Розробка плану маркетингу ТОВ Електрометаллополімер ТОВ ЕПМ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Новокузнецький філія-інститут

Кемеровського державного університету

Кафедра менеджменту і маркетингу

Дипломна робота

Розробка плану маркетингу ТОВ "Електрометаллополімер" (ТОВ "ЕПМ")

Студент групи МР-01

Е.Б. Єрмоленко

Керівник

канд. хім .. наук, доцент

Н.А. Урбан ___________

«____»___________ 2006

Новокузнецьк 2006

Реферат

Пояснювальна записка 99 стор, 15 рис., 19 табл., 34 джерела, 6 дод.

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ, РЕКЛАМА, КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ, СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ, ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ

Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕлектроМеталлоПолімер».

Мета роботи - навчитися застосовувати на практиці отримані знання з маркетингу, розробка маркетингових заходів для ТзОВ «ЕМП».

У процесі роботи проводився аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища ТОВ «ЕМП», розроблялися і проводилися маркетингові заходи.

В результаті вивчення та аналізу діяльності ТОВ «ЕМП» були запропоновані наступні маркетингові заходи: розширення асортименту відповідно до попиту споживачів введення додаткових послуг, коректування цінової політики, заходи по просуванню і розподілу, формування внутрішнього маркетингу.

Введення

На даний час в економіці міста Новокузнецька і Кемеровській області важливу роль займає будівельна галузь. За рахунок будівництва зростає величина сукупного суспільного продукту і, відповідно, національного доходу. Податкові збори, які стягуються з будівельних організацій та організацій, що займаються виробництвом матеріалів для будівництва, поповнюють місцевий бюджет і бюджет держави і, тим самим, підвищують стабільність економіки.

Формування ринкової економіки викликало жвавий інтерес до форм і методів виробничо - комерційної діяльності. Особливе місце серед них займає маркетинг, який забезпечує не тільки ефективне задоволення ринку, а й успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Зародився в невиробничій сфері, маркетинг час не знаходив відповідне застосування в сфері виробництва та будівництва. Однак зростаюча конкуренція за останні кілька років привела до необхідності якнайшвидшого впровадження основних елементів маркетингу в практику роботи будівельних підприємств. Для того щоб реально використовувати маркетинг як надійний інструмент досягнення поставлених цілей роботи організації на ринку, керівникам і фахівцям необхідно зрозуміти, що є маркетинг і оволодіти методологією застосування маркетингу на практиці в залежності від конкретної ситуації.

Маркетинговий план являє собою систему заходів ув'язаних за строками, фінансових ресурсів і відповідальним виконавцям по досягненню (реалізації) тих цілей і вирішення проблем, які стоять перед фірмою в галузі підвищення конкурентоспроможності на майбутній період часу. Маркетингове планування є однією з функцій маркетингу, важливість, якої полягає в тому, що вона спрямована на пошук оптимального рішення задачі, яка дає відповідь на запитання: як привести у відповідність очікування споживачів і ресурси підприємства? Важливість плану маркетингу полягає ще в тому, що результати планування маркетингових зусиль беруться за основу при плануванні інших напрямків діяльності фірми, плану виробництва, фінансового плану і т.д. Конкурентоспроможність випускається (реалізованої) продукції, правильна цінова політика, результативні заходи по просуванню товарів, визначення цільової групи потенційних покупців, обсяг планованих продажів, розраховані на цільову аудиторію, загальна місткість ринку - питання, які повинні стати визначальними для плану маркетингу. План маркетингу - складова частина загального розвитку фірми.

Для того щоб створити найбільш сприятливі умови для розвитку підприємства в умовах жорсткої конкуренції на ринку, виявити всі невикористовувані можливості, попередити можливі загрози з боку ринку, необхідно проаналізувати діяльність всього підприємства, провести SWOT-аналіз, з метою виявлення стану в якому сьогодні знаходиться організація, та розглянути можливі шляхи розвитку. Далі проаналізувати сформовану систему управління, роботу функціональних підсистем і значення основних показників фінансового стану підприємства.

На основі аналізу, запропонувати основні заходи щодо удосконалення роботи підприємства, а так само оцінити ефективність від реалізації цих заході.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб, спираючись на теоретичні основи маркетингу та поточну ринкову ситуацію, оцінити стан, проаналізувати діяльність ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер» і розробити маркетинговий план на 2006, метою якого є зміцнення позицій підприємства на ринку фасадних матеріалів міста Новокузнецька.

Мета визначила наступні завдання:

аналіз основних аспектів діяльності ТОВ «ЕМП» і положення на ринку фасадних матеріалів м. Новокузнецька;

розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер»;

розробка плану впровадження і контролю запропонованих заходів; про

оцінка ефективності розроблених заходів.

У процесі роботи були використані наступні методи дослідження: системний аналіз, функціональний аналіз, нормативний аналіз, спостереження, опитування. Інформаційна база дослідження: нормативні акти, статистичні дані, наукова література, періодичні видання. В результаті були розроблені заходи щодо збільшення обсягу продажів і частки ранка компанії. Результатами проведення даних заходів повинні послужити: підвищення прибутковості підприємства на 19%, повсюдна впізнаваність фірми, створення стійкого думки споживачів про фірму як про виробника тільки високоякісної продукції та про надійному партнері. Крім того, дозволить налагодити дружні відносини з уже наявними клієнтами, підвищить мотивацію персоналу і послужить основою корпоративної єдності.

Перша частина роботи полягає в систематизації теоретичних знань з питання маркетингового планування.

Друга частина присвячена аналізу діяльності ТОВ «ЕМП», проводиться аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, SWOT-аналіз.

У третій частині роботи розробляються маркетингові заходи, здатні підвищити прибутковість і конкурентоспроможність ТОВ «ЕМП».

1. Теоретичні основи дослідження

1.1 Поняття маркетингового планування

Термін «планування» представники різних областей визначають по-різному, але в основі всіх визначень лежить одна думка: планування - це систематична підготовка до майбутнього. Таким чином, у плануванні розглядається майбутнє. Однак планування не те ж саме, що прогнозування, прогнозування. Прогнозування покликане встановити найбільш ймовірний хід подій у майбутньому, а планування має на меті змінити або, принаймні, вплинути на хід майбутніх подій так, щоб успіхи фірми в майбутньому були максимальними.

Планування маркетингу - це процес, який щорічно проводиться в більшості компаній з метою визначення пріоритетних цільових ринків, маркетингових програм і надання організації чіткої спрямованості дій. В цьому випадку знання основних аспектів цього процесу та наявність міцного, здорового підходу до планування стає все важливішим [12, с.6].

Планування маркетингу необхідно, якщо компанія хоче витягти максимум користі зі своїх потенційних можливостей і внутрішніх ресурсів, скористатися слабкими місцями в позиціях конкурентів і мати однозначне відчуття напрямку в своєму бізнесі. Планування маркетингу не є сферою діяльності одного директора з маркетингу, підрозділи або команди з розвитку. Це процес, або філософія, покликана створити поінформованість про ринок і потреби, створити жорсткі стратегії і знайти кошти для їх успішного виконання. Важливо, щоб у плануванні брали участь люди, повністю в ньому орієнтуються і зацікавлені. Планування маркетингу являє собою підхід, прийнятий у багатьох успішних, орієнтованих на ринок компаніях. Це аж ніяк не новий інструмент, але разом з тим на практиці він застосовується з абсолютно різним ступенем об'єктивності та обгрунтованості.

У процесі маркетингового планування виробляються стратегії, спрямовані на обслуговування найбільш вигідних для компанії покупців. Стратегії, створені під час планування, повинні бути сконцентровані на реальні переваги компанії, що сприймаються ринком. Програма дій - маркетинг-мікс - забезпечує впровадження розроблених стратегій.

В одних компаніях використовується трьох або п'ятирічний цикл планування, в інших він дорівнює шести місяцям. Найчастіше застосовується така схема: планування проводиться щорічно, але з прицілом на наступні три роки. План маркетингу при цьому складається з детальних рекомендацій на наступні два роки з екстраполяцією на третій. Далі аналіз і плани щороку доповнюються свіжими відомостями і оновлюються.

Планування маркетингу має відношення до наступного:

обслуговування найбільш вигідних цільових покупців;

завоювання нових покупців;

розширення ринків;

перевагу над конкурентами;

вивчення тенденцій розвитку ринку;

максимізація доходів;

найбільш вигідне використання ресурсів;

мінімізація загроз;

визначення сильних і слабких сторін компанії.

Без планування маркетингу істотно ускладнюється безліч процесів: управління дослідженнями і розвитком, управління розробкою нових продуктів, встановлення необхідних стандартів для постачальників, напрямок зусиль збутового персоналу, постановка реалістичних, цілей збуту, уникнути впливів конкурентів або змін на ринку. Крім усього іншого, компанії, в яких планування маркетингу не входить до складу стандартних маркетингових процедур, можуть не мати можливості для розвитку стійкої конкурентної переваги на своїх ринках.

1.2 План маркетингу, поняття і види

Маркетинговий план - система заходів в області маркетингу, ув'язаних за строками, фінансових ресурсів і відповідальним виконавцям, щодо досягнення поставлених цілей і вирішення проблем, що виникають перед підприємством в області підвищення його конкурентоспроможності (у всіх елементах - від удосконалення продукту до підвищення ефективності методів його просування на ринку) в майбутній період часу.

План маркетингу - це письмовий документ, або проект, що описує впровадження та контроль маркетингової діяльності організації, пов'язаної з конкретною маркетинговою стратегією. Маркетинговий план - один з головних інструментів планування діяльності підприємства. Його основні складові:

продуктова політика;

цінова політика;

політика просування;

політика продажів;

У маркетинговому плані в чіткій формі визначаються задачі на всіх елементів комплексу маркетингу із зазначенням, що повинно бути зроблено, ким, коли, і які для цього потрібні кошти. Він розробляється один раз на рік, як правило, станом на перше вересня. Роботу над ним очолює зазвичай менеджер з маркетингу [7 с.7-8].

План маркетингу описує співробітникам, що потрібно робити для досягнення маркетингових цілей підприємства протягом наступного року, скільки, коли і яких ресурсів краще виділити для досягнення цих цілей. Маркетинговий план також поліпшить керованість підприємством, підвищуючи:

забезпеченість необхідними ресурсами в потрібний час;

мотивацію персоналу;

прогнозування доходів і витрат.

Маркетингові цілі можуть бути різного масштабу:

підвищення популярності торгової марки;

розширення географії продажів;

розширення асортименту;

збільшення обсягу продажів;

витіснення конкурентів;

підвищення цін;

збільшення частки ринку.

Маркетинговий план - це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу товарів і послуг компанії та шляхи їх досягнення. План маркетингу володіє формальною структурою, але може використовуватися і як неформальний, досить гнучкий інструмент:

для підготовки аргументів при впровадженні нового товару;

при зміні підходів до маркетингу товарів компанії;

при розробці повних маркетингових планів відділу, підрозділу або фірми для включення до корпоративного або бізнес-план.

Маркетинговий план може бути підготовлений і для одного товару в окремої торгової зоні, але більшого поширення отримали широкомасштабні плани.

План маркетингу - один з інструментів, що дозволяють виконати поставлене завдання. Як документ з формальною структурою він зобов'язує того, хто його пише, викладати свої думки, факти і висновки послідовно і логічно з тим, щоб їх зрозуміли інші.

Стратегічний план маркетингу спрямований на рішення, без детального опрацювання, стратегічних завдань маркетингової діяльності стосовно компанії в цілому і до окремих стратегічним господарським одиницям (СГО). Для підрозділів схе він не розробляється. У той же час окремі позиції стратегічного плану (витрати на маркетинг, обсяг продажів, дохід, прибуток, ринкова частка і т.п.) доводяться до підрозділів схе і є основою розробки поточних планів маркетингу. Стратегічний план маркетингу, як правило, розробляється на 3-5 і більше років, описує головні фактори і сили, які протягом кількох років, як очікується, будуть впливати на організацію, а також містить довгострокові цілі і головні маркетингові стратегії із зазначенням ресурсів, необхідних для їх реалізації. Таким чином, стратегічний маркетинговий план характеризує сформовану маркетингову ситуацію, описує стратегії досягнення поставлених цілей і ті заходи, реалізація яких призводить до їх досягнення [16 с.45-46].

Річний план маркетингу (тактичний) описує поточну маркетингову ситуацію, цілі маркетингової діяльності, маркетингові стратегії на поточний рік. Річний план маркетингу охоплює плани для окремих продуктових ліній, окремих видів продуктів і окремих ринків. Таким чином, річний план маркетингу діє на рівні окремих підрозділів організації та функцій маркетингу і включає до свого складу вирішення питань у наступних областях:

маркетингові дослідження;

продуктова політика;

цінова політика;

товаророзподільчих політика;

комунікаційна політика.

Дослідження діяльності зарубіжних промислових компаній показали, що абсолютна більшість маркетингових операцій в них здійснюється відповідно до планів, розробленими різними відділами компанії (план виробництва, план збуту продукції, план діяльності з обслуговування споживача, план рекламної кампанії і т.п.). Однак у кількох великих компаніях і в цілому ряді дрібних не існує єдиного плану маркетингу.

Велике число виробничих компаній розробляє окремі планові документи для кожного головного продукту (групи однорідних продуктів - продуктової лінії). Особливо це стосується споживчих товарів. Таким чином, може одночасно існувати багато окремих маркетингових планів. Ці плани чисто механічно можуть бути зведені в одну книгу планових документів.

Значно менше число компаній розробляє єдиний інтегральний план маркетингової діяльності, що охоплює всі продукти.

У більшості компаній незалежно від використовуваного типу плану маркетингової діяльності його розробці передує розробка плану діяльності компанії в цілому. Маркетинг - це тільки гілка, хоча і дуже важлива, на дереві плану компанії. Інші галузі - це плани виробництва, досліджень і розробок, фінансів, кадрової діяльності і т.п. Ефективність планування маркетингу істотно підвищується, коли співробітники маркетингових підрозділів розуміють процес планування в компанії в цілому.

Коли мова йде про постановці і вирішенні перспективних маркетингових завдань, то план маркетингової діяльності розробляється в складі стратегічного плану компанії.

Зміст процесу планування діяльності в цілому, і в тому числі маркетингової діяльності, значною мірою залежить від рівня централізації планування і управління [1 с.25].

Для компанії, що діє на багатьох віддалених ринках, характерна, як правило, високий ступінь самостійності окремих підрозділів у прийнятті рішень. Навпаки, компанія, збуваються однорідну продукцію на одному ринку, як правило, тяжіє до централізації планування і управління.

1.3 Процес розробки плану маркетингу

1.3.1 Аналіз поточної ситуації

Поточна ситуація - розділ плану маркетингу, який описує цільовий ринок і положення організації на ньому. Включає наступні підрозділи: опис ринку (до рівня головних ринкових сегментів), огляд продуктів (обсяг продажів, ціни, рівень прибутковості), конкуренція (для головних конкурентів міститься інформація щодо їх стратегій в області продуктів, ринкової частки, цін, розподілу і просування), розподіл (тенденції зміни збуту і розвиток головних каналів розподілу).

1.3.1.1 Опис ринку

Мета дослідження ринку - це пошук відповідей на питання: хто є покупцем продукції фірми? Які запити покупців? Хто впливає при виборі покупцем того чи іншого товару? Коли споживачі роблять покупки? Які мотиви споживачів "купувати - не купувати" Що думають споживачі про фірму і її товар

Загальна мета ринкових досліджень полягає у визначенні умов, при яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в товарах даного виду і створюються передумови для ефективного збуту виробленої продукції.

Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, законодавчих та інших факторів. Досліджуються також структура і географія ринку, його ємність, динаміка продажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура, можливості і ризики. Визначаються найбільш ефективні способи ведення конкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки. Здійснюється сегментація ринків, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.

Відповідно до цього першочерговим завданням вивчення ринку є аналіз поточного співвідношення між попитом і пропозицією на дану продукцію, а також рівнем і співвідношення цін, тобто кон'юнктури ринку.

Основна мета вивчення кон'юнктури товарного ринку - встановити, якою мірою діяльність промисловості і торгівлі впливає на стан ринку, на його розвиток в найближчому майбутньому і які заходи слід вжити, щоб повніше задовольнити попит населення на товари, більш раціонально використовувати наявні у виробничого підприємства можливості. Результати вивчення кон'юнктури призначеної для прийняття оперативних рішень з управління виробництвом і збутом товарів.

Перший етап у з'ясуванні ринку полягає в його визначенні в досить широкому сенсі. Існують п'ять базових рівнів визначення ринку: потенційний ринок, можливий ринок, кваліфікований можливий ринок, що обслуговується (або цільовий) ринок і освоєний ринок.

Потенційний ринок - всі клієнти, яких може цікавити конкретний товар.

Можливий ринок - частина потенційного ринку: споживачі, що цікавляться даним товаром, які мають необхідний дохід і доступ до товару.

Кваліфікований можливий ринок - Частина можливого ринку: споживачі, які пройшли кваліфікаційний відбір для здійснення покупок з урахуванням їх віку (у разі товарів, які не можна продавати клієнтам, які не досягли певного віку) або інших критеріїв.

Цільовий (обслуговується) ринок - частина кваліфікованого можливого ринку: клієнти, на яких компанія має намір орієнтуватися зі своїм конкретним товаром.

Освоєний ринок - частина цільового ринку: споживачі, які вже купують товари пропонованого даною компанією типу.

У кінцевому рахунку, маркетологу потрібно вибрати для своєї компанії цільовий ринок, склавши вичерпне уявлення про потенційного, можливе і кваліфікованому можливе ринках [29 с.43].

З метою планування маркетологи описують свої ринки з точки зору географії, а також відповідних товарів і клієнтів. Таке географічне опис має бути більш точним, коли компанія орієнтується на якийсь певний регіон. Потім компанія повинна виконати дослідження з метою вивчення потреб на можливому ринку.

У цьому випадку акцент повинен бути зроблений на виявлення загальних потреб, після чого можна провести більш глибоке дослідження конкретних потреб кожного сегменту ринку.

Як змінюватиметься чисельність населення - збільшуватися або зменшуватися і наскільки? Скільки нових компаній може з'явитися на ринку і скільки залишити його? Який прогноз загальногалузевих продажів даного товару на майбутні роки? Яким може стати характер аналізованого ринку - благополучний і привабливий, стагнуючий або деградуючий? Відповіді на ці питання будуть визначати рішення щодо того, на які ринки і сегменти слід орієнтуватися компанії і які цілі вона повинна ставити перед собою.

Для найважливіших ринків і основних категорій товарів виконуються дослідження, з результатами яких маркетологи можуть вільно ознайомитися. Результати таких досліджень є у відповідних державних органах, галузевих асоціаціях та їх джерелах. Маркетолог повинен досліджувати частку ринку, що належить його компанії, а також частки ринку, що належать конкурентам. Розподіл часток ринку з часом змінюється, що пояснюється процесами його розширення або звуження, появи на ньому нових або догляду колишніх конкурентів. Інформація про частку ринку, що належить компанії, дуже важлива, оскільки вона служить відправною точкою для розуміння динаміки ринку в її «історичному» аспекті, а також стандартом, який використовується для постановки та вимірювання довгострокових цілей, що досягаються в результаті практичної реалізації програм, викладених у маркетинговому плані.

Частка ринку (market share) - це відсоток продажів на даному ринку, що належить конкретній компанії, торгової марки або товару; частка ринку може бути обчислена на основі грошових або натуральних вимірників (в ідеалі, частку ринку слід розраховувати і в грошовому, і в натуральному вираженні ).

Не слід забувати про те, що обчислення часткою ринку чимось нагадує «моментальний знімок», що відображає відносні позиції конкурентів протягом певного проміжку часу. Ці відносні позиції, як правило, постійно рухаються і змінюються. Компанія повинна отримувати інформацію про частки ринку, що належать кожному з випускаються нею товарів на кожному з її ринків, і регулярно оновлювати цю інформацію, намагаючись завжди бути в курсі змін. З метою маркетингового планування необхідно фіксувати і досліджувати істотні зміни часток ринку. Такі зміни повинні ініціювати відповідні заходи.

Визначення ємності ринку є головним завданням ринкового дослідження. Під ємністю товарного ринку розуміється можливий обсяг реалізації товару (конкретних виробів підприємства) при даному рівні і співвідношенні різних цін. Ємність ринку характеризується розмірами попиту населення і величиною товарної пропозиції [33 с.122-124].

Слід розрізняти два рівня місткості ринку: потенційний і реальний. Дійсною місткістю ринку є перший рівень. Місткість ринку формується під впливом багатьох факторів, кожен з яких може в певних ситуаціях як стимулювати ринок, так і стримувати його розвиток, обмежуючи його місткість. Всю сукупність чинників можна розділити на дві групи: загального і професійного і специфічного характеру.

Спільними є соціально-економічні фактори, що визначають місткість ринку будь-якого товару: обсяг і структура товарної пропозиції, у тому числі по підприємствам-виробникам; асортимент і якість виробів; розміри імпорту по даному товару або групі; досягнутий рівень життя і потреб населення; купівельна здатність населення, рівень і співвідношення цін на товари; чисельність населення, його соціальний і статево-віковою склад; ступінь насичення ринку; стан збутової, торговельної і сервісної мережі; географічне розташування ринку.

В даний час стан ринку схильне до значного впливу таких процесів, як відокремлення території і введення нових грошових одиниць, утворення комерційних структур, інфляція, введення нових митних обмежень і т.д. Специфічні чинники визначають розвиток ринків окремих товарів, причому кожен ринок може мати характерні тільки для нього фактори. У цьому випадку специфічний чинник за силою впливу може виявитися визначальним для формування та розвитку попиту та пропозиції щодо конкретного товару. До числа специфічних товарів відносяться:

природно-кліматичні умови, зміни моди, національно-побутові традиції (для ринків тканин, одягу та взуття);

досягнутий рівень забезпеченості, терміни фізичного та морального зносу, зростання житлового будівництва, розвиток прокатної мережі, раціоналізація збуту, зростання цін на енергоносії (для товарів тривалого користування).

Обробка та аналіз даних здійснюються з використанням відомих і описаних в навчальних посібниках за статистикою методів, а саме: угруповання, індексного і графічного методів, побудови і аналізу динамічних рядів. Причинно-наслідкові зв'язки і залежності встановлюються в результаті кореляційно-регріссіонного аналізу динамічних рядів. Модель розвитку ринку є умовне відображення реальної дійсності і схематично виражає внутрішню структуру і причинні зв'язки даного ринку. Вона дозволяє за допомогою системи показників в спрощеному вигляді охарактеризувати якісну своєрідність розвитку всіх основних елементів ринку на сучасному етапі і на заданому відрізку часу в майбутньому. Формалізована модель розвитку ринку представляє систему рівнянь, що охоплює його основні показники. Для кожного ринку система може мати різне число рівнянь попиту та пропозиції [21 с.54].

Основними джерелами інформації про майбутні характеристики ринку є:

людський досвід та інтуїція;

екстраполяція тенденцій, процесів, закономірності, розвитку яких в минулому і сьогоденні досить добре відомі;

модель досліджуваного процесу, що відображає очікувані або бажані тенденції його розвитку.

1.3.1.2 Макросередовище компанії

На діяльність компанії і всю її мікросередовище роблять впливу найрізноманітніші чинники (політичні, правові, соціально-економічні, науково-технічні, культурні, природні), які можуть відкрити для компанії нові можливості або стати джерелом серйозних загроз.

демографічні фактори

економічні чинники

природні фактори

науково - технічні фактори

політичні чинники

фактори культурного оточення


ФІРМА

Рисунок 1 - Макросередовище компанії

Політичні фактори характеризують рівень стабільності політичної обстановки, захист державою інтересів підприємців, його ставлення до різних форм власності і т.д.

Соціально-економічні фактори характеризують рівень населення, купівельну здатність окремих верств населення і організацій, демографічні процеси, стабільність фінансової системи, інфляційні процеси та ін

Правові фактори характеризують законодавчу систему, а також включають нормативні документи щодо захисту навколишнього природного середовища, стандарти в галузі виробництва і споживання продукції. Сюди ж відносяться законодавчі акти, спрямовані на захист прав споживачів; законодавчі обмеження на проведення реклами, на упаковку; різні стандарти, що впливають на характеристики продуктів, що випускаються, і матеріали з яких вони виготовляються.

Науково-технічні фактори дають переваги тим організаціям, які швидко беруть на озброєння досягнення НТП.

Культурні фактори роблять часом головний вплив на маркетинг. Уподобання, що віддаються споживачами одному продукту в порівнянні з іншими продуктами, можуть грунтуватися тільки на культурних традиціях, на які роблять сильний вплив також історичні і географічні чинники.

Природні чинники характеризують наявність природних ресурсів і стан навколишнього природного середовища, які як сама організація, так і суб'єкти мікросередовища повинні враховувати у своїй господарській і маркетингової діяльності, тому що вони безпосередньо впливають на умови та можливості ведення цієї діяльності. Серйозну увагу звертається на середовище проживання людини. Екологія виробництва та споживання може зажадати істотної переорієнтації діяльності фірми, збільшення її витрат, у тому числі на наукові дослідження [24 с.7-8].

Вивчаючи різні чинники макросередовища, дуже важливо завжди мати на увазі наступні два моменти. Перше - це те, що всі фактори дуже впливають один на одного. Зміни одного фактора веде за собою зміни всіх інших факторів. Тому їх вивчення і аналіз повинні вестися не окремо, а системно, із відстежуванням як власне змін одному факторі, але і з з'ясуванням того, як ці зміни позначаться на інших факторах. Друге - це те, що ступінь впливу окремих факторів на різні організації різна. Зокрема, ступінь впливу залежить від розміру організації, її галузевої приналежності, територіального розташування і т.п.

1.3.1.3 Мікросередовище компанії

Мікросередовище компанії - фактори тісно пов'язані з компанією і впливають на її здатність обслуговувати клієнтів. До цих факторів належать сама компанія, посередники, постачальники, конкуренти, цільові споживачі та контактні аудиторії.

Аналіз підприємства

Кадровий фактор внутрішнього середовища охоплює такі процеси, як взаємодія менеджерів і робітників; найм, навчання і просування кадрів, оцінка результатів праці і стимулювання; створення і підтримка відносин між працівниками і т.д.

Організаційний фактор включає в себе: комунікаційні процеси; організаційні структури, норми, правила, процедури, розподіл прав і відповідальності; ієрархію підпорядкування.

У виробничий фактор входять виготовлення продукту, постачання і ведення складського господарства; обслуговування технологічного парку; здійснення досліджень і розробок.

Маркетинговий фактор підприємства охоплює всі ті процеси, які пов'язані з реалізацією продукції. Це стратегія продукту, стратегія ціноутворення, стратегія просування продукту на ринку, вибір ринків збуту і систем розподілу.

Фінансовий чинник включає в себе процеси, пов'язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових коштів на підприємстві. Зокрема це підтримка ліквідності і забезпечення прибутковості, створення інвестиційних можливостей і т.п. [17 с.246-250].

Аналіз постачальників

Постачальники - важлива ланка в «системі створення та розповсюдження споживчої цінності» кожної компанії. Вони надають компанії необхідні ресурси або готову продукцію для подальшого перерозподілу з метою отримання прибутку. Організація системи постачання може серйозно впливати на процес маркетингу. Дефіцит ресурсів, затримки їх поставок та інші події можуть позначитися на обсягах продажів, а в подальшому і нести шкоду репутації компанії в очах споживачів.

У компанії забезпеченням запасами продукції займається спеціаліст з постачання. З постачальниками компанія працює через оформлення замовлень - це етап процесу закупівлі, на якому компанія-покупець видає постачальнику остаточне замовлення, враховував технічні характеристики товару, необхідне його кількість, очікувані терміни поставки, умови повернення та гарантії.

Компанія схильна працювати з уже перевіреними і надійними постачальниками і віддається перевагу працювати з однією компанією-постачальником ніж з кількома, це пояснюється тим, що робота з одним постачальником вимагає менше затрат часу і ресурсів, що веде за собою зниження витрат. Під час співпраці з постачальником проводиться оцінка ефективності його роботи за наступними критеріями:

конкурентоспроможність цін;

якість і надійність товару;

здатність виконувати ремонт і технічне обслуговування;

своєчасність поставок;

якість роботи торгових представників;

загальне відповідність вимогам споживача;

репутація.

Чим вище показник за критеріями у певного постачальника, тим довше ймовірність, що фірма буде працювати саме з цим постачальником.

Аналіз посередників

У цій частині проводиться аналіз фірм, які допомагають компанії в просуванні, збуті і розповсюдженні її товарів серед клієнтури.

Це торгові посередники, фірми - спеціалізуються на організації товароруху, агентства з надання маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи. Торгові посередники підшукують клієнтів і безпосередньо продають товар фірми. Для фірми більш розумно використовувати посередника з розвиненою мережею торгівлі, ніж створити аналогічну мережу для своєї фірми. Вибір торгових посередників - складне завдання, тому що на розвиненому ринку зазвичай торговий посередник це потужна фірма, яка диктує свої умови, і взагалі може не допустити проникнення виробника на деякі ринки більшої ємності.

Фірми - фахівці з організації руху товару допомагають компанії створювати запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до місця призначення.

Склади - це підприємства, що забезпечують накопичення та збереження товарів на шляху до їх чергового місця призначення. Залізниці, організації автотранспортних перевезень, авіалінії, вантажний, водний транспорт та інші грузоперевозчікітчікі, що переміщують товари з одного місця в інше. Фірмі треба вибрати найекономічніші методи відвантаження, збалансувавши такі фактори, як вартість, обсяг і швидкість поставки, збереження вантажу.

Агентства з надання маркетингових послуг - це фірми маркетингових досліджень, рекламні агентства, організації засобів реклами і консультаційні фірми з маркетингу. Вони допомагають фірмі точніше націлювати і просувати товари на відповідні ринки. Фірма повинна попередньо вивчити послуги, якість їх і розцінки агентств, щоб не довелося, потім змінювати його.

Кредитно-фінансові установи - банки, кредитні компанії, страхові компанії та інші організації, що допомагають фірмі фінансувати угоди і страхувати себе від ризику. [15 с.152-153].

Аналіз конкурентів

Вивчення конкретних конкуруючих компаній зводиться до аналізу сьогоднішньої політики і потенційних кроків найближчих конкурентів. Це важке завдання, але вірно оцінені дії конкурентів дають підприємству можливість підготуватися до них і використовувати можливості, що відкриваються. Наміри найближчих конкурентів можуть зажадати підготовки підприємств до захисту своїх позицій або розробки плану активних наступальних дій у випадку, якщо є передумови до послаблення позицій найближчих конкурентів. З іншого боку, необхідно прогнозувати дії конкурентів у відповідь на активізацію власної конкурентної стратегії.

Зрозуміло, що не можна абсолютно точно передбачити майбутні дії конкурентів, але можна наблизитися до розуміння їх підходів. В основі аналізу лежить оцінка сьогоднішнього стану конкурентів, тенденцій його зміни і використовуваної конкурентної стратегії. Існують три базові конкурентні стратегії: лідерство в зниженні витрат, диференціація продукції та фокусування.

Процедуру проведення аналізу кожного конкурента можна розділити на шість стадій:

оцінка масштабу конкуренції: локальний, регіональний, національний, група країн, глобальний;

оцінка стратегічних намірів: бути лідером галузі, стати лідером галузі, бути в групі лідерів, переміститися в лідируючу групу, переміститися на одну або дві позиції в рейтингу галузі, перемогти конкретного конкурента (не обов'язково лідера), зберегти свою позицію, вижити;

цілі щодо своєї ринкової частки: агресивне розширення, як через поглинання, так і через внутрішнє зростання, збільшення частки через внутрішнє зростання (за рахунок скорочення часток інших фірм), розширення через поглинання, збереження існуючої частки ринку, готовність поступитися часткою для досягнення короткострокових завдань по прибутку (упор на рентабельність, а не на обсяги продажів);

конкурентне становище: сильнішає, добре укріплене, в стані захистити свою позицію, тримається в певній групі, намагається переміститися на більш сильну позицію, стає слабкішим, але бореться, намагається зайняти положення, яке може бути захищене;

характер дій: переважно наступальний, переважно захисний, комбінація наступальних і захисних дій; агресивний, що допускає високий ступінь ризику, консервативне наслідування;

конкурентна стратегія: лідерство в зниженні витрат, фокусування на певній ринковій ніші (високоприбуткова група населення, покупці з низькими доходами, географічно певна ніша, покупці зі спеціальними потребами і т. п.); диференціація продукції.

Після того як діяльність кожного з найближчих конкурентів буде розглянута під таким кутом зору, в аналітиків з'являються можливості досить впевнено спланувати можливі конкретні кроки конкурентів, сегмент ринку, де можна очікувати атаки, задіяні інструменти конкуренції (ціни, реклама і т. п.) та інші параметри. Коли прояснюються можливі дії найближчих конкурентів, тоді з'являється можливість планувати систему заходів для підтримки власної стратегії або заходи, спрямовані на посилення власної стратегії, якщо положення конкурентів дозволяє це зробити [5 с.54-55].

Аналіз контактних аудиторій

Аудиторії засобів інформації - організації, що поширюють новини, статті, коментарі (газети, телебачення і т.д.). Контактні аудиторії державних установ. Керівництво фірми повинно відгукуватися і враховувати те, що відбувається в державній сфері (проблеми безпеки, істини в рекламі, прав ділерів і т.п.).

Цивільні групи дій - це групи із захисту навколишнього середовища, боротьби за якість продукції і т.п.

Місцеві контактні аудиторії - це навколишні мешканці та громадські організації. Для роботи з місцевим населенням великі фірми зазвичай призначають відповідального за зв'язки з громадою, який присутній на зборах членів громади, відповідає на запитання.

Широка публіка. Фірма повинна прискіпливо стежити за ставленням публіки до своїх товарів і своєї діяльності. На публіку діє образ фірми. Вона повинна реагувати на претензії споживачів.

Внутрішні контактні аудиторії. Це власні робітники і службовці фірми, добровільні помічники, керуючі, члени ради директорів. Фірма видає інформаційні бюлетені і вдається до інших форм комунікацій з метою створення гарного настрою по відношенню до власної фірмі.

Аналіз споживачів

У маркетингу прийнято вважати, що потенційний ринок збуту неоднорідний. Він складається з різних груп споживачів одного і того ж продукту, або аналогів, по-різному відносяться до різних параметрах продукту (одні більше цінують надійність і довговічність, інші - низьку ціну) в силу притаманних їм відмінностей (за рівнем доходу, віку, стилю життя ).

Сегмент ринку - це група споживачів, які мають одним або кількома загальними стійкими ознаками, що визначають поведінку споживачів на ринку. При цьому важливо мати на увазі, що сегмент - досить велика частина ринку, де може «вміститися» кілька конкуруючих між собою фірм і постачальників.

1.3.1.4 SWOT-аналіз

Після оцінки внутрішнього середовища підприємства необхідно завершити процес співвіднесення, застосувавши так званий SWOT-аналіз. Абревіатура складена з перших літер англійських слів: сила (strength), слабкість (weakness), можливості (opportunity), погрози (threat). SWOT-аналіз є досить широко визнаним підходом, що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища [3 с.245-246].

Методологія SWOT припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, а далі - встановлення ланцюжків зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

1.3.2 Маркетингові цілі, стратегії

Для того щоб вести успішну конкурентну боротьбу на ринку фірма повинна мати свою маркетингову стратегію, яку необхідно ретельно спланувати заздалегідь.

У плані маркетингу фірми необхідно позначити детальний перелік цілей і завдань для кожного ешелону керівництва. Перед кожним керуючим повинні бути поставлені задачі, за рішення яких він несе відповідальність. Для вирішення цих маркетингових завдань необхідно розробити відповідні стратегії маркетингу. Для збільшення своєї частки ринку фірма забезпечує найбільшу доступність свого товару і займається найбільш інтенсивним стимулюванням.

Для виходу на нові ринки необхідно переглянути політику цін і зосереджувати свої зусилля на більш великих збувальників. Так виглядатимуть її маркетингові стратегії в широкому сенсі [33 с.28-30].

Стратегія глибокого впровадження на ринок полягає у вишукуванні фірмою шляхів збільшення збуту своїх існуючих товарів на існуючих ринках за допомогою більш агресивного маркетингу.

Для цього фірма може:

стимулювати споживачів за рахунок надання знижок, заліків;

намагатися завербувати нових потенційних покупців;

спробувати залучити до себе покупців запропонувавши їм більш низькі ціни, або успішно просуваючи свій товар, як кращий у своєму роді.

Стратегія передбачає: встановлення низьких цін, що сприяють залученню великої кількості споживачів і завоювання великої частки ринку.

Стратегія розширення меж ринку полягає в спробах фірми збільшити збут завдяки впровадженню нині існуючих товарів на нові ринки. Для цього фірма може:

почати розповсюдження своїх виробів на нових географічних ринках - регіональних, загальнонаціональних чи міжнародних, де він раніше не поширювався;

зробити товар привабливим для нових сегментів ринку, надавши йому нових рис;

спробувати налагодити продаж джинсових виробів новим сегментам ринку підприємств та установ.

1.3.3 Розробка маркетинг-мікс

Після вибору загальної стратегії досягнення конкурентних переваг компанія може перейти до детального планування маркетингового комплексу.

Маркетинг-мікс (комплекс маркетингу) - набір, що піддаються контролю маркетингових інструментів - товар, ціна, методи розподілу та просування товару, сукупність яких компанія використовує для одержання бажаної реакції цільового ринку. Маркетинговий комплекс включає в себе все, що може зробити компанія, щоб вплинути на попит, на свій товар [23с.67]. Численний можливості можна розділити на чотири групи змінних: товар, ціна, методи розповсюдження, просування товару. Комплекс маркетингу використовується фірмою як інструментарій, який би їй комерційний успіх на цільовому ринку (малюнок 2).
Рисунок 2 - Структура комплексу маркетингу

Товар. Детальні дослідження товарообігу підтверджують правило Парето: близько 20 відсотків позицій з асортименту роблять 80 відсотків товарообігу. Набір товарів, пропонованих підприємством-виробником на ринку, називають ассортиментом.Номенклатура - це вся сукупність виробів, випущених підприємством. На фірмі вона представлена ​​одягом, жіночими сумочками і взуттям. Вирішивши, на якому сегменті виступати, фірма повинна вирішити, як проникнути в цей сегмент. Якщо сегмент устоявся, значить, в ньому є конкуренція. Більше того, конкуренти вже зайняли в рамках сегмента свої «позиції». І перш ніж вирішити питання про власне позиціонування, фірмі необхідно визначити позиції всіх наявних конкурентів [17 с.294].

Ціна. Це грошовий вираз вартості товару. Максимальна ціна на товар може визначаться попитом, а мінімальна - витратами виробництва. При виведенні нового товару на ринок фірма може застосовувати або стратегію «зняття вершків», або стратегію міцного впровадження на ринок.

Розподіл. Розподіл товарів відбувається фірмам і здійснюється по каналах нульового рівня, тобто безпосередній продаж джинсових виробів від виробника до споживача і по каналу першого рівня: продаж здійснюється через роздрібного торговця, який безпосередньо здійснює реалізацію продукції споживачеві.

Просування. Це дії, за допомогою яких компанія розповсюджує інформацію про достоїнства товару і переконує цільових споживачів придбати даний товар. Інструментами просування є: реклама, зв'язки з громадськістю, стимулювання збуту.

1.3.4 Аналіз ефективності

Ефективність плану маркетингу - це категорія виражається відповідно результатів і витрат плану цілям та інтересам його учасників, включаючи в окремих випадках держава і контактні аудиторії [21 с.13].

До числа найважливіших показників ефективності відносяться показники ефекту. Ефект проекту (плану) - категорія виражає підвищення результатів реалізації плану над витратами, пов'язаними з реалізацією плану, в певному періоді часу. Характеризується показниками, які відрізняються складом враховуються витрат і результатів і способами порівняння різночасних витрат і результатів. При оцінці ефективності зазвичай виходять з тієї інформації про план, що міститься в проектних матеріалах, приймаючи її зазвичай як повну, точну і достовірну (це твердження справедливо в умовах невизначеності). Говорити про ефективність проекту можна лише, коли міститься в проектних матеріалах інформація підтверджує реалізовуваність плану, яка може оцінюватися з різних точок зору - технічної, технологічної, фінансової, екологічної і т.д. Існує ряд показників для оцінки ефективності плану маркетингу, такі як термін окупності, чистий дисконтований дохід (ЧДД), бухгалтерська рентабельність.

1.3.5 Контроль

Оскільки при здійсненні планів маркетингу виникає безліч несподіванок, відділу маркетингу необхідно вести постійний контроль за ходом їх виконання. Системи маркетингового контролю потрібні для того, щоб бути впевненим в ефективності й ефектності діяльності компанії. Контроль маркетингу - процес кількісного визначення й аналізу результатів реалізації маркетингових стратегій і планів, а також здійснення корегуючих дій для досягнення поставлених цілей. На даний момент велика частина компаній практикують три типи маркетингового контролю:

контроль за виконанням річних планів;

контроль прибутковості;

стратегічний контроль.

Мета контролю за виконанням річних планів - переконатися, чи дійсно компанія вийшла на заплановані, на конкретний рік показники валового доходу, прибутковості та інші цільові параметри.

Особливу увагу слід приділити прийомам і методам контролю за виконанням планів.

Аналіз можливостей збуту полягає у вимірах і оцінці фактичних продажів і валового доходу в зіставленні з плановими. Джерелом інформації може служити маркетингові звіти підрозділів чи збуту дані бухгалтерської звітності. Однак аналіз можливостей збуту ще не дозволяє судити про ринкове положення фірми. Для цього власний валовий доход необхідно зіставити з аналогічним показником конкурентів у процесі проведення аналізу частки ринку. Тенденція зміни обсягів валового доходу і його темпи можуть не збігатися зі середньо ринковими і даними конкурентів. Джерелами даної інформації можуть бути дані державної статистичної звітності, дані маркетингових досліджень і інші джерела комерційної інформації.

Після аналізу ринкових показників необхідно з'ясувати кількість ресурсів, що витрачатися на досягнення отриманих результатів. Інструментом цього типу контролю служить аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом. Причому, бажаним є одержання аналогічних даних в основних конкурентів. Основними внутрішніми джерелами служать маркетингові звіти, а зовнішніми - дані комерційної розвідки й аудита витрат на рекламу і маркетинг конкурентами [4 с.156].

Сприятлива картина, отримана в результаті проведення трьох попередніх етапів, може бути значно відкоригована в результаті спостереження за відношенням клієнтів. Основними інструментами, застосовуваними на цьому етапі контролю, є маркетингові дослідження, система клієнтських скарг і пропозицій, споживчі панелі й опитування клієнтів. Коригувальні дії, що робляться в процесі здійснення маркетингового контролю, носять, як правило, тактичний характер. Однак слід пам'ятати, що багато рішень стратегічного характеру спочатку виглядають як поточні чи тимчасові. Перед прийняттям тих чи інших коригувальних дій варто зробити спробу планування результатів планованих заходів. Для цього використовуються математичні методи й економічне моделювання. Аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом, що є складовою частиною контролю маркетингового плану, дозволяє судити про ефективність збутової політики компанії.

2. Опис об'єкта дослідження

2.1 Основні характеристики організації

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕлектроМеталлоПолімер» м. Новокузнецьк, шосе Кузнецьке, 9 створено в 2004 р. на базі ділянки підготовки виробництва (УПП) ЗАТ «НШСМУ-6», який в свою чергу був створений в січні 2002 р. Воно входить до складу Об'єднаної Компанії «СібШахтоСтрой», що утворене на базі ЗАТ «Новокузнецький Шахтостроймонтажное Управління № 6» (ЗАТ «НШСМУ № 6») тресту «Кузбассшахтосроймонтаж». ЗАТ «НШСМУ № 6» було створено в 1961 р. на базі Сталінського спеціалізованого управління тресту «Кузбассмонтажавтоматіка» як спеціалізоване монтажне управління для виконання електромонтажних та налагоджувальних робіт на будівництві шахт, розрізів, збагачувальних фабрик, котелень установок та інших об'єктів, що зводяться комбінатом «Кузбассшахтострой ».

Так само до складу об'єднаної компанії «СібШахтоСтрой» входять: ТОВ «Завод металоконструкцій і нестандартизованого устаткування», ТОВ «Автобаза ОК« СШС », ТОВ« Пересувна Механізована Колона ОК «СШС», ЗАТ «Новокузнецький Шахтостроймонтажное Управління № 6», ТОВ «Пусконалагоджувальне Управління ОК «СШС».

За участю організації були побудовані і введені в експлуатацію такі великі об'єкти вугільної промисловості в Кузбасі, як: шахти - «Распадская», «Абашевская», «Полосухінская», «Зінківський», «Жовтнева»; розрізи - «Талдінскій», «Ерунаковского» , «Бачатскій», «Сібіргінскій», «Красногорський», «кедровки»; центральні збагачувальні фабрики - «Абашевская», «Антонівська», «Кисілевська», «Беловская», «Кузбасская», «Сибір»; реконструйовані багато вугільні та інші підприємства. Побудовано сотні кілометрів ліній електропередач, десятки електричних підстанцій напругою 220кВ і нижче, котельні установки, очисних споруд промислових стоків та ін Також ТОВ «ЕМП» активно брало участь і продовжує брати участь в будівництві і реконструкції об'єктів соціального призначення, таких, як комплекси електропостачання та контактних мереж трамвая і тролейбуса, вуличного освітлення, закладів культури, охорони здоров'я, спорту, освіти, торгівлі, житлових будинків в містах Кузбасу.

ТОВ «ЕМП» виробляє продукцію для постійних замовників, таких як АТ «УК« Кузнецкуголь », ВАТ« Кузассразрезуголь », шахта« Распадская », розрізи« Сібіргінскій »,« Талдінскій »,« Ерунаковского », ЦОФ« Кузбасская »,« Сибір » , АІК «Соколовська», ВАТ «Новокузнецький металургійний комбінат» ВАТ «ЗСМК», ВАТ «Кузбассенерго» Західно-Сибірська залізниця, обласні дорожній та екологічні фонди, ВАТ «Домобудівник» та ін

2.2 Види діяльності підприємства

Виробництво металевих шаф для одягу. Металеві шафи для одягу виготовляються з листового металу товщиною 1,0 - 1,5 мм, розміром 2000х800х500 мм, пофарбовані емаллю або полімерним покриттям, призначені для зберігання одягу у виробничих і побутових приміщеннях.

Виробництво щитків освітлювальних ОЩВ, УОЩВ, ВП різних параметрів і розмірів. Щітки призначені для прийому і розподілу електричної енергії, захисту від перевантажень і струмів короткого замикання, необхідні для установки в промислових і громадських будівлях, житлових будинках та інших спорудах.

Виробництво панелей розподільних щитків типу ЩО-70. ЩО70-1УЗ, ЩО70-3У3, ШО94 призначені для комплектування щитів для прийому і розподілу електричної енергії, а також для захисту від перевантажень і струмів короткого замикання в трифазних електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю напряженія380/220. У певних умовах експлуатації, різної комплектації і розмірів.

Виготовлення ввідно-розподільних пристроїв. Призначені для установки в кволих і громадських будівлях для прийому, розподілу і обліку електричної енергії, а також для захисту ліній при перезагрузках і коротких замиканнях. Для мереж з напругою 280/220В трифазного змінного струму частотою 50Гц.

Виготовлення будівельних побутових приміщень: каркас металевий, теплоізоляція - напівтверді мінераловатні плити, стінове огорожу - оцинкований профлист, вікна - двокамерний склопакет, внутрішня обробка - за бажанням замовника.

Виготовлення шаф управління. Шафи контролю та управління комплектуються апаратурою і приладами, призначеними для відображення, збору, передачі інформації та автоматичного керування технологічними процесами в різних галузях промисловості.

Виготовлення пристроїв комплектних низьковольтних (НКУ) - призначені для прийому і розподілу електроенергії, управління, регулювання, автоматики, вимірювань, сигналізації та захисту обладнання, що здійснює виробництво, передачу і використання енергії. НКУ: відкрите, захищене з передньої сторони, захищене з усіх боків (крім верху і днако: відкрите, захищене з передньої сторони, захищене з усіх боків () ющего проізводствооцессамі в різних галузях промисло), шафове, многошкафное, пультове.

Виготовлення протипожежних дверей. Призначені для блокування розповсюдження пожежі через отвори внутрішніх огороджень будівель і споруд різного призначення. Різних розмірів, відповідно до вимог СНиП 21-01-97 *.

Виготовлення пожежних ящиків, призначених для розміщення комплекту обладнання внутрішнього пожежного крана (пожежний ствол, рукав) і переносних вогнегасників. Виготовлені з металевого листа 1,0-1,5 мм, типу: ШП-305, ШП-310у, ШП-320у. З вікном і без нього, різного забарвлення.

Виробництво металевого сайдинга на автоматизованій лінії. Металлосайдінг виробляється двох типів, з попереднім нанесенням полімерного покриття і з наступним, різних розмірів, в будь-якій кількості. Виготовлення добірних елементів. Металлосайдінг призначений для зовнішньої обробки житлових, виробничих, господарських будівель, торгових підприємств, має тривалий термін служби (50 років), стійкий до високої вологості, впливу сонячних променів, перепадів температур від -50 до +50 градусів.

Нанесення полімерного покриття. Наноситься покриття, як на власну продукцію, так і на матеріал замовника.

Виробництво алюмінієвих конструкцій: вікна, двері вітражі.

Виробництво вікон ПВХ, вікна виробляються з профілю «AR-tec» (Німеччина) на обладнанні фірми «Fimtek».

2.3 Організаційна структура ТОВ «ЕМП»

Організаційна структура управління представлена ​​у додаток А, вона є лінійно-функціональною.

В даний момент в організації склалася така ситуація що, поряд з виконанням працівниками власних функцій, нерідкі випадки, коли їм доводиться виконувати роботу, що не є їх функціональними обов'язками (наприклад, прийом замовлень у виробництво фахівцем з маркетингу, виготовлення макетів в програмі AutoCAD інженером з якості і т.п.). Дана робота є дуже трудомісткою і вимагає значних часових ресурсів. І виконання таких завдань однією людиною важко. Досягнення поставленої мети можливе лише за рахунок взаємодопомоги і взаємовиручки колективу. Плюс до всього працівники на виконання цієї роботи не мотивовані (отримують заробітну плату відповідно до штатного розкладу без урахування додаткової роботи). Премії нараховуються поквартально і у зв'язку зі святами (новий рік, 8 березня). Такі премії не пов'язані з результатами роботи.

Директор здійснює основні функції менеджменту стосовно до своїх підлеглих, тобто він планує, організовує, мотивує, координує і контролює їх діяльність. Йому підкоряються - директор з розвитку та комерції, директор з виробництва, головний бухгалтер, начальник ділянки фасадних матеріалів, начальник ділянки металовиробів.

Керівники всіх рівнів управління і функціональних підрозділів ознайомлені з посадовими інструкціями. Всі посадові інструкції розроблені за встановленими правилами. Посадові інструкції відображають посадові обов'язки, права відповідальність осіб займають дану посаду.

Спеціаліст з маркетингу як окрема штатна одиниця з'явилася порівняно недавно, до цього його обов'язки були розподілені, але часто не виконувалися, між працівниками організації. Крім своїх прямих обов'язків описаних в посадовій інструкції, спеціаліст з маркетингу виконує невластиві йому обов'язки: прийом, обробка замовлень, організація виробництва, облік робочого часу і т.д. У зв'язку з цим обставиною (нестача робочого часу) спеціаліст з маркетингу не виконує повною мірою свої прямі обов'язки (людський фактор).

3. Аналітична частина

3.1 Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «ЕМП»

Фінансово-економічний аналіз - це найважливіша характеристика економічного стану підприємства говорять про стабільність його діяльності. Всі необхідні показники містяться у фінансовій звітності підприємства.

Статутний капітал ТОВ «ЕМП» 10 000 руб. Статутний капітал товариства поділений на 2 частки, які розділені між учасниками товариства порівну.

У фінансовому аналізі за звітний період взято 2005

Продуктивність праці та чисельність

У таблиці 1 і на малюнку 3 відображено показники заробітної плати, продуктивності праці (вироблення), чисельності працівників ТОВ «ЕМП».

Таблиця 1 - Показники продуктивності праці та чисельності

Місяць

Найменування показника


з / п робітників

вироблення

чисельність

з / п ІТП

Січень

10,2

7,4

38

58,381

Лютий

10,3

9,6

38

100,189

Березень

10,9

10,6

37

60,111

Квітень

10,4

10,6

37

76,604

Травень

10,4

10,6

38

83,861

Червень

10,8

10,6

40

78,523

Липень

12,7

12,1

44

71,902

Серпень

12,4

12,1

44

70,079

Вересень

11,6

12,1

47

73,259

Жовтень

12,0

12,1

49

84,221

Листопад

11,7

12,1

51

121,106

Грудень

12,0

12,1

49

135,51

Як показують показники таблиці 1, чисельність робітників за рік зросла, продуктивність праці відповідно зросла

Оцінка стану і якісних зрушень у майновому положенні підприємства

Метою розрахунків по цьому розділу є оцінка якісних змін у майновому положенні підприємства, і їх прогресивності.

На основі даних економічних показників роботи ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер», представлених у бухгалтерській звітності, розраховується структура майна підприємства і дається аналіз її зміни, показники відображено у таблиці 2.

Таблиця 2 - Зміна майнового стану підприємства за звітний рік

Найменування показника

На початок 2005 р.

На кінець 2005 р.

Зміни


руб.

%

руб.

%

руб.

%

Всього майна,

12436199

100

15698930

100

3262731

26,23

в тому числі:основні засоби та інші необоротні активи

9004043

65,90

11047696

63,57

2043653

22,7

оборотні (мобільні) активи,

3432156

34,10

4651234

36,43

1219078

35,52

в тому числі:запаси

1835851

18,24

2480743

19,43

644892

35,12

дебіторська заборгованість

900751

11,93

1012134

12,38

111383

12,37

грошові кошти та інші оборотні активи

695554

3,93

1158357

4,63

462803

66,54

Найважливішою частиною господарських засобів підприємства є його активи, що визначають виробничі потужності. До них відносяться основні засоби та запаси (сировина, матеріали малоцінні і швидкозношувані предмети, витрати в незавершеному виробництві, готова продукція, товари відвантажені).

Аналіз змін виробничого потенціалу виробництва проведено на основі даних представлених в таблиці 2. Результати аналізу відображені в таблиці 3.

Таблиця 3 - Зміна виробничого потенціалу підприємства за звітний рік

Найменування показника

На початок року

На кінець року

Зміни


руб.

%

руб.

%

руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Основні засоби (залишкова вартість)

8564128

76,80

10156874

80,37

1592746

18,6

Запаси

1835851

23,20

2480743

19,63

644892

35,1

Виробничий потенціал у% до майна

11150844

100,00

12637617

100,00

1486773

13,3%

Далі потрібно детально проаналізувати стан і динаміку найважливішого елемента виробничого потенціалу підприємства - основних засобів. Повна первісна (відновна) вартість основних засобів підприємства становить:

на початок попереднього року 7854156 крб.

на початок звітного року 9004043 крб.

на кінець звітного року 11047696 руб.

Залишкова вартість основних засобів на кінець року розраховується за формулою:

. (1)

Амортизація на кінець року визначається за формулою:

, (2)

, (3)

Стан матеріально-технічної бази - найважливіший фактор виробничої діяльності підприємства. Визначається коефіцієнт фізичного зносу основних засобів на початок і кінець року, якщо знос в цілому по всіх основних засобів на початок року становив 695890,4 тис. руб., А середньорічна норма амортизації - 5,1%

Коефіцієнти зносу (Кі) і придатності (Кг), що характеризують відповідно частку зношеної і незношеного частини основних засобів, розраховуються за формулами:

, (4)

, (5)

де А - величина зносу основних засобів, тис. руб.;

Sп - первісна (відновна) вартість основних засобів, тис. руб.

Розрахуємо коефіцієнти зносу, і придатності на початок року:

на кінець року:

.

Коефіцієнт зносу в звітному році збільшився в порівнянні з минулим роком на 0,17%, це означає, що на підприємство збільшується частка зношеної частини основних засобів. Очевидно, що збільшення коефіцієнта зносу в принципі (за умови, що методика нарахування амортизації не змінюється) характеризує погіршення стану матеріально-технічної бази підприємства.

Важливе аналітичне значення мають також показники руху основних засобів: коефіцієнти оновлення (Кобн) і вибуття (Квиб), що розраховуються за формулами:

(6)

(7)

де Sввод - вартість введених протягом року основних фондів, тис. руб.;

Sвиб - вартість вибулих протягом року основних фондів, тис. руб.

Розрахуємо коефіцієнти оновлення і вибуття на кінець року:

Для підвищення технічного рівня і поліпшення економічних показників діяльності підприємства необхідно своєчасно оновлювати основні засоби, здійснювати контроль за темпами введення нових ОФ і вибуття застарілих фондів, показники, що характеризують основні засоби підприємства відображені в таблиці 4.

Таблиця 4 - Характеристика основних засобів підприємства у звітному році

Найменування показника

На початок року

На кінець року


руб.

%

руб.

%

Первісна (відновна) вартість основних засобів, у тому числі:

9004043

100,00

11047696

100,00

залишкова вартість основних засобів

8564128

95,11

10156874

91,9

коефіцієнт придатності

-

93,83

-

93,7

коефіцієнт оновлення

-

-

-

22,2

коефіцієнт вибуття

-


-

4,44

Аналізуючи наведені вище таблиці, приходимо до наступного. Вартість майна зросла за рахунок більшого введення основних засобів у порівнянні з вибуттям. Для того щоб зріс виробничий потенціал необхідно більше вводити основних засобів або збільшувати запаси. Але збільшення запасів не завжди доцільно, тому що буде збільшуватися тривалість обороту запасів, значить, час погашення вартості запасів буде теж збільшуватися, і потрібні будуть додаткові кошти для зберігання запасів. Коефіцієнти зносу і придатності характеризують частку зношеної і незношеного частини основних засобів. Коефіцієнт придатності за звітний рік знизився порівняно з попереднім на 0,13%.

Оцінка рентабельності підприємства

Економічна ефективність діяльності підприємств виражається показниками рентабельності. Рентабельність - це виражене у відсотках відношення прибутку до певного виду ресурсів або витрат.

Рентабельність продажів (Рпр) показує, який прибуток має підприємство з кожної гривні проданої продукції і визначається за формулою

, (8)

Рентабельність основної діяльності (Росн) розраховується за формулою

, (9)

У формулах (8) і (9) може бути прийнята також в чисельнику чистий прибуток.

Рентабельність активів (Рак) визначається за формулою

. (10)

де Пч - чистий прибуток підприємства.

Рентабельність оборотних активів (РОА) розраховується за формулою

, (11)

У таблиці 5 відображено показники рентабельності.

Таблиця 5 - аналіз рентабельності підприємства

Найменування показника

Попередній рік

Звітний рік

Зміна

Рентабельність продажів

22,3

26,2

0,17

Рентабельність основної діяльності

28,9

35,6

0,23

Рентабельність активів

60,1

90,2

0,5

Рентабельність оборотних активів

25,4

33,2

0,31

Рентабельність продажів збільшилася на 0,17%, це означає, що з кожного рубля проданої продукції прибуток підприємства збільшився на 0,17%. Рентабельність продажів збільшилася, внаслідок зменшення собівартості продукції та збільшення обсягу виробництва.

Рентабельність активів збільшилася, через більшого збільшення активів при цьому чистий прибуток підприємства теж збільшилася, і більшою мірою, ніж вартість активів. З тих же міркувань збільшилася і рентабельність оборотних активів. показує.

Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Поняття платоспроможності і ліквідності не тотожні, але на практиці тісно взаємопов'язані.

Платоспроможність підприємства характеризується його можливістю і здатністю своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов'язання перед партнерами і державою. Платоспроможність безпосередньо впливає на форми та умови здійснення комерційних угод, у тому числі на можливість отримання кредитів і позик.

Ліквідність визначається здатністю підприємства швидко перетворити свої активи (майно) в грошові кошти. Вона характеризується також наявністю в нього ліквідних засобів у формі залишку грошей у касі, грошових коштів на рахунках в банках і легко реалізованих елементів оборотних активів (наприклад, короткострокових цінних паперів).

У складі короткострокових зобов'язань можуть бути виділені зобов'язання різного ступеня терміновості. Найбільш термінові зобов'язання підприємства (строк оплати яких настає в поточному місяці) необхідно зіставити з величиною активів, що володіють максимальною ліквідністю (кошти, легкореалізуемие цінні папери і т.п.). А частина термінових зобов'язань, які залишаються не покритими, повинна врівноважуватися менш ліквідними активами - дебіторською заборгованістю підприємств із стійким фінансовим становищем, легкореалізуемие запасами і т.д.

Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) - Кт.л. розраховується за формулою

, (12)

гдеОА-оборотні активи;

КО-короткострокові зобов'язання (за винятком рядка «Доходи майбутніх періодів»).

Цей коефіцієнт дозволяє встановити, якою мірою оборотні активи покривають короткострокові зобов'язання. Відповідно до методичних положень по оцінці фінансового стану підприємства (розпорядження Федерального управління в справах неспроможність (банкрутство) № 31-Р від 12.08.1994 р.) коефіцієнт поточної ліквідності повинен бути більше 2 (Кт.л.> 2).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.) (коефіцієнт терміновості) обчислюється за формулою:

, (13)

Він повинен бути Ка.л. > 0,2 ¸ 0,5.

Цей коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу або іншу конкретну дату. У таблиці 6 представлені показники ліквідності і платоспроможності за два роки. На малюнку 4 показана динаміка показників в часі.

Таблиця 6 - Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Найменування показника

Початок попереднього року

Початок звітного року

Кінець звітного року

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,37

2,4

2,56

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,22

0,23

0,27

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,39

0,396

0,44

Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності

1,2

1,17

1,23

Аналізуючи дані по трьох періодів, приходимо до наступного. Кт.л.> 2 по всім трьом періодам. Це дозволяє встановити те, що оборотні активи покривають короткострокові зобов'язання. Причому з кожним періодом даний показник зростає, отже, збільшується покриття оборотними засобами короткострокових зобов'язань. Кал.> 0,2 і з кожним періодом збільшується. Цей коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу або іншу конкретну дату.

Таким чином на кінець звітного року підприємство може погасити 36,9% своєї поточної заборгованості. Підприємство має чистий оборотний капітал, який з кожним періодом збільшується, тобто оборотні активи перевищують короткострокові зобов'язання. Ко.с.с.> 0,1, тобто підприємство має власні оборотні кошти в обсязі необхідному для забезпечення його фінансової стійкості. У підприємства цей коефіцієнт коливається в межах 0,396 - 0,452. Кпл> 1, отже, підприємство найближчим часом не втратить платоспроможність.

Загальна оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

Загальну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства можна дати за допомогою наступних показників:

ефективність використання основних засобів і трудових ресурсів (фондовіддача, фондомісткість продукції, фондоозброєність праці);

загальна ефективність господарської діяльності (коефіцієнт реінвестування, коефіцієнт зростання власного капіталу, коефіцієнт економічного зростання, показники прибутковості та рентабельності;

показники оцінки ділової активності;

показники оцінки ліквідності та платоспроможності

У даному розділі слід розрахувати показники, які не відображені в попередніх розділах.

Фондовіддача (Фо) визначається за формулою:

, (14)

гдеSср-середньорічна вартість основних засобів, руб.

Фондомісткість продукції (Фе) є величина зворотна фондовіддачі, що розраховується за формулою

. (15)

Фондоозброєність праці (ФТР) показує вартість основних засобів, що припадає на одного працюючого підприємства, і розраховується за формулою

, (16)

гдеЧРср-середньооблікова чисельність працюючих за розрахунковий період.

Продуктивність праці (Пт) визначається за формулою

. (17)

Результати розрахунків вищенаведених показників наведені в таблиці 7.

Таблиця 7 - Загальна оцінка ефективності підприємства

Найменування показника

Попередній рік

Звітний рік

Темп росту,%

Фондовіддача, грн. / Руб.

4,5

5,42

0,2

Фондомісткість продукції, грн. / руб.

0,18

0,22

0,22

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

38

47

0,24

Продуктивність праці

1 073 746,3

1 274538,2

0,18

Фондоозброєність праці, тис. грн. / чол.

235 057,36

236948,5

0,08

У цій частині дипломної роботи була зроблена оцінка виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства. Розглянемо зміни, що відбулися в звітному році в порівнянні з попереднім:

виручка від реалізованої продукції зросла;

чистий прибуток збільшився;

коефіцієнт поточної ліквідності з кожним періодом збільшується;

рентабельність власного капіталу порівняно з попереднім роком збільшилася на 1,75%;

рентабельність продажів збільшилася на 0,17%. Ця зміна обумовлена ​​великим зміною прибутку від реалізації продукції в порівнянні з виручкою;

рентабельність основної діяльності зросла на 0,23%;

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами у порівнянні з попереднім періодом, тобто кінцем звітного року і кінцем попереднього року, збільшився на 0,07%. Так як цей показник більше 0,1% значить у підприємства достатньо власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стійкості.

На підставі наведених вище результатів можна зробити висновок: фінансовий стан підприємства стійке і підприємство розвивається більш ніж стабільно.

3.2 Аналіз комплексу маркетингу

Товари та послуги, що надаються ТОВ «ЕМП»

Одним з напрямів діяльності ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер» є виробництво металевого сайдингу і добірних елементів. ТОВ «ЕМП» виробляє металлосайдінг з високоякісної оцинкованої сталі «Новолипецький металургійний комбінат» з попередніми (заводським) полімерним покриттям або з наступним нанесенням полімерного покриття, на обладнанні імпортного виробництва. Виробництво металосайдингу і добірних елементів здійснюється як стандартних розмірів, так і за розмірами замовника.

Облицьовування будівель із застосуванням металосайдингу виробленого ТОВ «ЕМП» має високу надійність, красивий і сучасний зовнішній вигляд. А використання добірних елементів надає будівлі закінчений вигляд. Завдяки легкості і високої технологічності металосайдингу від ТОВ «ЕМП» представляється можливість здійснювати монтаж і демонтаж швидко, невеликими бригадами і без застосування важкої вантажопідйомної техніки.

З жовтня 2005р. введений новий комплекс обладнання для виробництва металевого сайдінга:

профілегибочні лінія для виробництва 2-х видів профілю: корабельна рейка і П-панелей;

лінія поздовжньо-поперечного розкрою рулонного металу.

В даний час ТОВ «ЕМП» є єдиним місцевим виробником П-панелей прокатним способом.

ТОВ «ЕМП» надає якісні послуги з фарбування (нанесення полімерного покриття) металевих виробів і конструкцій різного виконання, імпортними порошковими фарбами «FLYCOAT», завдяки використанню високоякісної фарбувального обладнання фрми «ZEUS». Колір і фактура фарби визначаються замовником по каталогу RAL. Кількість деталей і квітів в одному замовленні на забарвлення не лімітовано (від 1-ї деталі).

Організація має в своєму розпорядженні наступним обладнанням: 2 камери нанесення порошкової фарби, 2 печі полімеризації російського виробництва, електростатичні розпилювачі як російського, так і імпортного виробництва. Розміри печі: 5000х1900х1700, 500х1900х1700.

Дана послуга існує і як супутня послуга до виробництва металосайдингу і як самостійний вид діяльності.

Область застосування порошкових фарб досить широка. Полімерні покриття підходять для фасадних елементів: металевий сайдинг, віконні профілі, покрівля, металочерепиця, металеві двері, огорожі і ворота; для офісної і садових меблів, торгового обладнання, стелажів і прилавків, верстатів; для різного транспорту: сільгоспмашини, велосипеди та мотоцикли, автомобільні диски, приладові щитки і дзеркала, радіатори, товари для спорту та відпочинку, кемпінгу, садово-городній інвентар. В основному порошкові фарби наносяться на вироби з металу, скла або кераміки, так як полімерне покриття формується при високих температурах.

15% річної виручки ТОВ «ЕМП» припадає на реалізацію виробів з оцинкованої сталі (металлосайдінг та добірні елементи) і 2% припадає на послугу з нанесення полімерного покриття. Це відбивається в таблиці 8 і на малюнку 5.

Таблиця 8 - Виручка від реалізації продукції за видами продукції

Найменування

Виручка тис. руб

Виручка у відсотках,%

1

2

3

Металлосайдінг

5091780,7

10

Двері металеві

1527534,22

3

Двері протипожежні

509178,07

1

Вікна з Al профілю

509178,07

1

Електротехнічна продукція

34624109,06

68

Модульні будівлі

4073424,56

8

Металоконструкції

2545890,35

5

Нанесення полімерного покриття

1018356,14

2

Інше

1018356,14

2

Цінова політика ТОВ «ЕМП»

Цінова політика будується на базі стратегії «собівартість + прибуток», також враховуються ціни конкурентів. Для ТОВ «ЕМП» головною компанією встановлена ​​плановий прибуток у розмірі 8% від собівартості як мінімальна. Враховуючи ринкові ціни на фасадні матеріали ТОВ «ЕМП» встановлює конкурентоспроможну ринкову ціну. Для оптових покупців і для постійних діє накопичувальна система знижок в залежності від вартості покупки.

З 1.05.2006г. діють ціни представлені в додатку Б. Ціни варіюються залежно від сезону і закупівельної вартості матеріалів.

Для ряду фірм, з якими організація працює постійно, існують індивідуальні системи знижок, які напрацьовуються за час співробітництва; на даний момент вони такі:

Група компаній «Дело +» 7%

ПСП «Перспектива» 3%

РА «Лотус» 3%

ІП Еникеев 5%

ІП Лисенка 3%

ІПБОЮЛ Макарцев 7%

ЗАТ «Техносістема» 5%

ТОВ «Ідеал» 7%

ТОВ «Константа» 3%

При замовленні поза терміну виготовлення (термінове замовлення) будь-які знижки на дане замовлення обнуляються. Тим самим досягається максимально вигідне співвідношення витраченого часу і отриманої вигоди.

Політика розподілу та просування ТОВ «ЕМП»

Політика просування і розподілу ТОВ «ЕМП» вдала орієнтовно на 30 - 40%. Це пов'язано з тим, що ТОВ «ЕМП» є єдиним виробником Місцевим панелей П-145, але про це немає достатньої інформації у ЗМІ. Найчастіше про організацію дізнаються від знайомих, від інших фірм міста, які співпрацюють з ТОВ «ЕМП». Немає реклами в спеціалізованих виданнях, немає інформації про місцезнаходження фірми, фірми не є відомою широкому колу осіб в місті.

Не розвинена дилерська мережа, хоча потреба в ній є. Кілька фірм з міст півдня Кузбасу готові співпрацювати з організацією на основі дилерського договору, але це важкодосяжним через відсутність робочої сили в організації. В організації не розвинена робота з магазинами, як міста Новокузнецька так і Кемеровській області, що спеціалізуються на будівельних матеріалах.

Позитивним у політиці є те, що організація постійно бере участь у виставках - ярмарках. Виготовлений спеціальний стенд для участі та зразки продукції. Розміщена інформація про фірму в електронних картах міста - ДубльГІС м. Новокузнецьк і ГрадНК.

ТОВ «ЕМП» співпрацює з фірмами та приватними замовниками, які займаються облицюванням будівель по півдню Кемеровської області, відповідно продукція компанії розповсюджується по таких містах як Миськів, осичняки, Междуреченськ, Прокоп'євськ, Кисельовську, Калтан, Таштагол. Також вироби з оцинкованого листа (металлосайдінг, доборні елементи) розподіляється на такі великі об'єкти Кемеровській області як шахта «Колмогоровская», ОФ «Північна», співвідношення виручки в процентному вираженні від продажу продукції ТОВ «ЕМП» по об'єктах (споживачам металосайдингу) за 2005р. представлено в додатку В.

Стимулювання збуту полягає у створеній системі знижок залежать як від обсягу разової покупки, так і від частоти покупки.

3.3 Опис ринку

До складу промисловості будівельних матеріалів входить 23 підгалузі, що об'єднують в даний час близько 10 тис. підприємств, з них 2,25 тис. великих і середніх підприємств із загальною чисельністю працівників близько 720 тис. чоловік.

За роки реформ у промисловості будівельних матеріалів практично ліквідована монополія держави на власність. Питома вага державних підприємств склав в 2000 р. всього 2,5% від загальної чисельності, в тому числі що знаходяться у федеральній власності - 1%. Приватні і перебувають у змішаній власності підприємства виробляють 89% продукції.

Отримало розвиток мале підприємництво. Близько 7,5 тис. підприємств галузі відносяться до сфери малого бізнесу. На них зайнято 110 тис. осіб (15% середньооблікової чисельності працюючих в галузі). Основну частку продукції, вироблену малими підприємствами, складають стінові матеріали (до 3,5% від загального обсягу їх виробництва); нерудні матеріали (3%); конструкції збірні залізобетонні (1,9%), полімерні матеріали (1,4%).

Поряд з цим у галузі розвиваються процеси інтеграції. Створюються концерни, асоціації, акціонерні товариства, холдингові та лізингові компанії, великі торгово-посередницькі структури.

Обсяг товарної продукції промисловості будівельних матеріалів в загальному обсязі промислової продукції Росії в 2003 р. склав 3,9%. Вартість її основних фондів - 3,8% вартості основних виробничих фондів країни.

Промисловість будівельних матеріалів і виробів є однією з найбільш паливо - і енергоємних (більше 20% в структурі витрат), а також грузоемкіх галузей народного господарства. У загальному обсязі російських вантажних перевезень залізничним, автомобільним і водним транспортом перевезення будівельних вантажів становлять близько 25%.

Промисловість будівельних матеріалів і виробів споживає більше 20 видів мінеральної сировини, використовуючи при цьому понад 100 найменувань гірських порід, і відноситься до найбільших гірничодобувним галузях економіки Росії. Обсяг гірничих робіт у галузі перевищує обсяг аналогічних робіт в чорної і кольорової металургії.

Мінерально-сировинна база промисловості будівельних матеріалів нараховує більше 7 тис. зареєстрованих родовищ загальнопоширених корисних копалин. На більшості з них розташовано кілька тисяч кар'єрів з видобутку природної сировини та об'єднані з ними технологічно й організаційно підприємства з його збагачення та переробки.

В галузі будівельних матеріалів як і раніше високі темпи приросту були характерні для виробництв, що випускають продукцію для вітчизняного споживача. Збільшення обсягу підрядних робіт у будівництві стимулювало попит на будівельні матеріали, а також на окремі види машин і устаткування, використовувані в будівництві.

З негативних тенденцій слід відзначити випереджаюче зростання цін на матеріали, комплектуючі та енергоносії, а також зарплати працівників будівельної галузі. Негативний вплив на вартість будівельної продукції справляють затримки платежів при бюджетному фінансуванні та триваюча практика використання грошових сурогатів у формі векселів, бартеру, взаємозаліків і т.д.

За економічним потенціалом Кемеровська область - великий територіально-виробничий комплекс Російської Федерації. Невелика за території, компактна, з добре розвиненою мережею доріг, потужним багатогалузевим господарством Кемеровська область відіграє провідну роль в економіці Сибіру. Тут зосереджено близько однієї третини основних виробничих фондів Західного Сибіру. Кемеровська область є найбільшим індустріальним регіоном, опорною базою для промислового розвитку не тільки Сибіру, ​​а й усієї країни. Стан будівельної галузі безпосередньо впливає на стан ринку фасадних матеріалів. Будівельна галузь (будівельний ринок) в даний час розвивається найбільш бурхливими темпами. За даними Кемеровського обласного комітету держ. статистики показники характеризують зміни даного ринку наведені в таблиці 9.

Таблиця 9 - обсяг робіт, виконаних за договорами будівельного підряду Кемеровській області

Найменування

2000

2001

2002

2003

2004

Виконано за договорами будівельного підряду (у фактично діючих цінах, млн. рублів)

8889

10595

11677

14072

19106

у% до попереднього року

128

105

105

108

114

В останні роки відзначені позитивні тенденції в інвестиційно-будівельній діяльності, у пожвавленні нового будівництва, реконструкції та технічному переозброєнні діючих виробництв, які фінансувалися за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

У 2005 р. продовжилася стійка тенденція до зростання обсягів робіт, виконаних за договорами будівельного підряду. Обсяг робіт склав 19,1 млрд. руб. або 114% до рівня 2004 р. Темпи зростання обсягів підрядних робіт складалися вище, ніж в середньому по Росії. За обсягом підрядних робіт область знаходиться на другому місці в Сибірському федеральному окрузі, поступаючись лише Красноярському краю. До числа основних факторів, що зробили позитивний вплив на будівельну діяльність, можна віднести: зростання промислового виробництва, висока інвестиційна активність, успішне виконання федерального бюджету, зростання грошових доходів населення і збільшення стійкого попиту на житлове будівництво. Однак динамічний розвиток будівельного комплексу продовжує стримуватися постійно зростаючою вартістю будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, зношеністю будівельних машин і механізмів. Останнім часом будівельні компанії стали більш мобільними, почали враховувати зміни ситуації на ринку і надавати конкурентоспроможні послуги. Позитивним прикладом будівельної діяльності є робота великих будівельних холдингів: ВАТ «Тест« Кемеровопромстрой »і ЗАТ« Будівельна компанія «Южкузбасстрой» м. Новокузнецьк, які будують житлові будинки в монолітному виконанні з енергозберігаючих технологій. У промисловому ж будівництві позитивним прикладом є Об'єднана компанія «СібШахтоСтрой», яка в даний час почала будівництво ОФ «Північна» в р. Березовський Кемеровської області.

У будівельному комплексі пріоритетним як і раніше залишається житлове будівництво. Позитивною тенденцією є збільшення введення житлових будинків за рахунок усіх джерел фінансування. Введено 580,5 тис.кв. метрів або 113% до рівня минулого року. Збудовано 7,6 тис. квартир. Основний введення (85%) забезпечено за рахунок коштів організацій і населення.

Але крім цього продовжується реконструкція вторинного ринку житла і нежитлових будівель різного призначення. Тут найбільш дешевим, найменш трудомістким при монтажі та демонтажі і з оптимальним співвідношенням ціни і якості є такий фасадним матеріал як металлосайдінг. ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер» працює на ринку міста Новокузнецька і частково охоплює інші райони Кемеровській області, тому для визначення обсягу ринку даного регіону найбільш цікаво буде відстежити зростання промисловості і будівництва в області (Так як, стаття витрат на будівельні матеріали становить приблизно 45% від виручки підприємств -споживачів).

За даними дослідження інституту «Колективне дію» порівняльна чисельність персоналу і приналежність до галузі випускників вищих навчальних закладів за 2005 р. відображена на рисунках 6 і 7.

Малюнок 6. Структура чисельності персоналу та галузевої належності в м. Новокузнецьк на 2005 р.

Рисунок 7 - Випуск фахівців державними ВУЗами

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок: близько 50% населення Кемеровської області, в тому числі м. Новокузнецьк працює в сфері промисловості, тому в даній галузі відсутня дефіцит трудових ресурсах. Високий рівень компетенції працівників у галузі дозволяє їй швидко і впевнено розвиватися.

На ринку міста Новокузнецька в достатній кількості представлені різноманітні компанії, що спеціалізуються на будівельних фасадних матеріалах. Але необхідно зауваж при постійному наповненні ринку, він продовжує рости приблизно на 4-6% в рік, це пояснюється:

доходи населення зростають з кожним роком;

в місті відбувається процес постійного будівництва та безпека житлових і нежитлових площ різного призначення;

процес НТР - постійне удосконалень технологій і складу будівельних матеріалів тягне за собою відповідність зовнішнього та внутрішнього вигляду будівель і споруд науковому прогресу.

Необхідно врахувати фактор сезонності у даній галузі та його вплив на товарообіг компаній, що займаються будівельними матеріалами.

У будівельній галузі, як ні в якій іншій, фактор сезонності має великий вплив на кількість придбаних будівельних матеріалів. Залежність виручки від сезону в 2005 р. відображена на малюнку 8.

Рисунок 8 - Залежність виручки від сезону

На ринку будівельних матеріалів фасадні матеріали представлені в широкому асортименті. Різні типи фасадних матеріалів різняться один від одного зовнішнім виглядом способом виробництва, монтажу, різними технологічними показниками і ціною. В даний час в різній спеціалізованій літературі простежується думка, що металлосайдінг як облицювальний матеріал «зживає» себе, але всупереч даним думку показники виробництва і продажу цього фасадного матеріалу свідчать протилежне. Динаміка продажу металевого сайдінга представлена ​​на рисунку 9.

Рисунок 9 - Динаміка продажу металосайдингу і добірних елементів

3.3.1 Аналіз макросередовища

Фактори, що впливають на мікросередовище компанії:

демографічні. Основну групу фахівців по Кемеровській області становлять група промисловості і будівництва (49%). Це є хорошою базою для розвитку даних галузей, які надають глибокий інтерес для ТОВ «ЕПМ». Таким чином, у 2004 р. було реконструйовано та введено в дію 234 нових виробництва та технологічних об'єктів. Найбільш бажаною є галузь будівництва. Темпи зростання цієї галузі в Кемеровській області перевищують всі інші.

економічні. Загальний обсяг інвестицій у галузях Кемеровській області (з урахуванням ремонту обладнання і машин) в 2004 р. склав 19,5 млрд. руб. У 2005 р. обсяг інвестицій у промисловість, і будівництво склав 1,15% від 2004 р., а в 2006 р. приріст становитиме 1,86%. від 2005 р. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що є хороші можливості для розвитку бізнесу ТОВ «ЕМП».

екологічні. Останнім часом багато промислових організації приходять до нових способів, що дозволяє зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище. Використання безвідхідних виробництв, створення безпечних умов виробництва, зниження професійних захворювань. Для діяльності ТОВ «ЕМП» даний аспект має величезне значення. Так як введення якої-небудь програми захисту навколишнього середовища, може внести серйозні корективи технологічний процес, обладнання, а отже, і в використовувані фасадні матеріали при будівництві.

науково-технічні. Даний фактор, безсумнівно, дуже важливий. Так як з розвитком ринкової конкуренції якість, ціна, сервіс освоюються в дуже швидкий термін і вже не дозволяють тримати ринкову ситуацію «в своїх руках». Саме, тому останнім часом основою конкурентоспроможності фірми служить нова технологія або патент, які не дають новим підприємствам швидко виходити на ринок і перешкоджають розвитку вже наявних конкурентів. Враховуючи даний фактор ТОВ «ЕМП» прагне не відставати у виробництві від НТП, про що свідчать технології виробництва продукції (лінія з виробництва металевого сайдинга)

політико-правові. Бізнес, безсумнівно, тісно пов'язаний з політикою. Як правило, політичні фактори мають значну роль в даному бізнесі. Прийняття того чи іншого закону може в один момент, поставити бізнес під загрозу. Основні законодавчі акти, які можуть завдати серйозної шкоди бізнесу можуть стати законопроекти, пов'язані з програмами захисту навколишнього середовища. Програми запровадження сертифікації навпаки допоможуть розвиватися здорової конкуренції на ринку. Сформоване політична ситуація в країні благотворно впливає на розвиток організації в цілому.

соціально-культурні. Основний вплив, який може надати дана група чинників, пов'язана з поведінкою споживачів при покупці. В даний час перевага віддається російському будівельному матеріалу, як більш оптимального. Зниження патріотизму, менше звернення уваги якості будівельних матеріалів може призвести до використання в роботах будівельного матеріалу гіршої якості, що не є сприятливим для ТОВ «ЕМП».

3.3.2 Аналіз споживачів

Споживачами ТОВ «ЕМП» є як фізичні особи, так і юридичні особи. З юридичними особами укладаються договори на виконання замовлень по виробництву металосайдингу, добірних елементів і нанесення полімерного покриття, також здійснюється робота з юридичними особами без укладання договорів.

Покупцями продукції ТОВ «ЕМП» є: великі організації міста та області, приватні підприємці, фізичні особи.

Для аналізу споживачів ТОВ «ЕМП» було проведено анкетування покупців і на його основі складено портрет покупців.

Покупці розділені на кілька сегментів схожих за певними факторам.

«Промислові об'єкти області» включає в себе такі організації як ОФ «Північна», ш. «Колмогоровкая» і т.д., в даному сегменті металлосайдінг купується для облицювання будівель, що будуються;

окремим сегментом представлено ЗАТ «НШСМУ № 6» так як це так звані власні потреби, виробництво здійснюється для подальшого монтажу виконуваного також власними силами;

«Виробники і фірми, що займаються монтажем вікон і балконів»;

«Великі фірми, що займаються фасадними роботами»;

«Невеликі фірми і фіз. особи, які займаються фасадними роботами »;

«Рекламні агентства займаються зовнішньою рекламою»;

«Разові замовники з сумою замовлення більше 10000»;

«Разові замовники з сумою замовлення менше 10000».

Сегменти споживачів представлені в таблиці 10 і на малюнку 10.

Таблиця 10 - Сегменти споживачів ТОВ «ЕМП»

Найменування сегмента

Виручка, руб.

Відсоток,%

Промислові об'єкти області

1 303 495,68

25,6

ЗАТ "НШСМУ № 6"

254 589,00

5

Виробники і фірми займаються монтажем вікон і балконів

1 405 528,40

28

Великі фірми, що займаються фасадними роботами

621 197,16

12,2

Невеликі фірми і фіз. Особи, які займаються фасадними роботами

967 438,20

19

Рекламні агентства займаються зовнішньою рекламою

275 956,12.

5,4

Разові замовники з сумою замовлення більше 10000

137 478,06

2,7

Разові замовники з сумою замовлення менше 10000

106 927,38

2,1

3.3.3 Аналіз постачальників

ТОВ «ЕМП» приділяє особливу увагу якості своєї продукції, а якість продукції залежить не тільки від технологічного процесу виробництва, але і від сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві продукції. У зв'язку з цим для ТОВ «ЕМП» важливу роль відіграє вибір постачальника матеріалів для виробництва всієї продукції, у тому числі і металевого сайдінга.

Основними постачальниками ТОВ «ЕМП» є: ТОВ «Ланіт» - маталлоторгующая організація - закупівля оцинкованої сталі, виробництва виключно «Новолипецького металургійного комбінату», ПП Афанасьєв («Арт-Профіль») - закупівля порошкової фарби для нанесення полімерного покриття на металлосайдінг та добірні елементи .

З ТОВ «Ланіт» укладено договір на поставку оцинкованої сталі на вигідних умовах для ТОВ «ЕМП». Здійснюється замовлення оцинковки в кількості декількох тонн (вагон), вагон комплектується з різнокольорової стали (необхідного кольору) - за це не здійснюється ніякої доплати. У разі поставки бракованої стали, вона повертається постачальнику і замінюється на сталь необхідної якості.

«Арт-Профіль» є регіональним представником з продажу порошкової фарби фірми «FLYCOAT», у зв'язку з цим є можливість закуповувати фарбу великими партіями і за нижчою ціною з найменшим терміном доставки. Співпраця з даною фірмою здійснюється на найбільш вдалих для ТОВ «ЕМП» умовах закупівлі - немає необхідності чекати здійснення всіх банківських операцій з переказу грошей на рахунок ТОВ «Арт-Профіль», напрацьована наступна схема співпраці: опрацювання замовлення - відправка замовлення в ТОВ «Арт- Профіль »- отримання фарби (протягом одного - двох днів за необхідності) - оплата через банк (протягом тижня).

Комплектуючі для обладнання з нанесення полімерного покриття замовляються у м. Новосибірськ у представників. А для лінії з виробництва металосайдингу у фірми-виробника ТОВ «Вебер Комеханікс» м. Москва.

Також ТОВ «ЕМП» розглядає будь-які пропозиції щодо постачання сировини, матеріалів та комплектуючих. Організація не зупиняється на досягнутому, шукаючи інші можливості по співпраці на ще більш вигідних для неї умовах.

3.3.4 SWOT-аналіз

SWOT-аналіз дозволяє виявити і структурувати сильні і слабкі сторони організації, а також потенційні можливості і загрози. Досягається це за рахунок порівняння внутрішніх сил і слабкостей організації з можливостями, які надає ринок.

Завдання SWOT-аналізу:

виявити сильні і слабкі сторони в порівнянні з конкурентами;

виявити можливості та загрози зовнішнього середовища;

пов'язати сильні і слабкі сторони з можливостями і загрозами;

сформулювати основні напрямки розвитку підприємства.

У таблицях 11 і 12 представлені ринкові можливості і загрози, здатні вплинути на діяльність ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер».

Таблиця 11 - Визначення можливостей

Можливості

Зміст

Тимчасової показник

1

2

3

Розвиток галузі будівництва

Розвиток галузі збільшить попит на фасадні матеріали

поточне

Зростання платоспроможності населення

Можливість збільшення доходу населення призведе до збільшення попиту на фасадні матеріали

поточне

Зміна політики постачальників

Поява постачальників з більш вигідними умовами поставок і за нижчими цінами.

1 - 5 років

Збільшення попиту на фасадні матеріали

У більшої кількості людей з'явитися потреба в будівельних і фасадних матеріалах

поточне

Поява нових постачальників

Можливість розширити асортимент і за рахунок цього підвищити обсяг продажів

1 - 3 роки

Організація нової форми замовлення та продажу металосайдингу через Internet

Збільшення поінформованості про фірму, збільшення обсягу продажів, збільшення частки ринку

1 - 5 років

Збільшення ринку кваліфікованих фахівців

Залучення висококваліфікованих фахівців дозволить збільшити конкурентоспроможність фірми

1 - 2 роки

Підвищення рівня сервісу та введення додаткових послуг

За рахунок підвищення рівня сервісу і додаткових послуг збільшується приплив покупців, підвищуються обсяги продажів та імідж підприємства

1 - 3 роки

Таблиця 12 - Визначення загроз

Загрози

Зміст

Тимчасової показник

Зниження попиту на фасадні матеріали

Зниження попиту, викликане різними причинами (культурними, політичними), призведе зниження прибутковості

1 рік
Поява нового фасадного матеріалу

зниження попиту на металлосайдінг до мінімуму, перехід на ін фасадний матеріал зі схожими параметрами

5-7років

Підвищення податків

Зниження прибутковості підприємства

1 рік

Погіршення економічного стану в місті

Зниження доходу населення призведе до зниження попиту на фасадні матеріали

поточне

Вихід на ринок сильного конкурента

Призведе до зменшення частки ринку і зниження рівня конкурентоспроможності

1 - 3 роки

Зміна умов роботи з постачальниками

Жорсткість умов поставок сировини і матеріалів, підняття цін

3 - 5 років

Збої в роботі постачальників

Збої в постачаннях призведуть до втрати постійних клієнтів, зниження рівня репутації підприємства, а також зменшенню попиту

поточне

Для успішного застосування методології SWOT важливо вміти не тільки розкрити загрози і можливості, але й спробувати оцінити їх з точки зору того, наскільки важливим для організації є врахування в стратегії її поведінки кожної з виявлених загроз і можливостей.

Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей таблиця 13.

Таблиця 13 - Матриця можливостей

Ймовірність використання можливостей

Вплив можливостей на організацію


Сильне

Помірне

Мале

Висока

Підвищення рівня сервісу та введення додаткових послуг

Розвиток галузі будівництва


Середня

Збільшення попиту на фасадні матеріали;

Збільшення ринку кваліфікованих фахівців

Підвищення платоспроможності населення

Організація нової форми замовлення та продажу металосайдингу через Internet

Низька


Зміна політики постачальників

Зміна законодавчої бази

Подібна матриця складається для оцінки загроз, вона відображає можливі наслідки для організації при реалізації описаних загроз, таблиця 14.

Таблиця 14 - Матриця загроз

Імовірність реалізації загроз

Можливі наслідки


Руйнування

Критичний стан

Тяжке стан

Легкі удари

ВисокаВихід на ринок сильного конкурента


Середня


Погіршення економічного стану в місті

Зниження попиту на фасадні матеріали

Збої в роботі постачальників

Низька

Поява нового фасадного матеріалу


Зміна умов роботи з постачальниками

Підвищення податків

Докладний аналіз діяльності ТОВ «ЕМП» представлений в аналітичному розділі. У таблиці 15 представлені узагальнені відомості, визначені сильні та слабкі сторони ТОВ «ЕМП».

Таблиця 15 - Аналіз слабких і сильних сторін ТОВ «ЕМП»

Параметри

Сильні сторони

Слабкі сторони

Корпоративна культура

Дружний колектив

маловідомість фірми в широких колах


Ділова атмосфераПоважні відносини між керівництвом і підлеглими, між колегами


Організаційна структура

Орієнтація на потреби ринку

Чи не гнучкість системи управління


Економія на управлінських витратах

Уповільнений рух інформації


Чіткість і визначеність прийнятих рішень

Низька швидкість прийняття рішень

Персонал

Досвід роботи

Недостатня увага приділяється навчанню та підвищенню кваліфікації


Висока кваліфікація персоналуІнтелігентністьПотенціал до розвиткуВмотивованість


Маркетинг

Відстеження діяльності конкурентів

Недостатньо вивчення споживчого попиту


постійні перевірені постачальники

Відсутність бази даних клієнтів


Гнучка цінова політика

не розвинена система просування продукції


Висока якість продукції

Невідомість торгової марки

Фінанси

Стійке фінансове становище


Висока прибутковість

Виробництво

власна лінія з виробництва металосайдингу

немає власних складських приміщень


можливість оренди автотранспорту

немає власного транспорту для доставки

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку визначення конкретної ситуації, в якій знаходиться організація, виявлення її сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, а далі - встановлення ланцюжків зв'язків між ними. Для цього складається матриця SWOT-аналізу.

Матриця SWOT-аналізу ТОВ «ЕМП» представлена ​​в Додатку Г.

Визначення основних стратегій і способів їх реалізації представлена ​​в таблиці 16.

Таблиця 16 - Основні стратегії розвитку

Стратегія

Переваги

Недоліки

Вага

Маркетингова стратегія

Посилення рекламної діяльності.

Вимагає великих фінансових вкладень

0,3


Підвищення конкурентоспроможності
Збільшення частки покупців.
Формування іміджу фірми - як надійного партнераКадрова стратегія

Підвищення рівня обслуговування і компетенції персоналу.

Опір персоналу змін.

0,1


Підвищення гнучкості управління.

Чіткість розподілу повноважень.

Складність залучення необхідного кваліфікованого персоналу.Підвищення мотивації.

Стратегія фокусування на певному покупця (сегментування ринку)

Збільшення числа постійних клієнтів певного напряму

Втрата частини покупців

0,08


Спеціалізація на певних сегментах

Великий фінансовий ризик.


Цінова стратегія

Ефективна в короткостроковій перспективі

Знижується якість обслуговування

0,11


Залучення великої кількості покупців

Знижується якість продукції, що продається


Стратегія диверсифікації продукції (введення додаткових послуг)

Залучення значної частини споживачів.

Недолік знань в новому напрямі надання послуг

0,06


Нове джерело доходу.

Можливість незатребуваність нових послуг


Стратегія

розширеного

Використання можливостей ринку

Ускладнення керованості

0,35

зростання

Зміцнення положення на ринку за рахунок масштабу

Ризик неокупність проектуПідвищення конкурентоспроможностіПідвищення прибутковостіОсвоєння нових ринків


На основі проведеного аналізу стратегій були обрані два напрямки розвитку ТОВ «ЕМП» відповідно зі стратегіями - маркетингової і стратегією розширеного зростання.

Розробляються заходи:

розробка комплексу маркетингу для ТОВ «ЕМП»:

товарна політика;

цінова політика;

комунікаційна політика (реклама і стимулювання збуту);

розподіл.

вихід на новий ринок (північ Кемеровської області).

зміцнення наявних позицій:

підвищення конкурентоспроможності;

використання можливостей ринку.

Більш детально всі ці заходи будуть розглянуті в проектній частині даної дипломної роботи.

3.3.5 Аналіз конкурентів і конкурентоспроможності ТОВ «ЕМП» на ринку металосайдингу

3.3.5.1 Основні конкуренти

У процесі вивчення ранка виявлено такі типи конкуруючих фірм:

Конкуренти - виробники. Місцеві виробники металосайдингу і добірних елементів, на ринку міста Новокузнецька в цій групі конкурентів представлені: ІП Малюшкін, ТОВ «Арт-Профіль», Група компаній «А»

Конкуренти - продавці. Фірми, що займаються продажем металосайдингу і добірних елементів, а також дилери, торгові представники великих організацій Росії. До даної групи належать: ТОВ «МеталПрофіль», ТОВ «Сибірські фасади - Кузбас», кувати, ИНСИ - Челябінськ, Метал-Профі.

Конкуренти - клієнти. Дані фірми є як клієнтами ТОВ «ЕМП», так і конкурентами. До них відносяться: ЗАТ «Техносістема», ТОВ «Дело +», ТОВ «Сибірські фасади - Кузбас».

Конкуренти - займаються іншими фасадними матеріалами. Це фірми займаються виробництвом та / або продажем так званих товарів - замінників, тобто інших фасадних матеріалів, які можна використовувати замість металосайдингу.

Простежується така тенденція, що одні й ті ж фірми розташовуються в різних групах конкурентів - це говорить про диверсифікацію діяльності різних фірм-конкурентів, про політики постачання і збуту кожної фірми.

Основні фірми, що функціонують на ринку фасадних матеріалів (металлосайдінг) м. Новокузнецьк:

На основі експертних оцінок виявлені 10 основних конкуруючих фірм з ринковою часткою понад 4%, вони представлені в таблиці 17, на малюнку 11. У рядку «Інші» представлені фірми з ринковою часткою менш 4% і фірми не входять до представлені чотири групи конкурентів.

Таблиця 17 - Фірми - конкуренти з ринковою часткою понад 4%

Конкуруючі фірми

Ринкова частка,%

ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер»

14

МеталПрофіль

15

ИНСИ Челябінськ

5

Кова

6

ЗАТ «Техносістема»

9

ІП Малюшкін

5

ТОВ «Арт-Профіль»

5

Група компаній «А»

10

Сумські фасади - Кузбас

6

Справа +

6

Метал-Профі

4

Інші

15

3.3.5.2 Конкурентоспроможність ТОВ «ЕМП»

При оцінці конкурентоспроможності пропонується набір індикаторів конкурентоспроможності: відносна частка ринку, витрати, імідж і т.д.

В результаті дослідження - спостереження, експертного опитування було виявлено 10 фірм в м. Новокузнецьку, що займаються виробництвом або продажем і металосайдингу і добірних елементів. Але це не всі фірми, що займаються аналогічною діяльністю.

У зв'язку зі складністю і трудомісткістю визначення найбільш дрібних фірм і приватних осіб, вони були об'єднані в одну групу. Для оцінки конкурентоспроможності фірм були виявлені наступні критерії:

місцерозташування,

реклама;

стимулювання;

асортимент;

додаткові послуги;

персонал;

ціна;

якість продукції;

фінансовий стан;

частка ринку;

система знижок;

умови поставок;

Дані оціночні критерії були обрані на підставі результатів опитування, проведеного ТОВ «ЕМП» серед своїх покупців. А також способом експертної оцінки.

Мета опитування: виявлення найбільш значимих аргументів (критеріїв) при виборі фірми, в якій відбувається замовлення на виробництво металосайдингу або покупка цього фасадного матеріалу.

Потім розраховується показник конкурентоспроможності для 10 конкуруючих фірм на ринку за формулою:

, (18)

де V - число оцінюваних параметрів;

а - вага i - параметра;

Q - показник конкурентоспроможності по i - параметру.

Шкала виставлення показники застосовується: вага 0-мінімум, 1-максимум; значимість (показник конкурентоспроможності) 0-мінімум, 10 - максимум.

На підставі порівняльної таблиці конкурентів (Додаток Д) були отримані інтегральні показники конкурентоспроможності фірм, малюнок 12.

В результаті проведеного аналізу було виявлено, що ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер» займає лідируюче положення на ринку фасадних матеріалів. Основними перевагами фірми є якість продукції, система знижок та додаткові послуги. Так само були виявлені найбільш сильні конкуруючі фірми в галузі: «металопрофіль», група компаній «Дело +», ЗАТ «Техносістема», група компаній «А». У зв'язку з цим необхідно провести маркетингове дослідження для виявлення джерела їх благополучного стану. І далі проводити жорстку маркетингову політику щодо даних конкурентів з метою запобігання їх лідерства на ринку.

4. Проектна частина

4.1 Місія ТОВ «ЕМП»

Ми працюємо задля розвитку нашого міста, заради відновлення та розвитку будівельного комплексу Сибіру, ​​заради зростання будівельної індустрії в Новокузнецьку, заради майбутнього наших дітей. З кожним днем ми будемо ще більш надійними партнерами для наших покупців. Основним вектором розвитку буде прагнення надати:

Нашим покупцям: необхідний товар, в потрібній кількості, максимально хорошої якості, за мінімальною ціною, в самій доброзичливій обстановці.

Нашим постачальникам: максимально великі замовлення, на дуже хороших умовах, з найчастішою періодичністю, в самій доброзичливій обстановці.

Нашим працівникам: Максимально комфортні умови праці, допомога в самореалізації та професійному зростанні, у самій доброзичливій обстановці.

Наш успіх у вашому щасливому майбутньому!

4.2 Цілі і завдання, поставлені перед ТОВ «ЕМП» на 2006 р.

На підставі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища ТОВ «ЕМП» були поставлені завдання на 2006 р.

Головна мета роботи ТОВ «ЕМП» - максимізація прибутку, а саме підвищення прибутковості на 19% в 2006 р.

Завдання структурних підрозділів:

збільшення обсягу продажів, за рахунок, залучення нових клієнтів (розширення ринку збуту), реклами, стимулювання збуту тощо;

оптимізація асортименту: стимулювання продажів більш вигідних товарів;

зниження витрат;

оптимізація відносин з постачальниками (збереження відносин з наявними постачальниками, а так само пошук постачальників з найбільш вигідними умовами, забезпечення регулярності поставок, контроль якості).

Цілі функціональних підсистем:

Маркетинг

Головна мета: збереження довгострокових конкурентних переваг на ринку.

Підцілі:

збереження ринкової частки на ринку міста Новокузнецька;

завоювання ринкової частки ринку півдня Кузбасу 8%;

завоювання ринкової частки північній частині Кузбасу, переважного м. Кемерово і його околиці 6%;

підтримка лідируючого положення в галузі якості продукції;

проведення добровільної сертифікації продукції;

проведення ефективної політики просування;

підвищення конкурентоспроможності організації в цілому

Фінанси

Головна мета: зберігати і підтримувати на необхідному рівні всі види фінансових ресурсів.

Підцілі:

забезпечення існуючих темпів зростання прибутку за рік;

забезпечення існуючих показників рентабельності;

забезпечення існуючих коефіцієнтів ліквідності;

збільшення обсягу продажів на 19-24%.

Персонал

Головна мета: забезпечувати умови для розвитку творчого потенціалу працівників і підвищення рівня задоволеності в оплаті і змісті праці.

Підцілі:

створення гнучкої системи стимулювання персоналу;

створення умов для згуртованості колективу;

систематичне навчання і перекваліфікація персоналу.

Логістика

Головна мета: оптимізація товару на складі, з урахуванням задоволення попиту на 85%.

Підцілі:

оптимізація асортименту товарів;

збільшення задоволення попиту на 12-14%.

Менеджмент

Головна мета: забезпечення оптимального функціонування як організації в цілому, так і окремих структур.

Підцілі:

проведення контролю ефективності роботи організації;

оптимізація управлінського обліку.

4.3 Маркетингова стратегія

Спираючись на результати аналітичної частини можна зробити наступні висновки.

Стабільне фінансове становище ТОВ «ЕМП» і постійне поліпшення фінансових показників дає можливість організації впевнено розвиватися, не викликаючи побоювань у партнерів і вселяючи впевненість клієнтам. Все вищеперелічене, безсумнівно, позитивно позначається на іміджі компанії, а значить, підвищує її конкурентоспроможність.

Ефективна організаційна структура компанії так само є важливою конкурентною перевагою ТОВ «ЕМП», тому що дозволяє компанії швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, зберігаючи стабільні позиції на ринку і ефективно здійснювати роботу всередині компанії для досягнення цілей, однією з яких є підвищення конкурентоспроможності.

Постійно розвиваючись, організація вже не просто виробляє металлосайдінг та добірні елементи для своїх споживачів, а пропонує готові рішення для реалізації тих чи інших завдань, що є значною перевагою перед конкурентами. Дана перевага компанії стає можливим за рахунок грамотної кадрової політики.

Проаналізувавши діяльність компанії «ЕлектроМеталлоПолімер» можна зробити висновок, що дана компанія в даний час є достатньо конкурентоспроможною на ринку фасадних матеріалів у місті Новокузнецьку. Проте компанія має кілька пріоритетних досить сильних конкурентів, які мають значні потенційні можливості для підвищення конкурентоспроможності та захоплення більшої частки ринку.

Для досягнення поставлених цілей і завдань необхідно дотримуватися наступної маркетингової стратегії - продовжити стратегію розвитку в якості російської компанії, роблячи акцент на якість продукції; надання повного комплексу послуг з розробки проекту, оформлення макета будівлі, для подальшого будівництва. А також продовжувати розширювати ринок збуту.

Ця стратегія дасть компанії додаткові конкурентні переваги перед конкурентами.

4.3.1 Відбір цільових ринків

На основі аналітичної частини можна зробити висновок про орієнтацію на обрані сегменти. Основні маркетингові зусилля будуть спрямовані на найбільш привабливі сегменти, такі як:

виробники і фірми, що займаються монтажем вікон і балконів;

промислові об'єкти області (найбільш великі організації області);

невеликі фірми і фіз. особи, які займаються фасадними роботами;

великі фірми, що займаються фасадними роботами.

Інші сегменти також не варто залишати без уваги, але не в такому обсязі як перераховані (найбільш пріоритетні).

У таблиці 18 представлені основні сегменти (по значимості), на які буде орієнтуватися фірма і їхні потреби.

Таблиця 18 - Цільові сегменти ТОВ «ЕМП»

Найменування сегмента

Пріоритетні потреби

виробники і фірми, що займаються монтажем вікон і балконів

терміни виготовлення, якість, ціна, можливість дозамовлення в стислі терміни, відстрочка платежу (робота по передоплаті)

промислові об'єкти області

Терміни та форма оплати. Можливість безготівкового розрахунку, закупівля великими партіями, термін виконання замовлення, прийнятні ціни та якість.

невеликі фірми і фіз. Особи, які займаються фасадними роботами

ціна є пріоритетом, якість, можливість придбання невеликими партіями, можливість роботи на відстані (дозамовлення), відстрочення платежу

великі фірми, що займаються фасадними роботами

Терміни та форма оплати. Можливість безготівкового розрахунку, закупівля великими партіями, термін виконання замовлення, прийнятні ціни та якість.

рекламні агентства, що займаються зовнішньою рекламою

якість - ціна-термін

ЗАТ "НШСМУ № 6"

пріоритетними є терміни виробництва і якість виробленої продукції

разові замовники з сумою замовлення більше 10000

Виготовлення великого обсягу в стислі терміни

разові замовники з сумою замовлення менше 10000

ціна - термін - якість

4.3.2 Позиціонування

Одним з напрямів діяльності ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер» є виробництво фасадних матеріалів, а саме металосайдингу і добірних елементів, як з полімерним покриттям, так і без нього.

Основні відмінні риси фірми:

висока якість;

місцеве виробництво;

додаткові послуги;

короткі терміни виконання замовлення;

маркетингова орієнтація фірми.

Позиція фірми: ТОВ «ЕМП» позиціонує себе як компанія, що виробляє високоякісну продукцію за конкурентними цінами в короткі терміни.

4.4 Розробка комплексу маркетингу

4.4.1 Асортиментна політика

Товар:

металевий сайдинг (панель S-240, панель П-145), вироблений прокатним способом

доборні елементи (стартовий профіль, кути профільні, кути накладні, з'єднувальний профіль, монтажний профіль, аквілон, слив, L-канал)

полімерне покриття (виступає як супутня послуга до виробництва металосайдингу і як основний напрямок діяльності ТОВ «ЕМП»)

Основна ідея товару - високоякісний фасадний матеріал, місцевого виробництва, що пройшов сертифікацію, призначений для облицювання будівель і споруд як житлового так і не житлового призначення. З терміном використання близько п'ятдесяти років, з можливістю заміни, при необхідності, однієї деталі з фасаду. Надає «закінчений» вигляд будівлі.

Основні характеристики:

довговічність;

естетичність;

екологічтность;

зручність використання (монтаж, демонтаж).

З'явилася необхідність створення додаткової послуги - дизайнерська обробка проекту. Тобто тепер як супутня послуга з виробництва металосайдингу ТОВ «ЕМП» зможе запропонувати крім усього іншого і дизайнерське ведення проекту. Для цього необхідно ввести в штат нову штатну одиницю - дизайнера.

4.4.2 Цінова політика

Ринок фасадних матеріалів порівняно молодий. Тому найбільш походящей ціновою стратегією з метою товарної стратегії буде «лідерство в якості», тобто, що встановлюються ціни будуть трохи вище, ніж ціни конкурентів. Ця стратегія передбачає жорсткий контроль якості та постійної витрати коштів на підтримку якості. Причому покупець повинен бути впевнений, що ту цінову різницю (премію), яку заплатив за товар, виробник витрачає на підтримку і поліпшення якості продукції.

У зв'язку з тим, що на попит надає важливе вплив такий фактор як сезонність це необхідно врахувати при формуванні цінової політики. А саме в залежності від сезону варіювати ціни на продукцію (у зимово-весняний період ціни на вироблену продукцію повинні бути мінімальні, відповідно в літньо-осінній період максимально можливими).

Для роботи з посередниками, що поширюють продукцію ТОВ «ЕМП» по області (така можливість з'являється в 2006р) необхідний інший підхід у ціноутворенні. Можливе зниження цін за рахунок посередницької знижки. Залежно від обсягу закупівель і кількості замовлень застосовується наступна система знижок:

300м2 - 3%

500м2 - 5% і 0,1% від кожної заявки.

1000м2 - 10%

Після закінчення року величина знижки обнуляється.

У роботі з постійними замовниками необхідно продовжити застосування вже існуючої системи знижок, описаної в аналітичній частині даної дипломної роботи.

При освоєнні ринку м. Кемерово рекомендується використовувати ту ж стратегію в ціноутворенні, що і в м. Новокузнецьк - стратегія «лідерство в якості».

4.4.3 Розподіл

Метою політики розподілу є отримання максимального прибутку за рахунок максимально ефективного управління каналами розподілу. До цього у ТОВ «ЕМП» єдиним каналом розподілу була головна компанія ОК «СібШахтоСтрой», яка розподіляла вироблену продукцію за власними об'єктів будівництва, на яких проводилося будівництво власними монтажними ділянками.

Виникла необхідність у створенні представництва в північній частині Кемеровської області, а саме в м. Кемерово для розподілу і просування продукції ТОВ «ЕМП». Для мінімізації витрат по створенню представництва в м. Кемерово (придбання або оренда офісу, наймання додаткового персоналу) можлива роботи з фірмою «СтройКонтракт» м. Кемерово, яка буде, бути представником ТОВ «ЕМП» у м. Кемерово. Розглядається також варіант зі створення власного офісу в м. Кемерово.

Поліпшення розташування також призведе до збільшення прибутковості фірми, внаслідок цього було прийнято рішення про створення офісу у центрі міста.

Ще одним напрямком у політиці розподілу буде - створення можливості прийому замовлень через Internet на сайті організації.

4.4.4 Комунікаційна політика

Вся рекламна компанія ТОВ «ЕМП» спрямована на підвищення прибутковості і створення образу «кращого» виробника металосайдингу в місті та по області з повним комплексом послуг. Для досягнення цієї мети необхідно застосувати такі інструменту як зовнішня реклама, реклама в засобах масової інформації та реклама на місці виробництва, а також іміджева реклама.

Головне завдання установки зовнішньої реклами - це залучення покупців.

Необхідно встановити покажчики і білборди за напрямками слідування до місця розташування організації., А також встановити вивіску т. к. наявна вже морально застаріла і не привертає до себе увагу. На покажчиках розміщується назва фірми, логотип. На вулиці ш. Кузнецьке в районі заводу «Органіка» слід розмістить білборд з рекламою ТОВ «ЕМП». На повороті до організації необхідно розмістити розтяжку з назвою організації, там же де розміщена назва заводу «НЗРМК».

Слід встановити вивіску з об'ємними кольоровими літерами і логотипом організації (з металу з полімерним покриттям - відобразить специфіку організації), установка нової вивіски створить ефект новизни. Також необхідно розмістити 4 білборда об'їзними вулицями міста на 4 місяці (березень, квітень, травень, червень).

Реклама в засобах масової інформації. Розміщення реклами інформаційного характеру лише у спеціалізованих виданнях:

журнал "Будівництво";

каталог «Регіон 42»;

журнал «Нерухомість і будівництво»;

журнал «Постачання».

Продовжити розміщення інформації про організацію в електронній карті міста «ГрадНК» і укласти договір з компанією, що надає послуги з розміщення в електронній карті міста «ДубльГІС» в м. Новокузнецьк та м. Кемерово (у зв'язку зі створенням представництва).

Телевізійна реклама повинна носити соціальний характер - іміджева реклама. Створення рекламного ролика про організацію, приуроченого до дня будівельника, Дня міста, і т. д. розповідає про досягнення організації та її внесок в економіку Кузбасу.

Підтримка роботи Інтернет - сайту, зміна адреси (з безкоштовного домену на платний домен з власними електронними ящиками), зміна дизайну сайту, його постійне оновлення. Доопрацювання сайту - створення можливості розміщення замовлень на сайті.

Стимулювання збуту. Зберегти існуючу систему знижок для постійних замовників, впровадити запропоновану систему знижок описану в підпункті «цінова політика».

Створити базу клієнтів з усіма координатами. Для постійних клієнтів ввести пропозиція знижки в розмірі 15% приурочену до дати утворення компанії або дня народження замовника

Участь у виставках і ярмарках Кемеровській області в 2006 р:.

Кузбасская ярмарок. Архітектура. Будівництво. Оздоблювальні матеріали. Ліс. Деревообробка. Інтер'єр. Дизайн 28.02.2006 р. - 03.03.2006г.

Міжнародна виставка - ярмарок «Будкомплекс» 23-26 травня м. Кемерово.

Міжнародна виставка - ярмарок «Бізнес - Форум» 30.05.2006г.-03.06.2006г.

4.4.5 Персонал

Для досягнення поставлених цілей необхідно ввести в штат додаткові штатні одиниці. Для здійснення ведення проекту необхідно затвердити посаду «дизайнер проекту» взяти в штат дизайнера, що спеціалізується на будівельному проектуванні - дизайн будівель і споруд різного призначення з окладом 12 000руб.

Для організації роботи офісу в місті необхідно затвердити посаду «менеджер з продажу», «офіс - менеджер». З окладом 13 000 руб. і 11 000руб. відповідно.

4.4.6 Внутрішній маркетинг

Суть внутрішнього маркетингу полягає в тому, що відносини компанії та працівників будуються на тих же підставах, що і клієнтів. Компанія «пропонує» особливий продукт - посаду в компанії з її специфічними правами і обов'язками. Працівник «купує» цей продукт, «оплачуючи» його своєю працею. Відповідно, орієнтація на клієнта - основа традиційного розуміння маркетингу - доповнюється орієнтацією на http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http://www.ippnou.ru/article.php% 3Fidarticle% 3D001047 & text =% E2% ED % F3% F2% F0% E5% ED% ED% E8% E9 +% EC% E0% F0% EA% E5% F2% E8% ED% E3 & reqtext =% 28% E2% ED% F3% F2% F0% E5% ED% ED% E8% E9:: 6266 +% 26 +% EC% E0% F0% EA% E5% F2% E8% ED% E3:: 14663% 29 / / 6 & dsn = 129 & d = 4087955 - YANDEX_13 «внутрішнього споживача» - співробітника.

Проведення навчання персоналу, як ІТП, так і робітників на підвищення їх кваліфікації.

Для турботи про співробітників ТОВ «ЕМП» і збільшення лояльності співробітників до компанії передбачається створити документ, який давав би певну матеріальну допомогу, соціальні пільги, отримання компенсацій на лікування, допомоги при народженні дитини, допомога при втраті близького родича, декретний посібник, отримання безпроцентної позики .

Крім усього іншого для підтримання та покращення внутрішнього клімату необхідно організовувати масові відпочинок не тільки всією компанією, а й разом з родинами співробітників. Такі масові відпочинок зроблять позитивний вплив на робочий колектив, згуртує співробітників і підвищить лояльність до фірми.

Для згуртування колективу один раз на місяць пропонується збирати загальні збори, на якому будуть обговорюватися проблеми, що виникають і пропонуватися можливі способи рішення.

Крім того, необхідно проводити семінари і тренінги різних напрямків один раз в два місяць.

4.5 Бюджет реалізації маркетингового комплексу

Бюджет реалізації плану маркетингу і схема контролю представлені в додатку Е.

Для впровадження описаних вище заходів необхідні фінансові вкладення в розмірі 1039000 крб. Розрахунок зроблений на основі аналізу ринку нерухомості міста Новокузнецька та м. Кемерово, експертного опитування, на основі аналізу ринку реклами міста Новокузнецька.

4.6 Оцінка ефективності реалізації маркетингового плану

При реалізації розроблених маркетингових заходів прибутковість ТОВ «ЕМП» повинна збільшитися на 19% за 1 рік. Інвестиції в розвиток бізнесу складають 1039000 рублів. Інвестиції за статтями витрат представлені в таблиці 19. Термін реалізації проекту - 1 року. Період реалізації проекту - 2006 р.

Необхідно розрахувати ефективність реалізації даного проекту, майбутню вартість вкладених коштів, чистий дисконтований дохід при реалізації проекту, термін окупності вкладених інвестицій, індекс прибутковості і внутрішню норму комерційної ефективності (внутрішня норма прибутковості).

Для даного проекту інвестиції проводилися одноразово. Грошовий потік в розрахунках даний за вирахуванням витрат. Основна мета проекту - обгрунтування окупності вкладених коштів і доказ ефективності проекту. Для зручності розрахунку, дані грошового потоку представлені в таблиці 20.

Таблиця 19 - Витрати на реалізацію плану маркетингу

Заходи

Витрати, руб.

Витрати на офіс і представництво м. Кемерово

340000

Стимулювання

Галузеві свята

30000

Загальні свята

15000

Виставки

230000

Реклама

Інтернет

11000

Зовнішня реклама

148000

Преса

90000

Довідники

25000

Зв'язки з громадськістю

У тематичних журналах

20000

TV

35000

Навчання персоналу

90000

Пряма поштова розсилка

5000

Разом:

1039000

Ставка дисконтування грошових потоків дорівнює 30% і була присвоєна аналогічно середньоринкової ставки для таких же проектів, що використовуються в практиці інвестування.

Чиста поточна вартість (ЧДД) розраховується за формулою:

, (19)

де ДПt - грошовий потік в кінці періоду t;

Іо - разові одномоментні інвестиції.

ЧДД = 42 650 / (1 ​​+0,30) 1-1 039 000 = 1 231 038

Для ефективності проекту необхідно, щоб чистий дисконтований дохід був позитивним.

Індекс прибутковості інвестицій (ВД) являє собою відношення суми дисконтованих доходів до дисконтованим на ту ж дату інвестиційних витрат (капітальних вкладеннях) і розраховується за формулою:

, (19)

де ДПt - грошовий потік в кінці періоду t;

Іо - разові одномоментні інвестиції.

ІД = 2 651 050 / 1 039 000 = 2,58

Цей показник дозволяє визначити, якою мірою зростає цінність фірми в розрахунку на 1 рубль інвестицій. В даному випадку прибутковість фірми збільшиться в 1,9 разів.

Строком окупності з урахуванням дисконтування називається тривалість найменшого періоду, після закінчення якого накопичений дисконтований дохід (ЧДД) стає і надалі залишається невід'ємним. Термін окупності інвестицій може бути розрахований на основі двох підходів. Перший застосовується у випадках, коли грошові надходження рівні за періодами. Тоді термін окупності розраховується за формулою

, (20)

де ДП - грошовий потік в кінці періоду t;

Іо - разові одномоментні інвестиції.

З = 1 039 000 / 2 951 050 = 0,4 року = 5 місяців;

Внутрішня норма прибутковості є ставку дисконтування, прирівнює суму наведених доходів від проекту до величини інвестицій. Внутрішня норма прибутковості забезпечує нульове значення чистої поточної вартості доходів. Оцінка інвестиційних проектів за допомогою внутрішньої норми прибутковості заснована на визначенні максимальної величини ставки дисконтування, при якій проекти залишаться беззбитковими.

Внутрішня норма прибутковості - це така ставка дисконтування, при якій чистий дисконтований дохід дорівнює нулю. Для розрахунку внутрішньої норми прибутковості використовуємо формулу лінійної інтерполяції

, (21)

951050 / (1 ​​+ Х) 1-1 039 000 = 0

Х = 1,84

На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що запропонований проект буде достатньо ефективним, оскільки:

значення ЧДД позитивний, а значить привабливо з точки зору інвестування;

індекс дохідності більше 1, що забезпечує високу віддачу проекту на вкладені в нього кошти, а також свідчить про стійкості проекту в цілому;

внутрішня норма прибутковості дорівнює 1,84, що більше ніж ставка дисконтування дорівнює 0,3;

з розрахунку терміну окупності випливає, що даний проект окупиться через 5 місяців.

Первісна вартість бізнесу становила 1018356 крб. За рахунок реалізації розроблених елементів комплексу маркетингу, при повній окупності інвестицій, чиста приведена до поточного моменту вартість бізнесу за 1 рік складе 1231038 крб. Таким чином, прибутковість ТОВ «ЕМП» збільшитися на 212 785 руб. або на 20%. На основі оцінки ефективності проекту можна зробити висновок що поставлені цілі будуть досягнуті за даних умов реалізації проекту.

Динаміка показників прибутковості відображена на малюнку 15.

Малюнок - 15 Динаміка показників прибутковості під впливом розроблених маркетингових заходів

Висновок

Метою даної дипломної роботи була розробка плану маркетингу для ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер» для напрямки діяльності - виготовлення виробів з оцинкованої сталі (металлосайдінг та добірні елементи з нанесенням полімерного покриття і без нього).

При аналізі літературних джерел були виявлені основні поняття і ключові моменти теоретичних основ маркетингового планування на підприємстві.

Одним з головних понять є планування маркетингу. На підставі літературних джерел його можна розглядати як короткострокове і довгострокове якісне певний напрям розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форми її діяльності, позиції організації в зовнішньому маркетинговому середовищі, а також системи взаємовідносин всередині організації, що приводить організацію до її цілей.

В результаті проведеного аналізу були визначені наступні параметри:

ТОВ «ЕМП» функціонує на ринку фасадних матеріалів порівняно недавно, але вже встигла зарекомендувати себе як надійний партнер з досить високим рівнем конкурентоспроможності. Підприємство знаходиться на стадії зростання, тому природним процесом стало подальше розширення ринків збуту;

основними конкурентами ТОВ «ЕМП» є: ІП Малюшкін, ТОВ «Арт-Профіль», Група компаній «А», ТОВ «МеталПрофіль», ТОВ «Сибірські фасади - Кузбас», «ИНСИ - Челябінськ», «Кова», «Метал- Профі », ЗАТ« Техносістема », ТОВ« Дело + »;

основні споживачі ТОВ «ЕМП»: промислові об'єкти області; ЗАТ "НШСМУ № 6"; виробники і фірми, що займаються монтажем вікон і балконів; великі фірми, що займаються фасадними роботами; невеликі фірми і фіз. особи, які займаються фасадними роботами; рекламні агентства, що займаються зовнішньою рекламою; разові замовники з сумою замовлення більше 10000, разові замовники з сумою замовлення менше 10000;

в ході аналізу діяльності ТОВ «ЕМП» були виявлені такі недоліки: відсутність знань у персоналу в області маркетингу, відсутність системи мотивації і корпоративної культури, низький рівень рекламної діяльності;

у фінансовій сфері підприємства спостерігається тенденція до збільшення всіх основних показників характеризують фінансовий стан підприємства (показники прибутку, рентабельності, платоспроможності). На основі цих показників можна сказати, що ТОВ «ЕМП» фінансово стійке підприємство

На основі SWOT-аналізу було вибрано найкращу напрям розвитку організації - стратегія зростання.

Таким чином, сформувалася головна мета проекту - підвищення прибутковості організації на 19%.

Грунтуючись на проведені маркетингові дослідження та аналітичну частину дипломної роботи, були розроблені елементи комплексу маркетингу, спрямовані на підвищення прибутковості та рівня конкурентоспроможності ТОВ «ЕМП». Для досягнення цієї мети було запропоновано наступне:

сформульована місія організації;

сформульована маркетингова стратегія розвитку підприємства;

створення представництва в м. Кемерово;

створення офісу в центрі міста;

введення в штат нової одиниці - дизайнер проекту (для надання комплексу послуг з ведення проекту);

розроблена ефективна політика просування;

запропонована система стимулювання персоналу;

навчання персоналу.

На закінчення проведена оцінка ефективності проекту, де експертним шляхом і на основі досвіду застосування запропонованих заходів на подібних підприємствах було оцінено, що в результаті впровадження проекту прибутковість фірми зросте на 19%.

При впровадженні всіх вище перелічених заходів прибутковість підприємства у напрямку металлосайдінг збільшитися 20%.

Використовуючи даний план маркетингу ТОВ "ЕМП" безсумнівно, досягне значних зрушень у своєму бізнесі з виробництва та реалізації металосайдингу і добірних елементів, яка допоможе розширити коло споживачів і зробити їх своїми постійними клієнтами. Виконані в комплексі маркетингові заходи можуть змінити ситуацію для ТОВ «ЕМП» в кращу сторону. У будь-якому випадку слід пам'ятати, що за інших рівних умов підприємство, що має план маркетингу (займається дослідженням ринку, своїх споживачів та їх потреб), отримує більше прибутку, ніж ті, у кого такого плану немає. Підприємство досягне успіху, якщо буде задовольняти потреби своїх клієнтів краще, ніж його конкуренти і не ігнорувати вимоги ринку, а вести постійну боротьбу за своїх клієнтів.

Список використаних джерел

 1. Акопов В.С. Управління маркетингом [Текст] / В.С. Акопов / / Практичний маркетинг. - 2000. - № 5.

 2. Богатін Ю.В. Економічне управління бізнесом [Текст]: Навчальний посібник для вузів / Ю.В. Богатін, В.А. Швандар. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 395 с.

 3. Богіев Г.Л. Маркетинг [Текст]: Підручник для вузів / Г.Л. Богіев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. - М.: Финпресс, 2001. - 325 с.

 4. Вествуд Дж. Маркетинговий план [Текст] / Дж. Вествуд. - СПб.: Пітер 2001. - 256с.

 5. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія практика [Текст]: Підручник - 3-е изд. / Є.П. Голубков. - М.: Финпресс, 2003. - 496 с.

 6. Голубков Е. П. Основи маркетингу [Текст]: Підручник / Є. П. Голубков. - М.: Финпресс, 2003. - 688 с.

 7. Дібб С. Практичне керівництво по маркетинговому плануванню [Текст] / Л. Симкин, Дж. Бредлі. - СПб.: Питер, 2001. - 256с.

 8. Донцова. Л.В. Аналіз фінансової звітності [текст]: Навчальний посібник / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. - М.: Річ навіть і Сервіс, 2003. - 336 с.

 9. Донцова Л.В. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності [Текст]: Навчальний посібник для вузів / Л.В. Донцова, Н. А. Никифорова. - М.: Річ навіть і сервіс, 1999. - 304с. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. [Текст] / О.В. Єфімова. - М.: Бухгалтерський облік, 1996. - 226 с.

 10. Єфремов В.С. Стратегія бізнесу. Концепції та методи планування [Текст]: Навчальний посібник / В.С. Єфремов. - М.: Финпресс, 1998. - 186 с.

 11. Завгородская А. В. Маркетингове планування [Текст] / А.В. Завгородская Д.О. Ямпільська-СПб.: Пітер 2002. - 352с.

 12. Кандинський О. Стратегічний маркетинг та фінансове планування [Текст] / О. Кандинський / / Маркетинг. - 2001. - № 2.

 13. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності [Текст] / В.В. Ковальов. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 608 с.

 14. Котлер Ф. Основи маркетингу [Текст] / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. - М., СПб.; К.: Вільямс, 2001. - 944 с.

 15. Мак-Дональд М. Стратегічне планування маркетингу [Текст] / М. Мак-Дональд. - СПб.: Питер, 2000. - 346с.

 16. Майдебург Є.В. Маркетинг послуг [Текст]: Підручник / Є.В. Майдебург. - СПб.: Питер, 2000. -345с.

 17. Масютин С.А. Стратегічний маркетинг на російських підприємствах [Текст] / С.А. Масютин / / Еко. - 1999. - № 10.

 18. Матанцев А.Н. Ефективність реклами. [Текст] / О.М. Матанцев. - М.: Финпресс, 2002. - 258 с.

 19. Мільберг Б.Є. Визначення потреб покупців і досягнення конкурентних переваг (погляд з регіону) [Текст] / Б.Є. Мільберг / / Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2003. - № 6.

 20. Моїсеєва Н.К. Управління маркетингом: теорія, практика [Текст]: Навчальний посібник / Н.К. Моїсеєва. - М.: Финпресс, 2002. - 168с.

 21. Оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст]: Навчальний посібник / сост.: А. Н. Ткаченко. - Новокузнецьк: РІО НФІ Ким ГУ, 2003. - 78 с.

 22. Парамонова Т. Складові елементи системи маркетингових комунікацій [Текст] / Т. Парамонова, В. Бікулов / / Маркетинг. - 2005. - № 2.

 23. Попилькова В.В. Методика маркетингової стратегії для підприємств - виробників товарів споживчого призначення [Текст] / В.В. Попилькова / / Вісник Московського Університету. Серія 6. Економіка. - 2001. № 2.

 24. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст]: Підручник. - 3-е изд. / Г. В. Савицька. - Мінськ: Екоперспектіва, 1999. - 498 с.

 25. Семенов І. Стратегічна сегментація ринку організації [Текст] / І. Семенов / / Маркетинг. - 2004. - № 4.

 26. Соловйов Б.А. Управління маркетингом. [Текст] / Б.А. Соловйов - М.: ИНФРА - М, 2000. - 322с.

 27. Соловйова Ю.П. Внутрішній маркетинг як елемент ринкової орієнтації фірми [Текст] / Ю.П. Соловйова / / Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2005. - № 6.

 28. Статі М. Методика планування маркетингової діяльності фірми [Текст] / М. Статі / / Маркетинг. - 2001. - № 3.

 29. Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність організації в умовах кризи: економіка, маркетинг, менеджмент [Текст] / Р.А. Фатхутдінов. - М.: книготорговий центр Маркетинг, 2002. - 892 с.

 30. Фатхутдінов Р.А. Стратегічний маркетинг [Текст]: Підручник для вузів. / Р.А. Фатхутдінов. - СПб.: Питер, 2003. - 347с.

 31. Хан Д. Планування і контроль: концепція контролінгу: Пер. з йому [Текст] / Д. Хан. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 645с.

 32. Хруцкий В.Е. Сучасний маркетинг: настільна книга по дослідженню ринку. [Текст] / В.Є. Хруцкий, І.В. Корнєєва - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 560 с.

 33. Чуровскій С. Методологічні принципи стратегічного маркетингу [Текст] / С. Чуровскій / / Маркетинг. - 2004. - № 6.

 34. Економіка організації (підприємства) [текст]: Підручник. / Под ред. Н.А. Сафронова. - М.: Економіст', 2004. - 618 с.

Додаток А

Організаційна структура ТОВ «ЕлектроМеталлоПолімер»

Додаток Б

Розподіл виручки за об'єктами

Додаток В

Матриця SWOT-аналізу


Сильні сторони:

2 Дружний колектив

3 Ділова атмосфера

4 Поважні відносини між керівництвом

і підлеглими, між колегами

5 Орієнтація на потреби ринку

6 Економія на управлінських витратах

7 Чіткість і визначеність прийнятих рішень

8 Досвід роботи

9 Висока кваліфікація персоналу

10 Інтелігентність

11 Потенціал до розвитку

12 Мотивованість

13 Відстеження діяльності конкурентів

14 власних лінія з виробництва металосайдингу

15 Гнучка цінова політика

16 Високі якість продукції

17 Стійке фінансове становище

18 Висока прибутковість

19 можливих орендувати автотранспорт

Слабкі сторони:

1 Негнучкість системи управління

2 Уповільнене рух інформації

3 Низька швидкість прийняття рішень

4 недостатньо уваги приділяється навчанню та підвищенню кваліфікації

5 Недостатньо вивчення споживчого попиту

6 Відсутність бази даних клієнтів

7 Недостатня оборотність активів

8 Немає власного автотранспорту

9 Ні власних складських приміщень

10 маловідомих торгової марки

11 Не розвинена система просування

12 маловідомих фірм у широких колах

Можливості:

1 Підвищення рівня сервісу та введення додаткових послуг

2 Розвиток галузі будівництва

3 Збільшення попиту на фасадні матеріали

4 Зростання платоспроможності населення

5 Зміна політики постачальників

6 Збільшення ринку кваліфікованих фахівців

7 Поява нових постачальників

8 Організація нової форми продажу ч / з Internet

1 стратегії розширеного зростання

2 Стратегія диференційованого зростання

3 Стратегія інтегрованого росту

4 Стратегія виходу на нові ринки

1 стратегії реструктуризації системи управління

2 Стратегія зниження витрат

3 Маркетингова стратегія

Загрози:

1 Вихід на ринок сильного конкурента

2 Зменшення попиту на фасадні матеріали

3 Погіршення економічного стану в місті

4 Збільшення податків

5 Зміна умов роботи постачальників

6 Поява нових фасадних матеріалів

1 стратегії диверсифікації

2 Стратегія фокусування

3 Стратегія маркетингової атаки


Додаток Г

Показники конкурентоспроможності

Найменування показника

Фірми


вага

Арт-Профіль

Метал-Профіль

Метал-Профі

Справа +

Техносістема

ІП Малюшкін

ГК "А"

Кова

ИНСИ-Челябінськ

Сумські фасади

ТОВ "ЕМП"

фін. положення

0,08

6

0,48

7

0,56

6

0,48

7

0,56

6

0,48

5

0,4

7

0,56

6

0,48

5

0,4

7

0,56

9

0,72

місце розташування

0,06

5

0,3

5

0,3

7

0,42

7

0,42

7

0,42

5

0,3

7

0,42

4

0,24

6

0,36

7

0,42

5

0,3

персонал

0,1

7

0,7

6

0,6

6

0,6

7

0,7

7

0,7

5

0,5

6

0,6

5

0,5

5

0,5

7

0,7

8

0,8

умови поставок

0,08

6

0,48

4

0,32

4

0,32

6

0,48

6

0,48

5

0,4

6

0,48

4

0,32

5

0,4

6

0,48

4

0,32

асортимент

0,09

4

0,36

8

0,72

5

0,45

6

0,54

6

0,54

6

0,54

8

0,72

4

0,36

4

0,36

6

0,54

8

0,72

якість продукції

0,11

5

0,55

5

0,55

5

0,55

7

0,77

6

0,66

5

0,55

7

0,77

4

0,44

5

0,55

7

0,77

9

0,99

рівень цін

0,09

6

0,54

8

0,72

7

0,63

5

0,45

5

0,45

6

0,54

6

0,54

5

0,45

5

0,45

7

0,63

6

0,54

система знижок

0,06

4

0,24

6

0,36

6

0,36

7

0,42

6

0,36

4

0,24

5

0,3

5

0,3

5

0,3

6

0,36

7

0,42

стимулювання збуту

0,04

6

0,24

8

0,32

6

0,24

7

0,28

8

0,32

4

0,16

7

0,28

5

0,2

6

0,24

7

0,28

5

0,2

ринкова частка

0,16

5

0,8

9

1,44

4

0,64

7

1,12

6

0,96

4

0,64

7

1,12

4

0,64

4

0,64

6

0,96

9

1,44

додаткові послуги

0,07

6

0,42

5

0,35

5

0,35

7

0,49

7

0,49

4

0,28

7

0,49

5

0,35

5

0,35

6

0,42

7

0,49

реклама

0,06

5

0,3

8

0,48

6

0,36

7

0,42

8

0,48

4

0,24

7

0,42

4

0,24

6

0,36

7

0,42

4

0,24

Інтегральний показник


5,41

6,72

5,4

6,65

6,34

4,79

6,7

4,52

4,91

6,54

7,18

Додаток Д

Бюджет комплексу маркетингу

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом

Витрати на офіс і представництво м. Кемерово

80000

90000

100000

70000

340000

Стимулювання

Галузеві свята

15000

15000

30000

Загальні свята

15 00

15 00

3000

9000

15000

Виставки

100000

130000

230000

Реклама


Інтернет

9000

500

500

500

500

11000

Зовнішня реклама

50000

20000

26000

26000

26000

148000

Преса

5000

10000

10000

10000

10000

10000

15000

5000

5000

10000

90000

Довідники

25000

25000

Зв'язки з громадськістю


У тематичних журналах

10000

10000

20000

TV

20000

15000

35000

Навчання персоналу

40000

50000

90000

Пряма поштова розсилка

1000

1500

1500

1000

5000

Разом:

8000

15000

203000

90000

196500

41000

98000

61500

55500

5000

500

47000

1039000

Додаток Е

Контроль реалізації комплексу маркетингу

Заходи

місяць

витрати

Відповідальний виконавець


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Створення представництва м. Кемерово та офісу в центрі містаХ

Х

Х

Х340000

Директор з розвитку і комерції

СтимулюванняГалузеві святаХ

Х

30000

спеціаліст з маркетингу

Загальні свята

Х

Х

Х

Х

15000

спеціаліст з маркетингу

ВиставкиХ


Х
230000

Директор з розвитку і комерції

РекламаІнтернетХ


Х


Х


Х


Х


11000

спеціаліст з маркетингу

Зовнішня рекламаХ

Х

Х

Х

Х


148000

спеціаліст з маркетингу

Преса


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


Х

90000

спеціаліст з маркетингу

Довідники
Х

25000

спеціаліст з маркетингу

Зв'язки з громадськістюУ тематичних журналахХ

Х

20000

Директор з розвитку і комерції

TVХ

Х

35000

Директор з розвитку і комерції

Навчання персоналу
Х

Х
90000

начальник відділу кадрів

Пряма поштова розсилка

Х


Х

Х
Х

5000

спеціаліст з маркетингу

Разом

1039000

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
410.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка плану маркетингу для ТОВ Лісовий Торговий Дім
Розробка бізнес-плану ТОВ Піцерія
Розробка бізнес-плану ТОВ Поліграф-принт
Розробка бізнес плану ТОВ Поляна з виробництва морозива
Розробка бізнес-плану на підприємство ТОВ Кафе Молодіжне
Розробка бізнес-плану ТОВ Поляна з виробництва морозива
Розробка бізнес плану на прикладі ТОВ Макін і компанія
Розробка фінансового плану підприємства ТОВ Грант тур
Розробка бізнес плану фінансового оздоровлення підприємства ТОВ СельхозПрод
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru