Розробка інвестиційного проекту ВАТ Завод з виробництва труб великого діаметра

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Анотація
У даній дипломній роботі представлена ​​модель, призначена для оцінки ризику інвестиційного проекту.
Модель розроблялася з застосуванням теорії нечітких множин. Для оцінки ризику інвестиційного проекту запропоновано використовувати три критерії, що мають чіткі значення. Модель видає вихідну змінну «рівень ризику проекту» також у чіткому вигляді. Внутрішня ж структура моделі є нечіткою.
Представлена ​​модель реалізована програмно, а запропонований метод прийняття рішення може бути успішно використаний при оцінці ризику.
Для аналізу ефективності роботи моделі були також програмно реалізовані модель оцінки ризику проекту на основі імовірнісного підходу та імітаційна модель можливих сценаріїв значень грошових потоків.
Порівняння роботи моделей наведено за допомогою таблиць, на основі яких порівнюється оцінений ризик проекту, а також значення щорічного чистого приведеного ефекту.
Дипломна робота викладена на 113 сторінках, містить 3 малюнка, 15 таблиць. Список використаних джерел складається з 25 найменувань, 3 додатків.

Зміст
"2-2" \ t "Заголовок 1; 1; Заголовок 3; 2" Введення 7
1 Аналітичний огляд літератури 8
1.1 Основні поняття інвестиційного проектування 8
1.1.1 Поняття проекту та проектного циклу 8
1.1.2 Оцінка поточної вартості грошей 9
1.1.3 Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційного проекту 11
1.2 Загальні поняття невизначеності і ризику 12
1.3 Види ризиків 13
1.4 Міра ризику 18
1.5 Методи аналізу ризиків 18
1.5.1 Метод коригування норми дисконту 18
1.5.2 Аналіз чутливості 19
1.5.3 Аналіз сценаріїв 20
1.5.4 Аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів 20
1.5.5 Дерева рішень 20
1.5.6 Імітаційне моделювання (метод Монте-Карло) 21
1.5.7 Модель оцінки ризику стратегічного інвестиційного проекту 22
1.5.8 Метод нечітко-множинної оцінки інвестиційного проекту 25
2 Спеціальна частина 29
2.1 Опис моделі оцінки ризику інвестиційного проекту для ВАТ «Завод з виробництва труб великого діаметру» на основі моделі ризику стратегічного інвестиційного проекту 29
2.2 Проблеми, що виникають при використанні методу оцінки ризику інвестиційного проекту, заснованому на вероятностном підході. 31
2.3 Імітаційна модель отримання можливих сценаріїв величин грошових потоків 32
2.4 Побудова моделі оцінки ризику інвестиційного проекту за нечітких вхідних даних 33
2.5 Опис нечітко-моножественной моделі прийняття рішення для складних систем 35
2.6 Опис нечітких даних для моделі прийняття рішення про ризик інвестиційного проекту 38
3 Аналіз результатів 46
3.1 Обгрунтування вибору середовища програмування 46
3.2. Опис програми 46
3.3 Оцінка ризику інвестиційного проекту ВАТ «Завод з виробництва труб великого діаметру» із застосуванням теорії ймовірностей 49
3.4 Застосування математичного апарату нечітких множин для оцінки ризику проекту 52
4 Безпека життєдіяльності 59
4.1 Ідентифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів 59
4.2 Санітарно-технічні вимоги 61
4.2.1 Вимоги до планування приміщення 61
4.2.2 Вимоги до мікроклімату приміщення 62
4.2.3 Вимоги до освітлення приміщення 62
4.2.4 Вимоги безпеки при експлуатації електрокомунікацій 64
4.3 Розробка заходів захисту від небезпечних і шкідливих факторів 64
4.4 Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях 65
4.5 Інженерна розробка. Розрахунок захисного занулення персонального комп'ютера 66
5 Охорона природного навколишнього середовища 69
5.1 Стандарти безпеки 69
5.2 Ергономічні вимоги 71
5.3 Стандарти рівнів випромінювання 72
5.3.1 Вимоги до електромагнітних випромінювань і енергоспоживанню 72
5.3.2 Рентгенівське випромінювання 72
5.3.3 Електростатичний потенціал 72
5.3.4 Змінне електричне поле 72
5.3.5 Змінне магнітне поле 72
5.3.6 Енергозбереження 73
5.4 Вимоги до електричної безпеки 73
5.5 Додаткові вимоги 73
5.5.1 Нахил у вертикальній площині 73
5.5.2 Регулювання висоти 73
5.5.3 Поворот в горизонтальній площині 73
5.5.4 Регулювання яскравості і контрасту 74
5.5.5 Індикація частоти вертикальної розгортки 74
5.5.6 Акустичний шум (для ВДТ з вентилятором) 74
5.6 Екологічні стандарти 74
5.7 Стандарти зниженого енергоспоживання 75
5.8 Екологічна оцінка комп'ютера як об'єкта забруднення навколишнього середовища. 76
Висновки 78
Список використаних джерел 79
Додаток А. Основні елементи призначеного для користувача інтерфейсу 81
Додаток Б. Текст програми 86
Додаток В. Дані про значення ковариаций і дисперсій чистих грошових потоків, отримані в результаті роботи програми 113


Введення

Інвестиційний проект передбачає планування в часі трьох основних грошових потоків: потоку інвестицій, потоку поточних (операційних) платежів і потоку надходжень. Потік поточних платежів і потік надходжень не можуть бути сплановані цілком точно, оскільки немає і не може бути повної визначеності щодо майбутнього стану ринку. Ціна і обсяги реалізованої продукції, ціни на сировину і матеріали та інші грошово-вартісні параметри середовища за фактом їх здійснення в майбутньому можуть також сильно відрізнятися від передбачуваних планових значень, які оцінюються з позицій сьогоднішнього дня.
Фатальна інформаційна невизначеність тягне настільки ж непереборний ризик прийняття інвестиційних рішень. Завжди залишається можливість того, що проект, визнаний спроможним, пізніше виявиться збитковим, оскільки досягнуті в ході інвестиційного процесу значення параметрів відхилилися від планових, або ж будь-які чинники взагалі не були враховані. Інвестор не має в своєму розпорядженні всеосяжної оцінкою ризику, так як число розмаїття зовнішнього середовища завжди перевищує управлінські можливості особи приймаючої рішення, що передбачає наявність слабоожідаемого сценарію розвитку подій, який, будучи враховано в проекті, тим не менш, може відбутися і зірвати інвестиційний процес. У той же час інвестору необхідно вимірювати ризикованість своїх інвестиційних рішень як на стадії розробки проекту, так і в ході інвестиційного процесу, щоб підвищувати рівень своєї поінформованості. Якщо ступінь ризику буде рости до неприпустимих значень, а інвестор не буде про це знати, то він приречений діяти наосліп.
. У загальному випадку аналіз ризиків уявляє собою досить трудомістку процедуру, яка вимагає розгляду великої кількості альтернативних варіантів реалізації проекту і побудови для кожного варіанта детальної моделі фінансових потоків. У зв'язку з цим безсумнівний практичний інтерес (з точки зору економії часу і ресурсів) представляють методи експрес-аналізу рівня ризику інвестиційних проектів і оцінка його стійкості в часі. Розробка моделі вирішення цієї проблеми є метою цієї роботи.

1 Аналітичний огляд літератури

1.1 Основні поняття інвестиційного проектування

1.1.1 Поняття проекту та проектного циклу

У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді спеціальним чином оформленого бізнес-плану, який, по суті, являє собою структурований опис проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він носить назву "інвестиційного проекту". Зазвичай будь-який новий проект підприємства в тій чи іншій мірі пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найбільш загальному розумінні проект - це спеціальним чином оформлене пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує певну мету.
В / 1 / автор підрозділяє проекти на тактичні та стратегічні. До числа останніх він відносить проекти, що передбачають зміну форми власності (створення орендного підприємства, акціонерного товариства, приватного підприємства, спільного підприємства і т.д.), або кардинальну зміну характеру виробництва (випуск нової продукції, перехід до повністю автоматизованого виробництва тощо) . Тактичні проекти автор пов'язує зі зміною обсягів продукції, що випускається, підвищенням якості продукції, модернізацією устаткування.
Оскільки дипломна робота пов'язана з оцінкою ризиків стратегічних інвестиційних проектів, то розглянемо останні більш докладно.
В / 2 / дано визначення стратегічного інвестиційного проекту як спланованою на тривалий термін системи заходів та заходів, спрямованих на залучення матеріальних і фінансових ресурсів, та їх поетапне вкладення з метою отримання заданого ефекту. Автор виділяє основні якісні критерії стратегічних інвестиційні проектів:
- Великий обсяг пов'язують фінансових коштів у зіставленні з власними засобами суб'єкта інвестицій;
- Високий ступінь невизначеності (ризику) проміжних і остаточних результатів впровадження проекту;
- Низька ліквідність інвестиційного проекту (неможливість продажу-переуступки з обмеженими фінансовими втратами третій стороні)
- Висока економічна значимість інвестиційного проекту.
Проміжок часу між моментом появи проекту і моментом його ліквідації називається проектним або життєвим циклом проекту. Весь проектний цикл розбивається на кілька етапів. Життєві цикли інвестиційних проектів поділяються авторами в / 1,2,3 / на етапи, які, загалом, можна охарактеризувати так:
- Обгрунтування - на цьому етапі відбувається розробка ідеї проекту, його змістовної частини;
- Оцінка - проводиться повномасштабна оцінка майбутньої ефективності проекту за критерієм абсолютної і відносної вигідності як з використанням стандартних статистичних і динамічних моделей в умовах ризику, так і з застосуванням оригінальних моделей, створених з урахуванням специфіки проекту;
- Вибір - на цьому етапі проводиться відбір одного або декількох проектів за результатами етапу оцінки відповідно до критеріїв оптимальності (ефективності);
- Реалізація - здійснюється управління заходами та заходами в рамках проекту, оцінка ризик-факторів проекту, їх мінімізація та контроль у динаміці;
- Оцінка результатів - даний етап передбачає економічну оцінку та узагальнення результатів після завершення проекту.
Початком реалізації проекту є прийняття рішення про початок інвестування, а кінцем - або досягнення всіх поставлених цілей, або вимушене припинення здійснення проекту. Реалізація проекту - це розтягнуте в часі і безперервну дію. Але з метою моделювання всю реалізацію розбивають на декілька тимчасових етапів, інтервалів планування. Для кожного інтервалу складається свій бюджет, тобто кошторис усіх надходжень і платежів, пов'язаних з даними інвестуванням. Розрахована для окремих моментів часу різниця надходжень і виплат називається чистим платежем. Надходження - це виручка від реалізації виробленої за рахунок інвестування продукції, а платежі - це витрати на виробництво цієї продукції (виробничі витрати) та інвестиційні витрати. На початковому етапі проекту сальдо зазвичай негативне, тому що інвестиційні витрати значно більше надходжень, а на завершальних етапах, коли інвестиції вже приносять значний дохід, - позитивне.
dvar: array [1 .. 3,1 .. 20] of real; {безріск.% ставка 1-й рядок - мін, 2 - макс.}
Svar, NPVvar, Rt: array [1 .. 3,1 .. 20] of real; {інтервали ден.потоков 1 рядок - мін, 2 - сред.зн., 3 - макс, NPV-масив, кр.ліквідності}
At, Zt, Ct: array [1 .. 2,1 .. 20] of real; {соб, позика кошти, кр.покритія 1 - мін, 2 - макс}
mCt, mVt, mRt: array [1 .. 4,1 .. 20] of real; {масиви функцій належностей до ризику}
kCt, kVt, kRt, kre: array [1 .. 3] of real; {масиви верхніх меж ваг для оцінки ризику, 1 - мінімальний, 4 - неприпустимий}
implementation
uses Rtmodul, Rezaltmodul, Formirmodul, mmodul, Rulermodul;
{$ R *. dfm}
procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);
begin
n: = SpinEdit1.Value;
StringGrid1.ColCount: = n;
StringGrid2.ColCount: = n;
StringGrid3.ColCount: = n;
StringGrid4.ColCount: = n;
Checkbox1.Checked: = false;
kCt [1]: = 0.25; kCt [2]: = 0.5; kCt [3]: = 0.75;
kRt [1]: = 0.25; kRt [2]: = 0.5; kRt [3]: = 0.75;
kVt [1]: = 0.05; kVt [2]: = 0.1; kVt [3]: = 0.2;
kre [1]: = 0.25; kre [2]: = 0.5; kre [3]: = 0.75;
for j: = 0 to n-1 do begin
StringGrid1.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1);
StringGrid2.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1);
StringGrid3.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1);
StringGrid4.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1);
RSvar [j +1]: = 0; Rdvar [j +1]: = 0;
end;
Rtkey: = false; Ir: = 0; nRt: = 0;
end;
procedure TForm1.SpinEdit1Change (Sender: TObject);
begin
n: = SpinEdit1.Value; CheckBox1.Checked: = false;
Form4.StringGrid1.ColCount: = n +1; Form4.StringGrid2.ColCount: = n +1; Form2.SpinEdit1.Value: = n;
Form3.StringGrid1.RowCount: = n +1; Form3.StringGrid2.RowCount: = n +1;
StringGrid1.ColCount: = n; StringGrid2.ColCount: = n; StringGrid3.ColCount: = n; StringGrid4.ColCount: = n;
for j: = 0 to n-1 do begin
StringGrid1.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1); StringGrid2.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1); StringGrid3.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1) ;
StringGrid4.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1);
Form3.StringGrid1.Cells [0, j +1]: = IntToStr (j +1); Form3.StringGrid2.Cells [0, j +1]: = IntToStr (j +1);
Form4.StringGrid1.Cells [j +1,0]: = IntToStr (j +1); Form4.StringGrid2.Cells [j +1,0]: = IntToStr (j +1);
end;
end;
procedure TForm1.StringGrid1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (45), chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (59), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm1.StringGrid2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (45), chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (59), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm1.StringGrid3KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (59), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm1.StringGrid4KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (45), chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (59), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm1.CheckBox1Click (Sender: TObject);
begin
case CheckBox1.State of
cbChecked: begin
StringGrid4.ColCount: = 1; Stringgrid4.RowCount: = 1; StringGrid4.FixedCols: = 0; StringGrid4.FixedRows: = 0;
end;
cbUnchecked: begin
StringGrid4.ColCount: = n; Stringgrid4.RowCount: = 2; StringGrid4.FixedCols: = 0; StringGrid4.FixedRows: = 1;
For j: = 1 to n do begin StringGrid4.Cells [j-1, 0]: = IntToStr (j); end;
end;
end;
end;
procedure TForm1.N8Click (Sender: TObject);
var
str, str2, str3: string;
k, ii, iv, re: integer;
Cto, Rto: array [1 .. 20] of real; / / масиви узагальнених значень Ct і Rt
smax, smin, sav, min, A1, A2, B1, B2, C1, C2, K1, K2, vr, vrz, vrch, mvr1, mvr2, mvr3, mvr4: real;
begin
//------------------------------- Введення критерію ефективності
try G: = StrToFloat (Edit2.Text);
Except G: = 0; Edit2.Text: = IntToStr (0); end;
//------------------------------- Введення первонач. ден кап
str: = Edit1.Text;
if pos (';', str) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for i: = 1 to Length (str) do begin
if (str [i ]<>';') then str2: = str2 + str [i]
else begin
Ip [k]: = StrToFloat (str2);
str2 :='';
k: = k +1;
end;
if i = Length (str) then Ip [k]: = StrToFloat (str2);
end;
end else begin
try
Ip [1]: = StrToFloat (str); Ip [2]: = StrToFloat (str); Ip [3]: = StrToFloat (str);
except
showmessage ('Помилка при введенні значення первинних капіталовкладень!'); FocusControl (Edit1);
end;
end;
//------------------------------ Введення масиву грошових потоків:
for j: = 0 to n-1 do begin
str: = StringGrid1.Cells [j, 1];
if pos (';', str) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for i: = 1 to Length (str) do begin
if (str [i ]<>';') then str2: = str2 + str [i]
else begin
Svar [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
k: = k +1; str2 :='';
end;
if i = Length (str) then Svar [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
end;
end else try
Svar [1, j +1]: = StrToFloat (str); Svar [2, j +1]: = StrToFloat (str); Svar [3, j +1]: = StrToFloat (str);
except
showmessage ('Помилка при введенні значень інтервалів грошових потоків!'); FocusControl (Stringgrid1);
end;
end;
//---------------------------- Введення масиву Подія на позику. коштів
for j: = 0 to n-1 do begin
str: = StringGrid2.Cells [j, 1];
str3: = StringGrid3.Cells [j, 1];
if pos (';', str) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for i: = 1 to Length (str) do begin
if (str [i ]<>';') then str2: = str2 + str [i]
else begin
At [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
k: = k +1; str2 :='';
end;
if i = Length (str) then At [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
end;
end else try
At [1, j +1]: = StrToFloat (str);
At [2, j +1]: = StrToFloat (str);
except
showmessage ('Помилка при введенні значень власних коштів!');
FocusControl (StringGrid2);
end;
if pos (';', str3) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for i: = 1 to Length (str3) do begin
if (str3 [i ]<>';') then str2: = str2 + str3 [i]
else begin
Zt [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
k: = k +1; str2 :='';
end;
if i = Length (str3) then Zt [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
end;
end else try
Zt [1, j +1]: = StrToFloat (str3);
Zt [2, j +1]: = StrToFloat (str3);
except
showmessage ('Помилка при введенні значень позикових коштів!');
FocusControl (StringGrid3);
end;
end;
//------------------------ Введення масиву безріск.% Ставки
case CheckBox1.State of
cbChecked: begin
str: = StringGrid4.Cells [0,0];
if pos (';', str) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for i: = 1 to Length (str) do begin
if (str [i ]<>';') then str2: = str2 + str [i]
else begin
dvar [k, 1]: = StrToFloat (str2);
k: = k +1; str2 :='';
end;
if i = Length (str) then dvar [k, 1]: = StrToFloat (str2);
end;
end else begin try
dvar [1,1]: = StrToFloat (str);
dvar [2,1]: = StrToFloat (str);
dvar [3,1]: = StrToFloat (str);
except
showmessage ('Помилка при введенні значення безризикової процентної ставки');
FocusControl (Stringgrid4);
end; end;
for i: = 2 to n do begin
dvar [1, i]: = dvar [1,1];
dvar [2, i]: = dvar [2,1];
dvar [3, i]: = dvar [2,1];
end;
end;
cbUnchecked: begin
for j: = 0 to n-1 do begin
str: = StringGrid4.Cells [j, 1];
if pos (';', str) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for i: = 1 to Length (str) do begin
if (str [i ]<>';') then str2: = str2 + str [i]
else begin
dvar [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
k: = k +1; str2 :='';
end;
if i = Length (str) then dvar [k, j +1]: = StrToFloat (str2);
end;
end else try
dvar [1, j +1]: = StrToFloat (str);
dvar [2, j +1]: = StrToFloat (str);
dvar [3, j +1]: = StrToFloat (str);
except
showmessage ('Помилка при введенні значень безризикової процентної ставки');
FocusControl (Stringgrid4);
end;
end;
end; end;
//------------------------------ Розрахунок значення коеф-та покриття Сt
for i: = 1 to n do begin
Ct [1, i]: = 1;
Ct [2, i]: = 1;
end;
for i: = 1 to n do begin
if Zt [2, i] <> 0 then Ct [1, i]: = At ​​[1, i] / Zt [2, i];
if Zt [1, i] <> 0 then Ct [2, i]: = At ​​[2, i] / Zt [1, i];
j: = 3;
if (Ct [1, i] * Ct [2, i ])<=( kCt [1] * kCt [1]) then Cto [i]: = (Ct [1, i] * Ct [2, i] ) / (kCt [1] * kCt [1]);
if ((Ct [1, i] * Ct [2, i])> (kCt [1] * kCt [1])) and (Ct [1, i] * Ct [2, i] <= (kCt [ 2] * kCt [2])) then j: = 0;
if ((Ct [1, i] * Ct [2, i])> (kCt [2] * kCt [2])) and (Ct [1, i] * Ct [2, i] <= (kCt [ 3] * kCt [3])) then j: = 1;
if ((Ct [1, i] * Ct [2, i])> (kCt [3] * kCt [3])) and (Ct [1, i] * Ct [2, i] <1) then j : = 2;
if (Ct [1, i] * Ct [2, i]> = 1) then Cto [i]: = 1;
if (j = 0) or (j = 1) then
Cto [i]: = kCt [1 + j ]+(((( Ct [1, i] * Ct [2, i]) - (kCt [1 + j] * kCt [1 + j ]))*( kCt [2 + j]-kCt [1 + j ]))/(( kCt [2 + j] * kCt [2 + j]) - (kCt [1 + j] * kCt [1 + j]))) ;
if j = 2 then
Cto [i]: = kCt [1 + j ]+(((( Ct [1, i] * Ct [2, i]) - (kCt [1 + j] * kCt [1 + j ]))*( 1-kCt [1 + j ]))/( 1 - (kCt [1 + j] * kCt [1 + j ])));
end;
for i: = 1 to n do begin
for j: = 1 to 3 do begin
NPVvar [j, i]: = 0;
end;
end;
//------------------------------ Розрахунок інервалов NPVt
if Rtkey = false then begin
for ii: = 1 to n do begin
for i: = 1 to ii do begin
smin: = 1; smax: = 1; sav: = 1;
for j: = 1 to i do begin smax: = smax * dvar [1, i];
smin: = smin * dvar [3, i];
sav: = sav * dvar [2, i];
end;
NPVvar [3, ii]: = NPVvar [3, ii] + (Svar [3, i] / smax);
NPVvar [1, ii]: = NPVvar [1, ii] + (Svar [1, i] / smin);
NPVvar [2, ii]: = NPVvar [2, ii] + (Svar [2, i] / sav);
end;
NPVvar [1, ii]: = NPVvar [1, ii]-Ip [3];
NPVvar [2, ii]: = NPVvar [2, ii]-Ip [2];
NPVvar [3, ii]: = NPVvar [3, ii]-Ip [1];
end;
end else begin
for ii: = 1 to nRt do begin
for i: = 1 to ii do begin
smax: = 1;
for j: = 1 to i do begin smax: = smax * Rdvar [i]; end;
NPVvar [3, ii]: = NPVvar [3, ii] + (RSvar [i] / smax);
end;
NPVvar [1, ii]: = NPVvar [3, ii]-Ir;
NPVvar [2, ii]: = NPVvar [3, ii]-Ir;
NPVvar [3, ii]: = NPVvar [3, ii]-Ir;
end;
for ii: = nRt +1 to n do begin
for i: = 1 to nRt do begin
smax: = 1;
for j: = 1 to i do begin smax: = smax * Rdvar [i]; end;
NPVvar [3, ii]: = NPVvar [3, ii] + (RSvar [i] / smax);
end;
NPVvar [2, ii]: = NPVvar [3, ii];
NPVvar [1, ii]: = NPVvar [3, ii];
for i: = nRt +1 to ii do begin
smin: = 1; smax: = 1; sav: = 1;
for j: = 1 to i do begin smax: = smax * dvar [1, i];
smin: = smin * dvar [3, i];
sav: = sav * dvar [2, i];
end;
NPVvar [3, ii]: = NPVvar [3, ii] + (Svar [3, i] / smax);
NPVvar [1, ii]: = NPVvar [1, ii] + (Svar [1, i] / smin);
NPVvar [2, ii]: = NPVvar [2, ii] + (Svar [2, i] / sav);
end;
NPVvar [1, ii]: = NPVvar [1, ii]-Ir;
NPVvar [2, ii]: = NPVvar [2, ii]-Ir;
NPVvar [3, ii]: = NPVvar [3, ii]-Ir;
end;
end;
//------------------------------ Розрахунок значення коефіцієнта ризику Vt
for i: = 1 to n do begin
if (NPVvar [3, i] = NPVvar [1, i]) or (NPVvar [2, i] = NPVvar [1, i]) or (NPVvar [3, i] = NPVvar [2, i]) then begin
if (NPVvar [1, i]> G) then Vt [i]: = 0;
if (NPVvar [1, i] <= G) and (NPVvar [3, i]> = G) then Vt [i]: = (G-NPVvar [1, i]) / (NPVvar [3, i] - NPVvar [1, i]);
if (NPVvar [3, i] <G) then Vt [i]: = 1;
end else begin
smin: = (G-NPVvar [1, i]) / (NPVvar [3, i]-NPVvar [1, i]);
if G <NPVvar [1, i] then Vt [i]: = 0;
if (G> = NPVvar [1, i]) and (G <NPVvar [2, i]) then begin
smax: = (G-NPVvar [1, i]) / (NPVvar [2, i]-NPVvar [1, i]);
Vt [i]: = smin * (1 + ((1-smax) / smax) * Ln (1-smax));
end;
if (G> = NPVvar [2, i]) and (G <NPVvar [3, i]) then begin
if G = NPVvar [2, i] then smax: = 1 else smax: = (NPVvar [3, i]-G) / (NPVvar [3, i]-NPVvar [2, i]);
Vt [i]: = 1 - ((1-smin) * (1 + ((1-smax) / smax) * Ln (1-smax)));
end;
if G> = NPVvar [3, i] then Vt [i]: = 1;
end;
end;
//----------------------------- Розрахунок значення Кое-та ліквідності Rt
For i: = 1 to n do begin
Rt [1, i]: = 1; Rto [i]: = 1;
Rt [2, i]: = 1;
end;
//----------------------------- Розрахунок прогнозного занчение NPV і Rt
if Rtkey = true then begin
for ii: = 1 to n do begin
NPVpmin: = 0; NPVpmax: = 0; NPVpav: = 0;
for i: = 1 to ii do begin
smin: = 1; smax: = 1; sav: = 1;
for j: = 1 to i do begin smin: = smin * dvar [3, i]; smax: = smax * dvar [1, i]; sav: = sav * dvar [2, i]; end;
NPVpmax: = NPVpmax + (Svar [3, i] / smax);
NPVpmin: = NPVpmin + (Svar [1, i] / smin);
NPVpav: = NPVpav + (Svar [2, i] / sav);
end;
NPVpmin: = NPVpmin-Ip [3];
if NPVpmin <> 0 then Rt [1, ii]: = NPVvar [1, ii] / NPVpmin;
NPVpmax: = NPVpmax-Ip [1];
if NPVpmax <> 0 then Rt [3, ii]: = NPVvar [3, ii] / NPVpmax;
NPVpav: = NPVpav-Ip [2];
if NPVpav <> 0 then Rt [2, ii]: = NPVvar [2, ii] / NPVpav;
if (NPVpmin <= 0) and (NPVvar [1, ii]> = 0) then Rt [1, ii]: = 1;
if (NPVpmax <= 0) and (NPVvar [3, ii]> = 0) then Rt [3, ii]: = 1;
if (NPVpav <= 0) and (NPVvar [2, ii]> = 0) then Rt [2, ii]: = 1;
if (NPVpmin> = 0) and (NPVvar [1, ii] <0) then Rt [1, ii]: = 0;
if (NPVpmax> = 0) and (NPVvar [3, ii] <0) then Rt [3, ii]: = 0;
if (NPVpav> = 0) and (NPVvar [2, ii] <0) then Rt [2, ii]: = 0;
end;
for i: = 1 to n do begin
j: = 3;
if (Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i ])<=( kRt [1] * kRt [1] * kRt [1]) then Rto [i]: = (Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i]) / (kRt [1] * kRt [1]);
if ((Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i])> (kRt [1] * kRt [1] * kRt [1])) and (Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i] <= (kRt [2] * kRt [2] * kRt [2])) then j: = 0;
if ((Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i])> (kRt [2] * kRt [2] * kRt [2])) and (Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i] <= (kRt [3] * kRt [3] * kRt [3])) then j: = 1;
if ((Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i])> (kRt [3] * kRt [3] * kRt [3])) and (Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i] <1) then j: = 2;
if (Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i]> = 1) then Rto [i]: = 1;
if (j = 0) or (j = 1) then
Rto [i]: = kRt [1 + j ]+(((( Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i]) - (kRt [1 + j] * kRt [1 + j] * kRt [1 + j ]))*( kRt [2 + j]-kRt [1 + j ]))/(( kRt [2 + j] * kRt [2 + j] * kRt [2 + j]) - (kRt [1 + j] * kRt [1 + j] * kRt [1 + j ])));
if j = 2 then
Rto [i]: = kRt [1 + j ]+(((( Rt [1, i] * Rt [2, i] * Rt [3, i]) - (kRt [1 + j] * kRt [1 + j] * kRt [1 + j ]))*( 1-kRt [1 + j ]))/( 1 - (kRt [1 + j] * kRt [1 + j] * kRt [1 + j]) ));
end;
end;
for i: = 1 to n do begin
//---------------------------------- Значення ф. приладдя для Сt
if Cto [i ]<=(( kCt [2] + kCt [3]) / 2) then mCt [1, i]: = 0;
if (Cto [i]> ((kCt [2] + kCt [3]) / 2)) and (Cto [i] <kCt [3]) then mCt [1, i]: = (2 * Cto [i ]-kCt [2]-kCt [3]) / (kCt [3]-kCt [2]);
if Cto [i]> = kCt [3] then mCt [1, i]: = 1;
if (Cto [i ]<=(( kCt [1] + kCt [2]) / 2)) or (Cto [i ]>=(( kCt [3] +1) / 2)) then mCt [2, i]: = 0;
if (Cto [i]> ((kCt [1] + kCt [2]) / 2)) and (Cto [i] <((kCt [2] + kCt [3]) / 2)) then mCt [2 , i]: = (2 * Cto [i]-kCt [1]-kCt [2]) / (kCt [3]-kCt [1]);
if (Cto [i ]>=(( kCt [2] + kCt [3]) / 2)) and (Cto [i ]<=(( kCt [3] +1) / 2)) then mCt [2, i]: = 1 - ((2 * Cto [i]-kCt [2]-kCt [3]) / (1-kCt [2]));
if (Cto [i] <= (kCt [1] / 2)) or (Cto [i]> ((kCt [2] + kCt [3]) / 2)) then mCt [3, i]: = 0 ;
if (Cto [i]> (kCt [1] / 2)) and (Cto [i] <((kCt [1] + kCt [2]) / 2)) then mCt [3, i]: = (2 * Cto [i]-kCt [1]) / (kCt [2]);
if (Cto [i ]>=(( kCt [1] + kCt [2]) / 2)) and (Cto [i ]<=(( kCt [2] + kCt [3]) / 2)) then mCt [3, i]: = 1 - (2 * Cto [i]-kCt [1]-kCt [2]) / (kCt [3]-kCt [1]);
if Cto [i ]>=(( kCt [1] + kCt [2]) / 2) then mCt [4, i]: = 0;
if (Cto [i] <((kCt [1] + kCt [2]) / 2)) and (Cto [i]> kCt [1]) then mCt [4, i]: = 1 - (2 * ( Cto [i]-kCt [1]) / (kCt [2]-kCt [1]));
if Cto [i] <= kCt [1] then mCt [4, i]: = 1;
//---------------------------------- Значення ф. приладдя для Rt
if Rto [i ]<=(( kRt [2] + kRt [3]) / 2) then mRt [1, i]: = 0;
if (Rto [i]> ((kRt [2] + kRt [3]) / 2)) and (Rto [i] <kRt [3]) then mRt [1, i]: = (2 * Rto [i ]-kRt [2]-kRt [3]) / (kRt [3]-kRt [2]);
if Rto [i]> = kRt [3] then mRt [1, i]: = 1;
if (Rto [i ]<=(( kRt [1] + kRt [2]) / 2)) or (Rto [i ]>=(( kRt [3] +1) / 2)) then mRt [2, i]: = 0;
if (Rto [i]> ((kRt [1] + kRt [2]) / 2)) and (Rto [i] <((kRt [2] + kRt [3]) / 2)) then mRt [2 , i]: = (2 * Rto [i]-kRt [1]-kRt [2]) / (kRt [3]-kRt [1]);
if (Rto [i ]>=(( kRt [2] + kRt [3]) / 2)) and (Rto [i ]<=(( kRt [3] +1) / 2)) then mRt [2, i]: = 1 - ((2 * Rto [i]-kRt [2]-kRt [3]) / (1-kRt [2]));
if (Rto [i] <= (kRt [1] / 2)) or (Rto [i ]>=(( kRt [2] + kRt [3]) / 2)) then mRt [3, i]: = 0;
if (Rto [i]> = (kRt [1] / 2)) and (Rto [i] <((kRt [1] + kRt [2]) / 2)) then mRt [3, i]: = ( 2 * Rto [i]-kRt [1]) / (kRt [2]);
if (Rto [i ]>=(( kRt [1] + kRt [2]) / 2)) and (Rto [i] <((kRt [2] + kRt [3]) / 2)) then mRt [ 3, i]: = 1 - ((2 * Rto [i]-kRt [1]-kRt [2]) / (kRt [3]-kRt [1]));
if Rto [i ]>=(( kRt [1] + kRt [2]) / 2) then mRt [4, i]: = 0;
if (Rto [i] <((kRt [1] + kRt [2]) / 2)) and (Rto [i]> kRt [1]) then mRt [4, i]: = 1 - (2 * ( Rto [i]-kRt [1]) / (kRt [2]-kRt [1]));
if Rto [i] <= kRt [1] then mRt [4, i]: = 1;
//---------------------------------- Значення ф. приладдя для Vt
if Vt [i ]<=(( kVt [2] + kVt [3]) / 2) then mVt [4, i]: = 0;
if (Vt [i]> ((kVt [2] + kVt [3]) / 2)) and (Vt [i] <kVt [3]) then mVt [4, i]: = (2 * Vt [i ]-kVt [2]-kVt [3]) / (kVt [3]-kVt [2]);
if Vt [i]> = kVt [3] then mVt [4, i]: = 1;
if (Vt [i ]<=(( kVt [1] + kVt [2]) / 2)) or (Vt [i ]>=(( kVt [3] +1) / 2)) then mVt [3, i]: = 0;
if (Vt [i]> ((kVt [1] + kVt [2]) / 2)) and (Vt [i] <((kVt [2] + kVt [3]) / 2)) then mVt [3 , i]: = (2 * Vt [i]-kVt [1]-kVt [2]) / (kVt [3]-kVt [1]);
if (Vt [i] <((kVt [3] +1) / 2)) and (Vt [i]> ((kVt [2] + kVt [3]) / 2)) then mVt [3, i] : = 1 - ((2 * Vt [i]-kVt [2]-kVt [3]) / (1-kVt [2]));
if (Vt [i] <= (kVt [1] / 2)) or (Vt [i ]>=(( kVt [2] + kVt [3]) / 2)) then mVt [2, i]: = 0;
if (Vt [i]> (kVt [1] / 2)) and (Vt [i] <((kVt [1] + kVt [2]) / 2)) then mVt [2, i]: = (2 * Vt [i]-kVt [1]) / (kVt [2]);
if (Vt [i ]>=(( kVt [1] + kVt [2]) / 2)) and (Vt [i ]<=(( kVt [2] + kVt [3]) / 2)) then mVt [2, i]: = 1 - ((2 * Vt [i]-kVt [1]-kVt [2]) / (kVt [3]-kVt [1]));
if Vt [i ]>=(( kVt [1] + kVt [2]) / 2) then mVt [1, i]: = 0;
if (Vt [i] <((kVt [1] + kVt [2]) / 2)) and (Vt [i]> kVt [1]) then mVt [1, i]: = 1 - (2 * ( Vt [i]-kVt [1]) / (kVt [2]-kVt [1]));
if Vt [i] <= kVt [1] then mVt [1, i]: = 1;
end;
//----------------------------- Висновок значень
For i: = 1 to n do begin
str :='('+ FloatToStrF (Ct [1, i], ffFixed, 9,2) + ';' + FloatToStrF (Ct [2, i], ffFixed, 9,2 )+')';
Form3.StringGrid1.Cells [1, i]: = str;
Form3.StringGrid1.Cells [4, i]: = FloatToStrF (Vt [i], ffFixed, 9,2);
str :='('+ FloatToStrF (NPVvar [1, i], ffFixed, 9,2) + ';' + FloatToStrF (NPVvar [2, i], ffFixed, 9,2) + ';' + FloatToStrF (NPVvar [3, i], ffFixed, 9,2 )+')';
Form3.StringGrid1.Cells [2, i]: = str;
str :='('+ FloatToStrF (Rt [1, i], ffFixed, 9,2) + ';' + FloatToStrF (Rt [2, i], ffFixed, 9,2) + ';' + FloatToStrF (Rt [3, i], ffFixed, 9,2 )+')';
Form3.StringGrid1.Cells [3, i]: = str;
end;
for j: = 1 to n do begin
/ / Form3.StringGrid2.Cells [1, j]: = FloatToStr (Cto [j]);
/ / Form3.StringGrid2.Cells [2, j]: = FloatToStr (Rto [j]);
k: = 1; ii: = 1; iv: = 1;
for i: = 2 to 4 do begin
if mCt [i-1, j] <mCt [i, j] then k: = i;
if mRt [i-1, j] <mRt [i, j] then ii: = i;
if mVt [i-1, j] <mVt [i, j] then iv: = i;
end;
if k = 1 then Form3.StringGrid2.Cells [1, j]: = FloatToStrF (mCt [k, j], ffFixed, 9,2) + '-мінімальний';
if k = 2 then Form3.StringGrid2.Cells [1, j]: = FloatToStrF (mCt [k, j], ffFixed, 9,2) + '-підвищений';
if k = 3 then Form3.StringGrid2.Cells [1, j]: = FloatToStrF (mCt [k, j], ffFixed, 9,2) + '-критичний';
if k = 4 then Form3.StringGrid2.Cells [1, j]: = FloatToStrF (mCt [k, j], ffFixed, 9,2) + '-неприпустимий';
if ii = 1 then Form3.StringGrid2.Cells [2, j]: = FloatToStrF (mRt [ii, j], ffFixed, 9,2) + '-мінімальний';
if ii = 2 then Form3.StringGrid2.Cells [2, j]: = FloatToStrF (mRt [ii, j], ffFixed, 9,2) + '-підвищений';
if ii = 3 then Form3.StringGrid2.Cells [2, j]: = FloatToStrF (mRt [ii, j], ffFixed, 9,2) + '-критичний';
if ii = 4 then Form3.StringGrid2.Cells [2, j]: = FloatToStrF (mRt [ii, j], ffFixed, 9,2) + '-неприпустимий';
if iv = 1 then Form3.StringGrid2.Cells [3, j]: = FloatToStrF (mVt [iv, j], ffFixed, 9,2) + '-мінімальний';
if iv = 2 then Form3.StringGrid2.Cells [3, j]: = FloatToStrF (mVt [iv, j], ffFixed, 9,2) + '-підвищений';
if iv = 3 then Form3.StringGrid2.Cells [3, j]: = FloatToStrF (mVt [iv, j], ffFixed, 9,2) + '-критичний';
if iv = 4 then Form3.StringGrid2.Cells [3, j]: = FloatToStrF (mVt [iv, j], ffFixed, 9,2) + '-неприпустимий';
//---------------------------------- Розрахунок загального ризику проекту
re: = TR [iv, k, ii];
min: = mVt [iv, j];
if mRt [ii, j] <min then min: = mRt [ii, j];
if mCt [k, j] <min then min: = mCt [k, j];
if re = 1 then begin
A1: = 0; B1: = 0; K1: = 0; C1: = 0;
C2 :=((( 1-min) * (kre [2]-kre [1])) +2 * kre [1]) / 2;
K2: = (kre [1] + kre [2]) / 2;
A2: = (-2 / (kre [2]-kre [1]));
B2: = 1 + ((2 * kre [1]) / (kre [2]-kre [1]));
end;
if re = 2 then begin
A1: = 2/kre [2];
B1: =- kre [1] / kre [2];
K1: = kre [1] / 2;
C1: = ((min * kre [2]) + kre [1]) / 2;
C2 :=((( 1-min) * kre [3]) + kre [2] + (min * kre [1])) / 2;
K2: = (kre [2] + kre [3]) / 2;
A2: = (-2 / (kre [3]-kre [1]));
B2: = 1 + ((kre [1] + kre [2]) / (kre [3]-kre [1]));
end;
if re = 3 then begin
A1: = 2 / (kre [3]-kre [1]);
B1: =- (kre [1] + kre [2]) / (kre [3]-kre [1]);
K1: = (kre [1] + kre [2]) / 2;
C1: = ((min * (kre [3]-kre [1])) + kre [1] + kre [2]) / 2;
C2 :=((( 1-min) * (1-kre [2])) + kre [3] + kre [2]) / 2;
K2: = (kre [3] +1) / 2;
A2: = (-2 / (1-kre [2]));
B2: = 1 - ((kre [2] + kre [3]) / (1-kre [2]));
end;
if re = 4 then begin
A1: = (2 / (kre [3]-kre [2]));
B1: =- (kre [2] + kre [3]) / (kre [3]-kre [2]);
K1: = (kre [2] + kre [3]) / 2;
C1: = ((min * (kre [3]-kre [2])) + kre [2] + kre [3]) / 2;
C2: = 1; K2: = 0; A2: = 0; B2: = 0;
end;
vrch: = (A1 * ((C1 * C1 * C1) - (K1 * K1 * K1)) / 3);
vrch: = vrch + ((B1 * ((C1 * C1) - (K1 * K1))) / 2);
vrch: = vrch + (min * ((C2 * C2) - (C1 * C1)) / 2);
vrch: = vrch + (A2 * (((K2 * K2 * K2) - (C2 * C2 * C2))) / 3) + (B2 * ((K2 * K2) - (C2 * C2)) / 2);
vrz: = (A1 * ((C1 * C1) - (K1 * K1)) / 2);
vrz: = vrz + (B1 * (C1-K1));
vrz: = vrz + (min * (C2-C1));
vrz: = vrz + (A2 * ((K2 * K2) - (C2 * C2)) / 2) + (B2 * (K2-C2));
vr: = vrch / vrz;
//----------------------
if TR [iv, k, ii] = 1 then begin
if (vr <= (kre [1] / 2)) or (vr> = ((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr2: = 0;
if (vr> (kre [1] / 2)) and (vr <((kre [1] + kre [2]) / 2)) then mvr2: = (2 * vr-kre [1]) / (kre [2]);
if (vr> = ((kre [1] + kre [2]) / 2)) and (vr <= ((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr2: = 1 - (( 2 * vr-kre [1]-kre [2]) / (kre [3]-kre [1]));
if vr> = ((kre [1] + kre [2]) / 2) then mvr1: = 0;
if (vr <((kre [1] + kre [2]) / 2)) and (vr> C2) then mvr1: = 1 - (2 * (vr-kre [1]) / (kre [2] - kre [1]));
if vr <= C2 then mvr1: = min;
if mvr2> mvr1 then re: = 2;
end;
if TR [iv, k, ii] = 2 then begin
if (vr <= ((kre [1] + kre [2]) / 2)) or (vr> = ((kre [3] +1) / 2)) then mvr3: = 0;
if (vr> ((kre [1] + kre [2]) / 2)) and (vr <((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr3: = (2 * vr-kre [1]-kre [2]) / (kre [3]-kre [1]);
if (vr <((kre [3] +1) / 2)) and (vr> ((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr3: = 1 - ((2 * vr-kre [2]-kre [3]) / (1-kre [2]));
if (vr <= (kre [1] / 2)) or (vr> = ((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr2: = 0;
if (vr> (kre [1] / 2)) and (vr <C1) then mvr2: = (2 * vr-kre [1]) / (kre [2]);
if (vr> = C1) and (vr <= C2) then mvr2: = min;
if (vr> = C2) and (vr <((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr2: = 1 - ((2 * vr-kre [1]-kre [2]) / (kre [3]-kre [1]));
if vr> = ((kre [1] + kre [2]) / 2) then mvr1: = 0;
if (vr <((kre [1] + kre [2]) / 2)) and (vr> kre [1]) then mvr1: = 1 - (2 * (vr-kre [1]) / (kre [ 2]-kre [1]));
if vr <= kre [1] then mvr1: = 1;
if mvr1> mvr2 then re: = 1;
if mvr3> mvr2 then re: = 3;
end;
if TR [iv, k, ii] = 3 then begin
if vr <= ((kre [2] + kre [3]) / 2) then mvr4: = 0;
if (vr> ((kre [2] + kre [3]) / 2)) and (vr <kre [3]) then mvr4: = (2 * vr-kre [2]-kre [3]) / ( kre [3]-kre [2]);
if vr> = kre [3] then mvr4: = 1;
if (vr <= ((kre [1] + kre [2]) / 2)) or (vr> = ((kre [3] +1) / 2)) then mvr3: = 0;
if (vr> ((kre [1] + kre [2]) / 2)) and (vr <C1) then mvr3: = (2 * vr-kre [1]-kre [2]) / (kre [3 ]-kre [1]);
if (vr> = C1) and (vr <= C2) then mvr3: = min;
if (vr <((kre [3] +1) / 2)) and (Vt [i]> C2) then mvr3: = 1 - ((2 * vr-kre [2]-kre [3]) / ( 1-kre [2]));
if (vr <= (kre [1] / 2)) or (vr> = ((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr2: = 0;
if (vr> (kre [1] / 2)) and (vr <((kre [1] + kre [2]) / 2)) then mvr2: = (2 * vr-kre [1]) / (kre [2]);
if (vr> = ((kre [1] + kre [2]) / 2)) and (vr <= ((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr2: = 1 - (( 2 * vr-kre [1]-kre [2]) / (kre [3]-kre [1]));
if mvr4> mvr3 then re: = 4;
if mvr2> mvr3 then re: = 2;
end;
if TR [iv, k, ii] = 4 then begin
if vr <= ((kre [2] + kre [3]) / 2) then mvr4: = 0;
if (vr> ((kre [2] + kre [3]) / 2)) and (Vt [i] <C1) then mvr4: = (2 * vr-kre [2]-kre [3]) / ( kre [3]-kre [2]);
if vr> = C1 then mvr4: = min;
if (vr <= ((kre [1] + kre [2]) / 2)) or (vr> = ((kre [3] +1) / 2)) then mvr3: = 0;
if (vr> ((kre [1] + kre [2]) / 2)) and (vr <((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr3: = (2 * vr-kre [1]-kre [2]) / (kre [3]-kre [1]);
if (vr <((kre [3] +1) / 2)) and (vr> ((kre [2] + kre [3]) / 2)) then mvr3: = 1 - ((2 * vr-kre [2]-kre [3]) / (1-kre [2]));
if mvr3> mvr4 then re: = 3;
end;
//---------------------
if re = 1 then begin
Form3.StringGrid2.Cells [4, j]: = FloatToStrF (vr, ffFixed, 9,2) + '-мінімальний';
Edit4.Text: = 'мінімальний';
end;
if re = 2 then begin
Form3.StringGrid2.Cells [4, j]: = FloatToStrF (vr, ffFixed, 9,2) + '-підвищений';
Edit4.Text: = 'підвищений';
end;
if re = 3 then begin
Form3.StringGrid2.Cells [4, j]: = FloatToStrF (vr, ffFixed, 9,2) + '-критичний';
Edit4.Text: = "критичний \;
end;
if re = 4 then begin
Form3.StringGrid2.Cells [4, j]: = FloatToStrF (vr, ffFixed, 9,2) + '-неприпустимий';
Edit4.Text: = 'неприпустимий';
end;
end;
Edit3.Text: = FloatToStrF (vr, ffFixed, 9,2);
end;
procedure TForm1.N7Click (Sender: TObject);
begin
Form2.Show;
end;
procedure TForm1.N3Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (saveDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Savedialog1.FileName);
Try Rewrite (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
Date: = IntToStr (SpinEdit1.Value); WriteLn (MyFile, Date);
Date: = Edit1.Text; WriteLn (MyFile, Date);
Date: = Edit2.Text; WriteLn (MyFile, Date);
For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid1.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid2.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid3.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
Date: = IntToStr (StringGrid4.ColCount); WriteLn (Myfile, Date);
For i: = 0 to StringGrid4.ColCount-1 do begin
Date: = StringGrid4.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
With Form2 do begin
Date: = IntToStr (SpinEdit1.Value); WriteLn (Myfile, Date);
Date: = Edit1.Text; WriteLn (Myfile, Date);
For i: = 0 to nRt-1 do begin
Date: = StringGrid1.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
For i: = 0 to nRt-1 do begin
Date: = StringGrid2.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
Closefile (myFile);
end
else Begin Showmessage ('Помилка'); Exit; end;
end;
procedure TForm1.N4Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (OpenDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Opendialog1.FileName);
Try Reset (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
ReadLn (MyFile, Date); SpinEdit1.Value: = StrToInt (Date); n: = StrToInt (Date);
ReadLn (MyFile, Date); Edit1.Text: = Date;
ReadLn (MyFile, Date); Edit2.Text: = Date;
For i: = 0 to n-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid1.Cells [i, 1]: = Date;
end;
For i: = 0 to n-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid2.Cells [i, 1]: = Date;
End;
For i: = 0 to n-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid3.Cells [i, 1]: = Date;
End;
ReadLn (MyFile, Date); StringGrid4.ColCount: = StrToInt (Date);
For i: = 0 to StringGrid4.ColCount-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid4.Cells [i, 1]: = Date;
End;
With Form2 do begin
ReadLn (MyFile, Date); SpinEdit1.Value: = StrToInt (Date);
nRt: = StrToInt (Date); StringGrid1.ColCount: = nRt; StringGrid2.ColCount: = nRt;
ReadLn (MyFile, Date); Edit1.Text: = Date;
For i: = 0 to nRt-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid1.Cells [i, 1]: = Date;
end;
For i: = 0 to nRt-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid2.Cells [i, 1]: = Date;
end;
end;
Closefile (myFile);
if StringGrid4.ColCount = 1 then CheckBox1.Checked: = true;
end
else Begin Showmessage ('Файл не знайдено!'); Exit; end;
end;
procedure TForm1.N6Click (Sender: TObject);
begin
Form4.Show;
end;
procedure TForm1.Edit2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (45), chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm1.N5Click (Sender: TObject);
begin
Form5.show;
end;
procedure TForm1.N9Click (Sender: TObject);
begin
Form6.show;
end;
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
begin
Form3.Show;
end;
end.

unit Rtmodul;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Grids, Spin;
type
TForm2 = class (TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
Label1: TLabel;
SpinEdit1: TSpinEdit;
Label2: TLabel;
Edit1: TEdit;
GroupBox2: TGroupBox;
StringGrid1: TStringGrid;
GroupBox3: TGroupBox;
StringGrid2: TStringGrid;
Panel1: TPanel;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
procedure SpinEdit1Change (Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure FormCreate (Sender: TObject);
procedure StringGrid1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure BitBtn1Click (Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click (Sender: TObject);
private
{Private declarations}
public
{Public declarations}
end;
var
Form2: TForm2;
Rtkey: boolean;
i, j, ii: integer;
NPVpmin, NPVpmax, NPVpav, smin, smax: real; {прогнозне значення NPV для інтервалу}
implementation
uses datamodul;
{$ R *. dfm}
procedure TForm2.SpinEdit1Change (Sender: TObject);
begin
nRt: = SpinEdit1.Value;
StringGrid1.ColCount: = nRt;
StringGrid2.ColCount: = nRt;
for i: = 1 to nRt do begin
StringGrid1.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
StringGrid2.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
end;
end;
procedure TForm2.Edit1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (45), chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54),
chr (55), chr (56), chr (57), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0);
end;
end;
procedure TForm2.FormCreate (Sender: TObject);
begin
nRt: = n;
StringGrid1.ColCount: = nRt;
StringGrid2.ColCount: = nRt;
for j: = 0 to nRt-1 do begin
StringGrid1.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1);
StringGrid2.Cells [j, 0]: = IntToStr (j +1);
end;
For i: = 1 to n do begin
RSvar [i]: = 0;
Rdvar [i]: = 0;
end;
end;
procedure TForm2.StringGrid1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (45), chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54),
chr (55), chr (56), chr (57), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0);
end;
end;
procedure TForm2.StringGrid2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (45), chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54),
chr (55), chr (56), chr (57), chr (44), chr (8):;
else key: = chr (0);
end;
end;
procedure TForm2.BitBtn1Click (Sender: TObject);
begin
//----------------------------- Введення значень в масив для розрахунку коеф-та ліквідності Rt
try Ir: = StrToFloat (Edit1.Text); Except Ir: = 0; Edit1.Text: = IntToStr (0); end;
for i: = 1 to nRt do begin
try
RSvar [i]: = StrToFloat (StringGrid2.Cells [i-1, 1]);
Except
StringGrid2.Cells [i-1, 1]: = IntToStr (0);
end;
try
Rdvar [i]: = StrToFloat (StringGrid1.Cells [i-1, 1]);
Except
StringGrid1.Cells [i-1, 1]: = IntToStr (0);
end;
end;
Rtkey: = true;
Form2.Hide;
Form1.Show;
end;
procedure TForm2.BitBtn2Click (Sender: TObject);
begin
nRt: = n;
Rtkey: = false;
Form2.Close;
end;
end.

unit Formirmodul;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Grids, StdCtrls, Menus;
type
TForm4 = class (TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
GroupBox1: TGroupBox;
Label1: TLabel;
StringGrid1: TStringGrid;
GroupBox2: TGroupBox;
StringGrid2: TStringGrid;
SaveDialog1: TSaveDialog;
OpenDialog1: TOpenDialog;
procedure FormCreate (Sender: TObject);
procedure N5Click (Sender: TObject);
procedure N6Click (Sender: TObject);
procedure N3Click (Sender: TObject);
procedure N2Click (Sender: TObject);
procedure N7Click (Sender: TObject);
private
{Private declarations}
public
{Public declarations}
end;
var
Form4: TForm4;
i, j, t: integer;
PlusSi, MinusSi: array [1 .. 3,1 .. 20] of real;
implementation
uses datamodul;
{$ R *. dfm}
procedure TForm4.FormCreate (Sender: TObject);
begin
StringGrid1.ColCount: = n +1;
StringGrid2.ColCount: = n +1;
StringGrid1.Cells [0,1]: = 'Доходи від реалізації продукції ";
StringGrid1.Cells [0,2]: = 'Відшкодування ПДВ за інвестиції';
StringGrid1.Cells [0,3]: = 'Амортизація';
StringGrid2.Cells [0,1]: = 'Інвестиції (включаючи ПДВ)';
StringGrid2.Cells [0,2]: = 'Приріст оборотних засобів ";
StringGrid2.Cells [0,3]: = 'Експлутационниє витрати';
StringGrid2.Cells [0,4]: = 'Податки';
For i: = 1 to n do begin
StringGrid1.Cells [i, 0]: = IntToStr (i);
StringGrid2.Cells [i, 0]: = IntToStr (i);
end;
end;
procedure TForm4.N5Click (Sender: TObject);
begin
if StringGrid1.Focused then StringGrid1.RowCount: = StringGrid1.RowCount +1;
if StringGrid2.Focused then StringGrid2.RowCount: = StringGrid2.RowCount +1;
end;
procedure TForm4.N6Click (Sender: TObject);
begin
if StringGrid1.Focused then StringGrid1.RowCount: = StringGrid1.RowCount-1;
if StringGrid2.Focused then StringGrid2.RowCount: = StringGrid2.RowCount-1;
end;
procedure TForm4.N3Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (saveDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Savedialog1.FileName);
Try Rewrite (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
Date: = IntToStr (StringGrid1.RowCount); WriteLn (MyFile, Date);
Date: = IntToStr (StringGrid2.RowCount); WriteLn (MyFile, Date);
For j: = 0 to n do begin
For i: = 0 to StringGrid1.RowCount-1 do begin
Date: = StringGrid1.Cells [j, i];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
For j: = 0 to n do begin
For i: = 0 to StringGrid2.RowCount-1 do begin
Date: = StringGrid2.Cells [j, i];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
Closefile (myFile);
end
else Begin Showmessage ('Помилка'); Exit; end;
end;
procedure TForm4.N2Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (OpenDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Opendialog1.FileName);
Try Reset (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
ReadLn (MyFile, Date); StringGrid1.RowCount: = StrToInt (Date);
ReadLn (MyFile, Date); StringGrid2.RowCount: = StrToInt (Date);
For j: = 0 to n do begin
For i: = 0 to StringGrid1.RowCount-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid1.Cells [j, i]: = Date;
end;
end;
For j: = 0 to n do begin
For i: = 0 to StringGrid2.RowCount-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid2.Cells [j, i]: = Date;
end;
end;
Closefile (myFile);
end
else Begin Showmessage ('Файл не знайдено!'); Exit; end;
end;
procedure TForm4.N7Click (Sender: TObject);
var
str, str2: string;
k: integer;
begin
for t: = 1 to n do begin
for j: = 1 to 3 do begin
PlusSi [j, t]: = 0;
end;
end;
for t: = 1 to n do begin
for i: = 1 to StringGrid1.RowCount-1 do begin
str: = StringGrid1.Cells [t, i];
if pos (';', str) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for j: = 1 to Length (str) do begin
if (str [j ]<>';') then str2: = str2 + str [j]
else begin
PlusSi [k, t]: = PlusSi [k, t] + StrToFloat (str2);
k: = k +1; str2 :='';
end;
if j = Length (str) then PlusSi [k, t]: = PlusSi [k, t] + StrToFloat (str2);
end;
end else try
PlusSi [1, t]: = PlusSi [1, t] + StrToFloat (str);
PlusSi [2, t]: = PlusSi [2, t] + StrToFloat (str);
PlusSi [3, t]: = PlusSi [3, t] + StrToFloat (str);
except
showmessage ('Помилка при введенні значень інтервалів грошових потоків!');
FocusControl (Stringgrid1);
end;
end;
for i: = 1 to StringGrid2.RowCount-1 do begin
str: = StringGrid2.Cells [t, i];
if pos (';', str) <> 0 then begin str2 :=''; k: = 1;
for j: = 1 to Length (str) do begin
if (str [j ]<>';') then str2: = str2 + str [j]
else begin
if k = 1 then PlusSi [3, t]: = PlusSi [3, t]-StrToFloat (str2);
if k = 2 then PlusSi [2, t]: = PlusSi [2, t]-StrToFloat (str2);
k: = k +1; str2 :='';
end;
if j = Length (str) then PlusSi [1, t]: = PlusSi [1, t]-StrToFloat (str2);
end;
end else try
PlusSi [1, t]: = PlusSi [1, t]-StrToFloat (str);
PlusSi [2, t]: = PlusSi [2, t]-StrToFloat (str);
PlusSi [3, t]: = PlusSi [3, t]-StrToFloat (str);
except
showmessage ('Помилка при введенні значень інтервалів грошових потоків!');
FocusControl (Stringgrid1);
end;
end;
end;
for i: = 1 to n do begin
str :='';
for j: = 1 to 3 do begin
str: = str + FloatToStr (PlusSi [j, i]);
if j <> 3 then str: = str +';';
end;
Form1.StringGrid1.Cells [i-1, 1]: = str;
end;
end;
end.
unit Risk;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, Grids, ExtCtrls, Buttons, Spin, Menus;
type
TForm8 = class (TForm)
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
StringGrid1: TStringGrid;
StringGrid2: TStringGrid;
TabSheet2: TTabSheet;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
StringGrid3: TStringGrid;
StringGrid4: TStringGrid;
TabSheet3: TTabSheet;
Label8: TLabel;
StringGrid6: TStringGrid;
Label9: TLabel;
StringGrid7: TStringGrid;
StringGrid8: TStringGrid;
Label10: TLabel;
Panel3: TPanel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
SpinEdit1: TSpinEdit;
SpinEdit2: TSpinEdit;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
OpenDialog1: TOpenDialog;
SaveDialog1: TSaveDialog;
CheckBox1: TCheckBox;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
CheckBox2: TCheckBox;
Label7: TLabel;
procedure SpinEdit1Change (Sender: TObject);
procedure SpinEdit2Change (Sender: TObject);
procedure Edit1Exit (Sender: TObject);
procedure Edit2Exit (Sender: TObject);
procedure FormCreate (Sender: TObject);
procedure CheckBox1Click (Sender: TObject);
procedure N7Click (Sender: TObject);
procedure N4Click (Sender: TObject);
procedure N5Click (Sender: TObject);
procedure N9Click (Sender: TObject);
procedure CheckBox2Click (Sender: TObject);
procedure StringGrid1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid3KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid4KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid6KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid7KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid8KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);

private
{Private declarations}
public
{Public declarations}
end;
var
Form8: TForm8;
Ct, At, Zt, Simd: array [1 .. 20] of real; {критерій покриття, соб.капітал, позиковий кап., Мат.ож.ден.потоков (прогнозір.ден.потокі)}
Pfsr: real; {ср.зн.цени}
Sij, Vt: array [1 .. 20] of real; {чіст.ден.потокі, ризик,}
Rt: array [1 .. 20] of real; {кр.ліквідності}
n, i, j, f, l, ii: integer; {число ПУП, число ресурсів,}
d, NPV, NPVi, NPVj, s, sum, sum2, sum3, ENPV: real; {коеф.дісконтірованія, ЧПЕ, мат.ож.NPV}
Ip: real; {первонач.кап.вложенія}
Pf: array [1 .. 20,1 .. 20] of real; {ціна на ресурс в кожен ПУП,}
Pkrit, Xf: array [1 .. 20] of real; {Критичний ліміт ціни, частка ресурсу в портфелі ресурсів}
implementation
uses Results, Cov, PriceCov, Riskproject, normgenerator;
{$ R *. dfm}
procedure TForm8.SpinEdit1Change (Sender: TObject);
begin
n: = SpinEdit1.Value;
StringGrid1.ColCount: = n; StringGrid2.ColCount: = n; StringGrid3.ColCount: = n; StringGrid4.ColCount: = n;
Stringgrid7.RowCount: = n +1; Form3.StringGrid1.ColCount: = n +1; Form3.Stringgrid1.RowCount: = n +1;
Form4.StringGrid1.ColCount: = n +1; Form4.Stringgrid1.RowCount: = n +1;
Form7.StringGrid1.ColCount: = n +3; Form7.StringGrid2.ColCount: = n +2; Form7.StringGrid3.ColCount: = n +1;
For i: = 1 to n do begin
Stringgrid1.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i); Stringgrid2.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
Stringgrid3.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i); Stringgrid4.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
Form3.Stringgrid1.Cells [i, 0]: = IntToStr (i); Form3.Stringgrid1.Cells [0, i]: = IntToStr (i);
Form4.Stringgrid1.Cells [i, 0]: = IntToStr (i); Form4.Stringgrid1.Cells [0, i]: = IntToStr (i);
Form7.StringGrid1.Cells [i +2,0]: = IntToStr (i); Form7.StringGrid2.Cells [i +1,0]: = IntToStr (i);
Form7.StringGrid3.Cells [i, 0]: = IntToStr (i); Stringgrid7.Cells [0, i]: = IntToStr (i);
end;
end;
procedure TForm8.SpinEdit2Change (Sender: TObject);
begin
f: = SpinEdit2.Value;
StringGrid6.ColCount: = f; StringGrid7.ColCount: = f +1;
StringGrid7.RowCount: = n +1; StringGrid8.ColCount: = f;
For i: = 1 to f do begin
Stringgrid6.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
Stringgrid7.Cells [i, 0]: = IntToStr (i);
Stringgrid8.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
end;
For i: = 1 to n +1 do begin
StringGrid7.Cells [0, i]: = IntToStr (i);
end;
end;
procedure TForm8.Edit1Exit (Sender: TObject);
begin
try
d: = StrToFloat (Edit1.Text);
except
Showmessage ('неправельную введення даних!');
end;
end;
procedure TForm8.Edit2Exit (Sender: TObject);
begin
try
Ip: = StrToFloat (Edit2.Text);
except
Showmessage ('неправельную введення даних!');
end;
end;
procedure TForm8.FormCreate (Sender: TObject);
begin
n: = 5; f: = 5; d: = 1.2; Ip: = 10;
For i: = 1 to 5 do begin
Stringgrid1.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i); Stringgrid2.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
Stringgrid3.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i); Stringgrid4.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
Stringgrid6.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i); Stringgrid7.Cells [0, i]: = IntToStr (i);
StringGrid7.Cells [i, 0]: = IntToStr (i); Stringgrid8.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i);
end;
For i: = 1 to 20 do begin
For j: = 1 to 20 do begin
Pcovar [i, j]: = 0;
Covar [i, j]: = 0;
end;
end;
end;
procedure TForm8.CheckBox1Click (Sender: TObject);
begin
if checkBox1.Checked then Form4.Show;
end;
procedure TForm8.N7Click (Sender: TObject);
var
keyw: boolean;
begin
/ / Заповнення даних у масиви
keyw: = true;
try
For i: = 0 to n-1 do begin
Zt [i +1]: = StrToFloat (StringGrid1.Cells [i, 1]);
At [i +1]: = StrToFloat (StringGrid2.Cells [i, 1]);
Simd [i +1]: = StrToFloat (Stringgrid3.Cells [i, 1]);
Sij [i +1]: = StrToFloat (Stringgrid4.Cells [i, 1]);
end;
s: = 0;
For i: = 1 to f do begin
Pkrit [i]: = StrToFloat (Stringgrid8.Cells [i-1, 1]);
Xf [i]: = StrToFloat (Stringgrid6.Cells [i-1, 1]);
s: = s + Xf [i];
end;
if s <> 1 then begin
Showmessage ('Общяя сума часток ресурсів у портфелі повинна бути менше дорівнює одиниці!');
keyw: = false;
PageControl1.ActivePage: = TabSheet3;
FocusControl (StringGrid6);
end;
For j: = 1 to f do begin
for i: = 1 to n do begin
Pf [i, j]: = StrToFloat (Stringgrid7.Cells [j, i]);
end;
end;
Except
ShowMessage ('Неправильно заповнені поля!');
keyw: = false;
end;
if keyw = true then begin
/ / -------------------------------- Обчислення мат. очікуван. NPV
ENPV: = 0;
For i: = 1 to n do begin NPV: = 0;
For j: = 1 to i do begin
NPV: = NPV + Sij [j];
end;
NPV: = NPV / i; s: = 1;
for j: = 1 to i do begin s: = s * d; end;
ENPV: = ENPV + (NPV / s);
end;
ENPV: = ENPV-Ip;
//---------------------------------- Обчислення критерію покриття Ct
For i: = 1 to n do begin
if Zt [i] <> 0 then Ct [i]: = At ​​[i] / Zt [i] else Ct [i]: = 0;
end;
For i: = 0 to Form2.StringGrid1.ColCount-1 do begin
Form2.StringGrid1.ColWidths [i]: = Form2.Header1.SectionWidth [i] -1;
end;
//----------------------------------- Обчислення критерію ліквідності Rt в тому числі
//----------------------------------- І NPVt
NPV: = 0; s: = d;
For i: = 1 to n do begin
For j: = 1 to i-1 do begin s: = s * d; end;
NPV: = NPV + (Simd [i] / s); s: = d;
end;
NPV: = NPV-Ip; / / прогнозне NPV
For i: = 1 to n-1 do begin
NPVi: = 0; NPVj: = 0; s: = d;
for j: = 1 to i do begin
For l: = 1 to j-1 do begin s: = s * d; end;
NPVi: = NPVi + (Sij [j] / s); s: = d; / / то NPV, яке отримуємо за имеющ. даними
end;
s: = d;
for j: = i +1 to n do begin
For l: = 1 to j-1 do begin s: = s * d; end;
NPVj: = NPVj + (Simd [j] / s); s: = d;
end;
NPVj: = NPVj-Ip; / / те, що залишилося від прогногзного NPV
Rt [i]: = (NPVi + NPVj) / NPV;
Form2.StringGrid1.Cells [2, i-1]: = FloatToStr (NPVi);
end;
NPVi: = 0; s: = d;
for i: = 1 to n do begin
For l: = 1 to i-1 do begin s: = s * d; end;
NPVi: = NPVi + (Sij [i] / s); s: = d;
end;
Rt [n]: = NPVi / NPV; Form2.StringGrid1.Cells [2, n-1]: = FloatToStr (NPVi);
Form2.StringGrid1.RowCount: = n;
For i: = 0 to n-1 do begin
Form2.StringGrid1.Cells [0, i]: = IntToStr (i +1);
Form2.StringGrid1.Cells [1, i]: = FloatToStr (Ct [i +1]);
Form2.StringGrid1.Cells [3, i]: = FloatToStr (Rt [i +1])
end;
Form2.Memo1.Lines.Clear;
Form2.Memo1.Lines.Add ('E (NPV) =' + FloatToStr (ENPV) +';');
/ / Оцінка загального ризику проекту
For j: = 1 to f do begin
Pfsr: = 0;
For i: = 1 to n do begin
Pfsr: = Pfsr + Pf [i, j];
end;
Pfsr: = Pfsr / n;
if Pfsr> Pkrit [j] then
Form2.Memo1.Lines.Add ('Купівля' + IntToStr (j) + '-го ресурсу невигідна');
end;
for i: = 1 to n do begin
sum: = 0; s: = 1;
For j: = 1 to i do begin
For l: = 1 to 2 * j do begin s: = s * d; end;
sum: = sum + (Covar [j, j] / s); s: = 1;
end;
sum2: = 0; sum3: = 0;
for l: = 1 to i-1 do begin
for j: = l +1 to i do begin
s: = 1;
For ii: = 1 to l + j do begin s: = s * d; end;
sum2: = sum2 + (Covar [l, j] / s);
end;
end;
for l: = 1 to i do begin
for j: = 1 to i do begin
sum3: = sum3 + (Xf [l] * Xf [j] * PCovar [l, j])
end;
end;
Vt [i]: = sum + (2 * sum2) + sum3;
form2.StringGrid1.Cells [4, i-1]: = FloatToStr (Vt [i]);
end;
Form2.Show;
end;
end;
procedure TForm8.N4Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (OpenDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Opendialog1.FileName);
Try Reset (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
With Form1 do begin
ReadLn (MyFile, Date); SpinEdit1.Value: = StrToInt (Date); n: = StrToInt (Date);
ReadLn (MyFile, Date); SpinEdit2.Value: = StrToInt (Date); f: = StrToInt (Date);
ReadLn (MyFile, Date); Edit1.Text: = Date; d: = StrToFloat (Date);
ReadLn (MyFile, Date); Edit2.Text: = Date; Ip: = StrToFloat (Date);
For i: = 0 to n-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid1.Cells [i, 1]: = Date;
end;
For i: = 0 to n-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid2.Cells [i, 1]: = Date;
End;
For i: = 0 to n-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid3.Cells [i, 1]: = Date;
End;
For i: = 0 to n-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid4.Cells [i, 1]: = Date;
End;
For i: = 0 to f-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid6.Cells [i, 1]: = Date;
End;
For i: = 1 to n do begin
For j: = 1 to f do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid7.Cells [i, j]: = Date;
end;
end;
For i: = 0 to f-1 do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid8.Cells [i, 1]: = Date;
End;
end;
With Form3 do begin
For i: = 1 to n do begin
For j: = 1 to n do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid1.Cells [i, j]: = Date;
end;
End;
BitBtn1Click (Sender);
end;
With Form4 do begin
For i: = 1 to n do begin
For j: = 1 to n do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid1.Cells [i, j]: = Date;
end;
End;
BitBtn1Click (Sender);
end;
Closefile (myFile);
end
else Begin Showmessage ('Файл не знайдено!'); Exit; end;
end;
procedure TForm8.N5Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (saveDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Savedialog1.FileName);
Try Rewrite (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
With Form8 do begin
Date: = IntToStr (SpinEdit1.Value); WriteLn (MyFile, Date);
Date: = IntToStr (SpinEdit2.Value); WriteLn (MyFile, Date);
Date: = Edit1.Text; WriteLn (MyFile, Date);
Date: = Edit2.Text; WriteLn (MyFile, Date);
For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid1.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid2.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid3.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid4.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
{For i: = 0 to n-1 do begin
Date: = StringGrid5.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;}
For i: = 0 to f-1 do begin
Date: = StringGrid6.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
For i: = 1 to n do begin
for j: = 1 to f do begin
Date: = StringGrid7.Cells [i, j];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
For i: = 0 to f-1 do begin
Date: = StringGrid8.Cells [i, 1];
WriteLn (Myfile, Date);
End;
end;
With Form3 do begin
For i: = 1 to n do begin
For j: = 1 to n do begin
Date: = StringGrid1.Cells [i, j];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
end;
With Form4 do begin
For i: = 1 to n do begin
For j: = 1 to n do begin
Date: = StringGrid1.Cells [i, j];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
end;
Closefile (myFile);
end
else Begin Showmessage ('Помилка'); Exit; end;
end;
procedure TForm8.N9Click (Sender: TObject);
begin
Form7.show;
end;
procedure TForm8.CheckBox2Click (Sender: TObject);
begin
if checkBox2.Checked then Form3.Showmodal;
end;
procedure TForm8.StringGrid1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm8.StringGrid2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm8.StringGrid3KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm8.StringGrid4KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44), chr (45):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm8.StringGrid6KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm8.StringGrid7KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44):;
else key: = chr (0); end;
end;
procedure TForm8.StringGrid8KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case key of
chr (48), chr (49), chr (50), chr (51), chr (52), chr (53), chr (54), chr (55), chr (56), chr (57), chr (44):;
else key: = chr (0); end;
end;
end.
unit normgenerator;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Grids, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Buttons, Menus;
procedure normgen (var num1, num2: real);
type
TForm7 = class (TForm)
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
GroupBox1: TGroupBox;
Label2: TLabel;
StringGrid1: TStringGrid;
StringGrid2: TStringGrid;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
Label1: TLabel;
TabSheet2: TTabSheet;
StringGrid3: TStringGrid;
SaveDialog1: TSaveDialog;
OpenDialog1: TOpenDialog;
procedure FormCreate (Sender: TObject);
procedure N7Click (Sender: TObject);
procedure StringGrid1Exit (Sender: TObject);
procedure StringGrid2Exit (Sender: TObject);
procedure N3Click (Sender: TObject);
procedure N2Click (Sender: TObject);

private
{Private declarations}
public
{Public declarations}
end;
var
Form7: TForm7;
i, j, ndvar: integer; {число дтерм. перем-х проекту}
Svar: array [1 .. 500,1 .. 20] of real; {масив значень згенерованих сл.вел}
Xvar: array [1 .. 40,1 .. 20] of real; {масив сл.перемен-х проекту}
Dvar: array [1 .. 20,1 .. 20] of real; {масив детерміірованних перем-х ден. потоків}
implementation
uses Risk, Cov;
{$ R *. dfm}
procedure normgen (var num1, num2: real);
var
r1, r2, svar: real;
begin
Repeat
r1: = 2 * random-1;
r2: = 2 * random-1;
svar: = Sqr (r1) + Sqr (r2);
Until (svar <1);
svar: = sqrt ((-2 * ln (svar)) / svar);
num1: = r1 * svar;
num2: = r2 * svar;
end;
procedure TForm7.N2Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (OpenDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Opendialog1.FileName);
Try Reset (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
ReadLn (MyFile, Date); StringGrid1.ColCount: = StrToInt (Date);
ReadLn (MyFile, Date); StringGrid1.RowCount: = StrToInt (Date);
ReadLn (MyFile, Date); StringGrid2.ColCount: = StrToInt (Date);
ReadLn (MyFile, Date); StringGrid2.RowCount: = StrToInt (Date);
For i: = 0 to StringGrid1.ColCount do begin
For j: = 0 to StringGrid1.RowCount do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid1.Cells [i, j]: = Date;
end;
end;
For i: = 0 to StringGrid2.ColCount do begin
For j: = 0 to StringGrid2.RowCount do begin
ReadLn (MyFile, Date);
StringGrid2.Cells [i, j]: = Date;
end;
End;
Closefile (myFile);
end
else Begin Showmessage ('Файл не знайдено!'); Exit; end;
end;
procedure TForm7.FormCreate (Sender: TObject);
begin
StringGrid1.Cells [0,1 ]:='+'; StringGrid1.Cells [0,3 ]:='-'; StringGrid1.Cells [0,5 ]:='-';
StringGrid2.Cells [0,1 ]:='+'; StringGrid2.Cells [0,2 ]:='+'; StringGrid2.Cells [0,3 ]:='-'; StringGrid2.Cells [0,4] :='-';
StringGrid1.Cells [1,1]: = 'Доходи від реалізації продукції ";
StringGrid1.Cells [1,3]: = 'Експлутационниє витрати';
StringGrid1.Cells [1,5]: = 'Податки';
StringGrid2.Cells [1,1]: = 'Відшкодування ПДВ з інвестицій';
StringGrid2.Cells [1,2]: = 'Амортизація';
StringGrid2.Cells [1,3]: = 'Інвестиції';
StringGrid2.Cells [1,4]: = 'Приріст оборотних засобів ";
StringGrid1.Cells [1,0]: = 'Назва';
StringGrid1.Cells [2,0]: = 'Інт-л';
StringGrid2.Cells [1,0]: = 'Назва';
i: = 1;
While (i <= StringGrid1.ColCount) do begin
StringGrid1.Cells [2, i]: = 'Мінімальний.';
StringGrid1.Cells [2, i +1]: = 'Макс.';
i: = i +2;
end;
For i: = 3 to StringGrid1.ColCount do begin
StringGrid1.Cells [i, 0]: = IntToStr (i-2);
StringGrid2.Cells [i-1, 0]: = IntToStr (i-2);
StringGrid3.Cells [i-2, 0]: = IntToStr (i-2);
end;
For i: = 1 to 500 do begin
Stringgrid3.Cells [0, i]: = IntToStr (i);
end;
end;
procedure TForm7.N7Click (Sender: TObject);
var
nvar, nn1, nn2, sv1, sv2: real; / / число стох.пер-х проекту, сл.чісла, коеф-ти для приросту об.ср-в.
kvar: integer;
begin
nvar: = StringGrid1.RowCount-1;
For j: = 1 to 20 do begin
Simd [j]: = 0;
end;
For i: = 1 to 500 do begin
For j: = 1 to 20 do begin
Svar [i, j]: = 0;
end;
end;
For i: = 1 to 20 do begin
For j: = 1 to 20 do begin
Covar [i, j]: = 0;
end;
end;
for i: = 1 to (StringGrid1.ColCount-3) do begin
j: = 1;
While j <= (nvar-1) do begin
kvar: = 1;
While kvar <= 500 do begin
normgen (nn1, nn2);
nn1: = Xvar [j, i] + nn1 * Xvar [j +1, i];
nn2: = Xvar [j, i] + nn2 * Xvar [j +1, i];
if StringGrid1.Cells [0, j ]='-' then begin
nn1: =- nn1;
nn2: =- nn2;
end;
if j = 5 then begin
if Xvar [j, i] <> 0 then begin
sv1: = nn1/Xvar [j, i];
sv2: = nn2/Xvar [j, i];
end else begin sv1: = 0; sv2: = 0; end;
Svar [kvar, i]: = Svar [kvar, i] + sv1 * Dvar [4, i];
Svar [kvar +1, i]: = Svar [kvar +1, i] + sv2 * Dvar [4, i];
end;
Svar [kvar, i]: = Svar [kvar, i] + nn1;
Svar [kvar +1, i]: = Svar [kvar +1, i] + nn2;
kvar: = kvar +2;
end;
j: = j +2;
end;
for j: = 1 to 500 do begin
For kvar: = 1 to ndvar do begin
if kvar <> 4 then Svar [j, i]: = Svar [j, i] + Dvar [kvar, i];
end;
end;
end;
For i: = 1 to StringGrid1.Colcount-3 do begin
For j: = 1 to 500 do begin
StringGrid3.Cells [i, j]: = FloatToStr (Svar [j, i]);
Simd [i]: = Simd [i] + Svar [j, i];
end;
Simd [i]: = Simd [i] / 500;
Form8.StringGrid3.Cells [i-1, 1]: = FloatToStrF (Simd [i], ffFixed, 9,2);
end;
For i: = 1 to StringGrid1.ColCount-3 do begin
For j: = i to StringGrid1.ColCount-3 do begin
For kvar: = 1 to 500 do begin
Covar [i, j]: = Covar [i, j] + ((Svar [kvar, i]-Simd [i]) * (Svar [kvar, j]-Simd [j]));
end;
Covar [i, j]: = Covar [i, j] / 500;
Form3.StringGrid1.Cells [j, i]: = FloatToStrF (Covar [i, j], ffFixed, 12,2);
Form3.StringGrid1.Cells [i, j]: = FloatToStrF (Covar [i, j], ffFixed, 12,2);
end;
end;
end;
procedure TForm7.StringGrid1Exit (Sender: TObject);
begin
Try
For j: = 3 to StringGrid1.ColCount-1 do begin
i: = 1;
While i <= StringGrid1.RowCount-1 do begin
Xvar [i, j-2]: = StrToFloat (StringGrid1.Cells [j, i]);
Xvar [i, j-2]: = (Xvar [i, j-2] + StrToFloat (StringGrid1.Cells [j, i +1])) / 2;
Xvar [i +1, j-2]: = Xvar [i, j-2]-StrToFloat (StringGrid1.Cells [j, i]);
i: = i +2;
end;
end;
except
ShowMessage ('неправельную введення даних!');
FocusControl (StringGrid1);
end;
end;
procedure TForm7.StringGrid2Exit (Sender: TObject);
var
nn1: real;
begin
Try
For j: = 2 to StringGrid2.ColCount-1 do begin
For i: = 1 to StringGrid2.RowCount-1 do begin
Dvar [i, j-1]: = StrToFloat (StringGrid2.Cells [j, i]);
If StringGrid2.Cells [0, i ]='-' then Dvar [i, j-1]: =- Dvar [i, j-1]
end;
end;
Except
ShowMessage ('неправельную введення даних!');
FocusControl (StringGrid2);
end;
ndvar: = StringGrid2.RowCount-1;
end;
procedure TForm7.N3Click (Sender: TObject);
Var
Myfile: Textfile;
Date: String;
begin
If (saveDialog1.Execute) then begin
AssignFile (Myfile, Savedialog1.FileName);
Try Rewrite (myFile);
Except
Showmessage ('Помилка при читанні файлу'); Exit;
end;
Date: = IntToStr (StringGrid1.ColCount); WriteLn (MyFile, Date);
Date: = IntToStr (StringGrid1.RowCount); WriteLn (MyFile, Date);
Date: = IntToStr (StringGrid2.ColCount); WriteLn (MyFile, Date);
Date: = IntToStr (StringGrid2.RowCount); WriteLn (MyFile, Date);
For i: = 0 to StringGrid1.ColCount do begin
for j: = 0 to StringGrid1.RowCount do begin
Date: = StringGrid1.Cells [i, j];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
For i: = 0 to StringGrid2.ColCount do begin
For j: = 0 to StringGrid2.RowCount do begin
Date: = StringGrid2.Cells [i, j];
WriteLn (Myfile, Date);
end;
end;
Closefile (myFile);
end
else Begin Showmessage ('Помилка'); Exit; end;
end;
end.

1.1.2 Оцінка поточної вартості грошей

В / 1 / автор відзначає, що міжнародна практика оцінки ефективності інвестицій базується на концепції тимчасової вартості грошей. Інвестований капітал, так само як і грошовий потік, приводиться до теперішнього часу або до певного розрахункового року (який, як правило, передує початку реалізації проекту). Звідси виникає ще одне найважливіше поняття, безпосередньо пов'язане з інвестиційним проектуванням - це дисконтування (discounting). В / 4 / автор визначає дисконтування як приведення різночасних економічних показників до якого-небудь одного часу - точці приведення. За допомогою цієї операції проводиться приведення всіх грошових потоків до загальної одиниці виміру. Загальна одиниця виміру необхідна тому, що капітал у різні інтервали часу має різну вартість. Передбачається, що кожен період капітал Vt 0 здатний приносити дохід у розмірі Vt 0 * r, де r - процентна ставка (ставка дисконтування). Цілком зрозуміло, що майбутня вартість (future value) капіталу повинна включати в себе дохід, який принесе капітал, тобто
(1)
де V t 1 - величина капіталу через один рік, грошові одиниці;
V tN - величина капіталу через N періодів, грошові одиниці.
Виходячи з цих рівностей, проводиться розрахунок поточної вартості PV (divsent value). Теоретично можна привести всі величини до будь-якого тимчасового етапу t
(2)
але, в подальшому, зручніше працювати саме з початковим, або нульовим, періодом
(3)
Наводячи грошові потоки до одного інтервалу часу, а, отже, і до однієї одиниці виміру, отримуємо можливість робити над ними математичні обчислення. Важливо зрозуміти, що грошові потоки в різні періоди часу мають різні одиниці виміру, і використання ставки дисконтування дозволяє перейти до однієї одиниці виміру. Саме ця операція дає нам можливість складати грошові потоки різних періодів.
За ставку дисконтування можна приймати різні процентні ставки. Ці ставки відображають різні способи оцінки різниці вартості капіталу в певні інтервали часу. За ставку дисконтування можуть прийматися:
- Мінімальна дохідність альтернативного безризикового способу використання капіталу (наприклад, ставка відсотка по надійних цінних паперів або ставка відсотка по депозиту в надійному банку);
- Існуючий рівень прибутковості капіталу в компанії;
- Вартість капіталу, який може бути використаний для даного інвестиційного проекту (наприклад, ставка по інвестиційному кредиту).
Обрана ставка дисконтування в чому впливає на оцінку ефективності проекту.

1.1.3 Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційного проекту

В / 1 / автор зазначає, що суть всіх методів оцінки ефективності інвестиційного проекту базується на наступній простій схемі: вихідні інвестиції при реалізації будь-якого проекту генерують грошовий потік CF 1, CF 2, ... , CF n. Інвестиції визнаються ефективними, якщо цей потік достатній для повернення вихідної суми капітальних вкладень і забезпечення необхідної віддачі на вкладений капітал.
Найбільш поширені такі показники ефективності капітальних вкладень:
- Дисконтований строк окупності (DPB).
- Чистий сучасний ефект (чиста приведена вартість) інвестиційного проекту (NPV),
- Внутрішня норма прибутковості (прибутковості, рентабельності) (IRR),
визначення яких можна знайти, наприклад, в / 1,2,5 /. Оскільки в даній дипломній роботі використовується значення чистого сучасного ефекту, то наведемо його визначення.
Чистий сучасний ефект - сума всіх дисконтируемой і ревальвіруемих на будь-який момент часу надходжень і виплат, що виникли в результаті реалізації інвестиційного проекту / 2 /. Тоді співвідношення для NPV має такий вигляд
(4)
де I - стартовий обсяг інвестицій, грошові одиниці;
N - кількість планових інтервалів (періодів) інвестиційного процесу, відповідних терміну життя проекту;
DV i - оборотне сальдо надходжень і платежів до i-му періоді, грошові одиниці;
r i - ставка дисконтування, обрана для i-го періоду з урахуванням оцінок очікуваної вартості використовуваного в проекті капіталу (наприклад, очікувана ставка за довгостроковими кредитами).
Інвестиційний проект визнається ефективним, коли NPV, оцінена за (4), більше певного проектного рівня G.
В / 6 / автор відзначає, що в найпоширенішому випадку G = 0, так як проект зазвичай вважається ефективним, якщо дисконтована вартість надходжень не менше дисконтованої вартості витрат. Однак у реальному житті все не зовсім так. Підприємство, реалізовуючи який-небудь проект, може керуватися не тільки міркуваннями щодо середньостроковій комерційної ефективності, а й враховувати довгострокові можливості або переслідувати соціальні та інші інтереси, наприклад, збільшення числа робочих місць, поліпшення умов праці працівників. Таким чином, підприємство може дозволити величиною G бути рівною величині менше нуля. Або ж, навпаки, враховуючи несприятливі наслідки проекту соціального або екологічного характеру, підприємство встановлює величину G на рівні G> 0. Тобто, фактично, підприємство встановлює величину G в залежності від зовнішніх ефектів, пов'язаних з проектом.
Дані показники, так само як і відповідні їм методи, використовуються у двох варіантах:
- Для визначення ефективності незалежних інвестиційних проектів (так звана абсолютна ефективність), коли робиться висновок про те прийняти проект або відхилити,
- Для визначення ефективності взаємовиключних один одного проектів (порівняльна ефективність), коли робиться висновок про те, який проект прийняти з декількох альтернативних.

1.2 Загальні поняття невизначеності і ризику

В / 4 / автор визначає невизначеність як неповноту або неточність інформації про умови, пов'язаних з виконанням окремих планових рішень, за якими можуть бути певні втрати.
Автор вказує, що найчастіше в практиці можна спостерігати три різновиди невизначеностей:
- Незнання всього того, що може вплинути на діяльність організації. Вивчити все не лише складно, а економічно невигідно;
- Випадковість - у будь-якому прогнозованому подію можуть бути відхилення в результаті якихось випадкових зовнішніх впливів. Це і відмова роботи якогось технічного апарату, зрив у матеріально-технічному забезпеченні процесу виробництва, і провал в інвестуванні в окремій сфері, та багато іншого;
- Невизначеність протидії - для організації це непередбачувана поведінка конкурентів і замовників продукції. Можуть також бути: зрив у виконанні договірних зобов'язань з постачання, невиконання фінансових зобов'язань банками, страйки та деякі інші розбіжності і конфлікти у трудових колективах.
Невизначеність породжує несприятливі ситуації та наслідки, які характеризуються поняттям «ризик». В / 1,2,4,7 / автори дають різні визначення поняття ризику, які, в основному, зводяться до наступного: ризик - це ймовірність (загроза) втрати особою чи організацією частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової політики.
Під управлінням господарським ризиком автор в / 2 / розуміє процес виявлення рівня невизначеності, відхилень у прогнозованому результаті, прийняття нестандартного рішення і здійснення системи ведення господарства, що дозволяє запобігати, зменшувати негативний вплив стохастичних факторів на результати господарської діяльності та отримувати дохід.
Якісна оцінка ризику - визначення видів ризику, факторів, що впливають на його рівень при здійсненні певної господарської діяльності, а також встановлення методології кількісної оцінки.
Кількісна оцінка ризику проекту здійснюється шляхом знаходження його рівня ризику за допомогою методів теорії ймовірностей, математичної статистики і побудови системи математичних моделей для конкретного проекту.
Комбінована оцінка ризику проекту містить у собі якісну і кількісну оцінку.

1.3 Види ризиків

У різних джерелах / 1,2,4,5,7,8 / даються різні класифікації видів ризику, які все об'єднують одні й ті ж види, але з деякими особливостями їх розподілу по групах. Наведемо найбільш повну системну класифікацію видів господарських ризиків, представлену в / 2 /. Вона зведена в таблиці 1.
Таблиця 1 - Системна класифікація господарських ризиків
Класифікаційні ознаки
Види ризиків
Характеристика ризику
1
2
3
Природа виникнення
Суб'єктивні (пов'язані з суб'єктом господарювання)
Нерозвинені здібності до ризику; брак досвіду, освіти, професіоналізму, необгрунтовані амбіції і так далі. Або навпаки високий рівень здібностей, освіти, професіоналізму і тому інше
Об'єктивні
Брак інформації, стихійні лиха, несподівані зміни кон'юнктури ринку, рівня інфляції, в законодавстві, кредитуванні, оподаткуванні тощо
Етапи вирішення проблеми
На етапі прийняття рішень
Незнання застосування методів визначення рівня ризику через нестачу інформації, її низької якості, використання дезінформації. Або, навпаки, відмінне володіння методами рішення, використання якісної інформації
На етапі реалізації рішення
Помилки в реалізації правильного рішення, несподівані зміни суб'єктивних умов
За рівнем
Локальний
Ризик на рівні окремої фірми, компанії, об'єднання, їх структурних ланок
Галузевий
Ризик, пов'язаний зі специфікою галузі
Регіональний
Охоплює економіку на рівні території суб'єктів економічних районів
Національний
Охоплює підприємництво на рівні макроекономіки країни зважаючи несподіваних змін у політиці, законодавстві, кредитуванні, оподаткуванні
Міжнародний (страновой)
Пов'язаний зі змінами в кон'юнктурі світового ринку, взаєминами між країнами, масштабними стихійними лихами
Продовження таблиці 1
1
2
3
За сферою виникнення
Зовнішній
Несподівані зміни на макрорівні в економічній політиці, умовах відтворення, стихійних лих, що охоплює великі території, валютний ризик зміни кон'юнктури на світовому ринку і тому інше
Внутрішній
Ризики, пов'язані з видами підприємства, об'єднання: виробничі ризики, кримінальний ризик
По можливості страхування
Страхуються
Ризик, який піддається можливості визначення його рівня та страхування страховими організаціями, що приймають на себе ризик страхувальників.
Чи не страхуються
Форс-мажорні ризики, що не піддаються можливості визначення їх рівня, а також масштабні ризики, коли страхування не може прийняти на себе ризик страхувальника
За сферою
активності
Фінансовий
Ризик на фондовому ринку: ліквідності, інфляційний та інші; банківські ризики: портфельний ризик, ризик падіння загальноринкових цін, інфляції, лізинговий, факторіноговий, ризики, пов'язані зі специфікою банку
Валютний
Ризик коливання курсів валют
Юридичний
Пов'язаний з низькою якістю законодавчих актів і несподіваними змінами в законодавстві
Виробничий
Виникає у зв'язку з вимушеними перервами у виробництві, виходом з ладу виробничих факторів, несвоєчасні поставки обладнання, сировини і так далі.
Кон'юнктурний
Виникає у зв'язку з несподіваними змінами в кон'юнктурі ринку та інших умов комерційної діяльності
Продовження таблиці 1
1
2
3
Інвестиційний
Пов'язаний з невизначеностями, непередбаченими обставинами в інвестиційній сфері
Страховий
Ризик формування страхового фонду, управління страховим фондом, управління власним майном, грошовими коштами та персоналом
Кримінальний
Ризик соціальної нестабільності
Платежу
Ризик, пов'язаний із затримками грошових розрахунків
Інноваційний
Пов'язаний з невизначеностями в інноваційній сфері, починаючи від вироблення інноваційної ідеї, втілення її в продукті або технології і реалізації останніх на ринку
За діверсіфіці-руемості
Систематичний
У кожній сфері господарської діяльності можна агрегувати певні ризики. Так, на фондовому ринку систематичним вважається ризик падіння цінності паперів в цілому
Несистематичний (специфічний)
У кожній сфері діяльності можна виділити ризики, пов'язані з небезпекою заподіяння шкоди або з неотриманням доходу від однієї операції
За ступенем допустимості
Мінімальний
Характеризується рівнем можливих втрат розрахункового прибутку в межах 0 - 25%
Підвищений
Не перевищує можливих втрат прибутку в межах 25 - 50%
Критичний
Характеризується рівнем можливих втрат розрахункового прибутку в межах 50 - 75%
Неприпустимий
Можливі втрати близькі до розміру власних коштів, що викликають банкрутство фірми. Ризик дорівнює 75-100%
Враховуючи, що інвестиційний проект - приватний випадок реальних інвестицій, то в / 2 / автор дає визначення ризику інвестиційного проекту, як виду ситуації, пов'язаної з вибором альтернативного результату в ході здійснення заходів та заходів, властивих інвестиційному проекту.
Там же автор виділяє дві групи ризиків, властивих інвестиційному проекту: систематичний ризик, який включає в себе політичний, форс-мажорний, виробничий і кримінальний ризик, і несистематичний ризик, що включає в себе валютний, кон'юнктурний, фінансовий, кредитний і ризик платежу. Таким чином, загальний ризик інвестиційного проекту є сумою двох наведених груп ризиків.
Форс-мажорний ризик пов'язаний з різким непередбачуваним і безконтрольним зміною середовища і виникненням безконтрольних впливів, що надаються на об'єкт ризику.
Політичні ризики, як правило, поділяють на чотири групи: ризик націоналізації і експропріації без адекватної компенсації, ризик трансферту, пов'язаний з можливими обмеженнями на конвертування місцевої валюти, ризик розриву контракту через дії влади країни, в якій знаходиться компанія, ризик війни і цивільних заворушень.
До політичних ризиків відносять і ризики зміни податкового режиму, заборони на використання кредитних карт.
Ризик трансферту пов'язаний з переказами місцевої валюти в іноземну.
Ризик розриву контракту передбачає ситуації, коли не допомагають ні передбачені в договорі штрафні санкції, ні арбітраж: контракт розривається за не що залежить від партнера причин, у зв'язку зі зміною національного законодавства.
Ризики зміни макроекономічної ситуації в основному пов'язані з неконтрольованою інфляцією, що призводить до непередбачуваного зміни вартості грошей і рентабельності інвестицій.
Виробничий ризик пов'язаний зі зміною внутрішнього середовища (факторів виробництва). Основні джерела виробничого ризику - нестійкість попиту і цін на сировину і готову продукцію, виробничий брак, сплата підвищених податків, відрахувань і штрафів.
Валютний ризик пов'язаний з коливаннями курсів валют як всередині країни щодо валюти платежу, так і на міжнародних ринках.
Фінансові ризики пов'язані з абсолютним переважанням кредитних договорів на короткі терміни і плаваючою процентною ставкою, яку фінансові інститути можуть змінювати без узгодження з позичальником, а також низькою платоспроможною дисципліною і тривалим проходженням розрахунків.
Кон'юнктурні ризики пов'язані, зокрема, з непередбачуваністю зміни закупівельної ціни товарів, зростанням витрат обігу, втратами товару при зберіганні і транспортування.
Кредитні ризики зумовлені можливістю невиконання фірмою своїх фінансових зобов'язань перед інвестором.
Ризик платежу пов'язаний із затримками отримання фінансових коштів.

1.4 Міра ризику

Як пише автор у / 7 /, найбільш поширеною мірою ризику комерційного або фінансового рішення або операції слід вважати середньоквадратичне відхилення (позитивний квадратний корінь з дисперсії) значення показника ефективності цього рішення або операції. Чим менше розкид результату рішення, тим більше він передбачуваний, тобто тим значення ризику менше.
Для оцінювання ризику застосовуються також і різні міри розсіювання: діапазон, полумежквартільний діапазон, дисперсія чи варіація, полуваріація, абсолютна середнє відхилення, які детально розглянуті в / 7 /.

1.5 Методи аналізу ризиків

У світовій практиці фінансового менеджменту використовуються різні методи аналізу ризиків інвестиційних проектів. До найбільш поширеним з них слід віднести: метод коригування норми дисконту, аналіз чутливості критерію ефективності (чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутковості та інші), метод сценаріїв, аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів, дерева рішень, метод Монте-Карло (імітаційне моделювання), метод нечітко-множинної оцінки.

1.5.1 Метод коригування норми дисконту

Дана методика полягає у визначенні поправки до коефіцієнта дисконтування, що враховує ризик. Ця поправка вибирається залежно від характеру інвестиційної діяльності. Автор у / 4 / наводить приклад поправок до коефіцієнта дисконтування, який показано в таблиці 2.
Таблиця 2 - Поправки на ризик до коефіцієнтів дисконтування показників інвестиційного проекту
Рівні ризику
Приклад мети проекту
Премія за ризик,%
Дуже низький
Вкладення в державні облігації
0
Низький
Вкладення в надійну техніку
3 - 5
Середній
Збільшення обсягу продажів існуючої продукції
8 - 10
Високий
Виробництво та просування на ринок нового продукту
13 - 15
Дуже високий
Вкладення в дослідження та інновації
18 - 20
Чим вище ступінь ризикованості проекту, тим більше значення поправки і, відповідно, менше значення приведеної вартості проекту і тим менш охоче інвестори схильні вкладати капітали в такі проекти
В / 9 / автор вказує переваги цього методу - простота розрахунків, а також у зрозумілості та доступності. Разом з тим, як зазначає автор, метод має істотні недоліки.
Метод не дає ніякої інформації про ступінь ризику (можливих відхиленнях результатів). При цьому отримані результати істотно залежать тільки від величини надбавки за ризик.
Він також припускає збільшення ризику в часі з постійним коефіцієнтом, що навряд чи може вважатися коректним, тому що для багатьох проектів характерна наявність ризиків у початкові періоди з поступовим зниженням їх до кінця реалізації. Таким чином, прибуткові проекти, що не припускають з часом істотного збільшення ризику, можуть бути оцінені невірно і відхилені.

1.5.2 Аналіз чутливості

В / 1 / автор описує мета методу як порівняльний аналіз впливу різних факторів інвестиційного проекту на ключовий показник ефективності проекту, наприклад, внутрішню норму прибутковості.
Спочатку проводиться вибір ключового показника ефективності інвестицій, за який може служити внутрішня норма прибутковості (IRR) або чисте сучасне значення (NPV). Далі відбувається вибір факторів, щодо яких розробник інвестиційного проекту не має однозначного судження і встановлення їх номінальних і граничних значень. Далі проводиться розрахунок ключового показника для всіх обраних граничних значень невизначених факторів. В кінці аналізу відбувається побудова графіка чутливості для всіх невизначених факторів. У західному інвестиційному менеджменті цей графік носить назву "Spider Graph". Даний графік дозволяє зробити висновок про найбільш критичних факторах інвестиційного проекту, з тим щоб у ході його реалізації звернути на ці фактори особливу увагу з метою скоротити ризик реалізації інвестиційного проекту.
В / 9 / автор зазначає, що даний метод є гарною ілюстрацією впливу окремих вихідних факторів на кінцевий результат проекту.
Головним недоліком даного методу, на думку автора, є передумова про те, що зміна одного фактора розглядається ізольовано, тоді як на практиці всі економічні чинники в тій чи іншій мірі корельованості.

1.5.3 Аналіз сценаріїв

Це прийом аналізу ризику, який, як зазначає автор в / 1 /, на ряду з базовим набором вихідних даних проекту розглядає ряд інших наборів даних, які, на думку розробників проекту, можуть мати місце в процесі реалізації. В аналізі сценарію, фінансовий аналітик просить технічного менеджера підібрати показники при "поганому" збігу обставин (малий об'єм продажів, низька ціна продажу, висока собівартість одиниці товару, і т. д.) і при "доброму". Після цього, NPV при хороших і поганих умовах обчислюються і порівнюються з очікуваним NPV.
В / 9 / автор говорить про те, що метод дозволяє одержувати досить наочну картину для різних варіантів реалізації проектів, а також надає інформацію про чутливість і можливі відхилення, а застосування програмних засобів типу Excel дозволяє значно підвищити ефективність подібного аналізу шляхом практично необмеженого збільшення числа сценаріїв і введення додаткових змінних.

1.5.4 Аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів

У цілому застосування цього методу аналізу ризиків, як зазначено в / 9 /, дозволяє отримати корисну інформацію про очікувані значеннях NPV і чистих надходжень, а також провести аналіз їх імовірнісних розподілів.
Разом з тим використання цього методу передбачає, що ймовірності для всіх варіантів грошових надходжень відомі або можуть бути точно визначені. Насправді розподіл ймовірностей може бути задано з високим ступенем достовірності на основі аналізу минулого досвіду при наявності великих обсягів фактичних даних. Проте найчастіше такі дані недоступні, тому розподілу задаються, виходячи з припущень експертів, і несуть в собі велику частку суб'єктивізму.

1.5.5 Дерева рішень

В / 7 / дається визначення дерева рішень, як графічного зображення послідовності рішень і станів середовища з зазначенням відповідних ймовірностей і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища.
Процес прийняття рішень за допомогою дерева рішень автор поділяє на п'ять етапів: формулювання завдання (тобто визначення можливостей збору інформації, складання переліку подій, які з певною ймовірністю можуть відбутися, встановлення тимчасового порядку розташування подій і тих дій, які можна зробити), побудова дерева рішень; оцінка ймовірностей станів середовища (тобто зіставлення шансів виникнення конкретної події), встановлення виграшів (або програшів), вирішення завдання.
Процедура прийняття рішення полягає в обчисленні для кожної вершини дерева (при русі справа наліво) очікуваних грошових оцінок, відкиданні неперспективних гілок і виборі гілок, яким відповідає максимальне значення очікуваної грошової оцінки.
В / 9 / автор вказує, що обмеженням практичного використання даного методу є вихідна передумова про те, що проект повинен мати доступне для огляду або розумне число варіантів розвитку. Метод особливо корисний у ситуаціях, коли рішення, що приймаються в кожен момент часу, сильно залежать від рішень, прийнятих раніше, і в свою чергу визначають сценарії подальшого розвитку подій.

1.5.6 Імітаційне моделювання (метод Монте-Карло)

Даний метод описаний у багатьох джерелах, наприклад в / 1,2,10 /. Тут у центрі уваги опиняються розподілу ймовірностей будь-якого фінансового показника (наприклад, NPV). У загальному випадку імітаційне моделювання Монте-Карло - це процедура, за допомогою якої математична модель визначення даного показника піддається ряду імітаційних прогонів за допомогою комп'ютера. У ході процесу імітації будуються послідовні сценарії з використанням вихідних даних, які за змістом проекту є невизначеними, і тому в процесі аналізу покладаються випадковими величинами. Процес імітації здійснюється таким чином, щоб випадковий вибір значень з певних імовірнісних розподілів не порушував існування відомих або передбачуваних відносин кореляції серед змінних. Результати імітації збираються і аналізуються статистично, з тим, щоб оцінити міру ризику.
Як зазначає автор у / 9 /, практичне застосування цього методу продемонструвало широкі можливості його використання в інвестиційному проектуванні, особливо в умовах невизначеності і ризику. Даний метод особливо зручний для практичного застосування тим, що вдало поєднується з іншими економіко-статистичними методами та іншими методами дослідження операцій. Практичне застосування даного методу, як зауважує автор, показало, що найчастіше він дає більш оптимістичні оцінки, ніж інші методи, наприклад аналіз сценаріїв, що обумовлено перебором проміжних варіантів.

1.5.7 Модель оцінки ризику стратегічного інвестиційного проекту

У попередніх розділах були проаналізовані основні моделі оцінки ефективності інвестиційного проекту в умовах невизначеності (ризику). Однак жодна з наведених моделей не дозволяє об'єктивно оцінити ризик інвестиційного проекту кількісно. Ці моделі оцінюють ризик або шляхом коригування варіаційних показників на величину ризику (непрямі методи обліку), або з огляду на ймовірність результатів і досягнень тієї чи іншої альтернативи (метод дерева рішень), або через зміну значення цільової функції при упорядкуванні зміни випадкових величин.
В / 2 / автор представляє модель оцінки ризиків стратегічного інвестиційного проекту. Він виділяє систему критеріїв стратегічного інвестиційного проекту, що складається зі ступеня невизначеності (ризикованості) результату, частки покриття позикового капіталу власним, ліквідності проекту, стратегічної значущості для суб'єкта.
Для обліку приватних ризиків проекту автор використовує метод коригування норми дисконту.
В якості цільової функції для побудови моделі оцінки ризику береться визначення чистого приведеного ефекту і його класична функція, наведена у формулі (4).
Ненадійними випадковими величинами є чисті грошові потоки в момент часу t. На основі методу Монте-Карло визначається математичне сподівання чистого приведеного ефекту і його дисперсія.
Для оцінки рівня ризику проекту в якості міри ризику автор вибирає середньоквадратичне відхилення чистого приведеного ефекту від його математичного сподівання. Оскільки чистий наведений ефект - функція випадкових величин грошових потоків, то його дисперсія буде залежати від сили кореляційного зв'язку між величинами грошових потоків для кожного періоду проекту.
Середньоквадратичне відхилення чистого приведеного ефекту складе
s 2 (NPV) = E [NPV-E (NPV) 2]
s 2 (NPV) = E [((α * S 1 + α 2 * S 2 + ... + α n * S n) - (α * E (S 1) + α 2 * E (S 2) + ... + α n * E (S n))) 2], (5)
де S i - випадкова величина грошового потоку, грошові одиниці;
α - коефіцієнт дисконтування, частки одиниці
E [..] - операція обчислення математичного сподівання.
Наведемо формулу (5) до наступного вигляду
s 2 (NPV) = E [(α * (S 1 - E (S 1)) + α 2 * (S 2 - E (S 2)) + ... + α n * (S n - E (S n))) 2], (6)
Після перетворень, автор отримує такий вираз:
(7)
де Vt - варіація (ризик) проекту в момент часу t, (грошові одиниці) 2
n - число планово-облікових періодів проекту,
m - розмір матриці ковариаций, грошові одиниці,
i, j - номер планово-облікового періоду
Sij - чисті грошові потоки, грошові одиниці,
s 2 (Si) - дисперсія випадкової величини грошових потоків, (грошові одиниці) 2,
Cov (Si, Sj) - коваріація між величинами Si і Sj, (грошові одиниці) 2,
a - коефіцієнт дисконтування, частки одиниці.
Критерієм покриття автор називає співвідношення вартості власного капіталу суб'єкта в момент часу t до позикового


(8)
де Сt - критерій покриття в момент часу t, частки одиниці,
Аt - власний капітал суб'єкта в момент часу t, грошові одиниці,
Zt - позиковий капітал у момент часу t, грошові одиниці.
У випадку, коли критерій покриття менше одиниці, ризик проекту різко зростає, перевищуючи допустимі значення. Формалізація даного критерію можливо через лімітування даного відношення. Норма ліміту повинна визначатися експертним шляхом.
Критерієм, найбільш точно оцінює вартість інвестиційного проекту в будь-обліковий період, є чистий наведений ефект. Автор припускає, що критерій ліквідність стратегічного інвестиційного проекту необхідно оцінювати як відношення чистого приведеного ефекту стратегічного інвестиційного проекту на один із планово-облікових періодів (крім початкового) до чистого наведеного ефекту стратегічного інвестиційного проекту на початковому етапі. Цим ми отримуємо звірку фактичних даних з прогнозованими. Формула для оцінки ліквідності стратегічного інвестиційного проекту наведена нижче


(9)
де Rt - коефіцієнт ліквідності в момент часу t, частки одиниці,
Sij - чисті грошові потоки в i, j-й планово-обліковий період, грошові одиниці,
a - безризикова ставка дисконтування, частки одиниці,
n - число планово-облікових періодів проекту,
i - номер планово-облікових періодів,
j - номер планово-облікового періоду на момент реалізації стратегічного інвестиційного проекту,
NPVt - фактично отримана вартість стратегічного інвестиційного проекту (грошові потоки, отримані на момент часу t), грошові одиниці,
I - початкові капіталовкладення, грошові одиниці.

Ясно, що Ri - випадкова величина, її реалізації становлять значення коефіцієнта ліквідності стратегічного інвестиційного проекту за плановий період.
Четвертим основним критерієм стратегічного інвестиційного проекту в умовах ризику є стратегічна значимість. Формалізація цього критерію можлива лише при обліку цілей конкретного проекту.
Для розглянутого в роботі проекту автор формує критерій стратегічної значущості для суб'єкта і доповнює їм наведену вище модель(10)
до - розмірність вектора Pf (t), одиниці,
f - число ресурсів в "портфелі ресурсів", одиниці,
t - номер планово-облікових періоду,
Pf - ціна на f-й ресурс, грошові одиниці,
P t krit - критичний ліміт ціни на f-й ресурс, грошові одиниці,
Vn - коефіцієнт коваріації Pf і Pt, (грошові одиниці) 2,
xf - частка f-го ресурсу в "портфелі ресурсів", частки одиниці.

1.5.8 Метод нечітко-множинної оцінки інвестиційного проекту

  Задамо набір нечітких чисел = (A min, , A max) для аналізу ефективності проекту (ці числа моделюють висловлювання такого вигляду: "параметр А приблизно дорівнює і однозначно перебуває в діапазоні [a min, a max ]".):
- = (I min, , I max) - інвестор не може точно оцінити, яким обсягом інвестиційних ресурсів він матиме в своєму розпорядженні на момент прийняття рішення;
- = (R i min, , R i max) - інвестор не може точно оцінити вартість капіталу, що використовується в проекті (наприклад, співвідношення власних і позикових коштів, а також відсоток за довгостроковими кредитами);
- = (V min, , V max) - інвестор прогнозує діапазон зміни грошових результатів реалізації проекту з урахуванням можливих коливань цін на реалізовану продукцію, вартості споживаних ресурсів, умов оподаткування, впливу інших факторів;
- = (G min, , G max) - інвестор нечітко уявляє собі критерій, за яким проект може бути визнаний ефективним, або не до кінця віддає собі звіт у тому, що можна буде розуміти під "ефективністю" на момент завершення інвестиційного процесу.
У тому випадку, якщо який-небудь з параметрів однозначно заданий, то нечітке число вироджується в дійсне число А з виконанням умови a min = = A max. При цьому істота методу залишається незмінним.
Щоб перетворити формулу (4) до вигляду, придатного для використання нечітких вихідних даних, скористаємося способом, запропонованим автором в / 6 /.
Задамося фіксованим рівнем приналежності a і визначимо відповідні йому інтервали достовірності за двома нечітким числах і : [A 1, a 2] і [b 1, b 2], відповідно. Тоді основні операції з нечіткими числами зводяться до операцій з їх інтервалами достовірності. А операції з інтервалами, у свою чергу, виражаються через операції з дійсними числами - межами інтервалів:
- Операція "складання"
[A 1, a 2] (+) [b 1, b 2] = [a 1 + b 1, a 2 + b 2], (11)
- Операція "вирахування"
[A 1, a 2] (-) [b 1, b 2] = [a 1 - b 2, a 2 - b 1], (12)
- Операція "множення"
[A 1, a 2] (') [b 1, b 2] = [min (a 1 b 1, a 1 b 2, a 2 b 1, a 2 b 2), max (a 1 b 1, a 1 b 2, a 2 b 1, a 2 b 2)], (13)
- Операція "поділу"
[A 1, a 2] (/) [b 1, b 2] = [a 1, a 2] (') [1 / b 2, 1 / b 1] (14)
- Операція "піднесення до степеня"
[A 1, a 2] (^) i = [a 1 i, a 2 i]. (15)
По кожному нечіткому числу в структурі вихідних даних отримуємо інтервали достовірності [I 1, I 2], [r i1, r i2], [DV i1, DV i2]. І тоді, для заданого рівня a, шляхом підстановки відповідних меж інтервалів в (4) за правилами (11) - (15), отримуємо
(16)
Далі, маючи на прийнятним рівнем дискретизації за a на інтервалі належності [0, 1], автор в / 6 / призводить функцію приналежності результуючого нечіткого числа до трикутного вигляду, обмежуючись розрахунками зі значущих точок нечітких чисел вихідних даних.
Далі, виходячи з функцій приналежності й конкретизуючи певний рівень приналежності a, автор будує зону неефективних інвестицій і обчислює площі ( ) Цієї плоскої фігури в залежності від інтервальних значень чистої приведеної вартості (NPV 1, NPV 2) та критерію ефекту (G 1, G 2).
Після чого, припустивши, що всі реалізації (NPV, G) при заданому рівні приналежності a рівноможливими, автор виводить ступінь ризику неефективності проекту j (a) через геометричну ймовірність події влучення крапки (NPV, G) в зону неефективних інвестицій
(17)
Тоді підсумкове значення ступеня ризику неефективності проекту він отримує з рівняння (18)
(18)
В / 6 / він розглядає окремий випадок, коли обмеження визначено чітко рівнем G. З урахуванням формули (18) і довгого ланцюга перетворень, автор отримує міру оцінки ступеня ризику інвестиційних проектів, яка виглядає так
, (19)
де
, (20)
(21)
Таким чином, ступінь ризику V & M приймає значення від нуля до одиниці. Кожен інвестор, виходячи зі своїх інвестиційних переваг, може класифікувати значення V & M, виділивши для себе відрізок неприйнятних значень ризику.
В / 15 / автор розглядає отриману оцінку ступеня ризику для різних способів уявлень чистого приведеного ефекту.
Результат для випадку, коли критерій G представлений нечітким числом довільного виду, представлений автором в / 16 /.
У роботі В. В. Каблукова / 2 / розглянута оцінка ризику, на основі імовірнісного підходу. Ризик оцінюється за допомогою системи критеріїв: критерію невизначеності, ліквідності і покриття. Критерій невизначеності являє собою дисперсію значень чистого приведеного ефекту. Для його розрахунку необхідний досить великий обсяг інформації про вхідних даних, що включає в себе і розподіл ймовірностей, та інформацію про кореляційної залежності. Розподіл задається, виходячи з припущень експертів, і несе в собі велику частку суб'єктивізму, а для отримання інформації про кореляційної залежності вимагає трудомістких додаткових досліджень. Вихідними даними цієї моделі є три критерії, значення яких необхідно порівняти між собою для отримання відповіді на запитання про загальний рівень ризику проекту.
Метод оцінки ризику, розроблений Недосекіним А.О. / 6 /, спирається на теорію нечітких множин. Всі дані представлені нечіткими числами, а ризик розглядається як ймовірність попадання значення чистого приведеного ефекту в зону неефективних інвестицій. Чим більше ця ймовірність тим, відповідно, більший ризик. Це дійсно так, але оцінка ризику може вийти односторонньою, якщо в процесі інвестування не враховувати у скільки разів значення позикових коштів перевищує власні, а також проводити зіставлення отриманих у ході реалізації проекту результати з прогнозними.
Розробка моделі, що враховує всі недоліки даних методів, є метою цієї роботи. Необхідно створити модель оцінки рівня ризику проекту, яка не спиралася б на характер розподілів вхідних даних, їх залежність один від одного і враховувала б невизначеність з різних сторін. Крім цього модель повинна давати однозначну відповідь про рівні ризику проекту незалежно від того скільки в неї входить критеріїв оцінки.

2 Спеціальна частина

2.1 Опис моделі оцінки ризику інвестиційного проекту для ВАТ «Завод з виробництва труб великого діаметру» на основі моделі ризику стратегічного інвестиційного проекту

Даний проект є стратегічним, тому для оцінки його ризику скористаємося розробленої Каблуковим В.В.в / 2 / моделлю.
Система критеріїв стратегічного інвестиційного проекту в даній моделі складається з: ступеня невизначеності (ризикованості) результату, частки покриття позикового капіталу власним, ліквідності проекту і стратегічну значущість для суб'єкта.
Формалізація четвертого критерію, на думку Каблукова В.В., можлива лише при обліку цілей конкретного проекту. У даному випадку вони полягають в тому, що, при здійсненні проекту зникає необхідність закупівлі мільйона тонн труб за кордоном, тобто сотні мільйонів доларів будуть залишатися в країні і інвестуватися в промисловість і при цьому буде обеспечиват певна незалежність країни від впливів іноземних держав. Крім цього передбачається здійснювати випуск труб, які відповідають певним параметрам: труби повинні витримувати температуру нижче 60 градусів, тиск в 250 атмосфер і мати вкрай високими антикорозійними властивостями, крім цього, вони повинні бути одношовних і мати довжину 18 метрів.
Дані критерії досить складно оцінити кількісно. У першу чергу виконання всіх параметрів впливає на собівартість продукції. Проте за оцінками експертів з Інституту з проектування металургійних заводів (Гіпромез), собівартість таких труб, випущених на заводі в Нижньому Тагілі, буде набагато менша за ціну покупки зарубіжних аналогів. Без виконання цієї умови споруда заводу була б економічно невигідна. Тому при розробці моделі оцінки ризиків проекту даний критерій не враховувався.
Наведемо модель оцінки ризику інвестиційного проекту без урахування критерію стратегічної значущості для суб'єкта:
1) Критерій для обліку невизначеності (ризику) стратегічних інвестиційних проектів за залежних грошових потоках

(22)
де Vt - варіація (ризик) проекту в момент часу t, (грошові одиниці) 2
n - число планово-облікових періодів проекту,
i, j - номер планово-облікового періоду
Sij - чисті грошові потоки, грошові одиниці,
s 2 (Si) - дисперсія випадкової величини грошових потоків, (грошові одиниці) 2,
Cov (Si, Sj) - коваріація між величинами Si і Sj, (грошові одиниці) 2,
a - коефіцієнт дисконтування, частки одиниці.
2) Критерій покриття


(23)
де Сt - критерій покриття в момент часу t, частки одиниці,
Аt - власний капітал суб'єкта в момент часу t, грошові одиниці,
Zt - позиковий капітал у момент часу t, грошові одиниці.
3) Критерій ліквідності стратегічного інвестиційного проекту

(24)
де Rt - коефіцієнт ліквідності в момент часу t, частки одиниці,
NPVt - фактично отримана вартість стратегічного інвестиційного проекту (грошові потоки, отримані на момент часу t), грошові одиниці,
I - початкові капіталовкладення, грошові одиниці.
Ясно, що Rt - випадкова величина, її реалізації становлять значення коефіцієнта ліквідності стратегічного інвестиційного проекту за плановий період.
Проект А буде вважатися вигідніше проекту В, якщо мають місце такі неравенcтва:
E (NPV (A)) ≥ E (NPV (B))
Vt (A) ≤ Vt (B)
Rt (A) ≥ Rt (B), (25)
де E (NPV (A)), E (NPV (B)) - математичні очікування чистого приведеного ефекту від реалізації проектів.

2.2 Проблеми, що виникають при використанні методу оцінки ризику інвестиційного проекту, заснованому на вероятностном підході.

Ненадійними випадковими величинами є чисті грошові потоки в момент часу t. Для кожного грошового потоку необхідно задати закон розподілу, формалізація якої складає основну проблему аналізу, оскільки більшість проектів має унікальний характер, і вимагають орієнтування на суб'єктивні оцінки.
При генеруванні випадкових чисел річний грошовий потік виступає як якесь випадкове число. У дійсності ж це сукупний показник, який включає безліч компонентів, таких як, наприклад, експлуатаційні витрати, дохід від реалізації продукції, інвестиції, податки. Цей сукупний показник змінюється не сам по собі, а з урахуванням зміни наведених величин, а самі величини залежать один від одного.
Так, наприклад значення відшкодування ПДВ з інвестицій та амортизація безпосередньо залежить від обсягу інвестицій, а приріст оборотних коштів від експлуатаційних витрат.
Наявність в моделі корельованих змінних може призвести до серйозних перекручувань результатів аналізу ризику, якщо ця кореляція не враховується. Фактично наявність кореляції обмежує випадковий вибір окремих значень для корельованих змінних. Дві корельовані змінні моделюються так, що при випадковому виборі одного з них інша вибирається не вільно, а в діапазоні, який визначається змодельованим значенням першої змінної.
Досить рідко можна об'єктивно визначити точні характеристики кореляції випадкових змінних в моделі аналізу. На практиці застосовують методи регресійного аналізу, який істотно ускладнює розрахунки.
Ще одна складність виникає при визначенні процентної ставки, що враховує ризик інвестиційного проекту. Як вже було сказано, вона включає в себе безризикову процентну ставку і так звану надбавку за ризик. Складність полягає в тому, щоб правильно вибрати рівень ризику, у визначенні якого доводиться покладатися на суб'єктивні оцінки особи приймає рішення.

2.3 Імітаційна модель отримання можливих сценаріїв величин грошових потоків

Дана модель розраховує найбільш імовірні значення чистих грошових потоків для отримання величин дисперсій і ковариаций останніх, а також математичне очікування чистого приведеного ефекту в момент часу t.
На першому етапі потрібно визначити ключові фактори інвестиційного проекту. Наприклад, для даної розробки це будуть: доходи від реалізації продукції, відшкодування ПДВ з інвестицій, амортизація, обсяг інвестицій, включаючи ПДВ, приріст оборотних коштів, експлуатаційні витрати та податки.
Далі необхідно визначити максимальне та мінімальне значення ключових факторів і задати характер розподілу ймовірностей. Значення даних інтервалів по всіх роках проекту було видано експертами. За характер розподілу було взято нормальне, оскільки, практика ризик-аналізу показує, що в переважній більшості випадків при оцінки ризику користується нормальний розподіл / 9 /.
На основі обраного розподілу проводиться імітація ключових факторів, причому кількість імітацій повинно бути таким, щоб сукупність випадкових пробних значень могла вважатися репрезентативною. У даному випадку це кількість склало 500 імітацій.
Для генерації двох випадкових чисел, розподілених за нормальним законом, використовувався метод Морсальі-Брея. При цьому математичне сподівання обчислюється як середина інтервалу розкиду числа, яке було отримано, як уже говорилося, від експертів. Дисперсія розраховувалася як середина довжини відрізка даного інтервалу.
З результату імітаційних спроб визначалися необхідні значення величин математичних сподівань і дисперсій грошових потоків для кожного періоду проекту, а також їх коваріації.
Математичне сподівання чистого приведеного ефекту розраховувалося за формулою (26)
(26)
де I - початкові капіталовкладення, грошові одиниці,
N - число планово-облікових періодів проекту,
I - номер планово-облікового періоду
E (Si)-математичне сподівання чистого грошового потоки в i-й обліковий період проекту, грошові одиниці,
к - коефіцієнт дисконтування, частки одиниці.

2.4 Побудова моделі оцінки ризику інвестиційного проекту за нечітких вхідних даних

У запропонованій моделі в якості критерію для обліку невизначеності (ризику) стратегічного інвестиційного проекту було вибрано середньоквадратичне відхилення чистого приведеного ефекту (NPV) від його математичного сподівання. Якщо за результатами розрахунків буде виявлено, що дисперсія досить велика, то ризик того, що очікуване значення NPV візьме заплановане значення, буде також досить великим.
Поняття дисперсії, так само як і математичного сподівання, функції розподілу і коваріації не визначено для нечітких чисел, тому використання формули (22) викликає певні труднощі. У результаті для обліку ризику була розглянута розроблена Недосекіним А.О. оцінка можливості того, що за результатами інвестиційного процесу значення NPV виявиться нижче встановленого граничного рівня / 6 /. Таким чином, перший критерій оцінки ризику проекту буде обчислюватися за такою формулою
(27)
де
, (28)
. (29)
де Risk (G) - імовірність того, що значення чистого приведеного ефекту виявиться нижче встановленого граничного рівня, частки одиниці,
G - рівень ефективності проекту, грошові одиниці,
NPV min - мінімальне значення чистого приведеного ефекту із заданого діапазону, грошові одиниці,
NPV m ах - максимальне значення чистого приведеного ефекту із заданого діапазону, грошові одиниці,
NPV av - середнє значення чистого приведеного ефекту із заданого діапазону, грошові одиниці,
α 1 - функція приналежності нечіткого числа NPV, частки одиниці.
Ступінь ризику Risk (G) приймає значення від 0 до 1. Кожен інвестор, виходячи зі своїх інвестиційних переваг, може класифікувати значення Risk (G), виділивши для себе відрізок неприйнятних значень ризику. Можлива також більш детальна градація ступеня ризику, яка буде розглянута пізніше.
Формула для оцінки ліквідності стратегічного інвестиційного проекту, в силу введення нечітких чисел в модель і описаних в літературному огляді операцій, прийме наступний вигляд(30)
де Rt 1 - мінімальне значення коефіцієнта ліквідності в момент часу t, частки одиниці,
Rt 2 - середнє (найбільш очікуване) значення коефіцієнта ліквідності в момент часу t, частки одиниці,
Rt 3 - максимальне значення коефіцієнта ліквідності в момент часу t, частки одиниці,
Si 1 - мінімальне значення чистого грошового потоку в i-й планово-обліковий період, грошові одиниці,
Si 2 - середнє значення чистого грошового потоку в i-й планово-обліковий період, грошові одиниці,
Si 3 - максимальне значення чистого грошового потоку в i-й планово-обліковий період, грошові одиниці,
a 1 - мінімальне значення безризикової ставки дисконтування, частки одиниці,
a 2 - середнє значення безризикової ставки дисконтування, частки одиниці,
a 3 - максимальне значення безризикової ставки дисконтування, частки одиниці,
n - число планово-облікових періодів проекту,
I - номер планово-облікових періодів,
j - номер планово-облікового періоду на момент реалізації стратегічного інвестиційного проекту,
NPVt - фактично отримана вартість стратегічного інвестиційного проекту (грошові потоки, отримані на момент часу t), грошові одиниці,
I 1-мінімальне значення первинних капіталовкладень, грошові одиниці,
I 2 - максимальне значення первинних капіталовкладень, грошові одиниці,
I 3 - середнє значення первинних капіталовкладень, грошові одиниці.
Критерій покриття в рамках даної моделі оцінюється за такою формулою:


(31)
де Сt 1 - мінімальне значення критерію покриття в момент часу t, частки одиниці,
Сt 2 - максимальне значення критерію покриття в момент часу t, частки одиниці,
Аt 1 - мінімальне значення власного капіталу суб'єкта в момент часу t, грошові одиниці,
Аt 2 - максимальне значення власного капіталу суб'єкта в момент часу t, грошові одиниці,
Zt 1 - мінімальне значення позикового капіталу в момент часу t, грошові одиниці,
Zt 2 - максимальне значення позикового капіталу в момент часу t, грошові одиниці.

2.5 Опис нечітко-моножественной моделі прийняття рішення для складних систем

Для отримання однозначної відповіді про рівень ризику інвестиційного проекту на основі отриманих даних необхідно запровадити процедуру прийняття рішення. Така процедура описана Смирновим А.П. в / 17 /.
Оператор оцінює вхідні дані за допомогою суб'єктивних якісних понять типу "багато", "мало" і т.п. Ці якісні оцінки значень змінних u формалізуються за допомогою так званих лінгвістичних змінних / 11 /.
Модель управління в розглянутому випадку є модель зв'язку між вхідними змінними u і вихідний змінної v. Механізм цієї зв'язку включає судження оператора про значеннях змінних. У результаті на основі чисельного значення кожної з вхідних змінних оператор присвоює їм якісні (нечіткі) значення. Своє рішення він також приймає на основі нечіткого значення вихідної змінної. Це означає, що оператор інтуїтивно користується нечіткою логікою, а конкретно - правилами нечіткого виводу.
Правила спочатку формулюються за допомогою умов (словесних описів значень вхідних змінних). Кожне правило являє собою текст, що визначає деякий нечітке відношення R між вхідними змінними u і вихідний змінної v. Позначимо порядковий номер правила через L.
Для перетворення тексту правила у формальну процедуру потрібно встановити вид правила композиційного виводу і форму нечіткої імплікації.
Як правила композиційного виводу для розглянутого класу систем може бути прийнята Максиміна композиція, а в якості нечіткої імплікації - правило мінімуму (перетин нечітких множин передумови та ув'язнення).
Нечітке відношення R для L-го правила між j-й вхідний змінної u j і вихідний змінної v у відповідності з прийнятим правилом мінімуму виражено наступною функцією приналежності
(32)
Тут індекс i (L) означає індекс i-го терму в L-му правилі виводу. Функція приналежності (31) відображає ставлення зв'язку між числовими значеннями в парі (u j, v). Чим більше її значення, тим тісніше цей зв'язок.
Результати вимірювання (спостереження) вхідних змінних можуть бути виражені як звичайними числовими (чіткими) значеннями, так і якісними або розмитими значеннями (нечіткими числами).
Нехай вхідні змінні u j представлені нечіткими числами f j з функціями приналежності m fj (u j). Зауважимо, що ці функції є результат роботи системи спостереження (вимірювання) на відміну від раніше запроваджених функцій m ji (u j), які висловлюють думку експерта-оператора з приводу конкретних значень u j. Тоді у відповідності з прийнятим правилом композиційного висновку можна записати зв'язок між вихідної змінної v і вхідної змінної u j наступним чином
(33)
Тут M j (v) є функція приналежності, що встановлює локальну зв'язок між нечіткої вхідної змінної u j і нечіткої вихідної змінної v.
Якщо система спостереження дає конкретні числові значення u j = E j, то формула (33) перетворюється до наступного вигляду
(34)
Оскільки в L-му правилі логічного висновку вихідні посилання пов'язані логічним «і» (тобто наявністю даних про всі чотирьох вхідних змінних для виведення значення вихідної змінної), то відповідна операція над нечіткими множинами реалізується у вигляді їх перетину. Останнє ж реалізується / 18 / за допомогою операції мінімуму над відповідними функціями належності. Позначимо нечітка множина, відповідне вихідної змінної v і отримане на підставі L-го правила виводу через Q L, а його функцію приналежності через m QL (v). Тоді можна записати
(35)
Дані про вихідний змінної, отримані з усіх правил висновку, повинні бути логічно об'єднані. Це відповідає операції максимуму над функціями належності / 18 /. Позначивши через Q результуюче нечітка множина, відповідне вихідної змінної v, а через m Q (v) - його функцію приналежності, остаточно запишемо
(36)
Тепер потрібно оцінити конкретне значення v * для прийняття рішення про рух даної плавки. Ця процедура називається дефазифікації. Запропоновано використовувати найбільш поширений метод дефазифікації / 18 / - знаходження центра ваги функції приналежності
(37)
Тут V-область визначення (універсальне безліч) функції μ Q (v).
Таким чином, отримана модель використовує вхідні переменниe u j, мають чіткі значення, і видає вихідну змінну v також у чіткому вигляді., В той час як внутрішня структура моделі є нечіткою.

2.6 Опис нечітких даних для моделі прийняття рішення про ризик інвестиційного проекту

В якості вхідної інформації (вхідних змінних моделі) виступають наступні параметри: оцінка ризику проекту по першому критерію (ймовірність потрапляння в зону неефективності), оцінка ризику проекту за другим критерієм (критерій ліквідності), оцінка ризику по третьому критерію (критерій покриття).
Якісні оцінки цих критеріїв формалізуються за допомогою лінгвістичних змінних А 1, А 2, А 3 відповідно.
Лінгвістична змінна A j (J = 1,3) характеризується таким набором
<A J ,T(A j ),U j>, (38)
де A j - назва змінної,
T (A j) - безліч значень змінної (безліч термів),
U j - універсальна безліч відповідної базової змінної u j.
Нижче наведені значення компонент зазначеного набору:
- A 1 = "Рівень ризику для першого критерію", T (A 1) = "мінімальний, підвищений, критичний, неприпустимий".
- A 2 = "Рівень ризику для другого критерію", T (A 2) = "мінімальний, підвищений, критичний, неприпустимий".
- A 3 = ​​"Рівень ризику для третього критерію", T (A 3) = "мінімальний, підвищений, критичний, неприпустимий".
Така градація ступеня ризику взята з класифікації ризиків Каблукова В.В., де він описує дані категорії наступним чином: мінімальна ступінь допустимості ризику характеризується рівнем можливих втрат розрахункового прибутку в межах 0 - 25%, підвищена ступінь - 25 - 50%, критична - 50 - 70%, неприпустима - 75 - 100%.
Кожному безлічі T (A j) відповідають чотири терма T ji (A j).
Кожен терм T ji (A j) (i = 1,4) характеризується функцією приналежності m ji (u j), яка визначена на відповідному універсальній множині U j і виражає зміст даного терма.
Опишемо сформовані функції приналежності для першого критерію оцінки ризику. Тут До 1, К 2, К 3 - межі інтервалів для відповідних рівнів ризику. Межею для неприпустимого рівня є одиниця. Значення даних інтервалів можна отримати з експертного опитування.
Мінімальний рівень ризику для першого критерію
(39)
Підвищений рівень ризику для першого критерію
(40)
Критичний рівень ризику для першого критерію
(41)
Недопустимий рівень ризику для першого критерію
(42)
Опишемо функції приналежності до ризику для критерію ліквідності. Тут теж використовуються межі інтервалів для відповідних рівнів ризику До 1, К 2, К 3. Де К 1 - це межа неприпустимого рівня ризику, К 2 - критичного, К 3 - підвищеного, межею мінімального рівня є одиниця. Значення даних інтервалів можна отримати з експертного опитування.
Оскільки в результаті розрахунків ми отримуємо три значення коефіцієнта, які характеризують мінімальну (Rt 1), середня (найбільш очікувана) (Rt 2) і максимальним значенням (Rt 3) критерію, то для згортки цих значень скористаємося наступною формулою
(43)
Сформуємо функції приналежності коефіцієнта ліквідності до введеної лінгвістичної змінної:
Мінімальний рівень ризику для другого критерію
(44)
Підвищений рівень ризику для другого критерію
(45)
Критичний рівень ризику для другого критерію
(46)
Недопустимий рівень ризику для другого критерію
(47)
Опишемо функції приналежності для критерію покриття. Тут також використовуються межі інтервалів для відповідних рівнів ризику До 1, К 2, К 3, де К 1 - це межа неприпустимого рівня ризику, К 2 - критичного, К 3 - підвищеного. Межею мінімального рівня є одиниця. Значення даних інтервалів можна отримати з експертного опитування.
Оскільки в результаті розрахунків ми отримуємо два значення, які характеризують мінімальну (Сt 1) і максимальним значенням (Ct 2) критерію, то для згортки цих значень скористаємося наступною формулою
(48)
 
Сформуємо функції приналежності коефіцієнта покриття до введеної лінгвістичної змінної. Мінімальний рівень ризику для третього критерію
(49)
Підвищений рівень ризику для третього критерію
(50)
Критичний рівень ризику для третього критерію
(51)
Недопустимий рівень ризику для третього критерію
(52)
Визначимо тепер опис вихідної змінної - рівня ризику інвестиційного проекту. Це лінгвістична змінна B, яка характеризується також набором, подібним попереднього
<B,T(B),V>, (53)
де B - назва змінної (B = «Рівень ризику проекту»);
T (B) - множина термів (T (B) = «мінімальний», «підвищений», «критичний», «неприпустимий»);
V - універсальна безліч базової змінної v (у частках одиниці).
Значення функції приналежності m k (v) термів T k (B) (k = 1,4) також можуть бути отримані з експертної інформації.
Сформуємо функції приналежності ризику проекту до введеної лінгвістичної змінної. Тут До 1, К 2, К 3 - межі інтервалів для відповідних рівнів ризику. Межею для неприпустимого рівня є одиниця. Значення даних інтервалів можна отримати з експертного опитування. Мінімальний рівень ризику проекту
, (54)
де RE - рівень ризику інвестиційного проекту, (частки одиниці).
Підвищений рівень ризику для першого критерію
(55)
Критичний рівень ризику для першого критерію
(56)
Недопустимий рівень ризику для першого критерію
(57)
Сенс нечіткого висновку полягає в наступному. Якщо А - причина (передумова), а В-результат (висновок), то можна визначити нечітке відношення R відповідності між А і В, сенс якого відображається на знання: з А швидше за все слід В. Це знання виражено формулою R = А ® У (де ® це символ нечіткої імплікації). Тоді зв'язок між нечіткої передумовою А 'і нечітким висновком В' можна записати у вигляді
B '= A' · R = A '· (A ® B), (58)
де значок · - це правило композиційного виведення (правило згортки).
У розглянутій логічній системі передумови визначаються лінгвістичними змінними А 1, А 2, А 3, а висновок - лінгвістичної змінної В. У кожному конкретному правилі є три передумови (за кількістю вхідних змінних) і один висновок. Кожне таке логічне правило визначає один з можливих станів об'єкта управління, а повний набір правил характеризує всі можливі стани / 17 /. Оскільки кожна з трьох передумов має чотири значення відповідної лінгвістичної змінної, а в правилах виводу повинні бути присутніми всі комбінації значень, то загальне число правил дорівнює 4 3 = 64.
У вигляді термів одне з цих правил може бути написано таким чином: якщо рівень ризику для першого критерію - мінімальний, рівень ризику для другого критерію - мінімальний, рівень ризику для третього критерію - мінімальний, то рівень ризику проекту - мінімальний.

3 Аналіз результатів

3.1 Обгрунтування вибору середовища програмування

Програма була написана в Delphi 7.0. Це середовище є середовищем розробки, яка використовує багато ідей та концепції, закладені в графічному інтерфейсі користувача Windows. Delphi надає широкі можливості управління додатками.
Delphi має широкий набір можливостей, починаючи від проектувальника форм і закінчуючи підтримкою всіх форматів популярних баз даних.
Характерні риси Delphi:
- Багаторазово використовуються та розгортаються компоненти, відсутність необхідності програмувати такі компоненти Windows загального призначення, як мітки, піктограми, діалогові панелі управління.
- Вбудовані шаблони форм і додатків, які можна використовувати для швидкої розробки власних прикладних програм.
- Налаштування середовища розробки у вигляді палітри компонентів, редактора коду, шаблонів додатків і форм, що настроюються за бажанням програміста.
- Широкі можливості доступу до даних.

3.2. Опис програми

Програма «Оцінка ризику інвестиційного проекту» аналізує ступінь ризику проекту і видає результат про його рівень у частковому відношенні.
Ризик інвестиційного проекту оцінюється на основі трьох показників: ймовірності потрапляння в зону неефективності інвестицій, критерію покриття та критерію ліквідності, які були описаний вище.
Програма реалізує наступні основні функції: введення і корекцію вихідних даних в інтерактивному режимі, формування грошових потоків, оцінку ризику інвестиційного проекту на основі імовірнісного чи нечітко-множинного підходу, надання остаточних результатів у вигляді звіту.
Розглянемо основні елементи призначеного для користувача інтерфейсу. Структура початкового вікна програми зображена на малюнку А1 додатка А.
Таким чином, програма включає в себе два основних етапи: оцінка ризику, заснована на вероятностном підході і оцінка ризику при нечітких вхідних даних.
Перший етап передбачає введення вихідної інформації в наступні таблиці: значення коефіцієнта дисконтування, значення величин власного і позикового капіталу суб'єкта, прогнозовані чисті грошові потоки, чисті грошові потоки, отримані в ході реалізації інвестиційного проекту, матриця ковариаций випадкових величин грошових потоків, а також значення первісних грошових капіталовкладень. Діалогове вікно введення інформації в усі перераховані вище таблиці представлено на малюнку А2 додатка А.
Головне меню даного вікна містить опції: файл, розрахувати. Опція «файл» містить у собі процедури збереження введених даних і відкриття файлу даних, а опція «розрахувати» - пункти формування грошових потоків та аналіз результатів.
При виборі пункту формування грошових потоків з'являється вікно, зображене на малюнку А3 додатка А.
Дана форма передбачає введення інформації про випадкових складових проекту для формування їх можливих значень. Всі введені дані можна зберегти, вибравши відповідну опцію в меню файл. Також передбачається і автоматичне введення інформації при активізації опції «відкрити» меню файл.
При завантаженні форми «Формування грошових потоків» в таблиці «Надходження коштів» і «Витрата грошових коштів" включені назви деяких передбачуваних складових, які можна за бажанням змінити, видалити або додати нові, вибравши в меню «Правка» відповідні опції.
Опція меню «Сформувати» на основі вихідних даних про інтервали значень випадкових складових грошового потоку проводить імітації можливих сценаріїв і розраховує такі величини як математичне сподівання, дисперсія та коваріація чистих грошових потоків при нормальному розподілі випадкових величин. Всі результати імітації розміщуються у відповідні таблиці попереднього вікна, а описуваний вікно автоматично закривається.
При виборі опції «Аналіз результатів», що знаходиться в пункті меню «Розрахувати» основного вікна «Оцінка ризику проекту на основі імовірнісного підходу» відбувається аналіз введеної інформації і розраховуються значення трьох показників для кожного періоду проекту. Ці дані містяться в таблицю результатів, що знаходиться на формі «Аналіз результатів». Дана форма показана на малюнку А4 додатка А.
При початковому виборі методу оцінки ризику інвестиційного проекту на основі нечітко-множинного підходу завантажується вікно, показане на малюнку А5 додатка А.
Дана форма передбачає введення вихідної інформації в наступні таблиці: інтервали значень коефіцієнтів дисконтування, інтервали значень величин власного і позикового капіталу суб'єкта для кожного планово-облікового періоду, інтервали чистих грошових потоків, а також інтервал значення первісних грошових капіталовкладень.
Головне меню показаного вікна містить опції: файл і дані. Опція «файл» містить у собі процедури збереження введених даних і відкриття файлу даних, а опція «дані» - пункти: формування грошових потоків, коефіцієнт ліквідності, аналіз ризику проекту, формування рівнів ризику, формування правил виводу.
При виборі пункту меню «Формування грошових потоків» з'являється вікно, аналогічне зображеному на малюнку А3 додатка А.
Даний пункт допомагає розрахувати значення кінцевих інтервалів чистих грошових потоків при вхідних нечітких даних. Він передбачає введення інформації про інтервали складових грошового потоку.
Опція меню «Сформувати» даного вікна на основі вихідних даних про інтервалах значень складових грошового потоку робить розрахунок кінцевих інтервалів грошового потоку для кожного періоду проекту і поміщає результати у відповідні таблиці попереднього вікна, а описуваний вікно автоматично закривається.
При виборі опції «Коефіцієнт ліквідності», що знаходиться в пункті меню «Дані» основного вікна «Оцінка ризику проекту» з'являється вікно, показане на малюнку А6 додатка А.
Якщо дана опція не була обрана, то облік ризику проекту відбувається тільки за двома критеріями. При введенні ж відповідної інформації в таблиці: коефіцієнти дисконтування, отримані значення чистих грошових потоків, а також величини початкових капіталовкладень, облік ризику проводиться на основі трьох критеріїв.
При виборі опції «Формування рівнів ризику» з'являється вікно, показане на малюнку А7 додатка А.
Дана форма передбачає введення значень границь інтервалів, які відповідають різним рівням ризику для кожного критерію.
При виборі опції «Формування правил виведення» з'являється вікно, показане на малюнку А8 додатка А.
Дана форма передбачає введення таблиці правил виводу. Спочатку пропонується вже складена таблиця. За бажанням її можна змінити. Дані всередині таблиці означають: м - рівень кінцевого ризику проекту мінімальний, п - підвищений, до - критичний, н - неприпустимий.
При виборі опції «Розрахунок ризику проекту» відбувається аналіз введеної інформації, розраховуються значення показників для кожного періоду проекту, і робиться висновок про рівень ризику. Кінцевий результат з'являється на нижній панелі вікна. Якщо потрібна більш детальна інформація, то потрібно натиснути кнопку «Звіт».
При натисканні цієї кнопки завантажується форма звіту, показана на малюнку А9 додатка А. Текст програми приведений у Додатку Б.

3.3 Оцінка ризику інвестиційного проекту ВАТ «Завод з виробництва труб великого діаметру» із застосуванням теорії ймовірностей

Вихідні дані для проведення оцінки ризику інвестиційного проекту були надані інститутом з проектування металургійних заводів (Гіпромез).
Для розрахунку значення критерію покриття були взяті дані з таблиці 3.
Таблиця 3 - Схема фінансування будівництва заводу з виробництва труб великого діаметра,%
Джерела фінансування
Періоди проекту, року
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Власні кошти - акціонерний капітал
31,3
41,0
36,6
35,0
48,0
61,0
74,0
87,0
100
Позикові кошти
68,7
59,0
63,4
65,0
52,0
39,0
26,0
13,0
0
Оскільки виявилося досить важко оцінити інтервали розкидів чистих грошових потоків, то для його формування були використані складові, представлені в таблиці 4.
Спочатку проводилася оцінка ризику проекту на основі імовірнісного підходу. Для цього за допомогою програми були розраховані математичне сподівання, дисперсія та коваріація грошового потоку для кожного періоду проекту. Значення першого представлені в таблиці 4, а останніх двох величин - у таблиці В1 додатка В. У даній таблиці дисперсії знаходяться на головній діагоналі.
Розрахунок ризику проекту почали з четвертого року, а за початкові капіталовкладення взяли середню суму вкладень на будівництво заводу, необхідну за три перші роки з початку будівництва, тобто I дорівнювало 17020 млн рублів. Норма дисконту дорівнювала 10%.
Значення критеріїв невизначеності (Vt), ліквідності (Rt) і покриття (Ct), а також чистого приведеного ефекту (NPVt) для кожного планово-облікового періоду проекту, розраховані програмою, показані в таблиці 5.

Таблиця 4 - Потоки фінансових засобів для оцінки ризику проекту, млн. руб.
Назва складових
Планово-облікові періоди проекту, року
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Надходження грошових коштів
Доходи від реалізації продукції
0
0
0
9333
15484
15824
15824
15824
15824
15824
15824
15824
15824
15824
15824
0
0
0
11541
19146
19567
19567
19567
19567
19567
19567
19567
19567
19567
19567
Відшкодування ПДВ з інвестицій
0
0
0
2116
2039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2539
2447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Амортизація
0
0
0
1012
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
0
0
0
1214
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
Витрата грошових коштів
50
Підпис: 50 Інвестиції, включаючи ПДВ
3353
4320
9347
7907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4024
5184
11216
9488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приріст оборотних коштів
0
0
0
630
235
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696
260
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Експлуатаційні витрати
0
0
0
6302
8656
8775
8775
8775
8775
8775
8775
8775
8775
8775
8775
0
0
0
6966
9568
9699
9699
9699
9699
9699
9699
9699
9699
9699
9699
Податки
0
0
0
916
1906
1934
1910
1886
1861
1837
1813
1788
1764
1740
1715
0
0
0
1120
2330
2364
2334
2305
2275
2245
2215
2186
2156
2126
2097
Математичне сподівання
-3353
-4320
-9347
-1319
1053
8156
8107
8235
8115
8151
8255
8374
8502
8256
8426

Таблиця 5 - Результат оцінки ризику інвестиційного проекту на основі імовірнісного підходу,
Період проекту
Ct, частки одиниці
NPVt, млрд. руб.
Vt, (млрд. руб.) 2
σ 2, млрд. руб.
1
2
3
4
5
4
0,58
-14,54
660,89
0,81
5
0,92
-8,24
1878,80
1,37
6
1,56
-3,63
2952,54
1,72
7
2,85
0,53
3784,71
1,94
8
6,69
4,37
4832,95
2,20
9
100,00
7,81
5846,83
2,42
10
100,00
10,95
6698,38
2,59
11
100,00
13,84
7286,51
2,70
12
100,00
16,51
7583,38
2,76
13
100,00
18,98
7693,57
2,77
14
100,00
21,15
8045,46
2,84
15
100,00
23,17
8373,56
2,89
Так як критерій невизначеності являє собою дисперсію чистого приведеного ефекту, то для простоти сприйняття в таблицю доданий останній стовпчик, що показує величину середньоквадратичного відхилення (σ 2).
Графік залежності значення середньоквадратичного відхилення і чистого приведеного ефекту показаний на малюнку 1.
\ S
Малюнок 1 - Залежність середньоквадратичного відхилення від значення NPVt
Як видно з малюнка зі збільшенням значення NPVt збільшується і коефіцієнт невизначеності, що, відповідно, збільшує ризик проекту в цілому з одного боку. З іншого критерій покриття весь час збільшується, тобто відбувається зниження ризику проекту. Коефіцієнт ж ліквідності не включений в цю таблицю, оскільки якщо брати для його розрахунку середні значення, тобто математичні очікування, чистих грошових потоків він буде, відповідно, завжди дорівнює одиниці. Ризик за таким показником визначити досить складно. Кінцеве значення дисперсії одно 2,89 мільярда рублів. Питання про те чи готовий інвестор пожертвувати цією сумою і на скільки він може довіряти цій оцінці залишається за ним.

3.4 Застосування математичного апарату нечітких множин для оцінки ризику проекту

При аналізі ризику інвестиційного проекту на основі нечітко-множинного підходу були взяті інтервали чистих грошових потоків, розраховані на основі даних з таблиці 4. Значення нечітких чисел чистих грошових потоків, розраховані за допомогою програми, представлені в таблиці 6. Тут S min - означає нижню межу інтервалу, S av - середню, а S max - верхню, S i, (i = 4 .. 12) - планово-облікові періоди проекту.
Таблиця 6 - Значення нечітких чисел чистих грошових потоків, млрд. руб.
S 4
S 5
S 6
S 7
S 8
S 9
S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
S min
-5,81
7,14
5,52
5,57
5,60
5,63
5,62
5,69
5,72
5,75
5,78
5,81
S av
-3,06
8,99
7,39
7,43
7,46
7,49
7,49
7,54
7,57
7,60
7,62
7,65
S max
-0,46
12,92
10,98
11,02
11,04
11,06
11,06
11,11
11,14
11,16
11,19
11,21
Норма дисконту була взята незмінною і дорівнювала 10%. Значення часткою власних і позикових коштів також передбачалися незмінними. Значення критерію ефективності було взято на основі передбачуваного щорічного доходу в період погашення кредитів. Таким чином, G дорівнювало 2700 млн рублів. Значення первинних капіталовкладень розраховувалося як нечітке число в інтервалі від 17020 до 20424 мільйонів рублів.
Рівні ризику для коефіцієнта ліквідності і покриття були взяті такі: До 1 = 0,25 К 2 = 0,50, К 3 = 0,75. Для критерію ймовірності потрапляння в зону неефективних інвестицій були взяті такі рівні ризику: К 1 = 0,05, К 2 = 0,10, К 3 = 0,20,. Дані значення представлені в частках одиниці.
Функції приналежності до рівнів ризику мають вигляд, представлений у формулах (59) - (72)
Мінімальний рівень ризику для ймовірності потрапляння в зону неефективних інвестицій
(59)
Підвищений рівень ризику для ймовірності потрапляння в зону неефективних інвестицій
(60)
Критичний рівень ризику для ймовірності потрапляння в зону неефективних інвестицій
(61)
Недопустимий рівень ризику для ймовірності потрапляння в зону неефективних інвестицій
(62)
Узагальнений критерій ліквідності
(63)
Мінімальний рівень ризику для критерію ліквідності
(64)
Підвищений рівень ризику для критерію ліквідності
(65)
Критичний рівень ризику для критерію ліквідності
(66)
Недопустимий рівень ризику для другого критерію
(67)
Узагальнений критерій коефіцієнта покриття
(68)
Мінімальний рівень ризику для критерію покриття
(69)
Підвищений рівень ризику для критерію покриття
(70)
Критичний рівень ризику для критерію покриття
(71)
Недопустимий рівень ризику для критерію покриття
(72)
Результати аналізу без урахування коефіцієнта ліквідності представлені в таблиці 7. У графах рівень для Ct і Risk (G) введені наступні позначення ризику: м - мінімальний, п - підвищений, до - критичний, н - неприпустимий.
Таблиця 7 - Результати оцінки ризику без урахування коефіцієнта ліквідності
Періоди проекту
Сt
NPVt
Risk (G)
Загальний ризик проекту
Значення
Рівень ризику
Значення
Рівень ризику
1
2
3
4
5
6
7
4
0,54
н
(-25,70; -19,80; -17,44)
1,00
н
0,84 - н
5
0,92
м
(-18,80; -12,37; -6,75)
1,00
н
0,78 - н
6
1,56
м
(-15,65; -6,82; 1,50)
1,00
н
0,78 - н
7
2,85
м
(-11,85; -1,74; 9,02)
0,89
н
0,78 - н
8
6,69
м
(-8,37; 2,89; 15,87)
0,42
н
0,78 - н
9
1,00
м
(-5,19; 7,12; 22,12)
0,12
до
0,38 - п
10
1,00
м
(-2,29; 10,98; 27,81)
0,04
м
0,16 - м
11
1,00
м
(0,36; 14,49; 32,99)
0,01
м
0,16 - м
12
1,00
м
(2,79; 17,70; 37,72)
0,00
м
0,16 - м
13
1,00
м
(5,00; 20,63; 42,02)
0,00
м
0,16 - м
14
1,00
м
(7,02; 23,30; 45,94)
0,00
м
0,16 - м
15
1,00
м
(8,88; 25,74; 49,51)
0,00
м
0,16 - м
Покажемо на малюнку 2 залежність рівня ризику від часу.
\ S
Рисунок 2 - зміни рівня ризику протягом життєвого циклу проекту

Як видно з малюнка рівень ризику на десятому році життя проекту стає мінімальним. Це пояснюється тим що з цього року за планом підприємство повністю закінчить віддачу боргів за кредитом, тобто співвідношення власних коштів до позикових буде на рівні мінімального ризику, а ймовірність того, що чистий наведеної ефект буде менше заданого рівня ефективності буде близька до нуля. Те що рівень ризику падає з плином часу говорить про правильність вибраних методів по зниженню ризику. При цьому дані оцінки не спираються на суб'єктивні думки експерта. Оскільки він лише визначає межі ризиків, але не зачіпає при цьому прогнози про стан середовища в майбутньому.
Результат розрахунку ризику інвестиційного проекту з урахуванням коефіцієнта ліквідності представлені в таблиці 8. За значення величин грошових потоків для підрахунку коефіцієнта ліквідності були взяті найбільш очікувані.
Таблиця 8 - Аналіз ризику інвестиційного проекту з урахуванням коефіцієнта ліквідності
Періоди проекту
Сt
NPVt
Rt
Vt
Загальний ризик
Значення
Рівень
Значення
Рівень
Значення
Рівень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
0,54
н
-19,80
(0,77; 1,00; 1,14)
н
1,00
н
0,84 - н
5
0,92
м
-12,37
(0,62; 1,00; 1,83)
н
1,00
н
0,78 - н
6
1,56
м
-6,82
(0,44; 1,00; 0,00)
н
1,00
н
0,84 - н
7
2,85
м
-1,74
(0,15; 1,00; 0,00)
н
1,00
н
0,84 - н
8
6,69
м
2,89
(1,00; 1,00; 0,18)
м
0,00
м
0,17 - м
9
1,00
м
7,12
(1,00; 1,00; 0,32)
м
0,00
м
0,16 - м
10
1,00
м
10,98
(1,00; 1,00; 0,39)
м
0,00
м
0,16 - м
11
1,00
м
14,49
(39,91; 1,00; 0,44)
м
0,00
м
0,16 - м
Продовження таблиці 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
1,00
м
17,70
(6,35; 1,00; 0,47)
м
0,00
м
0,16 - м
13
1,00
м
20,62
(4,12; 1,00; 0,49)
м
0,00
м
0,16 - м
14
1,00
м
23,29
(3,31; 1,00; 0,51)
м
0,00
м
0,16 - м
15
1,00
м
25,73
(2,90; 1,00; 0,52)
м
0,00
м
0,16 - м
Покажемо зміна рівня ризику проекту в часі на малюнку 3
\ S
Рисунок 3 - Зміна рівня ризику проекту у часі
Як видно з малюнка рівень ризику стає мінімальним вже на восьмому році життя проекту на відміну від наведеного раніше. Це пояснюється тим, що при введенні в модель коефіцієнт ліквідності значення чистого приведеного ефекту стає рівним середньому значенню інтервалу, а воно стає більше критерію ефективності як раз в цей період, тим самим істотно знижуючи рівень ризику проекту в цілому.
Як видно з наведених прикладів значення, отримані від другої моделі, більш чутливі до зовнішніх змін середовища.


4 Безпека життєдіяльності

4.1 Ідентифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Робота з програмою розробленою в ході дипломної роботи пов'язана з небезпечними і шкідливими виробничими чинниками. Основними ушкоджувальними здоров'я чинниками при роботі за комп'ютером є: тривала гіподинамія (будь-яка поза при тривалій фіксації шкідлива для опорно-рухового апарату, крім того, веде до застою крові у внутрішніх органах і капілярах); нефізіологічне становище різних частин тіла; тривало повторювані одноманітні руху ( тут шкідлива не тільки втома тих груп м'язів, які ці рухи виконують, але і психологічна фіксація на них (утворення стійких вогнищ збудження ЦНС з компенсаторним гальмуванням інших її ділянок); світлове, електромагнітне та інше випромінювання (в основному монітора); довге перебування в замкнутому , задушливому приміщенні.
Сучасні відеотермінали, обладнані електронно-променевими трубками, випромінюють в навколишній простір широкий спектр електромагнітних хвиль. Електрони, емітовані катодом і прискорені другим анодом, б'ючись об лінзу кінескопа, випромінюють в простір ультракороткі хвилі (гальмівне випромінювання), подібний ефект спостерігається в рентгенівських трубках. Крім того, утворюється м'яке рентгенівське випромінювання при вибиванні пучком електронів вторинних електронів з анода. Також в спектрі представлені сантиметрові і дециметрові хвилі, здатні впливати на шкіру.
Кінескопи, особливо кольорові, де діють три катодних променя, мають властивість накопичувати статичні заряди на поверхні екрана. Добре помітні дві ознаки цього: скляна поверхня притягує частинки пилу, які прилипають до скла, а після виключення кольорового монітора чути легке потріскування. Статичне поле може накопичуватися на одязі і тілі і негативно впливати на шкіру, викликаючи її роздратування. Дослідження показали, що напруженість електричного поля між екраном відеотерміналу та оператором становить 5 - 15 кВ / м, що не вище норми, але призводить до забруднення екрана та притягнення до нього негативних іонів і частинок пилу.
Робота за дисплеєм створює велике навантаження для очей, так як за якістю передачі інформації звичайний кінескоп все ще сильно поступається білому папері з нанесеною на неї чорної друкарською фарбою. Очі зчитує текст з дисплея повинні компенсувати низьку якість відтворення. Проблема посилюється ще й тим, що при введенні тексту або іншої інформації у комп'ютер сотні, тисячі разів на день очі людини повинні перебудовуватися з одного способу читання на інший, очі перебігають з паперу (відображення світла) на екран (випромінювання світла) і назад.
Скарги на ті чи інші розлади зору складають від 62% до 94% працюючих, які зайняті роботою за ПЕОМ більше половини дня:
• втома очей - до 4 - 5%;
• сильні болі і відчуття піску в очах - до 31%;
• свербіж в очах до кінця робочого дня - до 50%.
Розлад органів зору різко збільшується при роботі більше 4 годин на день. Це домінуючий шкідливий фактор при роботі на ПЕОМ. Навантаження на органи зору і постійний напружений характер праці викликає порушення функціонального стану зорового аналізатора і центральної нервової системи. Це проявляється у зниженні стійкості ясного бачення, гостроти зору і акомодації, часті випадки захворювання блейфорітом і кон'юнктивітом.
Метою даного підрозділу є виявлення цих факторів, а також їх аналіз, вирішення питань пристрої і устаткування науково-дослідних лабораторій.
Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих факторів, супутніх виконуваних в роботі на ПЕОМ операцій, приведено у відповідність з діючими нормативами. Результати представлені в таблиці 9.
Таблиця 9 - Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Операція
Використовувані обладнання та речовини
Небезпечні і шкідливі фактори
Нормоване значення параметрів
класифікація
перелік
1
2
3
4
5
Включення і вимикання обладнання
Рубильники, пристрої запуску ПЕОМ
Фізичний
Підвищена напруженість електричного поля
f = 5 Гц - 2 кГц Е ПДУ = 25 В / м
f = 2 - 400 кГц
Е ПДУ = 2,5 В / м
на відстані 50 см навколо ВДТ
Проведення проектних робіт
Дисплей
Фізичний
Підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні
ПДР = 20 мЗв / рік
Продовження таблиці 9
1
2
3
4
5
Фізичний
Недостатня освітленість робочої зони
E н = 300 лк
Комп'ютер з процесором Intel Celeron c тактовою частотою 600 МГц
Фізичний
Небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання, яке може відбутися через тіло людини
U пр = 2 B,
I ч = 0,3 мА,
f = 50 Гц
Запис на жорсткий і гнучкий магнітні диски
Жорсткий диск, дисковод
Фізичний
Підвищений рівень магнітного поля
f = 5 Гц - 2 кГц
H ПДУ = 250 нТл
f = 2 - 400 кГц
H ПДУ = 25 нТл
на відстані 50 см навколо ВДТ

4.2 Санітарно-технічні вимоги

Безпека на робочому місці забезпечується за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм (до санітарно-гігієнічних характеристик відносяться: мікроклімат на робочому місці, шум, освітлення і так далі).

4.2.1 Вимоги до планування приміщення

Дипломна робота виконувалась у приміщенні площею 24 м 2 об'ємом 84м 3. У кімнаті встановлено 3 комп'ютери. На одного працюючого припадає 8м 2, 28 м 3 робочого простору, що відповідає СанПіН 2.2.2.542-99 (гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, ПЕОМ та організації роботи: норма площі приміщення 6 м 2, V = 20 м 3).
Розміщення обладнання забезпечує безпечний прохід по кімнаті.

4.2.2 Вимоги до мікроклімату приміщення

Виконувані роботи в проектному відділі відносяться до категорії 1а-роботи: виконувані сидячи, з енерговитратами 139 Вт
Нормування параметрів мікроклімату проводиться відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 (таблиця 10

Таблиця 10 - Нормування параметрів мікроклімату
Параметри
Відносна вологість,%
Швидкість руху
повітря, м / с
Температура повітря ° С
Нормовані
40 - 60
не більше 0,1
Х.П. 22 - 24
т.п. 23 - 25
Фактичні
45
0,1
Х.П. 22 - 24
т.п. 23 - 25
Таким чином, параметри мікроклімату в розглянутому приміщення відповідають оптимальним нормам / 19 /.
Необхідна кратність повітрообміну забезпечується природною вентиляцією та кондиціонуванням.
Температура в приміщенні регулюється за допомогою кондиціонерів та системи опалення. У холодну пору року функціонує водяне опалення і працює кондиціонер, а в теплу - кондиціонер і вентиляція.
Стіни і стеля приміщення оброблені спеціальним шумопоглинальним матеріалом.

4.2.3 Вимоги до освітлення приміщення

У приміщенні є природне і штучне освітлення. Норми освітленості представлені в таблиці 11.
Таблиця 11 - Норми освітленості приміщення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Висока точність
від 0,3 до 0,5 мм
Б1
> 70%
300 лк
100 лк
40
15%
3,0%
1,0%
Графи містять такі відомості:
1 - Характеристика зорових робіт
2 - Найменший розмір об'єкта розрізнення
3 - Розряд зорової роботи
4 - Відносна тривалість зорової роботи
5 - Освітленість на робочій поверхні від системи загального штучного освітлення
6 - Циліндрична освітленість
7 - Показник дискомфорту
8 - Коефіцієнт пульсації освітленості
9 - КПО при верхньому освітленні
10 - КПО при бічному освітленні
Для штучного освітлення використовують 3 світильника на люмінесцентних лампах (типу ЛД 40). Необхідна кількість світильників визначається за формулою
, (73)
де e h - освітленість, лк;
S - площа приміщення, м 2;
K - коефіцієнт запасу, k = l, 3;
Z - коефіцієнт мінімальної освітленості, z = 1,2;
Ф л - світловий потік, Ф л = 2100 лм;
N - кількість ламп в одному світильнику, n = 2;
h - коефіцієнт використання світлового потоку.
Відповідно до формули (73) шт.
Розрахункова кількість світильників відповідає їх встановленої кількості. Отже, у встановленні додаткового освітлення немає необхідності. Рівень освітленості в приміщенні задовольняє вимозі СНиП 23-05-95.

4.2.4 Вимоги безпеки при експлуатації електрокомунікацій

Приміщення обчислювальної лабораторії по небезпеки поразки електричним струмом характеризується як "приміщення з підвищеною небезпекою", оскільки не виключається можливість одночасного дотику людини до заземлених металевих конструкцій і корпусів обладнання. Для забезпечення безпеки здійснюється ізоляція струмопровідних частин обладнання, проводиться профілактичні огляди кабелів і всієї електропроводки. Необхідно забезпечити надійне заземлення.
Електрична проводка і інші засоби комунікації розміщуються під внутрішньостінних каналах і в спеціальних коробах. Конструкція підвісної стелі повинна передбачати над ним освітлювальної арматури, пристроїв повітряної вентиляції та пожежної сигналізації. Знімні підлоги повинні бути досить міцними. Під ними розташовані комунікація електроживлення і повітряного охолодження машин. Важливим засобом забезпечення безпеки служить надійна ізоляція струмопровідних частин, кабелів, заземлення корпусів всіх приладів та металевих частин обладнання.

4.3 Розробка заходів захисту від небезпечних і шкідливих факторів

Для уникнення нещасних випадків при використанні обладнання необхідно: огляд і профілактика обладнання, інструктажі з техніки безпеки, дотримання графіка режиму роботи / 20 /. Заходи захисту від зазначених вище небезпечних і шкідливих виробничих факторів приведені в таблиці 12.
Таблиця 12 - Заходи захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні і шкідливі фактори
Заходи захисту
Місце розташування
організаційні
технічні
Небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання яке може відбутися через тіло людини
Інструктажі з техніки безпеки
Рукоятки і ручки повинні бути зроблені з ізолюючих матеріалів або мати непровідні покриття, занулення розподільного щитка обладнання, профілактичні роботи
Системні блоки персональних комп'ютерів, монітори
Продовження таблиці 12
1
2
3
4
Іонізуюче випромінювання
режим праці та відпочинку
Використання захисних екранів, розташування комп'ютерів по периметру приміщення
Персональний комп'ютер
Електромагнітні випромінювання
Регламентація робочого часу
Екранування електромагнітних полів
Персональний комп'ютер
Підвищений рівень шуму
Раціональне розміщення устаткування
Звукопоглинаюча облицювання стін, застосування звукоізолюючих підвісних стель
Стіни, стелі, перекриття

4.4 Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

Необхідний рівень безпеки користувачів ПЕОМ та забезпечення найбільш швидкого усунення ситуацій, що загрожують здоров'ю або життю людей, підтримується шляхом організації комплексу заходів щодо попередження та найбільш швидкого усунення подібних ситуацій, а також, за допомогою наявності засобів захисту пожежогасіння / 21 /.
За вибухонебезпечності приміщення лабораторії відноситься до категорії "В", тому що в ньому є тверді горючі і важкогорючі речовини і матеріали (папір, столи, шафи, тумбочки), здатні горіти при взаємодії з повітрям.
Підкатегорії "В" наведені в таблиці 13.
Таблиця 13 - Визначення підкатегорії пожежонебезпечних приміщень
Найменування категорії
Питома пожежна навантаження, МДж / м 2
1
2
В1
Понад 2200
В2
1401 - 2200
ВЗ
181 - 1401
В4
1 - 181
Визначення пожежонебезпечної категорії приміщення здійснюється шляхом порівняння максимального значення питомої тимчасової пожежного навантаження на будь-якому з ділянок з величиною питомої пожежного навантаження.
Пожежне навантаження приміщень може включати в себе різні поєднання горючих і важкогорючих рідин і твердих матеріалів в межах пожежонебезпечного ділянки визначається за формулою
Q = Σ G i × Q i ,                                                                                                                                                                 (74)
де Q - пожежна навантаження, МДж;
G i - маса i-го матеріалу пожежного навантаження, кг;
Q i - нижча теплота згоряння i-гo матеріалу, МДж / кг.
Питома пожежне навантаження визначається за формулою
q = Q / S, (75)
Для приміщення площею S = 24 м 2 пожежне навантаження Q = 2180 МДж. За формулою (75) питома пожежна навантаження дорівнює 90,83 МДж / м 2. Отже, приміщення належить до категорії В4.
Ступінь вогнестійкості приміщень - II. / 22 /
До засобів захисту пожежогасіння відносяться вогнегасники, системи пожежогасіння та сигналізація. Справність вогнегасників періодично перевіряється.

4.5 Інженерна розробка. Розрахунок захисного занулення персонального комп'ютера

Роботи зі створення диплома велися на персональному комп'ютері протягом трьох місяців. Для забезпечення безпечної роботи у фірмі встановлений розподільний щиток із захисним занулением. Електрична мережа з глухозаземленою нейтраллю має напругу 220 В.
Умови спрацьовування захисту
I К = k × I, (76)
де I К - струм однофазного короткого замикання, А;
k - коефіцієнт, приймається в залежності від типи захисту електроустановки;
I - струм спрацювання автоматичного вимикача, А.
Якщо захист здійснюється автоматичним вимикачем, що спрацьовує без витримки часу, то k приймається в межах 1,25-1,4. Визначаємо найменший допустимий за умовами спрацьовування значення струму: I К = 1,25 × 50 = 62,5 А.
Повний опір трансформатора Z Т = 1,949 Ом.
Обчислюємо опір фазного провідника (R, Ом) за формулою
, (77)
де r - питомий опір провідника, Ом × мм 2 / м;
l - довжина провідника, м;
S - переріз провідника, мм 2.
Тоді для лінії довжиною 100 м отримуємо активний опір фазного провідника
R Ф = 0,018 × 100 / 2,25 = 0,8 Ом.
Оскільки провід мідний, приймаємо внутрішнє індуктивний опір фазного провідника Х ф = 0.
Обчислюємо щільність струму в сталевому нульовому захисному провіднику
δ = I K / S = 62,5 / (40 × 2) = 0,78 А / мм 2.
Активний опір сталевого провідника r w = 4,2 Ом / км.
Індуктивний опір сталевого провідника x w = 2,52 Ом / км. Тоді для лінії довжиною 100 м маємо: R Н.З = r w × l = 4,2 × 0,1 = 0,42 Ом, X Н.З = x w × l = 2,52 × 0,1 = 0,252 Ом.
Визначаємо зовнішнє індуктивний опір петлі фаза-нуль (Ом / км) за формулою

, (78)
де w - кутова частота, радий × с -1;
L - індуктивність лінії, Г;
m - відносна магнітна проникність середовища;
m 0 = 4p × 10 -7, Г / м - магнітна постійна;
l - довжина лінії, м;
D - відстань між проводами лінії, м.
Отримуємо: Х П = Х П × l = 0,6 × 0,1 = 0,06 Ом.
Дійсне значення струму однофазного короткого замикання, що проходить по петлі фаза-нуль при замиканні фази на корпус персонального комп'ютера обчислюється за формулою
, (79)
Відповідно до формули (79): = 115 А.
Висновок: оскільки дійсне (обчислена) значення струму однофазного короткого замикання перевищує найменший допустимий за умовами спрацьовування захисту значення 62,5 А, провідник обраний правильно, тобто забезпечена відключає здатність системи занулення.
Таким чином, параметри захисного занулення персонального комп'ютера в розглянутому приміщення відповідають оптимальним нормам / 23 /.

5 Охорона природного навколишнього середовища

В даний час значно зросла кількість комп'ютерної техніки, використовуваної в різних галузях діяльності людини. У цих умовах ставиться завдання максимального зменшення шкідливого впливу комп'ютерів на навколишнє середовище. Зазвичай виділяють кілька груп стандартів, що регламентують шкідливий вплив комп'ютерної техніки / 24 /. Розглянемо їх основні категорії:
- Стандарти безпеки;
- Ергономічні вимоги;
- Вимоги до випромінювань;
- Вимоги до електричної безпеки;
- Додаткові вимоги;
- Екологічні стандарти;
- Стандарти зниженого енергоспоживання.
Дипломна робота виконувалась в організації, де використовуються монітори, що підтримують стандарт ТСО-99.

5.1 Стандарти безпеки

ТСО (Шведська конфедерація професійних робітників) - є шведським національним законодавчим органом в області уведення стандартів з електричним і магнітним перешкодам, випромінюваним комп'ютерною технікою.
У недалекому минулому існували різні стандарти в області безпеки моніторів різних типів (TCO-92, TCO-95, MPR II), зараз же стандарт TCO-99 не тільки об'єднав всі раніше описані вимоги, але і ще більш посилив їх.
TCO-99 пред'являє жорсткі вимоги в наступних областях: ергономіка (фізична, візуальна і зручність використання), енергія, випромінювання (електричних і магнітних полів), навколишнє середовище та екологія, а також пожежна і електрична безпека.
Вимоги представлені в таблиці 14.

Таблиця 14 - Обов'язкові вимоги і рекомендації стандарту TCO-99
Параметр
Обов'язкова вимога
Рекомендація
1
2
3
1. Візуальні ергономічні вимоги: вимоги до чіткості зображення
1.3. Лінійність
X 1
-
1.4. Ортогональність
X
-
1.5.1. Рівень яскравості
X
R 2
1.5.2. Рівномірність яскравості
X
R
1.5.3. Контрастність
X
R
1.6. Відбивна здатність обрамлення екрану і блиск
X
R
1.7.1. Коливання температури кольору
X
R
1.7.2 Колірна однорідність і
характеристики
X
R
2. Візуальні ергономічні вимоги: вимоги до стабільності зображення
2.1. Періодична зміна яскравості
X
R
2.2. Позиційна нестійкість (флуктуація)
X
R
3. Фактори зовнішнього впливу
3.1. зовнішні змінні магнітні поля.
X
R
4. Вимоги до випромінювань і енергозбереження
4.1. Рентгенівське випромінювання
X
R
4.2. Електростатичний потенціал
X
-
4.3. Змінне електричне поле
X
-
4.4. Змінне магнітне поле
X
-
4.5. Енергозбереження
X
R
5. Вимоги до електричної безпеки
5.1. Електрична безпека
X
R
6. Додаткові характеристики
6.1. Нахил у вертикальній площині
-
R
6.2. Регулювання висоти
-
R
6.3. Поворот у горизонтальній площині
-
R
6.3. Поворот у горизонтальній площині
-
R
6.4. Регулювання яскравості і контрасту
-
R
6.5. Індикація вертикальну частоту
-
R
6.6. Акустичний шум (для ВДТ з вентилятором)
X
R
7. Екологічні вимоги
1. X - характеристики, обов'язкові для сертифікації, яка повинна бути проведена акредитованими лабораторіями.
2. R - характеристики, які не потрібні для сертифікації в даний час, або характеристики, які можуть стати обов'язковими у майбутньому.
Також TCO-99 передбачає нові методи проведення тестів. Стандарт TCO-99 поширюється на традиційні CRT монітори, плоско панельні монітори (Flat Panel Displays), портативні комп'ютери (Laptop і Notebook), системні блоки та клавіатури. Специфікації TCO-99 містять в собі вимоги, взяті зі стандартів TCO-95, ISO, IEC та EN, а також з EC Directive 90/270/EEC та Шведського національного стандарту MPR 1990:8 (MPRII) і з більш ранніх рекомендацій TCO. У розробці стандарту TCO-99 взяли участь TCO, Naturskyddsforeningen і and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration, Шведське Національне Агентство з Енергетики).

5.2 Ергономічні вимоги

Дані наведено в таблиці 15. Необхідні параметри на персональному компьюторе дотримані (розмір діагоналі - 17'', дозвіл 1280х1024, частота 85 Гц).
Таблиця 15 - Відповідність ергономічним вимогам
Розмір діагоналі ЕПТ
Частота вертикальної розгортки
Дозвіл
1
2
3
14-15 "
Не менш 85 Гц
не менше 800 x 600
17 "
Не менш 85 Гц
не менше 1024 x 768
19-21 "
Не менш 85 Гц
не менше 1280 x 1024
Не більше 21 "
Не менш 85 Гц
не менше 1280 x 1024
Рекомендація: частота вертикальної розгортки не менше 100 Гц.

5.3 Стандарти рівнів випромінювання

5.3.1 Вимоги до електромагнітних випромінювань і енергоспоживанню

Вимоги до електромагнітного випромінювання електронно-променевих моніторів не змінилися, але умови вимірювань стали більш жорсткими. Тепер вимірювання рівнів випромінювання проводяться при частоті кадрової розгортки 85 Гц замість 75 Гц і яскравості не менше 100 кд / м 2.

5.3.2 Рентгенівське випромінювання

Рентгенівське випромінювання не більше 5000 Гр / год Рекомендація - не більше 300 Гр / год Метод вимірювання: Згідно IEC 60 950 (Додаток H). Обладнання: згідно IEC 60 950. (Похибка вимірів не більше ± 10%).

5.3.3 Електростатичний потенціал

Еквівалентний поверхневий потенціал не більш ± 0,5 кВ.

5.3.4 Змінне електричне поле

Смуга I: 5 Гц-2 кГц, - не більше 10 В / м (на відстані 30 см перед екраном, 50 см навколо). Смуга II: 2 кГц-400 кГц, - не більше 1.0 В / м (на відстані 30 см перед екраном, 50 см навколо).

5.3.5 Змінне магнітне поле

Смуга I: 5 Гц-2 кГц, - не більше 250 нТ (на відстані 30 см перед екраном, 50 см навколо). Смуга II: 2 кГц-400 кГц, - не більше 25 нТ (на відстані 30 см перед екраном, 50 см навколо).

5.3.6 Енергозбереження

Енергоспоживання в режимі standby не більше 15 Вт. Енергоспоживання в режимі off не більше 5 Вт. При виході з режиму standby помітне зображення має з'явитися не більш ніж за три секунди.

5.4 Вимоги до електричної безпеки

ВДТ має бути сертифікований відповідно до стандарту EN 60950 (IEC 60950) "Безпека обладнання для інформаційних технологій, включаючи бізнес-обладнання". Всі комп'ютер в офісі підтримують даний стандарт.

5.5 Додаткові вимоги

5.5.1 Нахил у вертикальній площині

Рекомендація: монітор повинен повертатися вертикальній площині в діапазоні від -5 ° до +20 °.

5.5.2 Регулювання висоти

Рекомендація: повинна бути можливість підняти або опустити ВДТ як мінімум на 110 мм.

5.5.3 Поворот у горизонтальній площині

Рекомендація: монітор повинен повертатися щодо підставки в горизонтальній площині на 45 ° в кожну сторону (щодо центрального положення).

5.5.4 Регулювання яскравості і контрасту

Рекомендація: у користувача повинна бути можливість легко змінити яскравість і контраст зображення, наприклад, за допомогою екранного меню (OSD).

5.5.5 Індикація вертикальну частоту

Рекомендація: у користувача повинна бути можливість легко дізнатися частоту вертикальної розгортки, наприклад, за допомогою екранного меню (OSD).

5.5.6 Акустичний шум (для ВДТ з вентилятором)

Вбудований вентилятор повинен задовольняти вимогам, що пред'являються до вентиляторів системного блоку комп'ютера. Гучність шуму не більше 4,5 бел в режимі Stand-By і не більше 5,5 бел в робочому режимі (1 бел дорівнює 10 децибел).

5.6 Екологічні стандарти

Повсюдне поширення моніторів змушує користувачів проявляти все більше занепокоєння з приводу їх впливу на організм людини. Західноєвропейські країни (Німеччина та Голландія) і країни Північної Європи (Швеція і Норвегія) були ініціаторами програм з контролю електромагнітних випромінювань, ергономіки для захисту зору, економії енергії і, нарешті, охорони навколишнього середовища і утилізації відходів.
Було доведено, що некоректне застосування важких металів, таких як свинець, ртуть, кадмій, берилій, барій, стронцій і мідь, негорючих бромових сумішей і руйнівників озону (CFC, HCFC), серйозно впливає на навколишнє середовище.
Користувачі усвідомили, що перераховані вище фактори згубно впливають на організм, в результаті стала неможлива торгівля виробами, що не задовольняють вимогам стандартів ТСО-99.

5.7 Стандарти зниженого енергоспоживання

Розглянуті тут стандарти визначають допустимі рівні потужності, споживаної пристроєм, що знаходиться в неактивному режимі і покликані забезпечувати економію енергії, у документації їх часто включають у розділ охорони навколишнього середовища, а іноді - в ергономічний клас.
Найпоширенішим енергозберігаючим нормативом є стандарт Energy Star, запропонований американським Агентством по захисту навколишнього середовища. За стандартом ЕРА Energy Star пристрій повинен споживати в неактивному режимі не більше 30 Вт електроенергії. Для виконання вимог стандарту ЕРА Energy Star асоціацією VESA був розроблений спеціальний стандарт DPMS, програмне забезпечення якого має функцію підтримки управління економним споживанням потужності. Стандарт сигналізації системи управління потужністю монітора наведено в таблиці 15.
Таблиця 15 - Стандарт сигналізації системи управління потужністю монітора
Стан


Нормальне функціонувати-вання

Режим функції збереження харчування
Тимчасовий режим
Режим відключення живлення
1
2
3
4
Горизонтальна
Вертикальна
Відео
Активна
Активна
Активна
Активна / Не активна
Не активна / Активна
Не використовується
Не активний
Не активний
Не використовується
Індикатор
(Колір LED)
Зелений
Помаранчевий
Помаранчевий,
Зелений,
Миготливий (інтервал 1 сек)
Споживання потужності
до 80 Вт
Менше 15 Вт
Менше
8 Вт
У відповідності зі специфікацією VESA монітор може перебувати в одному з чотирьох режимів: On (включений), Stand by ("черговий", або "чекає"), Suspend (мінімальне споживання електроенергії) і Off (виключений). Перехід на кожен наступний режим відбувається після певного часу не активності, яке задається програмно.
Норми енергозбереження містяться також у стандарті ТСО-99.

5.8 Екологічна оцінка комп'ютера як об'єкта забруднення навколишнього середовища.

Виробництво: питання захисту навколишнього середовища в процесі виробництва комп'ютерів виникли давно. Вони регламентуються, зокрема, стандартом NUTEK, до якої контролюються викиди токсичних речовин, умови роботи та ін Відповідно до стандарту вироблене обладнання може бути сертифіковано лише в тому випадку, якщо не тільки контрольовані параметри самого обладнання відповідають вимогам цього стандарту, але і технологія виробництва цього обладнання відповідає вимогам стандарту.
Утилізація: розширення областей застосування комп'ютерної техніки, її швидке моральне старіння гостро ставить питання про необхідність розробки нових технологій переробки комп'ютерного брухту.
До недавнього часу при утилізації старих комп'ютерів відбувалася їх розробка на фракції: метали, пластмаси, скло, дроти, штекери. Вторинні ресурси металів складаються з брухту (3-4%) та відходів (57%). З однієї тонни комп'ютерного брухту отримують до 200 кг міді, 480 кг заліза та нержавіючої сталі, 32 кг алюмінію, 3 кг срібла, 1 кг золота і 300 г паладію.
В даний час розроблені наступні методи переробки комп'ютерного брухту та захисту літосфери від нього:
- Сортування друкованих плат по домінуючим матеріалами;
- Дроблення і подрібнення;
- Гранулювання, в окремих випадках сепарація;
- Випалення отриманої маси для видалення згорають компонент;
- Розплавлення отриманої маси, рафінування;
- Прецизійне витяг окремих металів;
- Створення екологічних схем переробки комп'ютерного лому;
- Створення екологічно чистих комп'ютерів.
Останнім часом прийняті радикальні заходи щодо поліпшення оброблення, сортування та використання брухту і відходів кольорових металів. Важливим завданням є переробка мідних проводів та кабелів, так як більше однієї третини міді йде на виробництво проводів.
Кращим способом оброблення проводів можна вважати відділення ізоляції від дроту механічним способом. За допомогою грануляторов спеціальної конструкції задовільно вирішена проблема відділення термоплавкий і гумовій ізоляції. Установка придатна для переробки дроту, ізольованій термопластом і папером. Установка не придатна для деяких типів проводів, ізольованих бавовняною тканиною, для кабелів зі свинцевою оболонкою і для всіх сортів ізоляції, яка прилипає до дроту так, що не відокремлюється від металу навіть при дуже тонкої грануляції. При переробки проводів, у яких поділ ізоляції і міді здійснюється задовільно і майже без втрат виходить термопласт, останній може служити сировиною для виготовлення менш відповідальних деталей.
Якщо між проводами, ізольованими термопластом, є ізоляція з тканини, її можна видалити з суміші шматків міді та ізоляції за допомогою відсмоктувального пристрою. Ця установка закрита і механізована, вимагає мінімального обслуговування і забезпечує продуктивність - 500 тонн ізольованого дроту на рік. При роботі установки не забруднюється атмосфера, технологія економічно більш вигідна, ніж випал ізоляції в печах.
Переробку промислових відходів виробляють на спеціальних полігонах, що створюються відповідно до вимог СНиП 2.01.28-85 і призначених для централізованого збору знешкодження та захоронення токсичних відходів промислових підприємств, НДІ та установ.
При всіх існуючих способів переробки комп'ютерного брухту необхідні нові, більш досконалі, екологічно чисті методи.
Таким чином, параметри екологічної оцінки комп'ютера як об'єкта забруднення навколишнього середовища в розглянутому приміщення відповідають оптимальним нормам / 25 /.

Висновки

1 У дипломній роботі розроблена нова модель оцінки рівня ризику інвестиційного проекту, що поєднує в собі достоїнства вже застосовуються у практиці моделей.
2 Для однозначної характеристики рівня ризику проекту було запропоновано використання нечітко-множинної моделі прийняття рішення.
3 Нова модель використовує згортку трьох критеріїв оцінки рівня ризику проекту: ймовірність потрапляння в зону неефективності, критерій ліквідності і критерій покриття, за допомогою яких найбільш повно можна охарактеризувати невизначеність існуючої інформаційного середовища.
4 Розроблено технологію використання нечіткого виводу для прийняття рішення щодо оцінки рівня ризику інвестиційного проекту.
5 Розроблено програмно-алгоритмічне забезпечення розрахунку значень використовуваних у моделі критеріїв і об'єднання їх в один загальний показник, що характеризує рівень ризику проекту.
6 Переваги розробленої моделі були показані при оцінці рівня ризику інвестиційного проекту будівництва заводу труб великого діаметру в Нижньому Тагілі.
7 У розділі безпеку життєдіяльності враховано вплив небезпечних і шкідливих факторів та проведено розрахунок захисного занулення.

Список використаних джерел

1 Савчук В.П. Оцінка інвестиційних проектів. - На сайті:
2 Каблуков В.В. Моделі оцінки ризиків стратегічних інвестиційних проектів: Дис ... кандидата економічних наук. - Санкт-Петербург, 1999. - 167 с.
3 http://sedok.narod.ru/inv_risk_calc.html - Безсонов Д.А. Оцінка ризику інвестиційного проекту
4 Абрамов С.І. Інвестування. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2000.
5 Віленський В.Л., Ліфшиц В.М., Смоляк С.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Теорія і практика. - М. Справа, 2001.
6 Недосекін О.А. Нечітко-множинний аналіз ризиків фондових інвестицій. - СПб.: Сезам, 2003.
7 Моделювання ризикових ситуацій в економіці та бізнесі / Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрустальов Є.Ю. та ін; Під ред. Б. А. Лагоша; М.: Фінанси і статистика, 2001.
8 Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Ризики у підприємницькій діяльності. - М.: Инфра, 1998.
9 http://www.cfin.ru/finanalysis/quant_risk.shtml - Дмитрієв М.М., Кошечкин С.А. Кількісний аналіз ризику інвестиційних проектів.
10 Козинцев Т.О. - Використання техніки динамічного моделювання в менеджменті процентних ризиків. - М.: Диалог-МГУ, 2000.
11 Заде Л. - Поняття лінгвістичної змінної та її застосування до прийняття наближених рішень, М., Мир, 1976.
12 Беллмана Р., Заде Л. - Прийняття рішень в розпливчастих умовах / / Питання аналізу та процедури прийняття рішення. - М.: Світ, 1976.
13 Кофман А. - Введення в теорію нечітких множин. - М.: Радіо і зв'язок, 1982.
14 Кофман А., Хіл Алуха Х. - Введення теорії нечітких множин в управлінні підприємствами, Мінськ, Вишейшая школа, 1992.
15 http://sedok.narod.ru/sc_group.html - Недосекін О.А. Оцінка ризику інвестицій по NPV довільно-нечіткої форми.
16 http://sedok.narod.ru/sc_group.html - Недосекін О.А., Кокош А.М. Оцінка ризику інвестицій для довільно-розмитих факторів інвестиційного проекту.
17 Смірнов О.П., Якунін А.Г.. Модель управління операціями ділянки «сталь-прокат» у класі нечітких систем / / Чорна металургія. - 2001. - № 3.
18 Прикладні нечіткі системи: пров. з япон. / К. Асаї, Д. Ватада, С. Іваї та ін; під. ред. Т. ТЕРА, К. Асаї, М. Сугено. - М.: Світ, 1993.
19 Бабайцев І.В., Варенко О.М., Потоцький Є.П. Безпека життєдіяльності та екологія в дипломній роботі. Навчальний посібник. - М.: місіс, 1997.
20 ГОСТ 12.0.003-74. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація. - М.: Видавництво стандартів, 1975.
21СНіП 2.01.02-85. Протипожежні норми. - М.: Стройиздат, 1986.
22 НПБ 105-95. Визначення категорій приміщень і будинків по вибухопожежної і пожежної небезпеки. М.: МВС РФ. Державна протипожежна служба, 1995.
23 ГОСТ 12.1.030-81. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення. - М.: Видавництво стандартів, 1981.
24 СанПіН 2.2.542-96. Гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, персональних електронно-обчислювальних машин та організації роботи. - М.: Госкомсанепіднадзор Росії, 1996.
25 Навчальний посібник по розділах «Безпека життєдіяльності» та «Охорона навколишнього природного середовища» в дипломній роботі / під ред. проф. Б. С. Мастрюкова - М.: місіс, 2000.

Додаток Б. Текст програми

unit datamodul;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Grids, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Spin, Menus;
type
TForm1 = class (TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
SpinEdit1: TSpinEdit;
Label3: TLabel;
Edit1: TEdit;
StringGrid1: TStringGrid;
Label4: TLabel;
StringGrid2: TStringGrid;
Label5: TLabel;
StringGrid3: TStringGrid;
CheckBox1: TCheckBox;
StringGrid4: TStringGrid;
Label6: TLabel;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
SaveDialog1: TSaveDialog;
OpenDialog1: TOpenDialog;
Label7: TLabel;
Edit2: TEdit;
N5: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
GroupBox1: TGroupBox;
Label8: TLabel;
Edit3: TEdit;
Label9: TLabel;
Edit4: TEdit;
Button1: TButton;
procedure FormCreate (Sender: TObject);
procedure SpinEdit1Change (Sender: TObject);
procedure StringGrid1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid3KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure StringGrid4KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure CheckBox1Click (Sender: TObject);
procedure N8Click (Sender: TObject);
procedure N7Click (Sender: TObject);
procedure N3Click (Sender: TObject);
procedure N4Click (Sender: TObject);
procedure N6Click (Sender: TObject);
procedure Edit2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure N5Click (Sender: TObject);
procedure N9Click (Sender: TObject);
procedure Button1Click (Sender: TObject);
private
{Private declarations}
public
{Public declarations}
end;
var
Form1: TForm1;
i, j, n, nRt: integer; {цікліч.пер-е, к-ть ПУП, к-ть ПУП для розрахунку Rt}
Ir, G: real; {соб.кап вкладення для Rt, критерій ефективності}
Ip: array [1 .. 3] of real; {макс. і мін-е значення первонач.кап.вложеній}
RSvar, Rdvar, Vt: array [1 .. 20] of real; {реальне значення Si і di для підрахунку Rt, кр.ріска}
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
655.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка бізнес плану інвестиційного проекту з виробництва електротехніки
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ Мінський ПКТІ
Розробка та реалізація інвестиційного проекту
Розробка інвестиційного проекту підприємства
Розробка інвестиційного проекту в екологічному туризмі
Оцінка ефективності інвестиційного проекту на прикладі ВАТ Саянскхімпласт
Розробка та аналіз фінансового плану інвестиційного проекту
Розробка бізнес плану з організації виробництва склопластикових труб на базі виробничих
Оцінка ефективності інвестиційного проекту ВАТ Промсінтез за методикою ЮНІДО
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru