Система оподаткування України види податків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Система оподаткування України. Види податків.


Система оподаткування - це сукупність податків, що сплачуються до бюджету і державні цільові фонди у встановленому законами України порядку, а також права, обов'язки і відповідальність платників.
Кожна держава встановлює власну систему оподаткування, тобто визначає платників податків, об'єкти оподаткування, види податків і порядок їх сплати. Тип системи оподаткування визначається співвідношенням чотирьох секторів формування податків і зборів (обов'язкових платежів): державного; комерційного, фінансового сектора; населення.
Ці питання регулюються Законом України «Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. Згідно з цим Законом, встановлення і скасування податків до бюджетів та до державних цільових фондів здійснюється Верховною Радою України у межах, встановлених цим Законом, іншими законами України про оподаткування, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради мають право встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.
Ставки, механізм справляння податків і пільги щодо оподаткування визначаються тільки законодавчими актами про оподаткування.
Зміни та доповнення у вказаний вище Закон, інші законодавчі акти про оподаткування стосовно пільг, ставок податків, механізму їх сплати вносяться не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року.
Податкова система України базується на таких принципах: стимулювання науково-технічного прогресу, підприємницької виробничої та інвестиційної активності; обов'язковість; рівнозначність і пропорційність; рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; соціальна справедливість; стабільність; економічна обгрунтованість; рівномірність сплати; компетенція; єдиний підхід і доступність.
Під податком слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або до державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами про оподаткування. Податки сплачуються в певному розмірі та в чітко визначені терміни.
Державні цільові фонди - це фонди, створені відповідно до закону України і формуються за рахунок визначених законодавчими актами податків. Всі державні цільові фонди, крім Пенсійного фонду України, включаються до Державного бюджету України.
Основні ознаки податку:
1) примусовість та обов'язковість, тобто відсутність у платника вибору і встановлення відповідальності за ухилення від сплати податків;
2) безоплатність, тобто спрямованість коштів від платника до держави, відсутність зустрічних зобов'язань з боку держави;
3) безумовність, тобто сплата без виконання будь-яких дій з боку держави;
4) нецільовий характер, відсутність чітких вказівок щодо напрямків використання надходжень від певного податку;
5) розподіл коштів від конкретних податків між бюджетами різних рівнів та державними цільовими фондами;
6) безвозвратность, тобто кошти, сплачені у вигляді податків, не повертаються до платника.
 
Функції податків:
а) фіскальна - наповнення бюджетів всіх рівнів;
б) контрольна - перевірка ефективності функціонування
податкової системи;
в) розподільча - розподіл частини національного доходу
за різними сферами задоволення суспільних потреб;
г) регулююча - забезпечення стимулювання одних галузей
суспільного виробництва і стримування інших.
Законодавство України про оподаткування не визначає різниці між податком, збором (обов'язковим платежем) і митом. Воно базується на єдності їхніх основних ознак (обов'язковість сплати, примусовий характер, здійснення контролю за їх надходженням з боку єдиного органу державної податкової адміністрації).
Однак, поряд із загальними ознаками, між ними існують і певні відмінності. Податки, на відміну від зборів та інших обов'язкових платежів, мають основне значення для формування бюджету, оскільки вони забезпечують 80 відсотків надходжень до його дохідну частину. Мета податків - задоволення потреб держави, тоді як збори та мито спрямовані на задоволення потреб або видатків окремих установ. Податки являють собою безумовні платежі, тоді як збори або мита сплачуються у зв'язку з наданням платникові послуги з боку державної установи, що виконує свої владні повноваження. Збори і мита в основному носять одноразовий характер, тоді як податки сплачуються з певною періодичністю.
Різниця між збором і митом полягає в тому, що збір є платежем за наявність певного права, а мито - за здійснення на користь платника дій, що мають юридичне значення.
Всі податки можна розділити на види за різними ознаками. Залежно від характеру осіб, (податок на прибуток, податок на додану вартість тощо), податки з фізичних осіб (прибутковий податок, податок на промисел тощо).
За формою обкладення податки поділяються на прямі і непрямі. До прямих, або прибутково-майнових, належать податки, які сплачуються в процесі придбання та накопичення матеріальних ресурсів. Вони визначаються розміром об'єкта оподаткування, включаються у ціну товару і сплачуються виробником або власником. Прямі податки в свою чергу діляться на: особисті податки, що сплачуються платником за рахунок і залежно від отриманого ним доходу (прибутку) і з урахуванням його платоспроможності, і реальні (від англ. Real estate - нерухомість), що сплачуються з окремих видів майна (землі , будівлі) з розрахунку, в основі якого лежить не дійсна, а передбачуваний прибуток.
До особистих податків належать: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на промисел, збір за спеціальне використання природних ресурсів, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності тощо реальними податками є: податок на нерухоме майно (нерухомість), плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
Непрямі податки (податки на споживання) стягуються в процесі реалізації товарів чи послуг, включаються у вигляді надбавок до їх ціні і сплачуються споживачем. Це - акцизний збір, податок на додану вартість, мито.
Відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» всі податки в залежності від органів державної влади та місцевого самоврядування, який їх встановлює, діляться на загальнодержавні та місцеві.
До загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) належать:
- Податок на додану вартість;
- Акцизний збір;
- Податок на доходи фізичних осіб;
- Мито;
- Державне мито;
- Податок на нерухоме майно (нерухомість);
- Плата (податок) на землю;
- Рентні платежі;
- Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;
- Податок на промисел;
- Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
- Збір за спеціальне використання природних ресурсів;
- Збір за забруднення навколишнього середовища;
- Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
- Збір на обов'язкове соціальне страхування;
- Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- Збір до Державного інноваційного фонду;
- Плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності;
- Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
- Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний
кордон України;
- Збір за використання радіочастотного ресурсу України.
Загальнодержавні податки встановлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території Україні. Податок на нерухоме майно (нерухомість), плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього природного середовища на території автономної Республіки Крим встановлюються Верховною Радою республіки в межах граничних розмірів ставок, встановлених законами України.
До місцевих податків віднесені:
1) податок з реклами та
2) комунальний податок.
До місцевих зборів (обов'язкових платежів) віднесено:
- Готельний збір;
- Збір за паркування автотранспорту;
- Ринковий збір;
- Збір за видачу ордера на квартиру;
- Курортний збір;
- Збір за участь у бігах на іподромі;
- Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
- Збір за право проведення кіно-і телезйомок;
- Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу
і лотерей;
- Збір за проїзд по території прикордонних областей
автотранспорту, що прямує за кордон;
- Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі
та сфери послуг;
- Збір з власників собак.
Місцеві податки, механізм справляння та порядок їх сплати встановлюється сільськими, селищними, міськими радами відповідно до наведеного переліку і в межах граничних розмірів ставок, встановлених законами України. Виняток становить збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, установлюваний обласними радами. Суми місцевих податків (зборів) зараховуються до бюджетів рад народних депутатів.
Залежно від характеру використання податки поділяються на податки загального призначення та спеціальні (цільові) податки. Податки загального призначення використовуються на загальнодержавні потреби без конкретизації заходів чи витрат. Спеціальні податки зараховуються до державних цільових фондів і використовуються виключно на фінансування конкретних видатків.
За періодичністю стягнення податки бувають одноразовими, тобто такими, що сплачуються один раз протягом певного відрізку часу (найчастіше податкового періоду) за здійснення певних дій та систематичні, тобто такі, які сплачуються періодично.
Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки.
Облік платників податків здійснюється державними податковими адміністраціями та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансово-кредитні установи відкривають рахунки платникам податків лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік, і в триденний термін повідомляють про це державну податкову адміністрацію.
Платники податків діляться по відношенню до держави на національних (резидентів) і іноземних (нерезидентів). За статусом розрізняють такі категорії платників, як юридичні і фізичні особи.
Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими актами про оподаткування.
Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів відповідно до законодавчих актів про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року.
На платників податків покладаються такі обов'язки:
1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її збереження у строки, встановлені законом;
2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків;
3) сплачувати належні суми податків у встановлений законом термін;
4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів і пов'язаних з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків.
Платник податків має такі права:
а) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законами України;
б) отримувати та знайомитися з актами перевірок, проведених державними податковими органами; <
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Доповідь
27.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Суть та види податків принципи побудови системи оподаткування в Україні
Система оподаткування України
Система оподаткування України Сутність суб
Сутність податків і принципи оподаткування
Сутність і значення податків та оподаткування
Види грошей Кредитні гроші Кредитна система України Функції та операції Центрального банку
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru