додати матеріал


Спрощена система оподаткування 10

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

спрощена система оподаткування Введення. правове регулювання
Для спрощення порядку оподаткування організацій і індивідуальних підприємців і створення сприятливих умов щодо здійснення підприємницької діяльності 9 березня 2007 Указом Президента Республіки Білорусь від 9 березня 2007 р. № 119 "Про спрощену систему оподаткування" було затверджено Положення про спрощену систему оподаткування (зі зм. і доп. станом на 01.05.2008) (далі - Указ № 119, Положення про ССО).
Робота організацій, які перейшли з 1 липня 2007 року відповідно до Указу № 119 на спрощену систему оподаткування, показала, що при веденні бухгалтерського обліку за спрощеною системою оподаткування (далі - ССО) праця бухгалтера істотно полегшився і спростився:
- Чітко регламентована Указом № 119 податкова база виключає можливість іншого тлумачення термінів і визначень, а також можливість помилок при визначенні валової виручки і валового доходу;
- Можливі помилки при визначенні собівартості не впливають на величину податкової бази і, отже, на величину податку при УСН. Таким чином ліквідовується можливість появи штрафних санкцій;
- При УСН організації, які є платниками ПДВ, обчислюють і сплачують два податки, а не є платниками ПДВ обчислюють і сплачують один податок. Відповідно, до податкових органів представляються дві або одна податкові декларації на місяць;
- Для організацій середньою чисельністю до 15 осіб статистична звітність скоротилася до одного квартального і двох-трьох річних звітів: форми 1-МП "Квартальний звіт про фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва", форми 6-т (кадри) "Звіт про чисельність, склад та професійне навчання кадрів "(річна), форми 7-ТВН" Звіт про чисельність потерпілих при нещасних випадках на виробництві та професійні захворювання "(річна) та форми 1-реклама" Звіт про надання послуг в галузі реклами "(річна, для організацій , основним видом діяльності яких є виробництво та (або) розміщення (розповсюдження) реклами);
- При автоматизованому бухгалтерському обліку програма з ССО прикріплюється до існуючого ліцензійним продукту, вартість програми ССО невелика і не вимагає від бухгалтера додаткового навчання. Бухгалтерський облік ведеться у звичайній бухгалтерській програмі, прикріплена програма за спрощеною системою формує всі необхідні відомості і податкові декларації (одну або дві в місяць) автоматично;
- Сумарна податкове навантаження для організацій і індивідуальних підприємців, що займаються наданням послуг або випускають продукцію з низькою матеріаломісткістю (з "низьким" вхідним ПДВ) або високою рентабельністю, виявилася нижче, ніж при звичайній системі оподаткування;
- З 1 січня 2008 року до організаціям та індивідуальним підприємцям, що застосовують УСН і веде облік у книзі обліку доходів і витрат, Указом Президента Республіки Білорусь від 30.12.2007 № 694 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Білорусь від 19 травня 1999 № 285 "скасована вимога подання до органів ціноутворення економічного обгрунтування підвищення відпускних цін і тарифів на вироблені ними товари, роботи, послуги (за винятком медичних послуг); а також скасована реєстрація цін і тарифів (у разі їх зміни) у порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь;
- Бухгалтерська звітність організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують УСН і провідних бухгалтерський облік, складається з:
· Бухгалтерського балансу (форма 1);
· Звіту про прибутки і збитки (форма 2);
· Пояснювальної записки.
Умови застосування спрощеної системи оподаткування
Відповідно до п. 2 Положення про ССО не має права застосовувати спрощену систему оподаткування:
1. Організації та індивідуальні підприємці:
виробляють підакцизні товари;
виробляють та (або) реалізують ювелірні вироби з дорогоцінних металів і (або) дорогоцінного каміння;
займаються гральним бізнесом;
здійснюють:
· Лотерейну діяльність;
· Туристичну діяльність;
· Професійну діяльність на ринку цінних паперів;
· Діяльність в рамках простого товариства та (або) господарської групи;
· Діяльність в якості резидентів вільних економічних зон або Парку високих технологій.
2. Організації, які здійснюють:
· Ріелтерську діяльність;
· Страхову діяльність (страхові організації, в тому числі товариства взаємного страхування, страхові брокери, об'єднання страховиків);
· Банківську діяльність (банки та небанківські кредитно-фінансові організації).
3. Організації, що виробляють сільськогосподарську продукцію і сплачують єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції.
4. Індивідуальні підприємці в частині діяльності, за якою сплачується єдиний податок з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб.
Організації та індивідуальні підприємці, які не перераховані у вищевказаному переліку, має право застосовувати спрощену систему оподаткування при одночасному дотриманні наступних критеріїв середньої чисельності працівників і валовий виручки протягом дев'яти місяців року, що передував року, з якого претендують на її застосування:
Варіант 1
Організації з середньою чисельністю працівників за кожен місяць, не перевищує 15 осіб, та індивідуальні підприємці, якщо розмір їх валовий виручки становить:
не більше 450 млн руб.;
понад 450 млн руб., але не більше 1500 млн руб.
Варіант 2
Організації з середньою чисельністю працівників за кожен місяць понад 15 до 100 осіб включно, якщо розмір їх валової виручки не перевищив 1500 млн руб.
Указ № 119, в свою чергу, конкретизує розшифровку терміну: під середньою чисельністю працівників за кожен місяць розуміється спискова чисельність співробітників організації, включаючи кількість зовнішніх сумісників та осіб, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами, а також працівників у філіях, представництвах чи інших відокремлених підрозділах організацій.
Слід звернути увагу на особливість терміна "середня чисельність", що відрізняється від термінів середньоспискової і облікової чисельності. Розрахунок середньої чисельності проводиться відповідно до глави 3 Інструкції щодо заповнення форм державної статистичної звітності з праці, затвердженої постановою Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 17.09.2001 № 80 (зі зм. І доп. Станом на 26.01.2008).
Слід також звернути увагу на п. 5 Положення про ССО, де встановлено, що розміри валової виручки, зазначені в цьому Положенні, щорічно індексуються відповідно до Закону Республіки Білорусь про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік.
Приклад
Суми 450 млн. руб. і 1500 млн. руб. - Це валовий виторг за 2006 рік, яка вказувалась організаціями, що переходять на ССО в 2007 році.
Організації, що переходять на ССО з 1 січня 2008 року, індексували виручку на 6,5%, тобто критеріями була валова виручка 479,25 млн. руб. і 1 597,5 млн. руб.
Організації, що переходять на ССО з 1 січня 2009 року, індексують валову виручку також на 6,5%:
479,25 млн. руб. Ч 1,065 = 510,4 млн. руб. і
1 597,5 млн. руб. Ч 1,065 млн. руб. = 1 701,34 млн. руб.
Обов'язки платника, що застосовує ССО
Для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують УСН:
1. Зберігається загальний порядок сплати:
податків, зборів (зборів), що справляються при ввезенні (вивезенні) товарів на митну територію Республіки Білорусь;
державного мита;
офшорного збору;
гербового збору;
податку на доходи від операцій з цінними паперами;
податку на придбання автомобільних транспортних засобів;
обов'язкових страхових внесків та інших платежів до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь;
прибуткового податку при виплаті заробітної плати та інших доходів, нарахованих фізичним особам у порядку, встановленому законодавством;
податку на доходи іноземних юридичних осіб, які не здійснюють діяльність через постійних представників;
податку на додану вартість, за винятком організацій і індивідуальних підприємців, які використовують в якості податкової бази валовий дохід (критерії - середня чисельність до 5 осіб, річний валовий дохід до 600 млн. крб.), а також організацій і індивідуальних підприємців з середньою чисельністю до 15 людина і валовий виручкою не більше 450 млн. руб. за 9 місяців попереднього року. (Суми валової виручки і валового доходу вказані без індексації.)
У разі зміни чинного законодавства даний перелік може бути змінений.
2. Центральні та комунальні унітарні підприємства, майно яких перебуває на праві господарського ведення, господарські товариства, у відношенні яких Республіка Білорусь або її адміністративно-територіальна одиниця, володіючи акціями (частками у статутних фондах) або іншим, що не суперечить законодавству чином, може визначати рішення, що приймаються цими господарськими товариствами, при спрощеній системі оподаткування не звільняються від перерахування відповідно до законодавства частину прибутку (доходу) до бюджету.
3. Чи сплачується податок при спрощеній системі оподаткування, обчислений як добуток податкової бази на ставку податку.
Термін подання податкової декларації з ССО - не пізніше 20-го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом;
Сплата податку за ССО до бюджету проводиться не пізніше 22-го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом.
Тобто терміни подання декларації та сплати податку такі ж, як і при звичайному оподаткуванні.
Об'єкт оподаткування, податковий період, податкова база, ставки податку при УСН
Об'єктом оподаткування згідно з п. 9 Положення про ССО визнається здійснення підприємницької діяльності на території Республіки Білорусь.
Податковим періодом є календарний місяць.
Податковою базою визнається валова виручка, що визначається як сума виручки, отримана за податковий період організаціями та індивідуальними підприємцями від:
· Реалізації товарів (робіт, послуг);
· Майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності;
· Доходів від позареалізаційних операцій.
Поняття "виручка від реалізації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності" полягає в наступному:
1) майновими правами визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, в тому числі права, які є складовими частинами права власності (володіння, користування, розпорядження), а також інші специфічні права (право на здійснення діяльності, використання природних ресурсів і т. п.) та права вимоги;
2) об'єкти інтелектуальної власності, як випливає із ст. 980 Цивільного Кодексу Республіки Білорусь (далі - ГК), - це результати творчої діяльності людини та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб.
Своєрідність об'єктів інтелектуальної власності у тому, що вони є нематеріальними об'єктами, результатом духовної творчості людей і безпосередньо не пов'язані з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому вони виражені. з цієї точки зору до них обмежено застосовуються положення ст. 424 ГК, відповідно до яких за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язана передати майно (річ, товар), а в нашому випадку майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язаний прийняти це майно (майнові права на об'єкт інтелектуальної власності) і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
До доходів від позареалізаційних операцій відносяться доходи, що включаються у відповідності з законодавством до складу доходів від позареалізаційних операцій при обчисленні податку на прибуток і прибуткового податку з фізичних осіб.
Перелік позареалізаційних доходів, що включаються до податкової бази, визначено Законом Республіки Білорусь від 22.12.1991 № 1330-XII "Про податки на доходи і прибуток" (з ізм. І доп. Станом на 01.01.2008).
У валову виручку не включається:
· Виручка від продажу іноземної валюти;
· Виручка індивідуальних підприємців від реалізації товарів (робіт, послуг) за діяльності, що підлягає оподаткуванню єдиним податком з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб.
До податкової бази не включаються суми податку на додану вартість, що сплачується з виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності відповідно до законодавства, - для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують УСН із сплатою ПДВ.
Крім того, згідно з п. 10 Положення про ССО організації з середньою чисельністю працівників за кожен місяць, не перевищує 5 осіб, і індивідуальні підприємці, валова виручка яких не перевищує 600 млн руб. на рік, що займаються роздрібною торгівлею і (або) надають послуги громадського харчування, має право використовувати в якості податкової бази валовий дохід, що розраховується у вигляді різниці між валовою виручкою і купівельною вартістю реалізованих товарів за податковий період.
У результаті податковою базою для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, є:
· Для платників, які не сплачують ПДВ, - валова виручка чи валовий дохід;
· Для платників, які сплачують ПДВ, - виручка без нарахованого на цю виручку податку на додану вартість.
Обрана організаціями та індивідуальними підприємцями податкова база не може бути змінена протягом календарного року.
Пунктом 11 Положення про ССО встановлено такі ставки податку при спрощеній системі оподаткування:
· 20% - для організацій і індивідуальних підприємців, які використовують в якості податкової бази валовий дохід;
· 10% - для організацій і індивідуальних підприємців, які не сплачують податок на додану вартість;
· 8% - для організацій і індивідуальних підприємців, які сплачують податок на додану вартість.
Знижені ставки податку при спрощеній системі оподаткування
Відповідно до п. 12 Положення про ССО для організацій і індивідуальних підприємців з місцем знаходження (проживання) у населених пунктах, перетворених (що підлягають перетворенню у відповідності з Державною програмою відродження та розвитку села на 2005-2010 роки) в агромістечок, а також у селищах міського типу та містах районного підпорядкування чисельністю населення до 50 тис. осіб, перелік яких визначено Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30.05.2007 № 703 "Про населених пунктах, в яких застосовуються знижені ставки податку при спрощеній системі оподаткування", встановлено такі ставки податку:
· 5% - для організацій і індивідуальних підприємців, які не сплачують податок на додану вартість;
· 3% - для організацій і індивідуальних підприємців, які сплачують податок на додану вартість.
Знижені ставки податку застосовуються лише при обов'язковому виконанні наступної умови: виробництво (виконання, надання) реалізованих товарів (робіт, послуг) повинно здійснюватися з використанням основних засобів та (або) праці працівників або індивідуальних підприємців лише на території зазначених населених пунктів, селищ міського типу, міст районного підпорядкування.
Знижені ставки податку продовжують використовуватися організаціями та індивідуальними підприємцями протягом трьох років починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому селище міського типу або місто районного підпорядкування з чисельністю населення до 50 тис. осіб виключений із затвердженого Радою Міністрів Республіки Білорусь за погодженням з президентом Республіки Білорусь переліку.
Знижені ставки податку не поширюються на торговельну посередницьку діяльність.
Одночасне застосування різних ставок податку
При спрощеній системі оподаткування організації мають можливість одночасного застосування різних, звичайних і знижених ставок по відношенню до різних видів діяльності. Обов'язковою умовою для цього є ведення окремого обліку за видами діяльності.
Наприклад, організація, відповідна критеріям, викладеним у п. 10 Положення про ССО, надає послуги прокату DVD-дисків і займається їх роздрібною торгівлею. При роздільному обліку по послугах прокату обчислюється і сплачується податок у розмірі 10% від валової виручки, по роздрібній торгівлі - 20% від валового доходу.
Якщо відповідно до умов п.п. 10 і 12 Положення про ССО організація займається виробництвом продукції, має право на сплату податку за зниженою ставкою і одночасно займається роздрібною торгівлею товарами невласного виробництва, то при роздільному обліку ставки податку будуть наступними: 5% від валової виручки по реалізації продукції і 20% від валового доходу в роздрібній торгівлі.
У випадках одночасного застосування різних ставок податку при спрощеній системі оподаткування організації повинні відобразити в наказі по обліковій політиці порядок ведення окремого обліку за видами діяльності, а також порядок формування податкової бази для кожної використовуваної ставки.

Бухгалтерский учет при УСН, порядок расчетов, кассовые операции
Согласно п. 17 Положения об УСН организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему и уплачивающие налог на добавленную стоимость, а также республиканские и коммунальные унитарные предприятия, имущество которых находится на праве хозяйственного ведения, хозяйственные общества, в отношении которых Республика Беларусь либо ее административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах) или иным, не противоречащим законодательству образом, может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, ведут бухгалтерский учет и отчетность в установленном порядке.
Остальные организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета и отчетности и ведут в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему учет, который включает:
· учет, необходимый для исполнения обязанностей налоговых агентов;
· упрощенный учет стоимости чистых активов организации, стоимости паев членов производственного кооператива;
· учет, необходимый для исчисления и уплаты обязательных страховых взносов и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
· учет расходов за счет средств этого Фонда;
· учет реализованных товаров по покупной стоимости.
Информация, содержащаяся в книге учета доходов и расходов, используется:
· при проведении в соответствии с законодательством аудита;
· при опубликовании согласно законодательным актам отчетности акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью;
· в иных целях в соответствии с законодательством.
Указанные в части первой п. 17 Положения об УСН организации и индивидуальные предприниматели вместо книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, вправе вести бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях.
В целях единообразного ведения бухгалтерского учета и отчетности организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН и принявшие решение о ведении бухгалтерского учета, частные унитарные предприятия, созданные в соответствии с Положением о порядке создания индивидуальным предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.06.2007 № 302 (с доп. по состоянию на 17.04.2008), осуществляют его ведение в соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными Законом Республики Беларусь от 18.10.1994 № 3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности" (в редакции Закона Республики Беларусь от 25.06.2001 № 42-З, с изм. и доп. по состоянию на 01.01.2008) (далее - Закон), Типовым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.05.2003 № 89 (с изм. и доп. по состоянию на 01.01.2004) (далее - Типовой план счетов бухгалтерского учета), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, а также письмом Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2008 № 15-3/115 "Разъяснения по упрощенному ведению бухгалтерского учета организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, малыми и средними организациями, а также частными унитарными предприятиями".
При этом на бухгалтерский учет организаций и индивидуальных предпринимателей возлагаются следующие задачи:
· обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
· формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах своей деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, покупателями, кредиторами, налоговыми и статистическими органами.
В соответствии с Законом ответственность за организацию бухгалтерского учета возлагается на руководителя организации (индивидуального предпринимателя). Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) обязан организовать бухгалтерский учет и создать необходимые условия для правильного его ведения.
Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной работы:
· создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;
· ввести в штат должность бухгалтера;
· передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, специалисту-бухгалтеру, являющемуся индивидуальным предпринимателем;
· вести учет лично в случаях, предусмотренных Законом или иными законодательными актами Республики Беларусь.
Руководитель частного унитарного предприятия имеет право вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность лично, если это предусмотрено Уставом предприятия.
Ведение бухгалтерского учета в организации (у индивидуального предпринимателя) осуществляется согласно учетной политике, сформированной в соответствии с законодательством Республики Беларусь и утвержденной решением руководителя организации. Организации и индивидуальные предприниматели, руководствуясь нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и отчетности, самостоятельно формируют свою учетную политику исходя из структуры, отраслевых и иных особенностей хозяйственной деятельности.
При цьому затверджуються:
· Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. При этом организации и индивидуальные предприниматели при необходимости самостоятельно могут открывать дополнительные субсчета к соответствующим счетам учета;
· формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
· порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
· метод определения выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг определяется либо по мере ее оплаты (при безналичных расчетах - по мере поступления средств за товары, продукцию, работы, услуги на счета в учреждения банков, а при расчетах наличными деньгами - по поступлении средств в кассу), либо по мере отгрузки товаров, продукции, работ, услуг и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов;
· правила документооборота и технология обработки учетной информации;
· порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
Начальным этапом бухгалтерского учета организации (индивидуального предпринимателя) является сплошное документирование всех хозяйственных операций путем составления определенных материальных носителей первичной учетной информации.
При этом частные унитарные предприятия должны провести инвентаризацию активов (основных средств, нематериальных активов, сырья и материалов, товаров, денежных средств и т. д.) и обязательств (расчетов с поставщиками и подрядчиками, по кредитам, по налогам и сборам, по заработной плате и т. д.).
Организации и индивидуальные предприниматели применяют для документирования операций типовые формы первичной учетной документации, ведомственные формы, а также формы, самостоятельно разработанные применительно к соответствующим типовым формам, содержащим соответствующие обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 Закона и обеспечивающие достоверность отражения в бухгалтерском учете совершенных хозяйственных операций.
Первичные учетные документы, по которым данные принимаются к бухгалтерскому учету, проверяются по форме (полнота и правильность их оформления) и по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей).
Для обобщения, классификации и накопления информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, и отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности предназначены регистры бухгалтерского учета.
Відповідно до ст. 10 Закона бухгалтерский учет ведется с использованием регистров, разработанных самой организацией с соблюдением требований, установленных настоящей статьей. Данные регистры являются выходными формами в условиях автоматизации учета.
Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно выбирают форму бухгалтерского учета исходя из потребностей и масштаба своего производства и управления, а также численности работников.
При этом организации и индивидуальные предприниматели приспосабливают применяемые регистры бухгалтерского учета к специфике своей работы при условии соблюдения следующих требований:
· единая методологическая основа бухгалтерского учета, предполагающая ведение бухгалтерского учета на основе принципов начисления и двойной записи;
· взаимосвязь данных аналитического и синтетического учета;
· сплошное отражение всех хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов;
· накапливание и систематизация данных первичных учетных документов в разрезе показателей, необходимых для управления и контроля за хозяйственной деятельностью частного унитарного предприятия, а также для составления бухгалтерской отчетности.
Для ведения бухгалтерского учета организации и индивидуальные предприниматели на основе Типового плана счетов бухгалтерского учета составляют Рабочий план счетов бухгалтерского учета хозяйственных операций, который позволит им вести учет средств и их источников в регистрах бухгалтерского учета по основным счетам и тем самым обеспечивать контроль за наличием и сохранностью имущества, выполнением обязательств и достоверностью данных бухгалтерского учета.
Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций организации и индивидуальные предприниматели могут использовать рекомендуемый Рабочий план счетов бухгалтерского учета со следующей сокращенной системой счетов:
Розділ
Найменування рахунку
Номер рахунку
1
2
3
I. Необоротні активи
Основні засоби
01
Амортизація основних засобів
02
Нематеріальні активи
04
Амортизація нематеріальних активів
05
Вкладення у необоротні активи
08
II. Виробничі запаси
Матеріали
10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам
18
III. Витрати на виробництво
Основне виробництво
20
IV. Готова продукція і товари
Товари
41
Расходы на реализацию
44
Товари відвантажені
45
V. Грошові кошти
Каса
50
Розрахунковий рахунок
51
Валютные счета
52
Спеціальні рахунки в банках
55
Фінансові вкладення
58
VI. Розрахунки
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
60
Розрахунки з покупцями і замовниками
62
Расчеты по кредитам и займам
66
Розрахунки по податках і зборам
68
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
69
Розрахунки з персоналом з оплати праці
70
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
76
VII. Джерела власних коштів
Статутний фонд
80
Додатковий фонд
83
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
84
Цільове фінансування
86
VIII. Фінансові результати
Реалізація
90
Позареалізаційні доходи і витрати
92
Витрати майбутніх періодів
97
Доходи майбутніх періодів
98
Прибуток і збитки
99
Используя Рабочий план счетов, организации и индивидуальные предприниматели осуществляют учет хозяйственных операций, отдельных видов активов и обязательств на определенных счетах бухгалтерского учета согласно группировке их в Типовом плане счетов бухгалтерского учета.
Порядок расчетов, ведение кассовых операций организациями и индивидуальными предпринимателями осуществляются в соответствии со следующими нормативными актами:
· Указом Президента Республики Беларусь от 29.06.2000 № 359 "Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь" (с изм. и доп. по состоянию на 13.05.2008);
· Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального Банка Республики Беларусь от 09.01.2002 № 18/1 "О приеме наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) и о некоторых вопросах использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем" (с изм. и доп. по состоянию на 15.02.2007);
· Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь от 03.09.2004 № 99/134 "О порядке приема наличных денежных средств при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг без применения кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем" (с изм. и доп. по состоянию на 08.08.2006);
· Инструкцией о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь", утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 17.01.2008 № 4.
ПОРЯДОК перехода на упрощенную систему налогообложения
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на применение УСН с начала календарного года, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию в году, в котором они начинают применять эту систему. Такие организации и индивидуальные предприниматели вправе применять УСН начиная со дня их государственной регистрации при условии, если списочная численность работников организации не превышает 100 человек.
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН, должны с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, в котором они претендуют на применение указанной системы, представить в налоговый орган заявление о переходе на УСН, содержащее информацию о размере валовой выручки за первые 9 месяцев текущего года, о средней численности работников за каждый месяц, а также о выбранной налоговой базе.
При определении валовой выручки за 9 месяцев текущего года необходимо выбрать за 9 месяцев:
1. для организаций - из налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль:
1.1. выручку от реализации произведенных товаров (работ, услуг), товаров, приобретенных для последующей реализации (далее - товары приобретенные), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (п.1 декларации);
1.2. сумму доходов от внереализационных операций (п. 4.1 декларации).
2. для индивидуальных предпринимателей - из налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу индивидуального предпринимателя (частного нотариуса):
2.1. сумму доходов от реализации (п. 1.1 декларации);
2.2. сумму внереализационных доходов (п. 1.2 декларации).
При определении суммы валового дохода из суммы выручки от реализации товаров вычитается покупная стоимость товаров.
Порядок определения средней численности рассмотрен в главе 1 настоящего издания.
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками НДС, указывают налоговую базу как валовую выручку за вычетом исчисленного от валовой выручки налога на добавленную стоимость.
Налоговый орган не вправе отказать организациям и индивидуальным предпринимателям в переходе на УСН и использовании выбранной налоговой базы при соблюдении ими условий, предусмотренных Положением об УСН.
Решение о переходе организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенную систему или мотивированный отказ в таком переходе принимается налоговым органом и в 10-дневный срок со дня подачи заявления о переходе на УСН направляется этим органом организациям и индивидуальным предпринимателям.
Определение целесообразности перехода на упрощенную систему налогообложения
Несмотря на очевидное упрощение учета, сокращение отчетности, отсутствие необходимости в регистрации отпускной цены, а при ее изменении - в соблюдении предельного индекса роста цен необходимо произвести тщательный расчет налогового изъятия в двух вариантах: при использовании УСН и при общем порядке налогообложения.
При использовании УСН следует просчитать уровень налогового изъятия за 9 месяцев текущего года, исчислив валовую выручку и налоговую базу в точном соответствии с Указом № 119. Сумма налогового изъятия рассчитывается исходя из критериев перехода на использовании УСН:
· 10 % - от валовой выручки;
· 8 % - от валовой выручки для плательщиков НДС;
· 20 % - от валового дохода;
· 5 % и 3 % - для субъектов, имеющих право на пониженные ставки.
Сумма налогового изъятия при обычном налогообложения является суммой налогов, относимых на себестоимость (ресурсных, налога на землю), и налогов от выручки (сбор в республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей, НДС к уплате, налога на прибыль, налога на недвижимость, местных налогов).
Определяется процент налогового изъятия (отношение суммы вышеперечисленных налогов к выручке) при обычном налогообложении и сравнивается с процентом налогового изъятия при УСН.
Если организации или индивидуальные предприниматели производят и реализуют товары, на которые установлены предельные уровни рентабельности, следует просчитать возможность осуществления прибыльной деятельности с одновременным соблюдением предельного уровня рентабельности.
Ценообразование при упрощенной системе налогообложения
Организации и индивидуальные предприниматели, независимо от применения использовании УСН, при формировании отпускной цены руководствуются следующими нормативными актами:
· Указом Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь" (с изм. и доп. по состоянию на 18.06.2008) (далее - Указ № 285);
· Положением о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденным постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22.04.1999 № 43 (с изм. и доп. по состоянию на 10.03.2006);
· Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2003 № 273 "Об уровне рентабельности товаров (работ, услуг) организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках" (с изм. и доп. по состоянию на 01.08.2008);
· Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.06.1999 № 943 "Об утверждении перечней социально значимых товаров (работ, услуг) и лекарственных средств, цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом" (в редакции постановления от 11.10.2000 № 1561, с изм. и доп. по состоянию на 15.06.2005);
· Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Белорусского республиканского союза потребительских обществ от 01.02.2001 № 5/39 "Об утверждении перечня товаров для детей, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом";
· другими нормативными правовыми актами.
Согласно п. 1.4 Указа № 285 экономически обоснованное повышение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отпускных цен (тарифов) на производимые товары (работы, услуги) может осуществляться при условии соблюдения ими предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов), установленных в соответствии с настоящим Указом.
В случае невозможности соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предельных индексов при формировании отпускных цен (тарифов) на выпускаемые товары (работы, услуги) они обязаны произвести регистрацию таких цен (тарифов) в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при определении уровня применяемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) обязаны обосновывать его соответствующими экономическими расчетами (калькуляцией с расшифровкой статей затрат на товары (работы, услуги) собственного производства, на товары, производимые из сырья, переданного резидентом или нерезидентом Республики Беларусь на переработку на давальческих условиях (кроме товаров, произведенных из сырья, переданного нерезидентом Республики Беларусь на переработку, подлежащих вывозу за пределы республики), расчетом цен в установленном порядке на импортируемые товары).
Отпускные цены (тарифы) на новые товары (работы, услуги) подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Требование соблюдения предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) и регистрация отпускных цен (тарифов) в случае невозможности соблюдения установленных предельных индексов в порядке, определенном данным Указом, не распространяются:
· •на юридических лиц, применяющих УСН и ведущих учет в книге учета доходов и расходов организаций, и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН (за исключением оказывающих платные медицинские услуги), а также на крестьянские (фермерские) хозяйства;
· на индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее - единый налог) или применяющих упрощенную систему налогообложения (за исключением оказывающих платные медицинские услуги).
Приклад
Формирование отпускной цены, а также определение возможностей для осуществления прибыльной деятельности с одновременным соблюдением предельных уровней рентабельности.
Вихідні дані:
• продукция детского ассортимента;
• предельный уровень рентабельности - 15 %;
• НДС - 10 %.
Формирование цены при общем порядке налогообложения и чистая прибыль организации:
№ п / п
Показники
Сумма на единицу продукции (товара), руб.
I. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
1.
Повна собівартість
10 000
2.
Прибыль (рентабельность 15 %) (стр.1 Ч 15 / 100)
1 500
3.
Итого отпускная цена без налогов и сборов в бюджет (стр.1 + стр. 2)
11 500
4.
Сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки (стр. 3 Ч 2 / 100) / 0,98
235
5.
Отпускная цена без налога на добавленную стоимость (стр. 3 + стр. 4)
11 730
6.
Налог на добавленную стоимость (стр. 5 Ч 10 / 100)
1 173
7.
Отпускная цена с налогом на добавленную стоимость (стр. 5 + стр. 6)
12 908
II. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
8.
Прибыль организации, заложенная в цене (стр. 2)
1 500
в тому числі:
8.1.
налог на недвижимость
50
8.2.
налог на прибыль ((стр. 8 - стр. 9) Ч 24 / 100)
348
8.3.
местные целевые сборы (транспортный сбор и сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района)) ((стр. 8 - стр. 9 - стр. 10) Ч 3 / 100)
33
8.4.
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (чистая прибыль)
(стр. 8 - стр. 9 - стр. 10 - стр. 11)
1 069
Варианты формирования отпускной цены при УСН исходя из ранее зарегистрированной (налог при УСН - из выручки, как оборотный налог) представлены на с. 28.
Выводы: при переходе на УСН организация, сформировавшая отпускную цену на товар, по которому устанавливается предельный уровень рентабельности, недополучает 489 руб. прибыли на единицу продукции (товара) по сравнению с ценой, сформированной при общем порядке налогообложения (стр. 5 гр. 5 - стр. 5 гр. 6).
В данном случае применение УСН себя не оправдывает.
Мы привели расчеты только нескольких из множества возможных случаев. Поэтому, прежде чем принимать решение о переходе на УСН, необходимо произвести тщательный расчет.
Варианты формирования отпускной цены
№ п / п
Показники
Од. ізм.
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Сохраняется уровень рентабельности
Сохраняется отпускная цена
Сохраняется сумма прибыли, остающаяся в распоряжении организации
Сохраняется предельный уровень рентабельности (формирование цены при УСН)
А
1
2
3
4
5
6
1.
Себестоимость единицы продукции
руб.
10 000
10 000
10 000
10 000
2.
Прибуток
руб.
2 500
1 730
2 032
1 500
3.
Рентабельность (стр. 2 / стр. 1 Ч 100)
%
25,00
17,3
20,32
15,00
4.
Налог при УСН ((стр. 1 + стр. 2) Ч 8 / 100)
руб.
1 000
938
963
920
5.
Прибыль, остающаяся после налогообложения (соотв. рентабельности по чистой прибыли) (стр. 2 - стр. 1)
руб.
1 500 (15 %)
792 (8 %)
1 069 (10,7 %)
580 (5,8 %)
6.
Отпускная цена без НДС (стр. 1 + стр. 2)
руб.
12 500
11 730
12 032
11 500
7.
НДС (стр. 6 Ч 10 / 100)
руб.
1 250
1 173
1 203
1 150
8.
Отпускная цена с НДС (стр. 6 + стр. 7)
руб.
13 750
12 903
13 235
12 650
9.
Изменение отпускной цены по сравнению с ценой, сформированной при общем порядке налогообложения
9.1.
в рублях
руб.
+ 841
-
+ 326
- 259
9.2.
в процентах
%
+ 6,5
-
+ 2,5
- 2,0
Переход на общий порядок налогообложения или на иные условия применения УСН
Переход организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, на общий порядок налогообложения может быть произведен:
· по желанию самой организации или индивидуального предпринимателя;
· при достижении установленных критериев.
Если организацией или индивидуальным предпринимателем принято решение об отказе от применения УСН, они обязаны известить налоговый орган не позднее чем за 15 дней до начала следующего месяца, подав письменное заявление с указанием даты перехода на общий порядок налогообложения.
Надо иметь в виду, что согласно п. 25 Положения об УСН организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на общий порядок налогообложения в текущем календарном году, не вправе в следующем календарном году перейти на упрощенную систему.
Применение организациями и индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 24 Положения об УСН прекращается и они осуществляют уплату налогов (сборов) в общем порядке начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором:
· средняя численность работников организации за истекший месяц, определенная в соответствии с п. 4 Положения об УСН, превысила 100 человек;
· валовая выручка нарастающим итогом в течение календарного года превысила 2 000 млн руб.;
· применялась упрощенная система без уплаты НДС;
· средняя численность работников организации, использующей в качестве налоговой базы валовой доход, превысила 5 человек и (или) валовая выручка организаций и индивидуальных предпринимателей нарастающим итогом в течение календарного года составила более 600 млн руб. Такие организации и индивидуальные предприниматели также вправе перейти на применение УСН с использованием в качестве налоговой базы валовой выручки с уплатой или без уплаты НДС в соответствии с Положением об УСН;
· средняя численность работников организации превысила 15 человек и (или) валовая выручка организаций и индивидуальных предпринимателей нарастающим итогом в течение календарного года составила более 600 млн. руб. Данные организации и индивидуальные предприниматели также вправе перейти на применение УСН с уплатой НДС в соответствии с Положением об УСН.

Висновок
Значительное уменьшение документооборота, отсутствие необходимости соблюдения предельного индекса цен, а также необходимости для субъектов, ведущих учет в книге доходов и расходов, регистрации новых отпускных цен в случае превышения индекса в органах ценообразования делает упрощенное налогообложение более привлекательным и приемлемым в сравнении с обычным.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.). Мінськ «Білорусь» 2004р.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 19 листопада 1998р.: З коментарями до розділів / Коммент. В. Ф. Чигир / / Мн.: Амалфея, 1999.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. №166-З. Принят Палатой представителей 15 ноября 2002 года. Одобрен Советом Республики 2 декабря 2002 года. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 13.01.2003, № 4, рег. № 2/920 от 02.01.2003) с учетом изменений.
4. Веремейко Юрій, Косів Андрій, Фадєєва Олена. Коментар до Податкового кодексу Республіки Білорусь (Загальна частина), Видавництво: Підручники і посібники. Мінськ. 2007р.
5. Кішкевіч А.Д., Пилипенко А.А.: Податкове право Республіки Білорусь. Видавництво: Підручники і посібники. Мінськ. 2002. 304с.
6. Л.А. Ханкевіч «Фінансове право Республіки Білорусь». Навчальний посібник / Мн. Видавництво «Амалфея» 2002р.
7. Маньковський І.А. Податкове право Республіки Білорусь. Загальні положення: Практичний посібник. - Мн.: «Молодіжне наукове товариство», 2000. 160с.
8. Фінансове право. Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової Видавництво «МАУП» М., 2003.
9. Фінансове право. Серія «Підручники, навчальні посібники» / За ред. проф. В.М. Мандріна Ростов-на-Дону Видавництво «Фенікс», 2002.
10. Ханкевіч ЛА. Податки і податкове право Республіки Білорусь. Мн., 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
163.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування 13
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування 6
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru