Розробка та аналіз фінансового плану інвестиційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Південно-Уральський державний університет
Факультет Права і Фінансів
Кафедра "Економіки та управління проектами"
Курсовий проект
По курсу "Фінансове управління підприємством"
"Розробка та аналіз фінансового плану
інвестиційного проекту "
Виконав: ст. групи: _
Перевірив: _____Баев Л.А. ____
Челябінськ, 2009

Завдання № 1

Вихідні дані.
Розглянемо проект тривалістю в 7 років, який вимагає 10 млн. $ інвестицій у машини й устаткування. Ліквідаційна вартість обладнання 1млн. $.
Нараховуємо амортизацію на інвестиції протягом 6 років, використовуємо рівномірний метод нарахування амортизації, отримуємо залишкову вартість у розмірі 660 тис. $.
100 + (100 * (57-1) * 10%) = 660 т. $
Так як амортизація нараховується в повній вартості обладнання, норма амортизації дорівнює:
А = (1 / Т) (Фперв.-Фост) = 1 / 6 * (10000-660) = 1 / 6 * 9340 = 1557 в рік.
Балансова вартість обладнання 10 000 тис. $.
Згідно завдання на 2% зростають щорічні значення оборотних коштів, виручки від реалізації та собівартості продукції, таким чином, при 57-му варіанті, збільшення виручки від реалізації, собівартості реалізованої продукції, оборотних коштів становитиме:
(57-1) * 2% = 112%
Оборотний капітал:
500 + 500 * 0,02 * (57 - 1) = 1060 тис. $.
1065 + 1065 * 0,02 * (57-1) = 2258 тис. $
і т.д.
Виручка від реалізації:
475 * 2,12 = 1007 тис. $.
10650 * 2,12 = 22578 тис. $.
І т.д.
Вихідні фінансові дані проекту ВНК представимо в Таблиці 1.

Таблиця 1
Вихідні фінансові дані проекту ВНК, тис. $.

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Капітальні вкладення
10000
0
0
0
0
0
0
-1000
2
Накопичена амортизація
-
1557
3114
4671
6228
7785
9340
0
3
Балансова вартість на кінець року
10000
8443
6886
5329
3772
2215
660
0
4
Оборотний капітал
0
1060
2258
5194
7081
4717
2396
0
5
Разом балансова вартість активів
10000
9503
9144
10523
10853
6932
3056
0
6
Виручка від реалізації
-
1007
22578
51940
70808
47170
23596
0
7
Собівартість реалізованої продукції
0
1613
13543
31143
42491
28291
14157
0
8
Інші витрати
4000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
0
9
Амортизація
-
1557
1557
1557
1557
1557
1555
0
10
Прибуток до виплати податків
-4000
-4163
6478
18240
25760
16322
6883
340
11
Податки, 34%
-1360
-1416
2203
6202
8758
5549
2340
116
12
Прибуток після сплати податків
-2640
-2748
4276
12039
17001
10772
4543
224
Планований темп інфляції складе 10% в рік. Дані в таблиці 2 представлені в номінальному вираженні. Для спрощення розрахунків передбачається, що обсяг реалізації, інвестиції, операційні витрати і необхідний оборотний капітал зростають тими ж темпами, що й інфляція.
Розраховуємо капітальні вкладення, вони схильні до інфляції. Ми робимо їх в 0 році, і продаємо на 7 році, ліквідаційна вартість дорівнюватиме:
1000 * (1 +0,1) 7 = 1949
Накопичена амортизація, інфляція на неї не впливає.
Балансова вартість на кінець року дорівнює вартості устаткування за вирахуванням накопиченої амортизації
Оборотний капітал:
550 + 550 * 0,02 * (57 - 1) = тисячі сто шістьдесят шість тис. $.
1289 + 1289 * 0,02 * (57-1) = 2733 тис. $ і т.д.
Виручка від реалізації:
1007 * 1,1 = 1108 тис. $
22578 * 1,1 * 1,1 = 27319 тис. $
і т.д.
Собівартість реалізованої продукції:
1613 * 1,1 = 1774 тис. $
13543 * 1,1 * 1,1 = 16387 тис. $
і т.д.
Інші витрати
4000 = 4000 тис.
2000 * 1,1 * 1,1 = 2200 $. і т.д.
Прибуток до виплати податків буде піддана інфляції.
Прибуток після сплати податків розраховується як різниця між прибутком до виплати податків і податком, ставка 34%.

Таблиця 2
Фінансові дані проекту ВНК в номінальних цінах, тис. $

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Капітальні вкладення
10000
0
0
0
0
0
0
-1949
2
Накопичена амортизація
-
1557
3114
4671
6228
7785
9340
0
3
Балансова вартість на кінець року
10000
8443
6886
5329
3772
2215
660
0
4
Оборотний капітал
0
1166
2733
6913
10367
7596
4244
0
5
Разом балансова вартість активів
10000
9609
9619
12242
14139
9811
4904
0
6
Виручка від реалізації
-
1108
27319
69132
103670
75968
41802
0
7
Собівартість реалізованої продукції
-
1774
16387
41451
62211
45563
25080
0
8
Інші витрати
4000
2200
1210
1331
1464
1611
1772
0
9
Амортизація
-
1557
1557
1557
1557
1557
1555
0
10
Прибуток до виплати податків
-4000
-4423
8165
24793
38438
27237
13395
1289
11
Податки, 34%
-1360
-1504
2776
8430
13069
9261
4554
438
12
Прибуток після сплати податків
-2640
-2919
5389
16363
25369
17976
8841
851
Як видно з таблиці, прибуток після сплати податків за проектом ВНК в номінальних цінах перевищує прибуток після сплати податків за проектом ВНК.

Таблиця 3
Проект ВНК - потоки грошових коштів від виробничо-господарської діяльності, тис. $.

Період Показник
0
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
6 рік
7 рік
1
Виручка від реалізації
0
1108
27319
69132
103670
75968
41802
0
2
Собівартість реалізованої продукції
0
1774
16387
41451
62211
45563
25080
0
3
Інші витрати
4000
2200
1210
1331
1464
1611
1772
0
4
Податки на резуль-тати основної діяльності
-1360
-1504
2776
8430
13069
9261
4554
438
5
Потік грошових коштів від рез-ультатов основ-ної діяльності
-2640
-1362
6946
17920
26926
19533
10396
-438
6
Зміна величини оборотного капіталу
0
1166
1567
4180
3454
-2771
-3352
-4244
7
Капітальні вло-вання та вибуття основних засобів
-10000
0
0
0
0
0
0
1949
8
Чистий потік грошових коштів (5-6 +7)
-12640
-2528
5379
13740
23472
22304
13748
5755
9
Наведена вартість при
r = 20%
-12640
-2107
3735
7951
11319
8965
4605
1062
Разом: чиста приведена вартість NPV = 22890 тис. $.
У таблиці 3 показані прогнози потоків грошових коштів.
Потік грошових коштів є різницею між виручкою від реалізації, собівартістю, іншими витратами та податком на результати основної діяльності.
Зміна величини оборотного капіталу:
1166 = +1166 тис. $.
2733 - 1166 = 1567 тис. $.
6913 - 2733 = 4180 тис. $.
10367 - 6913 = 3454 тис. $.
7596 - 10367 = - 2771 тис. $.
4244 - 7596 = - 3352 тис. $.
0 - 4244 = - 4244 тис. $.
Чистий потік грошових коштів:
0. -2640-0 + (-) 10000 =- 12640 тис. $.
1. -1362 - Тисяча сто шістьдесят-шість + 0 = - 2528 тис. $.
2.6946 - 1567 = 5379 тис. $.
3.17920 - 4180 = 13740 тис. $.
4.26926 - 3454 = 23472 тис. $. і т.д.
Розрахуємо по формулі наведену вартість при r = 20%:
NPV = ΣSt (1 / (1 + r)) - ΣIt (1 / (1 + r)) = ΣCt (1 / (1 + r)),
де St - приплив грошових коштів;
It - відтік грошових коштів;
Ct - грошові потоки;
(1 / (1 + r)) t - коефіцієнт дисконтування;
Якщо NPV> 0, проект приймається
NPV <0, проект варто відкинути
NPV = 0, будь-яке рішення.
Наведена вартість дорівнює:
-12640 = - 12640 тис. $.
-2528 / (1,2) 1 = - 2528 / 1,2 = - 2107 тис. $.
5379 / (1,2) 2 = 5379 / 1,44 = 3735 тис. $.
4.13740 / (1,2) 3 = 13740 / 1,728 = 7951 тис. $.
5.23472 / (1,2) 4 = 23472 / 2,0736 = 11319 тис. $.
Разом: 22890 тис. $.
При розрахунку потоків грошових коштів проекту враховуються зміни фінансово-експлуатаційних потреб проекту (ФЕП).
За проектом середня величина ФЕП другого року дорівнює:
ФЕП = запаси + рахунки до отримання - рахунки до оплати
2733 = 1200 + 2000 - 467
Величина ФЕП може змінюватися в результаті:
1. Виручка від реалізації в звіті про прибуток завищує величину фактичних надходжень грошових коштів за відвантажену продукцію, оскільки продажі ростуть, а замовники затримують оплату своїх рахунків. Отже, зростає стаття "рахунки для отримання".
2. Заплановані операційні витрати занижують величину відтоку грошових коштів у сировину і виробництво. Отже, зростають запаси.
3. Зворотний ефект виникає, коли відбувається затримка оплати сировини і послуг, що використовуються у виробництві продукції. У цьому випадку збільшується стаття "рахунки до оплати" і зменшується відтік грошових коштів.
Зміни величини оборотного капіталу між 2-м і 3-м роками проекту:
Зміна величини оборотного капіталу
=
Збільшення запасів
+
Зростання рахунків до отримання
-
Зростання рахунків до оплати
4180 (6913 - 2733)
=
2000
+
3100
-
920

Таблиця 4
Прогноз потоку грошових коштів для 3-го року проекту компанії ВНК, тис. $.
Потоки грошових коштів
Дані з прогнозного звіту про прибуток
Зміни величини оборотного капіталу
Приплив грошових коштів
66032 =
Виручка від реалізації 69132
-
Зростання рахунків до отримання 3100
Відтік грошових коштів
52292 =
Собівартість реалізованої продукції + інші витрати і податки
51212
(41451 + 1331 + 8430)
+
Зростання запасів за вирахуванням збільшення рахунків до оплати
1080
(2000 - 920)
Нетто-потік грошових
коштів 13740 =
Приплив грошових коштів
66032
-
Відтік грошових коштів 52292
У розраховується проекті ВНК величина амортизаційного щита дорівнює 529 тис. $. (1557 * 34%). Наведена вартість податкового щита за період 6 років, при ставці дисконтування 20%, дорівнює 1759 тис. $.
1.529 / 1,2 = 441 тис. $.
2.529 / 1,44 = 367 тис. $.
3.529 / 1,728 = 306 тис. $.
4.529 / 2,0736 = 255 тис. $.
5.529 / 2,488 = 213 тис. $.
6.529 / 2,9856 = 177 тис. $.
Разом: 1759 тис. $.
Амортизаційний податковий щит і прискорена амортизація

Таблиця 5
Шкала прискореної амортизації в США (ACRS),% від інвестиції
Нормативний термін служби
Роки
3 роки
5 років
7 років
10 років
15 років
20 років
1
33,33
20,00
14,29
10,00
5,00
3,75
2
44,45
32,00
24,49
18,00
9,50
7,22
3
14,81
19, 20
17,49
14,40
8,55
6,68
4
7,41
11,52
12,49
11,52
7,70
6,18
5
11,52
8,93
9,22
6,93
5,71
6
5,76
8,93
6,55
5,90
4,89
7
8,93
6,55
5,90
4,52
8
4,45
6,55
5,90
4,46
9
6,55
5,90
4,46
10
6,55
5,90
4,46
11
3,29
5,90
4,46
12
5,90
4,46
13
5,90
4,46
14
5,90
4,46
15
5,90
4,46
16
2,99
4,46
17-20
4,46
21
2,25
Усі інвестиції в проекті ВНК мають термін амортизації 5 років. У цьому випадку податкова амортизація і амортизаційна захист будуть мати наступні значення (тис. $):
Податкова амортизація:
10000 * 20% = 2000 тис. $.
10000 * 32% = 3200 тис. $.
10000 * 19, 20% = 1920 тис. $.
10000 * 11,52% = 1152 тис. $.
10000 * 11,52% = 1152 тис. $.
10000 * 5,76% = 576 тис. $.
Податковий щит:
2000 * 0,34 = 680 тис. $.
3200 * 0,34 = 1088 тис. $.
1920 * 0,34 = 653 тис. $.
Тисяча сто п'ятьдесят-дві * 0,34 = 392 тис. $.
Тисяча сто п'ятьдесят-дві * 0,34 = 392 тис. $.
576 * 0,34 = 196 тис. $.
Наведена вартість податкового захисту:
680 / 1,2 = 567 тис. $.
1088 / 1,44 = 755 тис. $.
653 / 1,728 = 378 тис. $.
392 / 2,0736 = 189 тис. $.
392 / 2,48832 = 189 тис. $.
196 / 2,985984 = 65 тис. $.
Разом: 2112 тис. $.
Таблиця 6
Роки
1
2
3
4
5
6
Податкова амортизація
2000
3200
1920
1152
1152
576
Податковий щит
680
1088
653
392
392
196
NPV податкового захисту = 2112 тис. $.
Наведена вартість податкового щита дорівнює 2112 тис. $., Що на 353 тис. $. вище, ніж при методі рівномірного нарахування амортизації (2112 - 1759).
Складаємо таблицю 7, для цього розрахуємо чисту приведену вартість NPV за лінійною та податкової амортизації.
Чиста приведена вартість NPV за лінійною амортизації:
+1557 / 1,2 = 1298 тис. $.
+1557 / 1,44 = 1081 тис. $.
+1557 / 1,728 = 901 тис. $.
+1557 / 2,0736 = 751 тис. $.
+1557 / 2,48832 = 626 тис. $.
1555 / 2,985984 = 521 тис. $.
Разом: 5178 тис. $.
Чиста приведена вартість проекту NPV з податкової (прискореної) амортизації:
2000 / 1,2 = 1667 тис. $.
3200 / 1,44 = 2222 тис. $.
1920 / 1,728 = 1111 тис. $.
Тисяча сто п'ятьдесят-дві / 2,0736 = 556 тис. $.
Тисяча сто п'ятьдесят-дві / 2,48832 = 463 тис. $.
576 / 2,985984 = 193 тис. $.
Разом: 6212 тис. $.
Таблиця 7
Фінансові характеристики лінійної і прискореної амортизації інвестицій ВНК, тис. $.

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
Лінійна амортизація
1
Виручка від реалізації
0
1108
27319
69132
103670
75968
41802
0
2
Собівартість реалізованої продукції
0
1774
16387
41451
62211
45563
25080
0
3
Інші витрати
4000
2200
1210
1331
1464
1610
1772
-
4
Лінійна амортизація
-
1557
1557
1557
1557
1557
1555
-
5
Амортизаційна податкова захист
-
529
529
529
529
529
529
-
6
Прибуток до вип-лати податків
(1-2-3-10)
-4000
-4423
8165
24793
38438
27237
13395
1289
7
Податкові виплати
-1360
-1504
2776
8430
13069
9261
4554
438
8
Чистий прибуток
-2640
-2919
5389
16363
25369
17976
8841
851
NPVЛА = 5178, в тому числі NPVАНЗ = 1759
Прискорена (податкова) амортизація
10
Податкова амортизація
-
2000
3200
1920
1152
1152
576
-
11
Амортизаційна податкова захист
-
680
1088
653
392
392
196
-
12
Прибуток до виплати податків
-4000
-4866
6522
24430
38843
27643
14374
1949
13
Податкові виплати
-1360
-1654
2217
8306
13207
9399
4887
663
14
Чистий прибуток
-2640
-3212
4305
16124
25636
18244
9487
1286
15
NPVУА = 6212, в тому числі NPVАНЗ = 2112
Прибуток до виплати податків при прискореної амортизації.
1108 - 1774 - 2200 - 2000 = - 4866
27319 - 16387 - 1210 - 3200 = 6522
69132 - 41451 - 1331 - 1920 = 24430
103670 - 62211 - 1464 - 1152 = 38843
75968 - 45563 - 1610 - 1152 = 27643
41802 - 25080 - 1772 - 576 = 14 374
Розрахували фінансові наслідки при використанні лінійної і вкорінене амортизації в таблиці 7.
З розрахункових показників видно, що при прискореної амортизації NPV набагато перевищує NPV при лінійної амортизації.
Складемо фінансовий план проекту ВНК.

Таблиця 8
Фінансовий план проекту ВНК

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Капітальні вкладення і ви-буття основних засобів
-10000
0
0
0
0
0
0
1949
2
Накопичена амортизація
0
1557
3114
4671
6228
7785
9340
0
3
Балансова вартість на кінець року
10000
8443
6886
5329
3772
2215
660
0
4
Оборотний капітал
0
1166
2733
6913
10367
7596
4244
0
5
Разом балансо-вая вартість активів
10000
9609
9619
12242
14139
9811
4904
0
6
Виручка від реалізації
0
1108
27319
69132
103670
75968
41802
0
7
Собівартість реалізованої продукції
0
1774
16387
41451
62211
45563
25080
0
8
Інші витрати
4000
2200
1210
1331
1464
1611
1772
0
9
Амортизація
0
2000
3200
1920
1152
1152
576
-
10
Прибуток до ви-плати податків
-4000
-4866
6522
24430
38843
27643
14374
1949
11
Податки, 34%
-1360
-1654
2217
8306
13207
9399
4887
663
12
Прибуток після сплати податків (10-11)
-2640
-3212
4305
16124
25636
18244
9487
1286
13
Потік грошових коштів (6-7-8-11)
-2640
-1212
7505
18044
26788
19395
10063
-663
14
Зміна величини оборот-ного капіталу
0
1166
1567
4180
3454
-2771
-3352
-4244
15
Чистий потік грошових середовищ-ств (13 +14 +1)
-12640
-46
9072
22224
30242
16624
6711
-2958
NPV = 8056 тис. $.
Відтоки в оборотні кошти.
1166 - 0 = 1166
2733 - 1166 = 1567
6913 - 2733 = 4180
10367 - 6913 = 3454
7596 - 10367 = - 2771
4244 - 7596 = - 3352
0 - 4244 = - 4244
Чиста приведена вартість дорівнює:
0. -12640 / 1 = - 12640
1. -12640 / 1,2 = - 10533
2. -46 / 1,44 = 32
3.9072 / 1,728 = 5250
4.22224 / 2,0736 = 10718
5.30242 / 2,488 = 12155
6.6711 / 2,9856 = 2248
7. -2958 / 3,5832 = 826
Разом 8056

Завдання № 2

Розглянемо проект ВНК при запланованій інфляції 20% на рік.
Дані таблиці 1 залишаються без зміни.
Таблиця 1
Вихідні дані проекту, тис. $.

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Капітальні вкладення
10000
0
0
0
0
0
0
-1000
2
Накопичена амортизація
-
1557
3114
4671
6228
7785
9340
0
3
Балансова вартість на кінець року
10000
8443
6886
5329
3772
2215
660
0
4
Оборотний капітал
0
1060
2258
5194
7081
4717
2396
0
5
Разом балансова вартість активів (3 +4)
10000
9503
9144
10523
10853
6932
3056
0
6
Виручка від реалізації
-
1007
22578
51940
70808
47170
23596
0
7
Собівартість реалізованої продукції
0
1613
13543
31143
42491
28291
14157
0
8
Інші витрати
4000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
0
9
Амортизація
-
1557
1557
1557
1557
1557
1555
0
10
Прибуток до виплати подат-гов (6-7-8-9)
-4000
-4163
6478
18240
25760
16322
6883
340
11
Податки, 34%
-1360
-1416
2203
6202
8758
5549
2340
116
12
Прибуток після сплати податків
-2640
-2748
4276
12039
17001
10772
4543
224
Згідно завдання планована інфляція 20% в рік, звідси
Оборотний капітал:
1060 * 1,2 = тисячу двісті сімдесят дві тис. $.
3114 * 1,44 = 4484 тис. $.
4671 * 1,728 = 8071 тис. $.
6228 * 2,0736 = 12914 тис. $.
Виручка від реалізації:
1.1007 * 1,2 = тис. $.
2.22578 * 1,44 = 32512 тис. $.
і т.д.
Собівартість реалізованої продукції:
898 * 1,2 = 1078 тис. $.
7538 * 1,44 = 10855 тис. $.
і т.д.
Інші витрати
4000 -= 4000 тис. $.
2000 * 1,2 = 2400 тис. $.
і т.д.
Капітальні вкладення в 7-му році.
1000 * (1 + 0,2) 7 = 3583
Таблиця 2
Фінансові дані проекту ВНК в номінальних цінах, тис. $

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Капітальні вкладення
10000
0
0
0
0
0
0
-3583
2
Накопичена амортизація
-
1557
3114
4671
6228
7785
9340
0
3
Балансова вартість на кінець року
10000
8443
6886
5329
3772
2215
660
0
4
Оборотний капітал
0
1272
4484
8071
12914
19369
27886
0
5
Разом балансова вартість активів (3 +4)
10000
9715
11370
13400
16686
21584
28546
0
6
Виручка від реалізації
0
1208
32512
89752
146827
117359
70448
0
7
Собівартість реалізованої продукції
0
1936
19502
53815
88109
70388
42267
0
8
Інші витрати
4000
2400
1440
1728
2074
2488
2986
0
9
Амортизація
-
1557
1557
1557
1557
1557
1555
0
10
Прибуток до виплати податків (6-7-8-9)
-4000
-4685
10013
32652
55087
42926
23640
2923
11
Податки, 34%
-1360
-1593
3404
11102
18730
14595
8038
994
12
Прибуток після сплати податків
-2640
-3092
6609
21550
36357
28331
15602
1929
Як видно з таблиці, прибуток після сплати податків за проектом ВНК в номінальних цінах перевищує прибуток після сплати податків за проектом ВНК.
Потік грошових коштів від виробничо-господарської діяльності визначається шляхом віднімання собівартості проданих товарів, інших витрат і податків з виручки від реалізації. До решти потоків грошових коштів від виробничої діяльності відносяться приріст оборотного капіталу, початкові капітальні вкладення і відшкодування ліквідаційної вартості обладнання в кінці періоду.
Проект ВНК - потоки грошових коштів від виробничо-господарської діяльності подано в таблиці З.
Таблиця 3
Проект ВНК потоки грошових коштів від виробничо - господарської діяльності, тис. $.

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Виручка від реалізації
0
1208
32512
89752
146827
117359
70448
0
2
Собівартість реалізованої продукції
0
1936
19502
53815
88109
70388
42267
0
3
Інші витрати
4000
2400
1440
1728
2074
2488
2986
0
4
Податки на резуль-тати основної діяльності
-1360
-1593
3404
11102
18730
14595
8038
994
5
Потік грошових коштів від результатів основної діяльності
-2640
-1535
8166
23107
37914
29888
17157
-994
6
Зміна величини ни оборотного капіталу
0
1272
3212
3587
4843
6455
8517
-27886
7
Капітальні вкладення і вибуття основних засобів
-10000
0
0
0
0
0
0
1949
8
Чистий потік грошових коштів (5-6 +7)
-12640
-2807
4954
19520
33071
23433
8640
28841
9
Наведена вартість при r = 20%
-12640
-2339
3440
11296
15949
9418
2894
8050
Разом: чиста приведена вартість NPV = 36068 тис. $.
Зміна величини оборотного капіталу:
1272 - 0 = тисячі двісті сімдесят дві тис. $.
4484 - 1272 = 3212 тис. $.
8071 - 4484 = 3587 тис. $.
12914 - 8071 = 4843 тис. $.
19369 - 12914 = 6455 тис. $.
27886 - 19369 = 8517 тис. $.
0 - 27886 = - 27886 тис. $.
Розрахуємо по формулі наведену вартість при r = 20%:
NPV = ΣSt (1 / (1 + r)) - ΣIt (1 / (1 + r)) = ΣCt (1 / (1 + r)),
де St - приплив грошових коштів;
It - відтік грошових коштів;
Ct - грошові потоки;
(1 / (1 + r)) t - коефіцієнт дисконтування;
Якщо NPV> 0, проект приймається
NPV <0, проект варто відкинути
NPV = 0, будь-яке рішення.
Наведена вартість дорівнює:
-2807 / 1,2 = - 2339 тис. $.
4954 / 1,44 = 3440 тис. $.
19520 / 1,728 = 11 296 тис. $.
33071 / 2,0736 = 15949 тис. $.
23433 / 2,4883 = 9418 тис. $.
8641 / 2,986 = 2894 тис. $.
28841 / 3,5832 = 8050 тис. $.
Разом: 36068 тис. $.
При розрахунку потоків грошових коштів проекту враховуються зміни фінансово-експлуатаційних потреб проекту (ФЕП).
За проектом середня величина ФЕП другого року дорівнює:
ФЕП = запаси + рахунки до отримання - рахунки до оплати
4484 = 2000 + 2900 - 416
Величина ФЕП може змінюватися в результаті:
1. Виручка від реалізації в звіті про прибуток завищує величину фактичних надходжень грошових коштів за відвантажену продукцію, оскільки продажі ростуть, а замовники затримують оплату своїх рахунків. Отже, зростає стаття "рахунки для отримання".
2. Заплановані операційні витрати занижують величину відтоку грошових коштів у сировину і виробництво. Отже, зростають запаси.
3. Зворотний ефект виникає, коли відбувається затримка оплати сировини і послуг, що використовуються у виробництві продукції. У цьому випадку збільшується стаття "рахунки до оплати" і зменшується відтік грошових коштів.
Зміни величини оборотного капіталу між 2-м і 3-м роками проекту:
Зміна величини оборотного капіталу
=
Збільшення запасів
+
Зростання рахунків до отримання
-
Зростання рахунків до оплати
3587 (8071 - 4484)
=
1500
+
2500
-
413
Потоки грошових коштів
Дані з прогнозного звіту про прибуток
Зміни величини оборотного капіталу
Приплив грошових коштів
87252 =
Виручка від реалізації 89752
-
Зростання рахунків до отримання 2500
Відтік грошових коштів
67732 =
Собівартість реалізованої продукції + інші витрати і податки
66645
(53815 + 1728 + 11102)
+
Збільшення запасів за вирахуванням Роста рахунків до оплати
1087
(1500 - 413)
Нетто-потік грошових
коштів 19520 =
Приплив грошових коштів
87252
-
Відтік грошових коштів 67732
У розраховується проекті ВНК величина амортизаційного щита дорівнює 529 тис. $. (1557 * 34%). Наведена вартість податкового щита за період 6 років, при ставці дисконтування 20%, дорівнює 1759 тис. $.
1.529 / 1,2 = 441 тис. $.
2.529 / 1,44 = 367 тис. $.
3.529 / 1,728 = 306 тис. $.
4.529 / 2,0736 = 255 тис. $.
5.529 / 2,488 = 213 тис. $.
6.529 / 2,9856 = 177 тис. $.
Разом: 1759 тис. $.
Амортизаційний податковий щит і прискорена амортизація
Таблиця 5
Шкала прискореної амортизації в США (ACRS),% від інвестиції
Нормативний термін служби
Роки
3 роки
5 літа
7 років
10 лет15 років
20 років
1
33,33
20,00
14,29
10,00
5,00
3,75
2
44,45
32,00
24,49
18,00
9,50
7,22
3
14,81
19, 20
17,49
14,40
8,55
6,68
4
7,41
11,52
12,49
11,52
7,70
6,18
5
11,52
8,93
9,22
6,93
5,71
6
5,76
8,93
6,55
5,90
4,89
7
8,93
6,55
5,90
4,52
8
4,45
6,55
5,90
4,46
9
6,55
5,90
4,46
10
6,55
5,90
4,46
11
3,29
5,90
4,46
12
5,90
4,46
13
5,90
4,46
14
5,90
4,46
15
5,90
4,46
16
2,99
4,46
17-20
4,46
21
2,25
Усі інвестиції в проекті ВНК мають термін амортизації 5 років. У цьому випадку податкова амортизація і амортизаційна захист будуть мати наступні значення (тис. $):
Таблиця 6
Роки
1
2
3
4
5
6
Податкова амортизація
2000
3200
1920
1152
1152
576
Податковий щит
680
1088
653
392
392
196
Наведений податковий щит
567
755
378
189
189
65
NPV податкового захисту = 2112 тис. $.
Наведена вартість податкового щита дорівнює 2112 тис. $, що на 353 тис. $ вище, ніж при методі рівномірного нарахування амортизації (2112 - 1759).
Складемо таблицю 7, для цього розрахуємо чисту приведену вартість NPV за лінійною та податкової амортизації.
Чиста приведена вартість NPV за лінійною амортизації:
+1557 / 1,2 = 1298 тис. $.
+1557 / 1,44 = 1081 тис. $.
+1557 / 1,728 = 901 тис. $.
+1557 / 2,0736 = 751 тис. $.
+1557 / 2,48832 = 626 тис. $.
1555 / 2,985984 = 521 тис. $.
Разом: 5178 тис. $.
Чиста приведена вартість проекту NPV з податкової (прискореної) амортизації:
2000 / 1,2 = 1667 тис. $.
3200 / 1,44 = 2222 тис. $.
1920 / 1,728 = 1111 тис. $.
Тисяча сто п'ятьдесят-дві / 2,0736 = 556 тис. $.
Тисяча сто п'ятьдесят-дві / 2,48832 = 463 тис. $.
576 / 2,985984 = 193 тис. $.
Разом: 6212 тис. $.
Таблиця 7
Фінансові характеристики лінійної і прискореної амортизації інвестицій ВНК, тис. $.

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
Лінійна амортизація
1
Виручка від реалізації
0
1208
32512
89752
146827
117359
70448
0
2
Собівартість реалізованої продукції
0
1936
19502
53815
88109
70388
42267
0
3
Інші витрати
4000
2400
1440
1728
2074
2488
2986
0
4
Лінійна амортизація
-
1557
1557
1557
1557
1557
1555
0
5
Амортизаційна податкова захист
-
529
529
529
529
529
529
-
6
Прибуток до виплати податків
(1-2-3-10)
-4000
-4685
10013
32652
55087
42926
23640
2923
7
Податкові виплати
-1360
-1593
3404
11102
18730
14595
8038
994
8
Чистий прибуток
-2640
-3092
6609
21550
36357
28331
15602
1929
NPVЛА = 5178, в тому числі NPVАНЗ = 1759
Прискорена (податкова) амортизація
10
Податкова амортизація
-
2000
3200
1920
1152
1152
576
0
11
Амортизаційна податкова захист
-
680
1088
653
392
392
196
0
12
Прибуток до виплати податків
-4000
-5128
8370
32289
55492
43331
24619
1949
13
Податкові виплати
-1360
-1744
2846
10978
18867
14733
8370
663
14
Чистий прибуток
-2640
-3384
5524
21311
36625
28598
16249
1286
15
NPVУА = 6212, в тому числі NPVАНЗ = 2112
Складемо фінансовий план проекту ВНК
Таблиця 8
Фінансовий план проекту ВНК

Період Показник
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Капітальні вкладення
10000
0
0
0
0
0
0
-1949
2
Накопичена амортизація
-
1557
3114
4671
6228
7785
9340
3
Балансова вартість на кінець року
10000
8443
6886
5329
3772
2215
660
4
Оборотний капітал
0
1166
2733
6913
10367
7596
4244
0
5
Разом балансова вартість активів
10000
9609
9619
12242
14139
9811
4904
0
6
Виручка від реалізації
0
1208
32512
89752
146827
117359
70448
0
7
Собівартість реалізованої продукції
0
1936
19502
53815
88109
70388
42267
0
8
Інші витрати
4000
2400
1440
1728
2074
2488
2986
4000
9
Амортизація
-
1557
1557
1557
1557
1557
1555
0
10
Прибуток до виплати податків
-4000
-5128
8370
32289
55492
43331
24619
1949
11
Податки, 34%
-1360
-1744
2846
10978
18867
14733
8370
663
12
Прибуток після сплати податків
-2640
-3384
5524
21311
36625
28598
16249
1286
13
Амортизація
0
2000
3200
1920
1152
1152
576
-
14
Відтоки в обіг-ні засоби
0
1272
3212
3587
4843
6455
8517
-27886
15
Чистий потік грошових коштів
(12-14 +1 +13)
-12640
-2656
5512
19644
32934
23295
8308
31121
NPV = 37055 тис. $.
Чиста приведена вартість дорівнює:
0. -12640 = - 12640тис. $.
1. -2656 / 1,2 = - 2213 тис. $.
2.5512 / 1,44 = 3828 тис. $.
3. 19644 / 1,728 = 11 368 тис. $.
4.32934 / 2,0736 = 15883 тис. $.
5.23295 / 2,48832 = 9362 тис. $.
6.8308 / 2,985984 = 2782 тис. $.
7.31121 / 3,583181 = 8685 тис. $.
Разом: 37055 тис. $.
Із зіставлення двох варіантів проекту ВНК 1-ий варіант при інфляції 10%, 2-ий варіант при інфляції 20% показав, що прибуток підприємства збільшується при другому варіанті, проте, збільшення відбувається і виручки від реалізації, а також витрат. Незмінною залишається сума амортизаційних відрахувань.
Як показують проведені розрахунки чиста приведена вартість за фінансовим планом (завдання 2) дорівнює 37055 тис. $., Що вище чистої приведеної вартості за фінансовим планом (завдання 1) на 28999 тис. $. (37055 - 8056), це вказує на те, що фінансовий план проекту як варіанта 1 і варіанти 2 можна прийняти, тому що вони обидва є ефективними.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
598.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка бізнес плану інвестиційного проекту з виробництва електротехніки
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ Мінський ПКТІ
Розробка основних розділів бізнес плану інвестиційного проекту організації готельно реабілітаційного
Особливості бізнес-плану інвестиційного проекту
Методика складання бізнес плану інвестиційного проекту
Основні етапи розробки бізнес-плану інвестиційного проекту
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Розробка та реалізація інвестиційного проекту
Розробка інвестиційного проекту підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru