеки платника податку відповідно до законодавства РФ, витрати на послуги з охорони майна, обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, на придбання послуг пожежної охорони та інших послуг охоронної діяльності.
11. Орендні платежі за орендоване майно.
12. Витрати на утримання службового транспорту, а також витрати на компенсацію за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів і мотоциклів у межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
13. Витрати на відрядження, зокрема на:
- Проїзд працівника до місця відрядження і назад до місця постійної роботи;
- Наймання житлового приміщення. За цією статтею витрат підлягають відшкодуванню також витрати працівника на оплату додаткових послуг, що надаються у готелях (за винятком витрат на обслуговування в барах і ресторанах, витрат на обслуговування в номері, витрат за користування рекреаційно-оздоровчими об'єктами);
- Добові або польове забезпечення у межах норм, затверджуваних Урядом РФ;
- Оформлення чи видачу віз, паспортів, ваучерів, запрошень чи інших аналогічних документів;
- Консульські, аеродромні збори, збори за право в'їзду, проходу, транзиту автомобільного та іншого транспорту, за користування морськими каналами, іншими подібними спорудами та інші аналогічні платежі і збори.
14. Плата державному або приватному нотаріусу за нотаріальне оформлення
8
15. документів. Такі витрати приймаються в межах тарифів, затверджених у встановленому порядку.
16. Витрати на аудиторські послуги.
17. Витрати на публікацію бухгалтерської звітності, а також на публікацію і інше розкриття інформації, якщо законодавством РФ на платника податків покладено обов'язок здійснювати їх публікацію.
18. Витрати на канцелярські товари.
19. Витрати на поштові, телефонні, телеграфні та інші подібні послуги, витрати на оплату послуг зв'язку.
20. Витрати, пов'язані з придбанням права на використання програм для ЕОМ, оновлення програм і баз даних.
21. Витрати на рекламу.
22. Витрати на підготовку і освоєння нових виробництв, цехів і агрегатів.
Порядок визнання доходів і витрат.
1. Датою отримання доходів визнається день надходження коштів на рахунки в банках або в касу, отримання іншого майна (робіт, послуг) або майнових прав (касовий метод).
2. Витратами платників податків визнаються витрати після їх фактичної оплати.
Витрати на придбання основних засобів, що обліковуються в установленому порядку, відображаються в останній день звітного (податкового) періоду.
Податкова база. У разі якщо об'єктом оподаткування є доходи організації або індивідуального підприємця, податковою базою визнається грошове вираження доходів. Якщо об'єктом оподаткування є доходи, зменшених на величину витрат, податковою базою визнається грошове вираження доходів, зменшену на величину витрат.
Доходи, отримані в натуральній формі, враховуються за ринковими цінами.
Платник податків, який застосовує в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат, має право на виплату мінімальної податку у порядку, передбаченому НК РФ.
Сума мінімального податку обчислюється у розмірі 1% податкової бази, якою є доходи. Мінімальний податок сплачується у разі, якщо сума обчисленого в загальному порядку податку менше суми обчисленого мінімального податку.
Платник податків має право зменшити податкову базу на суму збитку, отриманого за підсумками попередніх податкових періодів, в яких платник податків застосовував спрощену систему оподаткування і використовував в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат. При цьому під збитками розуміється перевищення витрат над доходами. Зазначений збиток не може зменшувати податкову базу більш ніж на 30%. Частина, що залишилася може бути перенесена на наступні податкові періоди, але не більше ніж на 10 податкових періодів.
9
Збиток, отриманий при застосуванні загального режиму оподаткування, не враховується при переході на спрощену систему оподаткування.
Податковий і звітний період. Податковим періодом визнається календарний рік, звітними періодами зізнаються 1 квартал, півріччя, дев'ять місяців календарного року.
Податкові ставки. Якщо об'єктом оподаткування є доходи, то податкова ставка встановлюється в розмірі 6%.
Якщо об'єктом оподаткування є доходи, зменшені на величину витрат, то податкова ставка встановлюється у розмірі 15%.
Приклад:
Індивідуальний підприємець вибрав об'єкт оподаткування у вигляді доходів, зменшених на величину витрат. Сума доходів від реалізації та позареалізаційних доходів за звітний період склала 100000 крб., А сума витрат - 98000 руб. Податкова база дорівнює 2000 крб. (100000 - 98000). Єдиний податок розраховується в сумі 300 руб. (2000 * 15%).
Згідно НК РФ, мінімальний податок сплачується у разі, коли сума обчисленого в загальному порядку податку менше суми обчисленого мінімального податку. Таким чином, платник податків щоквартально повинен контролювати ці дві суми.
Отже, він розраховує суму мінімального податку від величини отриманих доходів: 100000 * 1% = 1000 руб.
Сума мінімального податку виявилася більше суми звичайного податку, отже, сплатити до бюджету слід податок у розмірі 1000 руб
Суму різниці між сплаченим податком і мінімальним звичайним податком платник податків має право зарахувати в наступні податкові періоди. Ця різниця може бути включена у витрати при обчисленні податкової бази в наступному році. У нашому прикладі така різниця складе 700 руб. (1000 - 300).
Порядок обчислення і сплати податку. Податок обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази. Сума податку за наслідками податкового періоду визначається платником податків.
Сума податку (квартальних авансових платежів з податку), обчислена за податковий (звітний) період, зменшується платниками податків на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, що сплачуються за цей же період відповідно до законодавства РФ. При цьому сума податку не може бути зменшена більш ніж на 50%.
Сплачені авансові платежі з податку зараховуються в рахунок сплати податку за наслідками податкового періоду.
Приклад:
Організація перейшла на спрощену систему оподаткування і використовує в якості об'єкта оподаткування отриманий дохід. Сума доходів за 1 квартал
 
 
 
 
10
склала 120000 руб., а за півріччя - 310000 крб. За відповідні періоди
сплачені страхові внески на обов'язкове страхування в розмірі 8400 руб. і 17400 руб.
Авансовий платіж по єдиному податку за 1 квартал дорівнює:
120000 руб. * 6% = 7200 руб.
Сума квартального авансового платежу не може бути зменшена більш ніж на 50%:
7200 руб. * 50% = 3600 руб.
Таким чином організація має сплатити податок за підсумками 1 кварталу в сумі 3600руб. (7200 - 3600)
Витрати на обов'язкове пенсійне страхування залишаються частково не зарахованими: 8400 руб - 3600 руб. = 4800 руб.
Авансовий платіж по єдиному податку за півріччя дорівнює:
310000 руб. * 6% = 18600 руб.
Він може бути зменшений не більше ніж на 50%:
18600 руб. * 50% = 9300 руб.
У той же час сума страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування за півріччя склала 17400 руб. Отже, до сплати в бюджет за півріччя належить 9300 крб. (18600 - 9300). При цьому необхідно врахувати квартальний авансовий платіж, сплачений за 1 квартал. Тому сума єдиного податку до сплати за півріччя складе 5700 руб. (9300 - 3600). Частину витрат на обов'язкове страхування при цьому не зараховується.
Податкові декларації за наслідками податкового періоду, подаються не пізніше 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом, за підсумками звітного періоду - не пізніше 25 днів з дня закінчення відповідного звітного періоду.
Суми зараховуються на рахунки органів федерального казначейства для їх подальшого розподілу в бюджети всіх рівнів.
Податковий облік. Платники податків зобов'язані вести податковий облік показників своєї діяльності, необхідних для обчислення податкової бази та суми податку, на підставі книги обліку доходів і витрат. Форма книги обліку доходів
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
38.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування 13
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування 6
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування 2
© Усі права захищені
написати до нас