Способи контролю перевірки й оцінювання знань умінь і навичок за курсом Трудове навчання в 1 му

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Московський міський педагогічний університет
педагогічний факультет
кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти

Курсова робота

Способи контролю, перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок з курсу «Трудове навчання» у 1-му класі
Студент -
IV курсу 1 гр. н / о, дн / о
Леонова Т.М.
Науковий керівник-
професор
Конишева Н.М.
Москва
2003

Зміст
Введення
Глава I. Проблема контролю, перевірки й оцінки на уроках практичного праці в початковій школі
§ 1. Знання, вміння, навички молодших школярів з курсу «Трудове навчання»
§ 2. Сутність контролю та перевірки
§ 3. Методи і способи контролю та перевірки з курсу «Трудове навчання» у сучасній вітчизняній початковій школі.
§ 4.Організація та умови оцінювання ЗУН першокласників з курсу «Трудове навчання», що не викликають психологічної напруженості в учнів
Глава 2.Організація, методи і результат дослідження
§ 1.Анкетірованіе дітей: ранжування предметів серед учнів 1 класу.
§ 2. Організація і проведення констатуючого експерименту на уроці трудового навчання в 1-му класі: контрольна робота.
Глава III. Методичні рекомендації для вчителів. Зразкові варіанти контрольних робіт з трудового навчання у першому класі.
§ 1. Організація контрольної роботи.
§ 2. Зразкові варіанти контрольних робіт для 1 класу з трудового навчання
Висновок.
Література.
Приложение1.
Пріложеніе2

Введення
Мета трудового навчання - загальний розвиток дітей специфічними засобами, властивими даному предмету. Праця, як вид людської діяльності видається дуже багатим і складним процесом, в якому, так чи інакше, беруть участь основні функціональні комплекси нашого організму: як сприймають (аналізатори, органи чуття), переробні (мозок), так і моторні (виконавчі функції).
Рівень розвитку мови дітей перебуває в прямій залежності від сформованості дрібних рухів пальців рук. Розвиток дрібної моторики може позитивно вплинути на пізнавальні можливості дітей. Ручна праця виробляє такі вольові якості, як терпіння і наполегливість, послідовність і енергійність у досягненні мети, акуратність і ретельність у виконанні роботи. Різні операції розвивають ті чи інші психофізіологічні функції дитини не в однаковій мірі, але увага розвивається за будь-яких рухах.
Практична діяльність на уроках трудового навчання дозволяє кожній дитині проявити ті якості, які не видно на інших уроках, а вчителеві - вивчити індивідуальні особливості та особистісні якості кожного учня. Учитель, спостерігаючи в процесі практичної діяльності за учнями, оцінює і робить певні висновки про стан розвитку дітей, визначає подальші форми і методи роботи з класом і окремими учнями. Оцінювання відбувається на етапі контролю і перевірки як співвіднесення результату діяльності учня із зразком.
Традиційно сучасний процес навчання ділиться на навчальну і перевірочну частини, тому контроль і перевірка результатів навчання є обов'язковим компонентом процесу навчання. Перевірка і оцінка досягнень молодших школярів є досить суттєвою складовою процесу навчання й однією з важливих задач педагогічної діяльності вчителя. Цей компонент поряд з іншими компонентами навчально-виховного процесу (зміст, методи, засоби, форми організації) повинен відповідати сучасним вимогам суспільства, педагогічної та методичної наук, основним пріоритетам і цілям освіти в першій ланці школи. Особливе значення перевірка набуває після вивчення якого-небудь розділу програми і завершення ступені навчання. Проте у ряді досліджень (Амонашвілі Ш.А., Ушинський К.Д., Сухомлинський В.А., Толстой Л. Н, Ананьєв Б.Г. та ін) виявлено, що багато видів контролю, перевірки результатів навчання не є валідними , створюють психологічну напруженість в учнів, не задовольняють учнів і викликають у них негативні емоції по відношенню до досліджуваного предмета.
Суть перевірки результатів навчання полягає у виявленні рівня освоєння знань учнями, який повинен відповідати освітньому стандарту за даною програмою, предмету. Необхідність контролю навчання як частини дидактичного процесу та дидактичної процедури ставить проблему про функції перевірки та її зміст, види, форми, методи контролю, про виміри та критерії якості знань, вимірювальних шкалах і засобах вимірювання, про успішність навчання.
Проблема дослідження: які не створюють психологічної напруженості в учнів методи і способи контролю, перевірки й оцінювання програмних знань, умінь і навичок (ЗУН) першокласників з курсу «Трудове навчання» і зміст цих прийомів.
Метою нашого дослідження є визначення не викликають психологічну напруженість у першокласників способів і змісту контролю, перевірки та критеріїв оцінки ЗУН з курсу «Трудове навчання».
Об'єкт дослідження: знання, вміння, навички молодших школярів з курсу «Трудове навчання».
Предмет дослідження: способи та організація контролю і перевірки, критерії оцінки робіт молодших школярів з курсу «Трудове навчання».
Гіпотеза дослідження: при спеціальній організації оцінної ситуації та підготовки учня до оцінювання, при ознайомленні дітей з критеріями оцінки ЗУН та відмітки реакція першокласника на оцінну ситуацію не супроводжується підвищеною психологічною напруженістю.
Завдання дослідження:
1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з метою визначення психолого-педагогічної сутності контролю та оцінювання в сучасній вітчизняній школі.
2. Аналіз програмних ЗУН першокласників з курсу «Трудове навчання».
3. Виявлення варіантів контролю та перевірки, які не викликають психологічної напруженості у першокласників.
4. Визначення умов організації оцінної ситуації та критеріїв оцінювання, які не викликають психологічну напруженість у першокласників.

Глава I. Проблема контролю, перевірки й оцінки на уроках практичного праці в початковій школі
§ 1. Знання, вміння, навички молодших школярів з курсу «Трудове навчання»
Жодна з існуючих у світі бальна система оцінювання не дасть об'єктивних результатів оцінки без чіткого уявлення про оцінюваних показниках володіння знаннями, вміннями, навичками.
В даний час існує ряд різних програм з трудового навчання, кожна з яких по-своєму трактує зміст знань, умінь і навичок, якими необхідно опанувати молодшому школяреві. Відмінності в програмних ЗУН полягає в тому, що в кожній програмі є свій принцип, основний напрям.
Наприклад, Н.А. Цірулік робить опору на розвиток дрібної моторики і збагачення учнів знаннями про художню творчість. Цірулік визначає, крім загальних для всіх програм, такі знання: ліплення та плетіння; розмітка тканини шляхом продергіванія ниток, обробка бахромою. Програмою передбачено знання дітьми термінів, що позначають техніку виготовлення виробів (аплікація, мозаїка, орігамі, макраме, колаж, пап'є-маше); оволодіння цими термінами, так само як і назвами операцій, властивостей матеріалів. Програма визначає такі вміння: техніки роботи в ліпленні (розмазування, скочування, примазування); плетіння в три пасма; шви («вперед голку з перевівом»), пришивання гудзиків; словесний опис процедури виготовлення вироби. У програму вводиться значний обсяг пізнавальних відомостей, що стосуються властивостей використовуваних матеріалів, способів виготовлення тієї чи іншої речі, походження різних видів художньої діяльності. Передбачено знайомство не тільки з різними властивостями одного матеріалу, але і з одним і тим же властивістю різних матеріалів, наприклад властивість гнучкості. (Цірулік Н. А. Ручне творчість / / Програми загальноосвітніх установ. Початкові класи 1-4. По системі Л. В. Занкова. - М., 1999. С.189-191).
М. М. Ніколаєнко робить комплексний предмет «Трудове навчання» (праця і навколишній світ), в основі якого лежать політехнічні знання, уміння і навички. Крім перерахованих вище ЗУН, Н. М. Ніколаєнка визначає наступні знання в 1 класі: призначення машин та їх види, способи з'єднання деталей з різних матеріалів; сільськогосподарська праця (домашні та дикі тварини і птахи). Уміння та навички, якими повинні оволодіти учні: розмітка тканини по готової викрійці і робота з тканиною (шви); суспільно-корисна праця (робота в живому куточку, в класі і на пришкільній ділянці). (Ніколаєнко Н. М. Методичні рекомендації для вчителя початкових класів. - М. - Ставрополь, 2001. С.9-12).
Кожна з програм визначає свої ЗУН, необхідні учневі, але при цьому ще й кожен вчитель сам визначає напрямок уроків праці, виходячи не тільки з програмних напрямків, але зі своїх можливостей і переваг. Таким чином, неможливо однаково оцінювати учнів за різними програмами і навіть у різних вчителів, які навчають за однаковими програмами. Щоб знайти об'єднує всі програми навчання ланка, необхідно пам'ятати, що оцінка повинна відповідати рівню, цілям і завданням, визначеним програмою. Отже, необхідно визначити базові ЗУН і знайти найбільш загальні способи їх оцінювання.
На основі аналізу кількох програм, які на сьогодні мають найбільше розповсюдження, робимо висновок про те, що курс «Трудове навчання» передбачає вирішення таких завдань: розвиток ручної вмілості через оволодіння різними ручними операціями, що впливають на психофізіологічні функції дитини; формування умінь орієнтуватися в завданні на відтворення зразка або на творчу уяву; формування умінь планувати послідовність виконання дій і здійснювати контроль на різних етапах виконання роботи; знайомство з властивостями різних матеріалів, необхідними для вирішення конструктивних і художньо-естетичних завдань при виготовленні виробів; знайомство з походженням матеріалів, ручними ремеслами, видами художньої творчості.
Всі існуючі сьогодні програми визначають за період навчання в 1 класі наступне коло знань і вмінь учнів: знання про матеріали для практичного праці (папір, картон, природні та будівельні матеріали, тканини), про фізичних, механічних і технологічних властивостях даних матеріалів; про використання найпростіших інструментів (ножиці, ніж, голка, лінійка, циркуль і ін) і способів обробки матеріалу; знання правил техніки безпеки; коло знань про трудову діяльність людини у різних галузях народного господарства, знання та вміння виконувати найпростіші креслярсько-графічні операції (вміння прочитати схему , технічний рисунок, володіння прийомами розмітки), вибрати відповідні матеріали для виготовлення окремих деталей і раціональні способи роботи; вміння складати композиції за малюнком і власним задумом; вміння орієнтуватися в завданні і планувати дії.
Отже, вище перераховані ЗУН і повинні бути предметом контролю і оцінки.
§ 2. Сутність контролю та перевірки
Система контролю і оцінки дозволяє встановити персональну відповідальність учителя і школи в цілому за якість процесу навчання. Результат діяльності учительського колективу визначається за глибиною, міцності і систематичності знань учнів, рівня їх вихованості та розвитку. Система контролю і оцінки не може обмежуватися утилітарною метою - перевіркою засвоєння знань і формування умінь і навичок з конкретного навчального предмета. Вона ставить більше важливе соціальне завдання: розвинути в школярів уміння перевіряти і контролювати себе, критично оцінювати свою діяльність, знаходити помилки і шляхи їх усунення.
Контроль та оцінка у початковій школі мають кілька функцій.
При реалізації цих функцій відбувається розвиток мовлення, мислення, пам'яті, уміння використовувати завдання в стандартній і нової ситуації, вирішувати проблеми і виконувати самостійні роботи.
Соціальна функція проявляється у вимогах, що пред'являються суспільством до рівня підготовки дитини молодшого шкільного віку. Освіченість в даному випадку використовується як широке поняття, яке включає в себе віковий рівень розвитку, виховання та обізнаності школярів, сформованості його пізнавальної, емоційної і вольової сфер особистості.
Освітня функція визначає результат порівняння очікуваного ефекту навчання з дійсним. З боку вчителя ця функція здійснюється як констатація якості засвоєння учнями навчального матеріалу. У якість засвоєння матеріалу входять: повнота і усвідомленість знань, вміння застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміння вибирати найбільш доцільні засоби для виконання навчальної задачі. При реалізації освітньої функції контролю встановлюється динаміка успішності учня, сформованість його якостей особистості, необхідних як для шкільного життя, так і поза нею, а також ступінь розвитку основних розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення). З'являється можливість виявити проблемні області в роботі.
Дія перевіряє функції виражається у перевірці запам'ятовування і відтворення навчального матеріалу, вміння виконувати різні дії з ним. Змістом шкільного контролю є також сформованість мотивів навчання і діяльності, соціальні якості (почуття відповідальності, моральні норми, поведінка). Однак дослідження показали, що вчитель реалізує фактично тільки перевірочну функцію контролю (Костильов Ф. В. Вчити по-новому: Чи потрібні оцінки-бали. - М., 2000. С.54), а виявлення деяких якостей особистості в рамках перевірки результатів навчання може розцінюватися як втручання у внутрішній світ людини. Так, у листі «Про організацію навчання у першому класі чотирирічної початкової школи» від вересня 2000р. записано, що ніякому оцінювання не підлягають: темп роботи учня, індивідуальні особливості школярів, своєрідність психічних процесів.
Емоційна функція проявляється в тому, що будь-який вид оцінки (включаючи і відмітки) створює певний емоційний фон і викликає відповідну емоційну реакцію учня. Дійсно, оцінка може надихнути, спрямувати на подолання труднощів, надати підтримку, але може і засмутити, записати в розряд "відстаючих", посилити низьку самооцінку, порушити контакт з дорослими і однолітками.
Реалізація цієї найважливішої функції при перевірці результатів навчання полягає в тому, щоб орієнтувати учня на успіх, висловлювати впевненість у тому, що дані результати можуть бути змінені до кращих. Це положення співвідноситься з одним із головних законів педагогіки початкового навчання: молодший школяр повинен вчитися на успіху. Ситуація успіху та емоційного благополуччя - передумови того, що учень спокійно прийме оцінку вчителя, проаналізує разом з ним помилки і намітить шляхи їх усунення.
Інформаційна функція є основою діагнозу планування і прогнозування. Головна особливість цієї функції - можливість проаналізувати причини невдалих результатів і намітити конкретні шляхи покращення навчального процесу, як з боку вчителя, так і з боку учня і його батьків.
Функція управління дуже важлива для розвитку самоконтролю школяра, його вміння аналізувати і правильно оцінювати свою діяльність, адекватно приймати оцінку педагога. Вчителю функція управління допомагає виявити прогалини і недоліки в організації педагогічного процесу, помилки у своїй діяльності («що я роблю не так ...»,« що потрібно зробити, щоб ...») і здійснити коригування навчально-виховного процесу. Таким чином, встановлюється зворотний зв'язок між педагогом і учнями. З боку учня встановлюється, які конкретні результати його навчальної діяльності; що засвоєно міцно, усвідомлено, а що потребує повторенні, поглибленні; які сторони навчальної діяльності сформовані, а які необхідно сформувати.
Як правило, вчителі забувають про необхідність виховання у першокласників навичок самостійності в роботі, часто поспішають до них на допомогу, не дають можливості їм самим розібратися у завданні і самостійно вийти зі скрутної ситуації. Часто з уваги випускається те, що учням необхідно показати, як виконується та чи інша важка операція, разом з ним виконати її і навчити дітей самостійно проробляти комплекс таких операцій. Відсутність самостійності в учнів у виконанні завдання по праці проявляється в тому, що вони не вміють цілеспрямовано використовувати в роботі свої вміння та знання. Це виражається в невмінні користуватися інструкціями (усними та письмовими), кресленнями, зразками і моделями, у невмінні планувати свою роботу і виконувати її відповідно до цього плану.
Виховна функція виражається в розгляді формування позитивних мотивів навчання та готовності до самоконтролю як фактору подолання заниженої самооцінки учнів і тривожності. У процесі реалізації виховної функції створюються умови для формування уміння і бажання здійснювати самоконтроль. Сюди відносяться: уміння порівнювати результат своєї діяльності з еталоном; вміння аналізувати правильність (неправильність) вибору способу навчального дії, засобів досягнення мети; пошук помилок в чужій і своїй роботах, аналіз їх причин і визначення шляхів виправлення.
§ 3. Методи і способи контролю та перевірки з курсу «Трудове навчання» у сучасній вітчизняній початковій школі
Метод контролю - «це система послідовних взаємопов'язаних дій вчителя та учнів, що забезпечують зворотний зв'язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективності навчального процесу». (Педагогіка. Під ред. П.І Пидкасистого. - М., 2001. С.355). Ці дії «повинні забезпечувати систематичне, повне, точне та оперативне отримання інформації про навчальний процес». (Там же, с.355).
Правильно організований контроль дозволяє визначити прогалини в навчанні, коригувати процес навчання, планувати подальше навчання, рекомендує заходи щодо попередження неуспішності.
Роботи, пропоновані учням, можуть носити різний характер: і точне повторення зразка, представленого в натуральному вигляді або у вигляді малюнка, схеми, креслення; та виконання роботи по заданому вчителем умові (наприклад, зміна форми листівки); та виконання роботи за власним задумом з будь-яких матеріалів у будь-якій техніці (наприклад, ілюстрація вірші, байки, казки). Кожен з цих видів роботи передбачає різну розумову діяльність на етапі орієнтування в завданні. При виконанні завдань учні, як правило, використовують різні види паперу, тканину і нитки різного походження, матеріали текстильного характеру (сутажу, тасьма), найрізноманітніший природний матеріал рослинного і мінерального походження, який можна знайти в цій місцевості, дріт, фольга, так звані непридатні матеріали (обгортки від цукерок, шоколаду, мила, барвисті сторінки старих журналів, пакети від харчових продуктів з металізованого паперу, картонні коробочки, пластикові баночки і т.д.).
Контроль передбачає отримання диференційованих показників по кожному з напрямків по досліджуваному предмету та наявність обгрунтованих валідних контрольних завдань, суворо відповідають характеристикам передбачених метою навчання знань, умінь і навичок.
Контроль буває трьох видів: поточний, періодичний і підсумковий.
Поточний контроль - систематична перевірка ЗУН на кожному уроці для визначення рівня засвоєння матеріалу. Поточний контроль - найбільш оперативна, динамічна і гнучка перевірка результатів навчання. Це дає вчителеві і учневі можливість своєчасно відреагувати на недоліки, виявити їх причини та вжити необхідних заходів до усунення; повернутися до ще не засвоєним правилами, операціям і діям. Для організації цього виду контролю використовують методи усного, практичного контролю.
До методів усного контролю відносяться бесіда, розповідь учня, читання схеми, малюнка. Основа - монологічний відповідь учнів і (або) питально-відповідна бесіда, в якій вчитель або (і) учні ставлять питання і чекають відповіді учня. Доцільно для монологічних відповідей учнів біля дошки вибирати доступні проблемні питання, що вимагають від школяра творчості, самостійності, кмітливості. Найбільш зручна фронтальна форма, тому що вона дозволяє активізувати всіх учнів. Усне опитування як діалог вчителя з одним учнем або з усім класом (відповіді з місця) проводиться в основному на перших етапах навчання, коли потрібні систематизація та уточнення знань школярів, перевірка того, що засвоєно на цьому етапі навчання, що вимагає додаткового навчального часу або інших способів навчальної роботи. Для навчального діалогу дуже важлива продумана система питань, які перевіряють не тільки (і не стільки) здатність учнів запам'ятати і відтворити інформацію, а й усвідомленість засвоєння, здатність міркувати, висловлювати свою думку, аргументовано будувати відповідь, активно брати участь у спільній розмові, вміння конкретизувати загальні поняття. Можливі різноманітні техніки цього виду контролю: ігри, загадки, картки, робота біля дошки, пояснення, бесіда з різного роду питаннями. У даний період школяр повинен мати право на помилку, на докладний, спільний з учителем аналіз послідовності навчальних дій. Це визначає педагогічну недоцільність поспішності у застосуванні цифрової оцінки - позначки, караючої за будь-яку помилку, і посилення значення оцінки у вигляді аналітичних суджень, що пояснюють можливі шляхи виправлення помилок. Такий підхід підтримує ситуацію успіху і формує правильне ставлення учня до контролю.
Для письмового опитування зміст робіт може організовуватися за однорівневим або різнорівневими, що відрізняється за ступенем складності, варіантами. Пропонована дітям інструкція пояснює їм, що кожен сам може вибрати варіант роботи будь-якої складності.
Особливою формою письмового контролю є графічні роботи. До них відносяться малюнки, схеми, креслення та ін Їх мета - перевірка вміння учнів використовувати знання в нестандартній ситуації, користуватися методом моделювання, працювати в просторовій перспективі, узагальнювати знання.
У рамках поточного контролю існує покроковий контроль, який здійснюється після якого-небудь дії учнів для уникнення нерозуміння учнями матеріалу, запобігання можливих помилок. Покроковий контроль особливо важливий для вчителя як засіб своєчасної коригування своєї діяльності, внесення змін до планування подальшого навчання і попередження неуспішності. Зазвичай він супроводжує процесу становлення вчення і досвіду, тому проводиться на перших етапах навчання, коли ще важко говорити про сформованість умінь і навичок учнів. Його основна мета - аналіз ходу формування знань і вмінь учнів. Основа - питально-відповідна бесіда або пояснення вчителя.
Періодичний (тематичний) контроль здійснюється після великих розділів програми. Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння програмового матеріалу з кожної великої теми курсу, а оцінка фіксує результат. Специфіка цього виду контролю: учневі надається додатковий час для підготовки і забезпечується можливість перездати, доздати матеріал, можливість одержання більш високої оцінки своїх знань. Уточнення і поглиблення знань стають мотивованим дією учня, відображає його бажання й інтерес до навчання. Можливі такі методи контролю: дидактичні тести, графічний, практичний контроль, письмовий контроль. Цей вид контролю вимагає комплексу ЗУН, забезпечує всебічну перевірку засвоєння, охоплює весь клас. Основа - робота всіх учнів. Техніки контролю такі: контрольні, практичні, самостійні роботи, тести. Самостійна робота може проводитися фронтально, невеликими групами або індивідуально. Мета такого контролю визначається індивідуальними особливостями, темпом просування учнями у засвоєнні знань. Індивідуальну самостійну роботу може отримати учень, який пропустив багато навчальних днів, не засвоїв якийсь розділ програми, що працює в уповільненому або прискореному темпі. Для розвитку самоконтролю і самооцінки учнів доцільно підбирати самостійні та контрольні роботи з різнорівневими варіантами.
Підсумковий контроль проводиться як оцінка результатів навчання за певний, досить великий проміжок навчального часу чверть, півріччя, при перекладі з класу в клас для фіксування мінімуму підготовки, необхідного для подальшого навчання. Таким чином, підсумкові контрольні роботи проводяться чотири рази на рік: за I, II, III навчальні чверті та в кінці року.
Правильно організований контроль і оцінка знімають у школярів страх перед контрольними роботами, знижують рівень тривожності, формують правильні цільові установки, орієнтують на самостійність, активність і самоконтроль. Тому учнів слід готувати до всіх видів контролю в емоційному, психологічному плані, проводити інструктаж з організації роботи та з оцінювання підсумків роботи, так як у житті людина часто піддається перевірці і оцінці, тому слід навчити дітей сприймати ситуацію контролю як стандартну.
Для підвищення ефективності уроків праці необхідно, щоб в учнів утримувався інтерес на протязі всього уроку. Це відбувається в тому випадку, якщо у дитини добре виходить робота, а для цього учень повинен зрозуміти завдання, вміти визначити шлях його здійснення, скласти план роботи і без особливих труднощів реалізувати його.
§ 4. Організація та умови оцінювання ЗУН першокласників з курсу «Трудове навчання», що не викликають психологічної напруженості в учнів
Оцінювання - це процес порівняння рівня володіння знаннями, вміннями, навичками, досягнутого учням, з еталонними уявленнями, описаними в навчальній програмі. (Педагогіка. Під ред. П.І Пидкасистого. - М., 2001. С.359). Однак слід пам'ятати, що не можна оцінювати «чисті» знання, що є у дитини, у відриві від його зусиль, від змісту навчальної діяльності, так як в цьому випадку оціночний компонент виноситься з цілісної структури навчальної діяльності. При недотриманні цієї ж умови учень звикає отримувати готове судження вчителя про результат діяльності без аналізу її ходу, знаходиться повністю в залежному становищі від вчителя і позбавляється самостійності у своїй навчальній діяльності. (Амонашвілі Ш. А. Гуманно-особистісний підхід до дітей. - М., - Воронеж, 1998. С.69).
На сучасному етапі розвитку початкової школи, коли пріоритетною метою навчання є розвиток особистості школяра, визначаються такі параметри оціночної діяльності вчителя:
· Якість засвоєння предметних знань, умінь, навичок, їх відповідність вимогам державного стандарту початкової освіти;
· Ступінь сформованості навчальної діяльності молодшого школяра (комунікативної, трудової, художньої);
· Ступінь розвитку основних якостей розумової діяльності (вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, складно викладати думки, творчо вирішувати навчальну задачу);
· Рівень розвитку пізнавальної активності, інтересів і ставлення до навчальної діяльності, ступінь старанності і старання.
Перший параметр (але тільки не в першому класі) оцінюється відміткою за результат навчання, решта - словесними судженнями (характеристиками учня). Слід звернути особливу увагу на необхідність посилення ролі постійних спостережень за рівнем пізнавальних інтересів і самостійністю учня.
Вимоги до оцінювання: необхідно враховувати психологічні особливості дитини молодшого шкільного віку (невміння об'єктивно оцінити результати своєї діяльності, слабкий контроль і самоконтроль, неадекватність прийняття оцінки вчителя та ін.) Будь-яка перевірка знань повинна визначатися характером і обсягом раніше вивченого матеріалу і рівнем загального розвитку учнів.
Будь-яка оцінка здійснюється за певним критерієм, відповідному зразком. При простому оголошенні позначки дитині, починаючи з 1-ого класу, дитина не буде знати ні критеріїв оцінки, ні справжнього її значення. У цьому випадку критерії і значення позначки дитині будуть пояснювати батьки так, як вони самі це розуміють. Батьки також не будуть знати істинного значення, що вкладається вчителем у позначку. (Амонашвілі Ш. А. Гуманно-особистісний підхід до дітей. - М., - Воронеж, 1998. С. 41-42). Тому необхідно показати процес оцінювання та його результат учневі за відомими йому і строго визначеними критеріями оцінки та відмітки. Також слід доводити до відома батьків точне стан навчальної діяльності їхніх дітей з метою посилення контролю і надання допомоги молодшому школяреві в його навчальної роботи, тому, якщо вчитель використовує позначки-бали, то батькам необхідно знати точні критерії оцінювання. При цьому критерії оцінки, що повідомляються учням, не повинні розходитися з критеріями, що повідомляються батькам, і тим більше критерії для учнів та батьків не повинні відрізнятися від критеріїв, які використовуються вчителем при оцінюванні. Для досягнення розуміння критеріїв оцінки учнями можливе включення учнів в оцінну діяльність, навчання їх вмінню оцінювати свою роботу і роботу однокласників, спільне вироблення критеріїв оцінки і розвиток самоконтролю у дітей. Для вироблення критеріїв можна підключити батьків, тоді будуть виведені загальні і зрозумілі всім критерії.
Однак для надання необхідної допомоги недостатньо тільки позначки, так як по одній позначці батько не зможе визначити труднощів дитини, тому вчителю необхідно використовувати інші засоби.
Багато викладачів дотримуються думки, що учні з потрібних предметів завжди мають більш високу успішність, ніж з предметів «нецікавим». У багатьох випадках це думка виявляється несправедливим. Пояснюється це тим, що успішність - зовнішній показник по відношенню до того змісту, до тих мотивів і потреб, які спонукають школярів вчитися і реалізуються у навчанні. Наприклад, по предмету, дуже цікавить учня, він може мати низьку успішність із-за конфліктів з учителем і, навпаки, по «нецікавим» предмету учень може мати високу успішність, так як його успіхи в цій області контролюються батьками. Тому важливо показати учневі не кінцевий результат його роботи - відмітку, а зацікавити дитину процесом роботи і показати йому те, чому він навчився.
Обов'язковою умовою оцінювання є об'єктивність. Особисте ставлення вчителя до школяра не повинно відбиватися на оцінці. Це особливо важливо тому, що нерідко педагог ділить дітей на відмінників, хорошистів, трієчників і, незважаючи на конкретний результат роботи, ставить відмітку у відповідності з цим поділом: відмінникові - завищує, а трієчнику - занижує. Об'єктивність і обгрунтованість оцінки і відмітки можлива:
1.При обліку всіх характеристик ЗУН, передбачених метою навчання і потребують контролю.
2.При виставленні одного і того ж кількості балів за одні й ті ж результати контролю будь-якої характеристики засвоєння і одних і тих же цілях навчання. (Тализіна Н. Ф. Педагогічна психологія. - Р.-на-Дону, 1998. С.160).
Ще однією важливою проблемою діяльності оцінювання є різні підходи до використання позначки у першому класі.
Першокласник не знає, що таке «відмітка» і «оцінка», і вчитель зобов'язаний підготувати учня до них. Необхідно відмовитися від виставлення оцінок учням 1-го класу протягом усього першого року. Відмітка як цифрове оформлення оцінки вводиться учителем лише тоді, коли школярі дізнаються основні характеристики різних відміток (у якому випадку ставиться "5", в яких випадках відмітка знижується). До введення оцінки не рекомендується застосовувати ніякі інші знаки оцінювання (зірочки, квіточки, різнокольорові смужки та ін.) Учитель повинен знати, що в даному випадку функції позначки бере на себе цей предметний знак і ставлення дитини до нього ідентично відношенню до цифрової оцінці. Ще не досягнуті скільки-небудь певні результати навчання, відмітка більше оцінює процес навчання, ставлення учня до виконання конкретної навчальної задачі, фіксує не усталені вміння і неусвідомлені знання. Виходячи з цього, оцінювати відміткою цей етап навчання недоцільно.
У першому класі вчитель використовує тільки словесну оцінку і тільки заохочує характеру, так як важливо розвинути в дитині бажання вчитися, пізнавальний інтерес до предмета і сформувати вміння вчитися. Словесна оцінка є характеристика результатів навчальної праці школярів. Ця форма оцінного засудження дозволяє розкрити перед учнем динаміку результатів його навчальної діяльності, проаналізувати його можливості і старанність. Особливістю словесної оцінки є її змістовність, аналіз роботи школяра, чітка фіксація (передусім!) Успішних результатів і розкриття причин невдач. Причому ці причини не повинні стосуватися особистісних характеристик учня («ледачий», «неуважний», «не намагався»). Оціночне судження розкриває способи усунення недоліків і помилок.
Вчитель має організувати оціночну ситуацію в навчальному процесі. Для цього необхідно дотримуватися ряду умов.
По-перше, необхідний оптимістичний погляд на всіх учнів, тобто очікування навчальних успіхів від кожного учня, позитивне підкріплення будь-якого просування у засвоєнні матеріалу.
По-друге, використання оцінок як зворотного зв'язку, як інформацію про ефективність роботи.
По-третє, контроль має бути не тільки за результатом, але і за процесом навчальної роботи школяра, на основі цього використання розгорнутої змістовної оцінки. Крім того, необхідне включення учнів в оцінну діяльність, навчання їх вмінню оцінювати свою роботу і роботу однокласників, спільне вироблення критеріїв оцінки, розвиток самоконтролю у дітей. Не допускається байдужість до учня з боку вчителя і його емоційна невключенность. Необхідні оптимальні форми заохочення і обережне використання негативних оцінок, які не травмують дитини; створення позитивного емоційного фону оцінної ситуації, незалежно від оцінки дитини.
Характер прийняття школярами оцінки вчителя залежить від ступеня сформованості в них самооцінки. Реалізація цієї вимоги має особливе значення у розвитку навчально-пізнавальної мотивації дитини та її ставлення до навчання. Негативною стороною діяльності вчителя з контролю та оцінки є його егоцентрічность. Він стоїть, як би над дітьми, тільки сам має право оцінити, похвалити, виправити помилки. Учень не бере участі в цій діяльності. Більш того, його участь часто карається ("не підказуй" - а він знайшов у сусіда помилку; "виправив" - а він у себе знайшов помилку ...).
Вчителю слід пам'ятати, що одним з основних вимог до оціночної діяльності є формування у школярів умінь оцінювати свої результати, порівнювати їх з еталонними, бачити помилки, знати вимоги до робіт різного виду. Оцінка учнями робіт однокласників можлива при такій формі поточного контролю, як виставка робіт учнів в кінці уроку або складання загальної композиції в кінці заняття. Процес виготовлення якої-небудь речі передбачає аналіз і синтез, пошук варіантів досягнення мети, порівняння результатів роботи з оригіналом або із задумом, їх коректування. Важливо не тільки навчити дітей оцінювати роботи за критеріями «добре» і «погано», а й сформувати вміння розмірковувати, доводити, відстоювати свою точку зору («мені подобається, тому що ...», «в цій роботі добре підібрані ...»), пропонувати («мені здається, що було б краще, якщо ...»). При цьому вчитель знайомить дітей з усіма критеріями оцінювання роботи (підбір матеріалу, спосіб обробки матеріалу, композиція, кольори, співвідношення частин, акуратність виконання роботи, відповідність зразком і темі).
До кінця навчального року учнів можна підготувати до позначок, які будуть виставлятися з другого класу. Для цього при оголошенні результатів можна розповісти, що в школі прийнято умовно ставити за роботу позначки, виражені цифрами від 1 до 5; пояснити, за яку роботу ставиться 5, а за яку - інші відмітки. Пояснення відміток робиться на прикладі робіт учнів після змістовної оцінки по кожній роботі. При оцінюванні однакових (за якістю) робіт учні можуть самі пояснювати, яку оцінку можна поставити за дану роботу. Відмітки тільки проговорюються, але не виставляються. При цьому оцінювання буде об'єктивним, оскільки учні в більшості випадків забувають, чия ця робота. Робота вчителя полягає у створенні певної громадської думки в класі: таким вимогам відповідає робота на "відмінно", чи правильно оцінена ця робота, яке загальне враження від роботи, що потрібно зробити, щоб виправити ці помилки. Для закріплення умінь оцінювати роботу учням можна запропонувати тест, в якому містяться описи декількох робіт, а учням пропонується оцінити цю роботу. Ці та інші питання стають основою колективного обговорення в класі і допомагають розвитку оціночної діяльності школярів.
При оцінюванні та поведінці підсумків уроку необхідно враховувати не тільки якість виробу, а й обсяг роботи, стан робочого місця протягом уроку, швидкість і якість прибирання робочого місця, відповіді на запитання вчителя під час уроку.
Таким чином, система контролю та оцінки стає регулятором відносин школяра і навчального середовища. Учень перетворюється на рівноправного учасника процесу навчання. Він не тільки готовий, він прагне до перевірки своїх знань, до встановлення того, чого він досяг, що йому ще належить подолати. Слід боротися з фетишизацією позначки як єдиного "знаряддя" формування старанності і мотивів навчання та заохочувати відмова від формалізму і "процентоманії". Успіх у цій боротьбі можливий при роботі учнів спільно з учителем: першокласники визначають і засвоюють критерії оцінки і відміток, а, крім того, вони розуміють, що відмітка лише умовне позначення результатів, а не сам результат роботи. Необхідно удосконалювати, перш за все, методику поточного контролю, посилювати значення виховної функції.

Глава 2.Організація, методи і результат дослідження
Дослідно-експериментальна частина дослідження спрямована на вирішення кількох завдань:
1. Виявлення рівня значимості предмета «Трудове навчання» для вчителя та учнів.
2. Визначення можливості використання способів перевірки та контролю з трудового навчання, а також ефективності, валідності та доступності цих способів.
3. Виявлення об'єктивних критеріїв оцінки і відмітки робіт учнів.
Дослідно-експериментальна робота грунтується на використанні таких методів дослідження: анкетування вчителів, учнів 1-их класів, констатуючий експеримент у першому класі. Дослідження проходило на базі школи № 618 у 1В класі. Усього брало участь в експерименті 24 учнів, в анкетуванні - 22 учнів та 1 вчитель.
§ 1.Анкетірованіе дітей: ранжування предметів серед учнів 1 класу
Для визначення значущості уроків праці для учнів проводилося анкетування в 1-му класі, навчають, за традиційною системою без якої-небудь програми з трудового навчання, середньої загальноосвітньої школи № 618 м. Москви в середині другої навчальної чверті. Було опитано 22 учнів, кожному з яких пропонувався бланк анкети з написаними заздалегідь предметами, наявними в першому класі. Дітям пропонувалося розподілити предмети по місцях, написавши навпроти кожного предмета відповідне число (від 1 до 8). На перше місце виставляється той предмет, який подобається учню найбільше, на останнє місце - нелюбимий предмет. Анкетування проводилося з метою з'ясування ставлення першокласників до уроку праці. Бланк анкетування представлений у додатку 1.
Оскільки в нашому дослідженні першорядну роль відіграє статус предмета «Трудове навчання», то наведемо дані, отримані в результаті анкетування, тільки що стосуються уроку праці. Кількісні дані наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Ранжування предметів.
Співвідношення місць по уроку праці (у кількості голосів).
Трудове навчання
1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
6 місце
7 місце
8 місце
Процентне співвідношення по місцях (всього 22чел)
2
1
3
5
3
2
2
4
Аналізуючи дані, наведені в таблиці, на перші три місця урок праці поставили тільки 6 опитаних, а 16 учнів дали предмета з 4 по 8 місця. Таке кількісне співвідношення приводить до висновку про те, що урок праці для дітей-першокласників є другорядним предметом. Особливо яскраво це виражено числом учнів, які поставили 4 (5 чол.) Та 8 (4 чол.) Місця, в порівнянні з 1 (2 чол.) Та 2 (1 чол.) Місцями.
Рівна кількість голосів віддали за 3 і 5 місця (по 3 голоси) і за 1, 6 і 7 місця (по 2 голоси).
Найменше людей поставили предмет на 2 місце (1 чол.).
Таким чином, для першокласників вже у другій чверті урок праці не є важливим предметом. Таке ставлення до предмета викликано організацією і проведенням уроків праці вчителем. Оскільки в 1-му класі позначки не ставляться, то це для більшості вчителів створює проблему оцінювання робіт. Вчителі часто обмежуються оцінкою «добре, акуратно» - «погано, неакуратно, не постарався», а самі діти не беруть участь в оцінці робіт однокласників. Крім цього, сам вчитель, вважаючи трудове навчання не дуже важливим, не використовує контроль і перевірку умінь школярів на уроках. Усім цим вчитель порушує зворотний зв'язок з учнями, і вони втрачають інтерес до предмета і не бачать у ньому потреби. Для дітей у першому класі відмітка не важлива, навіть якщо вчитель ставить за роботи тільки «4» і «5», так як у першокласників немає ще чіткого поділу відміток і немає уявлення про важливість відміток.
§ 2. Організація і проведення констатуючого експерименту на уроці трудового навчання в 1-му класі: контрольна робота
Для визначення можливості використання способів перевірки та контролю з трудового навчання, ефективності, валідності та доступності цих способів був проведений констатуючий експеримент у вигляді контрольної роботи з трудового навчання в рамках поточного контролю в 1 класі середньої школи № 618 в Наприкінці листопада 2002 р. Раніше в цьому класі не проводилися контрольні роботи з праці, також на уроках трудового навчання не використовувалися й інші види контролю, в тому числі і самостійні роботи. Вчитель не має якої-небудь програми з даного предмета і не планує роботу заздалегідь.
За підсумками експерименту було отримано 24 роботи від 24 учнів, присутніх на уроці.
Організація роботи. Контрольна робота розрахована на 40 хвилин навчального часу. Обов'язкова умова - учні не знають про те, що цей урок є контрольною роботою, тому що в цьому випадку не спостерігається напруження і хвилювання дітей.
Тема контрольної роботи: складання композиції в техніці аплікації з використанням однієї деталі, розміченій за шаблоном і додаванням деталей за своїм вибором (контрольна робота - періодичний контроль).
Мета роботи: перевірити сформованість у першокласників до кінця 2-ї чверті наступних ЗУН:
· Розмітка деталі за допомогою шаблону (акуратність, правильність, точність, розмітка на виворітній стороні).
· Вирізання деталі зі складним контуром (акуратність, точність)
· Наклеювання деталі на паперову поверхню (акуратність нанесення клею на поверхню деталі, вміння користуватися пензликом та паперової макулатурою при роботі з клеєм).
· Економне розміщення деталей при розмітці.
· Вміння створити виразну композицію в заданому форматі.
Обладнання у вчителя: набір картонних шаблонів зі складним криволінійним контуром - 3 шт. на кожного учня (зразок шаблонів див. у Додатку 2); листи кольорового паперу такого розміру, щоб на ньому можна було вільно розмістити всі три шаблони - 1 шт. на кожного учня; конверти з прізвищами учнів для робіт - 1 шт. на кожного учня; заздалегідь заготовлені картонні аркуші розміром з листівку для кожного учня (можна використовувати альбомні листи).
Устаткування в учнів: клей, пензлик для клею і підставка для неї, паперова макулатура, клейонка, ножиці, кольоровий папір (невеликі шматочки 2-3 кольорів).
Завдання полягає в наступному: розмітити на аркуші кольорового паперу за шаблонами 2-3 фігури зі складним криволінійним контуром. Одну з фігур (за вибором учня) вирізати ножицями. Наклеїти вирізану фігуру на лист картону і доповнити декількома деталями, намітивши, вирізьблені їх самостійно, так, щоб вийшла цілісна композиція.
Робота організовувалася по етапах. На кожному з етапів давалося відповідне завдання і пояснення:
1. На аркуші паперу потрібно обвести дані вам шаблони. Згадайте, як потрібно виконати розмітку, щоб не допустити помилок, не забудьте про економію матеріалу.
2. Виріжте будь-яку з намічених фігур. Що залишився аркуш паперу і обрізки від нього вкладіть в конверт.
3. Вирізану фігуру покладіть на лист картону. Придумайте з нею якусь картинку. Для цього самостійно виріжте і додайте до неї будь-які 3-4 деталі з кольорового паперу.
4. Всі деталі наклейте на лист картону якомога акуратніше. Картинку вкладіть у конверт і здайте мені.
Оцінювання. Так як урок є контрольною роботою, то учні здають роботи експериментатору. Учитель не переглядав роботи учнів і не брав участі в оцінюванні. Оцінювання результатів роботи відбувалося на наступному уроці. Ми переглянули роботи, коли немає дітей, зробили висновки про спільну роботу і по кожному учневі. Аналіз робіт і результат занесли в зведену таблицю (див. Таблицю 2).
Таблиця 2. Протокол результатів контрольної роботи.
Клас: 1 »В»
Дата: 29 листопада (II чверть)
Предмет: трудове навчання
Тип роботи: контрольна робота (періодичний контроль)
Тема: складання композиції в техніці аплікації з використанням однієї деталі, розміченій за шаблоном і додаванням деталей за своїм вибором
Кількість учнів у класі: 29 чол.
Кількість учнів, присутніх в класі: 24 чол.
Кількість зданих робіт: 24 шт.
Кількість учнів, що не справилися з роботою: 0 чол.
Кількість учнів, які виконали роботу з недоліками: 23 чол.
Кількість учнів, які виконали роботу без недоліків: 1 чол.


№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
1.
Баджанова Аділа
-
+
+
+
-
+
+
+
-
Роботу виконала в повному обсязі, але порушила вимогу - вирізати 1 деталь, розмічену за шаблоном (вирізала всі три деталі), і створити одну виразну композицію (спробувала зробити дві композиції, одна з яких аналогічна роботі Маші Х.). Виразною композиції не вийшло. Дуже неекономно використовувала матеріал. Слід більше тренуватися вирізати по контуру і створювати композицію.
2.
Большаков Кирило
-
-
+
+
+
-
-
+
-
Роботу виконав у повному обсязі, але з великими недоліками. Дуже неекономно використовував матеріал. Спробував створити композицію, але не зміг порівняти простір і розмір деталей. Слід більше тренуватися в розмітці деталей за шаблоном, у створенні композиції, у вирізуванні деталей по контуру.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
3.
Бриків Саша
-
+
+
-
+
+
+
+
-
Робота виконана в повному обсязі. Спробував більше заощадити матеріалу. Композиція складена з порушеннями: деталі розміщені на нижній межі аркуша, хоча весь простір листа задіяно, використав не співмірні один з одним деталі. Робота хороша. Слід звернути увагу на правильність розмітки, більше складати композицій.
4.
Булаков Вадим
-
+
+
+
+
+
-
+
+
Роботу виконав у повному обсязі, склав гарну композицію, недоліки роботи: неакуратне поводження з клеєм, на роботі залишилися сліди, деталі приклеєні на нижню межу аркуша. Дуже неекономно використовував матеріал. Слід більше працювати з клеєм і складати композиції.
5.
Захарчук Саша
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Роботу виконала в повному обсязі, склала гарну композицію, недоліками якої є: вихід деталей за рамки аркуша. Спробувала використовувати весь простір листа. Дуже неекономно використовувала матеріал при розмітці. Слід більше складати композицію.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
6.
Кабанов Діма
-
+
+
0
+
0
+
+
-
Роботу виконав не в повному обсязі: використовував тільки деталь, розмічену за шаблоном, не склав повної композиції, доповнивши її мальованої деталлю. Слід більше тренуватися створювати композицію.
7.
Колобухов Ігор
-
+
+
+
+
+
+
+
-
Роботу виконав у повному обсязі. Композиція вийшла не зовсім вдалою: багато вільного простору, невдале розміщення деталей (в протилежних кутах), хоча ідея композиції хороша. Слід більше тренуватися складати композицію.
8.
Козлов Саша
-
-
+
+
+
+
+
+
+
Роботу виконав у повному обсязі. Склав гарну композицію, спробував зобразити перспективу. Недоліки роботи: гілки дерев намалював олівцем, нерозмірність дерев і деревного аркуша. Дуже неекономно використовувала матеріал. Робота дуже хороша. Слід більше розмічати деталі за шаблоном.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
9.
Комкова Лена
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Роботу виконала в повному обсязі, склала виразну композицію. Недоліком композиції є порожнеча в лівій частині аркуша. Спробувала більш економно використовувати матеріал. Слід більше вирізати деталі по контуру.
10.
Копніна Аня
-
+
+
+
+
-
-
+
-
Роботу виконала в повному обсязі. Спробувала зробити виразну композицію. Недоліком композиції є те, що використані намальовані деталі, які й заповнили простір аркуша, створивши композицію. На роботі залишилися сліди клею і помітні місця розриву деталі. Використовуючи тільки деталі з паперу, композиція не вийшла, тому що залишається порожня права сторона аркуша. Слід більше працювати з клеєм і складати композицію.
11.
Коротєєв Микита
-
-
+
+
+
+
+
+
-
Роботу виконав у повному обсязі. Спробував створити виразну композицію. Це не вийшло, тільки через приміщення деталі на праву сторону листа і порожнечі на лівій стороні. Ідея роботи дуже хороша. Слід більше обводити деталі за шаблоном і створювати композицію.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
12.
Крилов Саша
-
+
+
+
+
-
+
+
-
Роботу виконав у повному обсязі. Створив гарну композицію, але вона не завершена (не вистачає або фону, або неба, або сонця), крім того деталі виступають за межі аркуша. Слід більше тренуватися вирізати по контуру і створювати композицію.
13.
Куриленко Катя
-
+
+
+
+
+
+
+
-
Роботу виконала в повному обсязі. Спробувала створити виразну композицію, але залишила порожній весь правий нижній кут листа, деталі поміщені на нижню межу аркуша. Ідея роботи хороша. Найбільш економно постаралася використати матеріал. Слід більше тренуватися створювати композицію.
14.
Майман Владик
0
0
0
+
0
+
-
-
+
Роботу виконав не в повному обсязі. Порушив вимоги: створити композицію, використовуючи один елемент, розмічений за шаблоном; здати папір з обведеними деталями та обрізки. Композиція вийшла хорошою, її виразність псує необережне поводження з клеєм. Слід бути уважним, більше працювати з клеєм.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
15.
Миронов Міша
+
+
+
+
-
+
-
+
-
Роботу виконав у повному обсязі. Створив гарну композицію, недоліками якої є розміщення всіх деталей на правому боці аркуша, не акуратне використання клею. Спробував дуже економно використовувати матеріал. Слід більше вирізати по контуру, працювати з клеєм і складати композицію.
16.
Пивоваров Владик
-
+
+
+
-
+
-
+
+
Роботу виконав у повному обсязі. Створив виразну композицію, хоча можна було підібрати більш поєднувані кольори. Спробував більш економно використовувати матеріал. Слід більше вирізати по контуру і працювати з клеєм.
17.
Посаженніков Ваня
-
-
+
+
-
-
+
+
+
Роботу виконав у повному обсязі. Спробував створити виразну композицію, цьому завадило неакуратне вирізування деталей і вихід деталей за рамки аркуша. Спробував більш економно використовувати матеріал. Слід більше вирізати по контуру.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
18.
Пилаева Оля
+
+
+
+
-
+
+
+
+
Роботу виконала в повному обсязі. Створила виразну композицію, використовуючи деталі з паперу, хоча більшу виразність роботі надали намальовані деталі. Економно використовувала матеріал. Слід більше тренуватися вирізати по контуру.
19.
Сергєєва Оля
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Роботу виконала в повному обсязі. Дуже хороша робота. Створила дуже виразну композицію, яку можна взяти за зразок. Проявила сформованість всіх навичок. Економно використовувала матеріал. Не потребує додаткового контролі за яким-небудь із представлених умінь.
20.
Соловйова Настя
-
+
+
+
-
+
+
+
-
Роботу виконала в повному обсязі. Композиція вийшла не завершеною, спостерігається не відповідність деталей і розташування їх на аркуші, залишаються не виправдано порожні місця. Слід більше вирізати по контуру і складати композицію.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
Розмітка
Вирізання деталі
(Якраз-
ність)
Робота з клеєм
Уміння створити висловив-тільну компози-цію
економне розміщення деталей на папері
акурат-ність
на виворітній
стороні
за шаблоном
на свій розсуд
зі складним контуром
за власним вибором
акуратність
використання макулатури
21.
Трофімов Андрій
-
-
+
+
-
-
+
+
+
Роботу виконав у повному обсязі. Спробував скласти виразну композицію, але цьому завадило зміщення деталей на ліву сторону листа, неповне вирізання деталі, розміченій за шаблоном. Слід більше вирізати по контуру.
22.
Фоміна Катя
+
+
+
+
-
+
+
+
+
Роботу виконала в повному обсязі. Спробувала створити виразну композицію. Недоліком роботи є не виправдано порожній правий нижній кут аркуша. Саме ощадливе використання матеріалу. Слід більше вирізати по контуру.
23.
Хвостова Маша
+
-
+
+
-
+
+
+
+
Робота виконала в повному обсязі. Склала дуже виразну композицію, яку можна взяти для зразка. Саме ощадливе використання матеріалу. Слід більше розмічати деталі за шаблоном і вирізати по контуру.
24.
Щедріна Саша
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Робота виконала в повному обсязі. Склала дуже виразну композицію, яку можна взяти для зразка. Спробувала більш економно використовувати матеріал. Слід більше вирізати по контуру.

Умовні позначення:
«-» Вміння не проявлено, тобто учень не зумів виконати дану операцію;
«+» Вміння проявлено в повній мірі;
«0» учень не використовував дану дію, тому не можна сказати про сформованість або несформованості в учня даного вміння або навички.
Аналізуючи дані, наведені в таблиці, робимо висновок, що сформованість всіх умінь показав тільки один учень з 24 осіб. Відсутність всіх умінь не показав ні одна людина. 23 учнів показали несформованість різних умінь і виконали роботу з недоліками. Таким чином, провівши якісний аналіз усіх робіт, можна визначити подальшу роботу на уроках праці.
Сформованість уміння економно використовувати матеріал показали тільки 5 учнів. Один учень не надав обрізки паперу, тому ми не можемо судити про сформованість або несформованості у нього даного вміння. Інші 18 учнів виявили несформованість даного вміння, причому з них 6 осіб зробили спробу більш економно витрачати матеріал, а 12 учнів дуже неекономно використовували папір. Таке співвідношення вміння і невміння економити матеріал дозволяє зробити висновок, що вчитель не пояснював учням на кожному уроці, що означає: економно використовувати матеріал, як це робити. Отже, вчителю необхідно приділити увагу саме цьому вмінню, так як це потрібно учням не тільки на подальших уроках праці, а й у повсякденному житті у школі та поза школою.
Сформованість уміння акуратно обводити деталь за шаблоном показали 17 учнів. Один учень не надав обрізки паперу, тому ми не можемо говорити про сформованість у нього даного вміння. 6 людей обвели деталі за шаблоном дуже неакуратно, що говорить про несформованість у даних учнів навичок роботи з олівцем через погано розвинену дрібної моторики. Вчителю слід таким дітям більше давати графічних робіт, робіт з переплетінням ниточок, розв'язування вузликів та ін.
Уміння розмічати деталь за шаблоном з виворітного боку, після нагадування про те, що існують правила розмітки, проявили 23 учнів. Один учень не надав обрізків паперу і не використав вирізану деталь в композиції, тому ми не можемо сказати про правильність його розмітки. Таке показання сформованості може бути обумовлено або дійсним умінням учнів розмічати на виворітній стороні або уважністю і хорошою пам'яттю учнів. Істинну сформованість уміння розмічати деталі з виворітного боку показує розмітка учнів додаткових деталей за власним вибором, тому що учням вже не робилося згадка про правила, а відбувалася така розмітка на іншому етапі уроку. Сформованість даного вміння показали 22 учнів. Один учень не використовував у роботі додаткові деталі, тому не можна сказати наявності цього вміння у цього учня. Один учень розмітив додаткові деталі на лицьовій стороні. Таким чином, у переважної більшості учнів сформовано дане уміння, але слід звертати на нього увагу на кожному уроці, так як ми бачимо, що має місце неуважність учнів або їх невміння.
Уміння акуратно вирізати по контуру деталь зі складним криволінійним контуром виявили 14 учнів. Один учень не надав обрізки, тому ми не можемо сказати про його вміння. 9 людей вирізали по контуру не акуратно, з рваними краями або порвали деталь при вирізання.
Деталі за своїм вибором акуратно вирізали 18 учнів, з них 7 учнів не змогли акуратно вирізати деталь зі складним контуром. Таким чином, цим семи учням легше вирізати деталі з простим контуром, тому не можна сказати про сформованості навички роботи з ножицями. Таким учням слід більше давати завдання для вирізування по складному контуру. Один учень не використовував додаткові деталі, але він акуратно вирізав деталь зі складним контуром, тому можна говорити про сформованість у даного учня вміння вирізати ножицями. 5 учнів вирізали додаткові деталі неакуратно, з обірваними краями або порвали деталь при вирізання, з них 2 учні не змогли також акуратно вирізати деталь зі складним криволінійним контуром. Біля цих двох учнів не сформований навик роботи з ножицями, вони потребують додаткових завданнях для розвитку вміння. Інші 3 учня з цих 5 учнів акуратно вирізали деталь зі складним контуром, а труднощі у вирізуванні додаткових деталей викликало невміння зорієнтуватися у вирізуванні того, чого хочеться. У цих дітей сформована вміння вирізати по контуру, але їм необхідно більше тренуватися зображати і вирізати з паперу задумане.
При роботі з клеєм необхідні вміння: акуратність роботи і правильне використання макулатури. Уміння використовувати макулатуру виявили 23 учнів. Один учень не зумів скоординувати роботу з клеєм і використання макулатури, в результаті чого у нього є дуже багато слідів клею, які багато в чому зіпсували зовнішній вигляд його роботи. Уміння акуратно працювати з клеєм виявили 18 учнів, а 6 учнів були охайні, в результаті залишилися сліди клею або погано приклеєні деталі. Цим учням слід більше працювати з клейовою пензликом і намагатися більше промакать клей паперової макулатурою. Такі результати роботи з клеєм і з паперовою макулатурою дозволяють говорити про те, що вчитель приділяє цьому увагу на кожному уроці.
Виразну композицію змогли скласти тільки 13 учнів, але з них тільки 3 роботи можна взяти для зразка, інші композиції з недоліками (або колір, або неакуратне використання клею, або неакуратно вирізані деталі). 11 учнів не змогли скласти виразної композиції з різних причин (пропорції деталей, використання простору листа, кольору, використання мальованих деталей). Таке співвідношення учнів дозволяє зробити висновок про те, що в учнів складання композиції викликає найбільші труднощі, а вчитель не робить на цьому акценту. Всім учням необхідно під керівництвом вчителя більше складати композицій для формування уміння.
Даний експеримент показав реальні труднощі дітей. Завдання контрольної роботи точно відповідало тому, що було намічено перевірити, відповідало віковим особливостям учнів і не виходило за межі того, чого не повинні ще знати першокласники. Таким чином, ми бачимо, що в даному класі наявність всіх умінь виявлено тільки в одного учня. Ми виявили, що найбільшу складність у дітей викликають складання композиції і економне використання матеріалу, а найбільш простим для них виявилося вміння використовувати макулатуру, розмічати деталі за шаблоном і вирізування деталей на свій вибір.
Ми дали змістовну об'єктивну оцінку по кожній роботі учнів, при цьому критерії оцінки не виходили за рамки перевіряються умінь і визначали якість роботи. Оцінка робіт не передбачає ніяких відміток, а лише виявлення труднощів учнів і усвідомлення учнями своїх досягнень. Для кожного учня були визначені шляхи подальшої роботи з предмета.
Експеримент показав, що на уроках трудового навчання можна і потрібно використовувати такий вид контролю, як контрольна робота. У даному випадку ми не повідомляли ні вчителю, ні учням про контрольну роботу, але таке повідомлення в першому класі можливо після уроку або на наступному уроці під час обговорення результатів. При такій спеціальній організації контролю діти сприймають урок як стандартну ситуацію, у дітей немає страху перед таким видом роботи, що особливо важливо для першокласників. Так, поступово учні звикнуть до контрольної роботи і будуть сприймати її як звичайний урок. Сприймаючи таку ситуацію на уроках праці без напруги, першокласники навчаться сприймати аналогічні ситуації на інших уроках.

Глава III. Методичні рекомендації для вчителів. Зразкові варіанти контрольних робіт з трудового навчання у першому класі
§ 1. Організація контрольної роботи
Контрольна робота для уроків праці повинна бути ретельно спланована і підготовлена. Щоб підготувати і провести контрольну роботу необхідно:
1. Визначити тему контрольної роботи.
2. Визначити мету, завдання контрольної роботи, знання, вміння та навички, які будуть перевірятися.
3. Продумати обладнання до уроку, підготувати конверт для кожного учня і роздатковий матеріал, так як на самостійну підготовку дітей на уроці піде багато часу (якщо тільки це не є перевіряється позицією).
4. Продумати етапи роботи та прийоми пред'явлення завдання на кожен з етапів.
5. Підготувати заздалегідь протокол контрольної роботи, в якому вказані всі дані: клас, дата, кількість учнів, прізвища учнів, які перевіряються ЗУН, результати роботи (див. Таблицю 2 або Пріложеніе3).
6. Продумати варіанти подальших дій на наступних уроках для виправлення помилок.
7. Продумати заздалегідь про те, коли і в якій формі будуть повідомлені результати контрольної роботи.
8. Перед проведенням такого уроку не слід повідомляти учням про майбутню контрольної роботи, так як це може налякати дітей, вони будуть хвилюватися, переживати за результати роботи і не зможуть показати справжніх умінь і навичок.
9. Провести урок відповідно до цілей, завдань по намічених заздалегідь етапах.
10. На уроці не слід називати правило, якщо намічено перевірити його знання і вміння застосувати, а тільки нагадати, що існує правило (наприклад, згадайте правила розмітки).
11. Під час уроку слід простежити за умінням учнів правильно використовувати паперову макулатуру.
12. В кінці уроку простежити за тим, щоб всі учні вклали роботу в конверт і здали його.
13. Повідомити учням про те, коли будуть відомі результати роботи, і можна пояснити, чому зараз не можливо відразу оцінити їх.
14. Перевірка робіт учнів з занесенням даних до протоколу.
15. Підведення підсумків роботи з занесенням всіх даних до протоколу контрольної роботи і визначення подальших шляхів роботи на уроці з урахуванням труднощів учнів.
16. Організація оцінної ситуації робіт за участю самих учнів. Оцінювання слід почати з оголошення загальних результатів роботи: наскільки учні поліпшили свої попередні успіхи, більшість чи справився, необхідно подякувати весь клас за роботу. Далі відзначити, що деякі порадували своєю роботою (порівнювати учня тільки з його власними результатами), а деякі засмутили. Оголошення результатів по кожній роботі можна почати з хороших робіт, потім продовжити не дуже вдалими, а закінчити найкращими роботами, так як оцінювання в цьому випадку почнеться і закінчиться тільки позитивними результатами. Причому кожній роботі дається змістовна оцінка з зазначенням переваг та недоліків. У будь-якій роботі, навіть в самій невдалої необхідно знайти позитивну сторону, тому що в цьому випадку оцінка буде позитивною, і дитина буде націлений на успіх у такій роботі. Пам'ятайте, що в першому класі практично не повинно бути негативних оцінок, тому що дитина ще тільки освоює будь-які дії і операції, він недосконалий ні в одному виді діяльності. При розгляді робіт з однотипними помилками, можна залучити дітей до оцінювання. Якщо учні не можуть почати оцінювання, то допомогти у визначенні того, на що необхідно звернути увагу (навідними питаннями, але не порівнювати роботи різних учнів, особливо гарну і невдалу роботу, так як дитина буде вважати себе гірше іншого однокласника). Відмітки в щоденник і в журнал не виставляються.
§ 2. Зразкові варіанти контрольних робіт для 1 класу з трудового навчання
1. Складання композиції за зразком «Тюльпан» у техніці аплікації з використанням розмітки симетричних деталей за шаблоном.
Перевіряються ЗУН:
· Розмітка деталі на виворітній стороні
· Вміння розмічати симетричну деталь по половинці шаблону
· Вміння використовувати різні види обробки матеріалу по контуру (обривання і / або вирізання)
· Уміння скласти композицію
· Вміння правильно підібрати кольори
· Вміння користуватися паперової макулатурою
· Вміння економічно використовувати папір
· Вміння правильно наносити клей
Обладнання:
половинки шаблонів для симетричних деталей (квітка, лист); шаблон для стебла; кольоровий папір двох кольорів (смуги паперу, на яких вільно поміщаються деталі); кольоровий картон для розміщення композиції; кольоровий папір для додаткових деталей за бажанням учнів; паперова макулатура, клей і кисть, ножиці, простий олівець; конверти для готового виробу і для обрізків.

Рис. 1. Зразок шаблонів2.Об'емние ребристі іграшки з повторюваних деталей (куля, груша) з розміткою симетричних деталей за шаблоном.
Перевіряються ЗУН:
· Правила склеювання деталей за половину площині
· Правила розмітки симетричних деталей по половині шаблону на виворітній стороні, уміння визначити необхідну кількість деталей
· Вміння вирізати по контуру
· Вміння зібрати деталі
· Вміння використовувати паперову макулатуру
· Вміння вклеїти нитяну петлю
· Вміння економічно використовувати папір
· Вміння акуратно наносити клей
Обладнання:
половинки шаблонів (коло, груша, ялина); нитяним петля; кольоровий папір; ножиці, клей, пензель і олівець; паперова макулатура; конверт для збору обрізків.
Рис. 2. Зразки шаблонів

3. Вирізання орнаменту за зразком деталей (орнамент, сніжинка) з використанням вміння розмітки на-віч та правил вирізування симетричних.
Перевіряються ЗУН:
· Правила складання заготовки
· Правила вирізування частин складеної заготовки
· Вміння вирізати квадрат
· Вміння вирізати дрібні деталі з внутрішніми кутами
· Вміння за допомогою лінійки розмітити на-віч необхідні отвори
Обладнання:
папір, ножиці, лінійка, простий олівець, зразок візерунка.

Рис.3. Зразки узорів

а)

б)
4.Составленіе мозаїчної аплікації з використанням шаблону-контура (риба).
Перевіряються ЗУН:
· Вміння використовувати обрізки паперу, що залишилися від попередніх уроків.
· Вміння акуратно наносити клей
· Вміння укладати деталі, не заходячи за кордону контуру
· Вміння користуватися паперової макулатурою
· Вміння підібрати кольору
· Вміння розмітити контур за шаблоном
· Вміння укладати деталі від контуру до центру
Обладнання:
Зразки мозаїки, шаблони для розмітки контуру; відходи від кольорового паперу, розрізані або розірвані на невеликі шматочки, конверт для деталей, клей і кисть, ножиці (при необхідності), простий олівець, картон для мозаїки.
Рис.4. Зразок шаблону (кожна лінія є прорізом)
5Складання композиції в техніці аплікації з використанням однієї деталі, розміченій за шаблоном, і додаванням деталей на свій вибір.
Перевіряються ЗУН:
· Розмітка деталі за допомогою шаблону (акуратність, правильність, точність, розмітка на виворітній стороні).
· Вирізання деталі зі складним контуром (акуратність, точність)
· Наклеювання деталі на паперову поверхню (акуратність нанесення клею на поверхню деталі, вміння користуватися пензликом та паперової макулатурою при роботі з клеєм).
· Економне розміщення деталей при розмітці.
· Вміння створити виразну композицію в заданому форматі.
Обладнання у вчителя: набір картонних шаблонів зі складним криволінійним контуром - 3 шт. на кожного учня (зразок шаблонів див. у Додатку 2); листи кольорового паперу такого розміру, щоб на ньому можна було вільно розмістити всі три шаблони - 1 шт. на кожного учня; конверти з прізвищами учнів для робіт - 1 шт. на кожного учня; заздалегідь заготовлені картонні аркуші розміром з листівку для кожного учня (можна використовувати альбомні листи).
Устаткування в учнів: клей, пензлик для клею і підставка для неї, паперова макулатура, клейонка, ножиці, кольоровий папір (невеликі шматочки 2-3 кольорів).
Примітка. Важливо для розвитку ручних умінь і різноманіття операцій у межах однієї і тієї ж техніки: аплікація може бути вирізана ножицями або виконане способом обривання, приклеєна або пришита нитками, на паперовій основі або на тканині, вона може бути плоскою, рельєфною, об'ємною, контурної .

Висновок
Узагальнюючи вище сказане, робимо висновок, що предмет «Трудове навчання», як і всі шкільні предмети повинен мати перевірочний і оцінний компонент.
У першому класі контроль і перевірка потрібні не дітям, а вчителю, так як, проводячи якісний аналіз робіт учнів, вчитель оцінює себе, визначає труднощі дітей і визначає подальший хід уроків. Тому відпадає необхідність у відмітках, присутня тільки позитивна оцінка. Це орієнтує дитину на успіх.
Дослідження показало, що на уроках трудового навчання можна і треба проводити контрольні роботи, які не складно організувати, перевірити і оцінити, і які будуть також цікаві дітям, як і інші заняття з праці.
Наша гіпотеза не може бути спростована або підтверджена лише однією контрольною роботою, тим більше, якщо учні не брали участь в оцінюванні. Для цього необхідна робота протягом усього першого року навчання з систематичною організацією контролю та перевірки. Ми визначили хід подальшої роботи:
1. Провести контрольну роботу на початку року з метою визначення загального рівня класу. Оцінювання і повідомлення результатів не проводимо, тому що ми ще не навчали цих дітей.
2. Проводимо регулярно контрольні роботи з занесенням даних в таблицю.
3. Оцінювання проводимо на наступному уроці з участю дітей. Але спочатку вчитель показує зразок оцінювання, визначаючи критерії оцінки.
4. До відмітками готуємо в кінці навчального року, повідомляючи про різницю відміток, про критерії. У цей час можна оголошувати позначки за роботу тільки усно, пояснюючи позначку, не виставляючи її ні в щоденник, ні в журнал.

Література
1.Амонашвілі Ш.А. Гуманно-особистісний підхід до дітей. - М. - Воронеж, 1998. С. 69.
Тализіна Н.Ф. Педагогічна психологія. - Р.-на-Дону, 1998. С.160.
2.Божовіч Є.Д. Процес навчання: Контроль. Діагностика. Корекція. Оцінка. - М., 1999. С.155-194.
3.Зімняя І.А. Педагогічна психологія. - Р.-на-Дону, 1997. С.363-372.
4.Костилев Ф.В. Вчити по-новому: Чи потрібні оцінки-бали. - М., 2000. 103с.
5.Ніколаенко М.М. Методичні рекомендації для вчителів початкових класів. - М. - Ставрополь, 2001. С. 9-12.
6.Педагогіка / Под ред. П.І. Пидкасистого. - М., 2001.
7.Цірулік Н.А. Ручне творчість / / Програми загальноосвітніх установ. Початкові класи 1-4 за системою Л.В. Занкова. - М., 1999. С.189-191.

Приложение1
Бланк анкети «Ранжування предметів»
Лист
Математика
Навчання грамоті
Музика
Праця
Фізкультура
Ізо
Навколишній світ

Додаток 2
Протокол результатів контрольної роботи
Клас: _______
Дата: (чверть)
Предмет: ______________________
Тип роботи: контрольна робота (____________ контроль)
Тема: ________________________________________________
_____________________________________________________________
Кількість учнів у класі: чол.
Кількість учнів, присутніх в класі: чол.
Кількість зданих робіт: шт.
Кількість учнів, що не справилися з роботою: чол.
Кількість учнів, які виконали роботу з недоліками: чол.
Кількість учнів, які виконали роботу без недоліків: чол.
№ п / п
Прізвище, ім'я учня
Перевіряються ЗУН
Результат роботи
(З докладним описом та рекомендаціями)
1.
2.
25.
26.
Умовні знаки для позначення сформованості умінь в учнів:
«-» Вміння не проявлено, тобто учень не зумів виконати дану операцію;
«+» Вміння проявлено в повній мірі;
«0» учень не використовував дану дію, тому не можна сказати про сформованість або несформованості в учня даного вміння або навички.
«Н / б» учень не був на уроці.
Колонка з результатами роботи заповнюється словесно в довільній формі з описом достоїнств роботи, особливих труднощів учня і рекомендації для вирішення труднощів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
319.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Способи контролю перевірки й оцінювання знань умінь і навичок за курсом Трудове навчання в 1-му
Функції перевірки і оцінювання знань умінь і навичок
Форми і методи перевірки знань умінь навичок з математики початкових класів
Десятибальна система оцінки знань умінь і навичок учнів
Сучасні методи оцінки знань умінь і навичок учнів
Облік знань умінь та навичок з хімії в середній школі
Навчання учнів умінь і навичок
Формування навчальних умінь та навичок
Критерії оцінювання знань студентів Методичні рекомендації
© Усі права захищені
написати до нас