Складання кошторису витрат на виробництво і ціноутворення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. Складання кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції
2. Складання калькуляції
3. Ціноутворення
4. Формування прибутку
5. Розрахунок обсягу капітальних вкладень
6. Розрахунок зниження собівартості в результаті впровадження заходів НТП
7. Розрахунок економії, одержуваної за рахунок зниження собівартості продукції
8. Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень, що направляються на розвиток виробництва
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Ефективність функціонування підприємства, незалежно від організаційно-правової форми та видів його діяльності в умовах ринку визначається здатністю підприємства приносити достатній прибуток або прибуток. Саме прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства, на досягнення прибутку спрямовані зусилля всіх підрозділів і служб підприємства. Наявність прибутку дозволяє підприємству успішно досягати поставлених цілей, здійснювати інвестиційну діяльність.
Виключно важливе значення при цьому відіграють такі чинники як планування, ціноутворення, аналіз ефективності інвестицій.
Вищесказаним і обумовлена ​​актуальність цієї роботи.
Виходячи з актуальності теми та ступеня її розробленості в цьому дослідженні була поставлена ​​наступна мета: розглянути механізм планування виробничо-господарської діяльності на підприємстві на підставі запропонованих даних.
Виходячи з поставленої мети, завданнями цієї роботи є:
- Розгляд механізму формування кошторису витрат на виробництво;
- Розгляд механізму формування відпускної ціни на продукцію;
- Розгляд механізму планування прибутку і капітальних вкладень, а також оцінка їх ефективності.
На основі праць вчених, таких як Волков О.І., Ільїн А.І., Хріпач В.Я. і ряду інших були розкриті теоретичні питання.
Слід зазначити, що питання, пов'язані з висвітлені у науковій та періодичній літературі в обсязі, достатньому для написання роботи.

1. Складання кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції
З метою ефективного управління витратами виробництва планування і облік витрат повинні бути організовані так, щоб була можлива їх угруповання.
Основний класифікаційної угрупованням витрат, використовуваної в плануванні та обліку, є угрупування за видами витрат - елементам витрат. За елементами групуються витрати, однорідні за їх економічним змістом. Рекомендується наступна угруповання витрат по їх елементам (статтям витрат):
- Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);
- Витрати на оплату праці;
- Відрахування на соціальні потреби;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів;
- Інші витрати [1, с.15].
За статтею витрат «Матеріали та комплектуючі» враховуються вартість сировини і матеріалів, які входять до складу продукції, утворюючи її основу або є необхідним компонентом при виготовленні продукції (проведенні робіт, наданні послуг), матеріалів, використовуваних при виробництві забезпечення технологічного процесу, для упаковки продукції або витрачаються на інші виробничі та господарські потреби, спеціального оснащення, і т.д.
За статтею витрат «Видатки на оплату праці» враховуються виплати по заробітній платі, обчислені виходячи з тарифних ставок і посадових окладів, надбавок і премій, які встановлюються в залежності від результатів праці, його кількості та якості за виробничі результати. Для цього розробляються норми часу на виконання кожного виду робіт відповідно до технологічного процесу і розраховується трудомісткість виконаних робіт з кожної категорії працівників.
За статтею витрат «Відрахування на соціальні потреби» враховуються обов'язкові відрахування від оплати праці працівників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг) за встановленими законодавством нормами до Фонду соціального захисту населення.
За статтею витрат «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» враховуються сума амортизаційних відрахувань від вартості основних засобів і нематеріальних активів. До амортизируемим об'єктів належать будівлі, споруди, машини, механізми та обладнання, інвентар і т.д. До амортизируемим нематеріальних активів належать належать власникові майнові права на об'єкти промислової власності, авторські права, ліцензії, програми ЕОМ і т.д.
За статтею витрат «Інші витрати» у складі собівартості враховуються витрати на забезпечення виробничого процесу і утримання апарату управління підприємством, витрати на реалізацію продукції, відрахування в інноваційні фонди, земельний, екологічний та інші податки.
Основним нормативним документом, який регламентує склад витрат та порядок їх включення до собівартості продукції (робіт, послуг) є «Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)», затверджені Міністерством економіки Республіки Білорусь.
На підставі заданих вихідних даних, наведених в табл.1.1 і табл.1.2 зробимо формування кошторису витрат на виробництво продукції. Отримані дані занесемо в табл.1.3.

Таблиця 1.1
Вихідні дані для розрахунку кошторису витрат на виробництво
Виріб А
Виріб Б
Випуск, шт.
Норми витрати
Відрядна розцінка, тис. руб. / шт.
Рентабельність,%
Випуск, шт.
Норми витрати
Відрядна розцінка, тис. руб. / шт.
Рентабельність,%
Метал, т / шт.
Паливо, т / шт.
Електроенергія, кВт. ч / шт.
Метал, т / шт.
Паливо, т / шт.
Електроенергія, кВт. ч / шт.
1045
0,22
0,012
815
72
25
2080
0,153
0,006
457
59
25
Таблиця 1.2
Загальне споживання матеріальних ресурсів у I кварталі
Кількість
Ціна одиниці виміру ресурсу
Метал, т
Паливо, т
Електро-енергія, млн. кВт. ч.
Метал,
тис. руб. / т
Паливо, тис. руб. / Т
Електро-енергія, руб. / кВт. ч.
548,14
29,0
2,0
1380,0
435,0
184,0
Таблиця 1.3.
Кошторис витрат на виробництво
Найменування економічних елементів
Витрата
Ціна
Сума, тис. руб.
1. Матеріальні витрати


769 416
- Метал
548,14
1380
756 433
- Паливо
29,00
435
12 615
- Електроенергія
2,00
184
368
2. Витрати на оплату праці


197 960
3. Відрахування від заробітної плати


69 805
4. Амортизаційні відрахування


51 332
5. Інші витрати


1 800
РАЗОМ ВИТРАТ:


1 808 397
Величина матеріальних витрат і витрат на оплату праці розрахована з урахуванням планованого випуску на підставі норм їх витрати.
Розмір відрахувань від заробітної плати зроблений на підставі Закону Республіки Білорусь «Про обов'язкових страхових внесках до фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь» за ставкою 35%.
Розрахунок амортизаційних відрахувань проведено з урахуванням фактичного стану основних фондів на початок I кварталу з урахуванням їх зносу та норм амортизації лінійним способом.
Величина інших витрат включена в сему витрат на підставі вихідних даних.
На закінчення питання слід повторити, що з метою ефективного управління витратами виробництва планування і облік витрат повинні бути організовані так, щоб це дозволяло группіровка.что кошторис витрат на виробництво розраховується на підставі діючих норм витрат матеріальних і трудових ресурсів, податкових відрахувань і інших витрат.
2. Складання калькуляції
Економічне обгрунтування відпускної ціни на продукцію починається зі складання планової калькуляції.
Калькулювання (лат. calculatio, calculo - вважаю, підраховую) - це обчислення собівартості певної продукції (її одиниці або частини), а також робіт і послуг. Калькулювання здійснюється за допомогою певних методів, прийомів організації документообігу та відображення витрат.
Планова калькуляція - це витрати підприємства в грошовому вимірі на виробництво одиниці продукції, розраховані за статтями витрат виходячи з планованого обсягу виробництва, прогресивних норм використання устаткування, витрат праці, витрати матеріалів, енергії та обгрунтованих нормативів витрат на управління та обслуговування виробництвом.
Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію [2, с.21].
Формування планової собівартості на одиницю продукції здійснюється на основі нормативно-балансового методу. Він грунтується на розрахунках собівартості продукції виходячи з планових норм витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів з попередніми складанням балансу їх потреби і розподілу цієї потреби за напрямами виробничо-збутової діяльності. У процесі формування собівартості продукції за допомогою нормативно-балансового методу розробляються планова калькуляція вартості одиниці продукції та розрахунки з обгрунтування утворюють її статей витрат.
На підставі заданих вихідних даних, зробимо розрахунок калькуляції на виробництво виробів (Додаток 1).
Розподіл накладних (умовно-постійних) витрат по виробах зробимо відповідно з трудомісткістю виготовлення виробів за коефіцієнтом зарплати (До зп):
(1)
де ЗП i - Заробітна плата виробничих робітників на весь випуск i-го виробу, грн.;
n - кількість видів виробу.
Як видно з Додатка 1, на підставі виконаних розрахунків отримана собівартість виробів за елементами, а також величина необхідних витрат на виробництво всієї кількості виробів, запланованих до випуску.
На закінчення питання слід сказати, що калькулювання собівартості виробів проводиться за елементами витрат з метою встановлення рівня собівартості. Отримана в результаті калькулювання собівартість одиниці виробу є основою для формування відпускної ціни.
3. Ціноутворення
Ціна є найважливішою економічною категорією. Правові основи державної політики в області ціноутворення в Республіці Білорусь, а також сфера застосування вільного і регульованого ціноутворення, повноваження державних органів, що здійснюють контроль і регулювання ціноутворення закладені в Законі Республіки Білорусь «Про ціноутворення».
Законом «Про ціноутворення» визначено такі основні поняття:
- Ціна - грошова оцінка вартості одиниці товару;
- Тариф - грошова оцінка вартості одиниці роботи, послуги;
- Ціноутворення - процес щодо встановлення, регулювання цін (тарифів) і контролю за застосуванням встановленого законодавством порядку ціноутворення суб'єктами ціноутворення;
- Вільна ціна (тариф) - ціна (тариф), що складається під впливом попиту та пропозиції в умовах вільної конкуренції;
- Регулювання ціноутворення - вплив на процеси встановлення і застосування цін (тарифів) з боку державних органів шляхом прийняття законодавчих, адміністративних, бюджетно-фінансових та інших заходів з метою стабілізації та стимулювання розвитку економіки республіки [4].
При розрахунку ціни на вироблену продукцію організації також повинні керуватися наступними законодавчими актами в галузі ціноутворення:
- Постановою Міністерства Економіки РБ від 22.04.1999 № 43 «Про затвердження Положення про порядок формування та застосування цін і тарифів»;
Указом Президента РБ від 19.05.1999 № 285 «Про деякі заходи щодо стабілізації цін (тарифів) в Республіці Білорусь»;
- Постановою Ради Міністрів РБ від 10.02.1999 № 209 «Про деякі заходи щодо посилення контролю за дотриманням дисципліни цін».
На підставі розрахованої раніше собівартості виробів і заданого рівня рентабельності проведемо розрахунок відпускної ціни виробів і на підставі отриманих даних сформуємо табл.3.1.
Таблиця 3.1
Відпускні ціни на продукцію
Показник
Виріб А, тис.руб. / шт.
Виріб Б, тис.руб. / шт.
Собівартість
583
415
Прибуток
146
104
РАЗОМ
729
519
Податки та неподаткові платежі відповідно до податкового та бюджетного законодавства
158
112
Разом відпускна ціна
887
631
Таким, чином, відпускна ціна на виріб А з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) склала 887 рублів, виробу Б - 631 рубль. При цьому ставка ПДВ становить 18%, ставка збору в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки та податку з користувачів автомобільних доріг » (Цільовий платіж) становить 3%.
Таким чином, можна зробити висновок, що ціна є важливим інструментом як в економіці, так і для підприємства, тому що включає в себе всі витрати на виробництво і реалізацію продукції, податки збори, встановлені законодавством, і плановий прибуток.
4. Формування прибутку
Підприємства реалізують свою продукцію споживачам, отримуючи за неї грошову виручку. Однак це ще не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво продукції і її реалізацію, тобто з собівартістю продукції. Підприємство отримує прибуток, якщо виручка перевищує собівартість; якщо виручка дорівнює собівартості, то вдалося лише відшкодувати витрати на виробництво продукції та її реалізацію і прибуток відсутній; якщо витрати перевищують виручку, то підприємство одержує збиток, тобто негативний результат.
Прибуток - це основне джерело фінансових ресурсів підприємства, пов'язаний з отриманням валового доходу. Валовий дохід підприємства - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних витрат, тобто включає в себе оплату праці і прибуток.
Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів та іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.
Прибуток як економічна категорія являє собою чистий дохід, створений додатковий працею [5, с.195].
Прибуток є джерелом фінансування різних за економічним змістом потреб. При її розподілі перетинаються інтереси як суспільства в цілому в особі держави, так і підприємницькі інтереси господарюючих суб'єктів та їх контрагентів, інтереси окремих працівників.
Формування і розподіл прибутку підприємства в даний час здійснюється відповідно до вимоги ми, передбаченими законом Республіки Білорусь »« Про податки на доходи і прибуток ».
На рівні господарюючого суб'єкта виникає ціла система прибутків: валова (балансова) прибуток, прибуток від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства, прибуток по позареалізаційних операціях, чистий прибуток. Крім того, розрізняють прибуток, оподатковуваний податком, і прибуток, не оподатковуваний податком.
На підставі розрахункових і вихідних даних, представлених у табл.4.1 і 4.2 зробимо розрахунок фінансового результату (прибутку або збитку) підприємства на розглянутому прикладі. Отримані дані занесемо в табл.4.3.
Таблиця 4.1
Стан основних фондів на початок I кварталу
Будинки і споруди
Машини та обладнання
Первісна вартість, млрд. руб.
Знос,%
Норма амортизації,% (річна)
Первісна вартість, млрд. руб.
Знос,%
Норма амортизації,% (річна)
2,05
34,0
2,2
3,85
62,0
12,0
Таблиця 4.2
Показники роботи підприємства в 1 кв.
Інші витрати за квартал, що включаються до собівартості, млн. руб.
Чисельність працівників, чол.
Середньомісячна зарплата одного працівника, тис. руб.
Прибуток за квартал від іншої реалізації, млн. руб.
Дивіденди за квартал з цінних паперів, що знаходиться в розпорядженні підприємства, млн. руб.
Еко-кі санкції за квартал, млн. руб.
1,80
99
854
28,0
78,0
42,0

Таблиця 4.3
Розрахунок прибутку підприємства
Показники
Величина, тис.руб.
Виручка від реалізації
2 239 395
Відрахування, вироблені від виручки:
398 537
1) Податок на додану вартість
341 603
2) Єдиний платіж
56 934
Собівартість продукції
1 472 435
Прибуток по звіту (балансова)
432 423
Оподатковуваний прибуток
425 383
Податки, сплачувані з прибутку:
113 792
1) Податок на прибуток
102 092
2) Податок на доходи
11 700
Чистий прибуток
311 591
Виручка від реалізації в табл.4.3 складається з реалізації обсягу виробленої продукції. Далі для розрахунку прибутку з виручки віднімаються податок на додану вартість за ставкою 18%, єдиний платіж за ставкою 3% і собівартість продукції. У результаті виходить балансовий прибуток, яка також включає в себе прибуток за квартал від іншої реалізації та економічні санкції (віднімаються).
Далі з балансового прибутку віднімається сума податку на нерухомість за квартал за ставкою 1% від залишкової вартості основних засобів (табл.4.1.):
(2,05 * (100% -34%) +3,85 * (100% -62%)) * 1000000 * 1% / 4 = 7040 тис.руб.
Після вирахування податку на нерухомість утворюється оподатковуваний прибуток, з якої віднімається такі податки:
- Податок на прибуток - податковою базою є балансовий прибуток за ставкою 24%;
- Податок на доходи - податковою базою є дивіденди, отримані підприємством за квартал з цінних паперів, що знаходяться в розпорядженні підприємства за ставкою 15% [6].
Таким чином виходить чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і може бути використана на різні потреби:
На закінчення питання слід сказати, що прибуток - найважливіший економічний показник роботи підприємств, що відображає їх фінансові надходження від усіх видів діяльності.
5. Розрахунок обсягу капітальних вкладень
З метою успішного функціонування підприємства необхідно постійне оновлення виробничих потужностей. З цією метою підприємства здійснюють інвестиційну діяльність. Інвестиції - це довгострокове вкладення капіталу з метою отримання прибутку. Розрізняють фінансові та реальні інвестиції.
Фінансові інвестиції - це придбання цінних паперів акцій, облігацій, вкладення грошей на депозитні рахунки в банках під відсотки і т.д.
Реальні інвестиції - це вкладення грошей у капітальне будівництво, розширення та розвиток виробництва.
Джерелами інвестицій можуть бути як власні кошти підприємства, які формуються за рахунок амортизаційних відрахувань і чистого прибутку, так і залучені кошти: кредити банків, інвестиційних фондів, бюджетні кошти і т.д.
У розглянутому прикладі обсяг капітальних вкладень формується за рахунок власних коштів, які складаються з амортизаційних відрахувань і чистого прибутку, що утворюється в результаті виробничо-господарської діяльності підприємства.
Для розрахунку величини коштів, необхідних для проведення заходів щодо впровадження НТП визначимо економічний ефект від них на підставі даних табл.5.1.

Таблиця 5.1
Вплив зміни заходів НТП на собівартість продукції
Зміна,%: + (збільшення показників)
- (Зменшення показників)
Норма витрати металу
Ціна на метал
Квартальний обсяг виробництва
(Без збільшення чисельності)
Середня зарплата виробничих робітників
Умовно-постійні витрати
- 4
+2
+10
+3
+1
Для цього необхідно розрахувати величину зниження собівартості в результаті проведення заходів НТП шляхом складання калькуляції (Додаток 2).
Як видно з Додатка 2, у результаті проведення заходів відбулося зниження цін на виріб А на 2 тис.руб. (583 - 581), на виріб Б на 1 тис.руб. (415 - 414).
Потім зробимо розрахунок відпускної ціни на розглянуті вироби (табл.5.2) і на базі отриманих розрахунків зробимо розрахунок додаткової чистого прибутку, яка утворюється в результаті впровадження заходів (табл.5.3).
Таблиця 5.2
Розрахунок відпускної ціни після впровадження заходів НТП
Показник
Виріб А, тис.руб. / шт.
Виріб Б, тис.руб. / шт.
Собівартість
581
414
Прибуток
148
105
РАЗОМ
729
519
Податки та неподаткові платежі відповідно до податкового та бюджетного законодавства
158
112
Разом відпускна ціна
887
631

Таблиця 5.3
Розрахунок величини чистого прибутку після впровадження заходів НТП
Показники
Після заходів, тис.руб.
До заходів, тис.руб.
Різниця, тис. грн.
Виручка від реалізації
2 463 335
2 239 395
223 940
Відрахування, вироблені від виручки:
438 390
398 537
39 853
1) Податок на додану вартість
375 763
341 603
34 160
2) Єдиний платіж
62 627
56 934
5 693
Собівартість продукції
1 615 664
1 472 435
143 229
Прибуток по звіту (балансова)
473 280
432 423
40 857
Оподатковуваний прибуток
466 240
425 383
40 857
Податки, сплачувані з прибутку:
123 598
113 792
9 806
1) Податок на прибуток
111 898
102 092
9 806
2) Податок на доходи
11 700
11 700
0
Чистий прибуток
342 642
311 591
31 051
Таким чином, величина чистого прибутку, що утворилася після впровадження заходів НТП складе 31 051 тис.руб.
Разом загальний обсяг капітальних вкладень, спрямований на впровадження заходів НТП складе 82 383 тис.руб. (Табл.5.4).
Таблиця 5.4
Обсяг капітальних вкладень на розвиток виробництва
Показники
Величина, тис. руб.
Амортизаційні відрахування
51 332
Прибуток, спрямована на фінансування капітальних вкладень
31 051
Разом обсяг капітальних вкладень на розвиток виробництва
82 383
На закінчення питання слід повторити, що джерелами інвестицій можуть бути як власні кошти підприємства, які формуються за рахунок амортизаційних відрахувань і чистого прибутку, так і залучені кошти: кредити банків, інвестиційних фондів, бюджетні кошти і т.д.
6. Розрахунок зниження собівартості в результаті впровадження заходів НТП
Величина економічного ефекту від впровадження заходів НТП представлена ​​в табл.6.1. Для розрахунку економічного ефекту необхідно провести порівняльний аналіз собівартості випуску виробів, що розглядаються з урахуванням зростання обсягу виробництва на 10%, викликаного проведенням заходів НТП.
Таблиця 6.1
Зниження собівартості в результаті впровадження заходів НТП
Найменування показника
Виріб А
Виріб Б
Всього
Собівартість одиниці до впровадження заходів
583
415

Собівартість одиниці після впровадження заходів
581
414

Обсяг випуску до впровадження заходів
1045
2080

Зростання обсягів виробництва
10%
10%

Всього собівартість одиниці до впровадження заходів
670159
949520
1619679
Всього собівартість одиниці після впровадження заходів
668043
947621
1615664
Разом зниження собівартості
2115
1899
4014
Таким чином, зниження собівартості одиниці продукції в результаті впровадження заходів НТП складе: по виробу А - 2115 тис.руб., По виробу Б - 1899 тис.руб., Сумарна величина економії за квартал складе 4014 тис.руб., Що становить 0, 25%.

7. Розрахунок економії, одержуваної за рахунок зниження собівартості продукції
Розрахунок економії за 2 півріччя і рік, одержуваної за рахунок зниження собівартості продукції за рахунок впровадження заходів НТП наведена в табл.7.1.
Таблиця 7.1
Економія собівартості від впровадження заходів НТП
Період
Виріб А, тис.руб.
Виріб Б, тис.руб.
Всього, тис. грн.
За квартал
2115
1899
4014
За півріччя
4230
3798
8028
За рік
8460
7596
16056
Таким чином, економія собівартості від впровадження заходів НТП складе:
- За 2 півріччя - 8028 тис.руб.;
- За рік - 16056 тис.руб.
8. Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень, що направляються на розвиток виробництва
Оцінка ефективності інвестицій визначається шляхом зіставлення очікуваного економічного ефекту з інвестованим капіталом. Так як збільшення чистого прибутку за квартал складе 31 051 тис.руб., То збільшення чистого прибутку за рік складе 124 206 тис.руб. При величині інвестицій 82 383 тис.руб. термін окупності інвестицій складе:
124 206 / 82 383 = 0,66 років.

ВИСНОВОК
Підводячи підсумки роботи слід зазначити, що успішне функціонування підприємства багато в чому залежить від планування. При цьому планування повинно охоплювати всі сфери діяльності підприємства: планування витрат на виробництво і реалізацію продукції, калькулювання собівартості, ціноутворення, планування прибутку, інвестицій, розрахунок економічного ефекту від проведення інвестиційної діяльності.
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. Необхідність у власному капіталі обумовлена ​​вимогою самофінансування підприємств. Він є основою самостійності і незалежності підприємства.
Отже, для успішного управління підприємством необхідно чітко уявляти основні механізми та закономірності, за якими здійснюється господарська діяльність підприємства, володіти достатньо високим рівнем компетентності в питаннях економіки підприємства. Крім цього, необхідна комплексна оцінка діяльності підприємства, його основних техніко-економічних показників.
Беручи до уваги ту обставину, що основним спонукальним мотивом діяльності підприємств є отримання прибутку шляхом виробництва і реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг, необхідно забезпечити оптимальну взаємодію всіх ресурсів підприємства. Досягається це шляхом управління підприємством, яке має бути економічно обгрунтованим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Методичні рекомендації з прогнозування, обліку і калькулювання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) в промислових організаціях Міністерства промисловості Республіки Білорусь. М.: РУП «ПРОМПЕЧАТЬ», 2004. - 340 с.
2. Уткін Е. А. «Ціни. Ціноутворення. Цінова політика ». - М.: Наука, 2004. - 287 с.
3. Маренков Н. Л. «Ціни і ціноутворення» - М., 2000.
4. Закон Республіки Білорусь «Про ціноутворення в Республіці Білорусь». / / КонсультантПлюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «Юрспектр», Національний центр правової інформації РБ. - Мн., 2007.
5. Волков О.І., Дев'яткін О.В. Економіка підприємства (фірми). М.: ИНФРА-М, 2000 - 416 с.
6. Постанова Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь 31.01.04г. «Про затвердження інструкції про порядок обчислення і сплати до бюджету податків на доходи і прибуток». / / КонсультантПлюс: Білорусь [Електронний ресурс] / ТОВ «Юрспектр», Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - Мн., 2007.
7. Ільїн А.І., Синиця Л.М. Планування на підприємстві: Учеб. посібник: У 2 ч. Ч. 2. Тактичне планування / За заг. ред. Ільїна О.І. Мн.: Нове знання, 2000 - 416с.
8. Романенко І.В. Економічні підприємства. М.: БЕК, 2005.
9. Прогнозування та планування в умовах ринку: Навч. посібник для вузів / Т.Г. Морозова, А.В. Пулькін, В.Ф. Тихонов та ін; Під ред. Т.Г. Морозової, А.В. Пулькін. - ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 603 с.
12. Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства: ч. I - М.: «Економіка і життя», 2004. - 486 с.

Додаток 1
Калькуляція статей витрат
Найменування статей витрат
Виріб А
Виріб Б
Всього на випуск продукції, тис. грн.
Норма витрати
Ціна, тис. крб.
Витрати на одиницю, тис. грн.
Всього на випуск продукції, тис. руб.
Норма витрати
Ціна, тис. крб.
Витрати на одиницю, тис. грн.
Всього на випуск продукції, тис. руб.
1. Метал
0,22
1380
304
317 680
0,153
1380
211
438 880
756 560
2. Паливо на технологічні потреби
0,012
435
5
5 225
0,006
435
3
6 240
11 465
3. Енергія на технологічні потреби
815
0,184
150
156 750
457
0,184
84
174 720
331 470
4. Зарплата виробничих робітників


72
75 240


59
122 720
197 960
5. Відрахування від заробітної плати


25
26 125


21
43 680
69 805
6. Разом змінні витрати


556
581 020


378
786 240
1 367 260
7. Накладні (умовно-постійні витрати)


27
28 215


37
76 960
105 175
8. Повна собівартість


583
609 235


415
863 200
1 472 435

Додаток 2
Калькуляція статей витрат після проведення заходів НТП
Найменування статей витрат
Виріб А
Виріб Б
Всього на випуск продукції, тис. грн.
Норма витрати
Ціна, тис. крб.
Витрати на одиницю, тис. грн.
Всього на випуск продукції, тис. руб.
Норма витрати
Ціна, тис. крб.
Витрати на одиницю, тис. грн.
Всього на випуск продукції, тис. руб.
1. Метал
0,211
1408
297
341 402
0,147
1408
207
473 616
815 018
2. Паливо на технологічні потреби
0,012
435
5
5 748
0,006
435
3
5 949
11 696
3. Енергія на технологічні потреби
815
0,184
150
172 425
457
0,184
84
192 192
364 617
4. Зарплата виробничих робітників


74
85 247


61
139 042
224 289
5. Відрахування від заробітної плати


26
29 887


21,0
48 048
77 935
6. Разом змінні витрати


552
634 708


375
858 847
1 493 554
7. Накладні (умовно-постійні витрати)


29
33 336


39
88 774
122 110
8. Повна собівартість


581
668 043


414
947 621
1 615 664
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
205.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Складання кошторису витрат
Складання кошторису районної лікарні
Складання кошторису районної лікарні
Базове складання будівельної кошторису
Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання
Розрахунок кошторису витрат на очищення привибійної зони пласта ПЗП гідрожелонкой
Цілі завдання джерела аналізу витрат на виробництво Класифікація витрат
Складання технічного завдання на розробку оргпроекта системи ціноутворення на ВАТ ВМО
Виробництво металовиробів прокаткою Технологічні процеси складання виробів машинобудування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru