Роль перспективного педагогічного досвіду в підвищенні педагогічної майстерності вчителів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти автономної республіки Крим

Кримський державний інженерно-педагогічний університет

Факультет заочної форми навчання

Контрольна робота з школоведения (дисципліна)

Тема: Роль перспективного педагогічного досвіду в підвищенні педагогічної майстерності вчителів

Студентки Микульський С.І.

Спеціальності початкове навчання

Курс 2 № залікової книжки ЗНК-6-03-05

Керівник Чебоненко

Ірина Олексіївна

м. Сімферополь, 2004 - 2005 уч. рік

Зміст

 1. Школи перспективного педагогічного досвіду

 2. Форми роботи шкіл перспективного педагогічного досвіду

 3. Проблемні групи вчителів

 4. Роль завуча в роботі шкіл перспективного педагогічного досвіду

У підвищенні ефективності навчально-виховного процесу велику роль відіграє перспективний педагогічний досвід. Він є одним з найважливіших резервів вдосконалення уроку, підвищення результативності педагогічної праці і якості знань учнів. Це найменша відома форма методичної допомоги вчителю у підвищенні ефективності уроку і всього навчально-виховного процесу в цілому.

Школи перспективного педагогічного досвіду - яскравий приклад скоєно нових відносин людей у процесі їх трудової діяльності. Вони виникли з ініціативи кращих, досвідчених педагогів, переслідують одну мету - передати знання, досвід, майстерність молодому вчителю, допомогти йому стати майстром педагогічної праці.

Школа перспективного педагогічного досвіду - це по суті складова частина методичного об'єднання вчителів, її більш мобільна і оперативна група. З числа кращих, більш досвідчених вчителів виділяються керівники шкіл передового педагогічного досвіду, яких потім затверджує педагогічна рада або методична рада школи.

Керівник школи перспективного педагогічного досвіду знайомить з роботою своєї школи членів методичного об'єднання, методичний або педагогічна рада школи. План роботи школи перспективного педагогічного досвіду входить в план роботи методичного об'єднання. Всі слухачі школи перспективного педагогічного досвіду є членами методичного об'єднання і працюють в його складі відповідно до вимог Статуту школи.

Робота школи перспективного педагогічного досвіду з методів роботи, і по організації, і за переліком вирішуваних питань відрізняється від методичного об'єднання вчителів:

 1. Школи перспективного педагогічного досвіду тісно пов'язані з безпосередніми повсякденними потребами молодих вчителів в оволодінні змістом навчання, організаційними формами, методами навчання і виховання.

 2. Це більш оперативна форма поширення перспективного педагогічного досвіду, перспективних методів праці та впровадження. Причому цей досвід передається і впроваджується не теоретично, а безпосередньо на робочому місці.

 3. Школи перспективного педагогічного досвіду дозволяють більш конкретно, диференційовано та своєчасно попередити недоліки в роботі вчителів, надаючи повсякденне, систематичну допомогу.

 4. Школи перспективного педагогічного досвіду забезпечують безперервність процесу навчання і одночасно становлення молодого вчителя. Цю роботу теж треба планувати. План забезпечує цілеспрямованість у роботі, дисциплінованість. Будь-яке справа допомагає здійснити його більш організовано і чітко.

Школи перспективного педагогічного досвіду знаходяться в постійному розвитку, вони весь час удосконалюються.

Навчити молодого вчителя, озброїти його перспективним досвідом - це означає допомогти йому опанувати систему роботи, що забезпечує високі результати в навчанні і вихованні учнів.

Освітлення перспективного педагогічного досвіду має розкрити такі питання як:

 • високий рівень теоретичної та методичної підготовки вчителя;

 • глибоке, всебічне знання вчителем предмету й уміння використовувати його для вирішення педагогічних завдань;

 • організація праці вчителя, його творча лабораторія;

 • стиль роботи, індивідуальність його педагогічного та методичного почерку;

 • психолого-педагогічна техніка;

 • розуміння вчителем високих завдань щодо формування в учнів моральності;

 • результативність навчально-виховної роботи.

У ході роботи школи перспективного педагогічного досвіду необхідно навчити молодого вчителя максимально ефективно використовувати всі педагогічні засоби, оволодіти ними, творчо перенести їх у свою практику.

Щоб підвищити ефективність школи перспективного педагогічного досвіду, необхідно врахувати, що формування системи роботи молодого вчителя, його досвіду не може здійснюватися тільки засобами показу, наслідування, воно передбачає різноманітні форми роботи в системі школи передового досвіду.

Специфіка вчительської професії, динамічність умов, де постійно треба шукати і знаходити найбільш ефективні форми роботи, багатосторонність педагогічних завдань, що вирішуються вчителем, вимагають використання різноманітних форм і методів у роботі шкіл перспективного педагогічного досвіду.

Форми роботи школи перспективного педагогічного досвіду можуть бути різноманітними: форми теоретичних занять з учителями в школах перспективного педагогічного досвіду та практичні заняття.

До практичних занять належить:

 • спостереження уроків у керівництва школи та аналіз їх з метою вивчення системи його роботи;

 • спостереження уроків молодих вчителів керівником школи;

 • взаємне відвідування уроків;

 • організація випереджальних занять керівником школи і творче перенесення досвіду їх проведення на уроки молодого вчителя.

Існують і такі форми роботи, як практичні заняття поза уроків:

 • семінари-практикуми, наприклад практичні заняття щодо застосування технічних засобів навчання;

 • консультації керівників школи;

 • індивідуальний і груповий інструктаж вчителів керівником школи перспективного педагогічного досвіду;

 • самостійна робота вчителя відповідно до плану самоосвітньої роботи і за рекомендацією керівника школи;

 • знайомство з творчою лабораторією керівника школи.

У кінці року проводяться підсумкові заняття школи перспективного педагогічного досвіду, на яких визначається результативність роботи школи, відзначаються успіхи вчителів. На цих заняттях керівництво школи дає характеристику молодому вчителю, відзначає якими педагогічними засобами, і в якій мірі він опанував, дає рекомендації для подальшої роботи з оволодіння теорією і методами навчання, з удосконалення організації праці, поліпшення використання устаткування і технічних засобів навчання, по раціональному використанню робочого часу.

До форм теоретичних занять у школі перспективного педагогічного досвіду можна віднести:

 • спільне вивчення програм підручників, методичних посібників, психолого-педагогічних вимог до уроків і факультативних занять, і дидактичних переваг навчання, їх реалізація, аналіз уроків;

 • вивчення найбільш актуальних питань педагогіки і методики навчання;

 • дидактичні вимоги до організації проблемного навчання, проблемного викладу знань, застосування в навчанні частково-пошукового і дослідницьких методів;

 • способи активізації пізнавальної діяльності учнів;

 • рішення проблеми, як вчити школярів вчитися, як організувати диференційований підхід у навчанні на уроці;

 • форми, методика і організація самостійний роботи учнів у ході навчальних занять.

До форм практичних занять, які проводяться поза уроків відносяться: колективне планування уроків та виховних заходів; спільний відбір дидактичного матеріалу до уроків (наочний і технічні засоби навчання.); Методи розробки уроків на тему під наглядом керівництва школи перспективного педагогічного досвіду; спільна розробка тематики творчих і самостійних робіт учнів, що проводяться на уроках; колективна розробка планів найбільш важких в структурно-організаційному та методичному відношенні типів уроків: уроку-семінару, уроку-диспуту, проблемного уроку, уроку самостійного вивчення нового матеріалу, повторительно-узагальнюючого уроку, уроку аналізу контрольної роботи, уроку позакласного читання з предмета, спільне планування різноманітних видів самостійних робіт учнів різної складності, які використовуються на заняттях і в домашній роботі, заслуховування доповідей, повідомлень слухачів школи з різних питань теорії та методики навчання і виховання.

Утримання школи перспективного досвіду визначається диференційовано кожною школою окремо з урахуванням специфіки, науково-методичної підготовленості вчителів, стажу їх роботи.

Зміст програми школи диктується черговими завданнями, що стоять перед школою, необхідністю направити увагу на відсталий ділянку в роботі школи, запитами і потребами вчителів, необхідністю показати досвід кращих за новим, важкого, малоразработанному в теорії і на практиці матеріалу, щоб підвищити якість знань, умінь і навичок учнів.

Загальні напрямки у змісті роботи шкіл передового досвіду можна визначити так:

 • вивчення сучасних досягнень науки, техніки, мистецтва, культури;

 • педагогіки і психології навчання;

 • вивчення питань наукової організації праці та впровадження наукової організації праці в практику роботи вчителів;

 • оперативне вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • практичне оволодіння вчителями новими, виправдали себе на практиці прийомами і методами навчання і виховання;

 • озброєння вчителя методами педагогічних досліджень, аналізу, та оцінки чужого і свого досвіду.

У педагогічній практиці можна спостерігати ще одну форму методичної допомоги вчителю - проблемні групи вчителів, які вносять вагомий внесок у вдосконалення навчально-виховного процесу, допомагають вчителю домогтися методичного досконалості, освоїти нові методи навчання. Як і школи перспективного педагогічного досвіду, вони також працюють в системі предметних методичних об'єднань.

Проблемна група - це група вчителів школи, що працює над якоюсь важливою проблемою дидактичного або методичного спрямування. У проблемну групу можуть входити і вчителі різних спеціальностей, з різних методичних об'єднань.

У проблемних групах працюю вчителі, які в порядку самоосвіти, у відповідності з власним інтересом включаються в ці групи і беруть участь у спільному вивченні та розробці наміченої проблеми. Заняття проблемної групи можуть бути короткостроковими і тривалими. Керує цією групою один із досвідчених учителів школи, у якого ця проблема вирішується успішно. Група існує до тих пір, поки ця проблема не буде вирішена теоретично і практично.

Робота завуча з керівниками шкіл перспективного педагогічного досвіду має найрізноманітніші форми. Оскільки керівники шкіл перспективного досвіду і проблемних груп більше спілкуються з учителями, частіше бувають у них на уроках, краще знають потреби окремих вчителів і швидше бачать їх просування вперед в освоєнні більш високого рівня професійної підготовленості, вони періодично інформують завуча про роботу того чи іншого вчителя. Завуч і керівництво школи зіставляють свої спостереження, висновки, намічають, якщо треба, план спільних дій у вирішенні того чи іншого питання. Крім того, інформацію про науковому рівні змісту уроків керівники шкіл перспективного досвіду і проблемних груп можуть дати завучу більш вичерпну і компетентну, оскільки вони досконало володіють свої предметом. Таким чином, інформація про хід та результати роботи шкіл перспективного досвіду і проблемних груп дозволяє завучу оперативно керувати їх роботою. Іншою формою керівництва є робочі наради з керівниками шкіл перспективного досвіду і проблемних груп, на яких проводиться обмін думками, знайомство з планами роботи керівників шкіл, уточнюються графіки відвідування уроків молодих вчителів. Намічаються загальні конкретні заходи допомоги молодому вчителю.

Більш плідною формою керівництва є особиста участь завуча в роботі школи перспективного педагогічного досвіду безпосередньо на уроках, на засіданні, коли обговорюються теоретичні питання і аналізуються уроки або окремі моменти в роботі вчителя; особиста присутність завуча на підсумкових заняттях, на виставках-звітах, які практикують деякі керівники після закінчення роботи.

Саме ж результативне керівництво - це постійне, цілеспрямоване спілкування завуча з керівниками шкіл і вчителями, увага до них, турбота про їх теоретичному та методичному зростанні, повсякденна практична допомога і всіляке заохочення їх зусиль до оволодіння педагогічною майстерністю.

Серед системи заходів, спрямованих на вдосконалення уроку та підвищення його навчальної і виховує ролі, на вдосконалення навчально-виховної роботи, важливе значення відіграють групові методичні консультації вчителів, організовувані завучем. Групові консультації можуть присвячуватися окремим актуальним проблемам педагогіки і психології навчання, вони можуть носити тематичний характер. Так, відвідуючи уроки вчителів або розмовляючи з вчителями, завуч встановлює, що деякі вчителі не вміють організувати диференційований підхід у навчанні на уроці, поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми роботи на уроці. В інших вчителів спостерігається шаблон в структурі, в композиції уроку, методичне одноманітність у навчанні, треті не можуть залучити всіх учнів в активну пізнавальну роботу на уроці. Завуч збирає тих, у кого виявлені одні й ті ж недоліки. Він заздалегідь готується до консультації. Це може бути невелике теоретичне повідомлення завуча, підкріплене ілюстративним матеріалом, або інформація одного з кращих вчителів школи, у якого ця форма роботи або метод навчання виходять результативніше, ніж в інших. Консультація може носити форму активного читання та колективного обговорення ряду статей з однієї будь-якої проблеми. Завуч відбирає літературу і рекомендує її для вивчення. Проте досвід показав, що найбільш ефективні консультації-практикуми, коли завуч веде групу вчителів до себе на урок і на власних уроках показує, як треба вчити, як добиватися високих результатів.

Природно, що на одному уроці все показати неможливо. І тоді завуч з уроку в урок демонструє вчителям можливі варіанти вирішення тієї чи іншої дидактичної проблеми, яку вони не можуть з належною результативністю вирішити самостійно. Серія уроків завуча, директора або досвідченого вчителя-методиста школи на практиці вчить, а іноді і переконує, як можна вчити ефективніше, як можна озброїти учнів глибокими знаннями, вміннями і навичками, як з найменшими витратами можна досягти кращих результатів викладання та навчання.

На прохання завуча або за його рекомендацією консультації можуть проводити досвідчені вчителі школи. Завдання завуча - вчасно помітити прогалини в методичній чи теоретичної підготовки вчителя і організувати допомогу. Консультації слід практикувати і перед вивченням особливо важких або нових тем навчальних програм, щоб попередити можливі недоліки і домогтися підвищення ефективності уроку.

Групові та індивідуальні консультації вчителів відіграють позитивну роль у становленні та вдосконаленні педагогічної майстерності вчителя. Вчасно помітити цінне, нове в одного і зробити його надбанням всіх; помилки, допущені одні вчителем, попередити, не допустити в інших - у цьому особлива роль завуча. Саме в повсякденному, копіткої роботи, яка на перший погляд і не помітна, але яка незримо допомагає пересічному вчителю дотягнутися до рівня педагога-майстра, криється секрет успіху. Почерк завуча, його вміння вчити непомітно, ненастирливо, вчити завжди, частіше за все і бачиться в умінні підтягнути всіх до рівня кращих.

Список використаної літератури

 1. Питання школоведения. Під редакцією П. В. Зіміна та ін Москва, «Просвещение», 1974 рік.

 2. Горська Г.І. Організація навчально-виховного процесу в школі. Москва, «Просвещение», 1977 рік.

 3. Засади внутрішкільного управління. Під редакцією П.В. Худомінского. Москва. Педагогіка, 1987 рік.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Контрольна робота
39.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття педагогічної майстерності педагогічного спілкування
Використання педагогічного моніторингу та педагогічної діагностики як засобів становлення майстерності
Роль ЗМІ та наочної інформації у підвищенні педагогічної культури батьків
Основи педагогічної майстерності
Елементи педагогічної майстерності
Педагогічні здібності і вміння в структурі педагогічної майстерності
Психологічний аналіз особливостей особистості вчителів з різними стилями педагогічного спілкування
Дослідження взаємозв`язку рефлексії та педагогічної майстерності викладачів
Поняття передового педагогічного досвіду
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru