Розр т собівартості виконання робіт системи охоронної сигналізації музею Г Р Державіна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
Російської Федерації
Державна освітня установа середньої професійної освіти
Петровський Коледж
Відділення професійно-педагогічного та технічного освіти
Курсовий проект
з дисципліни: «Економіка галузі»
Тема проекту: "Розрахунок собівартості виконання робіт системи охоронної сигналізації музею Г.Р. Державіна »

Проект виконав
студент Матвєєв А.Л.
група 405
Керівник Яковлєв В.І.
Курсовий проект захищений ... ... ....

Оцінка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Санкт Петербург
2007

Змін.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лістт
3
ЕО КР 270 116 677
Проектір.
Матвєєв АЛ
Консульт.
Креслив.
Літ.
Листів
23
Маса
Масштаб
Зміст
1. Введення ................................................. .................................................. ........ 4
2. Розрахунок планової калькуляції виконання робіт з монтажу шлейфу охоронної сигналізації ... ... ... ... ... ... ... ................................. ............................ 13
2.1 Розрахунок витрат на основні і допоміжні матеріали і комплектуючі ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
2.2 Розрахунок фонду заробітної плати основних робочих .................................. 17
2.3 Розрахунок фонду додаткової заробітної плати робітників ....................... 18
2.4 Розрахунок відрахувань єдиного соціального податку ........................................ 18
2.5 Розрахунок цехових витрат ТОВ «Севзапспецавтоматіка »........................ 18
2.6 Розрахунок витрат на експлуатацію, утримання і ремонт обладнання у ТОВ «Севзапспецавтоматіка »................................... .......................................... 18
2.7 Розрахунок основних витрат ТОВ «Севзапспецавтоматіка» ... .................. 18
2.8 Собівартість випуску продукції (робіт) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.9 Розрахунок позавиробничих витрат .............................................. ......... 19
2.10 Розрахунок загальної собівартості виготовлення продукції або виконання робіт у ТОВ «Севзапспецавтоматіка». ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................. 19
2.11 Розрахунок планового прибутку .............................................. ............................... 19
2.12 Розрахунок оптової ціни на продукцію або обсяг виконаних робіт ...... 19
2.13 Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ )....................................... 19
2.14 Розрахунок ціни з урахуванням ПДВ на обсяг робіт ......................................... ....... 19
2.15 Оформлення планової калькуляції витрат на обсяг виконаних робіт ......................................... .................................................. ............................. 20
3. Висновок ................................................. .................................................. .. 21
4. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
5. Додаток ................................................. .................................................. 22
5.1 Розміщення обладнання. Приміщення адміністрації ... ... ... ... ... ... .. 22
5.2 Математичне позначення статей планової калькуляції ................... 23

Введення
1. Основні поняття та визначення, необхідні для виконання курсової роботи
1.1. Собівартість промислової продукції (робіт, послуг)
1.1.1. Поняття, структура, склад і класифікація витрат
Собівартість промислової продукції - це поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі. У Росії діє постанова уряду про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг, включаються до їх собівартість) та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку.
Найбільшу питому вагу у всіх витратах підприємства займають витрати на виробництво продукції. Вони називаються витратами виробництва. До них відносяться виражені у вартісній формі:
- Споживані в процесі виробництва засоби і предмети праці (амортизація основних
фондів; сировину, матеріали, паливо, енергія тощо);
- Використовувані у виробництві покупні вироби і напівфабрикати, а також виробничі послуги інших підприємств;
-Частина вартості живої праці (заробітна плата).
Багато хто з цих витрат можна планувати і враховувати в натуральному вираженні, тобто в кг., метрах, тоннах, штуках і т.п. Проте, для повного підрахунку всіх витрат, їх приводять до єдиного виміру і представляють в грошовому вираженні (рублях).
Підприємства мають також витрати по реалізації (збуту) продукції, тобто здійснюють невиробничі (комерційні) витрати (транспортування, пакування, зберігання, реклама і т.п.).
Разом виробнича собівартість і комерційні витрати складають повну (ком мерческіе) собівартість продукції.
Змін.
Лист
№ документа.
Підпис
Дата
Лист
4
ЕО КР 270 116 677
Не всі витрати підприємства включають до собівартості продукції, що випускається. Сюди, наприклад, не відносяться витрати непромислових підрозділів підприємства (поліклініка, їдальня, клуб тощо).
Всі витрати підприємства можна розбити на прямі і непрямі:
Прямі витрати - це витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції (наприклад витрати на матеріали, напівфабрикати, заробітну плату виробничого персоналу, витрати по утриманню та експлуатації обладнання тощо).
Ці витрати можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний вид виробів і розподілені між ними на підставі техніко-економічних розрахунків (наприклад, за нормативами).
Непрямі витрати - це витрати, які не можуть бути прямо розподілені по об'єктах віднесення витрат (наприклад, адміністративні та управлінські витрати, витрати на освітлення, опалення, страхування майна тощо)
При обліку й аналізі витрат на виробництво важливе значення має зв'язок витрат з обсягом виробництва. За цією ознакою виділяють постійні та змінні витрати підприємства.
Постійні витрати (витрати) залишаються незмінними і здійснюються незалежно від обсягу виробництва. Постійні витрати інакше називаються накладні витрати (орендна плата, оплата адміністративно-управлінського персоналу тощо).
Змін.
Лист
№ документа.
Підпис
Дата
Лист
5
ЕО КР 270 116 677
Змінні витрати (витрати) знаходяться в прямо пропорційній залежності від обсягу виробництва (витрати на сировину, матеріали, оплата виробничого персоналу тощо), і праці, якість управління, маркетингу і т.п. Вона виступає як вихідна база формування цін. а також безпосередньо впливає на величину прибутку і рівень рентабельності. [1, стор 565]; [4, стор 193].
1.1.2. Кошториси витрат і планові калькуляції
Собівартість продукції відображає поточні витрати на виробництво всього обсягу продукції (робіт, послуг) і кожної одиниці продукції.
У першому випадку складається кошторис витрат на виробництво обсягу продукції, де всі витрати згруповані за елементами. Ця класифікація розподіляє витрати за наступними складовими:
- Сировина і основні матеріали, за вирахуванням відходів;
- Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, з урахуванням послуг кооперованих підприємств;
- Допоміжні матеріали - вони не утворюють основи готового продукту, а використовуються для підтримки безперервності технологічних процесів;
- Паливо - враховуються всі види палива, як для виробничих цілей, так і для загальногосподарських потреб;
-Енергія - враховуються всі види енергії: електричній, парової, стисненого повітря, гідравлічної і т.д., споживаної, як для виробничих, так і для невиробничих цілей;
- Заробітна плата - основна і додаткова зарплата промислово-виробничого персоналу, разом із преміями з фонду заробітної плати;
-Відрахування єдиного соціального податку - див. Федеральний Закон № 118-ФЗ від 05.08.00 "Про введення в дію частини другої податкового кодексу РФ та внесення змін до деяких законодавчих актів РФ про податки", а так само п. 2,6. допомоги;
- Амортизація основного капіталу (основних фондів) - величина амортизаційних відрахувань, яку розраховують на основі первісної вартості основного капіталу, як виробничого, так і невиробничого призначення;
- Зарплата на забезпечення працездатності основного капіталу - (основних фондів) вони пов'язані з різними видами ремонтів та обслуговуванням виробничих фондів;
- Інші витрати - це витрати, які не були включені у перераховані вище елементи витрат, наприклад витрату на орендну плату, відрядження і т.п.
Сума витрат по всім перерахованим вище елементів буде відображати витрати на виробництво запланованого обсягу продукції (послуг):
3 ПР = 3 З + 3 Л1 + З пф + З вм + З т + З Ен + З п + З осн + А + З рем + З ін, де:
3 - витрати на виробництво;
З с - вартість сировини:
Змін.
Лист
№ документа.
Підпис
Дата
Лист
6
ЕО КР 270 116 677
Зм - вартість основного матеріалу за вирахуванням зворотних відходів;
3пф ~ вартість напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
З.вм - вартість допоміжних матеріалів; 3 ~ вартість палива; 3 - вартість енергії;
З п - заробітна плата;
Зосн - витрати на відрахування єдиного соціального податку; А - амортизація основного капіталу основних фондів;
Зрем ~ витрати на ремонт та забезпечення працездатності основного капіталу (основних фондів);
З ін - інші грошові витрати.
У другому випадку застосовується планова калькуляція, яка дозволяє визначити собівартість виготовлення одиниці продукції або окремих видів продукції (робіт, послуг).
Як типовий угруповання застосовується наступна номенклатура статей калькуляції:
1. Сировина і матеріали, за вирахуванням відходів.
2. Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби і послуги інших підприємств.
3. Паливо і енергія на технологічні цілі.
4. Основна заробітна плата виробничих робітників.
5. Додаткова заробітна плата виробничих робітників.
6. Відрахування єдиного соціального податку.
7. Витрати на підготовку і освоєння виробництва.
8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
9. Знос інструментів, пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати.
10.Цеховие витрати.
11. Загальнозаводські витрати.
12.Потері від браку (невиробничі витрати).
13.Прочіе виробничі витрати.
14.Внепроізводственние витрати.
Слід враховувати, що:
• Перші шість статей калькуляції - це прямі витрати, тобто витрати строго цільового призначення та їх включають до собівартості одиниці продукції методом прямого рахунку;
• Статті 1 / 1 0 - це цехова собівартість одиниці продукції;
• Статті 1 / 11 - це виробнича собівартість одиниці продукції;
• Статті 1 / 14 - це повна собівартість одиниці продукції.
У планову калькуляцію для споживачів продукції також включають додаткові статті:
15.Прібиль (за прийнятим нормативу рентабельності - 25%, для мінімальної ціни - 9%);
16.
Змін.
Лист
№ документа.
Підпис
Дата
Лист
7
ЕО КР 270 116 677
Оптова ціна;
17.Налог на. додану вартість (20%);
18.Отпускная ціна.
[4, стор 200], [3, стор 190].
У таблиці 1 наводяться перелік статей калькуляції з розбивкою по складу витрат, за способом віднесення на собівартість продукції і залежно від обсягу продукції.
Таблиця I. Характеристика статей калькуляції, виробництва одиниці продукції
За складом
За способом віднесення на
За обсягом

Статті
витрат
собівартість продукції
виробництва продукції
п. п.
Прості
Комплексні
Прямі
Непрямі
Пропорційні *
Не про-порції нальні * 1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Сировина і матеріали, за вирахуванням відходів
+
+
+
2
Покупні напівфабрикати і
+
+
+
комплектуючі вироби
3
Паливо і енергія на
+
+
+
технологічні цілі
1
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Основна заробітна плата виробничих робітників
+
+
+
5
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
+
+
+
6
Відрахування єдиного соціального податку
+
+
+
7
Витрати на освоєння та підготовку виробництва
+
+
+
8
Витрати на експлуатацію та утримання обладнання
+
+
+
9
Знос інструменту і пристосувань
+
+
+
10
Цехові витрати
+
+
+
11
Загально заводські витрати
+
+
+
12
Втрати від браку (невиробничі витрати)
+
+
+
13
Інші виробничі витрати
+
+
+
14
Позавиробничі витрати
+
+
Закінчення таблиці 1
Змін.
Лист
№ документа.
Підпис
Дата
Лист
8
ЕО КР 270 116 677
* Пропорційні (змінні) статті;
* 'Непропорційні (постійні) статті.

1.2. Ціноутворення
1.2.1. Поняття та види цін
Ціна - відображає грошовий вираз вартості. Це економічна категорія, що дозволяє побічно вимірити величину витраченого на виробництві товару суспільно необхідної праці (або робочого часу).
Виручка від прибутку
Ціна товару
В умовах ринкових відносин ціна виступає як ланка між виробником і споживачем, як механізм забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією. Ціна товару нерівнозначна вартості товару, виходячи із закону попиту і пропозиції, підвищення цін над реальною вартістю товару є наслідком виникнення дефіциту даного товару на ринку. В умовах надлишку даного товару на ринку виробник знижує ціни, які часом не тільки не забезпечують запланований рівень прибутку, але можуть стати навіть менше собівартості товару.
У найпростішому варіанті можна виділити три основні види цін на промислову продукцію:
1. Оптова ціна підприємства - це ціна, яка передбачає відшкодування поточних витрат та отримання прибутку. На підставі цієї ціни визначають виручку від реалізації продукції. Різниця між оптовою ціною і собівартістю вироби відображає прибуток, що визначається на одиницю продукції і на річний обсяг виробництва.
2.Оптовая ціна промисловості - вона формується на основі оптової ціни підприємства і додаткового включення в ціну витрат, прибутку збутових організацій та податку
на додану вартість (ПДВ).
3.Рознічная ціна - є кінцевою ціною, по якій продукція реалізується через
роздрібну торговельну мережу. Вона являє собою оптову ціну промисловості плюс величину витрат торговельних організацій і розмір планового прибутку.
Змін.
Лист
№ документа
Підпис
Дата
Лист
9
ЕО КР 270 116 677
1.2.2. Ціна і якість продукції
Споживні вартості та якість продукції тісно взаємопов'язані, але їх економічна суть проявляється в умовах використання товару з різним рівнем якості. Підвищення рівня якості безпосередньо пов'язано з впровадженням досягнень НТП і здійснюється у відповідності з інтересами виробника, тому що якісна продукція забезпечує її високу конкурентоспроможність, але за умови, що підвищення ціни на цю продукцію буде забезпечувати реальну і достатню вигоду для покупця.
На першому етапі відбувається вибір вироби, яке в подальшому буде базою з розробки нової, більш якісної продукції за техніко-економічними характеристиками.
Другий етап - це розрахунок верхньої межі на новий виріб. Це умовно максимальна ціна, при якій виробництво і споживання однаково вигідно, як виробникові, так і споживача.
Третій етап - розрахунок нижньої межі цін. Це такий ціновий рівень, при якому товаровиробникові відшкодовуються поточні витрати виробництва і прибуток, розрахована виходячи з нормативу рентабельності.
Четвертий етап включає розрахунки витрат на підготовку і освоєння нової продукції з урахуванням складових параметрів якості.
Останній етап характеризується визначенням економічної ефективності нової продукції, причому тут розраховують економічний ефект і для виробника і для споживача.
Слід зазначити, що держава відстежує процеси ціноутворення на торговому ринку.
Державне регулювання цін - це останній етап формування цін на торговельну продукцію, який передбачає використання економічних, законодавчих та нормативних актів (податки, дотації, відсоток за кредит тощо) які сприяють впорядкуванню функцій ринкових відносин. Окрім державного регулювання існує система регулювання ринкових відносин інститутами і засобами цивільних об'єктів
1.3. Ефективність виробництва
1.3.1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)
Реалізація готової продукції (виконаних робіт, послуг) дозволяє визначити фінансовий результат діяльності підприємства.
Виручка від реалізації продукції - це сума коштів, отримана підприємством за вироблену продукцію (роботи, послуги). Це головне джерело для відшкодування витрат і формування доходів підприємства.
Крім виручки від реалізації продукції, підприємство може отримати виручку від іншої реалізації (вибулих основних фондів, матеріалів тощо).
1.3.2. Прибуток і е е економічний зміст
Прибуток - головна мета підприємницької діяльності. Вона є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства, пов'язаних з отриманням валового доходу.
Змін.
Лист
№ документа.
Підпис
Дата
Лист
10
ЕО КР 270 116 677
Валовий дохід підприємства - це виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних витрат тобто він включає в себе оплату праці і прибуток.
Зв'язок між собівартістю продукції, валовим доходом і прибутком підприємства наведена на рис. 1.
Малюнок 1. Зв'язок між собівартістю, валовим доходом і прибутком підприємства
Таким чином, прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції без податку на додану вартість (ПДВ) і акцизів і витратами на виробництво і реалізацію продукції.
На підприємстві виділяються валовий та чистий прибуток:
Валовий прибуток - це різниця доходів і витрат до сплати всіх податків.
Чистий прибуток - те, що залишається після сплати з валового прибутку встановлених законом податків.
Чистий прибуток підприємства використовується на власні господарські потреби, через фонди:
• фонд розвитку виробництва;
• фонд соціального розвитку підприємства;
• фонд матеріального заохочення;
• резервний фонд (страховий запас).


1.3.3. Рентабельність виробництва і продукції
Змін.
Лист
№ документа.
Підпис
Дата
Лист
11
ЕО КР 270 116 677
Для оцінки ефективності роботи підприємства, поряд з прибутком підприємства, вивчається показник рентабельності. Рентабельність характеризує результативність діяльності фірми.
Рентабельність виробництва - це дохідність, яку розраховують як відношення
прибутку до середньорічної вартості основного капіталу і нормованих оборотних коштів,
де: Р - рентабельність виробництв П-прибуток;
  O. K. - основний капітал
О. С. - оборотні кошти.
Рентабельність продукції - це відношення прибутку до собівартості даного виду продукції.

де: Р '- рентабельність продукції;
П - прибуток: -
С.п. - Собівартість даного виду продукції.

Для підтримки високої ефективності виробництва, рентабельності продукції та отримання оптимального прибутку, підприємству необхідно здійснювати постійне прогнозування та планування своєї підприємницької діяльності на ринку. Відділ маркетингу або інші служби управління підприємством зобов'язані проводити постійний моніторинг своєї продукції на ринку товарів і послуг.
Малюнок 2. Характеристика оптимального прибутку
1. Період освоєння і початку випуску
продукції;
2. Період досягнення максимально
го обсягу випуску вироби та отримання прибутку;
3. Період зниження прибутковості і зниження обсягу випуску даної продукції;
4. Відхід з ринку і припинення випуску даного виду продукції

1.4 Поняття про єдиний соціальний податок
Згідно затвердженого президентом федерального закону № 118 - Ф3 від 05.08.00г.
Змін.
Ліст.
№ документа
Підпис
Дата
Лист
12
ЕО КР 270 116 677
Про введення в дію частини другої податкового кодексу РФ та внесення змін до деяких законодавчих актів РФ про податки з 01.01.01г. цей податок замінив страхові внески у позабюджетні соціальні фонди: пенсійний, соціального страхування зайнятого. Виняток становлять страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Ці внески не включаються до складу ЕСН і повинні сплачувати в колишньому порядку. Стаття 234 податкового кодексу РФ визначає, що суми ЕСН в певних пропорціях зараховуються до перелічених вище фонди крім фонду зайнятості, які скасовуються.
Роботодавці, що виробляють виплати найманим працівникам (роботодавці - платники податків).
У цій роботі враховується тільки перша категорія платників податків, які будуть здійснювати виплати ЕСН за такими ставками.

Змін.
Лист
№ документа
Підпис
Дата
Лист
13
ЕО КР 270 116 677
2.Расчет планової калькуляції виконання робіт з монтажу шлейфу охоронної сигналізації
Розрахунок наводимо на підставі планової калькуляції витрат випуску продукції
Планова калькуляція собівартості випуску продукції ТОВ «СЕВЗАПСПЕЦАВТОМАТІКА» (для сторонніх організацій)
Таблиця № 1

Найменування статей
Сума%
1
Основні і допоміжні матеріали, комплектуючі
2
Основна заробітна плата
3
Додаткова заробітна плата
40% від п.2
4
Відрахування єдиного соціального податку
26% від п.2 + п.3
5
Цехові витрати, ВСЬОГО:
133% від п.2
Амортизація і поточний ремонт будівель
41% від п.5
Експлуатація будівлі (опалення, вода, освітлення)
37% від п.5
Заробітна плата АУП
20% від п.5
Інші витрати
2% від п.5
6
Ремонт, зміст і Експлуатація обладнання, ВСЬОГО:
112% від п.2
Амортизація обладнання
61% від п.6
Експлуатація обладнання (сіл. електроенергії, поточний ремонт)
30.5% від п.6
Знос ріжучого і вимірювального інструменту, пристосування
8% від п.6
Інші витрати (допоміжний матеріал)
0.5% від п.6
7
Загальні витрати УПМ (охорона праці, екологія і т.п.)
5% від п.6
8
Собівартість випуску продукції (робіт) у УПМ
Сума п.1-п.7
9
Позавиробничі витрати
1% від п.2
10
Загальна собівартість
Сума п.8, п.9
11
Планова прибуток
26% від п.10
12
Оптова ціна
п.10 + п.11
13
ПДВ
18% від п.12
14
Відпускна ціна
п.12 + п.13
Далі розрахунки проводимо постатейно.

2.1 Розрахунок витрат на основні і допоміжні комплектуючі матеріали.
План першого поверху. Розміщення обладнання і кабельних трас. (Додаток № 1)
Призначення шлейфу пожежної сигналізації
На сучасному етапі найбільш катастрофічними лихами є пожежі. Вони приносять дуже сильний матеріал і не рідко забирають велику кількість людських життів.
Шлейф пожежної сигналізації призначений для оповіщення людей про пожежу. Вся документація виконана у відповідності з діючими нормативними документами:
СНиП 11-01-95 Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд; НПБ 88-2001 Установки пожежогасіння і сигналізації. Норми і правила проектування;
СНиП 2.08.01-89 Житлові будинки, ГОСТ 21.101-97 Основні вимоги до проектної та робочої документації;
Монтаж шлейфу охоронної сигналізації
Монтаж шлейфу охороною сигналізації проводиться електромонтажником третього розряду відповідно до проекту, посилаючись на пояснювальну записку та інструкцію з монтажу пожежно-охоронної сигналізації.
Змін.
Лист
№ документа
Підпис
Дата
Лист
14
ЕО КР 270 116 677
У якості розрахунку витрат на основні і допоміжні і комплектуючі матеріали Я взяв повний перелік обладнання, комплектуючих та допоміжних матеріалів застосовувана при монтажі охоронної і тривожної сигналізації в музеї Г.Р. Державіна, на прикладі - приміщення адміністрації.
Шлейф охоронної сигналізації складається з:
- Сповіщувач охоронний магнітоконтактний MINI-10DM - 5шт.
- Сповіщувач охоронний поверхневий звуковий "Скло-3" - 2шт.
- Сповіщувач охоронний об'ємний ІО409-7 "Фотон-СК-2" - 1шт.
Промені охоронної сигналізації виконуються кабелем CQR 4х0, 22.Прокладка кабелів і проводів виконується в штробах, кабель-каналах по стінах і стелях з дотриманням вимог КГИОП.
Дивись додаток № 1
Сповіщувач охоронний магнітоконтактний MINI-10DM
Призначений для прихованої установки. Підходить для будь-яких дверей і вікон, крім металевих. Особливо зручний для пластикових вікон.
Сповіщувач охоронний поверхневий звуковий "Скло-3" Призначений для виявлення руйнування всіх видів будівельних стекол: звичайного, загартованого, візерункового, армованого, багатошарового і захищеного полімерною плівкою (ламінованого), склопакетів, а також скляних пустотілих блоків.
Сповіщувач охоронний об'ємний ІО409-7 "Фотон-СК-2"
Змін.
Лист
№ документа
Підпис
Дата
Лист
15
ЕО КР 270 116 677
Оптико-електронний повідомлювач (пасивний інфрачервоний). Призначений для виявлення проникнення в простір закритого приміщення.
У даному проекті застосовується наступні обладнання, комплектуючі та допоміжні матеріали - зведені в таблиці 2 і 3
Комплектуючі елементи.
Таблиця 2

Позначення
Найменування
Кол.
Од. вимірювання
Вартість од. вимірювання, руб.
Загальна вартість, грн.
1
ЯЛКГ.425132.004 ТУ
Сповіщувач охоронний поверхневий звуковий ІВ 329-4 "Скло-3"
2
шт.
460.00
920.00
2
ЯЛКГ.425152.005 ТУ
Сповіщувач охоронний об'ємний ІО409-7 "Фотон-СК-2"
1
шт.
645.00
645.00
3
ЯЛКГ.425148.002 ТУ
Універсальний кронштейн SMB-10 для кріплення сповіщувачів "Фотон-СК-2",
1
шт.
15.00
15.00
4
ПГС2.409.007 ТУ
Сповіщувач охоронний магнітоконтактний MINI-10DM
5
шт.
44.00
220.00
Разом: 1800.00руб

Основні і допоміжні матеріали.
Таблиця 3

Позначення
Найменування
Кол.
Од. вимірювання
Вартість од. вимірювання, руб.
Загальна вартість, грн.
1
ОЖО.467.093 ТУ
Резистор
С2-33н-0 ,25-5, 6кОм ± 5%
2
шт.
1.50
3.00
2
Самонарізи SGD
Саморіз 3,5-32 по дереву
15
шт.
0.12
1.80
3
Самонарізи SGD
Саморіз 3.5х51 по дереву
80
шт.
0.16
12.80
4
Фірмиа "FISCHER"
Дюбель 6х30с шипами розпірний, шт
6
шт.
0.15
0.9
5
Фірма "VIRA"
Набір сверел
1
шт.
200.00
200.00
6
Фірма "HAWERA" / Німеччина /
Бур SDS 80х200
1
шт
32.20
32.20
Змін.
Ліст.
№ документа
Підпис
Дата
Лист
16
ЕО КР 270 116 677
7
"CQR Security Components Ltd" (Англія)
Кабель MULTICORE ALARM CABLE (CQR) 4х0, 22
50
м.
0.28
14.00
8
Фірма "LEGRAND SNS"
Франція
Кабель-канал-плінтус DL Plus
20х12, 5
20
м.
25.00
500.00
Разом: 764.70руб
Сума витрачена на комплектуючі елементи, основні і допоміжні матеріали - 2564.70руб.

Змін.
Ліст.
№ документа
Підпис
Дата
Лист
17
ЕО КР 270 116 677
2.2 Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників.
Розрахунок основної заробітної плати
Для монтажу шлейфу охоронної сигналізації потрібно:
Необхідно вибрати годину / тариф. Ставки робітників у таблиці № 4. Здійснити нормування операцій згідно ходу технологічного процесу.
Розрахуємо відрядні розцінки:
1. Розмітка в приміщенні. Робота виконується електромонтажником 3 розряду. Норма часу 0.5 години
СР = ЧТВ · t = 0,5 · 32,8 = 16,4 руб.
2. Свердління 16 отворів. Робота виконується електромонтажником 3 розряду. Норма часу 0.2 години
СР = ЧТВ · t = 0,2 · 32,8 = 6,56 руб.
3. Кріплення і прокладка кабель-каналу. Робота виконується електромонтажником 3 розряду. Норма часу 1:00
СР = ЧТВ · t = 1 · 32,8 = 32,8 руб.
4. Прокладання кабелю SQR. Робота виконується електромонтажником 3 розряду Норма часу 0.5 години
СР = ЧТВ · t = 0,5 · 32,8 = 16,4 руб.
5. Расключка та продзвонює шлейфу охоронної сигналізації. Робота виконується електромонтажником 4 розряду. Норма часу 1:00
СР = ЧТВ · t = 1 · 36,4 = 36,4 руб.
де ЧТВ - годинна тарифна ставка (грн.)
t - норма часу на операцію (годину).
СР - відрядна розцінка
Розрахунок основної заробітної плати:
      ЗП о = ΣСР = 16,4 +6,56 +32,8 +16,4 +36,4 = 108,56 руб.
Сформуємо підсумкову таблицю основної заробітної плати.

Основна заробітна плата
  Таблиця № 5

Найменування операцій згідно технологічного процесу
Професія робочого
Розряд робіт
Норма часу на операцію t, год
Годинні тарифні ставки (ГТС), руб.
Відрядні розцінки (СР), руб.
1
Розмітка в приміщенні
Електромонтажник
3
0,5
32,8
16,4
2
Свердління 16 отворів
Електромонтажник
3
0,2
32,8
6,56
3
Кріплення і прокладка кабель-каналу
Електромонтажник
3
1
32,8
32,8
4
Прокладання кабелю SQR
Електромонтажник
3
0,5
32,8
16,4
5
Расключка та продзвонює шлейфу охоронної сигналізації
Електромонтажник
4
1
36,4
36,4
Разом: 108,56 руб.
Відрядні розцінки:
СР = ЧТВ · t, де ЧТВ - тарифна ставка (грн.)
t-норма часу на операцію (годину)
Основна заробітна плата: ЗП о = ΣСР
Змін.
Лист
№ документа
Підпис
Дата
Лист
18
ЕО КР 270 116 677
Робочі тарифні ставки (за 1 норма / год), «ТОВ Севзапспецавтоматіке» на 2007 рік.
Таблиця № 4

Вид робіт
Тарифні ставки за 1 норма / год (грн.)
Розряди кваліфікаційні
1
2
3
4
5
1
Радіомонтажної роботи
27,4
29,1
32,8
36,4
41,6
2.3 Розрахунок додаткової заробітної плати
Додаткова заробітна плата становить 40% від основної заробітної плати.
      ЗПД = 40% хЗПо = 0,4 х108, 56 = 43,42 руб.
2.4 Розрахунок відрахування єдиного соціального податку:
У Росії, на сьогоднішній день, величина єдиного соціального податку становить 26%.
З 1 січня 2005 року базова ставка ЄСП була знижена з 35,6% до 26%
ЕСН = 26% х (ЗПО + ЗПД) = 0,26 х (108,56 +43,42) = 39,50 руб.
2.5 Розрахунок цехових витрат, ВСЬОГО:
Цехові витрати складають 133% від основної заробітної плати.
      Ц.Р. = 133% хЗПо = 1,33 х108, 56 = 144,38 руб.
2.6 Розрахунок ремонту, утримання та експлуатація обладнання, ВСЬОГО:
Витрати на ремонт, утримання та експлуатацію обладнання складають 112% від основної заробітної плати.
      Зс.е.о. = 112% хЗПо = 1,12 х108, 56 = 121,59 руб.
2.7 Розрахунок загальних витрат (охорона праці, екологія і т.п.):
Загальні витрати на охорону праці, екологію і т.п. складають 5% від витрат на ремонт, утримання та експлуатацію устаткування.
      О.З.Р. = 5% хЗс.е.о. = 0,05 х121, 59 = 6,8 руб.
2.8 Собівартість випуску продукції (робіт):
Собівартість випуску продукції (робіт) - це сума витрат на основні і допоміжні матеріали, комплектуючі; основної заробітної плати; додаткової заробітної плати, відрахування єдиного соціального податку; цехових витрат; загальних витрат.
      С.В.П. = Зм + ЗПО + ЗПД + ЕСН + Ц.Р. + Зс.е.о. + О.З.Р. = 2564.70 +108,56 +43,42 +39,50 +144, 38 +121,59 +6,8 = 3028,95 руб.
2.9. Позавиробничі витрати:
Позавиробничі витрати становлять 1% від основної заробітної плати.
      В.П.Р. = 1% х ЗП про = 0,01 х108, 56 = 1,08 руб.
2.10 Загальна собівартість:
Загальна собівартість - це сума собівартості випуску продукції (робіт) і позавиробничих витрат.
      С = С.В.П. + В.П.Р. = 3028,95 +1,08 = 3030.03 руб.
2.11 Планова прибуток:
Розмір планового прибутку становить 26% від загальної собівартості.
      П = 26% ХС = 0,26 х3030, 03 = 787,80 руб.
2.12 Оптова ціна:
Оптова ціна - це сума загальної собівартості і планового прибутку.
      Цоп = С + П = 3030,03 +787,80 = 3817,83 руб.
2.13 Податок на додану вартість:
Податок на додану вартість (ПДВ) складає 18% від оптової ціни.
ПДВ = 18% хЦоп = 0,18 х3817, 83 = 687,21 руб.
2.14 Відпускна ціна:
      Відпускна ціна - це сума оптової ціни та податку на додану вартість (ПДВ).
Змін.
Ліст.
№ документа
Підпис
Дата
Лист
19
ЕО КР 270 116 677
      Ц = ЦОП + ПДВ = 3817,83 +687,21 = 4505,04 руб.
Математичне позначення статей планової калькуляції наведені у додатку № 2

2.15 Планова калькуляція собівартості випуску продукції в ТОВ «Севзапспецавтоматіке» (для сторонніх організацій)
Створю підсумкову таблицю планової калькуляції.
Таблиця № 6

Найменування статей
Сума руб.
1
Основні і допоміжні матеріали, комплектуючі
2564.70
2
Основна заробітна плата
108,56
3
Додаткова заробітна плата
43,42
4
Відрахування єдиного соціального податку
39,50
5
Цехові витрати, ВСЬОГО:
144,38
6
Ремонт, утримання та експлуатація обладнання, ВСЬОГО:
121,59
7
Загальні витрати УПМ (охорона праці, екологія і т.п.)
6,8
8
Собівартість випуску продукції (робіт) у УПМ
3028,95
9
Позавиробничі витрати
1,08
10
Загальна собівартість
3030.03
11
Планова прибуток
787,80
12
Оптова ціна
3817,83
13
ПДВ
687,21
14
Відпускна ціна
4505,04
 
Розрахунок рентабельності виробництва
Рентабельність виробництва - це дохідність, яку розраховують як відношення прибутку до середньої річної вартості річної вартості основного капіталу і нормованих коштів.
Р = П / С.П .= 787,80 / 3030,03 = 0,259
Змін.
Ліст.
№ документа
Підпис
Дата
Лист
20
ЕО КР 270 116 677

Змін.
Ліст.
№ документа
Підпис
Дата
Лист
21
ЕО КР 270 116 677
3. Висновок

Установка охоронної сигналізації хоч і коштує не дешево, але вона дає вам впевненість в тому що, при проникненні порушника на територію, що охороняється, спрацює сигналізація і за сигналом, поданим на пульт позавідомчої охорони, прибуде наряд міліції, і якщо вже не затримає злочинця на місці, то розкриє крадіжку по «гарячих слідах» і поверне вам ваше майно.
Аналіз квартирних крадіжок, що сталися останнім часом, показує, що злочинці проникають насамперед туди, де технічна зміцнення слабких - пустотілі дерев'яні двері, замки низької секретності, відсутність металевих грат на вікнах 1-го поверху. Особливо вразливими об'єктами посягання є перші поверхи житлових будинків. Часто у віконні прорізи встановлюють склопакети, однак як показує практика, вони розкриваються злочинцями найбільш часто і не є значною перешкодою для них.
Так, залізні двері з хитромудрими замками, грати на вікнах - ці атрибути сьогодні вже стали звичними для кожної квартири. Але, як показує практика, вони вже не є гідною перешкодою на шляху людей, охочих до чужого добра. Адже, як відомо, на кожну отруту є своя протиотрута, так і на кожен новий винахід із захисту нашої мешканка домушники придумують свої способи його подолання. Ріжуть сталеві петлі на дверях, винаходять нові відмички для хитромудрих замків, запросто висвердлюють їх, зламують віконні решітки ...
Таким чином можна зробити висновок що охоронна сигналізація на сьогоднішній день є найбільш ефективним захистом квартир та інших приміщень, а впевненість у захисті ваших матеріальних цінностей що знаходяться на об'єкті, що охороняється, повністю окупить ціну охоронної сигналізації.

Список використаної літератури
1.
Змін.
Ліст.
№ документа
Підпис
Дата
Лист
22
ЕО КР 270 116 677
Під редакцією проф. Горфінкеля В.Я., Купрякова Є.М. «Економіка підприємства». Москва. "Банки і біржі" юніт 1996р.
2. Під редакцією Кожевнікова М.М. «Економіка і управління в машинобудуванні». Москва. "Академія" 2004р.
3. Яковлєв В.І. «Розрахунок показників порівняльної економічної ефективності виготовлення виробів (виконання робіт) за варіантами» Методичний посібник для виконання курсової роботи з предмету "Економіка та управління підприємством". "Петровський коледж" Санкт-Петербург 2002р.

Додаток
Змін.
Лист
№ документа
Підпис
Дата
Лист
21
ЕО КР 270 116 677
№ 2
Математичне позначення статей планової калькуляції

Статті калькуляції
Позначення
1
Сировина і матеріали за вирахуванням відходів
Зм.
2
Паливо і енергія на технологічні цілі
Зт.е.
3
Основна зарплата промислово-виробничого персоналу (робочих)
ЗПО
4
Додаткова зарплата промислово-виробничого персоналу (робочих)
ЗПД
5
Відрахування єдиного соціального податку
ЄСП
6
Витрати на освоєння та підготовку виробництва
З.о.п.п.
7
Витрати на експлуатацію та утримання обладнання
Зс.е.о
8
Витрати, пов'язані із зносом інструментів і пристосувань
Зі.і.п.
9
Цехові витрати
Ц.Р.
10
Загальнозаводські витрати
О.З.Р.
11
Інші виробничі витрати
П.П.Р.
12
Втрати від браку
Зпб
13
Позавиробничі витрати
В.П.Р.
14
Повна собівартість
З
15
Прибуток за прийнятим нормативом
П
16
Оптова ціна
Цоп
17
Податок на додану вартість
ПДВ
18
Відпускна ціна
Ц
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
254.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Системи охоронної сигналізації
Проектування системи охоронної сигналізації 2
Проектування системи охоронної сигналізації
Модернізація системи охоронної сигналізації в ТОВ Мотексавтозапчаст
Модернізація системи охоронної сигналізації в ТОВ Мотексавтозапчасті
Система охоронної сигналізації
Система охоронної сигналізації 2
Система охоронної сигналізації сучасного готелю
Класифікація об`єктів Тактика оснащення об`єктів системами охоронної сигналізації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru