Розробка матриці відповідальності і повноважень у системі якості підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа вищої
професійної освіти
«Ярославський державний технічний університет»
Кафедра «Теорія механізмів і деталі машин»
"Розробка матриці відповідальності і повноважень у системі якості підприємства і складання положень в посадовій інструкції з питань управління якістю"
Контрольна робота з дисципліни
"Управління якістю"
2007

1. ВАТ «Автодизель» займається виробництвом готових моторів, а також комплектуючих для них.
Є великим підприємством.
Форма власності - відкрите акціонерне товариство.
2. Кількість співробітників ЦНОіМР
ü Начальник цеху - 1 чол.;
ü Заступник поч. цеху (з виробництва) - 1 чол.;
ü Нач. технологічного бюро - заступник нач. цеху (з підготовки виробництва) - 1 чол.;
ü Технічний керівник - 1 чол.;
ü Інженер-технолог - 5 чол.;
ü Начальник ПДБ - 1 чол.;
ü Диспетчер ПДБ - 3 чол.;
ü Майстер виробничої ділянки - 5 чол.;
ü Робочий - 100 чол.
3. Структура адміністративного управління підприємства
Генеральний директор
Рада директорів
Виробничі цехи
Допоміжне виробництво
Виробництво головного механіка
Цех нестандартизованого устаткування і монтажних робітЦех нестандартизованого устаткування і монтажних робіт працює за дорученнями виробничих і допоміжних цехів ВАТ «Автодизель», займається виготовленням, а також ремонтом обладнання, виготовленням оргтехоснащення (тари, візки), вантажозахоплювальних пристроїв (ВЗП). ЦНОіМР має в своєму активі такелажне-транспортну дільницю, який займається транспортуванням, перестановкою, а також демонтажем і монтажем устаткування.
Структура адміністративного управління цеху (ЦНОіМР)
Начальник цеху
Зам.нач.цеха (з виробництва)
Нач.ТБ - зам.нач.цеха (з підготовки виробництва)
Інженер-технолог
Технічний керівник (документування)
Начальник ПДБ
Диспетчер ПДБ
Майстер виробничої дільниці
Робочий
 

Матриця відповідальності і повноважень у системі менеджменту якості
Функції системи
Посадові особи
Нач.цеха
Зам.нач.цеха по пр-ву
Нач.ТБ-зам.нач.цеха по подг.пр-ва
Технічний керівник
Інженер-технолог
Поч. ПДБ (спеціаліст з планування)
Диспетчер ПРБ
Майстер
Робочий
1
Розробка загальних положень і принципів системи
n
¢
¢

£
£
£
£
£
2
2.1
2.2
2.3
Розробка документації системи
Керівництво за якістю
Управління документацією
Управління записами
n
n
n
¢
¢£
£
£
£
¢
£
£
£
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Відповідальність керівництва
Зобов'язання керівництва
Орієнтація на споживача
Політика в області якості
Цілі в сфері якості
Планування розвитку системи
Представник вищого керівництва
Обмін інформацією
Аналіз з боку керівництва
n
£
£
£
n
n

£
£

£
£

¢
£
£


£
£
£
£
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Менеджмент ресурсів
Забезпечення ресурсами
Забезпечення людськими ресурсами
Інфраструктура
Виробниче середовище
Визначення вимог до інформації
Взаємодія з постачальниками і партнерами
Природні ресурси
Фінансові ресурси
¢
n
n
n
n
¢

¢
¢
¢
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Процеси життєвого циклу продукції
Процеси, пов'язані зі споживачами (і іншими зацікавленими сторонами)
Процеси проектування і розробки продукції (аналіз, верифікація, валідація, управління змінами)
Процес закупівель
Операції з виробництва та обслуговування
Ідентифікація та простежуваність
Власність замовника
Збереження продукції
Управління засобами моніторингу та вимірювання
n
n
n
n
n
¢
¢


n
¢
¢
¢
¢
£
¢
£
£
£
£
£
£

¢
£
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
Вимірювання, аналіз та поліпшення
Задоволеність споживача
Внутрішній аудит
Витрати на якість
Моніторинг та вимірювання процесів
Моніторинг та вимірювання продукції
Моніторинг та вимірювання задоволеності зацікавлених сторін
Управління невідповідною продукцією
Аналіз даних
Постійне поліпшення
Коригувальні дії
Запобіжні дії
n
n
n
n

n
£
£


£

¢
¢


¢
n
£
£


¢

£
¢
£
¢
£
£
¢

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Автодизель»
(ЯРОСЛАВСЬКИЙ МОТОРНИЙ ЗАВОД)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ЦНО і МР
(Найменування посади)
______ М.А. Ричков
(Підпис) (П.І.Б.)

«______ »_____________ 2007

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

НАЧАЛЬНИК ПДБ
ЦЕХ Нестандартизоване обладнання
і МОНТАЖНИХ РОБІТ (ЦНО і МР)

ДІ 616.007

Розробник:
Заст. начальника цеху
з виробництва ________________ (В. А. Куйбишев)
Погоджено:
Начальник Б.Т.і З (І. І. Данілочкін)
Начальник юридичного _________________ (М. Ю. Морозов)
відділу
Начальник УПБ _________________ (М. А. Мешалкин)

Посадова інструкція начальника ПДБ

1. Кваліфікаційні вимоги

1.1 На посаду начальника ПДБ призначаються особи з вищою освітою і стажем роботи з оперативного управління виробництвом не менше трьох років, або середньою спеціальною освітою і стажем роботи з оперативного управління виробництвом не менше 5 років.
1.2 Дана посада начальник ПДБ, відноситься до категорії керівників.
Прийом, переведення та звільнення з посади здійснюється наказом уповноваженої особи ВАТ «Автодизель» (ЯМЗ) відповідно до вимог чинного трудового законодавства
1.3 Допускається до роботи після перевірки знань:
· «Правила і норми охорони праці і техніки безпеки»;
· «Вимоги промислової безпеки на підйомних спорудах (вантажопідйомні крани)»;
· «Вимоги промислової безпеки».
1.4 Начальник ПДБ повинен знати:
· «Керівництво з організації діяльності ЦНО і МР» 616-03;
· Документи РМ, що діє на підприємстві і використовуються у своїй службовій діяльності;
· Законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали з промислової безпеки;
· Політику підприємства в сфері якості;
· Правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір.

2. Підпорядкованість
2.1 Начальник ПДБ безпосередньо підпорядковується начальнику цеху, а в його відсутність особі, виконуючому його обов'язки. Функціонально - технічному директору.

3. Посадові обов'язки

3.1 Вимоги до службової діяльності.
Начальник ПДБ у своїй діяльності керується:
· Справжньою посадовою інструкцією;
· «Керівництво з організації діяльності ЦНО і МР»;
· МІ 05.07.01 «Управління технологічною документацією на вироби допоміжного виробництва»;
· СТП 15.01-03 «Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань підприємства»;
· СТП 18.01-02 «Забезпечення безпечного виконання різних видів робіт»;
· СТП 18.04-06 «Забезпечення пожежної безпеки об'єктів підприємства»;
· Зовнішніми і внутрішніми нормативними документами підприємства.
Начальник ПДБ виконує такі посадові обов'язки:
3.1.1 Організовує безперебійну роботу цеху та рівномірний випуск продукції заданої якості в відповідності з виробничою програмою.
3.1.2 Бере участь у складанні, на основі виробничих програм цеху, планів і завдань ділянках, а також календарно-планових нормативів і розрахунків щодо визначення розмірів партій запуску, термінів подач і норм заділів у виробництві.
3.1.3 Контролює забезпеченість цеху та його підрозділів всім необхідним для виконання виробничої програми (виробничо-технічною документацією, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо).
3.1.4 Контролює безперебійний рух незавершеного виробництва, правильне оформлення документації та своєчасне отримання, і відправку з цеху готової продукції.
3.1.5 Приймає заходи щодо попередження та ліквідації виникаючих відхилень під час виробничого процесу.
3.1.6 Контролює подачу заявок на матеріали і комплектуючі вироби в відповідні підрозділи заводу.
3.1.7 Організовує своєчасне забезпечення цеху литтям і готовими виробами.
3.1.8 Контролює ліміт ТМЦ.
3.1.9 Бере участь у складанні програми по зниженню витрат і її виконання.
3.1.10 Організовує проведення інвентаризацій незавершеного виробництва, виробничих складів цеху, здійснює контроль за наявністю в них заділів на рівні встановлених нормативів, за раціональним використанням транспорту і навантажувально-розвантажувальних засобів.
3.1.11 Контролює забезпечення безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт та пожежної безпеки на підвідомчих складах.
3.1.12 Знає і дотримується вимог інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки ІОТ № 1, 48, 174, 258.
Начальник ПДБ зобов'язаний:
Щодня:
3.1.13 До початку роботи протягом зміни спільно з уповноваженими з охорони праці перевірити стан промислової безпеки, охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії на своїй ділянці згідно з п. 4 «Організації проведення I ступеня контролю» цього положення.
3.1.14 Здійснювати контроль за дотриманням працюючими вимог правил безпечного виконання робіт, технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці.
3.1.15 Не допускати до роботи осіб з управління вантажопідйомними машинами та інших машин і установок підвищеної небезпеки, не мають посвідчень на право виконання даної роботи, що не мають засобів індивідуального захисту, що працюють в невідповідною нормам спецодязі, а також перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і в інших випадках передбачених законодавством з ОП і ПБ.
3.1.16 Забезпечувати підлеглих необхідним інвентарем та засобами індивідуального захисту.
3.1.17 Експлуатацію тільки справних ТУ і обладнання, а також перебування в безпечному стані складів, пристосувань, інструменту, транспортних засобів, також правильну організацію робіт і робочих місць у частині безпеки праці.
3.1.18 Забезпечувати безпечне зберігання, транспортування та застосування легкозаймистих горючих речовин, балонів з стисненими та зрідженими газами;
3.1.19 Організовувати безпечну експлуатацію складських приміщень;
3.1.20 Забезпечити наявність на робочих місцях необхідних інструкцій, плакатів, знаків безпеки, протипожежного інвентарю та засобів пожежогасіння.
3.1.21 Проводити первинний (з новоприйнятими робітниками), позаплановий (по мірі необхідності), цільовий інструктаж з ПБ і ВІД і оформляти їх у встановленому порядку. Не допускати до самостійної роботи осіб, погано освоїли зміст інструктажу і не опанували безпечними прийомами роботи.
3.1.22 Забезпечувати знову прийнятим робітником після первинного інструктажу з ОП на робочому місці стажування протягом 2-14 змін під своїм спостереженням або кваліфікованого робітника. Про допуск до роботи працівник, який проводив стажування, робить запис у журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом інструктора і інструктували.
3.1.23 При нещасному випадку:
· Організувати першу допомогу та супроводити до медпункту;
· Повідомити керівника цеху;
· Забезпечити збереження обстановки на робочому місці (якщо це не загрожує аварією або нещасним випадком).
Щоквартально:
3.1.24 Проводити повторний інструктаж з ОП із записом у журналі першому ступені контролю (не рідше 1 разу на 3 місяці).
Щорічно:
3.1.25 Перед черговою перевіркою знань підлеглого персоналу проводити консультації за інструкціями для даних професій.
3.2 Вимоги до результатів діяльності
3.2.1 Контроль за виконанням затверджених планових завдань.
3.2.2 Контроль за організацією виробничого планування та регулювання ходу виробництва, внутрізмінних ритмічності, оперативного обліку випуску продукції.
3.2.3 Контроль за дотриманням правил техніки безпеки і пожежної безпеки.

4. Службові повноваження
Начальник ПДБ має право:
4.1 Контролювати дотримання зовнішньої і внутрішньої нормативної документації.
4.2 Доповідати начальникові цеху, або його заступнику про всі виявлені недоліки, при необхідності зупиняти роботу.
4.3 Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками.
4.4 Керувати працівниками бюро.
5. Відповідальність
Начальник ПДБ несе відповідальність:
5.1 За недотримання вимог промислової безпеки.
5.2 Матеріальну відповідальність за збереження отриманого прокату, комплектуючих виробів і т.п. що зберігаються на складах ПДБ.
5.3 За якість продукції, що випускається, відповідність її КТД і вимогам замовника.
5.4 За невиконання (неналежне виконання) посадових обов'язків, покладених на нього цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним законодавствам Р.Ф.
5.5 За скоєні в процесі своєї трудової діяльності правопорушення у межах, визначених чинним законодавством Р.Ф.
Примітка
· Керує діяльністю і приймає остаточне рішення по функції, несе відповідальність за кінцеві результати;
· Організовує виконання, узагальнює результати, готує і обгрунтовує проекти рішень, несе відповідальність за своєчасність і якість підготовки рішень;
· Консультує при підготовці прийнять рішень, несе відповідальність за якість консультування;
· Отримує інформацію про прийняті рішення і несе відповідальність за своєчасність і якість реалізації рішень (у стосується його сфері).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
56.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Перерозподіл повноважень у системі менеджменту
Розробка структури управління розподіл повноважень
Розробка конкурентоспроможної цінової стратегії підприємства ВАТ Петрівське РТП в системі стратегічного
Розробка програми для квадратної матриці
Розробка програми для зрушення елементів матриці по верствам
Розробка пакета прикладних програм для обчислення визначника матриці
Розробка в середовищі Turbo Pascal програми сортування елементів рядків матриці
Характеристика цивільно-правової відповідальності в системі права
Складові поняття якості товару в системі маркетингу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru