додати матеріал


Система оподаткування підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Володимирський державний університет

Інститут малого та середнього бізнесу

РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

З дисципліни «Податкова політика»

Виконала:

ст. гр. ЕіУ-104

Степанова Є.В.

Перевірила:

Снєгірьова Т.К.

Володимир 2006

Практична робота № 1

Розподіл податкового тягаря

Мета роботи: вивчити розподіл податкового тягаря в умовах еластичного (нееластичного) попиту і пропозиції на продукцію.

Теоретичні основи.

Введення таких податків як акцизи, податок з продажу або на додану вартість, супроводжується вирішенням питання про розподіл податкових платежів. З точки зору соціально-економічної орієнтації таких податків важливо визначити, хто буде основним платником податку: виробники продукції або її споживачі. У завданнях виробничого прогнозування споживачами продукції можуть виступати фірми, підприємства тобто юридичні особи або фізичні особи. Надходить продукція в кінцеве споживання чи немає в даних розрахунках принципового значення не має. Відповідно до закону попиту і пропозиції на продукцію підприємств встановлюється рівноважна ціна.

Завдання до практичної роботи

побудувати графіки попиту і пропозиції;

побудувати зміщення пропозиції в результаті введення податку з продажів;

визначити податкові надходження (НП), загальне податкове навантаження (ОНБ) та надмірне податкове навантаження (ІНБ).

Рівняння кривої З = 12 - 0,09 Ц

Рівняння кривої П 1 після введення податку з обороту; П 1 = 3 +0,6 Ц

Рівняння кривої П 2 після введення податку з обороту; П 2 = 6 +0,6 ЦПри нееластичному пропозиції в умовах нееластичного попиту податковий тягар лягає на споживача. Ринкова ціна після введення акцизу збільшилася значно з 9,4 р. До 11р. Т.ч. основне податкове навантаження лягає на споживача.

S Δ S АВСД = S заг. = 36, 5 руб.

З графіка видно податковий тягар:

 1. яке лягає на споживача - АА 1 Е 1 Е.

 2. яке лягає на виробника - А 1 НД Е 1

 3. податкові надходження до бюджетної системи - ЕСД

 4. спільне - АВСДПрактична робота № 2

Податок на додану вартість

Мета роботи: вивчити особливості розрахунку податку на додану вартість підприємства.

Теоретичні основи

Податок на додану вартість є одним з основних федеральних податків, який розраховується і стягується з підприємств у відповідності з главою 21 «Податок на додану вартість» НК РФ. Цей податок включається у вартість продукції підприємств.

Об'єктом оподаткування при цьому є обороти з реалізації продукції або виконаних робіт і наданих послуг на території Російської Федерації. Для визначення оподатковуваного обороту використовується показник вартості реалізованих товарів, робіт, послуг підприємства.

Слід розрізняти показники вартості реалізованої продукції (УРП) і виручки від реалізації продукції (ВРП). Вартість реалізованої продукції може включати в себе суму ПДВ, тоді це буде називатися виручкою від реалізації продукції:

ВРП = УРП + ПДВ

У зв'язку з цим, встановлені ставки ПДВ 10% (за окремими продовольчих товарах і товарах для дітей, перелік яких затверджується урядом РФ) і 18% (по всіх інших товарах, роботах і послугах) застосовуються по-різному:

УРП (без ПДВ) → основні ставки 10%, 18%;

ВРП (з ПДВ) → розрахунковий коефіцієнт k = 18: 118.Сума податку на додану вартість, яку необхідно внести до бюджету (ПДВ Б), визначається:

ПДВ Б = ПДВ - ПДВ УПЛ

де ПДВ Б - сума податку, отримана від споживачів за реалізовану продукцію, роботи, послуги; ПДВ УПЛ - сума податку, фактично сплаченого постачальникам за матеріали, сировину, і підтверджена рахунками-фактурами.

Завдання до практичної роботи

У відповідності з варіантом завдань виконати розрахунок, визначити суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

Приклад розрахунку суми податку на додану вартість наведено у табл.1

Таблиця № 1

п / п

Показник

Сума, УРАХУВАННЯМ

1

Вартість придбаних матеріальних ресурсів (з ПДВ)

1100

2

Σ ПДВ по придбаних матеріалами ресурсів (срт.1 * 18/118)

167,8

3

Вартість реалізованої продукції (без ПДВ) або боротися

2200

4

Σ ПДВ за ставкою 18% (стор.3 * 18%)

396

5

Виручка від реалізації продукції (стор.3 + стор.4)

2596

6

Σ ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету (стор.4-стор.2)

228,2

7

Додаткова вартість (стор.3-(стр.1-стор.2))

1267,8

8

Співвідношення що підлягає сплаті до бюджету ПДВ ІДС (стр.6/стр.7) * 100%

17,9%

Практична робота № 3

Оподаткування фактичного прибутку підприємств

Мета роботи: ознайомитися з порядком розрахунку податку на прибуток підприємств.

Теоретичні основи.

Оподаткування фактичного прибутку підприємств здійснюється відповідно до глави 25 «Податок на прибуток організацій» НК РФ.

Об'єктом оподаткування є валовий прибуток (або валовий дохід, зменшений на величину вироблених витрат), яка визначається наступним чином:

ПВ = ПРП + ПРИ Д (Р),

де ПРП - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг); ПРИ - прибуток від реалізації основних фондів (включаючи земельні ділянки) та іншого майна підприємства; Д (Р) - позареалізаційні доходи (+) мул витрати (-).

Прибуток від реалізації продукції визначається:

ПРП = В-СП-ПДВ,

де у - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); СП - собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг); ПДВ - податок на додану вартість.

Прибуток від реалізації майна визначається:

ПРИ = ПЦ-ОС,де ПЦ - продажна ціна; ОС-залишкова вартість або первісна вартість цих фондів або майна, збільшена на індекс інфляції.

В даний час із введення гол. 25 Податкового Кодексу РФ діє основна ставка з податку на прибуток у розмірі 24%, в тому числі:

  • 6,5% зараховується до федерального бюджету;

  • 17,5% зараховується до обласного бюджету;

Завдання до практичної роботи

У відповідності з варіантом завдання виконати розрахунок податку на фактичний прибуток підприємства.

Приклад розрахунку податку на фактичний прибуток підприємства наведено у таб.2.

Таблиця № 2

п / п

Показник

Тис.руб.

1

Вартість реалізації продукції (робіт і послуг)

2200

2

Витрати, включені в с / б продукції

2100

3

Прибуток від реалізації майна

65

4

Позареалізаційні доходи

-

5

Позареалізаційні витрати

11

6

Валовий прибуток (стр.1-стор.2 + стор.3 + стор.4-стор.5)

154

7

Регіональні та місцеві податки

8

8

Оподатковуваний прибуток (стр.6-стор.7)

146

9

Ставка податку на прибуток, всього в т.ч.

24%


- До бюджету РФ

6,5%


- До бюджету республік, країв, областей у сос. РФ

17,5%


- До місцевого бюджету

-

10

Сума податку на прибуток, всього в т.ч.

35,04


- До бюджету РФ

9,49


- До бюджету республік, країв, областей у сос. РФ

25,7


- До місцевого бюджету

-

11

Прибуток залишилася після сплати податку на прибуток і регіональних, і місцевих податків (стр.6-стр.7-стор.10)

110,96

Практична робота № 4

Розрахунок обов'язкових відрахувань від фонду оплати праці підприємств.

Мета роботи: ознайомитися з зразковим порядком розрахунку обов'язкових відрахувань від фонду оплати праці підприємства в соціальні позабюджетні фонди РФ.

Теоретичні основи:

Відповідно до гл. Податкового кодексу РФ «Єдиний соціальний податок (внесок)» сума податку визначається платником податку (у даній практичній роботі - це організація) окремо для кожного соціального фонду відповідно до його відсотковою часткою. Причому облік цих відрахувань підприємства повинні вести окремо по кожному з працівників, на користь якого здійснюються безоплатні виплати.

У даній практичній роботі пропонується виконати розрахунки відрахувань в соціальні позабюджетні фонди РФ в цілому по підприємству, яке дозволяє зробити попередню оцінку суми загальної величини внесків До Фонду соціального страхування (ФСС), Фонди обов'язкового медичного страхування (федеральний (ФФОМС) і територіальний (ТФ ОМС) і Пенсійний фонд (ПФ).

Завдання до практичної роботи

У відповідності з варіантом завдань виконати розрахунок соціальних відрахувань від фонду оплати праці і визначити (підтвердити) їх структуру.

Приклад розрахунку наведено в таблиці № 3

Таблиця № 3

ПІБ працівника

ФОП, крб

ФБ

ФСС

ФОМС

РАЗОМВсього

У т.ч. ПФ


ФФОМС

ТФОМС

Руб.

%
гр. 3 + гр.6 + гр.7 + гр.8
Сраху.

частина

Накопи.

частина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Іванов

150

30

15

6

4,35

1,5

3

38,85

25,9

Петров

410

66,27

33,07

13,28

9,42

386

6,25

85,8

20,9

Кузнєцов

665

82,58

40,48

16,32

11,32

5,00

7,20

106,1

15,95

Всього, руб.

1125

178,85

88,55

35,6

13,77

10,36

16,45

230,75

62,75

Частка відрахувань,%

100%

15,9

7,87

3,16

1,224

0,92

1,46

20,5

-

Стр1.

Стр2.

Стор.3

Гр.3 = гр.2 + 20%

Гр.4 = гр.2 * 10%

Гр.5 = гр.2 * 4%

Гр.6 = гр.2 * 2,9%

Гр.7 = гр.2 * 1,1%

Гр.8 = гр.2 * 2%

Гр.3 = 56 + (410-280) * 7,9% = 66,27

Гр.4 = 28 + (410-280) * 3,9% = 33,07

Гр.5 = 11,2 + (410-280) * 1,6% = 13,28

Гр.6 = 8,12 + (410-280) * 1% = 9,42

Гр.7 = 3,08 + (410-280) * 0,6% = 3,86

Гр.8 = 5,6 + (410-280) * 0,5% = 6,25

Гр.9 = 66,27 +9,42 +3,86 +6,25 = 85,8

Гр.3 = 81,28 + (665-600) * 2% = 82,58

Гр.4 = 40,48

Гр.5 = 16,32

Гр.6 = 11,32

Гр.7 = 5,00

Гр.8 = 7,2

Гр.9 = 82,58 +40,48 +16,32 +11,32 +5 +

+7,2 = 230,75

Практична робота № 5

Застосування стандартних вирахувань при оподаткуванні доходів фізичних осіб

Мета роботи: розвинути навички розрахунку податку на доходи фізичних осіб з урахуванням стандартних вирахувань, а також визначення розміру заробітної плати співробітника підприємства, що видається йому на руки.

Теоретичні основи

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб в даний час застосовуються наступні види відрахувань:

У даному практичному занятті розглядається порядок застосування стандартних податкових вирахувань. Федеральним законом от29.12.2004 № 203ФЗ «Про внесення змін до частини другої НК РФ» (дія законно поширюється на правовідносини, що виникли з 1 січня 2005 р.) змінені розмір і порядок подання стандартних податкових вирахувань по витратах на утримання дітей. З 1 січня 2005 р. відповідно до підп. 1 квітня ст. 218 НК РФ (у новій редакції) податковий відрахування надається в розмірі 600 рублів за кожний місяць податкового періоду з розрахунку на кожну дитину. Право на відрахування мають платники податків, на забезпеченні яких є дитина або які є батьками або подружжям батьків, а так само опікунами чи піклувальниками, прийомними батьками.

Зазначений податкове вирахування діє до місяця, в якому дохід платників податків, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду (проти якого передбачена податкова ставка 13%) податковим агентом, що надає даний стандартний податкові відрахування, перевищив 40000 руб. Починаючи з місяця, в якому зазначений дохід перевищив 40000 руб., Податкове вирахування не застосовується.

Завдання до практичної роботи

У відповідності з варіантом завдання виконати розрахунок заробітної плати працівника із застосуванням стандартних податкових вирахувань.

Таблиця № 4

Місяць

З / пл нарахована

Стандартні податкові відрахування, руб.

Оподатковуваний база

ПДФО, 13%

З / пл до видачі, р.працівника

дітей
1

2

3

4

5

6

7

Січень

4500

400

1800

2300

299

4201

Лютий

4500

400

1800

2300

299

4201

Березень

4500

400

1800

2300

299

4201

Квітень

4500

400

1800

2300

299

4201

РАЗОМ

18 000

1 600

7 200

9 200

1 196

16 804

Травень

4500

-

1800

2 700

351

4149

Червень

4500

-

1800

2 700

351

4149

Липень

4500

-

1800

2 700

351

4149

Серпень

4500

-

1800

2 700

351

4149

РАЗОМ

36 000

1 600

14 400

20 000

1 404

33 400

Вересень

4500

-

-

4500

585

3 915

Жовтень

4500

-

-

4500

585

3 915

Листопад

4500

-

-

4500

585

3 915

Грудень

4500

-

-

4500

585

3 915

РАЗОМ

54 000

1 600

14 400

38 000

3 744

49 060

Т.ч. середня ставка ПДФО за рік складе: 3744/54 000 * 100% = 6,93%. При чому протягом року ставка диференціює залежно від набору відрахувань, наданих конкретним платником податку в період з 1 січня по 1 квітня = 1196/18 000 * 100% = 6,6%

Практична робота № 6

Оподаткування матеріальної вигоди

Мета роботи: Визначити розмір матеріальної вигоди, що виникає від економії на відсотках, а так само податку на доходи фізичних осіб.

Теоретичні основи. Оподаткування доходів фізичних осіб за виникає матеріальної вигоди від економії на відсотках за вкладами і (або) позик, здійснюється на підставі НК РФ гол. «Податок на доходи фізичних осіб». Матеріальна вигода від економії на відсотках може виникнути у разі якщо:

- Фізична особа має вклади в банках, відсотки за якими перевищують% ставки рефінансування (11%) ЦБ РФ;

- Фізична особа бере позику під відсотки - менше, ніж% савки рефінансування ЦБ РФ.

У даній практичній роботі розглядається приклад розрахунку матеріальної вигоди та податку на доходи фізичних осіб у випадку позики.

Завдання до практичної роботи

На підставі завдань:

- Розрахувати розмір матеріальної вигоди, що виникає від економііна відсотках за позиковими коштами;

- Визначити з цієї суми величину податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету;

- Визначити сумарні виплати фізичної особи за рік: виплати в рахунок основного боргу, відсотки по позиці та ПДФО.

Кредит надається для купівлі житла - ставка 13%Таблиця № 5

Дата вніс. ДС

Непогаш.остаток на указ. дату, руб.

Період польз.ЗС, дн.

¾ ставки рефінан., На 01.01

% Сплачено. за польз.ЗС

Розмір матеріальної вигоди,

Гр.2 (4-5) * 3

01 .01

80000

14

8,25

1

22,25

15.01

76000

90

8,25

1

135,86

15.04

72000

91

8,25

1

130,14

15.07

68000

92

8,25

1

124,26

15.10

65000

78

8,25

1

100,71РАЗОМ: 365РАЗОМ: 513,22

ПДФО = 513,22 * 13% = 66,72 руб.

Таким чином, протягом даного року позичальник повинен погасити

Основний борг = 15000 (80000-65000)

Сплата відсотків = 15000 * 1% = 150

22,25 - ПДФО з МВ

РАЗОМ: 15000 +150 +66,72 = 15216,72 руб.

Практична робота № 7

Розрахунок податку на майно підприємства

Мета роботи: Ознайомитися з порядком розрахунку середньорічної (середньої) вартості майна організації, сум авансових платежів та суми податку на майно, що підлягає до сплати в бюджет за підсумками податкового періоду.

Теоретичні основи. Порядок розрахунку і сплати податку на майно регулюється главою 30 НК РФ «Податок на майно організацій» і законами суб'єктів РФ (областей, країв, республік у складі РФ)

Платниками податку є російські організації та іноземні організації, які здійснюють свою діяльність у РФ через постійні представництва і (або) мають у власності нерухоме майно на території РФ, континентальному шельфі РФ та у виключній економічній зоні РФ.

Податок на майно не платять організації, які застосовують спеціальні податкові режими:

- Спрощену систему оподаткування;

- Платники єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності;

- Платники єдиного сільськогосподарського податку.

Об'єктом оподаткування для організацій визнається рухоме і нерухоме майно, яке обліковується на балансі в якості об'єктів основних засобів.

деякі об'єкти майна податком на майно не обкладаються:

- Об'єкти природокористування (земельні ділянки, водні об'єкти, інші природні ресурси);

- Майно, що належить на праві господарського відання або оперативного управління федеральним органом виконавчої влади, в яких законодавчо передбачена військова і прирівняна до неї служба.

Деяким організаціям надано пільги. Від оподаткування податком звільняється будь-яке майно незалежно від характеру його використання наступних категорій платників податків:

- Спеціалізованих протезно-ортопедичних підприємств;

- Колегій адвокатів, адвокатських бюро та юридичних консультацій;

- Державних наукових центрів.

Максимальна ставка з податку на майно організацій встановлена ​​у розмірі 2,2%. Регіональним законодавством ця ставка може бути прийнята на більш низькому рівні

Завдання до практичної роботи:

Розрахувати:

-Середньорічні (середні) вартості майна за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

-Авансові платежі з податку на майно за 1 квартал, півріччя, 9 місяців.

-Суму податку на майно за рік.

Таблиця № 6

Податковий (звітний) період

Розрахунок середньої вартості майна, , Руб.

Ставка податку, у%

Розрахунок авансових платежів та річної суми, А, руб.

I квартал

2,2

I півріччя

2,2

9 місяців

2,2

рік

2,2

Практичне заняття № 8

Транспортний податок

Мета роботи: ознайомитися з порядком розрахунку транспортного податку для юридичних осіб.

Теоретичні основи.

Підприємства, на які зареєстровані транспортні засоби, сплачують відповідний податок. Транспортний податок розраховується на підставі даних бухгалтерського обліку за станом на перше число місяця, що передує тому, в якому проводиться сплата податку. Базою оподаткування є потужність двигуна (к. с.), Місткість в реєстрових талонах і одиниця транспортного засобу. Законодавчі збори суб'єктів Російської Федерації можуть встановлювати розміри ставок з цього податку.

Якщо підприємство набуває автотранспортні засоби протягом року, то податок сплачується в повному розмірі. За вибулим транспортним засобам податок платнику не повертається.

Таблиця № 7

п / п

Вид імаркатранспорт-ногосредства

Мощностьтранспорт-ногосредства, к.с.

Колі-чествотранспортнихсредств, од.

Суммарнаямощностьдвигателягр3 х гр4

Ставканалога, руб. / к.с.

Сумманалоговихплатежей, руб.гр5 х гр6

1

2

3

4

5

6

7

1

ВАЗ 21083 (70,0)

70

5

350

20

7 000

2

ГАЗ -24102410

100

5

500

20

10 000

3

ПАЗ -32053205

120

3

360

30

10 800

4

ЗІЛ-130

150

7

1050

38

39 900

5

ІЖ -2125

52

8

416

20

8 320


РАЗОМ

-

-


-

76 020

Практична робота № 9

Вибір об'єкта при спрощеній системі оподаткування

Мета роботи: оволодіти способами і навичками попередньої оцінки різновиди об'єктів оподаткування при переході на спрощену систему.

Теоретичні основи.

Спрощена система оподаткування малого бізнесу передбачає можливість, з одного боку права вибору (застосовувати загальноприйняту або спрощену систему оподаткування), з іншого-можливість застосування в якості бази один з двох показників:

- Дохід або

- Дохід, зменшений на величину витрат

У зв'язку з цим підприємству важливо зробити попередню оцінку результатів своєї фінансово-господарської діяльності. При цьому слід враховувати, що єдиний податок (ЄП) з доходів визначається:

ЄП = (ДР + ВРД) 6% (1)

де ДР - доходи від реалізації товарів (робіт, послуг);

ВРД - позареалізаційні доходи;

6% - ставка єдиного податку при використанні в якості бази «доходу».

Єдиний податок з доходів, зменшених на величину витрат визначається:

ЄП = (ДР + ВРД-Р) 15% (2)

де Р-витрати підприємства

15% - ставка єдиного податку при використанні в якості бази «доходу, зменшеного на величину витрат».

Слід враховувати також наступну можливість: якщо сума розрахованого податку становить менше 1% від доходів організації, то до бюджету слід перерахувати наступну величину:

ЄП = (ДР + ВРД) 1% (3)

Таким чином, вибір податкової бази залежить від конкретних умов діяльності організації і, головним чином, від співвідношення таких показників як дохід і витрати. Встановлено, що якщо величина витрат організації становить більше 80% від суми доходу, то в якості об'єкта слід вибрати доходи, зменшені на величину витрат, а менше 60% від суми доходу, то в якості об'єкта слід вибрати доходи.

Якщо ж частка витрат лежить в діапазоні від 60% до 80%, то необхідно враховувати додаткові відрахування до пенсійного фонду в розмірі 14%, які зберігаються при переході на спрощену систему оподаткування.

Виконати необхідні розрахунки на підставі індивідуального завдання. На базі отриманих результатів зробити висновки про те, який режим оподаткування є найбільш прийнятним для підприємця: загальноприйнята система, спрощена система оподаткування з базою «дохід» або спрощена система оподаткування з базою «дохід, зменшений на величину витрат».

п / п

Показники

Організація платить податки в звичайному порядку

Організація застосовує спрощену систему оподаткування з базою
Дохід

Дохід-витрата

1. Доходи за рік

1.

Виручка від реалізації товарів

2550

2550

2550

2.

Сума ПДВ

388,98

-

-

3.

Виручка без ПДВ (стр.1-стор.2)

2161

2600

2600

2. Витрати за рік, що враховуються з метою оподаткування

4.

Перераховано постачальникам за товар

650

не вчить.

не вчить.

5.

Сума ПДВ

99,2

-

-

6.

Оплата праці

325

325

325

7.

ЕСН і внески в ПФР

84,5

49,3

49,3

8.

Страхування від нещасних випадків

0,40

0,40

0,40

9.

Амортизація основних засобів та матеріальних активів

12

12

12

10.

Придбання необоротних активів

10

10

10

11.

Сума ПДВ

1,5

-

-

12.

Придбання основного засобу

20

20

20

13.

Сума ПДВ

3,1

-

-

14.

Сума ПДВ по позаоборотних активів і основних засобів

4,6

4,6

4,6

15.

Оплата сертифікації товарів

8

не вчить.

не вчить.

16.

Сума ПДВ

1,22

-

-

17.

Оплата оренди та комунальних витрат

200

200

200

18.

Сума ПДВ

30,5

-

-

19.

Оплата послуг зв'язку

20

20

20

20.

Сума ПДВ

3,05

-

-

21.

Витрати на канцтовари та витратні матеріали

25

25

25

22.

Сума ПДВ

3,8

-

-

23.

Оплата рекламних витрат

22

22

22

24.

Сума ПДВ

3,4

-

-

25.

Податок на майно

4,35

4,35

4,35

26.

Оплата послуг банку

1,55

1,55

1,55

27.

Всього витрат (стор. 4 +6 +7 +8 +9 +10 +15 +17 +19 +21 +23 +25 +26)

1362,85

669,6

669,6

28.

Сума ПДВ по витратах (стор. 5 +14 +16 +18 +20 +22 +24)

141,97

-

-

29.

Всього витрат без ПДВ (стор. 27-28)

1220,88

669,65

669,65

30.

Різниця між доходами та витратами (стор.3-29)

940,12

-

1880,35

31.

Податок на прибуток (стр.30х24%)

225,6288

-

-

32.

Єдиний податок при спрощеній системі оподаткування (6% / 15%)

-

103,7

282,05

33.

Чистий прибуток (стр.30-стр.31ілі 32)

714,4912

2446,3

2267,95
Практична робота № 10

Розрахунок єдиного податку на поставлений дохід

Мета роботи: визначити розмір єдиного податку на поставлений дохід від різних видів діяльності: роздрібної торгівлі та послуг громадського харчування.

Теоретичні основи. Порядок визначення та сплати єдиного податку на поставлений дохід реалізується Податковим кодексом РФ ч. I, II гл 26 березня «Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності» і регіональними законодавчими актами.

Система оподаткування у вигляді Єдиного податку на поставлений дохід (далі ЕВНД) може застосовуватися щодо наступних видів підприємницької діяльності:

 • надання побутових послуг;

 • надання ветеринарних послуг;

 • надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів;

 • роздрібної торгівлі, що здійснюється через магазини з площею торгового залу не більше 70 м 2, намети та ін

п / п

Показник

Значення показниківмагазин

намет

ресторан

1

2

3

4

5

1

Значення базової прибутковості на одиницю фізичного показника в місяць (грн.)

1800

9000

1000

2

Величина фізичного показника:
2.1

за січень

70

-


2.2

за лютий

65

1

60

2.3

за березень


1

65

3

Значення коригуючого коефіцієнта К1

1,132

1,132

1,132

4

Значення коригуючого коефіцієнта К2

0,9

0,8

1

5

Податкова база всього, руб. (Стр.5.1 + стр.5.2 + стр.5.3)

249402,2

24451,2

142632

5.1

січень (стор.1 * стр.2.1 * стор.3 * стор.4)

128368,8

8150,4

1132

5.2

лютий (стор.1 * стр.2.2 * стор.3 * стор.4)

119199,6

8150,4

67920

5.3

березень (стор.1 * стр.2.3 * стор.3 * стор.4)

1833,84

8150,4

73580

6

Сума обчисленого податку на поставлений дохід, руб. (Стор.5 * 15)

37410,34

3667,68

21394,8

Загальна сума обчисленого за податковий період:

37410,34 +3 667,68 +21394,8 = 62472,82

Розрахунок загальної суми ЕНВД, що підлягає сплаті за податковий період

п / п

Найменування показників

Значення

1

2

3

1.

Загальна сума обчисленого ЕНВД (з табл. 1 стор.8 сума значень гр. 3, 4, 5)

62 472,82

2.

Сума сплачених за податковий період страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування працівників, зайнятих у сфері діяльності, по яких сплачується ЕНВД, а також індивідуального підприємця.

21 300

3.

Сума (частина суми) сплачених страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування працівників, зайнятих у сферах діяльності, по яких сплачується ЕНВД, а також індивідуального підприємця,

зменшує загальну суму обчисленого ЕНВД (але не більше ніж на 50%)

(Стор.1 * 0,5)

31 236,41

4.

Загальна сума виплачених у податковому періоді працівникам, зайнятим у сферах діяльності, по яких сплачується ЕНВД, допомоги по тимчасовій непрацездатності

10 000

5.

Сума виплачених у податковому періоді з коштів платника податків допомоги з тимчасової непрацездатності працівникам, зайнятим у сферах діяльності, по яких сплачується ЕНВД

9 000

6.

Загальна сума ЕНВД, що підлягає сплаті за податковий період (стр.1-стор.2-стор.5)

32172,82

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Практична робота
123.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Система оподаткування підприємства Визначення практичного
Спрощена система оподаткування малого підприємства
Система оподаткування господарської діяльності підприємства
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
Податкова система Іспанії 2 Система оподаткування
Система оподаткування РФ
Система оподаткування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru