приховати рекламу

Розробка технологічного процесу складання і монтажу підсилювача фотоструму

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство Освіти Республіки Білорусь

Білоруський Державний Університет Інформатики і радіоелектроніки

Кафедра СЕТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

на тему:

"Розробка технологічного процесу складання і монтажу підсилювача фотоструму"

Мінськ 2008

Зміст

Введеніе1. Аналіз технологічності конструкції ізделія1.1 Розрахунок показників технологічності

2. Розробка технологічної схеми сборкі3. Аналіз варіантів маршрутної технології, вибір технологічного обладнання та проектування технологічного процесса4. Проектування ділянки ГАП збірки і монтажа5. Розробка оснащення для складально-монтажних работ6. Вимоги по техніці безпеки і охороні трудаЗаключеніе

Введення

Метою даного курсового проекту є розробка технологічного процесу складання і монтажу блоку підсилювача фотоструму.

В даний час розробка технологічного процесу виготовлення РЕА є найбільш важливим етапом проектування і виробництва РЕА. Це пояснюється тим, що при правильному і оптимальному проектуванні технологічного процесу підвищується якість продукції, що виготовляється, зменшується її собівартість, що в кінцевому результаті позитивно позначається на економічному стані підприємства.

Враховуючи вище сказане, необхідно розробити технологічний процес складання блоку підсилювача фотоструму з оптимальними характеристиками.

Для досягнення цієї мети, в процесі виконання проекту, необхідно:

провести аналіз технологічності конструкції;

вибрати і обгрунтувати найбільш ефективний для даного типу виробництва варіант маршрутної технології;

розробити технологічну схему зборки;

у відповідності з обраним варіантом маршрутної технології необхідно зробити вибір обладнання;

вибрати та обгрунтувати застосовується в цьому технологічному проекті оснащення і дати перевірочний розрахунок;

на підставі обраної маршрутної технології, обраного устаткування і оснащення розробити планування ділянки складання і монтажу;

необхідно врахувати вимоги безпеки при роботі зі складання та монтажу даного блоку;

розробити комплект технологічної документації на складання блоку.

1. Аналіз технологічності конструкції виробу

Проектування технологічного процесу складання і монтажу радіоелектронної апаратури починається з ретельного вивчення вихідних даних (ТУ і технічних вимог, комплекту конструкторської документації, програми випуску, умов запуску у виробництво і т.д.). На даному етапі основним критерієм, що визначає придатність обладнання до промислового випуску, є технологічність конструкції.

Під технологічністю конструкції (ГОСТ 18831-73) розуміють сукупність її властивостей, які проявляються у можливості оптимальних витрат праці, коштів, матеріалів і часу при технічній підготовці виробництва, виготовленні, експлуатації та ремонті в порівнянні з відповідними показниками конструкцій виробів аналогічного призначення при забезпеченні заданих показників якості .

Для оцінки технологічності конструкції використовуються численні показники, які діляться на якісні та кількісні. До якісних відносять взаємозамінність, регульованість, контролі придатність та інструментальна доступність конструкції. Кількісні показники згідно ГОСТ 14.201-73 ЕСТПП класифікуються на:

базові (вихідні) показники технологічності конструкцій, регламентуються галузевими стандартами;

показники технологічності конструкцій, досягнуті при розробці виробів;

показники рівня технологічності конструкції, що визначаються як відношення показників технологічності розроблюваного виробу до відповідних значень базових показників.

Номенклатура показників технологічності конструкцій вибирається залежно від виду виробу, специфіки та складності конструкції, обсягу випуску, типу виробництва та стадії розробки конструкторської документації.

Базові показники технологічності блоків РЕА встановлені стандартом галузевої системи технологічної підготовки виробництва ОСТ 4ГО.091.219-81 "Методи кількісної оцінки технологічності конструкцій виробів РЕА". Згідно з ним всі блоки по технологічності діляться на 4 основні групи:

Електронні: логічні та аналогові блоки оперативної пам'яті, блоки автоматизованих систем управління і електронно-обчислювальної техніки, де число ІМС більше або дорівнює числу ЕРЕ.

Радіотехнічні: приймально-підсилювальні прилади і блоки, джерела живлення, генератори сигналів, телевізійні блоки і т.д.

Електромеханічні: механізми приводу, відлікові пристрої, кодові перетворювачі і т.д.

Комутаційні: з'єднувальні, розподільні блоки, комутатори і т.д.

У даному курсовому проекті розглядається електронний блок. Для кожного блоку визначаються 7 основних показників технологічності (Таблиця 4), кожен з яких має свою вагову характеристику . Величина коефіцієнта вагомості залежить від порядкового номера приватного показника в ранжированого послідовності і розраховується за формулою:

, (1)

де - Порядковий номер ранжированого послідовності приватних показників.

Таблиця 4 - Показники технологічності конструкцій РЕЗ

Порядковий номер (q) показника

Показники технологічності

Позначення

Вагова характеристика,


Коефіцієнт застосування мікросхем і микросборок

1.0


Коефіцієнт автоматизації і механізації монтажу

1.0


Коефіцієнт автоматизації і механізації підготовки ВЕТ до монтажу

0.8


Коефіцієнт автоматизації і механізації регулювання та контролю

0.5


Коефіцієнт повторюваності ВЕТ

0.3


Коефіцієнт застосування типових технологічних процесів

0.2


Коефіцієнт прогресивності формоутворення деталей

0.1

Потім на підставі розрахунку всіх показників обчислюють комплексний показник технологічності:

, (28)

Коефіцієнт технологічності знаходиться в межах 0 <К <1.

1.1 Розрахунок показників технологічності

Коефіцієнт застосування мікросхем і микросборок:

0,885, (28)

де: - Загальне число дискретних елементів, замінених мікросхемами і встановлених на мікроскладаннях в РЕЗ (приймемо в середньому 100 елементів на 1 ІС);

- Загальне число ВЕТ, що не увійшли в мікросхеми. До ВЕТ відносять резистори, конденсатори, діоди, транзистори, роз'єми, реле та інші елементи.

Коефіцієнт автоматизації і механізації монтажу:

0,907, (28)

де: - Кількість монтажних з'єднань ВЕТ, які передбачається здійснити автоматизованим або механізованим способом. Для блоків на друкованих платах механізація відноситься до установки ВЕТ і подальшої пайку хвилею припою;

- Загальна кількість монтажних з'єднань. Для роз'ємів, реле, мікросхем і ЕРЕ визначається за кількістю висновків.

Коефіцієнт автоматизації і механізації підготовки ВЕТ до монтажу:

0,894, (28)

де: - Кількість ВЕТ у штуках, підготовка висновків яких здійснюється за допомогою напівавтоматів та автоматів; до числа їхніх включаються ВЕТ, що не потребують спеціальної підготовки (патрони, реле, роз'єми і т.д.);

- Загальне число ВЕТ, які повинні готуватися до монтажу відповідно до вимог конструкторської документації.

Коефіцієнт автоматизації і механізації регулювання і контролю:

0,500, (28)

де: - Число операцій контролю і регулювання, що виконуються на напівавтоматичних і автоматичних стендах;

- Загальна кількість операцій контролю і регулювання. Дві операції: візуальний контроль і електричний є обов'язковими. Якщо в конструкції є регулювальні елементи (котушки індуктивності з подстроєчнимі сердечниками, змінні резистори), то кількість операцій регулювання збільшується пропорційно числу цих елементів.

Коефіцієнт повторюваності ВЕТ:

1,000, (28)

де: - Кількість типорозмірів оригінальних ВЕТ в РЕМ. До оригінальних відноситься ВЕТ, розроблені і виготовлені вперше за технічними умовами; типорозмір визначається компонувальних розміром і стандартом на елемент;

- Загальна кількість типорозмірів елементів.

Коефіцієнт застосування типових технологічних процесів:

1,000, (28)

де: - Число деталей і складальних одиниць, що виготовляються із застосуванням типових і групових технологічних процесів;

- Загальне число деталей і складальних одиниць у РЕЗ, крім кріплення (гвинтів, гайок, шайб).

Коефіцієнт прогресивності формоутворення деталей:

1,000, (28)

де - Деталі, виготовлені за прогресивними ТП (штампування, пресування з пластмас, лиття і т.д.).

Таки чином комплексний показник технологічності, визначений відповідно до виразом (2), дорівнює 0,861.

2. Розробка технологічної схеми складання

Технологічним процесом складання називають сукупність операцій, в результаті яких деталі з'єднуються в складальні одиниці, блоки, стійки, системи та вироби. Найпростішим складально-монтажних елементом є деталь, яка згідно з ГОСТ 2101-68 характеризується відсутністю роз'ємних та нероз'ємних з'єднань.

Складальна одиниця є більш складним складально-монтажних елементом, що складається з двох або більше деталей, з'єднаних роз'ємним або нероз'ємним з'єднанням. Характерною ознакою складальної одиниці є можливість її складання окремо від інших складальних одиниць.

Технологічна схема складання виробу є одним з основних документів, що складаються при розробці технологічного процесу складання. Розчленування вироби на складальні елементи проводять відповідно до схеми складального складу, при розробці якої керуються такими принципами:

схема складається незалежно від програми випуску вироби на основі складальних креслень, електричної та кінематичної схем вироби;

складальні одиниці утворюються за умови незалежності їх складання, транспортування та контролю;

мінімальне число деталей, необхідне для утворення складальної одиниці першого ступеня зборки, має дорівнювати двом;

мінімальне число деталей, що приєднуються до складальної одиниці даної групи для утворення складального елемента наступного ступеня, має дорівнювати одиниці;

схема складального складу будується за умови освіти найбільшого числа складальних одиниць;

схема повинна мати властивість безперервності, тобто кожна наступна ступінь збірки не може бути здійснена без попередньої.

Найбільш широко застосовуються два типи схеми збирання:

"Віялового" типу - гідністю схеми є її простота і наочність, але вона не відображає послідовності складання в часі.

з базовою деталлю - схема вказує тимчасову послідовність складального процесу. У більшості випадків базовою деталлю служить плата, панель, шасі та інші елементи несучих конструкцій вироби.

Розробці технологічних схем складання сприяє оптимальна диференціація робіт, що значно скорочує тривалість виробничого циклу. Раціональність поділу обсягу робіт на операції в умовах автоматизованого потокового виробництва визначається ритмом збірки, тобто кожна операція повинна бути рівна або кратна ритму:

1,170, хв / шт. (28)

де: - Дійсний фонд часу за плановий період, хв.;

- Розрахункова програма випуску, шт.

118719,60, (28)

де: = 1 - кількість змін;

= 254 - кількість робочих днів у розрахунковому періоді (році);

- Коефіцієнт регламентованих перерв (0,94 ... 0,95).

101500,00, (28)

де: - Коефіцієнт технологічних втрат (1,5%);

= 100000 - задана програма випуску.

Кількість елементів, що встановлюються на i-й операції, повинно враховувати співвідношення:

, (28)

де - Трудомісткість i-й операції зборки.

Правильно вибрана схема складального складу дозволяє встановити раціональний порядок комплектування складальних одиниць і виробу в процесі складання. При переході від схеми складального складу до технологічною схемою побудови та розташуванні операцій у часі необхідно враховувати наступне:

спочатку виконуються ті операції ТП, які вимагають великих механічних зусиль і нероз'ємних з'єднань;

активні ЕРЕ встановлюють після пасивних;

за наявності малогабаритних і великогабаритних ЕРЕ в першу чергу збираються малогабаритні ЕРЕ;

закінчується складальний процес установкою деталей рухомих з'єднань і ЕРЕ, які використовуються в подальшому для регулювання;

контрольні операції вводять в ТП після найбільш складних складальних операцій і при наявності закінченого складального елемента;

в маршрутний технологічний процес вводять також ті операції, які безпосередньо не випливають зі схеми складального складу, але їх необхідність визначається технічними вимогами до складальним одиницям, наприклад вологозахист, і т.д.

3. Аналіз варіантів маршрутної технології, вибір технологічного обладнання та проектування технологічного процесу

При розробці маршрутної технології необхідно керуватися наступним:

при потокової збірці розбивка процесу на операції визначається тактом випуску (ритмом збірки), причому час, що витрачається на виконання кожної операції, повинно бути рівне або кратно ритму;

попередні операції не повинні ускладнювати виконання наступних;

на кожному робочому місці повинна виконуватися однорідна за характером і технологічно закінчена робота;

після найбільш відповідальних операцій складання, а також після регулювання та ремонту передбачають контрольні операції;

застосовують більш досконалі форми організації виробництва - безперервні та групові потокові лінії, лінії та ділянки гнучкого автоматизованого виробництва (ГАП).

При виконанні курсового проекту досить розглянути 2 варіанти маршрутної технології складання і монтажу виробу. При цьому необхідно керуватися схемами типових технологічних процесів складання блоків РЕА із застосуванням мікросхем і навісних ЕРЕ (ОСТ 4ГО.054.267, ред. 1-81, дод. 3,4).

Засоби технологічного оснащення, що використовуються при виготовленні виробів, згідно з ГОСТ 14.301-73 включають:

технологічне обладнання (у тому числі контрольне та випробувальне);

технологічне оснащення (у тому числі інструмент та контрольні пристосування);

засоби механізації і автоматизації виробничого процесу.

Витрати на реалізацію технологічного процесу у встановлений проміжок часу при заданому якості виробів повинні бути представлені у вигляді відносин: основних часів, штучних часів, наведених витрат на виконання робіт. Кращим варіантом вважається той, значення показників якого мінімальні.

Вибір варіантів обладнання, що характеризуються ступенем механізації і автоматизації, повинен проводитися виходячи з таких умов:

приведені витрати на виконання технологічного процесу - мінімальні;

період окупності обладнання - мінімальний.

Важливим показником правильності вибору технологічного устаткування є коефіцієнт завантаження та використання обладнання за основним часу. Коефіцієнт завантаження обладнання визначається як відношення розрахункової кількості одиниць обладнання по даній операції до прийнятого (фактичного) кількості :

(28)

Розрахункова кількість одиниць обладнання (робочих місць) визначається як відношення штучного часу даної операції до такту випуску :

(28)

Штучний час, що витрачається на кожну збірку:

, (28)

де: - Коефіцієнт, що залежить від групи складності апаратури і типу виробництва ( ).

- Коефіцієнт, що враховує підготовчо-заключний час і час обслуговування у% від оперативного часу ( ).

- Коефіцієнт, що враховує частку часу на перерви в роботі у% від оперативного часу, залежить від складності виконуваної роботи та умов праці ( ).

Результати розрахунків штучного часу зведені в таблицю 2.

Таблиця 4 - Результати розрахунків штучного часуВаріант 1

Варіант 2

Послідовність операцій

Устаткування і оснащення

Устаткування і оснащення

хв.
хв.


010

Підготовча

-

-

-

-

-

-

-

-

020

Комплектовочная

-

-

-

-

-

-

-

-

030

Транспортна

-

-

-

4

-

-

-

4

040

Механоскладальних

Пристосування

БМ 769-1358

2,91

3,93

10

Разклепочнік цехової, ключ, викрутка

5,0

6,76

-

050

Підготовка ЕРЕ

до монтажу

Напівавтомат

ГГ-2420

0,98

1,32

20

Пристосування

5,0

6,76

10

060

Установка мікросхем на плату

Напівавтомат

УР-10

1,01

1,36

20

Стіл монтажнийСМ-3

Пінцет ГГ-7879-4215

10

13,51

-

070

Установка ЕРЕ на плату

Напівавтомат ГГ-24-20,

UNITRA PK-K -42

1,99

2,69

20

Пінцет ГГ-7879-4215

2,8

3,78

-

080

Пайка плат хвилею припою

Лінія пайки ЛПМ-500

1,86

2,51

50

Установка пайки

ПАП-300

2,01

2,72

50

090

Пайка перемичок

Паяльник ПСН-40

Стіл СМ-3

3,52

4,76

5

Паяльник ПСН-40, Стіл СМ-3

3,52

4,76

5

100

Очищення плат

УЗ ванна

УЗВ-1.5

0,98

1,32

10

Ванна цехова, щеежхз-0тка

3,10

4,19

-

110

Маркування,

контроль

Пристосування візуального контролю

ГГ 63669 \ 012

1,95

2,63

5

Пристосування візуального контролю ГГ 63669 \ 012

1,95

2,63

5

Разом:

15,2

20,5

144,0


33,4

45,1

74,0

Розрахункова кількість одиниць обладнання і коефіцієнта завантаження обладнання за операціями в залежності від варіанту наведені в таблиці 3.

Таблиця 4 - Розрахункова кількість одиниць обладнання і коефіцієнта завантаження обладнання за операціями

Варіант 1

Варіант 2

опер.

010

-

-

-

-

-

-

-

-

020

-

-

-

-

-

-

-

-

030

-

-

-

-

-

-

-

-

040

3,93

3,359

3

1,120

6,76

5,778

6

0,963

050

1,32

1,128

1

1,128

6,76

5,778

6

0,963

060

1,36

1,162

1

1,162

13,51

11,547

12

0,962

070

2,69

2,299

2

1,150

3,78

3,231

3

1,077

080

2,51

2,145

2

1,073

2,72

2,325

2

1,163

090

4,76

4,068

4

1,017

4,76

4,068

4

1,017

100

1,32

1,128

1

1,128

4,19

3,581

4

0,895

110

2,63

2,248

2

1,124

2,63

2,248

2

1,124

Усього:

45,11

38,556

39

1,096

45,11

38,556

39

0,989

Для вибору підрахуємо штучно-калькуляционное час для кожного варіанту за формулою:

, (28)

де: - Штучно-калькуляционное час i операції зборки;

- Штучний час, що витрачається на i складання;

- Підготовчо-заключний час, який витрачається на ознайомлення з кресленнями, отримання інструменту, підготовку і налагодження обладнання і видається на всю програму випуску;

- Число операцій ТП.

20,52 + (144x1x254) / 101500 = 20,880, (28)

45,11 + (74x1x254) / 101500 = 45,295, (28)

Таким чином тобто перший варіант ТП виявився більш прийнятним для даного розміру партії.

Розрахуємо критичний розмір партії :

723, (28)

де - Число операцій по 1 і по 2 варіанту ТП відповідно.


Малюнок 1 - Визначення критичної партії.

4. Проектування ділянки ГАП складання і монтажу

Вищою формою організації складального процесу є автоматичні і автоматизовані лінії. Застосування їх у масовому виробництві забезпечує значний економічний ефект. Однак оскільки виробництво РЕА в основному дрібносерійне і среднесерійное широкої номенклатури, то найбільший ефект дає використання ліній і ділянок гнучкого переналагоджуваної виробництва (ГАП), що дозволяє швидко перебудувати обладнання при змінах номенклатури випуску, підвищити якість виробів та забезпечити ритмічність виконання заданої програми.

Для організації лінії автоматизованої побудови необхідно вирішити наступні проблеми:

забезпечити конструктивно-технологічні вимоги до друкованих плат під автоматизовану складання;

вибрати елементи, що підлягають автоматичній установці на плати, та варіанти їх закріплення;

вибрати автоматизоване чи автоматичне технологічне обладнання для складання і монтажу елементів на платах і скомпонувати технологічну лінію;

вибрати транспортний засіб, що забезпечує подачу елементів і деталей на складання, переміщення об'єкта по позиціях збірки, видалення і складування готової продукції.

При організації лінії або ділянки збірки вибір транспортних засобів залежить від організаційної форми зборки. Для масового і великосерійного виробництва виробів невеликого числа найменувань при значній частці ручної праці на збиранні застосовують одно-і багатопредметні безперервні потокові лінії. Потокова збірка виробів більш продуктивна, тому що скорочуються виробничий цикл і міжопераційні заділи, поглиблюється спеціалізація робочих, створюється можливість механізації певних операцій шляхом застосування спеціальної технологічної оснастки і напівавтоматичного обладнання.

Потокова лінія обладнується конвеєром, який за своїм призначенням може бути розподільним і робітникам. На розподільчому конвеєрі збирання відбувається при зніманні предмета з несучого органу на робоче місце збирача. Робочий конвеєр використовується для збірки предметів, що знаходяться безпосередньо на стрічці конвеєра. Для передачі виробів і складальних одиниць з однієї ділянки на іншій застосовують транспортні конвеєри.

При проектуванні одно-предметної безперервно-потокової лінії, побудованої на конвеєрі, проводять розрахунок у такій послідовності:

Визначають ритм випуску виробів за рівнянням (28). У масовому виробництві ритм випуску одиниці продукції виходить вельми незначним, тому лінію розраховують іноді за ритмом пачки однойменних складальних одиниць:

, (28)

де - Кількість виробів, що транспортуються в пачці.

Розраховують кількість робочих місць, що виконують паралельно одну і ту ж операцію:

, (28)

де - Норми оперативного часу i-й операції.

Визначають коефіцієнт завантаження робочих місць як відношення розрахункового числа робочих місць до прийнятого, фактичному:

, (28)

Операції вважаються синхронізованими, якщо .

Знаходять загальна кількість робочих місць складальників на лінії:

, (28)

де: - Трудомісткість складання виробу, рівна ;

- Кількість операцій.

Розраховують загальну кількість робочих місць на лінії:

, (28)

де: - Кількість резервних місць ;

- Кількість робочих місць комплектувальників і контролерів відповідно.

Розраховують крок конвеєра:

, (28)

де - Швидкість безперервного руху стрічки конвеєра.

Визначають довжину конвеєра:

, (28)

де: - Робоча довжина несучого органу конвеєра;

- Довжина приводний і натяжний станцій відповідно, обрані за довідковими даними.

Розраховують розміри заділів, тобто то кількість виробів, які в даний момент часу або знаходяться на лінії, або транспортуються, або необхідні для нормальної безперебійної роботи.

, (28)

де: - Технологічний заділ, який представляє собою вироби на лінії над якими безпосередньо проводяться технологічні операції ( );

, Якщо вироби об'єднані в транспортні партії;

- Транспортний заділ, тобто кількість виробів, які знаходяться в кожен момент часу в русі з одного робочого місця на інше.

, При пульсуючому русі конвеєра;

, При безперервному русі;

- Резервний доробок, який необхідний для нормальної роботи лінії і становить від змінного завдання;

- Оборотний заділ, який організовується на комплектувальної майданчику в обсязі змінної потреби лінії.

Таблиця 4 - Результати розрахунку потокової лінії.

опер.010

-

-

-

020

-

-

-

030

-

-

-

040

3,359

3

1,120

050

1,128

1

1,128

060

1,162

1

1,162

070

2,299

2

1,150

080

2,145

2

1,073

090

4,068

4

1,017

100

1,128

1

1,128

110

2,248

2

1,124

1,170

хв

16

2

1

1

20

4

м / с (безперервний рух)

3,419

м

100

100

200

мм.

16

16

28

562

622

При складанні технологічної планування потокової лінії необхідно забезпечити раціональний напрямок вантажопотоку, максимальну прямоточность процесу складання, раціональну компоновку робочих місць на лінії.

5. Розробка оснащення для складально-монтажних робіт

Технологічна оснастка представляє собою додаткові або допоміжні пристрої, призначені для реалізації технологічних можливостей устаткування або працюють автономно на робочому місці з використанням ручного, пневматичної, електромеханічного та інших приводів. Технологічне оснащення застосовується для виконання наступних операцій:

підготовки висновків радіоелементів до монтажу (гнуття, обрізка, формування, лудіння);

підготовки проводів та кабелів до монтажу (зняття ізоляції, зачистка, закладення, маркування, в'язка джгутів, лудіння);

механосборкі (расклепка, розвальцьовування, запресовування, розкарбування, згвинчення, стопоріння різьбових з'єднань);

установки радіоелементів на друковані плати (укладання, закріплення, склеювання);

монтажних робіт (пайка, зварювання, накрутка, демонтаж елементів);

регулювальних і контрольних операцій (підстроювання параметрів, візуальний і автоматичний контроль) і т.д.

Розробка технологічної оснастки має на меті механізувати або автоматизувати окремі операції технологічного процесу. Вибір технологічної оснастки проводять відповідно до ГОСТ14.305-73 шляхом порівнювання варіантів і визначення приналежності до стандартних систем оснащення. На цьому етапі використовуються галузеві стандарти: ОСТ4ГО.054.263 - ОСТ4Г0.054.268, науково-технічна (журнали "Обмін виробничо-технічним досвідом", "Радіопромисловість"), патентна та довідкова література.

У даному курсовому проекті розробимо оснащення для монтажних робіт (пайка паяльником, установка заклепок і т.д.).

6. Вимоги по техніці безпеки і охорони праці

Організація забезпечення безпеки виробничого обладнання (ПЗ) є складовою частиною системи управління охороною праці на виробництві. Вона будується на основі виконання нормативних вимог у процесі приймання знову надходження на підприємство ПЗ, його транспортування, монтажу, введення в експлуатацію та безпосередньої експлуатації, проведення профілактичних робіт, ремонту і зберігання його на підприємстві.

Безпечна експлуатація ПО досягається за рахунок

здійснення систематичного контролю за його технічним станом;

своєчасного і якісного ремонту обладнання;

не допуску до роботи технічно несправного обладнання.

Відділ головного механіка (ОГМ) при цьому зобов'язаний забезпечувати контроль, справний стан, безпечну експлуатацію відповідно правилам безпеки (ПБ) технологічного обладнання, вантажопідйомних і транспортних машин і механізмів. Відділ головного енергетика (ОГЕ) забезпечує контроль, справний стан, безпечну експлуатацію та відповідність ПБ енергетичного та технологічного обладнання.

З метою забезпечення безпеки ПЗ на підприємствах повинен бути організований контроль:

щоденний - керівником дільниці та громадським інспектором з охорони праці профгрупи цієї ділянки;

щотижневий - керівником цеху (відділу) і старшим громадським інспектором з охорони праці підрозділу із залученням механіка, енергетика, технолога, відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання підрозділи;

щомісячний - комісіями, очолюваними головним інженером, заступниками керівника і головного інженера підприємства по закріплених за ними підрозділах;

плановий - не рідше одного разу на квартал - інспекторськими групами і фахівцями ОГМ, ОГЕ, санітарної лабораторії підприємства;

плановий - за планом обстеження підрозділи - працівниками служб охорони праці.

При контролі підлягають огляду і перевірці як ПЗ, так і його складові частини, що забезпечують безпечні умови праці - заземлювальні, огороджувальні, блокувальні, гальмові й інші спеціальні технічні пристрої, знаки безпеки, спеціальна забарвлення небезпечних зон і частин обладнання, оснащеність робочих місць відповідними ПБ засобами колективного та індивідуального захисту. Виявлені несправності обладнання, які можуть спричинити за собою аварію або травмування працюючих, повинні негайно усуватися. Включення ПЗ в роботу допустимо тільки після повного усунення несправностей.

Безпека конструкції обладнання повинна здійснюватися за рахунок застосування:

технологічності обгрунтованих конструктивних рішень і засобів, що запобігають небезпечні та шкідливі виробничі фактори;

ізоляції струмоведучих частин;

захисного заземлення металевих неструмоведучих частин ПЗ;

відповідних засобів попередження пожежо-і вибухонебезпечності;

блокувань для запобігання помилкових дій та операцій, а також спеціальних пристроїв, що виключають мимовільне включення;

огорожу обертових частин;

попереджувальних написів, знаків, фарбування в сигнальні кольори та інших засобів сигналізації про небезпеку (попереджувальні написи і знаки на обладнанні повинні мати чіткі обриси, не зливатися з іншими написами).

Обладнання, робота якого пов'язана з нагріванням, слід оснащувати пристроями і пристосуваннями, що запобігають або різко знижують виділення в робоче приміщення конвекційного і променевого тепла. Для забезпечення безвідмовності роботи ПЗ та якісного виконання виробничого процесу необхідно своєчасне технічне обслуговування (мастило необхідних частин установки, перевірка ізоляції, фарбування, регулювання і так далі).

Механізми приводів, рухомі частини обладнання, завантажувальні і транспортні пристрої, що обертаються неробочі частини інструменту необхідно закрити огородженнями, кожухами, екранами тощо, які повинні бути міцними і не викликати незручностей при роботі і налагодження обладнання. Обладнання повинно мати блокувальний пристрій, що виключає мимовільне включення. Робочі місця, що входять в конструкцію ПЗ, повинні бути безпечними і зручними для роботи.

Висновок

В результаті виконання даного курсового проекту було розроблено технологічний процес складання та монтажу блоку підсилювача фотоструму.

У процесі виконання даного проекту було проведено аналіз технологічності конструкції виробу, причому результати розрахунків показали, що конструкція даного виробу технологічна (КРАСЧ = 0,861 при КЗАДАН = 0,65). При розробці технологічної схеми складання була доведена ефективність збірки з базовою деталлю, крім того була обрана найбільш оптимальна схема складання даного вироби. Два розглянутих варіанту ТП відрізняються ступенем автоматизації. Як робочий був вибраний більш автоматизований ТП, тому що у нього штучно-калькуляционное час виявилося нижче: 20,880 (проти 45,295 у другого варіанта).

У курсовому проекті проведено порівняльний аналіз двох варіантів маршрутної технології та вибрали найбільш оптимальний за критерієм продуктивності; вибрано найбільш ефективне для даного типу виробництва і даної конструкції виробу технологічне обладнання; спроектований дільниця складання і монтажу з використанням потокової лінії; розроблена технологічне оснащення.

Список використаних джерел

  1. А.П. Достанко, В.А. Ємельянов, В.Л. Ланін «Методичний посібник по курсовому проектуванню з дисципліни технологія РЕЗ та автоматизація виробництва»: БДУІР, 1997р.-102с.

  2. В.Л. Ланін «Технологія складання, монтажу та контролю у виробництві апаратури»: БДУІР, 1997р.-64с.

  3. Гнучкі виробничі системи / Н.П. Меткина, М.С. Лапін и др. - М.: Видавництво стандартів, 1989р.

  4. Промислова робототехніка / О.В. Бабич, А.Г. Баранов - М.: Машинобудування, 1982р.-415с.

Додаток А

Маршрутно-операційні карти технологічного процесу складання блоку підсилювача фотоструму

БДУІР
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Білоруський державний університет

інформатики і радіоелектроніки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Кафедрою ЕВС

_________ Петровський А.А.

«____»___________ 1999

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

на технологічний процес автоматизованого

процесу складання і монтажу підсилювача фотоструму

Розробив: студент гр. 510205

_____________ Бонцевич В.В.

Перевірив:


д

в

п

____________ Карпіловіч Ю.В.


у

з

про

«_____»___________ 1999


б

а

дл

м

п.

.

.


ТЛБГУІ 01188.00001

5

2

БДУІР

КПКП.413565.001


БГУІ 10188.00001


Підсилювач фотоструму

уУ

Цех

Уч

РМ

Опер

Код, найменування операції

Г

Позначення документа

Д

Код обладнання

Найменування, модель обладнання

Е

СМ

Проф.

Р

УТ

КР

КОІД

ЄП

ВП

Кшт.

Тп.з.

Тшт.

Л / М

Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу

Н / М

Позначення, код

ОПП

ЕВ

ЄП

КД

Н. витр.

01


В02

1

2

1

010

0130 Підготовча.

Г03

КПКП.60188.01242, ІОТ ІГ-70-85 для монтажників РЕА, Тг.012245.010.

В04

2

2

1

020

Комплектовочная.

Г05

КПКП.60188.03232, ІОТ ІГ-46-85 для комплектувальників.

О06

Скомплектувати деталі і Ері згідно специфікації креслення.

Т07

Тара цехова 50-034.

В08

3

2

3

030

Транспортна.

Г09

КПКП.60188.02254, ІОТ ІГ-123-85 при проведенні вантажно-завантажувальних робіт і

10

переміщенні вантажів.

О11

Транспортувати деталі на ділянку складання.

Д12

ДМЩ-МА-488.00.00

Візок.

Е13

1

2

3

1

1

10
4


В14

4

2

1

040

Механоскладальних

Г15

ІОТ ІГ-75-85

О16

Витягти плату з тари.

О17

Здійснити контроль.

О18

Витягти заклепки з тари.

О19

Зробити відмітку в супровідному документі.

О20

Підготувати до роботи пристосування БМ 760-1358 згідно з документацією.

О21

Зробити установку заклепок.

О22

Витягти з тари гвинти, гайки, шайби.

О23

Витягти з тари резистори СП5-3В ОЖО.468.539 ТУ

О24

Зробити установку резисторів R3, R4 згідно СБ

О25

Укласти плату в тару.

Т26

Тара цехова 50-034.

О27

Встановити тару на складальний конвеєр.

Д28

ДМЩ-МА-429

Конвеєр складальний.

Е29

3

1

5

3


10

3,51

В30

4

5

2,3

050

Заготівля ЕРЕ.

Г31

ДМЩ.10300.00243

О32

Витягти радіоелемент з тари.

О33

Здійснити контроль.

О34

Зробити відмітку в супровідному документі.

О35

Підготувати до роботи напівавтомат згідно експлуатаційної документації.

О36

Встановити радіоелемент на матрицю напівавтомата.

О37

Обрізати, флюсовать, лудити, формувати висновки радіоелементу на напівавтоматі

38

підготовки ЕРЕ: резистори і діоди ГГ-24-20, продуктивність 3000 шт / год;

39

конденсатори UNITRA PK-K-42, продуктивність 5000 шт / год

Р40

Температура припою 235 ± 5 ° С.

О41

Пересипати ЕРЕ зі збірки напівавтомата в тару.


д

в

п


Розробник.

Бонцевич В.В.
у

з

про


Перевірив

Карпіловіч Ю.В.
б

а

д


Поч. Бюро

л

м

п


Согл. БМН

.

.

.


Н. Контр.
МКБГУІ 01188.00001

5

3

БДУІР

КПКП.413565.001


БГУІ 10188.00001


Підсилювач фотоструму

уУ

Цех

Уч

РМ

Опер

Код, найменування операції

Г

Позначення документа

Д

Код обладнання

Найменування, модель обладнання

Е

СМ

Проф.

Р

УТ

КР

КОІД

ЄП

ВП

Кшт.

Тп.з.

Тшт.

Л / М

Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу

Н / М

Позначення, код

ОПП

ЕВ

ЄП

КД

Н. витр.

01


О02

Укласти плату в тару.

О03

Встановити тару на складальний конвеєр.

Д04

ДМЩ-МА-429

Конвеєр складальний.

Е05

3

1

5

3


20

1,32

В06

4

5

7

060

Монтажна.

Г07

ІОТ ІГ-70-85 по ТБ і ПС для монтажників РЕА.

О08

Витягти плату з тари.

О09

Здійснити контроль.

О10

Зробити установку мікросхем на плату.

Д11


Напівавтомат укладання ЗРЕ і ІМС на ПП,

12

модель УР-10.

О13

Укласти плату в тару.

Т14

Тара цехова 50-034.

О15

Встановити тару на складальний конвеєр.

Д16

ДМЩ-МА-429

Конвеєр складальний.

Е17

3

1

5

3


20

1,09

В18

4

5

7

070

Монтажна.

Г19

ІОТ ІГ-70-85 по ТБ і ПС для монтажників РЕА.

О20

Витягти плату з тари.

О21

Здійснити контроль.

О22

Зробити установку мікросхем на плату.

Д23


Напівавтомат укладання ЗРЕ і ІМС на ПП, УР-5.

О24

Укласти плату в тару.

Т25

Тара цехова 50-034.

О26

Встановити тару на складальний конвеєр.

Д27

ДМЩ-МА-429

Конвеєр складальний.

Е28

3

1

5

3


20

2,13

29


В30

4

5

10

080

8862 Пайка хвилею припою.

Г31

ІЖКС.10300.00361

О32

Витягти плату з тари.

О33

Здійснити контроль.

О34

Провести пайку хвилею.

Д35


Лінія пайки ЛПМ-300.

Е36

3

2

4

3
О37

Укласти плату в тару.

Т38

Тара цехова 50-034.

О39

Встановити тару на складальний конвеєр.

Д40

ДМЩ-МА-429

Конвеєр складальний.

Е41

3

1

5

3


50

2,23


д

в

п


Розробник.

Бонцевич В.В.
у

з

про


Перевірив

Карпіловіч Ю.В.
б

а

д


Поч. Бюро

л

м

п


Согл. БМН

.

.

.


Н. Контр.
МКБГУІ 01188.00001

5

4

БДУІР

КПКП.413565.001


БГУІ 10188.00001


Підсилювач фотоструму

уУ

Цех

Уч

РМ

Опер

Код, найменування операції

Г

Позначення документа

Д

Код обладнання

Найменування, модель обладнання

Е

СМ

Проф.

Р

УТ

КР

КОІД

ЄП

ВП

Кшт.

Тп.з.

Тшт.

Л / М

Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу

Н / М

Позначення, код

ОПП

ЕВ

ЄП

КД

Н. витр.

01


В02

4090

Монтажна.

Г03

ІОТ ІГ-70-85 по ТБ і ПС для монтажників РЕА.

О04

Витягти плату з тари.

О05

Здійснити контроль.

О06

Формувати і обрізати дріт для перемички вручну.

О07

Встановити перемички на плату згідно СБ

О08

Флюсовать флюсом ФКТС і паяти припоєм ПОС-61.

Т09

Кусачки бокові 7814-16 ГОСТ 7282-76; пінцет ГОСТ 21241-89.

Д10

СМ-3

Стіл монтажника.

Т11

Паяльник ПСН-40 ОСТ 4Г0.060.209.

О12

Укласти плату в тару.

Т13

Тара цехова 50-034.

О14

Встановити тару на складальний конвеєр.

Д15

ДМЩ-МА-429

Конвеєр складальний.

Е16

3

1

5

3


5

3,41

17


В18
100

0125 Відмивання.

Г19

ДМЩ.10288.00001

О20

Витягти плату з тари.

О21

Здійснити контроль.

О22

Установити плату в УЗ ванну.

О23

Провести УЗ очищення.

О24

Витягти плату з УЗ ванни.

Д25


УЗ ванна типу УЗВ-1.5.

Т26

Пінцет ГОСТ 21241-89.

О27

Укласти плату в тару.

Т28

Тара цехова 50-034.

О29

Встановити тару на складальний конвеєр.

Д30

ДМЩ-МА-429

Конвеєр складальний.

Е31

3

1

5

3


10

1,32

32


33


34


35


36


37


38


39


40


41д

в

п


Розробник.

Бонцевич В.В.
у

з

про


Перевірив

Карпіловіч Ю.В.
б

а

д


Поч. Бюро

л

м

п


Согл. БМН

.

.

.


Н. Контр.
МКБГУІ 01188.00001

5

5

БДУІР

КПКП.413565.001


БГУІ 10188.00001


Підсилювач фотоструму

уУ

Цех

Уч

РМ

Опер

Код, найменування операції

Г

Позначення документа

Д

Код обладнання

Найменування, модель обладнання

Е

СМ

Проф.

Р

УТ

КР

КОІД

ЄП

ВП

Кшт.

Тп.з.

Тшт.

Л / М

Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу

Н / М

Позначення, код

ОПП

ЕВ

ЄП

КД

Н. витр.

01


В02
110

8868 Маркувальна, контрольна.

Г03

ІОТ ІГ-77-85 при роботі з епоксидними смолами.

О04

Витягти плату з тари.

О05

Здійснити контроль.

О06

Встановити плату на підставку.

О07

Знежирити місце маркування згідно з кресленням спіртонефрасовой сумішшю 1:1.

О08

Маркувати плату згідно складального креслення.

О09

Сушити фарбу МСЕ по режиму: Т = 23 ± 5 ° С, t = 70 ... 72 ч.

О10

Зняти плату з підставки.

Т11

Шафа витяжна, підставка.

О12

Встановити плату на пристосування контролю

13

і провести візуальний і електричний контроль плати.

Т14

Пристосування візуального контролю ГГ 63669 \ 012.

О15

Укласти плату в тару.

Т16

Тара цехова 50-034.

17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41д

в

п


Розробник.

Бонцевич В.В.
у

з

про


Перевірив

Карпіловіч Ю.В.
б

а

д


Поч. Бюро

л

м

п


Согл. БМН

.

.

.


Н. Контр.
МК


Додаток Б. Технологічна схема складання блоку підсилювача фотострумуДодаток В

Графічна частина

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
436.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія складання і монтажу виробничого процесу підсилювача низької частоти
Удосконалення технологічного процесу складання і монтажу блоку управління ККМ Касбі 02К
Розробка технологічного процесу складання редуктора циліндричного і технологічного процесу
Розробка технологічного процесу складання пристосування для перевірки пружин і технологічного
Розробка технологічного процесу складання стовбурів рушниці ТОЗ-34
Розробка технологічного процесу складання стовбурів рушниці ТОЗ 34
Розробка технологічного процесу та оснащення для складання вузла відсіку Нервюра 2
Розробка технологічного процесу складання редуктора черв`ячного і виготовлення кришки корпусу
Проектування технологічного процесу складання датчика

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru