Собівартість продукції та шляхи її зниження 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра економіки і управління підприємством і галуззю АПК
Курсова робота на тему:
Собівартість продукції та шляхи її зниження
на ВАТ «Міський молочний завод № 1»
Виконала студентка Рубець О.Е.
4 курсу, гр. ДКА-1
Керівник Тарасевич Ж.К.
асистент
Мінськ
2003

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 3
Глава 1. Собівартість як економічна категорія економічної
ефективності господарювання.
1.1. Собівартість як основний показник економічної ефективності виробничо-господарської
діяльності, методика її розрахунку ... ... ... ... ... ........................... 5
1.2. Основні фактори, що впливають на собівартість
продукції переробного підприємства ... ... ... ... ... ... ... 9
Глава 2. Собівартість продукції та шляхи її зниження.
2.1. Коротка характеристика організації ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 21
2.2. Моніторинг та оцінка собівартості окремих видів
продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
2.3. Шляхи та резерви зниження собівартості окремих
видів продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 41
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ..................................... 52
Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53

Введення.
У сучасній, швидко змінюється, обстановці переходу до ринку, управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності підприємства для прийняття управлінських рішень. Для аналізу і прийняття рішень необхідна початкова інформація, таку інформацію одержують з ряду економічних показників - одним з яких є собівартість. Цей показник є одним з найбільш важливих.
Головними завданнями розвитку економіки на сучасному етапі є всебічне підвищення ефективності виробництва, а також заняття стійких позицій підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Щоб витримати гостру конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинно вигідно виділятися на тлі підприємств того ж типу. Добре відомо, що покупця цікавить якість продукції та її ціна. Чим вище якість і нижча ціна, тим краще і вигідніше для покупця. Ці показники як раз і укладені в собівартості продукції.
Собівартість є основою визначення цін на продукцію. Систематичне зниження собівартості продукції - одне з основних умов підвищення ефективності виробництва. Вона безпосередньо впливає на величину прибутку, рівень рентабельності.
Витрати живої та уречевленої праці в процесі виробництва становлять витрати виробництва. У умовах товарно-грошових відносин і господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються відмінності між суспільними витратами виробництва і витратами підприємства. Громадські витрати виробництва - це сукупність живої і уречевленої праці, що знаходить вираз у вартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати. Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.
Найбільша частка у витратах на виробництво продукції припадає на сировину і основні матеріали, а потім на заробітну плату і амортизаційні відрахування. Тому формування витрат виробництва і обігу, їх облік мають важливе значення для виробничо-господарської діяльності організацій.
Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків. Собівартість як об'єктивна економічна категорія характеризує виробничі відносини в результаті використання у виробничому процесі ресурсів підприємства.

РОЗДІЛ 1. Собівартість як економічна категорія економічної
ефективності господарювання
1.1.   Собівартість як основний показник економічної ефективності виробничо-господарської діяльності, методика її розрахунку.
Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат, необхідних для її виробництва і реалізації.
Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності діяльності підприємства. У ньому синтезуються всі сторони виробничо-господарської діяльності, результати використання всіх виробничих ресурсів. Її зниження є однією з першочергових і актуальних завдань будь-якого суспільства, кожної галузі, підприємства. Від рівня собівартості продукції залежать сума прибутку та рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства і його платоспроможність, розміри відрахувань до фондів накопичення і споживання, темпи розширеного відтворення, рівень закупівельних і роздрібних цін. [1 стор.55]
Собівартість-показник, що характеризує якісний бік всієї виробничо-господарської діяльності підприємств, галузі. У неї включаються лише ті витрати, які підприємство несе при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг. Зміна собівартості (зниження або підвищення) свідчать про здешевлення або подорожчання одиниці продукції, що позначається на збільшенні або зменшенні прибутку.
Витрати живої та уречевленої праці в процесі виробництва становлять витрати виробництва. В умовах товарно-грошових відносин і господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються відмінності між суспільними витратами виробництва і витратами підприємства. Громадські витрати виробництва - це сукупність живої і уречевленої праці, що знаходить вираз у вартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати. Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.
Головний мотив діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах - максимізація прибутку. Оскільки витрати це основний обмежувач прибутку і одночасно головний фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то ухвалення рішень керівництвом підприємства неможливо без аналізу вже наявних витрат виробництва і їхньої величини на перспективу. [2 стор 117]
Розраховують галузеву собівартість у цілому по республіці, області, району. Вона робить істотний вплив на формування рівня ринкових цін. Крім того, встановлюється індивідуальна собівартість окремих видів продукції конкретного підприємства або по ділянці, цеху, бригаді. Індивідуальна собівартість по бригаді, наприклад, нижче, ніж по підприємству, на величину загальногосподарських витрат і загальновиробничих витрат.
За характером витрат розрізняють виробничу і повну (комерційну) собівартість. Перша включає всі витрати з виробництва продукції та її перевезення всередині підприємства (корми, насіння тощо), вона є остаточною. Повна (комерційна) собівартість відрізняється від виробничої додатковим включенням витрат по реалізації продукції (доставка до місця реалізації, витрати по упаковці, навантаження, розвантаження).
Калькулювання собівартості являє собою особливу систему розрахунків, за допомогою якої може бути визначена як собівартість всієї виробленої продукції (або окремих її частин), так і собівартість одиниці кожного виду продукції.
У залежності від часу обліку, планування і призначення калькуляції розрізняють планову, провизорную (очікувану) і фактичну (звітну) собівартість.
Планова собівартість розраховується на певний майбутній період на основі перспективних (нормативних) витрат засобів праці та заробітної плати з намічуваної виходу продукції.
Провизорная собівартість визначається на 1 жовтня звітного року на основі фактичних витрат і виходу продукції за три квартали, які підсумовуються з передбачуваними витратами і виходом продукції за четвертий квартал.
Фактична собівартість встановлюється на основі облікових даних за фактично отриманої продукції та виробничих витрат.
Залежно від характеру та призначення виконаних на переробних підприємствах процесів встановлена ​​така класифікація виробництв: основні виробництва; допоміжні виробництва; побічні виробництва. [8 стор.121]
Крім того, на підприємствах є непромислові господарства.
Основні виробництва зайняті безпосередньо виготовленням продукції (готових виробів і напівфабрикатів, призначених для реалізації і внутрішньозаводського обороту).
Допоміжні виробництва призначені для забезпечення основного виробництва різними видами енергії (пара, вода та ін), тарою, транспортними та іншими послугами і для виконання робіт з ремонту основних промислово-виробничих фондів.
До допоміжних виробництв відносяться:
- Паросилове господарство (котельні);
- Електростанції (підстанції);
- Компресорні ділянки, що виробляють холод і охолоджене повітря;
- Водопостачання;
- Ремонтно-механічні та ремонтно-будівельні майстерні;
- Транспортне господарство;
- Цех виробництва тари;
- Поліграфічний цех;
- Виробничо-побутове обслуговування і санітарна обробка (роздягальні, пральні, душові, ремонтні та кравецькі майстерні спецодягу).
Виробництва, в яких переробляються відходи основного виробництва, називаються побічними. До непромисловим господарствам відносяться:
- Житлово-комунальне господарство;
- Підприємства, призначені для побутового обслуговування персоналу;
- Дитячі дошкільні, лікувально-профілактичні та інші установи.
Залежно від обсягу витрат на підприємствах розрізняють виробничу і повну собівартість продукції. [3 стор.84]
Виробнича собівартість відбиває витрати на виробництво продукції.
Повна собівартість включає виробничу собівартість і витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (витрати на тару і упаковку, перевезення готової продукції, витрати на збут).
У залежності від способу віднесення витрат на собівартість продукції витрати поділяють на прямі і непрямі.
Під прямими витратами розуміються витрати, пов'язані з виробництвом окремих видів продукції, які можуть бути прямо і безпосередньо включені в їхню собівартість (витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, покупні вироби і напівфабрикати, витрати на оплату праці виробничих робітників та ін.)
Під непрямими витратами розуміються витрати, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції (загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати та ін), що включаються до собівартості згідно з чинним законодавством. [9 стор.52]
1.2. Основні фактори, що впливають на собівартість продукції переробного підприємства
Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.
Для аналізу рівня та динаміки зміни вартості продукції використовується ряд показників. До них відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції.
Кошторис витрат на виробництво - найбільш загальний показник, який відображає всю суму витрат підприємства на його виробничої діяльності в розрізі економічних елементів. У ній відображені: по-перше, всі витрати основного і допоміжного виробництва, пов'язані з випуском товарної і валової продукції, по-друге, витрати на роботи та послуги непромислового характеру (будівельно-монтажні, транспортні, науково-дослідні і проектні та ін) , по-третє, витрати на освоєння виробництва нових виробів незалежно від джерела їх відшкодувань. Ці витрати обчислюють, як правило, без урахування внутрішньозаводського обороту.
Для аналізу рівня собівартості на різних підприємствах або її динаміки за різні періоди часу, витрати на виробництво повинні приводитися до одного обсягу. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю. Калькуляція собівартості широко використовується в ціноутворенні, господарському розрахунку, плануванні і порівняльному аналізі.
Показник зниження собівартості порівнянної товарної продукції застосовується для аналізу зміни собівартості в часі при порівнянному обсязі і структурі товарної продукції на тих підприємствах, які мають стійкий за часом асортимент виробів. Під порівнянної розуміють таку продукцію, яка вироблялася серійно або масово в попередньому році. До неї відноситься і частково модернізована продукція, якщо ці зміни не призвели до введення нових моделей, стандартів і технічних умов.
Витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції - найбільш відомий на практиці узагальнюючий показник, який відображає собівартість одиниці продукції у вартісному вираженні знеособлено, без розмежування її по конкретних видах. Він широко використовується при аналізі зниження собівартості і дозволяє, зокрема, характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості.
Решта зустрічаються на практиці показники собівартості можна підрозділити за такими ознаками:
- За складом врахованих витрат - цехова, виробнича, повна собівартість;
- За тривалістю розрахункового періоду - місячна, квартальна, річна, за кілька років;
- За характером даних, що відображають розрахунковий період, - фактична (звітна), планова, нормативна, проектна (кошторисна), прогнозована;
- За масштабами охоплюваного об'єкта - цех, підприємство, група підприємств, галузь, промисловість і т.п.
Калькулювання собівартості для планування, обліку витрат і ціноутворення здійснюється за такою номенклатурою калькуляційних статей витрат:
- Сировина і основні матеріали;
- Зворотні відходи (віднімаються);
- Транспортно-заготівельні витрати;
- Допоміжні матеріали на технологічні цілі;. •
- Паливо і енергія на технологічні цілі;
- Витрати на оплату праці виробничих робітників;
- Відрахування на соціальні потреби;
- Витрати на підготовку і освоєння виробництва;
- Загальновиробничі витрати;
- Загальногосподарські витрати;
- Втрати від браку (тільки в обліку);
- Супутня продукція (вираховується);
- Інші виробничі витрати;
- Комерційні витрати.
До статті "Сировина і основні матеріали" включаються витрати на сировину (прийняте у господарств, фермерів, населення, поставлене іншими заводами) і матеріали, які утворюють основу виготовленої продукції або є компонентами, необхідними для її виготовлення; покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій; напівфабрикати власного виробництва; втрати при зберіганні сировини в межах норм природних втрат. Вартість сировини і основних матеріалів відображається за ціною придбання з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.
У вартість сировини та основних матеріалів включаються націнки (надбавки) і комісійні винагороди за закупівлі (заготівлі) сировини та основних матеріалів, що сплачуються постачальницьким, зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, митні збори.
До витрат на покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій включаються витрати на оплату послуг виробничого характеру (щодо виконання окремих операцій, з виготовлення продукції, обробки сировини і матеріалів), які надають сторонніми підприємствами і організаціями, які можуть бути прямо віднесені на собівартість окремих видів продукції. В іншій частині роботи і послуги виробничого характеру, виконувані для підприємства сторонніми організаціями і непромисловими виробництвами і господарствами свого підприємства, відносяться на інші статті витрат в залежності від характеру робіт і послуг.
До статті "Сировина і основні матеріали" включається також вартість втрат сировини при зберіганні в межах встановлених норм природних втрат.
У статті "Зворотні відходи (віднімаються)" відображається вартість зворотних відходів, виключається з витрат на сировину і основні матеріали. Під зворотніми відходами виробництва розуміються залишки сировини (матеріалів), що утворилися в процесі перетворення вихідної сировини (матеріалів) на готову продукцію, що змінили при цьому хімічний склад і втратили тому повністю або частково споживчі якості вихідної сировини (матеріалів) або не використовуються за прямим призначенням.
На переробних підприємствах поворотні відходи не калькулюються, а виключаються за цінами можливої ​​реалізації. У тому випадку, якщо поворотні відходи не надходять на подальшу переробку на даному підприємстві, а реалізуються на сторону або повертаються здавачам сировини і при цьому відбувається їх подальше доопрацювання, то дані витрати додаються до вартості відходів, збільшуючи, таким чином, їх ціну.
До статті "Допоміжні матеріали на технологічні цілі" включаються витрати на матеріали, які, не будучи складовою частиною вироблюваної продукції, використовуються як необхідні компоненти при виготовленні продукції для забезпечення нормального технологічного процесу і для пакування продукції.
До складу витрат, що відносяться на собівартість продукції, вартість допоміжних матеріалів включається в межах встановлених норм їх витрати. Стоимость вспомогательных материалов формируется, исходя из цен их приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов.
В статью "Топливо и энергия на технологические цели" включаются затраты на топливо, электроэнергию, пар, сжатый воздух, холод и т.п. как приобретаемые со стороны, так и вырабатываемые самим предприятием. В состав затрат, относимых на себестоимость продукции, стоимость топлива и энергии включается в пределах установленных норм их расхода.
В статье "Расходы на оплату труда производственных рабочих" отражаются расходы на оплату труда производственных рабочих, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции, включая премии рабочим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных законодательством, а также расходы на оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, занятых в основной деятельности.
В статье "Отчисления на социальные нужды" отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством нормам в фонд социальной защиты населения, государственный фонд содействия занятости от всех видов оплаты труда работников, занятых в производстве соответствующей продукции (работ, услуг) независимо от источников выплат, кроме тех, на которые страховые взносы не начисляются.
К затратам, включаемым в статью "Расходы на подготовку и освоение производства", относятся:
расходы на освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы);
затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции и технологических процессов, включая затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по их разработке;
затраты на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного или массового производства.
Статья "Общепроизводственные расходы" включает расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и расходы по организации, обслуживанию и управлению производством.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования включают затраты на содержание, амортизацию, ремонт производственного и подъемно-транспортного оборудования, цехового транспорта и рабочих мест.
Расходы на организацию, обслуживание и управление производством включают затраты на: содержание аппарата управления цеха; содержание неуправленческого цехового персонала; амортизацию зданий, сооружений и инвентаря; содержание зданий, сооружений и инвентаря; ремонт зданий, сооружений и инвентаря; рационализацию и изобретательство; совершенствование технологии и организации производства; охрану труда и технику безопасности; износ и ремонт малоценных и быстроизнашивающихся предметов; прочие расходы; потери от простоев.
К статье "Общехозяйственные расходы" относятся затраты, связанные с управлением предприятием и организацией производства в целом: расходы на управление; расходы на организацию и обслуживание производственно-хозяйственной деятельности; общехозяйственные непроизводительные расходы.
Расходы на управление включают статьи: затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды; расходы на командировки и перемещения; отчисления филиалов, представительств и других обособленных структурных подразделений, не имеющих юридической самостоятельности, на содержание аппарата управления предприятий, объединений и трестов; прочие расходы.
Расходы на организацию и обслуживание производственно-хозяйственной деятельности включают статьи: расходы на содержание отдела снабжения и заводских складов, а также затраты на командировки, связанные с согласованием технических условий и оформлением документов на поставку материалов; расходы на содержание прочего общезаводского персонала; амортизация основных фондов; износ по нематериальным активам; содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения; проведение испытаний, содержание общезаводских лабораторий, расходы на изобретательство, техническое усовершенствование и рационализаторские предложения; охрана труда; содержание противопожарной и сторожевой охраны; подготовка кадров; организационный набор рабочей силы; представительские расходы в соответствии с установленными нормами; прочие расходы.
На предприятиях с бесцеховой структурой управления в номенклатуру общехозяйственных расходов включаются дополнительно следующие статьи: содержание персонала участков (расходы на оплату труда инженерно-технического персонала, служащих и младшего обслуживающего персонала, а также отчисления на социальные нужды); содержание, ремонт и амортизация на полное восстановление зданий, сооружений и инвентаря участков.
В статью "Общехозяйственные расходы" включаются отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, исчисляемые в соответствии с действующими нормативными актами от полной себестоимости, объема товарной продукции, выручки от реализации и относимые на себестоимость продукции (инновационный фонд, дорожный фонд и т.п.).
Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции основного производства и в себестоимость той части продукции, работ и услуг вспомогательного производства, которая выполняется на сторону или для нужд непромышленных хозяйств предприятия.
Продукция (работы, услуги) предприятия по таким видам деятельности, как сельское хозяйство, торговля и т.п., калькулируются отдельно.
В статье "Потери от брака (только в учете)" отражаются потери от брака продукции (работ, услуг).
Браком в производстве считается продукция (работы, услуги), которая не соответствует по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям и не может быть использована по своему прямому назначению либо может быть использована по своему прямому назначению только после исправления.
Статья "Прочие производственные расходы" включает расходы, не относящиеся ни к одной из указанных выше статей затрат.
По статье "Сопутствующая продукция (исключается)" отражается стоимость сопутствующей продукции, выработанной и сданной на склад. Стоимость сопутствующей продукции определяется, исходя из возможных цен реализации.
Статья "Коммерческие расходы" включает: затраты на тару и упаковку продукции (кроме тех случаев, когда они возмещаются покупателями сверх цены на продукцию) на складе готовых изделий в тех случаях, когда затаривание и упаковка готовой продукции производятся после ее сдачи на склад (кроме холодильника); расходы на доставку продукции до пункта, обусловленного договором, погрузка в транспортные средства (кроме тех случаев, когда они возмещаются покупателями сверх цены на продукцию); расходы, связанные с исследованием рынка (маркетинговые операции), участием в аукционах; расходы на рекламу (в пределах утвержденных нормативов) и др.
Затраты по маркетингу планируются и учитываются в составе коммерческих расходов, если они проводятся с целью поиска рынков сбыта для выпускаемой продукции. Если указанные расходы осуществляются с целью исследования рынков сбыта на перспективу, они относятся к нематериальным активам и включаются в себестоимость в виде износа нематериальных активов в составе общехозяйственных расходов.[10 стр.82]
Методика расчета себестоимости продукции на перерабатывающих предприятиях Республики Беларусь:
Полная себестоимость продукции (Спр)
Спр = С - Ов + Уе + Пи + Ртр + Мв + Тэн + Опр + Сн + Нп + X + + Ор + Ох + Б + Пр - Пс + К,
где С — сырье и основные материалы; Ов — возвратные отходы; Уе — естественная убыль; Пи — покупные изделия и полуфабрикаты; Ртр — транспортно-заготовительные расходы; Мв — вспомогательные материалы на технологические цели; Тэн — топливо и энергия на технологические цели; Опр — оплата труда производственных рабочих; Сн — отчисления на социальные нужды; Нп — расходы на подготовку и освоение производства; X — расходы на содержание и обслуживание холодильника; Ор — общепроизводственные расходы; Ох — общехозяйственные расходы; Б — потери от брака; Пр — прочие производственные расходы; Пс — сопутствующая продукция; К — коммерческие расходы.
Сырье и основные материалы (С)
С = Сс + Me -I- % за кредит,
где Сс — затраты на сырье (принятое у хозяйств, фермеров, населения, поставленное другими заводами) и материалы, которые являются компонентами, необходимыми для изготовления продукции и т.д.; Мс — стоимость основных материалов и покупного сырья.
Возвратные отходы (Ов)
Ов = 01 +02 + 03 ,
где 01 — части сырья и полуфабрикатов неблагополучные в санитарно-техническом отношении; 02 — стоимость возвратных отходов; 03 — отходы, которые могут быть использованы самим предприятием на топливо, другие нужды либо реализованы.
Естественная убыль (Уе)
Уе = Мм + с,
где Мм+с — издержки при усушке (естественной убыли) продукции, сырья при хранении и технической обработке на холодильниках в пределах установленной нормы.
Транспортно-заготовительные расходы (Ртр)
Ртр = Рс + Рз,
где Рс — расходы на транспортировку сырья и продукции; Рз — суммы, выплачиваемые заготовительным и другим организациям на возмещение организационно-накладных и транспортных расходов.
Вспомогательные материалы на технологические цели (Мв)
Мв = Мп + My,
где Мп — материалы, используемые при изготовлении продукции для обеспечения нормального технологического процесса; My — материалы, используемые для упаковки.
Топливо и энергия на технологические цели (Тэн)
Тэн = Тэ + Тт + Тв + Тх,
где Тэ — затраты на топливо и энергию электрическую; Тт — затраты на топливо и энергию тепловую; Тв — затраты на топливо и энергию сжатого воздуха; Тх — затраты на топливо, энергию холода, газ и др.
Расходы на оплату труда производственных рабочих (Опр)
Опр = Ор + Н + П + П1 + П2 + Оо+ Вр + Вл + Р + Лп + С + Впр,
где Ор — расходы на оплату труда производственных рабочих; Н — надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам; П — премии за производственные результаты; Ш — надбавки к тарифным ставкам и окладам, включая вознаграждения по итогам работы за год; П2 — премии за экономию сырья и материалов, освоение и внедрение новой техники и т.д.; Оо — оплата отпусков; Вр — выплаты работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией и сокращением; Вл — вознаграждения за выслугу лет; Р — выплаты по районным коэффициентам; Лп — выплаты привлеченным лицам; С — оплата труда студентов и учащихся; Впр — другие виды оплат.
Отчисления на социальные нужды (Сн)
Сн = Фс + Фз,
где Фс — отчисления в фонд социальной защиты населения; Фз — отчисления в фонд занятости.
Расходы на подготовку и освоение производства (Нп)
Нп = Р1 + Р2 + РЗ,
где Р1 — расходы на освоение новых предприятий, производств; Р2 — затраты на подготовку и освоение новых видов продукции; РЗ — затраты на опытно-конструкторские работы.
Общепроизводственные расходы (Ор)
Ор = А + Б + В,
где А — расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования.
А = Аа + Эо + Р + Гп + Ии + Рп,
где Аа — амортизация оборудования и транспортных средств; Эо — эксплуатация оборудования; Р — ремонт оборудования и транспортных средств; Гп — внутризаводское перемещение грузов; Ии — износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений; Рп — прочие расходы.
Б — Расходы на организацию, обслуживание и управление производством
Б = Ау + Аз + Зс + Рз + Ир + Тс + Тб + Р4 + Рп, где Ау — содержание аппарата управления цехом; Аз — амортизация зданий, сооружений и инвентаря; Зс — содержание зданий, сооружений и инвентаря; Рз — ремонт зданий, сооружений и инвентаря; Ир — рационализация и изобретательство; Тс — совершенствование технологии и организации производства; Тб — охрана труда и техники безопасности; Р4 — износ и ремонт малоценного и бысроизнашивающегося инвентаря; Рп — прочие расходы.
В — Непроизводительные расходы
А = Пп + Пн + Пр,
где Пп — потери от простоев; Пн — недостачи и потери материальных ценностей (за вычетом излишков); Пр — прочие непроизводительные расходы.
Общехозяйственные расходы (Ох)
Ох=А + Б + В + Г,
А — расходы на управление
А = От + К + Пр,
где От — затраты на оплату труда; К — расходы на командировки и перемещения; Пр — прочие расходы.
Б — расходы на организацию и обслуживание производственно-хозяйственной деятельности
Б = Пп + Ао + Ин + Ср + Ни + То + Оп + Кп + Нр + Пр + Рп, где Пп — содержание прочего общезаводского персонала; Ао — амортизация основных фондов; Ин — износ по нематериальным активам;
Ср — содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения; Ни — проведение испытаний, содержание общезаводских лабораторий, расходы на изобретательство, техническое усовершенствование и рационализаторские предложения; То — охрана труда; Оп — содержание противопожарной и сторожевой охраны; Кп — подготовка кадров; Нр — организованный набор рабочей силы; Пр — представительские расходы в соответствии с установленными нормами; Рп — прочие расходы.
В — налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы.
Г — общехозяйственные непроизводительные расходы
Г = Пп + Пр,
где Пп — потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; Пр — прочие непроизводительные расходы.
Коммерческие расходы (К)
К = Оу + Рр + Рт + Ртр + Ппр,
где Оу — оплата услуг сторонних организаций, связанных со сбытом продукции; Рр — расходы на рекламу в пределах утвержденных норм; Рт — расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции; Ртр — расходы на транспортировку; Ппр — прочие расходы по сбыту.
Расходы на содержание и ремонт холодильника (X)
X = Ао + Эо + Р + Им + Рп,
где Ао — амортизация оборудования; Эо — эксплуатация оборудования; Р — ремонт оборудования; Им — износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, инструментов и приспособлений; Рп — прочие расходы.[7 стр. 217]

ГЛАВА 2. Себестоимость продукции и пути ее снижения.
2.1. Краткая характеристика организации
ВАТ «Міський молочний завод № 1» був введений в експлуатацію ще в 1929 році. Починаючи з 1953 року кожні наступні десять років проводилася технічна реконструкція заводу. З 1994 року підприємство починає працювати на новому виробничому майданчику, на вулиці Солтиса. Потужність переробки сягає 230 тонн молока на добу. Перша молочна переробляла до 20 тонн сировини на день. Ще через два роки завод акціонується і стає приватною, змінюється його назву на акціонерне товариство «МЛІТЕПС». З цього моменту починається непростий період у житті колективу. У роки радянського дефіциту глазуровані сирки - візитна картка заводу - йшли нарозхват, був прибуток. Непроста економічна ситуація в республіці, жорстка конкуренція змушують освоювати все нові і нові види продукції, а для цього необхідне нове обладнання. У перші місяці 2003 року завод ще мав величезну заборгованість, і лише підтримка держави врятувала підприємство від банкрутства. Відповідно до указу Президента про особливе право на участь держави в управлінні господарськими суб'єктами було прийнято рішення уряду на введення в акціонерному товаристві «МЛІТЕПС» «золотої акції». Державою був виділений кредит на погашення заборгованості. У порівнянні з 2002 роком виробничі обсяги збільшилися майже на 60 відсотків, і це при високій якості продукції.
ВАТ «Міський молочний завод № 1» створено на підставі наказу Мінського міського комітету з управління державним майном та приватизації від 30 жовтня 2003 року № 84 шляхом перетворення приватного підприємства ВАТ «МЛІТЕПС» відповідно до законодавства про АТ, про приватизацію і роздержавлення приватної власності в Республіці Білорусь.
Товариство є комерційною організацією - юридичною особою, має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, товарний знак (знак обслуговування), розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
Метою створення є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку, створення високоефективного виробництва для найбільш повного задоволення потреб акціонерів і трудового колективу товариства, забезпечення населення району, області, республіки та інших регіонів продуктами харчування на основі сучасної технології, шляхом глибокої та якісної переробки сільськогосподарської сировини.
Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Воно не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, а акціонери-за зобов'язаннями товариства. Акціонери не мають право власності на окремі об'єкти, що входять до складу майна товариства, в тому числі і на внесені ними до статутного фонду. Акціонери несуть ризик збитків у межах належних їм акцій.
Статутний фонд товариства визначено в розмірі 55195000 рублів. Частка держави в СФ товариства становить 51,9%
Статутний фонд може бути в установленому законодавством порядку змінений. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів товариства виявляється меншою його статутного фонду, то статутний фонд повинен бути в установленому порядку зменшений до величини, що не перевищує вартості майна товариства. Якщо ж вартість зазначених активів стає меншою від визначеного законодавством мінімального розміру статутного фонду, товариство підлягає ліквідації.
Статутний фонд розділений на 7269 простих іменних акції номінальною вартістю 3500 рублів кожна.
Акції випускаються у формі записів на рахунках. У встановленому законодавством порядку товариство може викуповувати в акціонерів товариства випущені ним акції. Викуплені товариством акції не надають права голосу, не враховуються при підрахунку голосів, за ним не
нараховуються дивіденди.
Действующие выпуски акций общества (с учетом изменений)

вип.
Номинал акции (руб)
Объем эмиссии (руб)
Кількість акцій
Дата
початковий
діючий
простих
прищепив.
реєстрації
1
3500
3500
29753500
8501
21.06.2004
2
3500
3500
25441500
7269
08.12.2005
таблиця 1
Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства тільки по розміщених акціях. На дивіденди мають право акціонери, які придбали акції не пізніше, ніж за 30 днів до офіційно оголошеної дати початку їх виплати. Дивіденди можуть виплачуватися як за підсумками року (річні), так і проміжні (щоквартальні, піврічні). Розмір дивіденду оголошується в рублях на одну акцію. Дивіденди на акції, що належать державі, перераховуються до державного бюджету, якщо Урядом Республіки Білорусь не прийнято інше рішення щодо їх використання.
Объем привлекаемых инвестиций составляет 3115 млн. руб. Из них- 2315млн.руб. собственных и 800 млн. руб. привилегированных.
За такий тривалий час роботи, підприємство зберегло кращі традиції виробництва молочної продукції. На сучасному етапі роботи заводу головною метою діяльності є задоволення потреб споживача в натуральній, якісною і корисною молочної продукції. ВАТ «Гормолзавод № 1» - один з лідерів молочної промисловості Республіки Білорусь, що спеціалізується на виробництві сметани і сиркової-сирних виробів, сирків глазурованих, молока, кефіру, йогуртів і сирних десертів. Для виробництва своєї продукції підприємство використовує тільки натуральну незбиране та знежирене молоко і вершки без додавання консервантів. Підприємство освоїло випуск молочних продуктів профілактичного призначення: з лактулозою-молоко, кефір і сметана, що випускаються під торговою маркою «Сонечко»; з біфідобактеріями - сир «Белек», збагачений біфідофлори, біокефір «Бадьорість»; продукти з використанням молочної сироватки - напій « Біо-Ритм »апельсиновий, грейпфрутовий, яблучний, майонез« Легкий ». Візитна картка заводу - глазуровані сирки з ваніліном, какао, з фруктовими начинками, карамеллю, молоком згущеним вареним.
Виробнича потужність дозволяє переробляти до 270 тонн молока на добу. В даний час підприємство виробляє понад 80 найменувань молочної продукції. ВАТ «Міський молочний завод № 1» випускає конкурентоспроможну продукцію високої якості з тривалим терміном реалізації в герметичній упаковці.
Крім постачань продукції в торгову мережу міста Мінська продукція поставляється в Брестську, Гомельську, Вітебську, Могилевську, Мінську області, однак, не всі ніші ринку регіонів охоплено підприємством, що дозволить розширити ринок збуту по республіці і збільшити обсяг продажів.
Продукція ВАТ «Міський молочний завод № 1» добре відома не тільки в Республіці Білорусь. В останні роки підприємство є експортером сиру до Чеської Республіки і Російську Федерацію. На російському ринку затребуваний зернового сиру. З початком його відкриваються нові експортні можливості, і спільно з цим продуктом, розглядаються варіанти з поставки повного експортного переліку в РФ.
Увеличение экспорта в 2006 году позволит получить приток валютных средств, которые будут направлены на техническое перевооружение предприятия.
ВАТ «Міський молочний завод № 1» - це динамічно розвивається підприємство, що володіє передовими технологіями і новітнім обладнанням. Фахівці підприємства висококваліфікованих, проходять навчання за кордоном. Налагоджена робота з вивчення та впровадження світового досвіду даної галузі. Продукція ВАТ «Міський молочний завод № 1» має гарну репутацію і користується успіхом на ринку.
На підприємство надходить в середньому 230 тонн молока на добу. Передбачається, що в найближчі рік-два обсяги поставок сировини не зміняться, і будуть перебувати в цих же межах.
Основними видами діяльності заводу є виробництво продуктів харчування, роздрібна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, транспортні послуги, перевезення небезпечних вантажів. Основними видами продукції, що випускається є:
-Сметана 25%;
-Сир зернения;
-Молоко;
-Кефір;
-Сирки солодкі;
-Сирки глазуровані;
-Маси жирні;
-Йогурт;
-Сирні десерти;
-Сир плавлений;
-Майонез;
-Напої з сироватки;
-Масло селянське.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Сметана
11,2%
Сир жирний
8,8%
Молоко
6,4%
Кефір
5,5%
Сирки
8,2%
Сирки глазуровані
28,7%
Маси жирні
3,3%
Йогурт
1,9%
Сир нежирний
4,0%
Сирні десерти
6,7%
Сир плавлений
1,3%
Майонез
1,4%
Напої із сироватки
0,8%
Масло «Селянське»
6,8%
таблица 2.
Дані таблиці свідчать, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі товарної продукції займають сирки глазуровані-28,7%. Незначна увага приділяється виробництву йогурту, плавленого сиру, майонезу, напоїв із сироватки. Маси жирні, сир нежирний виробляються в незначних розмірах: 3,3 і 4,0% відповідно.
Метою діяльності ВАТ «Міський молочний завод № 1» є: задоволення попиту покупців на якісні молочні продукти харчування шляхом переробки закупленого у господарствах і в населення молока і молока, що надійшов на давальницьких умовах, а також отримання прибутку для розвитку виробничої бази, придбання нового обладнання, поліпшення умов праці і побуту членів трудового колективу, їх оздоровлення та надання шефської допомоги. Експорт сиру в Чеську Республіку та Російську Федерацію з метою одержання валюти і для здійснення бартерних операцій з придбання нового обладнання, запчастин до імпортного устаткування, припасів і матеріалів, які не виробляються в РБ, з обов'язковим дотриманням позитивного сальдо.
За 2005 год поступило молока от заготовок 83950 тонн, в том числе от населения 28123 тонн, что составляет 33,5% в общем объеме молока. По сравнению с 2004 годом объем закупа молока увеличился на 8089 тонн или на 9,6% за счет общественного сектора.
Для збільшення сировинних ресурсів проводилася велика робота по закуп молока у населення. З метою матеріальної зацікавленості молокосдатчіков розроблено умови змагання з закуп надлишків молока у населення та заохочення переможців.
Всі фахівці заводу закріплені за господарствами сировинної зони для надання практичної допомоги в здобутті хорошої якості молока. Стимулюючим фактором для збільшення закупа молока в індивідуального сектору є і те, що в зимовий період розрахунки за здане населенням молоко виробляється за ціною молока вищого сорту.
Регулярно господарствам надається допомога у забезпеченні припасами і матеріалами для приймання молока і проведення аналізів. Проведені заходи дали можливість закупити у населення за 1196 кг молока в розрахунку на одну корову, що більше в порівнянні з 2004 роком на 189 кг, або темп росту по закуп молока у населення склав 108,4%.
Финансовые показатели работы предприятия
за 2004-2005гг.
2004год
2005 год
%
Выручка от реализации, млн. руб
58825
64643
110
Себестоимость РП, млн. руб
36309
38124
105
Прибуток від реалізації продукції, млн. руб
3920
4508
115
Інша прибуток
У тому числі
Внереализац.прибыль, млн. руб
56,4
66
117
Балансовая прибыль, млн. руб
4041
4526
112
Рентабельність виробництва%
6,96
7,1
102
Налоги из прибыли, млн. руб
17797
19043
107
Прибыль остающ. в распоряж. предпр., млн. руб
З неї:
1762
2130
121
В фонд накопления и пополнения
СОС
814
1001
123
До фонду споживання
895
1065
119
Створення резервного фонду
53
64
121
таблица 3.
Дані таблиці свідчать про незначне збільшення фінансових показників роботи заводу, в першу чергу це пов'язано з впливом інфляційного чинника. На 115% увеличилась в 2005 году по сравнению с 2004 годом прибыль от реализации продукции. На 121% збільшився прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Рентабельність виробництва практично не змінилася.
По итогам работы за 2005 год балансовая прибыль составила 4526 млн.р., в том числе
-от реализации продукции 3230 млн.р.
-от фирменной торговли 316 млн.р.
-от прочей деятельности 980 млн.р.
Фонд накопичення та поповнення СОС забирає 47% прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, 50% спрямовується до фонду споживання, незначна частина йде на створення резервного фонду - 3%.
Удельный вес реализованной продукции в общем объеме реализации за март 2005года на ОАО «ГМЗ № 1».
Реалізовано
Реалізовано в оптових цінах, млн. руб.
Питома вага,%
м. Мінськ
13183,1
81,53
По областях РБ
1733,4
10,72
У т.ч. Жлобин
84,5
0,52
Брест і Брестська область
130,5
0,81
Вітебськ і Вітебська область
333,2
2,06
Полоцьк, Новополоцьк
135,1
0,84
Гродно і Гродненська область
65,5
0,41
Гомель і Гомельська область
392,8
2,43
р. Червень
29,3
0,18
Могильов і Могилевська область
278,8
1,72
м. Бобруйськ
283,7
1,75
Інша реалізація
824,1
5,1
Експорт
429,4
2,66
Всього
16170
100
таблица 4.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2005году реализовано продукции на сумму 16170 млн.руб. З них інша реалізації склала 5,1%; експорт-2,66%.
На диаграммах представлена реализация некоторых видов продукции на рынке города Минска в 2006 году.
Реализация сырков глазированных Реализация сырков
в 2005г. по г. Минску глазированных в 2006г по г.Минску
\ S \ S

Реализация зерненого творога Реализации творога
в 2005 году по г. Минску зерненного в 2006г. по г. Минску
\ S \ S
Необхідно підкреслити, що збільшення частки ВАТ «ГМЗ № 1» на внутрішньому ринку відбувається не тільки за рахунок витіснення імпорту та вітчизняних виробників, а головним чином, за рахунок збільшення ємності внутрішнього ринку шляхом випуску асортименту абсолютно нових видів молочної продукції з додаванням йоду, селену, лактулози, біфідодобавок з тривалими термінами придатності і в покращеній, привабливою упаковці.
Основними ж напрямками на найближчі п'ять років вважається розширення асортименту сирків глазурованих, виробництво і реалізація сиру зернового, придбання лінії ультрафільтрації, подальше просування плавлених сирів.
Розрахунки з реалізації даних видів продукції зведені у таблиці:
Вид сирка
2006
2007
2008
2009
2010
Обгрунтування
На печиво
25-30%
20-25%
15-20%
10-15%
8%
Самий пік продажів припаде на 2006-2007 рр.. тому що в республіці в цей період аналогів даному виду сирків імовірно не буде, далі буде прогресувати спад, оскільки даний вид товару стане традиційним, повсюдно випускається.
На круглому печиво
30-33%
22-24%
16-18%
12-24%
8-10%
Очень высокий рост даст данный вид сырков в 2006, а также 2007-2008 году, но на январь – февраль 200 года этот вид сырков является самым востребованным.
С посыпками С
кусочками
30-35%
23-25%
17-19%
12-14%
7-9%
Темпи зростання різко не знизяться за умови додавання нових оригі-нальних видів посипань.
Кульки
Трюфелі
39-46%
32-37%
28-31%
26-28%
21-27%
Оскільки цей вид стане справжньою сенсацією на ринку республіки, аналогів на білоруському ринку і на ринку РФ немає, а також він вигідно відрізняється за формою, смаковим якостям, то цей вид буде користуватися стійким попитом у покупця, і істотного зниження темпів зростання не буде на Протягом всіх 5 років.
На зефір
На суфле
20-25%
15-20%
10-15%
5-10%
3-5%
За рахунок того, що таких видів сирків не випускає жодне підприємство ні в РБ, ні за кордоном, і ніша вільна, то ці види продукції дадуть досить високе зростання обсягу продажів.
На мармеладі
24-29%
17-21%
13-15%
10-12%
7-9%
Виходячи з досвіду впровадження та продажів даного виду продукту українських молочних заводів, можна сміливо сказати про високий попит на ці сирки і спрогнозувати дане зростання в нашому випадку
Со взбитым творогом, С запеченным творогом
15-20%
24-29%
25-30%
16-18%
9-10%
Так как предположительно покупатель будет частично возвращаться к традицион-ным сыркам 50г, что придется на 2007-2008гг, целесообразно будет выпус-тить аналог, который в то же время будет являться и новинкой, особенно хорошо будет продаваться сырок с запеченным творогом из-за своих вкусовых качеств.
Сирок типу «Рафаель»
-
-
38-40%
36-38%
34-36%
Так как данный вид продукта является доста-точно «экзотическим», вкусовые качества очень высоки, этот вид даст устойчивый рост.
таблица 5.
Аналізуючи ринок глазурованих сирків, можна зробити висновок про те, що сирки глазуровані з наповнювачами 40г зживають свій життєвий цикл і покупець віддає перевагу новим видам, яких стає все більше, доцільно максимально знизити їх вироблення, тобто производить самые продаваемые виды, исходя из данных по реализации за 2004-2005гг. (Чорниця, ожина, полуниця, вишня, варена згущене молоко, карамель, біла карамель, лісовий горіх-шоколад, екзотик, кокос, кавун, диня, біла згущене молоко).
У 2006 році експорт склав 3363,5 тис. дол США, що свідчить про збільшення експорту, у порівнянні з 2005р. почти в 1,5 раза.
Транспортные расходы по доставке продукции на регионы за 2005г.
Виручка від реалізації за рейс, тис. руб.
Витрати на 1 рейс, тис. руб.
Прибуток від реалізації за рейс, тис. руб.
Гомель
702,705
687,705
15,000
Гродно
492,500
529,016
-36,516
Вітебськ
7692,230
749,230
20,000
Могилів
696,670
677,212
19,458
Брест
488,750
481,096
7,654
Полоцьк-Новополоцьк
506,250
493,068
13,182
таблица 6.
У зв'язку з політико-економічною ситуацією в республіці, поліпшенням матеріального добробуту населення, стабільною роботою підприємств і широким асортиментом продукції, що випускається, конкуренція зростає з кожним днем ​​все більше. І тепер ринок переходить від «ринку продавця» до «ринку покупця». Це говорить про те, що підприємство-виробник повинно дуже строго відслідковувати якість продукції, що випускається, постійно розширювати асортимент, дивувати новими оригінальними видами продукції, барвистою, стильною упаковкою. У цілому збільшення обсягу продажів у 2006 році планується здійснити за рахунок ще більш гнучкої цінової політики підприємства, розробки та введення у виробництво нових видів продукції, постійному утриманні на високому рівні якості продукції, що випускається. Даний курс розвитку підприємства буде базуватися саме на даній маркетинговій політиці і в наступні п'ять років.
Службою маркетингу ВАТ «ГМЗ № 1» проводиться систематичний аналіз діяльності конкурентів. У ході аналізу вивчається асортиментна політика, рівень попиту споживачів, цінова політика, вид і якість продукції підприємств-конкурентів.
Вивчивши позитивні і негативні сторони конкурентів, маркетингова служба підприємства виділяє найбільш небезпечних для підприємства:
1. ВАТ «Савушкин продукт»,
2. УП «Гормолзавод № 3», м. Мінськ,
3. ВАТ «Гормолзавод № 2», м. Мінськ.
Крім названих вище підприємств конкуренцію ВАТ «ГМЗ № 1» становлять молочні заводи деяких обласних та районних міст Республіки Білорусь, які поставляють свою продукцію в м. Мінськ для розширення ринку збуту.
Крім того, на прилавках магазинів можна зустріти продукцію Російських виробників, таких як Смоленський і Московський молочні заводи, а також продукцію підприємств далекого зарубіжжя.
Однако второе полугодие 2005 года показало, что за счет стабильно высокого качества выпускаемой продукции, доверия брэнду у покупателей, ОАО «Городской молочный завод №1» выходит на лидирующие позиции на белорусском рынке.
За умови придбання та встановлення високотехнологічного обладнання та подальшого випуску високоякісної продукції, що є відмінною особливістю підприємства, обсяг реалізації продукції як і раніше буде збільшуватися.
ВАТ «ГМЗ № 1» є постійним учасником республіканських виставок і ярмарків. В 2005 году такие виды продукции как сырки глазированные на печенье, сырки глазированные на вафле, сметана с лактулозой «Божья коровка», масло «Крестьянское» сладкосливочное несоленое, йогурт «Изюминка» 2,6% жирности, напиток на основе сыворотки «Биоритм» получили дипломы победителей на республиканском конкурсе «Лучшая продукция года – 2005». На конкурсі «Кращі товари Республіки Білорусь» звання лауреата конкурсу отримала сметана «Традиційна» 25% жирності. Церемония награждения «Премии Правительства Республики Беларусь в области качества» проходила 1 декабря 2005 года.
В 2006 году предприятие и далее будет участвовать в национальных конкурсах- «Продукт года- 2006», «Лучшая продукция года- 2006», «Лучшие товары РБ- 2006», «Потребительская оценка качества- 2006», «Выбор года- 2996», а также в ряде российских конкурсов. Предприятие уверено в качестве выпускаемой продукции, поэтому ОАО «ГМЗ №1» и в 2006 году по-прежнему будет побеждать на конкурсах как с традиционными, так и с новыми видами продукции.
Также предприятие будет участвовать в крупнейших выставках, проводимых ЗАО «МинскЭкспо», а также в выставках и ярмарках Российской Федерации, что также поможет позитивировать имидж предприятия, завоевать внимание потребителя, ознакомить с новинками и планами в перспективе.
З метою ознайомлення споживачів з новими видами продукції, а також залучення нових клієнтів, підприємство постійно проводить рекламні компанії, а саме: прокат рекламних роликів на телебаченні і радіо, реклама в засобах масової інформації, прокат рекламних листівок у міському транспорті, виготовлення друкованої продукції, проведення дегустацій-презентацій нових видів продукції.
У зв'язку з збільшенням кількості супер-і гіпермаркетів в маркетинг відділу продажів планується введення нових одиниць мерчендайзерів, що підвищить конкурентоспроможність, допоможе формуванню лояльності покупця до продукції, управління процесом продажу товарів, економії бютжета при їх просуванні, ефективному розміщенню і демонстрації і як наслідок, збільшення обсягів реалізації.
В связи с проблемами сот сбытом продукции, возникшими в традиционно сложный для предприятия весеннее-летний период, а также для создания долгосрочного спроса на продукцию ОАО «ГМЗ №1»,увеличения объема рынка, привлечения новых и сохранения нынешних покупателей, завоевания и сохранения стабильного показателя доли рынка нашего предприятия среди множества производителей молочной продукции РБ, и прежде всего г. Минска, предприятием планируется провести в 2006 году следующие рекламные мероприятия:
Вид рекламного заходу
1.Ізготовленіе анотацій на нові види продукції
2.Ізготовленіе поліграфічної реклами
3.Размещеніе реклами на транспорті:
- Метро
- Тролейбуси
- Автобуси
4.Размещение рекламы в СМИ
5.Размещеніе реклами на радіо
6.Размещеніе реклами на телебаченні
7.Реклама в Internet
Наряду с данными рекламными мероприятиями планируется в течение 2006 года еженедельное проведение презентаций- дегустаций в торговых точках города Минска и за его пределами, участие в городских ярмарках, различных выставках (Продукт года -2006, Продэкспо-2006, Лучшая продукция года -2006, Белэкспо и т.д.)
Проведенные исследования и опыт работы за 2005 год показывают, что объем реализации продукции предприятия в будущем году увеличится,продукция будет пользоваться стабильным спросом.
Для досягнення цієї мети підприємство використовує два види каналів розподілу:
- Однорівневої канал (укладено понад 1000 договорів)
ref SHAPE \ * MERGEFORMAT
ОАО «Гормолзавод №1»
Роздрібний торговець
Покупець

схема 1.
У Мінську та Вітебську функціонує однорівневий канал, що дозволяє оперативно, без подорожчання доставляти в торговельну мережу продукцію підприємства.
- Дворівневий канал
ref SHAPE \ * MERGEFORMAT
ОАО «Гормолзавод №1»
Роздрібний торговець
Роздрібний торговець
Покупець

схема 2.
Дворівневий канал дозволить доставити і реалізувати продукцію підприємства з тривалими термінами придатності в регіони і на експорт.
Увеличение объема продаж в 2006 году планируется осуществить за счет еще более гибкой ценовой политики предприятия, постоянной разработки и ввода в производство новых видов продуктов, более масштабной рекламной компании, постоянном удержании на высоком уровне качества выпускаемой продукции, выход и продвижение продукции на рынки РФ и дальнего зарубежья.
2.2. Мониторинг и оценка себестоимости отдельных видов продукции.
Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции.
Безпосередньою завданням аналізу є: перевірка обгрунтованості плану по собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін, виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх мобілізації.
Объектами анализа себестоимости продукции являются следующие показатели:
- абсолютная сумма операционных затрат в целом и по элементам;
- издержкоёмкость продукции;
- себестоимость отдельных изделий;
- отдельные статьи затрат;
- затраты по центрам ответственности.[6 стр.215]
Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости анализируют отчетные калькуляции по отдельным изделиям, сравнивают фактический уровень затрат на единицу продукции с плановым и данными прошлых периодов, других предприятий в целом и по статьям затрат.[4 стр.217]
Влияние факторов первого порядка на изменение уровня себестоимости единицы продукции изучают с помощью факторной модели:
,
Где C i – себестоимость единицы i-го вида продукции;
A i – сумма постоянных затрат, отнесенная на i-тый вид продукции;
VВП i - объем выпуска i-го вида продукции в физических величинах;
b i - сумма переменных затрат на единицу i-го вида продукции.[4 стр.231]
Иходные данные для анализа себестоимости продукции (глазированные сырки с мармеладом)
Показник
Значение показателя
Зміна
T 0
T 1
Обсяг виробництва, шт.
1500000
2000000
500000
Сумма постоянных затрат, тыс.руб.
145350
207200
61850
Сумма переменных затрат на единицу продукции, руб.
226,1
229,4
3,3
Себестоимость 1 шт., руб.
323
333
10
Таблиця 7
Используя эту модель и данные таблицы, произведем расчет влияния факторов на изменение себестоимости глазированных сырков с мармеладом методом цепной подстановки:
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
Можно сделать вывод, что за счет увеличения выпуска продукции, себестоимость снизилась на 24,2 руб. (т.е. на 8%), за счет увеличения постоянных затрат- увеличилась на 30,9 руб., а за счет переменных- на 3,3 руб.
Используя данные таблицы, произведем расчет влияния факторов на изменение себестоимости творога зерненного «Славянские традиции»:
Показник
Значение показателя
Зміна
T 0
T 1
Обсяг виробництва, шт.
-
1456000
1456000
Сумма постоянных затрат, тыс.руб.
-
424860,8
424860,8
Сумма переменных затрат на единицу продукции, руб.
-
617,2
617,2
Себестоимость 1 шт., руб.
-
910
910
Таблиця 8


(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
(Руб.)
Учитывая то, что в предыдущем году зерненый творог не производился, то на уровень себестоимости оказали влияние размер постоянных и переменных затрат.
Затем более детально изучаем себестоимость единицы продукции по каждой статье затрат, для чего фактические данные сравниваем с данными за прошлые периоды (табл.)
Анализ себестоимости продукции (глазированные сырки на мармеладе и зерненый творог «Славянские традиции») по статьям затрат.
Глазированные сырки на мармеладе

Статья затрат
Затраты на единицу продукции, руб.
Структура затрат, %
t 0
t 1
Δ
t 0
t 1
Δ
Сырье и материалы
116,28
121,37
+5,07
36,00
36,44
+0,44
Паливо і енергія
36,34
39,73
+3,39
11,25
11,93
+0,68
Зарплата производственных рабочих
62,6
61
-1,6
19,38
18,33
-1,05
Відрахування на соціальні потреби
24,2
24,2
0
7,50
7,27
-0,23
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
31,5
32,9
+1,4
9,75
9,89
+0,14
Загальновиробничі витрати
21,8
19,2
-2,6
6,75
5,78
-0,97
Загальногосподарські витрати
18,15
17,45
-0,7
5,62
5,24
-0,38
Потери от брака
-
2,26
+2,26
-
0,68
+0,68
Інші виробничі витрати
6,07
6,66
+0,59
1,88
2,00
+0,12
Комерційні витрати
6,04
8,13
+2,09
1,87
2,44
+0,57
Разом
323
333
+10
100
100
-
В том числе переменные
226,1
229,4
+3,3
70
68,9
-
Таблиця 9
Приведенные данные показывают, что рост затрат произошел практически по всем статьям, за исключением общепроизводственных, общехозяйственных расходов и зарплаты производственных рабочих. Особенно выросли материальные затраты и расход энергии на технологические цели.
Аналогично делается расчет по творогу зерненному «Славянские традиции».
Зерненый творог «Славянские традиции»

Статья затрат
Затраты на единицу продукции, руб.
Структура затрат, %
t 0
t 1
Δ
t 0
t 1
Δ
Сырье и материалы
-
318,5
+318,5
-
35
+35
Паливо і енергія
-
112,6
+112,6
-
12,37
+12,37
Зарплата производственных рабочих
-
145,6
+145,6
-
16
+16
Відрахування на соціальні потреби
-
69,2
+69,2
-
7,6
+7,6
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
-
99,1
+99,1
-
10,89
+10,89
Загальновиробничі витрати
-
54,6
+54,6
-
6
+6
Загальногосподарські витрати
-
54,7
+54,7
-
6,02
+6,02
Потери от брака
-
13,8
+13,8
-
1,52
+1,52
Інші виробничі витрати
-
14,4
+14,4
-
1,58
+1,58
Комерційні витрати
-
27,5
+27,5
-
3,02
+3,02
Разом
-
910
+910
-
100
+100
В том числе переменные
-
617,2
+617,2
-
67,9
+67,9
Таблиця 10.
Рост затрат произошел по всем статьям, т.к. данный вид продукции раньше не производился. Творог зерненный пользуется устойчивым спросом у покупателя. Рынок творога зерненного в республике не насыщен, поэтому можно считать производство этого вида продукции достаточно перспективным направлением.
2.3. Пути и резервы снижения себестоимости отдельных видов продукции
Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків.
Снижение себестоимости продукции служит для предприятия источником получения дополнительной прибыли, поскольку последняя определяется как разность между выручкой от реализации продукции и суммой всех затрат предприятия на производство и сбыт.
Важным моментом в деятельности предприятия является выявление резервов по снижению себестоимости продукции, которому способствует экономический анализ.
Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции (Р↓С) на предприятии являются:
1) Увеличение объема ее производства за счет более полного использования производственной мощности предприятия (Р↑VВП);
2) Сокращения затрат на ее производство (Р↓З) за счет увеличения уровня производительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, предотвращения непроизводительных расходов, производственного брака и т.д.
Основной целью планирования себестоимости является выявление и использование имеющихся резервов снижения издержек производства и увеличение внутрихозяйственных накоплений. Снижая издержки производства в результате сбережения прошлого и живого труда, промышленность добивается наряду с ростом накоплений увеличения объема выпуска продукции.
Плановая себестоимость определяется путем технико-экономических расчетов величины затрат на производство и реализацию всей товарной продукции и каждого вида изделий. В зависимости от характера производства применяется ряд показателей, характеризующих себестоимость продукции.
План производства новых видов продукции на 2007 год представлен в таблице:
№ п / п
Найменування товару
Од.
ізм.
Обсяг виробниц-ства
Економіч-ський ефект, млн.руб
1
Сирки глазуровані (нові види)
Тонн
120
74,7
2
Сир зернения «Слов'янські традиції»
Тонн
400
87,4
3
Сметана «Слов'янські традиції»
Тонн
100
12,5
4
Молоко «Слов'янські традиції»
Тонн
60
37,2
5
Йогурт «Ранок»
Тонн
25
5,4
6
Сир збагачений мікроелементами
Тонн
15
2,5
7
Сирні вироби з різними наповнювачами
Тонн
15
5,2
РАЗОМ
Тонн
553
224,9
Таблиця 11.
Для виконання вищевказаних показників зростання обсягу продажів сирків глазурованих, необхідно враховувати наступні пропозиції:
1. Сирки глазуровані на зефір-близько 1500 кг / добу:
- Ананас (300 кг), журавлина (300 кг), чорниця (300 кг), лісова ягода (400кг),
згущене молоко (400 кг).
2. Сирки глазуровані на суфле-близько 1500 кг / добу:
- Шоколад (400 кг), вишня (300 кг), амаретто (500 кг), лимон (300 кг).
3. Сирок глазурований круглий, 25г-близько 1200 кг / добу:
- Журавлина (450 кг), згущене молоко (500 кг), капучіно (250 кг).
4. Сирки глазуровані на мармеладі-близько 1800 кг / добу:
- Ожина (300 кг), лимон (200 кг), червона смородина (400 кг),
апельсин (360 кг), вишня (460 кг).
У подальшому, орієнтуючись по ситуації, при зростанні, або падінні обсягів продажів, види наповнювачів можуть бути замінені на більш продавані.
При проведенні анкетування покупців і товарознавців торгової мережі м. Мінська у вересні 2006 року, маркетологами відділу продажів був зроблений висновок про те, що сир зернения користується стійким попитом у покупця, ринок сиру зернового в республіці не насичений-в Білорусі його його виробляють тільки три підприємства : КПУП «ГМЗ № 3», «Савушкин продукт» і ВАТ «ГМЗ № 1»
У середньому по м.Мінськ реалізація сиру зернового виглядає наступним чином:
«Савушкин продукт»:
- Великі магазини в основному замовляють сир зернения через день
по п'ять ящиків (15 кг раз на 2 дні), разом за місяць виходить близько 225 кг;
- Більш дрібні магазини замовляють 2 ящики на тиждень (6 кг на тиждень),
разом за місяць виходить близько 12 кг.
КПУП «ГМЗ № 3»:
- Великі магазини замовляють в основному сир зернения кожен день
по 8 ящиків (24 кг на день), разом за місяць виходить близько 720-725 кг;
- Більш дрібні магазини замовляють 1 ящик на тиждень (3 кг на тиждень),
разом за місяць виходить близько 12 кг.
ВАТ «ГМЗ № 1»:
При проведении устного интервьюирования и активного продвижения новинки среди товароведов по молочной группе товаров была получена следующая информация:
Сир зернения «Слов'янські традиції» замовляють приблизно близько 2-3 скриньок в день (або 6 кг), що складає 180 кг щомісяця. Відповідно, потреба м.Мінська в сирі зернения на січень місяць склала 75-80 тонн на місяць.
Итак, на основании этих исследований, с учетом потребительского спроса, роста благосостояния населения на зимний период 2006 года по зерненному творогу, можно сделать следующие предположительные расчеты по реализации творога зерненного:
Період
Реалізація (з урахуванням сезонності)
Січень-квітень
Близько 225 тонн
Квітень-травень
Близько 110 тонн
Травень-вересень
Близько 285 тонн
Вересень-грудень
Близько 325 тонн
таблица 12
Реалізація сиру зернового більш наочно зображена на графіку:
\ S
Сир плавлений «Сфінкс», сирок сирний пікантний «Отаман» мають високі смакові якості, тому можна вважати виробництво плавлених сирів досить перспективним напрямком.
За умови рекламної та інформаційної підтримки, розширення асортиментного переліку сирів по наповнювачах, стабільно високої якості, можна очікувати зростання обсягів продажу цього продукту.
В 2004 году было выработано 5,1т сыров, в 2005 году реализация составила 6,3т, благодаря тому, что были добавлены новые виды. В 2006 году ожидается объема продаж на 10-15%, что составит около 7,3т.
Також перспективним напрямком можна вважати придбання лини ул'трафіл'траціі. Аналогів даного виду продукції в Республіці Білорусь не випускає жодне підприємство, ніша ринку не зайнята. Дуже рідко можна зустріти на прилавках продукт типу «Рабіола» імпортного виробництва, ціна якого дуже висока і продукт цей доступний тільки дуже вузькому колу покупців з високим доходом.
За умови «прохідною» ціни, високої якості та рекламного супроводу, цей продукт стане справжньою сенсацією на ринку молочної продукції республіки, і буде користуватися високим попитом через свою унікальність.
На сьогоднішній день продукція підприємства поставляється більш ніж в 2000 торговельні точки м. Мінська і республіки. Маркетинговой службой ОАО «ГМЗ №1» в 2005 году проводились и проводятся мероприятия по расширению рынка сбыта продукции в Могилевской, Гомельской, Витебской, Гродненской и Брестской областях, в результате чего объем продаж по этим областям увеличился в 2,1 раза и составил 489 млн. руб. (10 месяцев 2005 года ). В 2006 году планируется увеличение доли рынка за счет более полного освоения областных и районных городов Республики Беларусь.
В плане 2006 года также заключение внешнеторговых контрактов на поставку творогов различной жирности (нежирный, 5% и 9%-ной жирности) в Российскую Федерацию. Передбачуваний обсяг складе 1680 тонн.
В даний час ринок республіки Білорусь активно наповнюється імпортними продуктами (російського, українського виробництва). Ціни на них трохи вище вітчизняних, тому що включають в себе податки на імпорт, транспортні витрати та інші витрати. Цей фактор ВАТ «ГМЗ № 1» враховується в маркетингових дослідженнях ринку збуту продукції.
Величина резервов может быть определена по формуле:
,
Где С в , С 1 - соответственно возможный (прогнозируемый) и фактический
уровень себестоимости изделия;
З д - дополнительные затраты, необходимые для освоения резервов
увеличения выпуска продукции.[4 стр. 255]
Резервы увеличения производства продукции выявляются в процессе анализа выполнения производственной программы. При увеличении объема производства продукции на имеющихся производственных мощностях возрастают только переменные затраты (прямая зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же постоянных расходов, как правило, не изменяется, в результате снижается себестоимость продукции.
В 2007г планируется увеличить производство глазированных сырков на мармеладе до 120 тонн, а зерненного творога «Славянские традиции»- до 400 тонн.
Следовательно, резерв увеличения выпуска продукции по глазированным сыркам составит:
тобто 20000кг×20шт=400000шт
Резерв увеличения выпуска продукции зерненного творога «Славянские традиции» будет равен:
тобто 36000кг×4=144000шт
Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за счет конкретных инновационных мероприятий (внедрение новой более прогрессивной техники и технологий производства, улучшении организации труда и др.), которые будут способствовать экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии и т.д.
Основным видом продукции на заводе являются глазированные сырки. На их выработку используется 60% молока, в объеме товарной продукции он занимает 28,7%.
В целях снижения себестоимости и повышения их конкурентоспособности в 2007 году планируется провести следующие мероприятия: пересмотреть норму расхода молока на 1 тонну глазированных сырков и уменьшить ее на 2%, что даст возможность сэкономить 25,68 тонн молока базисной жирности, при средней цене молока 300 тыс.р. за тонну сумма экономии составит 7704 тыс.р.
Планом организационно-технических мероприятий по экономии энергоресурсов на 2007 год предусмотрено сэкономить:
28 т.у.т.
125 Гкал теплоэнергии
41 тыс.квт.час электроэнергии
Это даст возможность снизить себестоимость глазированных сырков на мармеладе на 3943 тыс.р. и зерненого творога- на 961,7 тыс.руб.
Планируется в 2007 году улучшить использование отходов производства на промпереработку. За счет уменьшения объема реализации сыворотки обогащенной на 3200 тонн будет выработано 160 тонн сыворотки сухой, за счет чего будет дополнительно получено товарной продукции на 156588 тыс.р.
При рентабельности 8% прибыль от реализации 160 тонн сыворотки сухой составит 11093,8 тыс.р., от реализации хозяйствам сыворотки обогащенной прибыли нет. За счет этого себестоимость глазированных сырков снизится на 3183,9 тыс.руб., а зерненого творога- на 776,6 тыс.руб.
Полученная из производства пахта будет полностью использоваться на выработку сыра диетического и 40 тонн пахты свежей фасованной в полиэтиленовые пакеты планируется продать населению. Выработка от ее реализации составит 7994,6 тыс.р. и прибыль 566 тыс.р. Себестоимость глазированных сырков на мармеладе снизится на 162442 руб., а зерненого творога «Славянские традиции»- на 39620 руб.
В себестоимость сырья транспортно-заготовительные расходы составляют 14,3%. Для снижения затрат по перевозке сырья приобретены 2 молоковоза, что значительно снизило затраты. Так, стоимость 1 тонны доставки молока на завод центровывозом транспортом автобазы за май 2005 года составила 15272 р., а молоковозами завода - 11271 р. Следовательно для производства 120 тонн глазированных сырков затраты на перевозку сырья снизятся на 5137,3 тыс.руб., а для производства 400тонн зерненого творога «Славянские традиции»- на16,004 тыс.руб.
Таким образом, можно произвести расчет резерва сокращения затрат по каждому виду продукции:
По глазированным сыркам на мармеладе: руб.
По зерненому творогу «Славянские традиции»:
руб.
Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производства продукции подсчитываются по каждому ее виду. Это в основном зарплата за дополнительный выпуск продукции, расход сырья, материалов, энергии и прочих переменных расходов, которые изменяются пропорционально объему производства продукции. Для установления их величины необходимо резерв увеличения выпуска продукции i-го вида умножить на фактический уровень удельных переменных затрат отчетного периода:

Произведем расчеты по каждому виду продукции:
По глазированным сыркам на мармеладе дополнительные затраты составят:
З д =400000×229,4=91760000 руб.
По зерненому творогу «Славянские традиции»:
З д =144000×617,2=88876800 руб.
Отсюда резерв снижения себестоимости единицы продукции составит:
По глазированным сыркам на мармеладе:
руб.
По зерненому творогу «Славянские традиции»:
руб.
Для снижения высокого уровня затрат необходимо принять меры по усилению контроля за более эффективным использованием ресурсов предприятия. Резервы сокращения себестоимости кроются в сокращении материальных, трудовых и других затрат на производство продукции.
Сокращению себестоимости способствуют и более эффективное использование трудовых ресурсов, так как оно находит свое отражение в себестоимости через расходы на оплату труда. В г. Минске заработная плата рабочих несколько выше, чем на периферии. А, следовательно, и себестоимость продукции тоже выше. Решением этой проблемы может быть постоянное улучшение качества выпускаемой продукции и увеличение объема продаж.
Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость продукции.

Висновок

Себестоимость продукции является качественным показателем, характеризующим производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Себестоимость отражает затраты предприятия на производство и сбыт продукции, выраженные в денежном измерении. Кроме этого, в себестоимости как в обобщающем экономическом показателе находят свое отражение все стороны деятельности предприятия: степень технологического оснащения производства и освоения технологических процессов; уровень организации производства и труда, степень использования производственных мощностей; экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность.
Для комплексного анализа себестоимости продукции применяются специальные показатели, которые позволяют рассчитывать и анализировать затраты предприятия на весь объем произведенной товарной продукции, затраты на производство конкретного вида продукции, а также затраты предприятия на получение каждого рубля выручки.
С целью упрощения расчетов и для систематизации данных все затраты предприятия классифицируются. Причем данная классификация является универсальной для всех промышленных предприятий, могут изменяться лишь некоторые статьи в зависимости от специализации предприятия.
Наиболее важным моментом в изучении такого показателя, как себестоимость является рассмотрение факторов, влияющих на показатель и определение основных направлений по снижению себестоимости. От того, как решает предприятие данный вопрос зависит получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, рост накоплений, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Себестоимость отражает большую часть стоимости продукции и зависит от изменения условий производства и реализации продукции. Поэтому существенное влияние на уровень затрат оказывают технико-экономические факторы производства. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Отсюда следует, что выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей; а также всех составляющих себестоимости.
Систематическое снижение себестоимости обеспечивает не только рост прибыли предприятия, но и дает государству дополнительные средства как для дальнейшего развития общественного производства, так и для повышения материального благосостояния трудящихся.

Список використаної літератури:
1. Л.А.Лобан, В.Т.Пыко «Экономика предприятия»,
Минск:Мисанта, 2006.
2. «Экономика предприятия»/ под ред. А.Е.Карлика, М.Л.Шухгальтера.
3. П.В.Лещиловский, В.С.Чеканов «Экономика предприятий и отраслей АПК», Мн:БГЭУ 2003г.
4. Г.В.Савицкая «Экономический анализ» Учебн. 9-е изд., М: ООО «Новое знание»,2004г.
5. Экономика предприятия Учебник. М. «ИНФРА-М» 2001г.
6. Баканов М.І., Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа». М.,"Финансы и статистика", 2000г.
7. «Экономика перерабатывающего предприятия», К.А.Раицкий, М. 2002г.
8. «Экономика предприятия», под общ. ред. И.М.Бабук. Мн: УП «НВЦ
Минфина», 2006г.
9. «Экономика предприятия»/ под. ред. Л.Н.Нехорошевой, Мн. «Вышэйшая
школа», 2005.
10. Безруких П.С. Учет и калькулирование себестоимости продукции.
М.:Финансы, 2004.

Додаток 1.
Звіт про рух грошових коштів
з 1.01.2005г по 1.01.2006г
Найменування показника
Код рядка
Сума
За тек.
деят-ти
За інвест.
За фін. деят-ти
1. Залишок коштів на початок року
010
138
x
x
x
2. Надійшло грошових коштів
020
50665
50665
У т.ч. - Виручка від реалізації
товарів, робіт, послуг
021
40681
40681
x
x
- Доходи від продажу необоротних активів
022
3735
3735
-Інші доходи від операцій з активами
023
5873
5873
-Аванси, отримані від покупців
024
x
x
-Цільове фінансування
025
-Бюджетне асигнування
026
200
200
-Кредити, позики
027
-Дивіденди, відсотки за фін. вкладенням
028
X
-Інші надходження
029
176
176
Направлено грошових коштів
030
48114
48114
У т.ч. -На оплату придбаних
активів
031
32007
32007
-На розрахунки з персоналом
032
2259
x
x
x
-На сплату податків, зборів
033
3225
x
x
x
-На видачу авансів
034
-На оплату пайової участі в будівництві
035
15
x
x
-На фінансові вкладення
036
x
-На виплату дивідендів
037
x
-На погашення кредитів
038
3373
3373
-Інші виплати
039
7235
7235
Залишок ден. коштів до отч.году
040
2689
2689
Довідково: ден документів
050
5
З них бланків суворої звіт-ти
051
5
Надійшло з банку в касу
060
193
Здано до банку з каси
070
343
таблица 13.
Приложение 2. Бухгалтерський баланс з 1.01.05 по 1.01.06г
Актив
Код стро-ки
На поч. року
На кін. року
Пасив
Код стро-ки
На поч. року
На кін. року
1. Необоротні активи
3. Джерела власних ср-в
Основні засоби
110
6639
5814
Статутний фонд
510
30
55
Нематер. активи
120
6
1
Власні акції
515
Прибуткові вкладення
130
64
Резервний фонд
520
Вкладення у необоротні. активи
140
594
120
Додатковий фонд
530
7774
8914
Інші необоротні. активи
150
-
-
Нерозподілений прибуток
540
1132
Разом по розділу 1
190
7303
5935
Непокритий збиток
550
262
2. Оборотні активи
Цільове фінансування
560
1
Запаси і витрати
210
1853
2398
Разом по розділу 3
590
7543
10101
У т.ч. -Сировина, матер.
та ін цінності
211
1853
2398
4.Доходи і витрати
-Незавершене
будівництво
213
Витрати майбутніх періодів
620
-135
-186
-Інші запаси і витрати
211
Доходи майбутніх періодів
630
Податки з приобре-тенним цінностей
220
350
532
Разом по розділу 4
690
-135
-186
Готова продукція
230
58
532
5. Розрахунки
Товари відвантажені
240
Короткострокові кредити і позики
710
2330
200
Дебіторська заборгованість
250
711
956
Довгострокові кредити і позики
720
54
У т.ч. -Розрахунки з пок-ми і замов-ми
251
510
748
Кредиторська заборгованість
730
621
2524
-Розрахунки з засновниками
252
1
У т.ч. -Розрахунки з
постачальниками і
підрядниками
731
403
1747
-Розрахунки з дебіторами, кредиторами
253
200
208
-Розрахунки з оплати праці
732
101
138
-Інша дебіторська заборгованість
254
- Розрахунки по податках і зборам
734
10
555
Фінансові вкладення
260
-Розрахунки по соц.страх та забезпечення
735
37
66
Грошові кошти
270
138
2689
-Розрахунки з акцион-ми
736
11
Інші оборотні активи
280
-Розрахунки з дебітора-ми, кредиторами
737
59
18
Разом по розділу 2
290
3110
6704
Разом по розділу 5
790
3005
2724
Баланс
390
10413
12639
Баланс
890
10413
12639
таблица 14.
Додаток 3. Отчет о прибылях и убытках
с 1.01.05 по 1.01.06г
Найменування показника
Код рядка
За отч. період
За анал. пер. пройшли. року
1. Доходи і витрати за видами діяльності
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та інших аналогічних зобов'язань).
010
36715
23829
У т.ч. бюджетні субсидії на покриття різниці в цінах і тарифах
011
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та інших аналогічних зобов'язань) / підпункт 48.2 Інструкції
012
36715
23829
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг.
020
33573
23390
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг / підпункт 48.2 Інструкції
021
32194
22726
Управлінські витрати
030
Управлінські витрати / підпункт 48.2 Інструкції
031
Витрати на реалізацію
040
1160
875
Витрати на реалізацію / підпункт 48.2 Інструкції
041
1160
875
Прибуток (збиток) від реалізації (010-020-030-040)
050
1982
-436
Прибуток (збиток) від реалізації / підпункт 48.2 Інструкції (011-021-031-041)
051
3361
228
2.Операціонние доходи і витрати
Доходи від операцій з майном
060
2846
4482
Доходи від операцій з майном / підпункт 48.2 Інструкції
061
2846
4482
Витрати від операцій з майном
070
2484
2156
Витрати від операцій з майном / підпункт 48.2 Інструкції
071
2484
2156
Доходи від фінансових вкладень
080
64
Доходи від фінансових вкладень / підпункт 48.2 Інструкції
081
64
Витрати від фінансових вкладень
090
2
Витрати від фінансових вкладень / підпункт 48.2 Інструкції
091
2
Інші операційні доходи
100
Інші операційні доходи / підпункт 48.2 Інструкції
101
Інші операційні витрати
110
Інші операційні витрати / підпункт 48.2 Інструкції
111
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат (060-070-080-090-100-110)
120
424
2326
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат (061-071-081-091-101-111) / підпункт 48.2 Інструкції
121
424
2326
Позареалізаційні доходи і витрати
130
175
169
Позареалізаційні доходи і витрати / підпункт 48.2 Інструкції
131
175
169
Джерела власних коштів, спрямовані на покриття збитків
132
Позареалізаційні витрати
140
77
133
Позареалізаційні витрати / підпункт 48.2 Інструкції
141
77
133
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат (130-150)
150
98
36
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат (131 +132-151) / підпункт 48.2 Інструкції
151
98
36
Разом прибуток (збиток) за звітний період (050 +120 +150)
160
2504
1926
Разом прибуток (збиток) за звітний період (051 +121 +151) / підпункт 48.2 Інструкції
161
3883
2590
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку
170
1117
811
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку / підпункт 48.2 Інструкції
171
1117
811
Нерозподілений прибуток (160-170)
180
1387
1115
Нерозподілений прибуток (161-171) / підпункт 48.2 Інструкції
181
2766
1779
Довідково:
-Валовий дохід (010-020)
-Торгівельна націнка
182
183
3142
31
439
13
таблица 15
Додаток 4.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОАО «ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1»
       
Од.
ВСЬОГО по Товариству
ізм.
2003
2004
2005
Обсяг виробництва
млн. р..
- У порівнянних цінах
%
107,5
109,4
119
- В діючих цінах
млн. р..
32928
44841
67533
тис. $
17799
21842
31207
Обсяг реалізації
млн. р..
36378
48510
73555
тис. $
19664
23629
33990
Обсяг товарів нар.потребленія
млн. р..
36147
39941
63484
у відпускних цінах
тис. $
19539
19455
29336
Рентабельність
%
3,9
5,4
7,0
Зовнішньоекономічна деят-ть
тис. $
- Обсяг експорту
тис. $
1744,5
1980
2408
Обсяг експорту по країнах:
РОСІЯ
тис. $
1744,5
1980
2408
млн. р..
3227,3
4237,2
5153,1
таблица 16

Приложение5.
Генеральний директор


Головний інженер
Перший заступник генерального директора

Бухгалтерія
Відділ правової та кадрової роботи
Головний спеціаліст з охорони праці
Відділ продажів
Відділ поставок
Виробництво
Ділянка готової продукції
Приймально-апаратний ділянку
Ділянка фасування
Тарний ділянку
Служба головного механіка
Служба головного енергетика
Відділ головного технолога
Служба головного метролога
Будівельний ділянку
Господарський ділянку
Виробнича лабораторія
Планово-економічний відділ
Підпис: Служба головного механікаПідпис: Служба головного енергетикаПідпис: Відділ головного технологаПідпис: Служба головного метрологаПодпись: Строительный участокПодпись: Транспортный цехПодпись: Хозяйственный участок
Подпись: БухгалтерияПодпись: Планово-экономический отделПодпись: Отдел правовой и кадровой работыПодпись: Производственная лабораторияПодпись: Главный специалист по охране труда
Подпись: Отдел продажПодпись: Отдел поставокПодпись: ПроизводствоПодпись: Участок готовой продукцииПодпись: Приемно-аппаратный участокПодпись: Участок фасовкиПодпись: Тарный участокСхема 3
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
535.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Собівартість продукції та шляхи її зниження 3
Собівартість продукції та шляхи е зниження
Собівартість продукції та шляхи її зниження
Собівартість продукції напрями та шляхи її зниження
Собівартість виробництва продукції рослинництва та шляхи її зниження
Собівартість та шляхи її зниження
Собівартість виробництва молока та шляхи е зниження На прикладі ВАТ П
Собівартість виробництва молока та шляхи її зниження На прикладі ВАТ Племзавод Кримський Сакського
Собівартість продукції та шляхи її зменшення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru