додати матеріал


Система оцінювання з математики та інформатики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Контроль та оцінка знань і вмінь учнів середньої школи освітньої галузі математика
1.1 Контроль і оцінка знань і вмінь учнів з математики
Мета перевірки знань і вмінь учнів: перевірка якості засвоєння знань і вмінь учнів.
Таблиця 1.
Рівні вимог / рівні КІЗ
Низький
Середній
Високий
Репродуктивний
Впізнавання і розрізнення основних математичних термінів, визначень і позначень, вміння інтерпретувати їх засобами наочності чи реальними явищами навколишньої дійсності.
Знання основних фактів - властивостей, правил, формул та інших тверджень про наявність взаємозв'язку між окремими математичними об'єктами, вміння ілюструвати ці знання на конкретних прикладах і застосовувати у відповідній ситуації.
Уміння самостійно відтворити обгрунтування окремих математичних фактів, виходячи з практичного досвіду оперування відповідними об'єктами або з використанням найпростіших логічних умовиводів, вирішувати з поясненням найпростіші типові задачі, засновані на знанні основних понять і фактів.
Конструктивний
Уміння самостійно відтворити обгрунтування окремих математичних фактів, виходячи з практичного досвіду оперування відповідними об'єктами або з використанням найпростіших логічних умовиводів, вирішувати з поясненням найпростіші типові задачі, засновані на знанні основних понять і фактів.
Уміння систематизувати й узагальнювати знання про математичні об'єкти і їх властивості, оперувати новими логічно взаємопов'язаними поняттями, інтерпретувати відповідні висновки на конкретних прикладах і використовувати при вирішенні практичних завдань. Впевнене володіння системою математичних знань і методів вивчення дійсності, вміння будувати ланцюг логічно взаємозалежних умовиводів, виходячи з умови і вимоги конкретного завдання обов'язкового рівня, усвідомлення необхідності і вміння обгрунтовувати (контролювати) проміжні затвердження.
Уміння застосовувати теоретичні знання для вирішення стандартних (багатокрокових) завдань, систематизувати та узагальнювати результати і методи вирішення таких завдань, раціоналізувати способи вирішення завдань і відповідного супроводу - графічного, письмового та усного його оформлення. Впевнене володіння відомими прийомами математичного моделювання (перекладу конкретного завдання на мову математичних термінів і позначень), вміння коригувати знайомі алгоритми розв'язання типових задач підвищеної складності з урахуванням зміни вихідних даних (наприклад, про співвідношення окремих величин), обгрунтувати хід вирішення таких завдань і контролювати виконання проміжних дій.
Творчий
Уміння систематизувати й узагальнювати знання про математичні об'єкти і їх властивості, оперувати новими логічно взаємопов'язаними поняттями, інтерпретувати відповідні висновки на конкретних прикладах і використовувати при вирішенні практичних завдань. Впевнене володіння системою математичних знань і методів вивчення дійсності, вміння будувати ланцюг логічно взаємозалежних умовиводів, виходячи з умови і вимоги конкретного завдання обов'язкового рівня, усвідомлення необхідності і вміння обгрунтовувати (контролювати) проміжні затвердження.
Уміння застосовувати теоретичні знання для вирішення стандартних (багатокрокових) завдань, систематизувати та узагальнювати результати і методи вирішення таких завдань, раціоналізувати способи вирішення завдань і відповідного супроводу - графічного, письмового та усного його оформлення. Впевнене володіння відомими прийомами математичного моделювання (перекладу конкретного завдання на мову математичних термінів і позначень), вміння коригувати знайомі алгоритми розв'язання типових задач підвищеної складності з урахуванням зміни вихідних даних (наприклад, про співвідношення окремих величин), обгрунтувати хід вирішення таких завдань і контролювати виконання проміжних дій.
Глибоке знання теоретичного матеріалу (конкретних умов і меж його застосування), вміння поєднувати різні прийоми математичного моделювання при вирішенні задач підвищеної складності без аналогічного зразка рішення, обгрунтувати і раціонально оформити самостійно знайдене рішення, безпомилково виконати всі проміжні дії. Глибоке проникнення в методологію математичного дослідження дійсності, вміння розвивати систему теоретичних знань на основі самостійних вправ і вирішення прикладних завдань, створювати і використовувати нові прийоми математичного моделювання (в тому числі, нестандартні підходи до вирішення завдань), удосконалювати їх при вирішенні нестандартних завдань.
Таблиця 2. Співвідношення балів і відмітки при оцінці завдань на трьох рівнях вимог до знань і вмінь учнів

Рівні критеріально-оціночних завдань
Рівні вимог
Відмітка
I рівень низький
II рівень середній
III рівень високий
Кількість балів
Кількість балів
Кількість балів
I
Репродуктивний
5
15
30
3
II
Конструктивний
10
30
60
4
III
Творчий
15
60
100
5
Реалізація екологічної спрямованості в навчанні школярів ведеться за програмами з варіативним компонентом.

Контрольна робота з математики: 9 клас, нульовий зріз, 2004-2005 навчальний рік.

Вчитель вищої категорії М. Ю. Сіматова

1 варіант.

Рівень А (репродуктивний).
1. Знайдіть значення виразу при а = -1,5, b = 1.
А. Б. - В. 3 Г.

2. Чому одно твір (1,6 × 10 -8) × (4 × 10 4)?
А. 0,064 Б. 0,000064 В. 0,00064 Г. 640
3. Ощадний банк нараховує на строковий вклад 20% річних. Вкладник поклав на рахунок 800 р.. Яка сума буде на цьому рахунку через рік, якщо ніяких операцій з рахунком проводитися не буде?
А. 960 р. Б. 820 р. В. 160 р. Г. 1600 р.
4. З формули шляху рівноприскореного руху висловіть час t.
А. t = Б. t = - В. t = Г. t =
5. Вартість a олівців дорівнює х р. Скільки коштують b таких же олівців?
А. a х b Б. В. Г.
6. Вкажіть вираз, тотожне рівне многочлену 6 a - 8 ab.
А. -2 a (3 - 4 b) Б. -2 a (3 + 4 b) В. -2 a (4 b - 3) Г. -2 a (-3 - 4 b)
7. Виконайте дію: .
А. Б. В. Г.
8. Розв'яжіть рівняння 10 - 7 х = 3 - 2 (5 х + 1).

А. -2,25 Б. -5,5 В. -3 Р. 6
9. У цирку перед початком вистави було продано всіх повітряних кульок, а в антракті - ще 12 штук. Після цього залишилася половина всіх кульок, приготованих для продажу. Скільки кульок було спочатку?
А. 40 Б. 80 В. 120 Г. 160
Рівень В (конструктивний).
10. Знайдіть корені рівняння 32 - 2 х 2 = 0.
Відповідь: __________________________
11. Користуючись малюнком, вирішите систему рівнянь .

А. (2; 1)
Б. (4; -1)
В. (0; -3)
Г. (-1; 4)
12. На координатної прямої відзначені числа a, b і c. Яке з наведених тверджень про ці числа невірно?
А. ab <0 Б. b - c <0 В. b + a> 0 Г. abc <0

13. На якому малюнку зображено рішення нерівності 2 х + 3 ³ 6 х - 5?


А. В.


Б. Г.
14. Установіть відповідність між графіками функцій та формулами.
SHAPE \ * MERGEFORMAT


1.2. 3.4
A. у = Б. у = х 2 В. у = 2 х + 2Г. У = -2 х + 2
15.На малюнку зображено графік руху автобуса від одного міста до іншого і назад. На скільки кілометрів на годину автобус збільшив швидкість на зворотному шляху?


А. 10 км / год .
Б. 20 км / год .
В. 60 км / год .
Г. 30 км / год .
Рівень С (творчий).
1. Спростіть вираз:
.
2. Токар повинен виготовити 80 однакових деталей. Він збільшив норму виробітку на одну деталь в день. У результаті він закінчив роботу на 4 дні раніше терміну. Скільки деталей у день за планом повинен був робити токар?
3. На кожного жителя міста Челябінська щодоби викидається 3,5 кг шкідливих речовин. Яка кількість шкідливих речовин на рік викидається на всіх жителів міста Челябінська, якщо зараз в ньому проживає 1,2 мільйона чоловік? Результат представити в стандартному вигляді. Спрогнозуйте ситуацію на 10 років.
4. Знайдіть значення m, при якому точки А (-3; 18), В (0; -6), С (m; -2) лежать на одній прямій.
Варіант 2.
Рівень А (репродуктивний).
1. Знайдіть значення виразу при а = -0,5, b = -1.
А. Б. - В. - 3 Г.
2. Чому одно твір (1,2 × 10 -8) × (3 × 10 4)?
А. 0,036 Б. 0,000036 В. 0,00036 Г. 360
3. Ощадний банк нараховує на строковий вклад 30% річних. Вкладник поклав на рахунок 900 р.. Яка сума буде на цьому рахунку через рік, якщо ніяких операцій з рахунком проводитися не буде?
А. 1270 р. Б. 270 р. В. 7200 р. Г. 1170 р.
4. З формули шляху рівноприскореного руху висловіть час t.
А. t = Б. t = - В. t = Г. t =
5. Вартість a олівців дорівнює у р. Скільки коштують b таких же олівців?
А. a у b Б. В. Г.
6. Вкажіть вираз, тотожне рівне многочлену 4a 2-8ab.
А.-4a (a-4 b) Б. -4 a (a + 4 b) В. -4 a (2 b - a) Г. -4 a (a - 2 b)
7. Виконайте дію: .
А. Б. В. - Г. -
8. Розв'яжіть рівняння 10 - 3 х = 5 - 2 (3 х - 1).
А. -1,25 Б. -5,5 В. -1 Р. 6
9. У цирку перед початком вистави було продано всіх повітряних кульок, а в антракті - ще 24 штукb. Після цього залишилася половина всіх кульок, приготованих для продажу. Скільки кульок було спочатку?
А. 40 Б. 240 В. 24 Г. 160
Рівень В (конструктивний).
10. Знайдіть корені рівняння 64 - 4 х 2 = 0.
Відповідь: __________________________
11. Користуючись малюнком, вирішите систему рівнянь .

А. (2; 1)
Б. (4; -1)
В. (0; -3)
Г. (-1; 4)
12. На координатної прямої відзначені числа a, b і c. Яке з наведених тверджень про ці числа невірно?

А. ab <0 Б. b - c <0 В. b + a <0 Г. abc> 0
13. На якому малюнку зображено рішення нерівності 2 х + 3 ³ 6 х - 5?


А. В.


Б. Г.
14. Установіть відповідність між графіками функцій та формулами.
SHAPE \ * MERGEFORMAT


1.2. 3
A. у =- Б. у = х 2 В. у = 2 х + 2Г. У = -2 х + 2
15.На малюнку зображено графік руху автобуса від одного міста до іншого і назад. На скільки кілометрів на годину автобус збільшив швидкість на зворотному шляху?


А. 60 км / год .
Б. 20 км / год .
В. 10 км / год .
Г. 30 км / год .
Рівень С (творчий).
1. Спростіть вираз:
.
2. Бригада робітників повинна була за певний термін виготовити 768 пилососів. Перші п'ять днів бригада виконувала щоденно встановлену норму, а потім кожен день виготовляла на 6 пилососів більше, ніж намічалося, тому вже за день до терміну було виготовлено 844 пилососа. Скільки пилососів в день повинна була виготовити бригада за планом?
3.На кожного жителя міста Магнітогорська щодоби викидається 5 кг шкідливих речовин. Яка кількість шкідливих речовин на рік викидається на всіх жителів міста Челябінська, якщо зараз в ньому проживає 0,8 мільйона чоловік? Результат представити в стандартному вигляді. Спрогнозуйте ситуацію на 10 років.
4. Знайдіть значення m, при якому точки А (-3; 18), В (0; -6), С (2;-m) лежать на одній прямій.

Контрольна робота з алгебри: 9 клас, проміжний зріз, 2004-2005 навчальний рік.

Вчитель вищої категорії М. Ю. Сіматова
1 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. На якому з малюнків зображений графік квадратичної функції:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
А) Б) В)
2. Функція задана формулою f (x) =- 3х 2 +5 х-2. Знайдіть f (1 / 2).
а) 1, б) -1 / 4, в) Ѕ.
3. На якому з малюнків зображений графік функції у = :
SHAPE \ * MERGEFORMAT
а) б) в)

4. Знайдіть нулі функції у = :
a) нулів немає; б) 3 і -5; в) -3 і 5.
5. Які з лінійних функцій є зменшеними:
у = 7-2х; у = 3х; у =- 2; у =- 5х +7.
а) у = 7-2х, у =- 5х +7; б) у =- 5х +7, у =- 2, в) у = 7-2х, у =- 2, у =- 5х +7.
Рівень В (конструктивний).
6. Знайдіть корені квадратного тричлена-х 2 +4 х-3:
а) 1 і 3, б) -3 і 1; в) -5 і -3.
7. Розкладіть на множники квадратний тричлен 6-7х + х 2.
а) -7 (х-6) (х-1), б) (х +1) (х +6); в) (х-1) (х-6).
8. Скоротіть дріб
відповідь: _________________.
9. Вирішити нерівність Х 2-2х-8 <0.
Відповідь: _________________.
10. Знайдіть нулі функції у = х 3 +2 х 2-х-2.
Відповідь: ___________________.
Частина С (творчий).
11. Вирішити нерівність <0.
12. Побудуйте графік функції у = х 2 +2 х-3.
13. Знайдіть область визначення функції .
14. Периметр прямокутника дорівнює 22 см , А його площа дорівнює 30 см 2. Знайдіть сторони прямокутника.
15. Визначте значення х, при якому функція у =- х 2 +2 х-1 приймає найбільше значення. Знайдіть це значення.
2 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. На якому з малюнків зображений графік квадратичної функції:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
А) Б) В)
2. Функція задана формулою f (x) = 3х 2-5х-2. Знайдіть f (2).
а) -6; б) 0; в) -24.
3. На якому з малюнків зображений графік функції у = х 3:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
а) б) в)
4. Знайдіть нулі функції у = :
a) нулів немає, б) 4 та -6; в) -4 і 6.
5. Які з лінійних функцій є зменшеними:
у = 3-4х; у = 5х; у = 5; у =- 9х +2.
а) у = 3-4х, у =- 9х +2; б) у =- 9х +2, у = 5; в) у = 3-4х, у = 5, у =- 9х +2.
Рівень В (конструктивний).
6. Знайдіть корені квадратного тричлена-х 2 +3 х-10:
а) 2 та 5, б) -2 і 5; в) -5 і -2.
7. Розкладіть на множники квадратний тричлен 15-8х + х 2.
а) -8 (х-5) (х-3), б) (х +5) (х +3); в) (х-5) (х-3).
8. Скоротіть дріб . Відповідь: _________________.
9. Вирішити нерівність 3х 2-4х +1 0. Відповідь: _________________.
10. Знайдіть нулі функції у = х 3-х 2-9х +9. Відповідь: ___________________.
Частина С (творчий).
11. Вирішити нерівність .
12. Побудуйте графік функції у = х 2-2х-3.
13. Знайдіть область визначення функції
14. Периметр прямокутника дорівнює 18 см , А його площа дорівнює 20 см 2. Знайдіть сторони прямокутника.
15. Визначте значення х, при якому функція у =- х 2-6х-9 приймає найбільше значення. Знайдіть це значення.
Підсумкова контрольна робота з алгебри, 9 клас, 2004-2005 навчальний рік.
Рівень вимог - низький.
Вчителі вищої категорії: Н. П. Карпенко, Г.А. Кузнєцова., І.Г. Сазикіна
1 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
Заповніть пропуски:
1. Функцією називають таку залежність змінної ______ від змінної _______, при якій кожному значенню змінної _____ відповідає єдине значення змінної _____.
2. Всі значення незалежної змінної утворюють область __________________ функції.
3. Функція називається зростаючою в деякому проміжку, якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає _______________ значення функції.
4. Коренем n-го ступеня з числа а називається таке число _______________, ступінь якого дорівнює _____________.
5. Геометричною прогресією називають послідовність відмінних від нуля чисел, кожен член якої, починаючи з другого дорівнює попереднього члену, _____________ на одне і те ж число.
Рівень В (конструктивний).
1. Серед висловів вибери ту функцію, яка є квадратичної:
а) у = 2х +3; б) у = ; В) у = х 2 -3; г) у = х 3.
2. Схематично зобразіть графік квадратичної функції.
3. Функція будівлі формулою у =-2х +1. Знайдіть значень функції при х = 2.
а) 5, б) 3; в) -3; г) -5.
4. Чи проходить графік функції у = через точку:
а) (4; 0); б) (1; -0,25), в) (-1; 0,25); г) (0, 4).
Відповідь: ___________________________.
5. При яких значеннях х функція приймає негативні значення
SHAPE \ * MERGEFORMAT
3

а) (4; -4); б) (0, 6); в) (0, 3); г) (-4; 4).
Відповідь: ____________________________.
6. Складіть формулу n-го члена арифметичної прогресії а 1 = 2,4; d =- 0,8.
а) а n = 2n-6, б) а n = 2n-2, в) а n = 2n-5; г) а n = 2n-3.
7. Знайдіть суму перших п'яти членів арифметичної прогресії а 1 =- 4; d = 2.
а) 0, б) -40; в) -32; р) 10.
8. Обчисліть
а) -6; б) 6; в) 0, р) -2.
9. Обчисліть
а) 25,1; б) 25,2; в) 0,14; г) -2.
10. Розв'яжіть рівняння 1) х 4 = 625
а) 5, б) -5; 5; в) 25; г) -25.
2) х 3 +7 = 0
а) ; Б) - , В) ; Г) .
Рівень С (творчий).
1. Серед висловів виберіть ті, які є функціями
а) х 2 -3 = 0; б) у = ; В) 0,5 х = 4; г) (3х +2) 2.
2. Побудуйте графік функції у =- х 2-3х +4.
3. Вирішіть нерівність (х-3) (х +5)> 0.
4. Скоротіть дріб .
5. Периметр прямокутника дорівнює 22 см , А його площа дорівнює 30 см 2. Знайдіть сторони прямокутника.
2 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
Заповніть пропуски:
1. Функцією називають таку залежність змінної ______ від змінної _______, при якій кожному значенню змінної _____ відповідає єдине значення змінної _____.
2. Всі значення, які приймає залежна змінна утворюють область __________________ функції.
3. Функція називається спадною в деякому проміжку, якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає ________________ значення функції.
4. Арифметичним коренем n-го ступеня з невід'ємного числа а називається таке число _______________, n-й ступінь якого дорівнює _____________.
5. Арифметичною прогресією називають послідовність відмінних від нуля чисел, кожен член якої, починаючи з другого дорівнює попереднього члену, _____________ з одним і тим же числом.
Рівень В (конструктивний).
2. Серед висловів вибери ту функцію, яка є лінійною:
а) у = х-5, б) у = ; В) у = х 2 +1; г) у = х 5.
2. Схематично зобразіть графік лінійної функції.
3. Функція задана формулою у = х 2 +1. Знайдіть значень функції при х =- 1.
а) -2, б) 2; в) 0, р) -1.
4. Чи проходить графік функції у = через точку:
а) (0; 0); б) (-1; -1 / 3); в) (0, 3); г) (1; -1 / 3).
Відповідь: ___________________________.
5. При яких значеннях х функція приймає позитивні значення

SHAPE \ * MERGEFORMAT
4
-4

а) (-2; 4); б) (-2; 1); в) (0, 4); г) (1, 4).
Відповідь: ____________________________.
6. Складіть формулу n-го члена геометричної прогресії b 1 = 48; q = 0,5.
а) b n =- 1 +3 n -1; б) b n =- 3 n -1; в) b n =- 1 +3 n, р) b n =- 1 • 3 n +1
7. Знайдіть суму перших п'яти членів геометричної прогресії а 1 =- 1; q ​​= 3.
а) -3; б) 20,25; в) -20,25; г) 20.
8. Обчисліть
а) 1, б) -1; в) -5; г) 5.
9. Обчисліть
а) 9,2; б) 9,4; в) 3,2; г) .
10. Розв'яжіть рівняння 1) х 6 = 64
а) 2, б) -2; 2; в) 8; г) -8.
2) х 5 +5 = 0
а) ; Б) - , В) ; Г) .
Рівень С (творчий).
1. Серед висловів виберіть ті, які є функціями
а) у = х 2, б) 2х-3 = 0; в) х 2 = 4; г) (х-1) 2.
2. Побудуйте графік функції у = х 2 +3 х-4.
3. Вирішіть нерівність (х-8) (х +4)> 0.
4. Скоротіть дріб .
5. Периметр прямокутника дорівнює 18 см , А його площа дорівнює 20 см 2. Знайдіть сторони прямокутника.
Рівень вимог - середній.
1 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
Заповніть пропуски:
1. Функція називається зростаючою в деякому проміжку, якщо _______ значенням аргументу з цього проміжку відповідає _______;
2. Квадратним тричленної називається многочлен виду _________________, де х-змінна, а, b і с - _______________________________________________, причому а ≠ 0;
3. Арифметичною прогресією називають _____________________________, кожен член якої, _______________________________ дорівнює попереднього члену, ____________________________________;
4. Записати формулу n-го члена арифметичної прогресії і формулу суми n перших членів арифметичної прогресії;
5. Функція y = f (x) називається парною, якщо область її визначення ________________ і для будь-якого значення аргументу х вірно рівність ___________________________.
Рівень В (конструктивний).
1. Знайдіть значення х, при яких р (х) = 0, якщо р (х) = (2х +4) (х 2 +3)
А) -2, б) 2; в) -2; - .
2. Знайдіть область визначення функції у =
а) (- ; 2) (2; + ), Б) (- ; 0) (0; + ); В) (- ; 0) (0, 2) (2; + ).
3. Розкладіть на множники квадратний тричлен х 2-8х-9
а) (х-1) (х +9), б) (х +1) (х-9); в) (х-1) (х-9).
4. Для параболи, яка є графіком функції у =- 2х 2 +12 х-19, визначте координати вершини
а) (3; -1), б) (-3; 1); в) (3; 1).
5. При яких значеннях х значення функції у =- х 2-2х +8 позитивні?
а) (- ; -4) (2; + ), Б) (-4, 2), в) (-2; 4).
6. Вирішіть нерівність <0
а) (- ; -14) (10; + ), Б) (-10; 14), в) (-14; 10).
7. Знайдіть значення Р, при яких рівняння 3х 2 + Рх +3 = 0 має два корені
а) (- ; -6) (6; + ), Б) (-6; 6); в) (6; + ).
8. У арифметичній прогресії а 3 = 6 і d = 1,2. Знайдіть суму перших семи членів
а) 50,4; б) 42,6; в) 54.
9. Знайдіть знаменник q геометричній прогресії (а n), в якій а 2 = 3, а 4 = 0,75
а) 0,5; б) -0,5; в) 0,5 або 0,5.
10. Уявіть у вигляді звичайного дробу число 0, (5)
а) ; Б) , В) .
Рівень С (творчий).
1. Спростіть вираз .
2. Розв'яжіть рівняння (х 2-3х) 2 -2 (х 2-3х) = 8.
3. Знайдіть кількість негативних членів арифметичної прогресії: -9,6; -8,3 ...
4. Серед рішень даного рівняння знайдіть ті, які виконують цієї нерівності: ; Х 2 +5 х-6 <0.
5. З пункту А в пункт В виїхав автобус і одночасно з ним з В в А виїхав автомобіль. Вони зустрілися в пункті С, причому відстань, пройдена автомобілем до місця зустрічі, виявилося на 50 км більше пройденого автобусом. Автобус прибув в кінцевий пункт через 3 години після зустрічі, а автомобіль - через 1 годину 20 хвилин. На якій відстані від пункту А відбулася зустріч? За який час автомобіль пройшов всю відстань?
2 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
Заповніть пропуски:
1. Функція називається спадною в деякому проміжку, якщо ______________________ значенням аргументу з цього проміжку відповідає __________________________________________;
2. Квадратичною функцією називається функція, яку можна задати формулою _______________, де х-змінна, а, b і с - _______________________________________________, причому а ≠ 0;
3. Геометричною прогресією називають _____________________________, кожен член якої, _______________________________ дорівнює попереднього члену, ____________________________________;
4. Записати формулу n-го члена геометричної прогресії і формулу суми n перших членів геометричної прогресії;
5. Функція y = f (x) називається непарною, якщо область її визначення ____________________________ і для будь-якого значення аргументу х вірно рівність ___________________________.
Рівень В (конструктивний).
1. Знайдіть значення х, при яких g (х) = 0, якщо g (х) = (3х-9) (х 2 +5)
А) 3; б) -3; в) 3; - .
2. Знайдіть область визначення функції у =
а) (- ; 0) (0; + ), Б) (- ; ) ( ; + ); В) (- ; 0) (0; ) ( ; + ).
3. Розкладіть на множники квадратний тричлен 3х 2 +17 х-6
а) 3 (х- ) (Х +6), б) (х- ) (Х +6); в) 3 (х-6) (х + ).
4. Для параболи, яка є графіком функції у = х 2-4х +7, визначте координати вершини
а) (-2; 17); б) (2, 3); в) (2; -3).
5. При яких значеннях х значення функції у =- х 2-3х +4 негативні?
а) (-1; 4); б) (-4; 1); в) (- ; -4) (1; + ).
6. Вирішіть нерівність <0
а) (- ; -1) (0,5; + ), Б) (0,5; + ), В) (-1; 0,5).
7. Знайдіть значення Р, при яких рівняння 9х 2 + Рх +1 = 0 має два корені
а) (-6; 6); б) (- ; -6) (6; + ); В) (- ; -6).
8. У арифметичній прогресії а 4 =- 3 та d =- 0,8. Знайдіть суму перших восьми членів арифметичної прогресії
а) -27,2; б) -28,6; в) -8,6.
9. Знайдіть знаменник q геометричній прогресії (а n), в якій а 1 = 162, а 3 = 18
а) 3; б) -3; в) 3 або -3.
10. Уявіть у вигляді звичайного дробу число 0, (15)
а) ; Б) , В) .
Рівень С (творчий).
1. Спростіть вираз :
2. Розв'яжіть рівняння (2х 2-х +1) 2 -2 (2х 2-х +1) +1 = 0.
3. Знайдіть кількість позитивних членів арифметичної прогресії: 14; 13,2 ...
4. Серед рішень даного рівняння знайдіть ті, які задовольняють нерівності: ; < .
5. Два трактори різної потужності, працюючи одночасно, зорали поле за 2 години 40 хв. Якби перший трактор збільшив швидкість оранки в 2 рази, а другий - в 1,5 рази, то поле було б зорано за 1 год 36 хв. За який час зорав б поле перший трактор, працюючи з початковою швидкістю?
Рівень вимог - високий.
1 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. Записати визначення функції, зростаючої на безлічі х.
2. Запишіть визначення арифметичній прогресії, формулу n-го члена арифметичної прогресії, формулу суми n перших членів арифметичної прогресії.
3. Дайте визначення кореня n-го ступеня.
4. Дайте визначення синуса кута.
5. Запишіть основне тригонометрическое тотожність.
Рівень В (конструктивний).
1. Знайдіть корені квадратного тричлена х 2-8х +23.
2. Вирішіть нерівність х 2 + х-6 <0 /
3. Вирішіть нерівність методом інтервалів (х-3) (х-8) 2 (х-10)> 0.
4. Розв'яжіть рівняння = Х-5.
5. Вирішіть систему
6. знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії 15,4; 13,8; 12,2; ...
7. У геометричній прогресії (b n) знайти S 6, якщо b 1 = 256, q = 1 / 4.
8. Обчисліть .
9. Знайдіть значення виразу .
10. Знайдіть значення tg α (ctg α + cos α), якщо sin α =- 0,3.
Рівень С (творчий).
1. Побудуйте графік функції у = х 2 + х-4.
2. Уявіть вираз у вигляді ступеня з основою а: .
3. Спростити вираз
4. Знайдіть перший позитивний член арифметичної прогресії -10,8; -10,2; -9,6; ...
5. Розв'яжіть рівняння х 3 +2 х 2 +2 х +1 = 0.
2 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. Записати визначення функції, спадною на безлічі х.
2. Запишіть визначення геометричної прогресії, формулу n-го члена геометричної прогресії, формулу суми n перших членів геометричної прогресії.
3. Дайте визначення ступеня з дробовим показником.
4. Дайте визначення косинуса кута.
5. Запишіть знаки тригонометричних функцій в координатних чвертях.
Рівень В (конструктивний).
1. Знайдіть корені квадратного тричлена х 2-5х-24.
2. Вирішіть нерівність х 2-х-20 ≥ 0.
3. Вирішіть нерівність методом інтервалів (х +10) 2 (х +6) (х-7) ≤ 0.
4. Розв'яжіть рівняння = 7-х.
5. Вирішіть систему
6. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії 12,6; 11,1; 9,6; ...
7. У геометричній прогресії (b n) знайти S 4, якщо b 1 = 2, q =- 3.
8. Обчисліть .
9. Знайдіть значення виразу .
10. Знайдіть значення ctg α (tg α + sin α), якщо cos α =- 0,2.
Рівень С (творчий).
11. Побудуйте графік функції у = х 2-3х +4.
12. Уявіть вираз у вигляді ступеня з основою а: .
13. Спростити вираз .
14. Знайдіть перший позитивний член арифметичної прогресії 10,1; 9,9; 9,7; ...
15. Розв'яжіть рівняння х 3 +11 х 2 +11 х +1 = 0.

Контрольна робота з алгебри: 10 клас, нульовий зріз, 2004-2005 навчальний рік.

Вчитель вищої категорії М. Ю. Сіматова
Варіант 1.
Рівень А (репродуктивний)
1. Знайдіть значення виразу при а = -1,5, b = 1.
А. Б. - В. 3 Г.
2. Чому одно твір (1,6 × 10 -8) × (4 × 10 4)?
А. 0,064 Б. 0,000064 В. 0,00064 Г. 640
3. З формули шляху рівноприскореного руху висловіть час t.
А. t = Б. t = В. t = Г. t =
4. Вартість a олівців дорівнює х р. Скільки коштують b таких же олівців?
А. a х b Б. В. Г.
5. Вкажіть вираз, тотожне рівне многочлену 6 a - 8 ab.
А. -2 a (3 - 4 b) Б. -2 a (3 + 4 b) В. -2 a (4 b - 3) Г. -2 a (-3 - 4 b)
Рівень В (конструктивний).
1. Виконайте дію: .
А. Б. В. Г.
2. Розв'яжіть рівняння 10 - 7 х = 3 - 2 (5 х + 1).
А. -2,25 Б. -5,5 В. -3 Р. 6
3. У цирку перед початком вистави було продано всіх повітряних кульок, а в антракті - ще 12 штук. Після цього залишилася половина всіх кульок, приготованих для продажу. Скільки кульок було спочатку?
А. 40 Б. 80 В. 120 Г. 160
4. Знайдіть корені рівняння 32 - 2 х 2 = 0. Відповідь: __________________________
5. На координатної прямої відзначені числа a, b і c. Яке з наведених тверджень про ці числа невірно?

А. ab <0 Б. b - c <0 В. b + a> 0 Г. abc <0
6.На якому малюнку зображено рішення нерівності 2 х + 3> 6 х - 5?А. В.


Б. Г.
7.Последовательності задані формулою n-ого члена. У якої з них кожен наступний член менше попереднього?
А. a n = 2 × 10 n Б. a n = 2 × (-10) n В. a n = Г. a n =
Рівень С (творчий).
1. Спростіть вираз: .
2.Найдіте область визначення функції у = .
3.На кожного жителя міста Челябінська щодоби викидається 3,5 кг шкідливих речовин. Яка кількість шкідливих речовин на рік викидається на всіх жителів міста Челябінська, якщо зараз в ньому проживає 1,2 мільйона чоловік? Результат представити в стандартному вигляді. Спрогнозуйте ситуацію на 10 років.
4.Решіте систему рівнянь:
Варіант 2.
Рівень А (репродуктивний)
1. Знайдіть значення виразу при а = -0,5, b = -1.
А. Б. - В. - 3 Г.
2. Чому одно твір (1,2 × 10 -8) × (3 × 10 4)?
А. 0,036 Б. 0,000036 В. 0,00036 Г. 360
3. З формули шляху рівноприскореного руху висловіть час t.
А. t = Б. t = В. t = Г. t =
4. Вартість a олівців дорівнює у р. Скільки коштують b таких же олівців?
А. a у b Б. В. Г.
5. Вкажіть вираз, тотожне рівне многочлену 4a 2-8ab.
А.-4a (a-4 b) Б. -4 a (a + 4 b) В. -4 a (2 b - a) Г. -4 a (a - 2 b)
Рівень В (конструктивний).
1. Виконайте дію: .
А. Б. В. - Г. -
2. Розв'яжіть рівняння 10 - 3 х = 5 - 2 (3 х - 1).
А. -1,25 Б. -5,5 В. -1 Р. 6
3. У цирку перед початком вистави було продано всіх повітряних кульок, а в антракті - ще 24 штуки. Після цього залишилася половина всіх кульок, приготованих для продажу. Скільки кульок було спочатку?
А. 40 Б. 240 В. 24 Г. 160
4.Найдіте корені рівняння 64 - 4 х 2 = 0.
Відповідь: __________________________
5.На координатної прямої відзначені числа a, b і c. Яке з наведених тверджень про ці числа невірно?

А. ab <0 Б. b - c <0 В. b + a <0 Г. abc> 0
6.На якому малюнку зображено рішення нерівності 2 х + 3 ³ 6 х - 5?


А. В.


Б. Г.
7.Последовательності задані формулою n-ого члена. У якої з них кожен наступний член менше попереднього?
А. a n = 5 × 10 n Б. a n = 5 × (-10) n В. a n = Г. a n =
Рівень С (творчий).
1. Спростіть вираз: .
2. Знайдіть область визначення функції у = .
3. На кожного жителя міста Магнітогорська щодоби викидається 5 кг шкідливих речовин. Яка кількість шкідливих речовин на рік викидається на всіх жителів міста Челябінська, якщо зараз в ньому проживає 0,8 мільйона чоловік? Результат представити в стандартному вигляді. Спрогнозуйте ситуацію на 10 років.
4. Вирішіть систему рівнянь:

Контрольна робота з алгебри: 10 клас, проміжний зріз, 2004-2005 навчальний рік.

Вчитель вищої категорії М. Ю. Сіматова
1 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. На якому з малюнків зображений графік показовою функції:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
А) Б) В)
2. Вкажіть область визначення у = 3 х.
а) (- ; + ), Б) [0; + ); В) (1; + ); Г) (- ; 0).
3. На якому з малюнків зображений графік функції у = х -2:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
а) б) в)
4. Обчислити log 5125:
a) 5, б) 3; в) 2; г) 25.
5. Знайдіть значення виразу 5 log 25 травня:
а) 5, б) 25; в) 2; г) 1.
Рівень В (конструктивний).
6. Розв'язати рівняння 4 х-1 = 1:
а) 0, б) 1; в) 2; г) 4.
7. Розв'язати рівняння: :
а) 8; б) 10; в) 2; г) 4.
8. Вирішити нерівність: :
а) [11; + ), Б) (11; + ); В) (- ; 11); г) (- ; 11].
9. Вирішити рівняння 3 2х-1 +3 = 108:
а) 2, б) 1,5; в) 27; г) 4.
10. Вирішити нерівність :
а) (- ; 4]; б) [4; + ); В) (- ; 4); г) [4; + ).
11. Вирішити нерівність 9 х -3 х -6> 0;
а) (1; + ), Б) (- ; 1); в) (-1; + ); Г) (- ; 1).
12. Розв'язати рівняння log (2x-1) = 4:
а) 5, б) 2, в) Ѕ; г) 4.
13. Обчислити . Відповідь: ___________.
14. Обчислити . Відповідь: _______________.
15. Обчислити log 36 2-1/2log 1 / 6 3. Відповідь: ______________.
Рівень С (творчий).
Розв'язати рівняння:
16. 2 х +4 +2 х +2 = 5 х +1 +3 5 х .17.
18. Вирішити нерівність .
19. Спростити вираз
20. При різних значеннях а вирішити нерівність .
2 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. На якому з малюнків зображений графік статечної функції при p = 2n:

SHAPE \ * MERGEFORMAT
А) Б) В)
2. Вкажіть область визначення у = х 1 / 2.
а) (- ; + ), Б) [0; + ); В) (1; + ); Г) (- ; 0).
3. На якому з малюнків зображений графік функції у = х -5:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
а) б) в)
4. Обчислити log 5125:
a) 5, б) 3; в) 2; г) 25.
5. Знайдіть значення виразу 2 log 2 Травня:
а) 5, б) 25; в) 2; г) 1.
Рівень В (конструктивний).
6. Розв'язати рівняння 2 х +1 = 1:
а) 0, б) 1; в) -1; г) 2.
7. Розв'язати рівняння:
а) 26; б) 9; в) 24; г) 11.
8. Вирішити нерівність:
а) [21; + ), Б) (21; + ); В) (- ; 21); г) (- ; 21].
9. Розв'язати рівняння 2 х-1 +2 х = 192:
а) 2, б) 5; в) 63; г) 4.
10. Вирішити нерівність :
а) (- ; 0]; б) [0; + ); В) (- ; 0); г) [0; + ).
11. Вирішити нерівність 4 х -2 х -2> 0;
а) (1; + ), Б) (- ; 1); в) (-1; + ); Г) (- ; 1).
12. Розв'язати рівняння :
а) 33,5; б) 39; в) 30Ѕ; г) 40.
13. Обчислити . Відповідь: ___________.
14. Обчислити . Відповідь: _______________.
15. Обчислити 2log 25 30 + log 0,2 6. Відповідь: ______________.
Рівень С (творчий).
Розв'язати рівняння:
16. .17.
18. Вирішити нерівність .
19. Спростити вираз
20. При різних значеннях а вирішити нерівність .

Контрольна робота з алгебри: 10 профільний клас, підсумковий зріз, 2004-2005 навчальний рік.

Вчитель вищої категорії Т. А. Шевченка
1 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. На тригонометричної колі покажіть розташування чисел
а) arcsin ; Б) arctg (-2).
2) Запишіть формули коренів рівнянь і вкажіть сферу їх застосування (безліч значень вхідних в них літер)
а) sin x = a, б) cos x = 1.
3. З'ясуйте, чи є функція парному, непарної або не володіє цими властивостями y =- .
4. Запишіть за допомогою формул правило для обчислення похідної функції в точці х 0.
5.Функції у = f (x) задана графіком. Вкажіть:
а) критичні точки функції, б) точки екстремумів; в) точки області визначення, де похідна функції не визначена.
Рівень В (конструктивний).
1. Знайдіть похідну функції у = (2х-3) 2.
2. Розв'яжіть рівняння х 3 +6 х 2 +3 х-10 = 0.
3. Вирішіть нерівність sin 2x <0,5.
4. Знайдіть область визначення функції у = .
5. Спростіть вираз .
6. обчисліть tg (arcsin ).
7. Написати рівняння похилій асимптоти при х → + до графіка функції у = .
8. Функція у = f (x) визначена на проміжку (а, 6). Графік її похідної зображений на малюнку. Вкажіть точку максимуму функції у = f (x).
9. Розв'яжіть рівняння .
10. Знайдіть значення виразу .
Рівень С (творчий).
1. Розв'яжіть рівняння 5tg x + cos 2 x + sin 2x = 1.
2. Знайдіть безліч значень функції у = 2sin x + cos x-5.
3. Обчисліть межа .
4. Розв'яжіть рівняння дотичної до графіка функції у = f (x) = 6х 2-х-4, що проходить через точку М (0; -100).
5. У прямокутному паралелепіпеді дві грані із загальним ребром пофарбували в блакитний колір, а інші грані - у білий. Площа білих граней дорівнює 504, а одна з блакитних граней - квадрат. Знайдіть найменше значення суми довжин всіх ребер паралелепіпеда, що не є ребрами блакитних граней.
2 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. На тригонометричної колі покажіть розташування чисел
а) arccos (- ), Б) arctg 1,5.
2) Запишіть формули коренів рівнянь і вкажіть сферу їх застосування (безліч значень вхідних в них літер)
а) cos x = a, б) sin x = 0.
3. З'ясуйте, чи є функція парному, непарної або не володіє цими властивостями y = .
4. Запишіть за допомогою формул правило для обчислення похідної приватного двох функцій.
5.Функції у = f (x) задана графіком. Вкажіть:
а) критичні точки функції, б) точки екстремумів; в) точки області визначення, де похідна функції не визначена.
Рівень В (конструктивний).
1. Знайдіть похідну функції у =
2. Розв'яжіть рівняння х 3 +4 х 2-7х-10 = 0.
3. Вирішіть нерівність cos 3x> 0,5.
4. Знайдіть область визначення функції у = .
5. Спростіть вираз .
6. Обчисліть tg (arccos ).
7. Написати рівняння похилій асимптоти при х → + до графіка функції у = .
8. Функція у = f (x) визначена на проміжку (а, 6). Графік її похідної зображений на малюнку. Вкажіть довжину проміжку зростання функції у = f (x).
9. Розв'яжіть рівняння .
10. Знайдіть значення виразу .
Рівень С (творчий).
1. Розв'яжіть рівняння 12сtg x-2sin 2x = 1 + cos 2x.
2. Знайдіть безліч значень функції у = 2 cos x +2 sin x + 7.
3. Обчисліть межа .
4. Розв'яжіть рівняння дотичної до графіка функції у = f (x) = 7х 2-2х-5, що проходить через точку М (2; -93).
5. На графіку функції f (x) = х 2 -2 знайдіть точку, найближчу до точки А (0,5; -0,75).
3 варіант.
Рівень А (репродуктивний).
1. На тригонометричної колі покажіть розташування чисел
а) arctg 1,5; б) arccos (-0,7).
2) Запишіть формули коренів рівнянь і вкажіть сферу їх застосування (безліч значень вхідних в них літер)
а) tg x = a, б) cos x = 1.
3. З'ясуйте, чи є функція парному, непарної або не володіє цими властивостями y = .
4. Запишіть за допомогою формул правило для обчислення похідної добутку двох функцій.
5.Функції у = f (x) задана графіком. Вкажіть:
а) критичні точки функції, б) точки екстремумів; в) точки області визначення, де похідна функції не визначена.
Рівень В (конструктивний).
1. Знайдіть похідну функції у = (1 + sin x) 2.
2. Розв'яжіть рівняння х 3-6х 2 +3 х +10 = 0.
3. Вирішіть нерівність tg ≥ - .
4. Знайдіть область визначення функції у = .
5. Спростіть вираз .
6. Обчисліть сtg (arcsin 0,8).
7. Написати рівняння похилій асимптоти при х → + до графіка функції у = .
8. Функція у = f (x) визначена на проміжку (а, 6). Графік її похідної зображений на малюнку. Вкажіть точку мінімуму функції у = f (x).
9. Розв'яжіть рівняння +4 = Х.
10. Знайдіть значення виразу .
Рівень С (творчий).
1. Розв'яжіть рівняння sin 2x +1 = sin 2 x +6 ctg x.
2. Знайдіть безліч значень функції у = 3sin x-2cos x + 1.
3. Обчисліть межа .
4. Розв'яжіть рівняння дотичної до графіка функції у = f (x) = 4х 2-8х-2, що проходить через точку
М (3; -90).
5. У прямокутному паралелепіпеді дві грані із загальним ребром пофарбували у фіолетовий колір, а інші грані - у білий. Площа білих граней дорівнює 1080. білі межі, що мають по два загальних ребра з фіолетовими гранями, є квадратами. Знайдіть найменше значення суми довжин всіх ребер паралелепіпеда, виключаючи загальне ребро фіолетових ранньою.

Контрольна робота з алгебри: 11 клас, нульовий зріз, 2004-2005 навчальний рік.

Вчитель вищої категорії І.Г. Сазикіна.
I варіант.
Рівень А (репродуктивний)
3 + х
1. Вирішіть нерівність ------------ ≤ 0
(Х +9) (х-1)
1) (- ∞; -3] 3) (- ∞; -9)
2) [-3; 1) U (9; + ∞) 4) (- ∞; -3] U (1; 9)
2. Розв'яжіть рівняння sin x - √ 3 / 2 = 0


3. Вибрати період, якому належить корінь рівняння 3 4х +9 = 27
1) (1, 3) 2) [-1; 0] 3) [-3; -1] 4) (0; 1]
4. Якому проміжку належить корінь рівняння log 4 х = log 4 липня + log 4 березня?
1) (8; 12) 2) (24, 28) 3) (18; 22) 4) (2, 6)
5. Обчисліть 7-3 • 64 1 / 6
1) 12) 83) -54) -17
Рівень В (конструктивний).
5 √ а 11
1. Спростіть вираз -----
5 √ а
1) а 12 / 5 2) а 5 3) а 2 4) а 11 / 5
2. На якому з наступних малюнків функція, задана графіком, зростає на проміжку
[-2; 1]?


3. Яке з наступних чисел входить в множину значень функції у = (1 / 8) х -2?
1) -12) -23) -34) -6.
4. Вкажіть область визначення функції у = 4 √ 1-2 3х +9
1) [-3; + ∞) 2) (- ∞; -3] 3) (-3 / 5; -1 / 3] 4) [-1 / 3; + ∞)
Рівень С (творчий).
1. Скільки коренів має рівняння (sin 4 x-cos 4 x) log 2 (1-x 2) = 0?
2. Сплав алюмінію і магнію відрізняється великою міцністю і пластичністю. Взяли два таких сплаву, сплавили їх і отримали сплав, який містить 4% магнію. Ставлення мас першого і другого сплавів одно 3:2. Визначте відсоток вмісту магнію в другому сплаві, якщо перший сплав містить 6% магнію.
3. Вирішіть систему рівнянь


II варіант.
Рівень А (репродуктивний).
(Х-8) (х +5)
1. Вирішіть нерівність ------------ ≥ 0
4 + х
1) [8; + ∞) 3) (- ∞; -5] U (-4; 8]
2) [-5; + ∞) 4) [-5; -4) U [8; + ∞)
2. Розв'яжіть рівняння cos x - 1 / 2 = 0


3. Вибрати період, якому належить корінь рівняння 2 6х +7 = 32
1) (1, 3) 2) (-3; -1] 3) (-1; 0) 4) (0; 1]
4. Якому проміжку належить корінь рівняння log 5 х = log 5 червня + log 3 травня?
1) (17; 21) 2) (6; 10) 3) (13, 17) 4) (2, 6)
5. Обчисліть 3 • 125 - 0,3
1) 142) 14,73) 15,34) 15
Рівень В (конструктивний).
5 √ а 11
1. Спростіть вираз -----
5 √ а
1) а 12 / 5 2) а 5 3) а 2 4) а 11 / 5
2. На якому з наступних малюнків функція, задана графіком, зменшується на проміжку [3; 7]?


3. Яке з наступних чисел входить в множину значень функції у = 11 Х +11?
1) 12) 113) 124) 10
4. Вкажіть область визначення функції у = 8 √ 1-0,25 5х-8
1) [0; + ∞) 2) (-3; + ∞) 3) [1,6; + ∞) 4) [0,625; + ∞)
Рівень С (творчий).
1. Скільки коренів має рівняння (sin 4 x-cos 4 x) log 2 (1-x 2) = 0?
2. З двох сплавів, які містять алюміній і магній, отримали 4 кг нового сплаву, в якому міститься 5% магнію. Маса першого сплаву, в якому 4% магнію, в 4 рази менше маси другий сплаву. Скільки грамів магнію містилося у другому сплаві?
3. Вирішіть систему рівнянь
 

Таблиця 6. Контроль знань і вмінь учнів з математики.
№ п.п.
Форма контролю
Класи
5
6
7
8
9
10
11
1
Тестовий (нульовий контрольний зріз)
5 а
6 а, б, в, г, д
7 а, б, в, г, д
8 а, в, г
9 а, в, б, г
10 в, г
11 в, г
2
Контрольна робота (різнорівневі контрольні завдання)
5 а
6 а, б, в, г, д
7 а, б, в, г, д
8 а, в, г
9 а, б, в, г
10 в, г
11 в, г
3
Тестовий (підсумковий контрольний зріз)
5 а
6 а, б, в, г, д
7 а, б, в, г, д
8 а, в, г
9 а, б, в, г
10 а, в, г
11 в, г
Таблиця 7. Результати тестової форми контролю (нульовий і проміжний зрізи).
клас
Кількість учнів у класі
Кількість учнів, які виконували контрольну роботу
Відмітка
Середнє значення бали
Коефіцієнт успішності
П.І.Б. вчителя
5
4
3
2
9 в
20
20
-
4
11
5
3,0
0,48
Гордєєва Е. Ш.
9 г
28
27
-
12
13
2
3,8
0,83
Кузнєцова Г.О.
10 а
25
25
3
9
13
-
3,6
0,84
Шевченко Т.А.
10 в
18
18
1
6
10
1
3,4
0,67
Сіматова М.Ю.
10 г
19
19
2
8
8
1
3,5
0,72
9 а
21
19
4
5
8
2
3,6
0,72
Федорова Н.В.
9 б
24
23
5
10
6
2
4,3
0,86
Сазикіна І.Г.
11 в
24
24
5
14
3
2
4
0,80
11 г
24
24
2
0
8
4
3,4
0,68
Висновки: Учні з роботою впоралися добре, показавши досить високий результат залишкових знань і умінь в класах 11 в, 9 б, 9 а, 10 а, вчителі Сазикіна І.Г., Федорова Н.В., Шевченко Т.О. Підібрати систему завдань для учнів, які допустили типові помилки при виконанні контрольній роботи.

Таблиця 8.
№ п.п.
клас
Кількість учнів у класі
Кількість учнів, які виконували контрольну роботу
Відмітка
Середнє значення бали
Коефіцієнт успішності
П.І.Б. вчителя
5
4
3
2
1.
9 в
20
15
5
5
5
-
4,0
0,80
Гордєєва Е. Ш.
2.
9 г
28
24
5
7
11
1
3,7
0,63
Кузнєцова Г.О.
3.
10 а
25
25
6
9
9
1
3,8
0,56
Шевченко Т.А.
4.
10 в
18
18
-
8
10
-
3,4
0,68
Сіматова М.Ю.
5.
10 г
19
19
1
10
8
-
3,6
0,77
6.
9 а
21
19
4
6
7
2
3,7
0,63
Федорова Н.В.
7.
9 б
24
21
7
12
2
-
4,2
0,84
Сазикіна І.Г.
8.
11 в
24
24
5
12
7
-
3,9
0,78
9.
11 г
24
24
3
10
11
-
3,6
0,77
Висновки: Учні досить добре засвоїли основні поняття і терміни, особливо в класах з більш високим рівнем підготовки (9г, 10 а, в, г), тому перша частина роботи тестове завдання виконали практично всі. Завдання частини У викликало більше ускладнень, так як вимагає добре знання алгоритмів і вміння робити висновки.
Найбільший інтерес викликало тестове завдання. У цілому з роботою впоралися всі учні. Багато помилок було зроблено за темами: знаходження частини від числа, дії з числами з різними знаками, властивості ступенів, властивості нерівностей, знаходження області визначення функції, зіставлення графіка з функцією. Отже, необхідно звернути увагу на ці теми в ході повторення. Робота, складена за трьома етапами завдань, дозволяє більш глибоко оцінити засвоєні знання учнів і виявити прогалини.

Таблиця 9. Результати підсумкової контрольної роботи.
клас
Кількість учнів у класі
Кількість учнів, які виконували контрольну роботу
бали
Відмітка
П.І.Б. вчителя
рівень А
Рівень В
Рівень З
загальний
10 а
25
25
3,5
7,45
7,23
18,18
3,3
Шевченко Т.А.
10 в
18
18
3,2
8,36
5,3
16,86
3,3
Сіматова М.Ю.
10 г
19
19
4,6
8,56
10,3
23,46
4,2
9 д
28
25
3,6
7,3
5,3
16,2
3,1
Висновки: Всі експериментальні класи впоралися з контрольною роботою. Високі результати показали 10 г клас (вчитель Сіматова М.Ю.). Завдання частини У викликало більше ускладнень, так як вимагає добре знання алгоритмів і вміння робити висновки. До завдань частині З багато учнів не приступили, оскільки воно вимагає вміння використовувати алгоритми, але й вміти переносити знання з однієї області в іншу, аналізувати інформацію.
У ході повторення необхідно підібрати систему завдань учням, що допустили типові помилки при виконанні контрольної роботи.
1.2 Контроль і оцінка знань і вмінь учнів з інформатики
Вчитель 1 категорії Т. Ю. Єрьоміна
Класи: 10 Б, 10 В (хіміко-біологічний), 10 Г (Гуманітарний), 10 Д, 10 Є.
Таблиця 10. Структура навчального навантаження
№ п / п
Класи
Кількість годин на паралелі
Класи, що беруть участь в експерименті
Передпрофільне підготовка
Профільна орієнтація
1
10В
20
10В (хім-біо)
2
10Е
28
10Е

3. Форми контролю знань, умінь і навичок експериментальних класів
Таблиця 11
№ п / п
Форма контролю
10 класи
2
Захист проекту (створення презентації за допомогою PowerPoint)
10В, 10Е
3
Тестовий (підсумковий контрольний зріз)
10В, 10Е
Знання та вміння учнів за рівнями вимог з інформатики.
Таблиця 12.
Рівні вимог / рівні КІЗ
Низький
Середній
Високий
Репродуктивний
Впізнавання і розрізнення основних інформаційних визначень і позначень. Розуміння призначення та галузі використання основних технічних засобів інформаційних та комунікаційних технологій та інформаційних ресурсів
Знання основних понять, що відображають внесок інформатики у формування сучасної наукової картини світу, роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних і технічних системах. Уміння ілюструвати ці знання на прикладах і застосовувати у відповідній ситуації.
Уміння оперувати різними видами інформаційних об'єктів, в тому числі за допомогою комп'ютера, співвідносити отримані результати з реальними об'єктами.
Конструктивний
Уміння оперувати різними видами інформаційних об'єктів, в тому числі за допомогою комп'ютера, співвідносити отримані результати з реальними об'єктами.
Уміння систематизувати й узагальнювати знання про інформаційні об'єкти і їх властивості, використовуючи наявні знання про можливості інформаційних і комунікаційних технологій. Уміння оцінювати числові параметри інформаційних об'єктів і процесів.
Уміння застосовувати теоретичні знання для побудови інформаційних моделей об'єктів, систем і процесів, використовуючи для цього типові засоби (таблиці, графіки, діаграми, формули і т.п.), систематизувати та узагальнювати результати, раціоналізувати способи рішення і відповідного супроводу - графічного, письмового та усного оформлення. Впевнене володіння відомими прийомами моделювання, обгрунтовувати етапи моделювання та контролювати виконання проміжних дій.
Творчий
Уміння систематизувати й узагальнювати знання про інформаційні об'єкти і їх властивості, про основні технічні засоби інформаційних та комп'ютерних технологій.
Уміння оцінювати числові параметри інформаційних об'єктів і процесів.
Уміння застосовувати теоретичні знання для побудови інформаційних моделей об'єктів, систем і процесів, використовуючи для цього типові засоби (таблиці, графіки, діаграми, формули і т.п.), систематизувати та узагальнювати результати, раціоналізувати способи рішення і відповідного супроводу - графічного, письмового та усного оформлення. Впевнене володіння відомими прийомами моделювання, обгрунтовувати етапи моделювання та контролювати виконання проміжних дій.
Глибоке знання теоретичного матеріалу, вміння поєднувати різні прийоми моделювання при вирішенні завдань, обгрунтувати і раціонально оформити самостійно знайдене рішення, безпомилково виконати всі проміжні дії. Інтерпретувати результати, одержувані в ході моделювання реальних об'єктів.

 


Контрольна робота з інформатики: 10 клас, підсумковий зріз, 2004-2005 навчальний рік.
Вчитель 1 категорії Т.Ю. Єрьоміна
Частина А.
1. За мінімальну одиницю вимірювання кількості інформації прийнятий ...
1) 1 бод2) 1 піксель3) 1 байт4) 1 біт
2. Основний мікросхемою, що управляє роботою всіх блоків комп'ютера і виробляє обробку інформації, є ...
1) регістр2) процессор3) контроллер4) адаптер
3. Файл - це ...
1) одиниця виміру інформації;
2) програма або дані на диску, що мають ім'я;
3) програма в оперативній пам'яті;
4) текст, роздрукований на принтері.
4. У растровому графічному редакторі зображення формується з ...
1) ліній;
2) кіл;
3) прямокутників;
4) пікселів.
5. Гіпертекст - це ...
1) дуже великий текст;
2) текст, в якому можуть здійснюватися переходи по виділених посиланнях;
3) текст, набраний на комп'ютері;
4) текст, в якому використовується шрифт великого розміру.
Частина В.
6. У барабані для розіграшу лотереї знаходиться 64 кулі, причому серед них немає куль з однаковими номерами. Скільки інформації несе повідомлення, що з барабана дістали кулю з номером 21?
1) 1 біт2) 8 байт3) 6 Бит4) 21 біт
7. Для запису фрагмента тексту з 80 символів використовувався алфавіт, який складається з 32 букв. Який обсяг інформації містить такий фрагмент тексту?
1) 400 біт2) 32 біта3) 80 Бит4) 8 байт
8. Чорно-біле (без градацій сірого) растрове графічне зображення має розмір 10х10 пікселів. Який обсяг пам'яті займе це зображення?
1) 100 біт2) 100 байт3) 10Кбайт4) 1000біт
9. Як записується десяткове число 12 10 в двійковій системі числення?
1) 11112) 11003) 10114) 1001
10. Файл з ім'ям r _ w. Exe знаходиться на логічному диску D, в каталозі TRANSFER, у підкаталозі WORK. Шляхом доступу до файлу r _ w. Exe є ...
1) TRANSFER \ r_w.exe;
2) D: \ TRANSFER \ WORK \ r_w.exe;
3) D: \ r_w.exe;
4) D: \ WORK \ r_w.exe;
11. Для наведеного нижче абзацу тексту виберіть номер варіанта, в якому правильно вказані використані при наборі елементи форматування ...
Кульовий, або сферичною поверхнею називається геометричне місце точок простору, рівновіддалених від однієї точки - центру кулі.
№ варіанту
Наявність нового рядка
Вирівнювання абзацу
Стиль зображення символів
1
немає
по центру
напівжирний, всі букви великі
2
червона рядок
по лівому краю
звичайний
3
червона рядок
по правому краю
звичайний і напівжирний
4
червона рядок
по ширині
звичайний і курсив
12. Який вид візьме містить абсолютну і відносну посилання формула, записана в осередку С1, після її копіювання у клітинку С2?
А
У
З
1
5
10
= $ A $ 1 * B1
2
15
1) = $ A $ 1 * B23) = $ A $ 2 * B1
2) = $ A $ 1 * B14) = $ A $ 2 * B2
13. Який результат буде обчислений в комірці С2 після копіювання в неї формули з комірки С1, яка містить абсолютну і відносну посилання?
А
У
З
1
5
10
= $ A $ 1 * B1
2
15
1) 03) 50
2) 254) 75
14. Яка таблиця істинності логічної функції F = A & B?
1)
A
B
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1

2)
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
3)
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
4)
A
B
F
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
15. Логічний вираз A & A рівносильно:
1) 02) 13) А4) А
Частина С.
16. Для запису тексту використовувався 256-символьний алфавіт. Кожна сторінка містить 30 рядків по 70 символів в рядку. Який обсяг інформації містять 5 сторінок тексту?
17. 256-кольоровий малюнок містить 120 байт інформації. Зі скількох точок він полягає?
18. Скласти числа 1101 2 і 8 10. Суму представити у двійковій системі числення.
9. За даними електронної таблиці побудована діаграма. Вкажіть ім'я стовпця таблиці, дані якого відображені на діаграмі?

\ S
20. Скласти таблицю істинності для формули X & YvX.
Середній рівень
Частина А.
1. Чому дорівнює 1 байт?
1) 8 біт2) лютого 1910 Бит3) 10 Бит4) 10 3 біт
2. Де повинна знаходитися програма, команди якої в поточний момент виконує процесор?
1) в оперативній пам'яті;
2) на жорсткому диску;
3) на пристрої введення;
4) у постійному запам'ятовуючому пристрої.
3. Операційна система - це ...
1) програма, що забезпечує управління базами даних;
2) антивірусна програма;
3) програма, що керує роботою комп'ютера;
Квітня) система програмування.
4. У растровому графічному редакторі мінімальним об'єктом, колір якого можна змінити, є ...
1) точка екрану (піксель);
2) графічний примітив (точка, лінія, окружність і т.д.)
3) знакомісце (символ);
4) виділена область.
5. Абзацом в текстовому редакторі є ...
1) фрагмент документа між двома маркерами абзацу;
2) виділений фрагмент документа;
3) рядок символів;
4) фрагмент документа, що починається з відступу (червоного рядка).
Частина В.
6. Яка кількість інформації отримає другий гравець у грі в хрестики-нулики на полі 8х8, після першого ходу першого гравця, що грає хрестиками?
1) 4 біта2) 5 Бит3) 6 Бит4) 7 біт
7. Інформаційне повідомлення об'ємом 1,5 Кбайта містить 3072 символу. Скільки символів містить алфавіт, за допомогою якого було записано це повідомлення?
1) 4 сімвола2) 16 сімволов3) 32 сімвола4) 8 символів
8. Кольорове (з палітрою з 256 кольорів) растрове графічне зображення має розмір 10х10 пікселів. Який обсяг пам'яті займе це зображення?
1) 100 біт2) 400 Бит3) 800 Бит4) 10 байт
9. Як записується вісімкове число 67 серпня в десятковій системі числення?
1) 532) 543) 554) 56
10. Файлову систему звичайно зображують у вигляді дерева, де «гілки» - це каталоги (папки), а «листя» - це файли (документи). Що може розташовуватися безпосередньо в кореневому каталозі, тобто на «стовбурі» дерева?
1) каталоги та файли; 3) тільки файли;
2) тільки каталоги; 4) нічого
11. Для наведеного нижче абзацу тексту використовувалися елементи форматування ...
Пошукова система - спеціальний Web-вузол, призначений для автоматизації пошуку в Інтернет потрібної інформації з використанням ключових слів.

1) негативний виступ, вирівнювання по лівому краю, шрифт із зарубками, звичайне і напівжирне накреслення;
2) новий рядок, вирівнювання по лівому краю, шрифт із зарубками, звичайне і напівжирне накреслення;
3) новий рядок, вирівнювання по ширині, шрифт рубаний, напівжирне і курсивне накреслення;
4) вирівнювання по центру, шрифт із зарубками, напівжирне накреслення
12. У результаті використання функції у клітинці D1 з'явилося число, рівне 9. У клітинці D1 записана функція ...
A
B
C
D
1
9
-1
-3
= F (A1: C3)
2
-1
-5
5
3
3
-4
10
1) СЧЕТ2) МАКС3) СУММ4) СРЗНАЧ
13.В електронних таблицях в стовпцях А і В зберігаються дані, а в стовпець З введені формули. Які значення будуть зберігатися в осередках стовпця С?
A
B
C
1
0
1
= А1 * В1
2
1
0
= СУММ (А2: В2)
1) 0 і 12) 1 і 13) 0 і 04) 1 і 0
14. Яка таблиця істинності логічної функції F = AvB?
1)
A
B
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
2)
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
3)
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
4)
A
B
F
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
15. Спростити логічне вираз (AvB) & (AvB).
1) A2) B3) B4) A
Частина С.
16. Система оптичного розпізнавання символів дозволяє перетворювати відскановані зображення сторінок документа в текстовий формат зі швидкістю 4 сторінки в хвилину і використовує алфавіт потужністю 65536 символів. Яка кількість інформації буде нести текстовий документ після 5 хвилин роботи програми, сторінки якого містять 40 рядків по 50 символів?
17. Для зберігання зображення розміром 64х32 точок виділено 64Кбайт пам'яті. Визначте, яку максимальну кількість квітів допустимо використовувати в цьому випадку.
18. Обчислити арифметичне вираз: 32Е 16 -111101 2 +207 8. Результат вираження записати в десятковій системі числення.
19. За даними електронної таблиці побудований графік. Вкажіть ім'я стовпця таблиці, дані якого відображені на графіку?
\ S
20. Скласти таблицю істинності для формули: X & YvXvYvX.
Високий рівень
Частина А.
1. Чому дорівнює 1Мбайт?
1) 10 червня біт2) 6 жовтня байт3) 1024 Кбайт4) 1024байт
2. Процесор обробляє інформацію ...
1) у десятковій системі числення;
2) на мові програмування високого рівня;
3) на алгоритмічній мові;
4) на машинному мовою (у двійковому коді).
3. У процесі завантаження операційної системи відбувається ...
1) копіювання файлів операційної системи з гнучкого диска на жорсткий диск;
2) копіювання файлів операційної системи з CD-ROM на жорсткий диск;
3) послідовна завантаження файлів операційної системи в оперативну пам'ять;
4) копіювання вмісту оперативної пам'яті на жорсткий диск.
4. Векторні графічні зображення добре піддаються масштабуванню (зміни розмірів), так як ...
1) використовують велику глибину кольору;
2) формуються з пікселів;
3) формуються з графічних примітивів (ліній, окружностей, прямокутників і т.д.)
4) використовують ефективні алгоритми стиснення.
5. Який універсальний (доступний для різних текстових редакторів) формат текстових файлів повністю зберігає форматування документа?
1) HTM2) RTF3) DOC4) TXT
Частина В.
6. У шкільній бібліотеці 16 стелажів з книгами. На кожному стелажі 8 полиць. Бібліотекар повідомив учневі, що потрібна йому книга знаходиться на п'ятому стелажі на третій зверху полиці. Яка кількість інформації бібліотекар передав учневі.
1) 4 біта2) 5 Бит3) 6 Бит4) 7 біт
7. У скільки разів зменшиться інформаційний обсяг сторінки тексту при його перетворенні з кодування Unicode (таблиця кодування містить 65536 символів) в кодування Windows CP1251 (таблиця кодування містить 256 символів)?
1) в 256 раз2) у 8 раз3) в 4 раза4) в 2 рази
8. Для кодування чорно-білого напівтонового зображення розміром 64х32 точок використовувалися 16 рівнів сірого. Який обсяг пам'яті потрібно для зберігання такого зображення, якщо кожній точці зображення відповідає один з 16 рівнів сірого?
1) 32 Кбайта2) 16 Кбайт3) 1 Кбайт4) 4 Кбайта
9. Вкажіть, яке число з запропонованих буде відповідати числу 1А 16
1) 11011 2 2) 29 10 3) 32 8 4) 11100 2
10. Системна дискета необхідна для:
1) первинного завантаження операційної системи;
2) систематизації файлів;
3) зберігання важливих файлів;
4) лікування комп'ютера від вірусів.
11. Виберіть послідовність операцій форматування, які були застосовані до вихідного фрагменту тесту:
Миршавий
Шведська казка
Жив-був бідний селянин, і було в нього три сини. Старші двоє були старанні та моторні, а молодший ледар і грязнуля яких мало. Цілими днями він сидів біля грубки і копирсався у золі.
Миршавий
Шведська казка
Жив-був бідний селянин, і було в нього три сини. Старші двоє були старанні та моторні, а молодший ледар і грязнуля яких мало.
1) Виділити рядок, Встановити напівжирний шрифт, Вирівнювання по центру, вирівнювання по лівому краю;
2) Виділити фрагмент тексту, Видалити, Виділити рядок, Встановити напівжирний шрифт;
3) Виділити рядок, Встановити напівжирний шрифт, Вирівнювання по центру, Виділити рядок, Встановити підкреслений шрифт;
4) Виділити фрагмент тексту, Видалити, Виділити рядок, Змінити розмір шрифту.
12. В електронних таблицях зберігаються дані, а в стовпець З введені формули. Які значення будуть зберігатися в осередках стовпця С?


1) 702) 21003) 2104) 100
150 4500 450 180
40 1200 120 70
260 7800 780 350
13. В електронних таблицях зберігається база даних про процесори. У якому порядку розташуються запису з даними після їх сортування за зростанням за текстовим стовпцю С?

1) Запис 22) Запис 43) Запис 14) Запис 1
Запис 3 Запис 3 Запис 2 Запис 4
Запис 4 Запис 2 Запис 3 Запис 2
Заголовок 1 Заголовок 1 Заголовок 4 Запис 3
14. Яка таблиця істинності логічної функції F = A & B?
1)
A
B
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
2)
A
B
F
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
3)
A
B
F
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
4)
A
B
F
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
15. Спростити логічне вираження Av (A & B).
1) A2) B3) B4) A
Частина С.
16. Визначити тривалість звукового файлу, який вміститься на гнучкій дискеті 3,5 '. Для зберігання даних на такий дискеті виділяється 2847 секторів об'ємом 512 байт.
а) при низькій якості звуку: моно, 8 біт, 8кГц;
б) при високій якості звуку: стерео, 16 біт, 48кГц.
17. Використовуються графічні режими з глибинами кольору 8, 16, 24 і 32 біта. Обчислити обсяги відеопам'яті, необхідні для реалізації даних глибин кольору при роздільній здатності екрану 800х600.
18. Заповнити таблицю:
Двійкова
Вісімкова
Десяткова
Шістнадцяткова
101010
127
269

19. Представлений фрагмент електронної таблиці і графік, побудований після видалення одного з рядків таблиці. Вкажіть номер віддаленої рядка.
\ S \ S
20. Скласти таблицю істинності для формули XvYvX & Z.
Захист проекту.

Учні повинні продемонструвати вміння й навички по створенню мультимедійної комп'ютерної презентації:

ü вибір дизайну презентації з колекції або створення фону;
ü вставка різних об'єктів в презентацію (малюнки, графічні примітиви, таблиці, графіки і т.д.);
ü створення анімації в презентації;
ü настройка переходів між слайдами, а також створення управляючих кнопок;
ü і, звичайно, зміст презентації.
Таблиця 13 Критерії оцінювання презентацій учнів.
Рівень
Високий
Середній
Низький
Бали
20
15
10

Графіка

Добре підібрана, відповідає змісту
Графіка мало відповідає змісту
Графіка не відповідає змісту
Дизайн
Є постійні елементи дизайну, дизайн підкреслює зміст
Ні постійних елементів дизайну, дизайн може і не відповідати змісту
Елементи дизайну заважають змістом, накладаючись на нього
Всі параметри шрифту добре підібрані (текст добре читається)
Параметри шрифту підібрані, шрифт читаємо
Параметри не підібрані, роблять текст складним для

Зміст

Робота повністю завершена
Майже повністю зроблені найбільш важливі компоненти роботи
Не всі найважливіші компоненти роботи виконані
Робота демонструє глибоке розуміння описуваних процесів
Робота демонструє розуміння, але не повне
Робота демонструє мінімальне розуміння

Таблиця 14 Підсумки захисту проекту

№ п / п
Клас
Ф.І.
Бали
Відмітка
рівень А
рівень В
рівень С
загальний
1
10В

Буянова Анастасія

15
30
55
100
5
2
10В
Войтович Георгій
15
30
35
80
4
3
10В
Гущин Антон
15
30
10
55
3
4
10В
Гулевич Ірина
15
30
50
95
5
5
10В
Зязев Олексій
15
30
55
100
5
6
10В
Морозов Станіслав
15
30
50
95
5
7
10В
Мохірев Степан
15
30
50
95
5
8
10В
Попов Юрій
15
30
30
75
4
9
10В
Сероухов Володимир
15
30
30
75
4
10
10В
Теплих Любава
15
30
50
95
5
11
10В
Шаров Станіслав
15
30
35
80
4
12
10В
Щерба Інна
15
30
55
100
5
Таблиця 15
№ п / п
Клас
Ф.І.
Бали
Відмітка
рівень А
рівень В
рівень С
загальний
1
10Е

Ахмедшіна Марина

15
30
50
95
5
2
10Е
Балезін Дмитро
15
30
30
75
4
3
10Е
Дворнікова Катерина
15
30
55
100
5
4
10Е
Єфімов Олександр
15
30
35
80
4
5
10Е
Журавльова Крістіна
15
30
35
80
4
6
10Е
Крупіціна Дарина
15
30
50
95
5
7
10Е
Курамшін Артем
15
30
25
70
4
8
10Е
Маєр Вадим
15
30
10
55
3
9
10Е
Міхіна Євгена
15
30
25
70
4
10
10Е
Нікітіна Катерина
15
30
25
70
4
11
10Е
Ощепкова Анастасія
15
30
50
95
5
12
10Е
Цимфер Марія
15
30
45
90
5
13
10Е
Гневашев Павло
15
30
30
75
4

Підсумковий тест Таблиця 16

№ п / п
Клас
Ф.І.
Бали
Відмітка
рівень А
рівень В
рівень С
загальний
1
10В

Буянова Анастасія

15
27
44
86
5
2
10В
Войтович Георгій
12
24
33
69
4
3
10В
Гущин Антон
12
24
24
60
4
4
10В
Гулевич Ірина
15
24
11
50
3
5
10В
Зязев Олексій
15
30
44
89
5
6
10В
Морозов Станіслав
15
27
55
97
5
7
10В
Мохірев Степан
15
21
44
80
4
8
10В
Попов Юрій
12
27
30
69
4
9
10В
Сероухов Володимир
-
-
-
-
-
10
10В
Теплих Любава
15
30
44
89
5
11
10В
Шаров Станіслав
-
-
-
-
-
12
10В
Щерба Інна
-
-
-
-
-

Таблиця 17
№ п / п
Клас
Ф.І.
Бали
Відмітка
рівень А
рівень В
рівень С
загальний
1
10Е

Ахмедшіна Марина

15
21
44
80
4
2
10Е
Балезін Дмитро
12
27
30
69
4
3
10Е
Дворнікова Катерина
15
30
33
78
4
4
10Е
Єфімов Олександр
12
24
33
69
4
5
10Е
Журавльова Христина
12
24
22
58
3
6
10Е
Крупіціна Дарина
15
27
33
75
4
7
10Е
Курамшін Артем
12
27
18
57
4
8
10Е
Маєр Вадим
12
21
18
51
3
9
10Е
Міхіна Євгена
-
-
-
-
-
10
10Е
Нікітіна Катерина
-
-
-
-
-
11
10Е
Ощепкова Анастасія
15
30
33
78
4
12
10Е
Цимфер Марія
12
30
33
75
4
13
10Е
Гневашев Павло
12
27
30
69
4

Табліца18. Результати захисту проекту

№ п / п
Клас
Кількість учнів у класі
Кількість учнів, які виконували контрольну роботу
Відмітка
Середнє значення бали
Коефіцієнт успішності
5
4
3
2
1
10В
12
9
4
4
1
-
4,3
0,87
10Е
13
11
-
9
2
-
3,8
0,80
Таблиця 19 Результати підсумкової роботи
№ п / п
Клас
Кількість учнів у класі
Кількість учнів, які виконували контрольну роботу
Бали
Відмітка
рівень А
рівень В
рівень С
загальний
1
10В
12
9
14
26
36,6
84,3
4,3
2
10Е
13
11
13
26,18
29,72
68,9
3,8
Висновки: Учні впоралися з роботою добре. Причому при виконанні контрольних зрізів учні показали стабільні знання.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
574.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
Позакласні заходи з математики та інформатики
Навчальний модуль рейтингова система оцінювання кредитно-модульна система
Позакласний захід з математики та інформатики для 6 класу Шукачі скарбів
Моніторингова система оцінювання якості допрофільної підготовки в загальноосвітніх навчальних
Експертна система для оцінювання знань студентів з предмету Комп ютерні мережі
Елективний курс Система числення в передпрофільне навчанні інформатики
Система елективних курсів з інформатики для передпрофільне підготовки Комп`ютерна та інформаційна
Залікова система при навчанні математики
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru