Світова політика і глобальні проблеми сучасності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
"Могилевський коледж Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь"
Цикл соціально-економічних дисциплін
Залікова книжка № 547
Варіант № 10
Контрольна робота
з дисципліни "Основи політології"
ТЕМА: СВІТОВА ПОЛІТИКА І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
слухача 3 курсу
Могильовського коледжу
МВС Республіки Білорусь
Лисицького Г.П.
Могилів, 2008

ПЛАН
"1-3" ВСТУП ............................................ .................................................. ...... 3
1. Сутність та шляхи вирішення глобальних проблем сучасності ........ 4
2. Соціально-політичні аспекти глобальних проблем сучасності 15
Висновок ................................................. .......................................... 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 23

ВСТУП
По ходу розвитку цивілізації перед людством неодноразово виникали складні проблеми, часом планетарного характеру. Але все ж це була далека передісторія, свого роду "інкубаційний період" сучасних глобальних проблем. Повною мірою ці проблеми проявилися вже в другій половині і, особливо, в останній чверті XX століття, тобто на рубежі двох століть і, навіть, тисячоліть.
Адже ніколи раніше людство не зростала кількісно в 2,5 рази за життя лише одного покоління. Ніколи людство не вступало в період НТР, не доходило до постіндустріальної стадії розвитку, не відкривало дороги в космос. Ніколи раніше для його життєзабезпечення не було потрібно такої кількості природних ресурсів, і які повертаються їм у навколишнє середовище відходи теж не були настільки великі. Ніколи не виникало такої глобалізації світової економіки, такої єдиної світової інформаційної системи. Нарешті, ніколи раніше холодна війна не підводила все людство так близько до межі самознищення. Все це привернуло увагу до глобальних проблем політику і науку.
Термін "глобальні проблеми" в науковій літературі почав вживатися з кінця 60-х років нашого століття, коли з'явилися на світ перші доповіді Римському клубу. На території колишнього СРСР глобалістика почала розвиватися в 80-і роки і, особливо, з початком періоду перебудови і переходу до пріоритету загальнолюдських цінностей.
Глобальні проблеми нашої епохи - закономірний наслідок всієї сучасної глобальної ситуації, що склався на земній кулі. Для правильного розуміння походження, сутності та можливості їх вирішення необхідно бачити в них результат попереднього всесвітньо - історичного процесу в усій його об'єктивної суперечливості. Глобальні проблеми сучасності породжені, в кінцевому рахунку, саме нерівномірністю розвитку світової цивілізації.
1. Сутність та шляхи вирішення глобальних проблем сучасності
Головне значення у виділенні критерію глобальності проблем набувають ознак змістовного плану, і перш за все питання збереження всієї цивілізації. Виходячи з цього, глобальними слід вважати тільки такі проблеми, які стримують суспільний прогрес людства, а при певних умовах ставлять під сумнів існування нашої цивілізації. Дане визначення є досить загальним, але на його основі можна сформулювати найбільш характерні риси глобальних проблем.
До характерних рис глобальних проблем відносяться:
1. вони мають загальнолюдський характер, тому що зачіпають інтереси всіх країн і народів, а в перспективі - майбутнє всього людства;
2. іманентно супроводжують людському суспільству на всьому протязі його історії, хоча до певного етапу вони не виявляють всієї своєї гостроти і їхній розвиток не завжди навіть помітно;
3. в сучасних умовах набувають всесвітній характер, бо сферою їх дії вперше стала вся планета;
4. мають комплексний, системний характер, і для їх успішного розв'язання потрібні спільні зусилля всіх країн і народів;
5. постійно розвивається в часі і просторі, в результаті з'являються нові глобальні проблеми, а деякі можуть і зникати;
6. суперечливі з точки зору меж свого рішення, тому що повністю глобальні потреби удовлетворіми лише у великій історичній перспективі, а в сучасних умовах вони отримують часткове, проміжне рішення за умови активного міжнародного співробітництва;
7. мають змішану соціоприродної сутність та з причин виникнення і за характером прояву [1].
Таким чином, глобальні проблеми - це сукупність соціоприродних проблем, від вирішення яких залежить соціальний прогрес людства та збереження цивілізації, це проблеми, які характеризуються динамізмом, виникають як об'єктивний чинник розвитку суспільства і для свого вирішення потребують об'єднаних зусиль всього людства.
Глобальні проблеми сучасності являють собою небувале загострення і поглиблення в сучасних умовах існували раніше протиріч в системі "людина - суспільство - природа" і тому для більш детального їх аналізу необхідно зупинитися на з'ясуванні тих чинників, які сприяли їх актуалізації. Перш за все, в основі їх загострення лежать два взаємопов'язані процеси. З одного боку, це результат вдосконалення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, результат розвитку матеріальної культури суспільства. З іншого - виникнення та поглиблення глобальних проблем є результатом соціального прогресу. Ці дві основні причини виникнення глобальних проблем зумовили і їх поглиблення. Якщо на перших щаблях розвитку людської історії ці два процеси носили локальний, потім регіональний характер, то в сучасних умовах вони набули глобального характеру.
Крім того, розвиток сучасної цивілізації йде під знаком посилення всесвітнього характеру багатьох важливих процесів і явищ.
Серйозною причиною загострення глобальних проблем є поглиблення протиріч, які в попередніх антагоністичних формаціях визначаються хижацьким ставленням до людини і природи.
Безконтрольне і все більш інтенсивне використання природних ресурсів, посилення несприятливих наслідків людської діяльності по відношенню до природи поставили суспільство перед загрозою екологічної катастрофи.
Небувалий в історії рівень і розмах наукових знань, прискорений розвиток НТР сприяло динамічному розвитку відносин у системі "людина - суспільство - природа", які далеко не завжди розвиваються гармонійно, а іноді сприяють загостренню глобальних суперечностей в даній системі [2].
Значний вплив на поглиблення глобальних суперечностей зробило збіг у часі бурхливого розвитку науково-технічної революції з найбільшими соціальними змінами у світі.
Переворот у військовій справі, створення зброї масового знищення в кількостях, що загрожують існуванню людської цивілізації, з небувалою гостротою поставив проблеми збереження і виживання цієї цивілізації в змінених умовах [3].
Такі основні причини загострення глобальних проблем в сучасну епоху, які пов'язані з розвитком суспільства, його продуктивних сил, з бурхливим розвитком науково-технічної революції і соціальним прогресом.
Невід'ємною рисою, що характеризує сучасні глобальні проблеми, є їх динамізм, що означає можливість збільшення або зменшення глобальних проблем, а також зниження або збільшення гостроти тієї чи іншої проблеми.
Система глобальних проблем не залишається незмінною в часі, кількість і характер глобальних проблем знаходиться в постійному динамічному розвитку. І закономірно, що вже на початку 3-го тисячоліття людство опиниться перед необхідністю шукати рішення зовсім інший за складом і характером системи глобальних проблем, ніж та, з якою людство зіткнулося зараз.
Всі глобальні проблеми перебувають у нерозривному взаимообусловленной зв'язку один з одним. Кожна глобальна проблема виступає не сама по собі, а як "елемент" структури всієї системи глобальних проблем. Системність глобальних проблем сучасності передбачає їх комплексне дослідження одночасно всіма трьома головними гілками науки і розгляд їх у нерозривному зв'язку один з одним.
Відзначаючи взаємозв'язок і взаємозалежність глобальних проблем сучасності, слід, однак, визначити їх типологізацію, яка залежить від конкретної підстави (критерію), покладеного в його основу. Найбільш повну типологізацію глобальних проблем вперше запропонували В.В. Загладін і І.Г. Фролов. Подальший розвиток дана систематизація отримала в роботах В.А. Енгельгардта і Л.М. Самойлова. Основні групи глобальних проблем, згідно з цією типологізації, виростають з відносин між основними соціальними спільнотами, з відносини між людиною і природою, і відносин між людиною і суспільством. Виділяючи три основні групи глобальних проблем, відповідно до трьома типами відносин, слід мати на увазі, що кожна група складається з певної кількості типів проблем, які в свою чергу включають конкретні різновиди однотипних глобальних проблем. Пропонований нижче варіант типології глобальних проблем грунтується на концепції Л.М. Самойлова:
Типологія глобальних проблем Л.М. Самойлова:
I клас. Суперглобальні (загальносвітові глобальні) проблеми сучасності.
II клас. Загальнопланетарне глобальні проблеми (ресурсні).
III клас. Загальнолюдські (субглобальние) проблеми соціокультурного, гуманітарного ряду, які пов'язані з демократизацією відносин суспільства і особистості.
1. Вони пов'язані з перебудовою міжнародних відносин згідно вимогам подальшого прогресу людства. Сюди включається: проблема запобігання світової ракетно-ядерної війни, встановлення нового міжнародного порядку на принципах рівноправності та взаємовигідного співробітництва, розвиток економічної інтеграції і т.д.
2. Вони пов'язані з проблемами оптимізації, гармонізації та гуманізації відносин суспільства до природи. До них відносяться: екологічна проблема у всіх своїх проявах, демографічна, енергетична, продовольча проблеми, проблема використання космосу і т.д.
3. Сюди включається проблема ліквідації експлуатації, бідності та інших форм соціальної нерівності, проблеми охорони здоров'я, освіти, проблема планування та регулювання росту рівня і якості життя, гарантія прав людини і т.д.
Юрій Гладкий зробив цікаву спробу класифікації глобальних проблем, виділивши три основні групи:
Проблеми політичного і соціально-економічного характеру.
Проблеми природно-економічного характеру
Проблеми соціального характеру (Малюнок 1).
Системна цілісність глобальних проблем передбачає і певну систему знання, що характеризується комплексністю сучасних наук. У свою чергу комплексний характер сучасного наукового знання означає не просте об'єднання представників різних наук навколо однієї наукової проблеми, а їх активне, спільна участь у її розробці.
Глобальні
проблеми
людства
Найбільш "універсальн-ні" проблеми політич-кого і соціально-еконо-мічного характеру.
Запобігання ядерної війни.
Нормального функціонування-ня світового хо-дарства.
Подолання відсталості слаборозвиненими країнами.
Проблеми переваж-но природно-еко-кого характеру
Проблеми переважно соціального характеру.
Екологічна.
Енергетична.
Продовольча.
Сировинна.
Світового океану.
Міжнаціональних
відносин.
Кризи культури
і моральності.
Дефіциту демократії.
Урбанізації.
Охорони здоров'я.
Демографічна.


Рис.1. Класифікація глобальних проблем.
А це передбачає насамперед вироблення якоїсь загальної бази для міждисциплінарного спілкування, введення певної сукупності загальнонаукових понять і нової термінології, створення умов для практичної взаємодії між представниками різних наук у процесі їх спільної роботи.
Величезне значення для успішного вирішення глобальних проблем набуває випереджаюче науковий розрахунок і прогноз.
Виникнувши стихійно, глобальні проблеми вимагають планомірно спрямованих дій людей для їх вирішення. І тут не можна покладатися на стихійне формування суспільної свідомості під впливом суспільного буття; необхідно свідомо і цілеспрямовано створювати і розвивати глобалістики, як нову цілісну систему знання, вирішальну питання збереження цивілізації на нашій планеті.
Провідне місце в глобалістиці, як нової галузі наукового знання, належить методу глобального моделювання і прогнозування.
Його використання є необхідним при проведенні великомасштабних досліджень, якими є глобальні проблеми. Вирішення глобальних проблем в сучасних умовах стало передумовою подальшого прогресу у всіх сферах людської діяльності. Людство повинно запобігти можливі негативні наслідки, що загрожують існуванню та розвитку нинішнього і майбутніх поколінь. Це надзвичайно складна і відповідальна задача. Складність її вирішення ускладнюється тим, що поряд з прогресивними тенденціями, які лежать в основі поступального розвитку цивілізації, існують, і в ряді випадків поглиблюються труднощі та протиріччя, які стоять на шляху такого розвитку.
Складність вирішення глобальних проблем зумовлена ​​також їх двоїстою сутністю. Вони одночасно є і природно-природними і соціальними за своїм характером.
Розірвати ці дві сторони глобальних проблем практично неможливо. Отже, і для їх вирішення необхідно враховувати науково-технічні (або природно-природні) і соціально-політичні аспекти.
Планетарний характер глобальних проблем визначив і широкий діапазон підходів, думок, теорій. Серед цієї безлічі концепцій можна виділити як взаємодоповнюючі, так і взаємовиключні один одного. Стратегія розв'язання глобальних проблем з неминучістю повинна поєднати в собі науковий, соціальний та гуманістичний підходи до цих проблем.
Слід зазначити, що до цих пір в середовищі західних вчених не вироблено єдиного розуміння глобальних проблем. Однак, незважаючи на безліч різних підходів до трактування глобальних проблем, можна виділити основні відмінності буржуазної глобалістики від марксистської. Розриваючи природно-природну і соціально-політичну сторони або характеристики глобальних проблем, більшість буржуазних вчених надає їм фатальний характер. Подібний підхід істотно ускладнює об'єктивний розгляд глобальних проблем та шляхів їх вирішення.
Загострення глобальних проблем у другій половині XX століття по-новому змусило поглянути на проблему передбачення майбутнього розвитку глобальних проблем. На хвилі "буму прогнозів" у 60 - 70-ті роки виникає так звана футурологія (наука про майбутнє). У проектах рішення глобальних проблем можна виділити чотири основні позиції розгляду ролі і значення науково-технічного прогресу:
Концепції (1), які пов'язують вирішення глобальних проблем тільки з досягненнями науково-технічної революції, абсолютно не враховуючи їх соціальну спрямованість.
Концепції (2), які повністю заперечують досягнення науково-технічного прогресу, виступають за зупинку зростання виробництва і припинення діяльності з розвитку науки, техніки, освоєння і перетворення природи.
Концепції (3), які ігнорують НТП у зв'язку з вирішенням глобальних проблем, але не заперечуючи його в суспільстві; основний упор робиться на зміну духовного життя людей.
Концепції (4), що спираються на марксистсько-ленінську методологію у вирішенні глобальних проблем, котрі передбачають необхідність з'єднання досягнень науково-технічного і соціального прогресу суспільства.
Зупинимося детальніше на сутності найбільш відомих конкретних концепцій. Представляють інтерес близькі один до одного теорії так званого "технологічного оптимізму" та індустріалізації, виникнення яких зумовлено бурхливим розвитком науково-технічного прогресу в 60-і роки нашого століття (У. Ростоу, Дж. Гелбрейт, Д. Белл, Р. Арон, Г. . Кан і ін.)
Основною теоретичною посилкою індустріалізму в 60-ті роки є визначення рівня соціально-економічного розвитку країни не суспільно-економічною формацією, а рівнем розвитку її промислово-технічного потенціалу. Передбачалося, що в подальшому розвитку комплексної механізації, автоматизації, кібернетизації суспільного виробництва буде спостерігатися значне зростання валового національного продукту на душу населення. І в результаті цього від "індустріального суспільства" виявиться можливим перехід до "постіндустріального", в якому буде створено "суспільство достатку". Нетривалий період популярності ідей "індустріалізму" пояснювався насамперед тим, що їхні ідеологи ігнорували реальні тенденції соціально-економічного розвитку людства і зводили суспільний прогрес тільки лише до технічного розвитку.
Підйом другої хвилі "технологічного оптимізму" припадає на другу половину 70-х років; вона прийшла на зміну "екологічного песимізму", але, по суті, є продовженням теорій "індустріалізму". На цьому етапі ідеї не отримали широкого розповсюдження.
Новий підйом ідей "індустріалізму" припадає на початок 80-х років і пов'язаний з роботами Г. Кана, в яких він пропонує моделі нової "супер" цивілізації і відстоює теорію "необмеженого зростання". Не отримавши широкого розповсюдження, обидва ці підходу змінюються зверненням поглядів до нової категорії "якість життя", яка поряд з матеріальними його показниками включає і його духовні аспекти. І ось духовної деякі сторони "якості життя" і віддається перевага. Величезне значення надавалося в даних концепціях розвитку особистості, вдосконалення її світогляду. І тут на перший план висувалася наука, релігія, право, мораль.
Позиції прихильників "екологічного песимізму" були найбільш яскраво виражені в проектах і прогнозах Римського клубу, починаючи від концепції "нульового росту", і далі в концепції "органічного зростання". Невіра у можливості НТП з подолання глобальної кризи, відмова від прогресивного суспільного розвитку, поглиблення соціального песимізму унеможливили реалізацію цієї програми на практиці і подальше її теоретичний розвиток.
Безумовно, подібні проекти оптимального вирішення глобальних проблем містять певні конструктивні елементи. Але проголошуючи відповідають дійсності гасла, ставлячи перед собою досить певні цілі, теорії "якості життя" залишаються на позиціях абстрактного гуманізму.
Пошук шляхів формування нового "глобального мислення" досить докладно розглядається в одному з перших доповідей Римського клубу "Цілі людства" (Е. Ласло). Певна еволюція поглядів помітна і в іншій доповіді "Немає меж навчанню" (Дж. Боткін і інші), де головна увага приділяється розгляду питань, пов'язаних з реформою системи навчання. Будучи не в змозі запропонувати реальні кошти виходу з глобальної кризи, дані теоретики зупиняються на аналізі тих перешкод, які заважають у дійсності впровадження "нових форм" навчання. Подібні утопічні заклики до зміни сучасного способу мислення висловлюються і в деяких інших доповідях Римського клубу. Зокрема, вони отримали подальший розвиток в широко відомих роботах колишнього президента Римського клубу А. Печчеї "Людські якості" (1979) і "Сто сторінок для майбутнього" (1981), де він обстоює необхідність якісної зміни стилю і способу мислення.
Прагнення вирішити глобальні проблеми сучасності, спираючись тільки на духовні перетворення в життєдіяльності людства, досить чітко і однозначно простежується і в розробках проблем релігійними ідеологами. Церква, активно включаючись у розробку глобальних проблем сучасності, всіма силами і можливостями прагне зберегти і розширити свій вплив на всі верстви населення. Для цих цілей створюються різного роду "теології природи", "екотеологіі", "глобальні стратегії виживання" і т.д.
Релігійні ідеологи у пошуках шляхів розв'язання глобальних проблем зосереджують увагу на боротьбі за перевагу духу над матерією. Визнання переваги духовності, моральності є умовою успішного контролю над розгортанням глобальних проблем, над розвитком технічної цивілізації. Науково-технічний прогрес визнається силою, чужої суспільному прогресу і містить у своєму розвитку небезпека поневолення людини, його духовної сутності. Тому лише першість релігії та етики перед технікою буде сприяти вирішенню глобальних проблем. Маючи схожі позиції у головному і основному, релігійні ідеологи, конкретизуючи загальні тези, виробляють свої специфічні проекти вирішення глобальних проблем.
Оцінюючи в цілому підхід релігійних ідеологів до розгляду глобальних проблем, необхідно підкреслити, що будь-які сподівання на можливість "трансформації свідомості" без зміни соціального буття ілюзорні по суті і не можуть служити основою для розробки реальних стратегій вирішення глобальних проблем.
Незважаючи на наявні певні розбіжності у підходах до аналізу глобальних проблем серед дослідників-марксистів, їх об'єднує спільний концептуальний підхід, який грунтується насамперед на визнанні об'єктивності їх виникнення. Звідси і справжнє їх вирішення можливо при формуванні певних матеріальних і соціальних передумов. Науково-технічних прогрес якраз і покликаний створювати в суспільстві матеріальні, техніко-технологічні основи для подолання глобальної кризи, які, однак, самі по собі не можуть призвести до його вирішення. Для цього необхідні ще й певні соціальні умови, за яких досягнення НТР будуть використані тільки на благо людини, умови, при яких людство зможе свідомо регулювати свої відносини в суспільстві та взаємодія з природою.
І тут необхідно підкреслити, що поряд із соціально-економічним перебудовою суспільства все більшого значення набуває формування нового глобального свідомості. Під впливом наукової думки і праці стихійні форми взаємодії людини з природою повинні поступитися місцем розумно організована відповідно до законів функціонування і розвитку біосфери. На зміну пануванню технічних і біологічних законів взаємодії суспільства і природи повинні прийти соціальні (розумні) закони. І цей перехід на новий щабель розвитку, на новий рівень осмислення законів взаємодії суспільства з природою В.І. Вернадський називає етапом формування ноосфери. Формування ноосфери - це тривалий, свідомо організований і що направляється процес, який сьогодні перебуває ще на етапі свого становлення. А формування нового глобального свідомості - це одна з його найважливіших складових.
Головною відмітною особливістю наукового підходу до аналізу шляхів вирішення глобальних проблем є те, що формування ноосфери розглядається в тісному зв'язку з необхідністю розробки та практичної реалізації техніко-технологічних заходів, спрямованих на подолання глобальної кризи.
І тут величезну роль має розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, спільна боротьба з забрудненням навколишнього природного середовища. Але першорядне значення надається таким формам співробітництва, які не обмежуються періодичними контактами, взаємним ознайомленням з результатами і обміном інформацією, а дозволяє активно вести постійні спільні наукові дослідження.
Важливе місце у розвитку міжнародного співробітництва має здійснення міжнародних дослідницьких проектів, пов'язаних з глобальними проблемами сучасності, що проводяться під егідою ООН та її спеціалізованих установ.
2. Соціально-політичні аспекти глобальних проблем сучасності
Як вже зазначалося, людство в другій половині XX століття зіткнулося з проблемами, які зачіпають самі глибинні основи існування цивілізації, інтереси всіх народів. Їх загострення стало результатом діяльності людини. Але і їх дозвіл неможливо без його усвідомленої і цілеспрямованої діяльності. Глобальний характер цих проблем для їх вирішення вимагає спільних зусиль усіх країн світу.
Перебуваючи в органічному зв'язку і тісно переплітаючись із соціальними, економічними, політичними протиріччями сучасного світу, глобальні проблеми неминуче викликають зіткнення інтересів різних класів, соціальних груп, політичних партій, громадських рухів і т.д.
Глобальні проблеми все очевидніше набувають яскраво виражене політичне забарвлення, і їх рішення все більше переміщається в сферу політики.
До певної міри можна навіть говорити про те, що глобалістика стає областю, де стикаються політичні курси та цілі різних держав, партій, класів, рухів.
Використання глобальних проблем ідеологами різних політичних сил у своїй громадській діяльності знаменує собою спробу надати своїм ідейно-політичним настановам найбільшу привабливість для залучення більшого числа прихильників. І тут звертає на себе увагу той факт, що, володіючи багатим досвідом маніпулювання суспільною свідомістю, використовуючи загострення суспільних проблем, політичні та державні діячі зайняли активні позиції в глобальному модернизирования розвитку всієї нашої цивілізації.
Разом з тим слід зазначити, що при розгляді сутності глобальних проблем ні в якому разі не можна говорити про ідейно-політичному єдності різних доктрин навіть у рамках однієї держави. Безліч політичних партій, громадських організацій і рухів, зацікавлених у вирішенні цих проблем, розробляючи свої політичні доктрини, висувають власні програмні рішення глобальних проблем.
Незважаючи на те, що глобальні проблеми хвилюють все людство, всі стурбовані необхідністю їх вирішення, проте не слід забувати про те, що питання про шляхи та засоби їх вирішення викликає зіткнення різних політичних та ідеологічних інтересів. Тому зрозуміло, що в обговоренні проблем, з якими зіткнулося людство у другій половині XX століття, включаються не тільки професійні політики, а й церковні діячі, представники різних неурядових організацій. І в цьому плані можна сказати, що церква, громадськість, нарівні з представниками політичних партій, намагаються показати свою зацікавленість у вирішенні глобальних проблем і тим самим підняти свій авторитет. Багато хто з них нерідко намагаються політичні, класові суперечності звести до глобальної проблематики [4].
За своєю суттю всі глобальні проблеми мають біосоціальний характер. Але визнаючи важливість природно-природній боку, завжди слід мати на увазі, що головне значення у вирішенні глобальних проблем належить соціально-політичних змін. Розробка техніко-економічних заходів для вирішення проблем глобального характеру при сучасних темпах розвитку науково-технічного прогресу не представляє особливої ​​складності. Наукове знання дозволяє сьогодні запропонувати технічну сторону вирішення будь-якої найскладнішої проблеми, з якою зіткнулося людство. А ось вже практична реалізація даного проекту залежить, насамперед, від реального політичного курсу, від соціально-політичних умов, від основоположних цілей даної держави чи політичної партії.
Усвідомлення першості соціально-політичних чинників при вирішенні глобальних проблем сприяло тому, що глобалістика у багатьох країнах стала не тільки спеціальної галуззю наукового знання, але і важливим напрямом державної політики. І в сучасних умовах можна навіть говорити про глобальне моделюванні розвитку, є невід'ємною частиною політики всіх держав. Конкретне керівництво в даній сфері здійснюють спеціально створені міністерства, державні комітети або інші спеціальні органи, які займаються цими питаннями. Глобалістська політика, що проводиться в суспільстві, спрямована на подолання виникаючих проблем глобального характеру і є важливою невід'ємною складовою частиною загальної політичної діяльності держави. Вона формується і складається з урахуванням конкретних соціально-політичних особливостей та гостроти глобальних проблем у суспільстві, в кожній окремій державі. Саме тому вона є або вираженням інтересів пануючого класу, або є певна угода, досягнута протиборчими сторонами.
Однак головне значення для з'ясування суті проведеної політики тієї чи іншої держави мають не проголошені гасла, а її практична реалізація, де і виникають основні складності. Навіть досягнувши згоди по основних її цілям і завданням, різні політичні сили на практиці далеко не завжди прагнуть до їх реалізації. Найбільш яскраво і чітко зв'язок політики і глобальних проблем простежується на прикладі вирішення проблеми війни і миру. Цілком, досить відзначити той суттєвий момент, що вирішення проблеми війни і миру в сучасних умовах неможливо ніякими іншими засобами, крім політичних. Особливу небезпеку на сьогоднішній день представляє широко використовувана західними політиками й ідеологами так звана концепція "ядерного світу".
Концепція "ядерного світу" - її прихильники, відкидаючи ядерну війну, прагнуть приписати гонці озброєнь роль стабілізуючого фактора в міжнародних відносинах.
Вони намагаються довести, що збереження миру можна забезпечити завдяки взаємному "залякування" ядерних держав лише на основі "рівноваги страху" між ними. Політичні аспекти розробки даної концепції цілком очевидні - будь-якими способами виправдати безперервну гонку озброєнь. Проте тільки повна відмова від війни як засобу вирішення міжнародних конфліктів може забезпечити політичну стабільність у світі.
Досить чітко зв'язок політики з глобальними проблемами проглядається і на прикладі вирішення екологічних проблем, при здійсненні екологічної політики держави.
Причому в даному випадку цей взаємозв'язок виступає в досить оригінальних формах. Це і безкарне порушення великими монополіями природоохоронного законодавства, невиконання ними державних програм і стандартів. Істотно впливають на формування екологічної політики держави "групи тиску" перш за все великого капіталу. Введення державного "екологічного податку" і "екологічних надбавок" на ціни являють собою практичну реалізацію тези про "рівної відповідальності" за екологічні лиха. Втілення в життя екологічної політики держави характеризується ще однією особливістю: прагненням приховати справжні масштаби екологічних лих у власних країнах.
Вихід на політичну арену спочатку екологічного руху, а потім формування екологічних партій означав новий етап у формуванні екологічної політики. Використання гасел необхідність захисту природи в передвиборних кампаніях, проведення "екологічних" демонстрацій і мітингів - все це свідчить про включення екологічних проблем в політичних процес.
У міжнародній політиці ця взаємозв'язок проявляється у здійсненні "екологічного" неоколоніалізму, введення "екологічних" стандартів на імпорт; "експорті" екологічних проблем.
У сучасних умовах цілком обгрунтовано можна говорити про тісний взаємозв'язок політики з субглобальнимі проблемами соціокультурного, гуманітарного ряду.
Це проблеми, від вирішення яких на сьогоднішній день не залежить виживання людства. Вони швидше визначають "якість життя" суспільства. Проблеми освіти, культури, національно-етнічні проблеми, проблеми розвитку засобів масової комунікації багато в чому залежать від політичного курсу країни. Проблема гарантій прав людини, перш за все, права на життя, з неминучістю передбачає в першу чергу політичне рішення на державному та міжнародному рівнях.
Загальнолюдські аспекти глобальних проблем зумовили їх тісний зв'язок з міжнародною політикою.
Незважаючи на те, що глобальні проблеми існують і навіть продовжують поглиблюватися, слід зазначити, що в останні роки практично всі країни підійшли до усвідомлення необхідності міжнародного співробітництва в справі їх вирішення. Цьому значною мірою сприяє і зміна політичного клімату в світі. Крім того, широке міжнародне співробітництво у справі вирішення глобальних проблем можна вважати тією основою, яка дозволила б, вирішуючи ці проблеми, значно поліпшити взаємини різних країн у політичній області.
Таким чином, подолання глобальних проблем вимагає продуманої, зваженої політики всіх держав з розвитку міжнародного співробітництва та їхньої активної діяльності по практичній реалізації всіх намічених заходів.

Висновок
Людство прийшло до розуміння, що подальший розвиток технічного прогресу неможливо без оцінки впливу нових технологій на екологічну ситуацію. Нові зв'язки, створювані людиною, повинні бути замкнуті, щоб забезпечити незмінність тих основних параметрів системи планети Земля, які впливають на її екологічну стабільність
Охорона природи - завдання нашого століття, проблема, що стала соціальною. Знову і знову ми чуємо про небезпеку, що загрожує навколишньому середовищі, але до цих пір багато хто з нас вважають їх неприємним, але неминучим породженням цивілізації й думають, що ми ще встигнемо впоратися з усіма утрудненнями. Однак, вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і діюча політика стосовно навколишнього середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми назбираємо надійні дані про сучасний стан середовища, обгрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних факторів, якщо розробить нові методи зменшення і запобігання шкоди, що завдається природі.
Природа, не зачеплена цивілізацією, повинна залишатися резервом, який з часом, коли велика частина земної кулі буде служити промисловим, естетичним і науковим цілям, стане здобувати усе більше значення критерію, зокрема естетичного, надалі можлива поява і інших невідомих нині значень цих зон . Тому необхідний раціональний, науково обгрунтований підхід до практики розширення областей незайманої природи, заповідників, тим більше що в міру розвитку науково-технічної революції обсяг негативних впливів на природні естетично цінні об'єкти постійно збільшується.
Тому виникає необхідність, по-перше, у створенні системи природоохоронних заходів, по-друге, наукове обгрунтування і включення в цю систему критеріїв естетичної оцінки природи, по-третє, розвиток системи екологічного виховання, вдосконалення всіх видів художньої творчості, пов'язаних з природою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Балашенко С.А., Демичев Д.М. Екологічне право: Учеб. пособіе.2-е вид. - Мн.: Ураджай, 2000.
2. Горбачов В.Г. Основи філософії: Учеб. для студ. освітні. Установ середн. проф. Освіти. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2003. С.323.
3. Лавров С.Б. Глобальні проблеми сучасності: частина 1. - СПб.: СПбГУПМ, 1993.
4. Монин А.С., Шишков Ю.А. Глобальні екологічні проблеми.М.: Знання, 1991.
5. Основи загальної екології: Навч. посібник. - Мн. Обчислюємо. шк., 2000. С.189.
6. Екологія: Навчальний посібник / За ред. проф.В. В. Денисова. - 2-е вид., Виправлене і доповнене. - М.: ІКЦ "МарТ", Ростов-на-Дону, 2004.


[1] Політологія / С.В. Решетніков, Н.П. Денисюк, М.Ф. Диваків і ін: Під ред. С.В. Решетнікова. - Мн.: НТООО ТетраСистемс, 1999. С. 414.
[2] Основи загальної екології: Навч. посібник. - Мн. Обчислюємо. шк., 2000. С. 211.
[3] Горбачов В.Г. Основи філософії: Учеб. для студ. освітні. Установ середн. проф. Освіти. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2003. С. 323.
[4] Політологія / С.В. Решетніков, Н.П. Денисюк, М.Ф. Диваків і ін: Під ред. С.В. Решетнікова. - Мн.: НТООО ТетраСистемс, 1999. С. 425.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Політологія | Реферат
71.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Глобальні проблеми сучасності
Глобальні проблеми сучасності
Глобальні проблеми сучасності 5
Глобальні проблеми сучасності 3
Глобальні проблеми сучасності 2
Глобальні проблеми сучасності 2
Глобальні проблеми сучасності
Глобальні проблеми сучасності 2 Поняття глобальна
Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru