Розробка основних розділів плану госпрозрахункового цеху

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Розробка основних розділів плану госпрозрахункового цеху

№ п / п

Найменування показників

Вироби А

(Блоки) Б

1

Річна програма блоків, тис. шт.

33

41

2

Трудомісткість виготовлення одного блоку, нормо-ч:

 1. складальні роботи
 2. 3-го розряду

  4-го розряду

 3. монтажні роботи, нормо-ч:
 4. 3-го розряду

  4-го розряду

 5. роботи по налаштуванню і регулюванню, нормо-ч:

4-го розряду

5-го розряду

 

1.3

1.8

2.1

2.6

2.1

3.2

 

1

1.6

2.3

2

2.2

2.8

Габаритні розміри виробничої будівлі:

А) висота цеху 3.5 м; Б) площа одного робочого місця 2.7 кв. м.

Середня вартість обладнання на одному робочому місці

збирача і монтажника 1.4 тис. руб.

Середня вартість апаратури і приладів на робочих місцях

по налаштуванню і регулюванню 3 тис. руб.

Середня потужність струмоприймачів на одному робочому

місці 1.1 кВт.

Вартість: а) основних матеріалів на один блок, тис. руб. 6 грудня

б) покупних напівфабрикатів на один блок, руб. 42 33

Коефіцієнт виконання норм:

на збірці 1.06, на монтажі 1.08, на регулюванні 1

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА; РОЗРОБКА ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ПЛАНУ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ЦЕХУ

1. Визначення трудомісткості річної виробничої програми цеху

Трудомісткість річної виробничої програми цеху визначається на підставі заданого варіанта трудомісткості одного виробу і обсягу річної виробничої програми по формулі:

Тн = (ТСБ + Тмонт + Тр) i Ni, (1)

де Тн - нормована трудомісткість річної виробничої програми цеху, нормо-год; m - число найменувань виробів, які виробляє (блоків); ТСБ, Тмонт, Тр - трудомісткість відповідно складальних, монтажних і настроювальної-регулювальних робіт з виготовлення одного виробу i-го найменування, нормо -ч; Ni - кількість виготовлених виробів i-го найменування, шт.

Виробничі розрахунки зводяться в таблиці 1 Таблиця 1

№ п / п

Види і розряди робіт

Виріб А

Виріб Б

Загальна трудомісткість програми цеху по видах і розрядах робіт

Трудомісткість виробу, нормо-год

Годо-вая прогр-амма, шт.

Трудоем-кість програм-ми за видами і розрядами робіт

Трудомісткість виробу, нормо-год

Річна програма, шт.

Трудоем-кість програм-ми за видами і розрядами робіт

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Складальні роботи:

3-го розряду

4-го розряду

Разом складальних робіт

Монтажні роботи:

3-го розряду

4-го розряду

Разом монтажних робіт

Роботи по налаштуванню і регулюванню:

4-го розряду

5-го розряду

Разом настроювальної-регулювальних робіт

Разом всіх видів робіт

1.3

1.8

 

 

 

2.1

2.6

 

 

 

 

2.1

3.2

 

 

 

 

33000

33000

 

 

 

33000

33000

 

 

 

 

33000

33000

42900

59400

102300

 

69300

85800

155100

 

 

69300

105600

174900

 

 

432300

1

1.6

 

 

 

2.3

2

 

 

 

 

2.2

2.8

41000

41000

 

 

 

41000

41000

 

 

 

 

41000

41000

41000

65600

106600

 

94300

82000

176300

 

 

90200

114800

205000

 

 

487900

83900

125000

208900

 

163600

167800

331400

 

 

159500

220400

379900

 

 

920200

 

2. Розрахунок необхідної кількості робочих місць.

Правильно розраховану кількість робочих місць, необхідних для виконання виробничої програми цеху - важлива умова ритмічної і ефективної роботи цеху, завищення кількості робочих місць тягне за собою непродуктивні витрати на їх створення, налагодження і т.д., а також викликає неповне використання устаткування. Недостатня кількість робочих місць - це причина виникнення "вузьких місць" у виробництві, може привести до несвоєчасного виконання виробничого завдання.

Розрахункова кількість робочих місць на складанні, монтажі, налагодженні і регулюванні, оснащених спеціальним обладнанням та апаратурою, визначається за формулою:

Тj Nj

Срj = ----------------------, (2)

Фреже Р Кв. н. j

Де Срj - розрахункова кількість робочих місць на j-му виді робіт (складання, монтажу, налагодження і регулювання), шт. ; Тj - трудомісткість обробки виробу на j-му виді робіт, нормо-год; Фреже - режимний річний фонд часу використання устаткування (робочого місця) в одну зміну, год; Р - кількість змін на добу, приймаємо Р = 2; Кв. Нj - планований коефіцієнт виконання норм по j-му виду робіт. Маємо Кв. н. складання = 1,06; Кв. н. монтажу = 1,08; Кв. н. регулювання = 1 Річний режимний фонд часу використання устаткування (робочого місця) Фреже підраховується за формулою:

Фреже = (Фк-Фв) ПВМ (1 - / 100), (3)

де Фк - календарний фонд часу в днях у році, Фк = 365 днів, Фв - кількість вихідних та святкових днів у році, вважаючи суботи, береться за календарем за відповідний рік, маємо Фв = 107 днів (1998 рік) ПВМ - тривалість зміни, ч; приймаємо Пмм = 8 год; _ коефіцієнт втрат часу на плановий ремонт устаткування (робочого місця), = 1-2% Фреже = (365 - 107) * 8,0 * (1 - 2 / 100) = 2022,72 год , (3) Ср СБ = 208900 / (2022,72 * 2 * 1,06) = = 48,72; приймаємо Спр СБ = 49; Ср мон. = 331400 / (2022,72 * 2 * 1,08) = 75,85; приймаємо Спр мон. = 76; Ср рег. = 379900 / (2022,72 * 2 * 1) = 93,9; приймаємо Спр рег. = 94; Розрахувавши кількість робочих місць на складанні, монтажі, налагодженні і регулюванні Срj визначають прийняте кількість робочих місць Спрj як найближче більше ціле число. Після цього розраховують коефіцієнт завантаження робочих місць на j-му виді робіт (на складанні, монтажі, налагодженні і регулюванні) за формулою: Кзj = Cрj / Спрj (4) Кз СБ = 48,72 / 49 = 0,99; Кз мон. = 75,85 / 76 = 0,99; Кз рег. = 93,9 / 94 = 0,99; Середній коефіцієнт завантаження робочих місць по цеху визначається за формулою: Кз. ср = Кзj Спрj / Спрj (5) Кз. ср = (0,99 * 49 +0,99 * 76 +0,99 * 94) / (49 +76 +94) = 0,99 Всі отримані результати зводять в табл. 2

Таблиця 2

№ п / п

Показники

Види робіт

Збірка

Монтаж

Налагодження та регулювання

Усього

1

2

3

4

Трудомісткість обробки виробів, нормо-год

Розрахункова кількість робочих місць

Прийняте колічествот робочих місць

Коефіцієнт завантаження робочих місць

208900

48,72

49

0,99

331400

75,85

76

0,99

379900

93,9

94

0,99

920200

218,74

219

0,99

 

3. Планування чисельності працівників 3.1. Розрахунок чисельності основних робочих

Чисельність основних робітників визначається по трудомісткості річної виробничої програми і планового бюджету робочого часу одного спискового виробничого робітника. Розрахунок кількості робітників-відрядників здійснюється окремо за видами і розрядами робіт за формулою: Рсд ij = Тij * Nij / Феф * Кв. Нj, (6) Де Рсд ij - спискова чисельність робітників-відрядників i-го розряду, чол. ; Тij - трудомісткість обробки виробу на j-му виді роботи по i-му розряду, нормо-год; Феф - дійсний (ефективний) річний фонд робочого часу одного робітника, ч.

Дійсний (ефективний) річний фонд робочого часу одного виробничого робітника визначається на основі складання балансу робочого часу (табл. 3). При цьому прийнято, що робота здійснюється 5 днів на тиждень, а тривалість робочого дня 40 / 5 = 8 годин.

Таблиця 3 Баланс робочого часу одного виробничого робітника в 1998 році.

№ п / п

Склад фонду часу

План

У відсотках

1

Календарний фонд часу, днів

365

2

Число неробочих днів у році

У тому числі:

А) святкові дні

Б) вихідні (суботи і неділі)

107

5

102

3

Номінальний фонд часу

(Рядок 1-рядок 2), днів

258

100

4

Цілоденні втрати робочого часу, днів

У тому числі:

Основні та додаткові відпустки

Відпустки по навчанню

Відпустки у зв'язку з пологами

Хвороби

Виконання державних і громадських обов'язків

Неявки з дозволу адміністрації

Прогули

Цілоденні простої

26

 

 

 

 

 

 

0

0

0

10

5

Число робочих днів (рядок 3 - рядок 4)

232

6

Тривалість робочого дня, годин

8

7

Внутрізмінні втрати, годин

У тому числі:

А) скорочений робочий день

Б) перерви для годування грудних дітей

В) внутрішньозмінні простої

0,16

 

 

0

2

8

Середня тривалість робочого дня (рядок 6 - рядок 7) годин

7,84

9

Дійсний (ефективний) фонд робочого часу одного робітника (рядок 8 х рядок 5), годин

 

1818,0

Рсд3сб. = 83900/1819 * 1,06 = 43,51; приймаємо 44 чол.

Рсд4сб. = 125000/1819 * 1,06 = 64,8; приймаємо 65 чол.

Рсд3мон. = 163600/1819 * 1,08 = 83,28; приймаємо 83 чол.

Рсд4мон. = 167800/1819 * 1,08 = 85,42; приймаємо 85 чол.

Рсд4рег. = 159500/1819 * 1 = 87,69; приймаємо 88 чол.

Рсд5рег. = 220400/1819 * 1 = 121,17; приймаємо 121 чол.

Розраховану за формулою (6) чисельність основних робітників-відрядників за професіями і розрядами заносимо в табл.

Таблиця 4 Зведена відомість складу основних робітників у цеху

№ п / п

професія

Число робочих по розрядам, чол.

Число робітників по змінах, чол.

Всього робітників

1

2

3

4

5

6

1

2

1

Слюсарі-складальники

44

65

55

54

109

2

Монтажники РЕА

83

85

84

84

168

3

Регулювальники РЕА

88

121

105

104

209

Разом

127

238

121

244

242

486

Середній тарифний коефіцієнт основних виробничих робітників, зайнятих в цеху, визначається за формулою: косно = КiРi / Рi, (7) Де n - число розрядів; Кi - тарифний коефіцієнт робочого i-го розряду; Рi - кількість робочих i-го розряду.

Косно = ((К3 * Р3) СБ + (К4 * Р4) СБ + (К3 * Р3) мон. + (К4 * Р4) мон. + (К4 * Р4) рег. + (К5 * Р5) рег. ) / (Р3сб. + Р4сб. + Р3мон. + Р4мон. + Р4рег. + Р5рег.) косно = (1,203 * 44 +1,333 * 65 +1,203 * 83 +1,333 * 85 +1,333 * 88 +1,5 * 121) / 486 = 1,34

3.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Чисельність допоміжних робітників у цеху встановлюється за нормами обслуговування робочих місць. З досвіду машинобудівних і приладобудівних заводів загальна чисельність допоміжних робітників становить 20-40% чисельності основних. Кількість допоміжних робітників даної категорії за нормами обслуговування визначається за формулою: РВС = Спр * Р * Кн / Н, (8) Де РВС - кількість допоміжних робітників, чол; Спр - кількість робочих місць, що обслуговуються допоміжними робітниками даної професії (табл. 2, рядок 3); Р - число змін на добу; Н - норма обслуговування; Кн - коефіцієнт, що враховує планові невиходи на роботу: Кн = Фн / Фр. д, (9) Де Фн - номінальний фонд робочого часу, дні (табл. 3 рядок 3); Фр. д - плановане число робочих днів (табл. 3 рядок 5) Кн = 258/232 = 1,11 РВС. компл. = 219 * 2 * 1,11 / 20 = 24,31; РВС. контр. = 219 * 2 * 1,1 / 15 = 34,11; РВС. розподіл. = 219 * 2 * 1,11 / 90 = 5,4; РВС. скарбів = 2 (з розрахунку 1 чол. в зміну); РВС. діж. сд. = 219 * 2 * 1,11 / 50 = 9,72; РВС. діж. ел. = 219 * 2 * 1,11 / 50 = 9,72; РВС. транс. = 9,72 Результати розрахунків зводимо в табл. 5

Таблиця 5 Зведена відомість складу допоміжних робітників у цеху

№ п / п

Професія

Число робочих за розрядами

Число робітників по змінах

Загальне число робочих

1

2

3

4

5

6

1

2

1

Комплектувальники

14

10

12

12

24

2

Контролери

12

11

11

17

17

34

3

Розподільники

6

4

3

2

5

4

Комірники

2

1

1

2

5

Чергові слюсарі

6

4

5

5

10

6

Чергові електрики

6

4

5

5

10

7

Транспортні робітники

4

6

5

5

10

РАЗОМ

24

34

20

11

11

52

51

103

Потім підраховуємо середній тарифний коефіцієнт допоміжних робітників, користуючись при цьому формулою (7): Квсп. СР = (1,089 * 24 +1,203 * 34 +1,333 * 20 +1,5 * 11 +1,715 * 11) / 103 =

3.3. Розрахунок чисельності ІТП, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу

Планування чисельності інженерно-технічних працівників і службовців грунтується на типових схемах управління цехами.

Розрахунок чисельності працівників зводиться в табл. 6 Таблиця 6 Штатний розклад ІТП, службовців і МОП

№ п / п

Найменування посади

Чисельність

Посадовий оклад, гр. / міс.

Примітка

1

Начальник цеху

1

210

2

Зам. Начальника цеху з виробництва

1

175

3

Зам. Начальника цеху з технічної частини

1

175

4

Начальник виробничо-диспетчерського бюро

1

170

5

Диспетчер

2

150

6

Технік-диспетчер

4

115

7

Начальник з підготовки виробництва

2

115

8

Механік цеху

1

150

9

Начальник техбюро

1

170

10

Технолог

6

150

11

Конструктор

1

150

12

Кресляр-копіювальник

1

90

13

Начальник бюро інструментального господарства

1

170

14

Технік з інструменту

1

115

15

Майстер з ремонту пристосувань

1

115

16

Начальник планово-економічного бюро

1

170

17

Економіст

2

150

18

Інженер-нормувальник з праці

2

150

19

Технік-нормувальник

3

115

20

Бухгалтер

1

115

21

Завгосп

1

115

22

Табельник

1

90

РАЗОМ

36

23

Старший майстер

4

155

24

Майстер

15

145

25

МОП

3

70

РАЗОМ

58

 

4. Планування фонду заробітної плати і середньої зарплати працівників

Планування фонду заробітної плати включає в себе обчислення фондів і середньої заробітної плати окремо за категоріями працівників. До складу фонду заробітної плати входить основна і додаткова заробітна плата. До основної відноситься заробітна плата, яка обчислюється за виконану роботу або відпрацьований час. До її складу входить: оплата за відрядними розцінками або тарифними ставками, доплата за роботу в нічний час, у святкові дні, за відрядно-преміальною або відрядно-прогресивним системам, за навчання учнів і т.д.

Фонд основної заробітної плати основних і допоміжних робітників складається з тарифного фонду і премій з фонду зарплати за відрядно-преміальною і почасово-преміальною системам.

Основна заробітна плата виробничих робітників при відрядно-преміальною системою оплати праці визначається за нормованої трудомісткості річної виробничої програми: Зосн = Li * Ti, (10) Де Зосн - фонд основної зарплати виробничих робітників; L1 - годинна тарифна ставка робітника i-го розряду, гр . / год; Тi - трудомісткість річної виробничої програми цеху по i-му розряду, нормо-ч.

Основну заробітну плату допоміжних робітників розраховують на підставі встановленої чисельності цих робітників і дійсного фонду часу роботи одного робітника в році: Звсп = (Дi * Рi) * 12, (11) Де Звсп - фонд основної зарплати допоміжних робітників, гр. ; Дi - місячний посадовий оклад допоміжного робочого i-го розряду; Рi - кількість допоміжних робітників i-го розряду, 12 - число місяців у році Зосн = (0,72 * 83900 +0,83 * (125 +163600 +159500) + 0,97 * (167800 +220400)) = 808885 гр.

Звсп = (92 * 24 +106 * 34 +122 * 20 +136 * 11 +143 * 11) * 12 = 135852 Розраховані за формулами (10) і (11) фонди заробітної плати основних і допоміжних робітників без урахування коефіцієнта премій з ФЗП утворюють тарифні фонди зарплати відповідно основних і допоміжних робітників.

Основна зароблена плата ІТП визначається за посадовими окладами і відпрацьованому часу: Зітр = 12 * 0,89 * Дi * Чітрi., (12) Де Зітр - фонд основної зарплати ІТП, 12 - число місяців у глду; 0,89 - коефіцієнт, що враховує час роботи протягом року; п - число груп ІТП з різними окладами; Дi - посадовий місячний оклад, гр. ; Чітрi - число ІТП, які отримують цей оклад.

Основна зароблена плата службовців і МОП визначається за формулою: Зскп, моп = 12 * 0,93 * Дi * Чскп, мопi, (13) Де 0,93 - коефіцієнт, що враховує час роботи протягом року; Чскп, моп - чисельність СКП, МОП, які отримують цей посадовий оклад.

Зітр = 12 * 0,89 * (210 +2 * 175 +4 * 170 +12 * 150 +8 * 115 +4 * 155 +15 * 145 +1 * 90) = 73104,6 Зскп = 12 * 0,93 * (2 * 150 +5 * 115 +90) = 10769,4 грн.

Змоп = 12 * 0,93 * 3 * 70 = 2343,6 гр.

Отримані розрахунки фондів основної заробітної плати робітників, ІТП, службовців і МОП заносимо в табл. 7 Таблиця 7 Розрахунок річного фонду заробітної плати працюючих

№ п / п

Категорія працюючих

Фонд основної зарплати, гр.

Додаткова зарплата, гр.

Повний фонд зарплати, гр.

Відрахування на соціальне страхування, гр.

Тарифний

Премії

Усього

1

Основні робочі

808885

80888,5

889773,5

124568,29

2

Допоміжні робітники

135852

13585,2

149437,2

20921,21

3

ІТП

73104,6

7310,46

80415,06

11258,1

4

СКП

10769,4

1076,94

11846,34

1658,49

5

МОП

2343,6

234,36

2577,96

360,9

РАЗОМ

1030954,6

103095,46

1134050,1

158766,99

Середньомісячна зарплата визначається діленням загального фонду зарплати на чисельність працюючих даної категорії і кількість місяців у році (тобто на 12) Таблиця 8 Розрахунок середньомісячної зарплати персоналу цеху

№ п / п

Категорія працюючих

Кількість осіб

Повний фонд зарплати, гр.

Премії з ФМП, гр.

Загальний фонд зарплати, гр.

Середньомісячна зарплата, гр.

1

Робітники основні

486

889773,5

80888,5

970662

166,4

2

Робочі допоміжні

103

149437,2

13585,2

163022,4

131,9

3

ІТП

47

80415,06

21931,38

87725,52

155,5

4

Службовці

8

11846,34

2153,88

12922,58

134,6

5

МОП

3

2577,96

468,72

2812,32

78,12

РАЗОМ

647

1134050,1

119027,68

1237144,8

159,3

 

5. Визначення вартості основних фондів та річної суми амортизаційних відрахувань

Обсяг капітальних витрат в основні фонди складається з вартості:

А) будівель, споруд, включаючи пристрій опалення, вентиляції, водопроводу і каналізації, а також витрат на проектування майданчика;

Б) виробничого обладнання, приладів, пристроїв;

В) інструментів та пристроїв;

Г) господарського та виробничого інвентарю.

Вартість будівлі цеху розраховується виходячи з вартості 1 куб. м. Приблизно вартість 1 куб. м. одноповерхового виробничого будинку - 15 гр.

Об'єм будівлі підраховується за формулою: V = (1,25 ... 1,32) * f * Спр * h, (14) Де V - об'єм будівлі, куб. м.

1,25 ... 1,32 - коефіцієнт, що враховує площа допоміжних приміщень (ремонтного, інструментального і т.д.), битовок і т.д. ; F - норма складальної площадки, необхідна для складання виробів, кв. метри, f = 1,4 * S: 1,4 - коефіцієнт, що враховує проходи, проїзди і т.д. ; S - площа одного робочого місця складальника, монтажника чи регулювальника, кв. м. Маємо S = 2,7 кв. м. Спр - число робочих місць у цеху на всіх ділянках; H - висота цеху, м.

V = 1,3 * 1,4 * 2,7 * 219 * 3,5 = 3766,58, а так як 1куб. м. одноповерхового виробничого будинку - 15 гр. Те будівля цеху коштуватиме 3766,58 * 15 = 56498,7 грн.

Таблиця 9 Розрахунок річних сум амортизаційних відрахувань

№ п / п

Найменування основних фондів

Вартість основних фондів, гр.

Норма амортизації,%

Сума амортизаційних відрахувань, гр. / год

1

Будинки і споруди

56498,7

10

4134,4

2

Виробниче обладнання

457000

15

64789,5

3

Інструменти і пристосування

54840

15

7774,8

4

Виробничий і господарський інвентар

7265

15

4029,9

РАЗОМ

575603,7

69953,8

Амортизаційні відрахування проводяться поквартально по 10 / 4 = 2,5% кожний квартал від вартості основних фондів на початок кварталу.

6. Визначення витрат на основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати

Таблиця 10 Розрахунок витрат на основні, допоміжні матеріали і покупні напівфабрикати

№ п / п

Найменування матеріалів

Виріб А

Виріб Б

Загальна витрата на вироби А і Б, гр.

Транспортно-заготівельні витрати, гр.

Загальна вартість матеріалів, гр.

На один виріб, гр.

На річну програму, гр.

На один виріб, гр.

На річну програму, гр.

1

Основні матеріали

6

198000

12

492000

690000

20700

710700

2

Покупні напівфабрикати

42

1386000

33

1353000

2739000

82170

2821170

3

Допоміжні матеріали

-

-

-

-

-

-

5475

РАЗОМ

-

-

-

-

-

-

Допоміжні матеріали на одне робоче місце в рік коштують 20-30 гр.

 

7. Розрахунок витрат на енергоносії 7.1. Розрахунок річного витрати електроенергії

Електрична енергія в цехах витрачається на харчування електродвигунів, електронагрівальних приладів, апаратури та на освітлення приміщень.

Витрати на електроенергію для цеху розраховуються за формулою: Зел = Цел * ((Муст * Спр * Фреже * Р) / ​​(Кпот * Кпд)) * Кзср * Ко, (16) Де Зел - витрати на електроенергію, гр. ; Цел - ціна 1 кВт / год електроенергії, Цел = 11 коп / кВт * год; Муст - середня потужність струмоприймачів цеху на одному робочому місці (обладнання, апаратури, паяльників та ін); маємо Муст = 1,1 кВт Спр - число робочих місць з струмоприймачами в цеху; маємо Спр = 219; Фреже - річний режимний фонд часу використання робочого місця, ч.; маємо Фреже = 2022,72 ч.

Р - число змін; Р = 2 Кз. СР - Коефіцієнт завантаження обладнання по цеху; Кз. СР = 0,99 Ко - коефіцієнт одночасності роботи струмоприймачів цеху, Ко = 0,7 ... 0,9; приймаємо Ко = 0,8; Кпот - коефіцієнт, що враховує втрати в мережі, Кпот = 0,95 ... 0,97; приймаємо Кпот = 0,96; Фреже = 2022,72 г.; Кпд - ККД струмоприймачів, Кпд = 0,8 ... 0,9; приймаємо Кпд = 0,9 Зел = ((0,11 * 1,1 * 219 * 2022, 72 * 2) / (0,96 * 0,9)) * 0,99 * 0,8 = 98266,77 гр.

Зосв = 0,015 * Sц * 2500 ч. * Цел = 4439,325 гр.

Sц = V / h = 3766,58 / 3,5 = 1076,2 Річна витрата електроенергії для освітлення визначається виходячи з потужності освітлювальних приладів (15 Вт на 1 кв. Метри Площі) та 2500 годин часу горіння при двозмінній роботі на протязі року .

7.2. Розрахунок річної потреби пара

Річна потреба пара на опалення в тоннах складає 0,45 від об'єму будівлі. В даному випадку 3766,58 * 0,45 = 1694,96 т.

Витрата пари для підігріву води в душових становить 1 т. на рік на одного працівника. В даному випадку (486 +103) * 1 т. = 589 т.

Разом витрата пари в рік становить 2283,96 т.

Вартість 1 т. пара - 7 гр. Звідси вартість пари в рік становить 2283,96 * 7 = 15987,72 гр.

7.3. Розрахунок річної потреби в воді

Витрата води на побутові потреби - 20 л. на одного працюючого в зміну. Звідси (486 +103 +58) * 20 л. = 12940 л. і 40 л. на кожного, хто користується душем. Маємо (486 +103) * 40 л. = 23560 л.

Вартість одного куб. м. Води становить 0,8 гр.

Вартість води на рік складає - (12940 +23560) * 0,8 = 29200 Таблиця 11 Розрахунок витрат на енергоносії

№ п / п

Види витрат

Витрата за рік

Вартість одиниці, гр.

Загальна вартість, грн.

1

Силова електроенергія, кВт * год

893334,27

0,11

98266,77

2

Електроенергія для освітлення, кВт * год

40357,5

0,11

4439,325

3

Пара для опалення, т.

1694,96

7

11164,72

4

Пара для підігріву води, т.

531

7

3717

5

Вода на побутові потреби, л.

12940

0,8

10325

6

Вода для душових, л.

23560

0,8

18848

РАЗОМ

146760,82

8. Складання кошторису витрат з утримання та експлуатації обладнання

 1. Кількість чергових електриків і слюсарів становить 10 +10 = 20 чол. Їх частка у загальній чисельності допоміжних робітників - 103/20 = 5,15

Пропорційно цій формулі: Основна зарплата - 26 379 Додаткова зарплата - 2637,9 33079,3 Соцстрах - 4062,4 Таблиця 12 Кошторис витрат з утримання та експлуатації обладнання

№ п / п

Найменування статей витрат

Витрати на рік

Сума, гр.

Відсоток до підсумку

1

Утримання обладнання і робочих місць:

 • допоміжні матеріали для технологічних цілей
 • енергія для виробничих цілей
 • заробітна плата робітників, зайнятих обслуговуванням виробничого устаткування і робочих місць (основна, додаткова і відрахування на соцстрах).

 

5417

98266,77

 

 

 

33079,3

 

2%

37,5%

 

 

 

12,6%

2

Поточний ремонт:

 • обладнання та апаратури
 • інструменту і пристосувань

22850

8226

8,7%

3,1%

3

Амортизація:

 • обладнання та апаратури
 • інструменту і пристосувань

64789,5

7774,8

24,7%

3%

4

Знос малоцінних та швидкозношуваних інструменту і пристосувань

 

21936

 

8,4%

РАЗОМ

262339,37

100%

У цехах заводів з масовими і крупносерийними типами виробництва, що випускають однорідну продукцію, розподіл витрат з утримання та експлуатації обладнання та цехових витрат на одиницю продукції проводиться пропорційно основній зарплаті виробничих робітників, тоді відсоток витрат на утримання та експлуатацію устаткування по відношенню до основної зарплати виробничих робітників складе П = Рсод / Зосн * 100% (17) Де Рсод - витрати по утриманню та експлуатації обладнання, гр. (Табл. 12) Зосн - основна зарплата виробничих робітників, гр.

Пс = 262339,37 / 808885 * 100% = 32,4%

Відсоток цехових витрат визначається Пц = Рц / Зосн * 100% (18) Де Рц - сума цехових витрат, гр.

Пц = 366946,87 / 808885 * 100% = 45,4%

9. Складання кошторису цехових витрат

Таблиця 13

Кошторис цехових витрат

№ п / п

Найменування статей витрат

Витрати за рік

Сума, гр.

Відсоток до підсумку

1

Утримання апарату управління та іншого цехового персоналу:

А) зарплата ІТП (осн. + доп. + Соц. Страх)

Б) зарплата службовців

В) зарплата МОП

Г) зарплата допоміжних робітників

 

91673,16

13504,8

2938,86

170358,4

 

25%

3,7%

0,8%

46,4%

2

Амортизація:

А) будівель

Б) виробничого і господарського інвентарю

4134,4

1029,9

1,1%

0,3%

3

Утримання будівель, споруд та інвентарю:

 • електроенергія для освітлення
 • вода для побутових потреб та душових
 • пар для опалення та підігріву води
 • матеріали для утримання будівлі

 

4439,325

29173

14881,72

1694,9

 

1,2%

7,9%

4,1%

0,5%

4

Поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю:

 • будівель і споруд
 • виробничого інвентарю

 

1694,9

435,9

 

0,5%

0,1%

5

Знос МБІ

2906

0,8%

6

Випробування, досліди і дослідження, раціоналізація і винахідництво

870

0,2%

7

Охорона праці

2945

0,8%

8

Інші витрати

24266,6

6,6%

РАЗОМ

366946,87

100%

 

10. Розрахунок собівартості одного блоку, його оптової ціни та нормативу чистої продукції

10.1. Розрахунок собівартості одного блоку

Таблиця 14 Калькуляція собівартості, оптової ціни блоків і нормативу чистої продукції (в гривнях).

№ п / п

Статті витрат

Блоки

А

Б

1

Матеріали основні з урахуванням транспортно-заготівельних витрат

6

12

2

Покупні напівфабрикати з урахуванням транспортно-заготівельних витрат

42

33

3

Основна зарплата виробничих робітників

380886

427999

4

Додаткова зарплата виробничих робітників

38088,6

42799,9

5

відрахування на соц. страхування

58656,4

65911,8

6

Витрати з утримання та експлуатації обладнання

68,9

61,3

7

Цехові витрати

96,3

85,7

8

Загальнозаводські витрати

РАЗОМ Загальнозаводська собівартість

190443

668287,2

213999,5750902,2

9

Позавиробничі витрати

РАЗОМ повна собівартість

5713,3

196156,3

5419,9

220419,4

10

Прибуток

Разом оптова ціна

29416,25

225572,55

33056,16

253475,56

11

Зарплата виробничих робітників (осн. + доп. + Отчисл. На соц. Страх)

477631

536710,6

12

Коефіцієнт Кз

0,09

1-0,09

13

НЧП (норматив чистої продукції)

550034,04

618070,82

10.2. Розрахунок оптової ціни блоку.

Для розрахунку оптової ціни блоку визначають його повну собівартість за вирахуванням прямих матеріальних витрат (основних матеріалів і напівфабрикатів). Після цього визначають нормативну прибуток: Ппр = (С - М) / р, (20) Де Ппр - нормативний прибуток, гр.

С - повна собівартість блоку, М - матеріальні витрати на один блок, гр.

Р - норматив рентабельності,% для підприємств радіо-та приладобудування = 10-20% Оптова ціна Ц = С + Ппр, (21) Нормативна прибуток За виробу А: Пр = (196156,3 - 48) / 100 * 15% = 29416 , 25 За виробу Б: Пр = 33056,16 Оптова ціна По виробу А: Ц = 196156,3 + 29416,25 = 225572,55 За виробу Б: Ц = 253457,56

 

10.3. Розрахунок нормативної чистої продукції

Нормативно чиста продукція на виріб визначається за формулою: НЧП = Зпр + Зпр * Кз + Пр, (22) Де Зпр - зарплата виробничих робітників (основна + додаткова + відрахування на соц. Страх), зайнятих на виготовлення одного блоку; Кз - коефіцієнт, визначається як відношення зарплати персоналу з обслуговування та управління виробництвом до зарплати виробничих робочих Кз = (ЗПП-ЗПпр) / ЗПпр, (23) Де ЗПП - зарплата основних + додаткових працівників цеху; ЗПпр - зарплата основна і додаткова всіх виробничих робітників цеху, гр.

Кз = (1134050,1-1039210,7) / 1039210,7 = 0,09 За виробу А: НЧП = 477631 +42986,79 + +29416,25 = 550034,04 За виробу Б: НЧП = 536710,7 +48303 , 96 +33056,16 = 618070,82

11. Розробка організаційної структури управління цехом Начальник цеху Заступник Економіст - Заступник по техніч. частини нормувальник з виробництва Тех. бюро Бюро інстр. госп-ва Виробничо диспетчерське бюро Механік цеху ділянка 1 участок2 участок3

  1. Основні техніко-економічні показники роботи цеху

(Зведена таблиця)

Таблиця 15 Основні техніко-економічні показники цеху

№ п / п

Найменування показників

Величина показників

1

Річний випуску блоків, тис. шт.

А

33

Б

41

2

Обсяг випуску продукції в оптових цінах, тис. гр.

По виробу А

7443894,1

За виробу Б

Усього

10392498

35672784,1

3

Фонд заробітної плати, тис. гр.

1237,14

4

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. гр.

575603,72

5

Облікова кількість працюючих, чол.

58

6

Облікова кількість робітників, чол.

589

7

Випуск продукції на 1 гр. Основних виробничих фондів, гр.

61,98

8

Собівартість одного виробу, гр.

Типу А

668287,2

Типу Б

750902,2

9

Собівартість всієї продукції, тис. гр.

52839973

10

Середня зарплата одного працюючого в рік, гр.

159,3

11

Оптова ціна, гр.

Блоку А

225572,55

Блоку Б

253475,56

12

НЧП, гр.

Блоку А

550034,04

Блоку Б

618070,82

 

Висновок

Працюючи над цією курсовою роботою, я навчилася визначати трудомісткість річної виробничої програми цеху.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
145.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка основних розділів бізнес плану інвестиційного проекту організації готельно реабілітаційного
Розробка основних розділів бізнес-плану Барановицького хлібозаводу філії РУПП Брестхлебпром
Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації
Розробка виробничої програми та основних техніко економічних показників цеху з виробництва
Проект бізнес плану по модернізації устаткування друкарського цеху УП МФЦП
Складання плану розкрою пиловочного сировини і розрахунок технологічних потоків лісопильного цеху
Розр т основних техніко економічних показників механічного цеху
Розрахунок основних техніко-економічних показників механічного цеху
Розробка бізнес плану
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru