Рух основних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Курсова робота
З ДИСЦИПЛІНИ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК.
ТЕМА: Облік руху основних засобів на ЗАТ «Люкс»
Виконала: студентка 3 курсу, групи 361
(Курс, група)
спеціальність: економіка і бухгалтерський облік
Жигайлове Валерія Валеріївна
(П.І.Б.)
Науковий керівник: кандидат економічних наук
(Вчений ступінь, посада)
Язиджан Амаяк Захарович
(П.І.Б.)
Робота здана: (дата, реєстр. № )____________
Робота перевірена: (дата допуску до захисту )_______________
Дата захисту (оцінка ):___________________________________
Сочі 2007

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... 2
Глава 1. Системний аналіз основних засобів
1.1. Поняття основних засобів, їх класифікація, види оцінки ... ... ... 4
Глава 2. Формування процесу обліку руху основних засобів.
2.1. Аналітичний облік основних засобів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.2. Синтетичний облік основних засобів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
Глава 3. Специфіка обліку руху основних засобів на підприємстві ЗАТ «Люкс»
3.1 Облік надходження основних засобів на ЗАТ «Люкс» ... ... ... .. ... ... ... ... 14
3.2 Нарахування амортизації у бухгалтерському обліку на ЗАТ «Люкс» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .15
3.3 Нарахування амортизації в податковому обліку на ЗАТ «Люкс »............... 17
3.4 Облік вибуття основних засобів на ЗАТ «Люкс» ... ... ... ... ... ............... 19
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 23
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

ВСТУП
Актуальність дослідження. Найважливішою складовою частиною національного багатства, найважливішим елементом економічного потенціалу країни виступають основні засоби. Об'єкти основних засобів складають основу будь-якого виробництва. З основними засобами, як об'єктом обліку пов'язані багато проблем сучасної російської економіки: недостатня конкурентоспроможність підприємств у зв'язку з надмірним фізичним і моральним зносом устаткування, необгрунтоване дроблення майнових комплексів, низькі фондовіддача та інвестиційна активність, недостатньо реальна оцінка активів, завищена податкове навантаження при надлишковому майні. Посилюється вплив обліку основних засобів, як на фінансовий стан суб'єктів господарювання, так і на якість представленої ними звітності. Тому основні кошти в справжніх умовах стають для багатьох організацій досить істотним об'єктом бухгалтерського обліку та аудиту.
Однак за останні роки в бухгалтерському обліку відбулися істотні зміни, зумовлені зближенням російських форм і методів обліку з міжнародними, і розробкою власних облікових стандартів, що відповідають міжнародним вимогам. Істотно змінена методологія обліку багатьох об'єктів обліку, в тому числі, і основних засобів.
В даний час від підприємств потрібно підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.
Основні засоби, як правило, становлять питома вага в загальній сумі основного капіталу підприємств і мають велике значення в господарській діяльності економічних суб'єктів. Серед проблем, висунутих практикою ведення бухгалтерського обліку, особливої ​​актуальності набуває облік руху основних засобів, правильність оформлення, точні розрахунки, особливості обліку на окремі види підприємств та специфіка обліку в цілому.
Об'єкт дослідження - система обліку руху основних засобів ЗАТ «Люкс», що займається продажем палива.
Мета курсової роботи - дослідити специфіку обліку руху основних засобів на підприємстві ЗАТ «Люкс».
Предмет дослідження - специфіка обліку руху основних засобів на підприємстві ЗАТ «Люкс».
Виходячи з поставленої мети, визначені такі завдання:
1. дати характеристику аналітичного і синтетичного облік основних засобів.
2. розглянути облік надходження і вибуття основних засобів на ЗАТ «Люкс».
3. проаналізувати нарахування амортизації в податковому і бухгалтерському обліку.
Методологія і методи дослідження. Методологічною основою дослідження послужили роботи з бухгалтерського обліку наступних авторів: І.А. Кондраков («Бухгалтерський облік», 2006), Я.В. Соколова, Ю. А. Бабаєв, І.П. Коміссарова, В. А. Бородін, А.Є. Суглобов, Б.Т. Жарилгасова та ін Основні методи дослідження - системний, порівняльний та контент-аналіз.
Практична значимість дослідження полягає в можливості на підставі проведеного нами аналізу руху основних засобів систематизувати та скоригувати ведення бухгалтерського обліку руху основних засобів на торговому підприємстві.

Глава 1. Системний аналіз основних засобів
1.2. Поняття основних засобів, їх класифікація, види оцінки.
Основні засоби підприємства - це частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.
Згідно з іншим визначенням основні засоби - це необоротні активи, що беруть участь протягом тривалого періоду в господарському процесі і тому матиме організації додаткові економічні вигоди. Зберігаючи первинну матеріальну форму, вони переносять частинами свою вартість на вироблену з їх участю продукцію, виконувані роботи чи надані послуги шляхом нарахування амортизації.
У Положенні з бухгалтерського обліку [[1]] визначено, що для прийняття до обліку активів як основних засобів повинні бути одночасно виконані чотири умови:
> Використання для виробництва продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для цілей управління організацією
> Використання протягом тривалого часу, тобто строк корисного використання повинен перевищувати 12 місяців або звичайний операційний цикл
> Не передбачається подальший перепродаж таких активів
> Придбання активів пов'язане з наміром отримати у майбутньому економічну вигоду
До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, прилади та пристрої, обчислювальна техніка, інструменти і т.п. До складу основних засобів включаються також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель, капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів, земельні ділянки і об'єкти природокористування.
Строк корисного використання визначається організацією самостійно при прийнятті об'єкта основних засобів до обліку. Зазвичай строком корисного використання є період, протягом якого передбачається отримати дохід від експлуатації конкретного об'єкта. Строк корисного використання по кожному об'єкту визначається виходячи з:
· Очікуваного терміну використання цього об'єкта відповідно до планованою потужністю або продуктивністю
· Передбачуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації, системи проведення ремонтів та інших умов
· Нормативно-правових та інших обмежень на використання цього об'єкта.
В організаціях застосовується єдина типова класифікація основних засобів, відповідно до якої вони групуються за такими ознаками: за галузевою належністю, призначенням, видами і виконуваних функцій, використання, характеру участі у виробничому процесі, в залежності від наявних прав на об'єкти.
За галузевою належністю основні засоби поділяються на основні засоби промисловості, торгівлі, сільського господарства, будівництва та ін
За призначенням основні засоби поділяються на виробничі (використовувані при веденні звичайних видів діяльності) і невиробничі (не використовувані при веденні звичайних видів діяльності)
За видами основні кошти організацій поділяються на такі групи: будівлі, споруди, робочі та силові машини й устаткування; вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої; обчислювальна техніка, транспортні засоби; інструмент; виробничий і господарський інвентар та приладдя; робочий, продуктивний і племінну худобу; багаторічні насадження; внутрішньогосподарські дороги тощо Класифікація основних засобів за видами складає основу їх аналітичного обліку.
За ступенем використання основні засоби поділяються на перебувають в експлуатації, запасі (резерві), стадії добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації, консервації, модернізації, виведені з експлуатації і призначені для продажу.
За характером участі у виробничому процесі основні засоби поділяються на активні (безпосередньо беруть участь у виробничому процесі) і пасивні (створюють умови для нормального ходу виробництва).
Залежно від наявних прав на об'єкти основні засоби поділяються на: належать організації на праві власності (в тому числі здані в оренду); що знаходяться у організації в оперативному управлінні або господарському віданні; отримані організацією в оренду.
Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити виконання наступних завдань:
> Формування фактичних витрат, пов'язаних з прийняттям активів як основних засобів до бухгалтерського обліку;
> Правильне оформлення та своєчасне відображення операцій по руху (придбання, внутрішнє переміщення, вибуття) об'єктів;
> Контроль за збереженням об'єктів, прийнятих до обліку;
> Вибір оптимального способу нарахування амортизаційних відрахувань;
> Повне числення витрат, пов'язаних з підтриманням об'єктів у робочому стані;
> Достовірне визначення фінансових результатів від вибуття (продажу) об'єктів;
отримання інформації про основні засоби, необхідної для розкриття в бухгалтерській звітності.
Докладний перелік основних засобів та їх угруповання по класах відображені в Загальноросійському класифікаторі основних фондів (ОКОФ). З точки зору організації і здійснення торгового процесу їх можна віднести до таких груп:
> Будівлі (стаціонарні, пересувні, розбірні кіоски і ларьки)
> Споруди (під'їзні шляхи, вантажно-розвантажувальні естакади, огорожі, стенди, вітрини)
> Обладнання та інструменти (електродвигуни, насоси, акумулятори, лабораторне обладнання, господарські інструменти)
> Персональні комп'ютери
> Меблі і торговий інвентар (прилавки, ємності для зберігання товарів і т.п.)
> Телекомунікаційні мережі
> Подрібнювальне-ріжуче, пакувальне, теплове обладнання
> Контрольно - касові машини
> Холодильне та компресорне обладнання
> Торгові автомати і напівавтомати
> Підйомно - транспортне обладнання (підйомники, навантажувачі, крани)
> Транспортні засоби (електрокари, візки, транспортери, візки, автомашини)
> Конторське обладнання
> Спеціальний одяг
> Друковані видання
> Інші основні засоби (килими, дзеркала і т.п.)
До основних засобів не відносяться: машини, обладнання та аналогічні об'єкти, що є готовими виробами або товарами на складах організацій. Крім того, до складу основних засобів не включаються об'єкти, здані або знаходяться в монтажі.
Під основними засобами для цілей оподаткування прибутку (згідно з п. 1 ст. 257 НК РФ) [[2]] розуміється частина майна з терміном корисного використання, що перевищує 12 місяців, що використовується в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією.
Обліковою одиницею основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом для бухгалтерського обліку основних засобів визнається окремо взятий об'єкт (з усіма пристосуваннями і приладдям) чи відокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметів (що становлять єдине ціле), призначений для виконання певних самостійних функцій.
Якщо в об'єкта основних засобів є кілька частин з різним терміном корисного використання, кожна частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт.
Для організації бухгалтерського обліку важливе значення має оцінка основних засобів. Вартість основних засобів впливає на величину амортизаційних відрахувань і, відповідно, витрати організації, на оцінку забезпеченості зобов'язань та ін
У бухгалтерському обліку основні засоби можна оцінювати за різними цінами. Розрізняють первинну, залишкову і відновлювальну вартість основних засобів.
У бухгалтерському обліку основні засоби відображаються, як правило, за первісною вартістю.
Первісною вартістю основних засобів, внесених засновниками в рахунок вкладів до статутного (складеного) капіталу, є їхня грошова оцінка за домовленістю сторін.
Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно, вважається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до обліку. Поточна ринкова вартість визначається на підставі цін на аналогічну продукцію виробника, рівня цін за даними органів Державної статистики (торгових інспекцій) або за експертними висновками.
Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення (без податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків).
Первісною вартістю основних засобів, отриманих за договорами, які передбачають оплату негрошовими засобами, вважається вартість цінностей переданих (або підлягають передачі) організацією. Така вартість встановлюється виходячи з ціни аналогічних цінностей в порівнюваних обставин.
У первісну вартість всіх об'єктів основних засобів входять і фактичні витрати організації на їх доставку та приведення в робочий стан. Крім того, збільшують первісну вартість основних засобів суми, сплачені за інформаційні та консультаційні послуги, реєстраційні збори і мита, винагороди, що сплачуються посередницьким організаціям, відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання об'єкта (до введення його в експлуатацію), та ін Якщо основні засоби імпортуються, то до їх первісної вартості включаються митні збори і мита.
Первісна вартість основних засобів може змінюватися при добудові, дообладнанні, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінці об'єктів.
Комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за відновною вартістю.
Відновлювальна вартість - це вартість їх відтворення на певну дату. Зазвичай відновна вартість визначається шляхом перерахунку первісної вартості (або відновлювальної вартості, якщо об'єкт вже переоцінювався), шляхом індексації або методом прямої (або експертної) оцінки за документально підтвердженим ринковими цінами. Одночасно перераховуються та суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта. Якщо організація вирішує переоцінити групу основних засобів, то це необхідно буде робити регулярно.
Результати проведеної переоцінки об'єктів основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку відокремлено. Вони не включаються в звітність попереднього року, а використовуються при формуванні залишкової вартості об'єктів на початок поточного року.
Сума дооцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації (дебетують рахунок 01 «Основні засоби», кредитують рахунок 83 «Додатковий капітал»). Порядок обліку переоцінки основних коштів визначено ПБО 6 / 01 «Облік основних засобів». Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Сума дооцінки об'єкта основних засобів, що дорівнює сумі його уцінки, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), відноситься на рахунок прибутків і збитків звітного періоду в звіті.
При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації (Д-т рах. 83 «Додатковий капітал» - К-т рах. 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»
Результати переоцінки основних засобів, проведеної організацією в добровільному порядку, враховуються для цілей оподаткування. Сума додаткового капіталу, списаного при вибутті основних засобів, для цілей оподаткування враховуватися не буде.
Для визначення залишкової вартості необхідно з початкової (або відбудовної) вартості відняти суму нарахованої амортизації основних засобів. Саме з цієї вартості вони відображаються в бухгалтерському балансі.

Глава 2. Формування процесу обліку руху основних засобів.
2.1. Синтетичний облік наявності і руху основних засобів.
На ЗАТ «Люкс» є в наявності основні засоби як власні, так і орендовані. Синтетичний облік наявності і руху основних засобів, що належать підприємству на правах власності, а так само орендованих здійснюється на наступних рахунках: «Основні засоби» (активний); «Амортизація основних засобів» (пасивний); «Інші доходи і витрати» (активно - пасивний ).
Рахунок 01 «Основні засоби» відображається для отримання інформації про наявність та рух належних організації на правах власності основних засобів, що знаходяться в експлуатації, запасі, і зданих в поточну оренду.
Рахунок 91 «Інші доходи і витрати». За дебетом рахунка відображають всі витрати, пов'язані з вибуттям основних засобів і залишкову вартість вибувають об'єкти, витрати по демонтажу, упаковці (при безоплатній передачі), а по кредиту - всі надходження, пов'язані з вибуттям основних засобів (виручка від продажу об'єктів, вартість матеріалів, брухту, отриманих при ліквідації об'єктів та ін.)
Таким чином, на рахунку 91 формується фінансовий результат від вибуття основних засобів.
2.2. Аналітичний облік основних засобів.
Основним регістром аналітичного обліку основних засобів на ЗАТ «Люкс» є інвентарні картки. На їх лицьовій стороні вказують найменування та інвентарний номер об'єкта, рік випуску (побудови), дату та номер акта про приймання, місцезнаходження, первісну вартість, норму амортизаційних відрахувань, шифр витрат (для віднесення сум амортизації), суму нарахованої амортизації, внутрішнє переміщення і причину вибуття. На зворотному боці інвентарних карток вказують відомості про дату і витратах з добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації об'єкту, виконаних ремонтних роботах, а також коротку індивідуальну характеристику об'єкта.
Крім того, в інвентарній картці вказуються номери амортизаційних груп основних засобів згідно з правилами НК РФ.
Інвентарні картки складаються в бухгалтерії на кожний інвентарний номер в одному екземплярі. Вони використовуються для групового обліку однотипних предметів, що мають однакову технічну характеристику, однакову вартість, однакове виробничо-господарське призначення і надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці.
На ЗАТ «Люкс» інвентарні картки заповнюють на основі первинних документів (актів приймання-передачі, технічних паспортів та ін.) В даний час на підприємстві застосовується уніфікована форма інвентарної картки № ОЗ-6а
Так як на підприємстві облік основних засобів ведеться автоматизовано, інвентарні картки спочатку формуються за реквізитами уніфікованих форм, потім їх вносять у спеціальні електронні опису і зберігають в комп'ютерах.
На підставі інвентарних карток на що надійшли і вибули об'єкти в кінці кожного місяця формують відомість руху основних засобів.

Глава 3. Специфіка обліку руху основних засобів на підприємстві ТОВ «Люкс»
3.1. Облік надходження основних засобів на ТОВ Люкс.
Основні засоби надходять в організацію і приймаються до бухгалтерського обліку тільки у випадках їх придбання за договором купівлі-продажу.
Всі витрати по купівлі основних засобів, які потребують монтажу, збираються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», на субрахунку «Придбання об'єктів основних засобів». Таким чином, при документальному підтвердженні здійснених операцій робляться такі записи:
Д-т 08 «Вкладення у необоротні активи» субрахунок «Придбання об'єктів основних засобів»
Д-т 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» - на суму виділеного ПДВ
К-т 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
К-т 75 «Розрахунки з засновниками».
Надання організаціям основних засобів у безоплатне користування на рахунках відображають наступної записом:
Д-т 08 «Вкладення у необоротні активи» субрахунок «Придбання об'єктів основних засобів»
К-т 98 «Доходи майбутніх періодів», субрахунок «Безоплатні надходження»
Первісна вартість таких основних засобів складається з поточної ринкової вартості на дату прийняття до обліку, витрат на доставку, якщо вони оплачуються приймаючою стороною, та інших витрат, пов'язаних з підготовкою об'єкта до використання.
В подальшому після введення основного засобу в експлуатацію частину доходів майбутніх періодів (у сумі нарахованої амортизації за звітний період) визнається доходами звітного періоду (Д-т 98 «Доходи майбутніх періодів», К-т 91 «Інші доходи і витрати»). Застосування рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів» дозволяє безоплатно отриманий дохід розтягнути на весь термін експлуатації об'єкта.
3.2. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку ЗАТ «Люкс»
Вартість об'єктів основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації. Не підлягають амортизації об'єкти основних засобів, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки і об'єкти природокористування).
Об'єкти основних засобів вартістю не більше 10000 рублів за одиницю або іншого ліміту, встановленого в обліковій політиці виходячи з технологічних особливостей, а також придбані книги, брошури та інші видання дозволяється списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру їх відпуску у виробництво або експлуатацію. [3]
На ЗАТ «Люкс» застосовується лінійний спосіб нарахування амортизації. По якому річну суму амортизаційних відрахувань визначають виходячи з первісної вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку корисного використання.
Протягом звітного року на підприємстві, амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів нараховуються в розмірі 1 / 12 річної суми.
Амортизаційні відрахування по об'єкту основних засобів починаються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і припиняються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або його списання.
На ЗАТ «Люкс» суму амортизації за звітний період визначають наступним чином: до суми амортизації, нарахованої минулого місяця, додають суму амортизації зі вартості які поступили основних засобів за минулий місяць і віднімають суму амортизації зі вартості основних засобів, які вибули в минулому місяці.
Для обліку амортизації основних засобів використовується пасивний рахунок 02 «Амортизація основних засобів», призначений для узагальнення інформації про амортизацію, накопиченої за час експлуатації об'єктів основних засобів.
Нараховану суму амортизації за власним основним засобам виробничого призначення, відображають за дебетом рахунків витрат виробництва та обігу (23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» та ін) і кредиту рахунку 02 «Амортизація основних засобів».
За основними засобами, зданих в поточну оренду, сума амортизації відображається за дебетом рахунка 91 «Інші доходи і витрати» і кредиту рахунку 02 (так як орендна плата формує операційні доходи), а за основними засобами невиробничого призначення - за дебетом рахунка 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства »і кредитом рахунку 02.
Сума амортизації за повністю амортизованих основних засобів не нараховується.
При вибутті власних основних засобів суму амортизації по них списують в дебет рахунку 02 «Амортизація основних засобів" з кредиту рахунку 01 «Основні засоби».
У листопаді 2006 року компанією ЗАТ «Люкс» був придбаний бензовоз вартістю 850 000 руб. з терміном корисного використання 20 років. Річна норма амортизації була розрахована наступним чином: 100% / 20 років = 5%. Річна сума амортизаційних відрахувань склала 42500 руб. (850 000 * 5% = 42 500).
3.3. Амортизація основних засобів у податковому обліку ЗАТ «Люкс»
На ЗАЩ «Люкс» суми амортизаційних відрахувань, що використовуються для цілей оподаткування, розраховуються відповідно до вимог глави 25 НК РФ. В обліковій політиці передбачені конкретні методи нарахування амортизації як для бухгалтерського, так і для податкового обліку.
У податковому обліку до основних засобів організацій відносять засоби праці зі строком корисного використання, що перевищує 12 місяців, і початковою вартістю більше 10 тис. руб.
Для цілей розрахунку бази оподаткування по прибутку амортизаційні відрахування визначаються за всіма видами основних засобів, виключаючи друковані видання, безоплатно отримані активи та майно, реконструкції або модернізації (строком понад 12 місяців).
У податковому обліку на ЗАТ «Люкс», первісна вартість основних засобів формується на основі первинних бухгалтерських документів. Вона включає в себе суми витрат, пов'язаних з їх придбанням та створенням, виключаючи суми податків, що пред'являються до оплати покупцям. Тому об'єкти основних засобів пов'язаних з реалізацією продукції, не обкладається ПДВ, у бухгалтерському та податковому обліку мають різну початкову вартість.
Величина амортизаційних відрахувань конкретного об'єкта основних засобів визначається на основі двох його характеристик - первісної вартості та строку корисного використання.
Як вже було сказано, амортизація на підприємстві нараховується лінійним методом. Але в податковому обліку визначається не річна, а місячна сума амортизаційних відрахувань. У кінцевому підсумку при виборі лінійного методу нарахування амортизації як у бухгалтерському, так і в податковому обліку при рівних умовах (первісної вартості та строку корисного використання) сума амортизації, яка відноситься на витрати в бухгалтерському обліку, буде дорівнює сумі амортизації, що визнається витратами у податковому обліку.
Для визначення строків корисного використання основних засобів працівники компанії відповідно до вимог облікової політики користуються стандартною «Класифікацією основних засобів», що включаються в амортизаційні групи, затвердженої постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 р . № 1, згідно з якою за термінами корисного використання основні засоби діляться на 10 груп:
· Від 1 року до 2 років включно
· Понад 2 роки до 3 років включно
· Понад 3 років до 5 років включно
· Понад 5 років до 7 років включно
· Понад 7 років до 10 років включно
· Понад 10 років до 15 років включно
· Понад 15 років до 20 років включно
· Понад 20 років до 25 років включно
· Понад 25 років до 30 років включно
· Понад 30
Порівняльний аналіз бухгалтерського та податкового підходів для обчислення сум амортизації основних засобів показав, що вони істотно відрізняються один від одного, що дозволяє говорити про необхідність ведення окремого обліку. Як підтвердження можна сказати, що бухгалтерські і податкові суми амортизаційних відрахувань основних засобів зазвичай близькі, однак не ідентичні. Тому на ЗАТ «Люкс» ведеться їх окремий облік.
Облік вибуття основних засобів на ЗАТ «Люкс»
Вартість об'єкта основних засобів, який не використовується для виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) або для управлінських потреб організації або вибуває, або підлягає списанню з бухгалтерського обліку. [[4]]
На підприємстві об'єкти основних засобів вибувають з наступних причин:
> Продаж (реалізація) об'єкта;
> Списання в разі морального і фізичного зносу;
> Ліквідація при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях;
Для вирішення питань про доцільність або ефективності використання або відновлення об'єктів основних засобів, а також оформлення необхідної документації на їх списання, рішенням керівника ЗАТ «Люкс» створена постійно діюча комісія. До складу комісії входять особи, відповідальні за збереження об'єктів основних засобів - комірник, завідувач з господарської частини, головний інженер, і головний бухгалтер організації.
Прийняте комісією рішення про списання об'єкта основних засобів оформляється актами на списання основних засобів. При списанні одного об'єкта основних засобів, на підприємстві оформляється акт за формою № ОЗ-4, а актом за формою № ОЗ-4б - відбувається одночасне списання кількох об'єктів. Акти на списання оформляються у двох примірниках і підписуються членами комісії, потім затверджуються керівником підприємства.
Оформлені акти на списання основних засобів передаються в бухгалтерію ЗАТ «Люкс», яка відзначає зняття з обліку об'єктів в інвентарних картках.
Для обліку вибуття об'єктів основних засобів до рахунку 01 «Основні засоби» відкривається самостійний субрахунок «Вибуття основних засобів». Тому вибуття відображається:
Д-т 01 «Основні засоби», субрахунок «Вибуття основних засобів»
К-т 02 «Амортизація основних засобів» - на суму накопичених амортизаційних відрахувань по вибуває об'єкт основних засобів; і
Д-т 01 «Основні засоби»
К-т 01 «Основні засоби», субрахунок «Вибуття основних засобів» - на суму відновної вартості вибуває об'єкта.
Таким чином, на субрахунку «Вибуття основних засобів» визначається залишкова вартість вибуває об'єкта основних засобів. Після закінчення операції вибуття, залишкова вартість об'єкта списується з рахунку 01 «Основні засоби» на рахунок 91 «Інші доходи і витрати».
У 48% випадків вибуття основних засобів, організація несе додаткові витрати, пов'язані з процесом вибуття об'єктів. Це і нарахована заробітна плата працівникам, які беруть участь у передпродажної підготовки або демонтаж об'єкта; ЕСН; вартість витрачених матеріалів, запасних частин та пристосувань; податки збори, що сплачуються з виручки при продажу основних засобів; вартість послуг сторонніх організацій; плата за оформлення документів та ін Всі ці витрати відносяться до операційних витрат і відразу відносяться на рахунок 91 «Інші доходи і витрати». У бухгалтерському обліку ці операції відображаються:
Д-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати»
К-т 10 «Матеріали», 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення», 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» та ін
За чисте в результаті списання або ліквідації об'єктів основних засобів, залишаються матеріальні цінності (запасні частини, брухт тощо), які оприбутковуються за поточною ринковою вартістю на дату прийняття до бухгалтерського обліку і показуються:
Д-т 10 «Матеріали»
К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи».
У вересні 2006 року списувалося частково зношені столи зі сталевими частинами, вартістю 300 000 руб. і нарахованою амортизацією 280 000 руб. Вартість металобрухту, оприбуткованого при списанні, склала 50 000 руб.
1) списана первісна вартість вибулого об'єкта - 300 000 руб.
Д-т 01 / «В.О.С.»
К-т 01 / «первісна вартість»
2) списана сума амортизації, нарахованої до моменту списання - 280 000 руб.
Д-т 02
К-т 01 / «В.О.С»
3) списана залишкова вартість ліквідованого основного засобу - 20 000 руб.
Д-т 91 / 2
К-т 01 / «В.О.С»
4) прийнято до обліку металобрухт - 50 000 руб
Д-т 10
К-т 91 / 1
Надходження, пов'язані з продажем та інших списанням основних засобів, на ЗАТ «Люкс» відображаються:
Д-т 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і ін
К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи».
Таким чином, вся інформація, необхідна для визначення фінансового результату від вибуття об'єктів основних засобів акумулюється на рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Якщо кредит рахунку більше його дебету, то організація отримала прибуток, а якщо навпаки - збиток. Цей фінансовий результат в кінці місяця списується на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

Висновок
На ЗАТ «Люкс» є в наявності основні засоби як власні, так і орендовані. Синтетичний облік наявності і руху основних засобів, що належать підприємству на правах власності, а так само орендованих здійснюється на наступних рахунках: «Основні засоби» (активний); «Амортизація основних засобів» (пасивний); «Інші доходи і витрати» (активно - пасивний ).
При Аналітичному обліку основних засобів основним регістром аналітичного обліку основних засобів на ЗАТ «Люкс» є інвентарні картки. На їх лицьовій стороні вказують найменування та інвентарний номер об'єкта, рік випуску (побудови), дату та номер акта про приймання, місцезнаходження, первісну вартість, норму амортизаційних відрахувань, шифр витрат (для віднесення сум амортизації), суму нарахованої амортизації, внутрішнє переміщення і причину вибуття. На зворотному боці інвентарних карток вказують відомості про дату і витратах з добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації об'єкту, виконаних ремонтних роботах, а також коротку індивідуальну характеристику об'єкта.
Крім того, в інвентарній картці вказуються номери амортизаційних груп основних засобів згідно з правилами НК РФ.
Інвентарні картки складаються в бухгалтерії на кожний інвентарний номер в одному екземплярі. Вони використовуються для групового обліку однотипних предметів, що мають однакову технічну характеристику, однакову вартість, однакове виробничо-господарське призначення і надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці.
На ЗАТ «Люкс» інвентарні картки заповнюють на основі первинних документів (актів приймання-передачі, технічних паспортів та ін.) В даний час на підприємстві застосовується уніфікована форма інвентарної картки № ОЗ-6а
Так як на підприємстві облік основних засобів ведеться автоматизовано, інвентарні картки спочатку формуються за реквізитами уніфікованих форм, потім їх вносять у спеціальні електронні опису і зберігають в комп'ютерах.
На підставі інвентарних карток на що надійшли і вибули об'єкти в кінці кожного місяця формують відомість руху основних засобів.
При облік надходження основних засобів на ТОВ Люкс, Основні засоби надходять в організацію і приймаються до бухгалтерського обліку тільки у випадках їх придбання за договором купівлі-продажу.
Всі витрати по купівлі основних засобів, які потребують монтажу, збираються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», на субрахунку «Придбання об'єктів основних засобів».
Первісна вартість таких основних засобів складається з поточної ринкової вартості на дату прийняття до обліку, витрат на доставку, якщо вони оплачуються приймаючою стороною, та інших витрат, пов'язаних з підготовкою об'єкта до використання.
В подальшому після введення основного засобу в експлуатацію частину доходів майбутніх періодів (у сумі нарахованої амортизації за звітний період) визнається доходами звітного періоду (Д-т 98 «Доходи майбутніх періодів», К-т 91 «Інші доходи і витрати»). Застосування рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів» дозволяє безоплатно отриманий дохід розтягнути на весь термін експлуатації об'єкта.
На ЗАТ «Люкс» застосовується лінійний спосіб нарахування амортизації. По якому річну суму амортизаційних відрахувань визначають виходячи з первісної вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку корисного використання.
Протягом звітного року на підприємстві, амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів нараховуються в розмірі 1 / 12 річної суми.
Амортизаційні відрахування по об'єкту основних засобів починаються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і припиняються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або його списання.
На ЗАТ «Люкс» суму амортизації за звітний період визначають наступним чином: до суми амортизації, нарахованої минулого місяця, додають суму амортизації зі вартості які поступили основних засобів за минулий місяць і віднімають суму амортизації зі вартості основних засобів, які вибули в минулому місяці.
Для обліку амортизації основних засобів використовується пасивний рахунок 02 «Амортизація основних засобів», призначений для узагальнення інформації про амортизацію, накопиченої за час експлуатації об'єктів основних засобів.
Нараховану суму амортизації за власним основним засобам виробничого призначення, відображають за дебетом рахунків витрат виробництва та обігу (23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» та ін) і кредиту рахунку 02 «Амортизація основних засобів».
За основними засобами, зданих в поточну оренду, сума амортизації відображається за дебетом рахунка 91 «Інші доходи і витрати» і кредиту рахунку 02 (так як орендна плата формує операційні доходи), а за основними засобами невиробничого призначення - за дебетом рахунка 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства »і кредитом рахунку 02.
На ЗАТ «Люкс» суми амортизаційних відрахувань, що використовуються для цілей оподаткування, розраховуються відповідно до вимог глави 25 НК РФ. В обліковій політиці передбачені конкретні методи нарахування амортизації як для бухгалтерського, так і для податкового обліку.
Для цілей розрахунку бази оподаткування по прибутку амортизаційні відрахування визначаються за всіма видами основних засобів, виключаючи друковані видання, безоплатно отримані активи та майно, реконструкції або модернізації (строком понад 12 місяців).
У податковому обліку на ЗАТ «Люкс», первісна вартість основних засобів формується на основі первинних бухгалтерських документів. Вона включає в себе суми витрат, пов'язаних з їх придбанням та створенням, виключаючи суми податків, що пред'являються до оплати покупцям. Тому об'єкти основних засобів пов'язаних з реалізацією продукції, не обкладається ПДВ, у бухгалтерському та податковому обліку мають різну початкову вартість.
Величина амортизаційних відрахувань конкретного об'єкта основних засобів визначається на основі двох його характеристик - первісної вартості та строку корисного використання.
Як вже було сказано, амортизація на підприємстві нараховується лінійним методом. Але в податковому обліку визначається не річна, а місячна сума амортизаційних відрахувань. У кінцевому підсумку при виборі лінійного методу нарахування амортизації як у бухгалтерському, так і в податковому обліку при рівних умовах (первісної вартості та строку корисного використання) сума амортизації, яка відноситься на витрати в бухгалтерському обліку, буде дорівнює сумі амортизації, що визнається витратами у податковому обліку.
Для визначення строків корисного використання основних засобів працівники компанії відповідно до вимог облікової політики користуються стандартною «Класифікацією основних засобів», що включаються в амортизаційні групи, затвердженої постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 р . № 1, згідно з якою за термінами корисного використання основні засоби діляться на 10 груп.
Порівняльний аналіз бухгалтерського та податкового підходів для обчислення сум амортизації основних засобів показав, що вони істотно відрізняються один від одного, що дозволяє говорити про необхідність ведення окремого обліку. Як підтвердження можна сказати, що бухгалтерські і податкові суми амортизаційних відрахувань основних засобів зазвичай близькі, однак не ідентичні. Тому на ЗАТ «Люкс» ведеться їх окремий облік.
Вартість об'єкта основних засобів, який не використовується для виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) або для управлінських потреб організації або вибуває, або підлягає списанню з бухгалтерського обліку.
На підприємстві об'єкти основних засобів вибувають з наступних причин:
> Продаж (реалізація) об'єкта;
> Списання в разі морального і фізичного зносу;
> Ліквідація при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях;
Для вирішення питань про доцільність або ефективності використання або відновлення об'єктів основних засобів, а також оформлення необхідної документації на їх списання, рішенням керівника ЗАТ «Люкс» створена постійно діюча комісія. До складу комісії входять особи, відповідальні за збереження об'єктів основних засобів - комірник, завідувач з господарської частини, головний інженер, і головний бухгалтер організації.
Прийняте комісією рішення про списання об'єкта основних засобів оформляється актами на списання основних засобів. При списанні одного об'єкта основних засобів, на підприємстві оформляється акт за формою № ОЗ-4, а актом за формою № ОЗ-4б - відбувається одночасне списання кількох об'єктів. Акти на списання оформляються у двох примірниках і підписуються членами комісії, потім затверджуються керівником підприємства.
Оформлені акти на списання основних засобів передаються в бухгалтерію ЗАТ «Люкс», яка відзначає зняття з обліку об'єктів в інвентарних картках. Для обліку вибуття об'єктів основних засобів до рахунку 01 «Основні засоби» відкривається самостійний субрахунок «Вибуття основних засобів». Таким чином, на субрахунку «Вибуття основних засобів» визначається залишкова вартість вибуває об'єкта основних засобів. Після закінчення операції вибуття, залишкова вартість об'єкта списується з рахунку 01 «Основні засоби» на рахунок 91 «Інші доходи і витрати».
У 48% випадків вибуття основних засобів, організація несе додаткові витрати, пов'язані з процесом вибуття об'єктів. Це і нарахована заробітна плата працівникам, які беруть участь у передпродажної підготовки або демонтаж об'єкта; ЕСН; вартість витрачених матеріалів, запасних частин та пристосувань; податки збори, що сплачуються з виручки при продажу основних засобів; вартість послуг сторонніх організацій; плата за оформлення документів та ін Всі ці витрати відносяться до операційних витрат і відразу відносяться на рахунок 91 «Інші доходи і витрати». За чисте в результаті списання або ліквідації об'єктів основних засобів, залишаються матеріальні цінності (запасні частини, брухт тощо), які оприбутковуються за поточною ринковою вартістю на дату прийняття до бухгалтерського обліку.
Надходження, пов'язані з продажем та інших списанням основних засобів, на ЗАТ «Люкс» відображаються:
Д-т 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і ін
К-т 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи».
Таким чином, вся інформація, необхідна для визначення фінансового результату від вибуття об'єктів основних засобів акумулюється на рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Якщо кредит рахунку більше його дебету, то організація отримала прибуток, а якщо навпаки - збиток. Цей фінансовий результат в кінці місяця списується на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

Список використаної літератури
1. Положення з бухгалтерського обліку 6 / 01 «Облік основних засобів»
2. Податковий кодекс РФ (із змінами та доповненнями на 01.01.2005р)
3. «Бухгалтерський облік», підручник під редакцією Я.В. Соколова, Москва, 2004 р .
4. Ю. А. Бабаєв, І. П. Комісарова, В. А. Бородін «Бухгалтерський облік» - 2-е вид., Москва, Юніті - Дана, 2005р.
5. А.Є. Суглобов, Б. Т. Жарилгасова «Бухгалтерський облік і аудит», КНОРУС, 2005р
6. Журнал «Аудитор» № 6, 2005 р .


[1] «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01)
[2] Податковий кодекс РФ 2007
[3] ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів» 2007 рік
[4] Згідно п. 29 ПБУ 6 / січня 2007
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
89.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Наявність і рух основних засобів в бухгалтерському обліку
Бухгалтерський облік основних засобів їх склад і класифікація Оцінка основних засобів ПБО 601
Бухгалтерський облік основних засобів 2 Поняття основних
Облік основних засобів 2 Характеристика основних
Облік основних засобів 2 Роль основних
Облік основних засобів 2 Поняття основних
Уч т основних засобів 3
Уч т основних засобів 2
Аудит основних засобів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru