приховати рекламу

Соціальна адаптація колишніх засуджених

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Практична робота на тему:

«Соціальна адаптація колишніх засуджених»

Проблемна ситуація

У комплексі заходів політичного, соціально-економічного, нормативно-правового та організаційно-виховного характеру, які покликане розробляти держава з метою соціально-морального оздоровлення суспільства, все більшу значимість набуває необхідність масштабної і цілеспрямованої діяльності державних органів і громадських організацій, пов'язаних з життєустрою колишніх засуджених .

Це обумовлюється тим, що від їх правильного рішення багато в чому залежить не тільки доля тієї частини населення, яка допустила помилку, але і доля тих людей, які можуть бути втягнуті вже одного разу відбули покарання в орбіту злочинної діяльності.

Імовірність такого розвитку подій стає більш вірогідною в тому випадку, якщо держава і в цілому суспільство не нададуть їм своєчасно соціальну допомогу, не підтримають спробу вирватися з порочного кола правопорушень, законослухняності.

В обгрунтування вищевикладеного, доцільно проаналізувати стан повторних правопорушень кримінального характеру, що здійснюються одного разу вже засудженими особами і відбули термін покарання. Не може не викликати тривоги той факт, що в перший рік перебування на волі звільнилися з виправно-трудових установ здійснюють кожен третій злочин.

Соціальна адаптація з місць ув'язнення - це багатогранний процес, що охоплює комплекс питань їх моральної, психологічної, практичної підготовки до життя в суспільстві, освоєння ними нових соціальних ролей, відновлення корисних контактів, усунення або нейтралізації негативних чинників, що перешкоджають поверненню даної категорії громадян у русло чесного, узгоджується з законом існування.

Діяльність органів соціального захисту, як в цілому, так і в частині роботи з колишніми засудженими грунтується на діючих нормативно-правових положеннях, які потребують грунтовної переробки і подальший розвиток у відповідності із загальними соціально-економічними і правовими процесами в суспільстві. Багато з них вже застаріли, втратили своє практичне призначення. У сучасних умовах потрібні нові підходи до правового врегулювання та організації діяльності служб соціального захисту та адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Проблема дослідження

Відсутність державних органів і громадських організацій, що займаються проблемами такої категорії громадян, які відбули термін покарання у вигляді позбавлення волі (у повній або частковій ізоляції від суспільства) й вийшли до нових для них умовах життєдіяльності, і брак реальних заходів для вирішення цих проблем.

Об'єкт дослідження

Засуджені р. Солікамська, що відбули термін покарання у вигляді позбавлення волі.

Предмет дослідження

Соціальна адаптація засуджених р. Солікамська, які відбули термін покарання у вигляді позбавлення волі.

Мета дослідження

Враховуючи актуальність і ступінь дослідженості проблеми соціальної адаптації осіб, які відбули термін покарання у вигляді позбавлення волі, основною метою дослідження є виявлення самого процесу соціальної адаптації колишніх засуджених і вироблення практичних рекомендацій на адресу організацій, пов'язаних з вирішенням їх проблем.

Гіпотези дослідження

Основна гіпотеза: попередній аналіз ряду матеріалів про характер і мотиви повторних правопорушень дозволяє зробити припущення, що основна причина цього полягає у відсутності державно-громадської роботи з колишніми засудженими.

У відповідності з основною гіпотезою, основні блоки питань повинні бути спрямовані на виявлення того, які труднощі, що виникають у відбули покарання, у трудовій сфері, в сімейних відносинах і в сфері соціального спілкування впливають на успішність соціальної адаптації.

Основна гіпотеза нейтральна по відношенню до інших факторів, здатним впливати на стан соціальної адаптації колишніх засуджених. У зв'язку з цим необхідний сформулювати гіпотезу-наслідок: соціально-демографічні та соціально кримінальні характеристики також впливають на соціальну адаптацію колишніх засуджених.

Завдання дослідження

Перевірка сформульованих гіпотез вимагає вирішення наступних завдань. Для основної гіпотези:

 1. Виявити труднощі трудового влаштування та професійного самовизначення засуджених, які відбули термін позбавлення волі.

 2. Проаналізувати вплив соціально-психологічного клімату колективу на соціальну адаптацію колишніх засуджених.

 3. Вивчити соціально-економічне становище звільнених від відбування покарання.

 4. Описати проблеми взаємодії в сім'ї у колишніх ув'язнених.

 5. Охарактеризувати соціальну активність і соціальну орієнтованість звільнених від відбування покарання.

 6. Проаналізувати відображення проблем засуджених, які відбули термін позбавлення волі, в засобах масової інформації.

Для перевірки гіпотези слідства потрібно виявити вплив на соціальну адаптацію звільнених за відбуванню покарання:

 1. соціально-демографічних характеристик;

 2. соціально-кримінальних характеристик.

Інтерпретація основних понять

Інтерпретація основних понять:

Адаптація (від лат. Adaptio - пристосування) - це процес пристосування будови і функцій організму, його органів і клітин до умов середовища.

Соціальна адаптація - це процес і результат активного пристосування індивіда до умов нової соціального середовища.

Засуджений - це особа, яку суд вироком визнав винним у вчиненні злочину з призначенням певної міри покарання. Колишній засуджений (Б.О.) - це особа, яка відбула термін покарання у вигляді позбавлення волі (у повній або частковій ізоляції від суспільства).

Системний аналіз об'єкта дослідження.

Блок А (об'єктивні фактори):

а1 - економічна і соціально-політична ситуація в країні;

а2 - специфічні фактори: прямі - стосунки в сім'ї, на роботі (навчанні); непрямі - вплив оточуючих, засобів масової інформації і т.д.

Блок В (індивідуальні особливості):

в1 - стать, вік, сімейний стан, рівень освіти тощо;

в2 - особистісні характеристики колишнього засудженого і т.д.

Блок С (відносини):

с1 - сприйняття соціальної адаптації та її значущості (суб'єктивний аспект);

с2 - результати соціальної адаптації (об'єктивний аспект).

Зв'язки:

a - стимули (зовнішні спонукання до діяльності);

b - сприйняття, засвоєння суспільних ролей і соціальних функцій;

g - мотиви діяльності (внутрішні спонукання).

Основні методи збору інформації

Основним методом збору інформації є анкетування засуджених, які вже відбули свій термін покарання, тобто збір соціальної інформації про досліджуваний об'єкт у ході опосередкованого соціально-психологічного спілкування соціолога (інтерв'юера) і опитуваного (респондента) шляхом реєстрації відповідей на питання, задані соціологом, що випливають з мети і завдань дослідження.

Обгрунтування вибірки

Соціологічне дослідження буде проводитися на території м. Солікамська. Тимчасові рамки співпадають з часом проведення дослідження. Одиницею аналізу виступають колишні засуджені, які звільнилися не пізніше одного року з дня початку дослідження.

Вибіркова сукупність планується 100 осіб.

При визначенні методу вибірки найбільш оптимальним з огляду на специфіку об'єкта, вважається метод «снігової кулі». Враховуючи те, що нам відомі адреси тільки трьох засуджених, які відбули термін покарання і звільнилися протягом поточного року, то пошук інших респондентів ми можемо продовжити по їхньою підказкою. Припустимо, то кожен з цих трьох опитаних повідомив адреси ще трьох своїх знайомих, а ті, у свою чергу, ще по два і т. д. Тоді на четвертій сходинці відбору ми досягнемо запланованого обсягу вибіркової сукупності. При цьому відбір респондентів за етапами буде відбуватися в такій пропорції:

3 + 9 + 27 + 81 = 120

Опитати ми можемо на двадцять осіб менше, тобто 100.

Розробка методичного інструментарію опитування. Аргументація необхідності застосування методу опитування

Опитування - це метод збору первинної інформації в соціологічному дослідженні, передбачає, по-перше, усне або письмове звернення дослідника до певної сукупності людей з питаннями, зміст яких представляє досліджувану проблему на рівні емпіричних індикаторів, і, по-друге, реєстрацію та статистичну обробку отриманих відповідей, а також їх теоретичну інтерпретацію.

Метод опитування дозволяє в максимально короткі терміни опитувати великі сукупності людей і отримувати різноманітну інформацію. Пояснити застосування методу опитування в даному дослідженні можна тим, що колишні засуджені є єдиним джерелом інформації як безпосередні учасники подій.

Важливо пам'ятати, що отримана за допомогою респондентів інформація відображає досліджувану реальність лише в тому вигляді, як вона «переломилася» в їхній свідомості, звідси її можливе спотворення, пов'язане з особливостями процесу відображення різних сторін соціальної практики у свідомості.

Анкета

ГОУ ВПО «СГПІ» запрошує Вас взяти участь у масовому опитуванні громадської думки, що стосується проблем соціальної адаптації осіб, які відбули термін покарання у вигляді позбавлення волі.

Відповідати на запитання анкети не важко. Після більшості з них дається кілька можливих відповідей. Перш ніж відповісти на питання, уважно прочитайте всі пропоновані варіанти відповідей, потім виберіть з них той або ті, які Вам підходять, і обведіть кружком відповідний номер. Якщо жоден із запропонованих відповідей Вас не влаштовує або після запитання відповіді не даються, напишіть свою відповідь самостійно.

Хочемо підкреслити, що на запитання анкети немає правильних і неправильних відповідей. Нам просто потрібно знати ваша особиста думка. Анкета анонімна, в ній не будуть вказані Ваші прізвище та ім'я. Ви можете бути впевнені, що зміст Ваших відповідей залишиться суворо між нами. В аналізі вони будуть використані в загальному вигляді, разом з відповідями інших людей.

Заздалегідь дякуємо Вам за участь у дослідженні!

Соликамск, 2009 р.

1. В даний час Ви:

працюєте

маєте роботу, але тимчасово не працюєте

не працюєте, але шукаєте роботу переходьте до питання 8

ніде не працюєте переходьте до питання 8

вчитеся у денному навчальному закладі переходьте до питання 7

займаєтеся чим-небудь іншим (вкажіть )_____________________

2. Ким ви працюєте (вкажіть Вашу професію або посаду)? _____

3. Чи відповідає Ваша нинішня робота отриманому Вами професійній освіті?

відповідає повністю

відповідає частково

не відповідає

ускладнює відповісти

 1. Хотіли б Ви перейти на іншу роботу?

так, хотів (ла) би перейти

ні, не маю такого желаніяпереходіте до питання 6

не замислювався над етімпереходіте до питання 6

 1. Якщо у Вас є бажання перейти на іншу роботу, то чим це викликано? (Вкажіть )_______________________________________________

 2. Як Ви оцінюєте свої стосунки:


Цілком хороші

Стерпні

Погані

Важко сказати

А) З товаришами по роботі (навчанні)

1

2

3

4

Б) З безпосереднім керівником

1

2

3

4

 1. А що, на Вашу думку, характеризує відносини колективу до Вас в цілому?

повна доброзичливість і взаємодопомога

відносини в основному хороші

відносини в основному байдужі

зневажливі відносини

частіше за все відносини напружені, недоброзичливі

не замислювався над цим

 1. Чи були у Вас будь-які труднощі при вступі на роботу (навчання)?

та

немає переходьте до питання 10

 1. Якщо у Вас були труднощі при вступі на роботу (навчання), то вкажіть які ?___________________________________________________

 2. Чи зверталися Ви за допомогою в будь-якої організації і служби соціального захисту колишніх засуджених? Якщо «так», то вкажіть в які? ___________________________________________________________

 3. Далі ми хотіли б поставити Вам кілька запитань про те, в якій мірі Ви задоволені різними сторонами свого життя. Отже, в якій мірі ви задоволені:


Задоволено повністю

Задоволено частково

Зовсім не задоволений

Важко відповісти

А) Своїм життям вцілому

1

2

3

4

Б) Житлом

1

2

3

4

В) Фінансової ситуацією

1

2

3

4

 1. Скільки людей проживає у Вашій родині, включаючи Вас?

я живу один

двоє

троє

четверо

п'ятеро і більше

 1. Якщо у Вашій родині діти?

один

двоє

троє і більше

дітей немає

 1. Вкажіть, будь ласка, якщо з огляду на всі види доходу всіх членів сім'ї - зарплату, пенсії, стипендії, допомога на дітей, аліменти і т.п. - Який середньомісячний дохід на одну людину у Вашій родині за останнє півріччя? ________________________________________руб. на місяць на особу.

 2. Ваші житлові умови (дайте одну відповідь)?

окрема державна чи відомча квартира

комунальна квартира

кооперативна квартира

квартира на правах особистої власності

приватний будинок або частину будинку, що належать Вам або Вашій родині

гуртожиток

знімаю житлоплощу

інше (напишіть) ___________________________

 1. Як Ви оцінили стосунки в сім'ї в цілому?

  атмосфера дружби і взаєморозуміння

  рівні стосунки без емоційного близькості

  епізодичні конфлікти, холодність

  емоційно відчужені відносини

  напружено-конфліктні відносини

  важко відповісти

  1. Який рівень освіти у Ваших батьків?


  Вища

  Середня спеціальна

  Середня загальна

  Неповна середня

  Важко відповісти

  А) батько

  1

  2

  3

  4

  5

  Б) мати

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Чи був хтось з членів Вашої сім'ї раніше судимий?

  батько

  мати

  брат (сестра)

  інші родичі

  ніхто не був судимий

  важко відповісти

  1. Як Ви ставитеся до людей, які залучені в злочинну діяльність?

  не засуджую

  не звертаю уваги

  висловлюю невдоволення

  думаю інакше (напишіть як) __________________________________

  1. Чи часто ви спілкуєтеся з тими, хто був раніше засуджений?

  дуже часто

  часто

  періодично

  рідко

  не спілкуюся зовсім

  відмова від відповіді

  1. Чи були протягом поточного півріччя будь-які порушення закону з Вашого боку?

  було одне

  було кілька

  не було

  відмова від відповіді

  1. Скажіть, будь ласка, чи є у Вашому оточенні люди, які зловживають:


  Так

  Ні

  Важко відповісти

  А) Алкоголем

  1

  2

  3

  Б) Наркотиками

  1

  2

  3

  1. Як Ви вважаєте за краще проводити свій вільний час (виберете не більше трьох відповідей):

  дивлюся телевізор, слухаю радіо

  читаю газети, журнали

  відвідую музеї, виставки, ходжу в театр

  спілкуюся з друзями і знайомими

  ходжу в бар, ресторан, на дискотеку

  займаюся своїм хобі

  інше (напишіть) ______________________

  1. Чи відомі Вам які-небудь програми на радіо чи телебаченні, що висвітлюють проблеми колишніх засуджених? Якщо «так», то вкажіть все, що Вам відомі. __________________________________

  А тепер декілька запитань про Вас особисто:

  1. Ваш пол?

  чоловічий

  жіночий

  1. Ваш вік?

  до 20 включно

  від 21 до 30 років

  від 31 до 40 років

  від 41 до 50 років

  від 51 до 60 років

  від 61 і старше

  1. Ваша освіта?

  неповна середня

  повну середню

  середня спеціальна

  незакінчена вища

  вища

  кандидат наук

  1. Ваше сімейне становище?

  одружений (заміжня)

  неодружений (незаміжня)

  розлучений (а)

  вдівець (вдова)

  живу в цивільному шлюбі

  1. Скільки судимостей у Вас було?

  одна

  два

  три і більше

  відмова від відповіді

  1. За якими статтями Ви були засуджені (вкажіть статті останньої судимості )?________________________________________________________

  2. Який термін позбавлення волі Ви відбули у виправно-трудових установах (вкажіть термін останньої судимості )?____________________

  Дякуємо Вам за участь у дослідженні

  Паспортички

  Ваш пол. Відповіли 100 чол. (100%)

  чоловічої 100 чол. - 100%

  жіночий 0 чол. - 0%

  Наявність роботи. Відповіли 100 чол. (100%)

  є робота 60 чол. - 60%

  немає роботи 40 чол. - 40%

  Відповідність роботи отриманому професійній освіті. Відповіли 100 чол. (100%)

  відповідає 10 чол. - 10%

  не відповідає 90 чол. - 90%

  Ставлення до роботи. Відповіли 100 чол. (100%)

  подобається 30 чол. - 30%

  не подобається 70 чол. - 70%

  Відносини з товаришами по роботі. Відповіли 100 чол. (100%)

  цілком хороші 20 чол. - 20%

  стерпні 30 чол. - 30%

  погані 50 чол. - 50%

  важко відповісти 0 чол. - 0%

  Відносини з безпосереднім керівником по роботі. Відповіли 100 чол. (100%)

  цілком хороші 10 чол. - 10%

  стерпні 30 чол. - 30%

  погані 60 чол. - 60%

  важко відповісти 0 чол. - 0%

  Наявність труднощів при вступі на роботу. Відповіли 100 чол. (100%)

  були 60 чол. - 60%

  не були 40 чол. - 40%

  Звернення за допомогою в будь-які організації і служби соціального захисту колишніх засуджених. Відповіли 100 чол. (100%)

  були 10 чол. - 10%

  не були 90 осіб. - 90%

  Задоволеність різними сторонами свого життя. Відповіли 100 чол. (100%)

  задоволено повністю 10 чол. - 10%

  задоволено частково 20 чол. - 20%

  зовсім не задоволений 70 чол. - 70%

  важко відповісти 0 чол. - 0%

  Чи є у Вашій сім'ї діти. Відповіли 100 чол. (100%)

  та 30 чол. - 30%

  немає 70 чол. - 70%

  Рівень освіти батьків. Відповіли 100 чол. (100%)

  вища 10 чол. - 10%

  середня спеціальна 40 чол. - 40%

  середньо загальне 40 чол. - 40%

  неповна середня 10 чол. - 10%

  Судимість членів сім'ї. Відповіли 100 чол. (100%)

  є 30 чол. - 30%

  немає 70 чол. - 70%

  Наявність порушень закону протягом поточного півріччя. Відповіли 100 чол. (100%)

  та 20 чол. - 20%

  немає 80 чол. - 80%

  Перегляд програм на телебаченні, що висвітлюють проблеми колишніх засуджених. Відповіли 100 чол. (100%)

  та 60 чол. - 60%

  немає 40 чол. - 40%

  Підсумки дослідження

  Серед 100 опитаних представлені засуджені р. Солікамська, що відбули термін покарання у вигляді позбавлення волі.

  У відповідності з основною гіпотезою, основні блоки питань були спрямовані на виявлення того, які труднощі, що виникають у відбули покарання, у трудовій сфері, в сімейних відносинах і в сфері соціального спілкування впливають на успішність соціальної адаптації.

  За результатами опитування 60% колишніх засуджених мають роботу, а 40% немає. Причому тільки 10% опитаних мають роботу, відповідну отриманим професійній освіті.

  Обрана робота подобається 30% опитаних, 70% не задоволені своїм вибором.

  Відносини опитаних з товаришами по роботі складаються наступним не кращим чином: погані і стерпні взаємини у 80%.

  Відносини з безпосереднім керівником по роботі також проблематичні. Тільки 10% колишніх засуджених знаходять спільну мову з керівниками.

  При вступі на роботу 60% опитаних мають певні труднощі, пов'язані також і з їх минулим.

  Тільки 10% звертаються по допомогу в будь-які організації і служби соціального захисту колишніх засуджених, оскільки вони відсутні у необхідній для міста кількості.

  Задоволеність повністю різними сторонами свого життя відзначили лише 10% колишніх засуджених.

  Також на низькому рівні та освіта батьків. Тільки 10% мають вищу освіту. Також на досить високому рівні і судимість членів сім'ї (30%).

  На питання про перегляд програм на телебаченні, що висвітлюють проблеми колишніх засуджених 40% відповіли негативно.

  Висновок

  Метою нашого дослідження було виявлення самого процесу соціальної адаптації колишніх засуджених і вироблення практичних рекомендацій на адресу організацій, пов'язаних з вирішенням їхніх проблем, а основним завданням було виявлення труднощів трудового влаштування та професійного самовизначення засуджених, які відбули термін позбавлення волі. За результатами отриманих даних підтвердилася основна гіпотеза: попередній аналіз ряду матеріалів про характер і мотиви повторних правопорушень дозволяє зробити припущення, що основна причина цього полягає у відсутності державно-громадської роботи з колишніми засудженими.

  Список літератури

  1. Борців Ю.С. Соціологія. Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону.: Видавництво "Фенікс", 2002.

  2. Волков В.Г. та ін Соціологія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону.: "Фенікс", 2003.

  3. Гречихин В.Г. Лекції з методики і техніки соціологічних досліджень: Навчальний посібник. - М.: Видавництво МДУ, 2001. - 232 с.

  4. Як провести соціологічне дослідження / За ред. М.К. Горшкова, Ф.Е. Шереги. - М.: Владос, 2000. - 288 с.

  5. Лекції з методики конкретних соціологічних досліджень / За ред. Г.М. Андрєєвої. М.: МГУ, 2002.

  6. Методи збору інформації в соціологічному дослідженні / Под ред. В.Г. Андрєєнкова, О.М. Маслової. У 2 т. М.: Наука, 2005.

  8. Основи прикладної соціології / За ред. Ф.Е. Шереги, М.К. Горшкова. У 2 т. М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, 2001.

  9. Робоча книга соціолога / Под ред. Г.В. Осипова. М.: Наука, 2003.

  10. Соціологія: Курс лекцій / За ред. А. В. Миронова, В. В. Панфьорова, В. М. Утенкова. - М.: Соц .- політ, журн., 2002.

  11. Соціологія: Підручник для вузів / Під ред. В.Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Соціологія і суспільствознавство | Практична робота
  81.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Адаптація засуджених до умов позбавлення волі
  Соціальна адаптація інвалідів
  Соціальна адаптація безробітних
  Соціальна адаптація та реабілітація неповнолітніх
  Соціальна адаптація в сучасних умовах
  Ресоціалізація та соціальна адаптація деяких категорій населенням
  Соціальна адаптація дітей дошкільного віку до школи
  Соціальна адаптація дітей з глибоким порушенням слуху
  Соціальна адаптація громадян звільнених з військової служби за контракт

  Нажми чтобы узнать.
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru