Розробка фінансового плану організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державна освітня установа вищої професійної освіти
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інститут заочного навчання

Кафедра «Управління організацією»

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

З дисципліни: Внутріфірмове планування
Варіант № 14
Розробка фінансового плану організації
Виконала студентка
заочної форми навчання
спеціальності: Фінансовий менеджмент
спеціалізації: Менеджмент організації
III курсу групи МСЕІ ФМ 2008/02
Шутова Е.А._____________________________
№ студентського квитка (підпис) (ініціали, прізвище)
Перевірив викладач:
М.А. Федотова ___________ (підпис) (ініціали, прізвище)
Москва - 2009

1. Завдання
За вихідними даними розробити фінансовий план організації, в тому числі:
- План за фінансовими результатами (прибуток або збиток);
- План руху грошових коштів;
- Плановий баланс (агрегований).
Вихідні дані:
1. План виробництва

Вироби
Ціна за одиницю
Обсяг виробництва, шт.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всього 1 рік
2 рік
1
А
200
400
450
500
650
2000
3000
2
Б
400
1000
1000
1000
1000
4000
4000
2. Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

Найменування витрат
Виріб А
Виріб Б
1
Матеріали
50
120
2
Заробітна плата робітників з відрахуваннями на соц. потреби
30
40
3
РСІ ЕО
40
70
4
Інші змінні витрати
-
-
РАЗОМ змінні витрати
120
230
3. Річні умовно-постійні витрати *, тис. руб.

Найменування витрат
1 рік
2 рік
1
Зарплата керуючого персоналу з відрахуваннями
100
100
2
Оренда приміщення
80
80
3
Амортизація приміщення
-
-
4
Амортизація обладнання
40
40
5
Реклама
80
80
6
Інші умовно-постійні витрати
60
60
РАЗОМ
360
360
* Примітка:
- Річні витрати розподіляються рівномірно по кварталах;
- Орендна плата сплачується наперед за квартал;
- Вартість устаткування 400 тис. руб., Амортизація 10% в рік.
4. Додаткові вихідні дані

Умови роботи
1
Облікова політика (порядок обліку реалізації продукції)
За моменту відвантаження
2
Порядок оплати продукції
100% передоплата
3
Норматив залишків готової продукції на складі на кінець кварталу
50% місячного випуску
4
Норматив виробничих запасів на початок кварталу
Місячна потреба
5
Порядок оплати матеріалів
50% передоплата, решта в кредит на 30 днів
6
Політика фінансування
Повністю за рахунок власних коштів
2. Рішення
Визначення обсягу реалізованої продукції
Продукція реалізується з моменту відвантаження, отже, реалізована продукція розраховується за наступною формулою:
РП = ВП = ОГП (н) + ТП + ОГП (к), ТП = Ц i * До i,
де ОП - відвантажена продукція,
ОГП (н), ОГП (к) - залишки готової продукції на складі на початок і на кінець періоду,
ТП-товарна продукція (сума творів ціни товару Цi на кількість Кi).

Таблиця 1. Розрахунок планового обсягу реалізації, тис. крб.
Період
ТП
ОГП (к) = Онерп
ВП = РП
Ооно (к) = ДЗК
Надходження за прод.
1
2
3
4
5
6
I квартал
480
80
400
0
400
II квартал
490
81,7
488,3
0
488,3
III квартал
500
83,3
498,4
0
498,4
IV квартал
530
88,3
525
0
525
1-й рік
2000
88,3
1911,7
0
1911,7
2-й рік
2200
91,7
2196,6
0
2196,6
Приклад розрахунку:
Графа 2: ТП = Цi * Кi
Виріб А: 1 квартал = 400 * 200 = 80000 руб. = 80 тис. руб
Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 400 = 400 000 руб. = 400 тис. руб.
Всього: 80 + 400 = 480 тис. руб.
Графа 3: ОВП (к) = ТП / 3 * 0,5 (норматив залишків гп)
1 квартал: 480 / 3 * 0,5 = 80 тис. руб.
Графа 4: РП = ОГП (н) + ТП + ОГП (к)
1 квартал: 480 - 80 = 400 тис. руб.
2 квартал: 80 + 490 - 81,7 = 488,3 тис. руб.
Графа 5:
Дебіторська заборгованість не буде формуватися, тому що за вихідними даними порядок оплати продукції - 100% - ва передоплата. Усі показники будуть рівні 0.
Графа 6:
Сума надходжень за продукцію буде дорівнює сумі реалізованої продукції, тому що оплата надходить у вигляді 100%-вої передоплати.

Таблиця 2. Розрахунок планової собівартості реалізованої продукції, тис. руб.

Показники
1-й рік, в тому числі
1-й рік (всього)
2-й рік
I
II
III
IV
1
ТП (в оптових цінах)
480
490
500
530
2000
2200
2
Змінні витрати на ТП
278
284
290
308
1160
1280
3
Умовно-постійні витрати
90
90
90
90
360
360
4
Собівартість ТП
368
374
380
398
1520
1640
5
Витрати на 1 руб. ТП, руб.
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,75
6
Собівартість залишків нереалізованої продукції на кінець періоду
64
65,4
66,6
70,6
70,6
68,8
7
Собівартість реалізованої продукції
304
372,6
378,8
394
1449,4
1641,8
Приклад розрахунку:
Рядок 1:
Дані по цьому рядку беруться з Таблиці 1 графа 2
Рядок 2: Обсяг виробництва * Загальне у змінних витрат
Виріб А: 1 квартал = 400 * 120 = 48 000 руб. = 48 тис. руб.
Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 230 = 230 000 руб. = 230 тис. руб.
Всього: 48 + 230 = 278 тис. руб.
Рядок 3:
За квартальної: Загальна кількість річних умовно-постійних витрат / 4 квартали.
360 / 4 = 90 тис. руб.
Рядок 4: рядок 2 + рядок 3
1 квартал = 278 + 90 = 368 тис. руб.
Рядок 5: рядок 4 / рядок 1
1 квартал = 368 / 480 = 0,8
Рядок 6: рядок 5 * графа 2 (таблиця 1)
1 квартал = 0,8 * 80 = 64 тис. руб.
Рядок 7: Срп = Сонерп (н) + СТП-Сонерп (к)
1 квартал = 368 - 64 = 304 тис. руб.
2 квартал = 64 + 374 - 65,4 = 372,6 тис. руб.
Таблиця 3. Планові фінансові результати (прибуток або збиток), тис. руб.

Показники
1-й рік, в тому числі
1-й рік (всього)
2-й рік
I
II
III
IV
1
Обсяг РП
400
488,3
498,4
525
1911,7
2196,6
2
Собівартість РП
304
372,6
378,8
394
1449,4
1641,8
3
Прибуток або збиток за плановий період
96
115,7
119,6
131
462,3
554,8
4
Податок на прибуток (24%)
23
27,8
28,7
31,4
110,9
133,2
5
Прибуток за вирахуванням податку
73
87,9
90,9
99,6
351,4
421,6
6
Прибуток наростаючим підсумком
73
160,9
251,8
351,4
351,4
773
Приклад розрахунку:
Рядок 1:
Дані по цьому рядку беруться з Таблиці 1 графа 4
Рядок 2:
Дані по цьому рядку беруться з Таблиці 2 рядок 7
Рядок 3: рядок 1 - рядок 2
1 квартал = 400 - 304 = 96
Рядок 4: рядок 3 * 24% (Ставка податку на прибуток)
1 квартал = 96 * 0,24 = 23 тис. руб.
Рядок 5: рядок 3 - рядок 4
1 квартал = 96 - 23 = 73 тис. руб.
Рядок 6:
1 квартал = 73 тис. руб.
2 квартал = 73 + 87,9 = 160,9 тис. руб.
Таблиця 4. Розрахунок грошових коштів на оплату матеріалів, тис. руб.

Показники
1-й рік, в тому числі
1-й рік (всього)
2-й рік
I
II
III
IV
1
Вартість матеріалів на випуск продукції
140
142,5
145
152,5
580
630
2
Запас матеріалів на початок періоду
46,7
47,5
48,3
50,9
46,7
52,6
3
Збільшення запасів протягом періоду
0,8
0,8
2,6
1,8
5,9
0
4
Закупівля
140,8
143,3
147,6
154,3
585,9
630
5
КЗ на початок періоду
46,7
46,6
23,88
24,6
46,7
25,71
6
КЗ на кінець періоду
46,6
23,88
24,6
25,71
25,71
1,07
7
Оплата за період
140,8
166,02
146,8
153,19
606,89
654,64
Запас матеріалів на початок 1 кварталу забезпечується за рахунок власних коштів (статутний капітал).
Приклад розрахунку:
Рядок 1: Обсяг виробництва * Кількість матеріалів на од. продукції
Виріб А: 1 квартал = 400 * 50 = 20 000 руб. = 20 тис. руб.
Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 120 = 120 000 руб. = 120 тис. руб.
Всього: 20 +120 = 140 тис. руб.
Рядок 2: рядок 1 / кількість місяців в даному періоді (тому що норматив виробничих запасів на початок кварталу - місячна потреба)
1 квартал: 140 / 3 = 46,7 тис. руб.
Рядок 3:
1квартал = 2 квартал (рядок 2) - 1 квартал (рядок 2)
1 квартал = 47,5 - 46,7 = 0,8 тис. руб.
Рядок 4: рядок 1 + рядок 3
1 квартал = 140 + 0,8 = 140,8 тис. руб.
Рядок 7: рядок 4 + рядок 5 - рядок 6
1 квартал = 140,8 тис. руб.
Таблиця 5. План руху грошових коштів, тис. руб.

Показники
1-й рік, в тому числі
1-й рік (всього)
2-й рік
I
II
III
IV
1
Грошові кошти на початок періоду
0
18,2
113,9
211
0
314,9
2
Надходження грошових коштів (за продукцію)
400
488,3
498,4
525
1911,7
2196,6
3
Платежі:
381,8
415,32
400,58
420,09
1617,79
1757,84
3.1
Оплата матеріалів
140,8
166,02
146,88
153,19
606,89
654,64
3.2
З / пл і відрахування на соціальні потреби
52
53,5
55
59,5
220
250
3.3
РС та ЕО
86
88
90
96
360
400
3.4
Інші змінні витрати
-
-
-
-
-
-
3.5
Умовно-постійні витрати за вирахуванням амортизації
80
80
80
80
320
320
3.6
Податок на прибуток
23
27,8
28,7
31,4
110,9
133,2
4
Чистий потік грошових коштів
18,2
72,98
97,82
104,91
293,8
438,76
5
Грошові кошти на кінець періоду
18,2
91,18
211,72
315,9
293,91
753,66
- Витрати на заробітну плату та інші змінні витрати розраховуються виходячи з витрат на одиницю продукції та плану виробництва;
- Виплати заробітної плати і відрахування на соціальні потреби виробляються в тому ж планованому періоді, що і їх нарахування;
- Податок на прибуток сплачується в тому ж кварталі, що й нараховується.
Приклад розрахунку:
Рядок 2:
Дані по цьому рядку беруться з Таблиці 1 графа 6
Рядок 3: сума рядків 3.1 - 3.6
1квартал = 140,8 + 52 + 86 + 80 + 23 = 381,8 тис. руб.
Рядок 3.1:
Дані по цьому рядку беруться з Таблиці 4 рядок 7
Рядок 3.2: Обсяг виробництва * змінні витрати по з / п робітників з відрахуваннями на соц. потреби)
Виріб А: 1 квартал = 400 * 30 = 12 000 руб. = 12 тис. руб.
Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 40 = 40 000 руб. = 40 тис. руб.
Всього: 12 + 40 = 52 тис. руб.
Рядок 3.3: Обсяг виробництва * змінні витрати з РС та ЕО)
Виріб А: 1 квартал = 400 * 40 = 16 000 руб. = 16 тис. руб.
Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 70 = 70 000 руб. = 70 тис. руб.
Всього: 16 + 70 = 86 тис. руб.
Рядок 3.5:
Річні умовно-постійні витрати за вирахуванням амортизації / 4 кварталу
360 - 40 = 320 тис. руб.
1 квартал: 320 / 4 = 80 тис. руб.
Рядок 3.6:
Дані по цьому рядку беруться з Таблиці 3 рядок 3
Рядок 4: рядок 2 - рядок 3
1 квартал: 400 - 381,8 = 18,2 тис. руб.
Рядок 5: рядок 1 + рядок 2 - рядок 3
1 квартал = 0 + 400 - 381,8 = 18,2 тис. руб.
2 квартал = 18,2 + 488,3 - 392,6 = 113,9 тис. руб.

Таблиця 6. Плановий баланс (агрегований), тис. руб.

Статті балансу
1.01.01.
1.04.01.
1.07.01.
1.10.01.
1.01.02.
1.01.03.
Актив
1
Основні засоби (за вирахуванням амортизації)
400
390
380
370
360
320
2
Оборотні активи
66,7
149,7
247,6
348,5
458,1
919,7
2.1
Запаси матеріалів (Таблиця 4 рядок 2)
46,7
47,5
48,3
50,9
46,7
52,6
2.2
Витрати майбутніх періодів (орендна плата)
20
20
20
20
20
20
2.3
Залишки нереалізованої продукції (за собівартістю) (Таблиця 2 рядок 6)
0
64
65,4
66,6
70,6
68,8
2.4
Грошові кошти (Таблиця 5 рядок 5)
0
18,2
91,18
211,72
315,9
753,66
2.5
Дебіторська заборгованість (Таблиця 1 графа 5)
-
-
-
-
-
-
Разом валюта балансу
466,7
539,7
627,6
718,5
818,1
1239,7

Пасив

3
Статутний капітал
466,7
466,7
466,7
466,7
466,7
466,7
4
Нерозподілений прибуток (наростаючим підсумком) (Таблиця 3 рядок 6)
-
73
160,9
251,8
351,4
773
5
Кредиторська заборгованість (за матеріали) з 4 табл. 5 графа
46,7
46,6
23,8
24,6
46,7
25,71
6
Резерви майбутніх платежів
-
-
-
-
-
-
7
Збиток
-
-
-
-
-
-
Разом валюта балансу
466,7
539,7
627,6
718,5
818,1
1239,7

Статутний капітал організації (діяльність здійснюється за рахунок власних коштів) = Вартість обладнання + орендна плата (за квартал) + запаси матеріалів (на початок діяльності) = 400 + 20 + 46,7 = 466,7 тис. руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
204.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Розробка фінансового плану ВАТ Завод ЗБК 1
Розробка та аналіз фінансового плану інвестиційного проекту
Розробка фінансового плану підприємства на прикладі ЗАТ фармакон
Розробка фінансового плану підприємства ТОВ Грант тур
Фінансові відносини розробка фінансового плану і держрегулювання фінансів
Розробка бізнес плану фінансового оздоровлення підприємства ТОВ СельхозПрод
Розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства ТОВ СельхозПрод
Розробка бізнес плану організації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru