додати матеріал


Розробка технічного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План
1. Проекту стадія. Характеристика стадії. Технічний проект. Склад і зміст технічного проекту
2. Описати особливості роботи з елементом даних перерахування в програмі 1С підприємства
Список використаної літератури

1. Проекту стадія. Характеристика стадії. Технічний проект. Склад і зміст технічного проекту

Технічний проект розробляють, якщо це передбачено технічним завданням, протоколом розгляду технічної пропозиції або ескізного проекту.
Технічний проект розробляють з метою виявлення остаточних технічних рішень, що дають повне уявлення про конструкцію виробу, коли це доцільно зробити до розробки робочої документації.
При необхідності технічний проект може передбачати розробку варіантів окремих складових частин виробу.
У цих випадках вибір оптимального варіанта здійснюється на підставі результатів випробувань дослідних зразків виробу.
При розробці технічного проекту виконують роботи, необхідні для забезпечення висуваються до виробу вимог і дозволяють отримати повне уявлення про конструкцію виробу, що розроблюється, оцінити його відповідність вимогам технічного завдання, технологічність, ступінь складності виготовлення, способи пакування, можливості транспортування і монтажу на місці застосування, зручність експлуатації , доцільність і можливість ремонту і т.п.
Перелік необхідних робіт визначається розробником в залежності від характеру і призначення виробу і узгоджується із замовником, якщо виріб розробляється на замовлення Міністерства оборони.
На стадії технічного проекту не повторюють роботи, проведені на попередніх стадіях, якщо вони не можуть дати додаткових даних. У цьому випадку результати раніше виконаних робіт відображають у пояснювальній записці.
Мета технічного проекту - визначення основних методів, використовуваних при створенні автоматизованої системи і остаточне визначення її кошторисної вартості.
У загальному випадку при розробці технічного проекту проводять наступні роботи:
а) розробку конструктивних рішень виробу та його основних частин;
б) виконання необхідних розрахунків, у тому числі підтверджують техніко-економічні показники, встановлені технічним завданням;
в) виконання необхідних принципових схем, схем з'єднань і ін
г) розробку та обгрунтування технічних рішень, що забезпечують показники надійності, встановлені технічним завданням і попередніми стадіями розробки (якщо ці стадії розроблялися);
д) аналіз конструкції виробу на технологічність з урахуванням відгуків підприємств-виробників промислового виробництва в частині забезпечення технологічності в умовах даного конкретного виробництва, в тому числі щодо використання наявного на підприємстві обладнання, а також обліку в даному проекті вимог нормативно-технічної документації, що діє на підприємстві виготовлювачі; виявлення необхідного для виробництва виробів нового обладнання (обгрунтування розробки або придбання);
е) розробку, виготовлення та випробування макетів;
ж) оцінку вироби щодо його відповідності вимогам ергономіки, технічної естетики;
з) оцінку можливості транспортування зберігання, а також монтажу вироби на місці його застосування;
і) оцінку експлуатаційних даних вироби (взаємозамінності, зручності обслуговування, ремонтопридатності, стійкості проти впливу зовнішнього середовища, можливості швидкого усунення відмов, контролю якості роботи виробу, забезпеченість засобами контролю технічного стану та ін);
к) остаточне оформлення заявок на розробку та виготовлення нових виробів і матеріалів, що застосовуються в розробляється виробі;
л) проведення заходів щодо забезпечення заданого в технічному завданні рівня стандартизації і уніфікації вироби;
м) перевірку вироби на патентну чистоту і конкурентоспроможність, оформлення заявок на винахід;
н) виявлення номенклатури покупних виробів, погодження застосування покупних виробів;
о) узгодження габаритних, настановних і приєднувальних розмірів із замовником або основним споживачем;
п) оцінку технічного рівня і якості виробу;
р) розробку креслень складальних одиниць і деталей, якщо це викликається необхідністю прискорення видачі завдання на розробку спеціалізованого обладнання для їх виготовлення;
з) перевірку відповідності прийнятих рішень вимогам техніки безпеки та виробничої санітарії;
т) складання переліку робіт, які слід провести на стадії розробки робочої документації, на додаток і (або) уточнення робіт, передбачених технічним завданням, технічною пропозицією і ескізним проектом.
Макети повинні бути призначені для перевірки (у необхідних випадках - на об'єкті замовника або споживача) конструктивних і схемних рішень розроблюваного виробу, і (або) його складових частин, а також для підтвердження остаточно прийнятих рішень. Випробування макетів повинні проводитися у відповідності з програмою та методикою випробувань, розробленою за ГОСТ 2.106-96. Необхідність виготовлення макетів та їх кількість встановлюються організацією-розробником (якщо потрібно, то разом із замовником).
У технічний проект включають конструкторські документи відповідно до ГОСТ 2.102-68, передбачені технічним завданням та протоколом розгляду технічної пропозиції, ескізного проекту.
При розробці технічного проекту можуть бути використані окремі документи, розроблені на попередніх стадіях, якщо ці документи відповідають вимогам, що пред'являються до документів технічного проекту або, якщо у них внесені зміни з метою забезпечення такої відповідності. Використаним документами присвоюється літера "Т".
Конструкторські документи, що розробляються для виготовлення макетів, до комплекту документів технічного проекту не включають.
На розгляд, погодження та затвердження надають копії документів технічного проекту, скомплектовані за ГОСТ 2.106-96. Допускається за узгодженням із замовником представляти оригінали документів технічного проекту.
Креслення загального вигляду для технічних документів виконують за ГОСТ 2.119-73. Крім того, на кресленні загального виду при необхідності наводять:
вказівки про обрані посадках деталей (наносяться розміри і граничні відхилення поверхонь, що сполучаються за ГОСТ 2.307-68);
технічні вимоги до виробу, наприклад, про застосування певних покриттів, способів просочення обмоток, методів зварювання, що забезпечують необхідну якість вироби (ці вимоги повинні враховуватися при подальшій розробці робочої документації);
технічні характеристики виробу, які необхідні для подальшої розробки креслень.
У відомість технічного проекту записують всі включені в технічний проект конструкторські документи в порядку, встановленому ГОСТ 2.106-96.
Пояснювальну записку технічного проекту виконують за ГОСТ 2.106-96 з урахуванням наступних основних вимог до змісту розділів:
а) у розділі "Вступ" вказують найменування, номер і дату затвердження технічного завдання. Якщо розробка технічного проекту передбачена не технічним завданням, а протоколом розгляду технічної пропозиції або ескізного проекту, то роблять запис по типу: "Розробка технічного проекту передбачена ескізним проектом ..." і вказують номер і дату протоколу розгляду ескізного проекту;
б) у розділі "Призначення і область застосування виробу, що" вказують:
коротку характеристику області та умов застосування виробу;
загальну характеристику об'єкта, для застосування в якому призначене даний виріб (при необхідності);
основні дані, які повинні забезпечувати стабільність показників якості виробу в умовах експлуатації;
в) у розділі "Технічна характеристика" наводять:
основні технічні характеристики виробу (потужність, кількість оборотів, продуктивність, витрата електроенергії, палива, коефіцієнт корисної дії і інші параметри, що характеризують виріб);
відомості про відповідність або відхилення від вимог, установлених технічним завданням і попередніми стадіями розробки, якщо вони проводилися, з обгрунтуванням відхилень;
г) у розділі "Опис та обгрунтування обраної конструкції" наводять:
опис і обгрунтування обраної конструкції, схем, упаковки (якщо упаковка передбачена) та інших технічних рішень, прийнятих і перевірених на стадії розробки технічного проекту. При необхідності призводять ілюстрації;
дані порівняння основних технічних характеристик виробу з характеристиками аналогів (вітчизняних або закордонних) або дають посилання на карту технічного рівня та якості;
оцінку технологічності вироби, у тому числі обгрунтування необхідності розробки або придбання нового обладнання;
оцінку остаточних технічних рішень на відповідність вимогам щодо забезпечення патентної чистоти і конкурентоспроможності;
відомості про використані винаходи (номери авторських свідоцтв або номери заявок на винаходи з зазначенням дати пріоритету);
результати випробувань макетів (якщо вони виготовлялися) і дані оцінки відповідності макетів заданим вимогам, у тому числі ергономіки, технічної естетики. При необхідності призводять фотографії макетів. Для довідок допускається вказувати позначення основних конструкторських документів, за якими виготовлялися макети, номер і дату звіту (або) протоколу з випробувань та ін;
відомості про відповідність застосовуваних у виробі запозичених (раніше розроблених) складових частин, покупних виробів і матеріалів розроблюваного виробу за технічними характеристиками, режимам роботи, гарантійним термінам, умовам експлуатації;
обгрунтування необхідності застосування дефіцитних виробів і матеріалів;
відомості про транспортуванні та зберіганні;
відомості про відповідність виробу вимогам техніки безпеки та виробничої санітарії;
д) у розділі "Розрахунки, що підтверджують працездатність і надійність конструкції" наводять:
розрахунки, що підтверджують працездатність вироби (кінематичні, електричні, теплові, розрахунки гідравлічних і пневматичних систем і ін);
розрахунки, які підтверджують надійність вироби (розрахунки показників довговічності, ремонтопридатності, зберігання та ін.)
При великому обсязі розрахунків вони можуть бути оформлені у вигляді окремих документів, при цьому в даному розділі призводять тільки результати розрахунків;
е) у розділі "Опис організації робіт із застосуванням розроблюваного вироби" наводять дані про організацію робіт з виробом на місці експлуатації, в тому числі:
опис специфічних прийомів і способів роботи з виробом у режимах і умовах, передбачених технічним завданням;
опис порядку і способів транспортування, монтажу і зберігання виробу і введення його в дію на місці експлуатації;
оцінку експлуатаційних даних вироби (взаємозамінності, зручності обслуговування, ремонтопридатності, стійкості проти дії зовнішнього середовища і можливості швидкого усунення відмов);
відомості про кваліфікацію та кількість обслуговуючого персоналу;
ж) у розділі "Очікувані техніко-економічні показники" наводять:
економічні показники (економічну ефективність від впровадження в народне господарство та ін) необхідні розрахунки;
орієнтовний розрахунок ціни досвідченого і серійного виробу і витрат на організацію виробництва і експлуатацію;
з) у розділі "Рівень стандартизації і уніфікації" наводять:
відомості про стандартні, уніфікованих і запозичених складальних одиницях і деталях, які були застосовані при розробці вироби, а також показники рівня уніфікації та стандартизації конструкції виробу;
обгрунтування можливості розробки державних і галузевих стандартів на об'єкти стандартизації, пов'язані з розробкою даного виробу, його складових частин і нових матеріалів.
У додатку до пояснювальної записки наводять:
копію технічного завдання, а також, при необхідності, дані (технічні вимоги, правила приймання, методи контролю та інші відомості), що підлягають включенню до технічних умов, якщо останні на даній стадії не розроблялися;
матеріали художньо-конструкторської опрацювання, не є конструкторськими документами;
перелік робіт, які слід провести на стадії розробки робочої документації;
уточнення або розробку мережного графіка по подальшій розробці та впровадженню в промислове виробництво розроблюваного вироби; перелік використаної літератури тощо;
перелік документів, що використовуються при розробці технічного проекту і одержуваних розробником вироби від інших підприємств і організацій (авторські свідоцтва, експертний висновок про патентну чистоту, довідка споживача про необхідний обсяг виробництва розроблюваних виробів тощо); при цьому документи в додатку до пояснювальної записки не включають, але в пояснювальній записці можуть бути наведені необхідні відомості з цих документів (наприклад, предмет винаходу потрібні кількості виробів на квартал, на рік, на п'ятирічку), а також номер і дата документа або супровідного листа.
Примітки:
При розробці технічного проекту, при необхідності, включають інші роботи.
На стадії технічного проекту не повторюють роботи, проведені на попередніх стадіях, якщо вони не можуть дати додаткових даних. У цьому випадку результати раніше виконаних робіт відображають у пояснювальній записці.

2. Описати особливості роботи з елементом даних перерахування в програмі 1С підприємства

Перерахування - засіб роботи з елементами даних, список можливих значень яких жорстко заданий у конфігурації. Наприклад, для перерахування "ТіпСотрудніка" можна задати можливі значення: "Штатний", "Сумісник".
На відміну від довідника, списки значень в перерахуванні задаються виключно в процесі їх створення в конфігураторі і при виконанні завдання не можуть бути змінені.
Контекст роботи з перерахуваннями.
Засоби мови надають можливість безпосереднього доступу до заданих в конфігураторі значенням перерахувань в будь-якому програмному модулі (перерахування належать глобального контексту задачі). У термінах мови перерахування аналогічні системним константам "тільки для читання", тобто ідентифікатори перерахувань можуть розміщуватися лише у правій частині оператора присвоювання, у виразах, бути параметрами процедур, функцій або методів у будь-якому програмному модулі.
Як ім'я перерахування обов'язково має виступати повне ім'я конкретного виду та значення перерахування, як воно оголошено в конфігураторі. Вид та значення перерахування записується через крапку після ключового слова Перерахування, тобто повне ім'я виду перерахування записується таким чином:
Перерахування. <Імя_Переч>. <Значеніе_Переч>, де <Імя_Переч> - ім'я виду перерахування, <Значеніе_Переч> - конкретне значення даного виду перерахування.
Англомовний синонім ключового слова Перерахування - Enum.
Приклад:
Якщо Док. Співробітник. Тип = Перерахування. Тип Співробітника. Штатний
Тоді Пільги = 1;
Інакше
Пільги = 0;
Кінець Якщо;
Об'єкт Перерахування є частиною глобального контексту програми 1С: Підприємство. Цей об'єкт як своїх атрибутів має значення об'єктів конкретних видів перерахувань, заданих у конфігурації. Крім того, цей об'єкт має метод ПолучітьАтрібут, який дозволяє отримати доступ до об'єкта перерахування конкретного виду по його імені.
Перерахування конкретного виду як своїх атрибутів має конкретні значення перерахувань. Крім того, цей об'єкт має методи КолічествоЗначеній, ЗначеніеПоНомеру і ЗначеніеПоІдентіфікатору які дозволяють отримати доступ до конкретного значенням перерахування.
Конкретне значення перерахування має методи Вид, ПредставленіеВіда, Обрано, ПорядковийНомер, Ідентифікатор.
Методи перерахувань
ПолучітьАтрібут
Отримати доступ до об'єкта перерахування конкретного виду по його імені.
Синтаксис:
ПолучітьАтрібут (<ІмяПеречісленія>)
Англомовний синонім:
GetAttrib
Значення, що повертається:
Об'єкт перерахування конкретного виду.
Опис:
Метод ПолучітьАтрібут дозволяє отримати доступ до об'єкта перерахування конкретного виду по його імені, як воно поставлено в конфігураторі.
Цей метод застосовується тільки до об'єкта глобального контексту Перерахування.
Приклад:
Булево = Перерахування. ПолучітьАтрібут ("Булево");
КолічествоЗначеній
Визначити загальна кількість значень в даному виді перерахування.
Синтаксис:
КолічествоЗначеній ()
Англомовний синонім:
Count
Значення, що повертається:
Число загальної кількості значень у даному виді перерахування.
Опис:
Метод КолічествоЗначеній застосовується до конкретного виду перерахування і дозволяє визначити загальну кількість значень у даному виді перерахування.
Приклад:
/ / Відобразимо всі значення перерахування
Всього = Перерахування. ВідиТоваров. КолічествоЗначеній ();
Поки Ном = 1 За Всього Цикл
Повідомити (Перечісленіе. ВідиТоваров. ЗначеніеПоНомеру (Ном));
КонецЦікла;
ЗначеніеПоНомеру
Визначити значення перерахування, що відповідає номеру позиції в конфігураторі.
Синтаксис:
ЗначеніеПоНомеру (<Номер>)
Англомовний синонім:
ValueByIndex
Значення, що повертається:
Значення перерахування, що відповідає номеру заданої позиції.
Опис:
Метод ЗначеніеПоНомеру застосовується до конкретного виду перерахування і дозволяє визначити значення перерахування, що відповідає номеру позиції в конфігураторі.
Приклад:
Див. попередній приклад.
ЗначеніеПоІдентіфікатору
Визначити значення перерахування, відповідне ідентифікатору в конфігураторі.
Синтаксис:
ЗначеніеПоІдентіфікатору (<Ідентифікатор>)
Англомовний синонім:
ValueByIdentifier
Значення, що повертається:
Значення перерахування, відповідне ідентифікатору в конфігураторі. Якщо не знайдено - то пусте значення.
Опис:
Метод ЗначеніеПоІдентіфікатору застосовується до конкретного виду перерахування і дозволяє визначити значення перерахування, відповідне ідентифікатору в конфігураторі.
Приклад:
Див. попередній приклад.
Вид
Визначити назву виду перерахування.
Синтаксис:
Вид ()
Англомовний синонім: Kind
Значення, що повертається:
Строкове значення, що містить назву виду перерахування.
Опис:
Метод Вид дозволяє визначити назву виду перерахування, як воно поставлено в конфігураторі.
Приклад:
/ / Відобразимо вид перерахування у рядку стану
Стан (ІзмереніеТовара. Вид ());
ПредставленіеВіда
Визначити користувальницьке подання виду перерахування.
Синтаксис:
ПредставленіеВіда ()
Англомовний синонім: KindPresent
Значення, що повертається:
Рядковий значення, що містить для користувача представлення виду перерахування (синонім перерахування або, якщо він порожній, то ідентифікатор).
Опис:
Метод ПредставленіеВіда дозволяє отримати користувальницьке подання виду перерахування, як воно поставлено в конфігураторі.
Приклад:
/ / Відобразимо користувальницьке подання в рядку стану
Стан (ІзмереніеТовара. ПредставленіеВіда ());
Обрано
Повернути прапор вибору елемента перерахування.
Синтаксис:
Обрано ()
Англомовний синонім: Selected
Значення, що повертається:
Числове значення: 1 - якщо елемент перерахування обраний (позиційований); 0 - якщо не вибрано.
Опис:
Метод Обрано повертає число зі значенням 1 - якщо елемент перерахування обраний (позиційований), 0 - якщо елемент перерахування не вибраний.
Приклад:
/ / У діалозі формування деякого звіту
/ / ВибЕдІзмер - реквізит діалогу типу "Перерахування. Одиниці"
Якщо ВибЕдІзмер. Обрано () = 0 Тоді
/ / Якщо одиниця вимірювань в діалозі не вибрана, то формуємо звіт без умов
Заг1 = "За всіма одиницях виміру.";
Інакше
/ / Якщо в діалозі обрана одиниця вимірювань
/ / То формуємо звіт тільки за обраними одиницям
Заг1 = "Звіт по товарах з одиницею виміру" + ВибЕдІзмер;
ВСЕ;
ПорядковийНомер
Визначити порядковий номер значення в перерахуванні.
Синтаксис:
ПорядковийНомер ()
Англомовний синонім:
Number
Значення, що повертається:
Строкове значення, що містить назву виду перерахування.
Опис:
Метод Порядковий Номер визначає порядковий номер значення в перерахуванні, як він заданий в конфігураторі. Значення перерахування нумеруються з 1.
Приклад:
/ / Відобразимо порядковий номер значення перерахування
Повідомити (Перечісленіе. Одиниці. Штука. ПорядковийНомер ());

Список використаної літератури

1. 1С: Підприємство: Конфігурація "Торгівля + Склад для України", В. Алексєєнко, Р. Діденко, А. Мякушко - Фірма "1С" Москва, 2001 р.
2. 1С: Підприємство: Конфігурування та адміністрування, В. Алексєєв, О. Деруть, В. Єгоров, С. Кравченко, М. Ліхарев - Фірма "1С" Москва, 1999 р.
3. Автоматизовані інформаційні технології в економіці. / Под ред. Трубілін І.Т. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
4. Інформаційні системи в економіці / Під ред. Діка В.В. - М.: Фінанси з статистика, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
41кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка технічного оформлення виставки
Розробка технічного процесу виготовлення деталі корпус компресора
Розробка проекту бавовнопрядильної фабрики
Розробка проекту організації підприємства
Розробка та реалізація інвестиційного проекту
Розробка інвестиційного проекту підприємства
Розробка проекту сендвіч-бару
Розробка проекту сендвіч бару
Розробка методика діагностики технічного блоку живлення відеомонітора EGA
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru