Розробка заходів щодо вдосконалення облікової політики та поліпшення фінансового стану

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення

1 Облік і аудит основних засобів на підприємстві

1.1 Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка

1.2 Надходження основних засобів

1.3 Амортизація основних засобів

1.4 Вибуття основних засобів

1.5 Інвентаризація основних засобів

1.6 Аудит операцій з основними засобами

2 Характеристика діяльності ВАТ «Вешенском АТП»

2.1 Основні види діяльності, статут, організаційна структура

2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «Вешенском АТП» за 2006 - 2008 рр..

2.3 Аудит облікової політики

2.4 Аналіз системи внутрішнього контролю та обліку операцій з основними засобами

3 Аналіз стану, руху та використання основних засобів у ВАТ «Вешенском АТП»

3.1 Аналіз динаміки, складу основних виробничих засобів

3.2 Аналіз руху основних засобів

3.3 Аналіз вікового складу автобусного парку

3.4 Аналіз ефективності використання основних засобів

4 Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Вешенском АТП» за 2006-2008 рр..

4.1 Аналіз складу, структури та динаміки майна організації, джерел його формування та капіталу

4.2 Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості

4.3 Аналіз ділової активності

5 Пропозиції щодо вдосконалення системи обліку і внутрішнього контролю основних засобів та заходи щодо підвищення ефективності діяльності ВАТ «Вешенском АТП»

5.1 Пропозиції щодо вдосконалення системи обліку і внутрішнього контролю основних засобів у ВАТ «Вешенском АТП»

5.2 Заходи щодо підвищення ефективності діяльності і поліпшення використання основних засобів у ВАТ «Вешенском АТП»

Висновок

Список використаних джерел

Програми

Введення

Виробничо-господарська діяльність організацій забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, велика роль тут належить основним засобам. Це засоби праці і матеріальні умови процесу праці, завдяки чому і здійснюється процес виробництва - діяльність підприємства.

Засоби праці - робочі машини, передавальні пристрої, верстати, інструмент і т. п., а матеріальні умови процесу праці - виробничі будівлі, транспортні засоби та інші - «... це річ або комплекс речей, які людина поміщає між собою і предметом праці і які служать для нього в якості провідника його впливів на цей предмет ». Відмінною рисою основних засобів є їх багаторазове використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою вартість на створюваний продукт частинами.

Основні засоби відіграють величезну роль у процесі праці, вони в своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства.

Протягом тривалого періоду використання кошти надходять на підприємство і передаються в експлуатацію, зношуються в результаті в результаті експлуатації, піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні властивості, переміщаються всередині підприємства, вибувають з підприємства внаслідок старості або недоцільність подальшого використання.

Тема дипломної роботи є актуальною, так як облік основних засобів - це один з найбільш складних ділянок обліку. По-перше, надто багато відмінностей між бухгалтерським і податковим законодавством. У 2009 р. багато правил податкового обліку основних засобів змінилися кардинально, що ще більше віддалило податковий облік від бухгалтерського.

Бухгалтер, який відповідає за цю ділянку роботи, повинен досконало знати як вимоги бухгалтерського законодавства (це в першу чергу ПБУ 6 / 01 і Методичні вказівки з обліку основних засобів), так і норми гл. 25 "Податок на прибуток організацій" НК РФ. Помилки в бухгалтерському обліку чреваті проблемами з податком на майно, помилки в податковому - тягнуть за собою неприємності в частині податку на прибуток.

По-друге, розбіжність даних бухгалтерського і податкового обліку - це постійні і тимчасові різниці, що підлягають обліку відповідно до ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". Причому різниці, що виникають у зв'язку з урахуванням основних засобів, як правило, носять довгостроковий характер (виникають і зменшуються протягом усього терміну амортизації об'єктів).

По-третє, багато питань, пов'язаних з обліком основних засобів, до кінця не врегульовані і є джерелом численних суперечок між податківцями та платниками податків. Взяти хоча б такі "вічні проблеми", як порядок обліку невиробничих об'єктів (холодильники, пилососи, чайники тощо) або об'єктів обчислювальної техніки (моніторів, системних блоків і т.п.).

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є: контроль за збереженням і наявністю основних засобів за місцями їх використання; правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку їх надходження, вибуття і переміщення, контроль за правильним витрачанням коштів на реконструкцію і модернізацію основних засобів, своєчасне відображення в обліку амортизації основних засобів, точне визначення результатів від ліквідації об'єктів основних засобів. Ці завдання вирішуються за допомогою належної документацією та забезпечення правильної організації обліку наявності і руху основних засобів, щомісячних розрахунків амортизації основних засобів та обліку витрат з їх ремонту.

Метою даної дипломної роботи є: на основі проведеного аудиту облікової політики, аналізу руху та використання основних засобів ВАТ «Вешенском АТП», а також фінансово-економічного аналізу за даними бухгалтерської звітності розробити заходи щодо вдосконалення облікової політики та обліку основних засобів, поліпшення фінансового стану підприємства та використання основних засобів.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:

- Вивчити облікову політику підприємства;

 • вивчити склад, структуру основних засобів ВАТ «Вешенском АТП»;

 • розглянути організаційно-економічну характеристику підприємства;

 • оцінити фінансовий стан підприємства на основі аналізу бухгалтерської звітності.

Предметом дослідження є облік і використання основних засобів, фінансово-господарська діяльність ВАТ «Вешенском АТП». Об'єкт дослідження - облікова політика, система бухгалтерського обліку основних засобів, бухгалтерська звітність підприємства.

Методологічною основою дослідження є наукові праці по темі дипломної роботи, законодавчі акти і нормативні документи, а також навчально-методична література.

1 ОБЛІК І АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка

Методологічною основою бухгалтерського обліку основних засобів є:

- Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6 / 01 (затв. Наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 N 26н, введено в дію з 01.01.2001);

- Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів (затв. Наказом Мінфіну Росії від 13.10.2003 N 91н) (далі - Методичні вказівки).

Для цілей бухгалтерського обліку активи визнаються основними засобами, якщо одночасно виконуються наступні умови:

- Об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг, для управлінських потреб або для надання за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;

- Об'єкт призначений для тривалого використання, тобто протягом періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він більше 12 місяців;

- Об'єкт не повинен бути призначений для продажу;

-Об'єкт здатний приносити економічні вигоди (дохід) організації в майбутньому.

Період, протягом якого основні засоби приносять організації дохід, прийнято вважати строком корисного використання. Це базовий показник для розрахунку амортизації. Встановлюються строки корисного використання для цілей бухгалтерського обліку відповідно до ПБО 6 / 01.

До основних засобів відносяться будівлі, споруди, робочі силові машини, обладнання, вимірювальні прилади, передавальні пристрої, транспортні засоби, а також робоча і продуктивна племінну худобу, а також капітальні вкладення в орендоване майно, в докорінне поліпшення землі (меліорація) і т.п .

Одиницею обліку основних засобів визнають інвентарний об'єкт, до якого відносять основний засіб з усіма його пристосуваннями і приладдям і який призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле, призначений для виконання певної роботи. Комплекс конструктивно зчленованих предметів - це один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають спільні пристосування і приладдя, загальне управління, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожен входить в комплекс предмет може виконувати свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Для організації обліку і контролю збереження основних засобів кожному інвентарному об'єкту при прийнятті його до бухгалтерського обліку присвоюється інвентарний номер. При цьому не має значення, де знаходиться цей об'єкт основних засобів - у запасі або в експлуатації. Як правило, на об'єкт основних засобів прикріплюють металевий жетон з вибитим на ньому номером або номер малюється фарбою.

Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, зберігається за ним протягом усього строку корисного використання цього об'єкта в організації.

Якщо об'єкт основних засобів складається з різних частин, то організації слід керуватися нормою п. 6 ПБУ 6 / 01.

Якщо строки корисного використання цих частин істотно відрізняються, то кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт, якому присвоюється свій інвентарний номер.

Якщо строки корисного використання частин основного засобу відрізняються несуттєво, то їх потрібно враховувати всі разом як один об'єкт, за яким закріплюється один інвентарний номер.

В якості критерію суттєвості можна використовувати показник 5%, керуючись вказівками про порядок складання та подання бухгалтерської звітності, затвердженими Наказом Мінфіну Росії від 22.07.2003 N 67н.

Якщо об'єкт основних засобів списується з бухгалтерського обліку, то його інвентарний номер протягом п'яти років не присвоюється знову надійшли в організацію основних засобів.

Якщо основний засіб надійшло за договором фінансової оренди, то воно може враховуватися у лізингоодержувача по тому номеру, який йому присвоїв лізингодавець.

Класифікація основних засобів, передбачає їх групування за такими ознаками.

За натурально-речовинним складом основні засоби поділяються на такі групи і підгрупи.

Будівлі - корпуси цехів, заводоуправління, майстерень та ін Інвентарним об'єктом у цій групі вважається кожна відокремлена будівля або прибудова, якщо вона має самостійне господарське значення (склад, гараж), разом з усіма комунікаціями (освітлення, опалення, вентиляція, водо-і газопостачання, ліфтове господарство, внутрішні телефони тощо), що забезпечують нормальну експлуатацію.

Споруди - шахти, мости, водосховища, автодороги, нафтові і газові свердловини і ін Це інженерно-будівельні об'єкти, призначені для виконання певних функцій у процесі виробництва. Інвентарний об'єкт - окрема споруда з усіма пристроями.

Передавальні пристрої - лінії електропередачі, трубопроводи, теплогазосеті та ін Це сукупність об'єктів для передачі електричної, теплової та механічної енергії від машин-двигунів до робочих машин, а також для переміщення рідких та газоподібних речовин від одного об'єкта до іншого.

Машини та обладнання: силові машини й устаткування (атомні реактори, парові двигуни, турбіни, двигуни внутрішнього згорання та інші), які або виробляють електроенергію або теплову енергію, або перетворюють її в механічну енергію руху; робочі машини й устаткування (верстати, апарати) , які призначені для механічного, термічного, хімічного та іншого технологічного впливу на предмет праці; вимірювальні і регулюючі прилади (ваги, манометри, обладнання для дистанційного контролю, сигналізації, прилади та апаратура лабораторій тощо), які призначені для вимірювання різних параметрів роботи техніки, перевірки якості матеріалів, сировини, готової продукції і т.д.; обчислювальна техніка; інші машини та обладнання, що не увійшли до названі групи (пожежні машини, обладнання АТС).

До складу інвентарного об'єкта всієї групи "Машини та обладнання" входять пристрої, приладдя і прилади, що складають з ними єдине ціле.

Транспортні засоби - засоби пересування людей, різних вантажів.

Інструмент, виробничий і господарський інвентар (електродрилі, вібратори, відбійні молотки, верстати, контейнери, інвентарна тара і так далі), який застосовують або для полегшення ручної праці, або для приєднання до машин для посилення їх потужності.

Робочий продуктивна худоба.

Багаторічні насадження. Інвентарний об'єкт - зелені насадження парку, саду, скверу, вулиці, бульвару, двору, території підприємства і т.п.

Інші види основних засобів (бібліотечні фонди, капітальні витрати в орендовані основні засоби тощо).

У залежності від ступеня використання кошти можуть знаходитися: в експлуатації; в запасі (резерві); в ремонті; у стадії добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації та часткової ліквідації.

По приналежності основні засоби поділяються на такі групи: власні; орендовані; отримані в безоплатне користування; що знаходяться в господарському віданні або оперативному управлінні; отримані в довірче управління.

За призначенням (характером участі в процесі виробництва) виділяють наступні основні засоби: виробничі, до таких відносять об'єкти, використання яких спрямоване на систематичне отримання прибутку як основної мети господарської діяльності, тобто використання в процесі виробництва продукції, у будівництві, сільському господарстві, торгівлі та т.д.; невиробничі, до них відносять ті основні засоби, які не використовуються при здійсненні основної господарської діяльності. Це об'єкти житлово-комунального господарства, заклади науки, культури, охорони здоров'я і т.д.

Бухгалтер повинен враховувати окремо виробничі і невиробничі основні фонди, оскільки є відмінності їх відображення в обліку та в оподаткуванні.

Необхідною умовою правильної постановки обліку основних засобів є одноманітність в системі їх оцінки в усіх організаціях незалежно від форм власності.

У поточному обліку виділяють три види оцінки: первісна, відновлювальна та залишкова вартість.

До бухгалтерського обліку основні засоби приймають за первісною вартістю, яка залежить від способу надходження активу в організацію.

Якщо організація набуває основний засіб (нове або було в експлуатації) за плату або будує, його первісна вартість буде складатися з фактичних витрат, пов'язаних з придбанням, спорудженням та виготовленням, за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації) .

Якщо основні засоби були отримані в рахунок внеску до статутного капіталу, їх первісна вартість визначається в розмірі, погодженому учасниками (засновниками), якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо об'єкти основних засобів отримані безоплатно, то їх первісна вартість визначається виходячи з поточної ринкової ціни на дату прийняття до бухгалтерського обліку як вкладень у необоротні активи.

У первісну вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів включаються витрати з доставки, оплата консультаційних, інформаційних послуг, винагороди посередникам і інші фактичні витрати, пов'язані з отриманням основного засобу за договором дарування.

Якщо об'єкти основних засобів були отримані за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами (за договорами міни), то їх оцінюють виходячи з вартості майна, на яке вони були обмінені. При цьому мається на увазі така вартість, за якою в звичайних умовах організація реалізувала б це майно.

Невраховані об'єкти основних засобів, виявлені при інвентаризації, приймаються до бухгалтерського обліку за ринковою вартістю на дату проведення інвентаризації. Надлишки основних засобів відображаються за дебетом рахунка 01 в кореспонденції з рахунком 91 "Інші доходи і витрати".

Первісна вартість основних засобів не змінюється, крім випадків, встановлених законодавством.

Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів допускається в наступних випадках: добудова, дообладнання; модернізація, реконструкція; часткова ліквідація; переоцінка.

Так, до робіт з добудови, дообладнання, модернізації ставляться роботи, викликані зміною технологічного або службового призначення устаткування, будівлі, споруди чи іншого об'єкта основних засобів, підвищеними навантаженнями та іншими новими якостями.

До реконструкції відноситься перебудову існуючих об'єктів основних засобів, пов'язане з удосконаленням виробництва та підвищенням його техніко-економічних показників і здійснюється за проектом реконструкції основних засобів з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості продукції та зміни номенклатури продукції.

Організація має право не частіше одного разу на рік переоцінювати повністю або частково об'єкти основних засобів.

Вартість основного засобу з урахуванням переоцінки називається відновною вартістю.

Методи переоцінки основних засобів у ПБО 6 / 01 не визначені.

1.2 Надходження основних засобів

Велику частину основних засобів організація купує за гроші у постачальників на підставі договорів купівлі-продажу або договорів поставки.

Згідно зі ст. 454 Цивільного кодексу Російської Федерації (ГК РФ) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність іншої сторони (покупця), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір поставки передбачає, що постачальник-продавець зобов'язується передати в обумовлений термін вироблені чи купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності.

Деякі організації будують (створюють) об'єкти основних засобів, і якщо для будівництва (створення) запрошується стороння спеціалізована організація, то з нею укладається договір підряду. Згідно зі ст. 702 ЦК РФ за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовникові, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

Джерелом для придбання, спорудження, виготовлення об'єктів основних засобів є капітальні вкладення. Капітальні вкладення - це сукупність витрат на здійснення довгострокових інвестицій організації, пов'язаних з придбанням, спорудженням, реконструкцією і модернізацій основних засобів.

Вся інформація про надходження основних засобів в організацію спочатку відображається на рахунку 08

Рахунок 08 - активний, сальдо дебетове, показує величину вкладень у незавершене будівництво, незакінчені операції з придбання основних засобів та інших необоротних активів.

За дебетом рахунка 08 відображають суму фактичних витрат на придбання основних засобів, будівництво (створення), що включаються до первісної вартості.

Сформовану первісну вартість об'єктів основних засобів, оформлених у встановленому порядку, списують з кредиту рахунку 08 в дебет рахунку 01.

При цьому робиться запис:

Д-т 01 К-т 08 - відображено постановка на облік основного засобу за первісною вартістю.

Об'єкт основних засобів приймається до бухгалтерського обліку в момент, коли він приведений у стан, придатний для використання, незалежно від фактичного введення в експлуатацію.

Аналітичний облік по рахунку 01 ведеться окремо по кожному інвентарному об'єкту основних засобів.

Аналітичний облік по рахунку 08 ведеться за витратами, пов'язаними з придбанням або будівництвом об'єктів основних засобів (окремо по кожному об'єкту).

Організації можуть набувати основні засоби, як потребують монтажу, так і не потребують ньому.

При придбанні об'єктів основних засобів, які потребують монтажу, в обліку роблять такі записи:

Д-т 08-4 К-т 60 - відбивається покупна вартість основного засобу без ПДВ;

Д-т 19-1 К-т 60 - відображається сума "вхідного" ПДВ відповідно до рахунку-фактурі постачальника.

За дебетом рахунка 08, субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів", відображаються також інші витрати, пов'язані з купівлею основного засобу: на його доставку та доведення до стану, в якому воно придатне до використання, на оплату консультаційних, інформаційних послуг, вантажно-розвантажувальних робіт та ін

Зазначені операції оформляються такими записами:

Д-т 08-4 К-т 60 - відображено вартість послуг сторонніх організацій у сумі витрат, пов'язаних з придбанням основного засобу (без урахування ПДВ);

Д-т 19-1 К-т 60 - відображено суму "вхідного" ПДВ з вироблених витрат;

Д-т 08-4 К-т 70, 69, 71 ... - Відбиті інші витрати організації з придбання основного засобу (наприклад, нарахована заробітна плата власним робітникам за доставку, розвантаження, установку з відрахуваннями в соціальні фонди тощо);

Д-т 60 К-т 51 - відображено оплата рахунків постачальників, сторонніх організацій за послуги, пов'язані з придбанням основного засобу.

Придбаний об'єкт основних засобів повинен бути поставлений на балансовий облік:

Д-т 01 К-т 08-4 - відображена постановка на облік основного засобу за первісною вартістю.

Таким чином, на рахунку 01 відображається первісна вартість основного засобу.

Якщо купується обладнання, яке потребує монтажу, то оформляється акт про приймання устаткування (форма N ОС-14), а в обліку застосовується рахунок 07 "Устаткування до установки".

За дебетом рахунку 07 відображаються фактичні витрати, пов'язані з придбанням обладнання до установки, а за кредитом цього рахунку - списання вартості обладнання до встановлення при його передачі в монтаж.

В обліку при цьому роблять такі записи:

Д-т 07 (15) К-т 60 - акцептовано рахунок постачальника на суму без ПДВ;

Д-т 19-1 К-т 60 - відображено суму "вхідного" ПДВ відповідно до рахунку-фактурі постачальника;

Д-т 07 (15) К-т 60, 76, 70, 69, 71 ... - Відбиті інші витрати, пов'язані з придбанням обладнання до установки;

Д-т 19 К-т 60, 76, 71 ... - Відображено суму "вхідного" ПДВ за цими витратами;

Д-т 60, 76 К-т 51 - відображено перерахування коштів постачальникам, а також стороннім організаціям за послуги, пов'язані з придбанням обладнання до установки;

Д-т 08-3 К-т 07 - відображена передача обладнання до установки в монтаж.

Ця операція оформляється актом про приймання-передачі обладнання в монтаж (форма N ОС-15).

Після того як об'єкт буде змонтований, оформляють акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (за формами NN ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) і в обліку роблять запис:

Д-т 01 К-т 08-3 - відбиті постановка на облік змонтованого об'єкта основних засобів за первісною вартістю і його введення в експлуатацію.

Формування статутного капіталу регулюється Законами від 26.12.1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" та від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

При передачі (отриманні) основних засобів в рахунок внеску до статутного капіталу повинен бути сформований пакет з таких документів: установчого договору; переліку переданих об'єктів основних засобів; копій інвентарних карток (форми NN ОС-6, ОС-6а, ОС-6б) по об'єктах основних засобів, були в експлуатації; технічної документації по переданим об'єктам; акту незалежного оцінювача про оцінку основних засобів (при необхідності); актів про прийняття-передачі об'єктів основних засобів (форми NN ОС-1, ОС-1а, ОС-1б); рахунків і рахунків-фактур, що підтверджують додаткові витрати, пов'язані з отриманням основних засобів як внеску в статутний капітал.

Згідно ПБУ 6 / 01 первісна вартість основних засобів, отриманих в якості внеску до статутного капіталу, визначається їх грошовою оцінкою, погодженою між засновниками (учасниками) організації. При цьому первісну вартість можна збільшити на суму фактичних витрат на доставку основних засобів та приведення їх у стан, в якому вони придатні до використання (п. 12 ПБУ 6 / 01).

Д-т 08-4 К-т 75-1 - відображено вартість отриманого від засновника об'єкта основних засобів (в грошовій оцінці, узгодженої засновниками) без ПДВ;

Д-т 01 К-т 08-4 - відбиті постановка на облік основного засобу за первісною вартістю і його введення в експлуатацію;

Основні засоби можуть надходити в організацію як подарунка, тобто безоплатно. Згідно зі ст. 575 ГК РФ між комерційними організаціями допустимі подарунки вартістю до 5 МРОТ.

Якщо вартість отриманого безоплатно рухомого майна більше 5 МРОТ, то згідно зі ст. 574 ГК РФ слід письмово оформити договір дарування. При цьому договір дарування нерухомості підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Федеральним законом від 21.07.1997 N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним".

Згідно ПБУ 6 / 01 первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно, визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку як вкладень у необоротні активи. Ринкова ціна при цьому має бути підтверджена документально або експертним шляхом.

В обліку безоплатне надходження основних засобів відображається:

Д-т 08-4 К-т 98-2 - відбита ринкова вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів.

Якщо приймаюча сторона несе будь-які витрати з доставки, налагодження, монтажу та ін, то їх слід відобразити за дебетом рахунка 08-4 в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків, тобто ці витрати будуть включені до первісної вартості основного засобу, отриманого безоплатно:

Д-т 08-4 К-т 60, 76, 71, 70, 69 ... - Відбиті витрати, які несе приймаюча сторона у зв'язку з отриманням подарунка;

Д-т 01 К-т 08-4 - відбиті постановка на облік основного засобу за первісною вартістю і його введення в експлуатацію;

Д-т 60, 76 К-т 51 - відображено перерахування грошових коштів стороннім організаціям за послуги, пов'язані з безоплатним надходженням основних засобів.

Ці записи в обліку роблять на підставі наступних документів: договору дарування; акту про прийом-передачу об'єктів основних засобів (форми NN ОС-1, ОС-1а, ОС-1б); технічної документації по отриманих об'єктів; акту незалежного оцінювача про оцінку основних засобів (якщо були використані його послуги); платіжно-розрахункових документів, що підтверджують витрати, пов'язані з безоплатним отриманням основних засобів.

У бухгалтерському обліку безоплатно отримані об'єкти основних засобів визнаються амортизируемим майном. Тому починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем їх введення в експлуатацію, в обліку відображається нарахована амортизація:

Д-т 20 (23, 26, 44) К-т 02 - відображено нарахування амортизації основного засобу, отриманого безоплатно.

Згідно з п. 7 ПБУ 9 / 99 вартість безоплатно отриманих основних засобів відноситься до інших доходів. У міру нарахування амортизації по основному засобу в обліку роблять запис:

Д-т 98-2 К-т 91-1 - відображено приєднання частини доходів майбутніх періодів до доходів поточного періоду в частині нарахованої амортизації по основному засобу.

1.3 Амортизація основних засобів

Під амортизацією у бухгалтерському обліку розуміють процес щомісячного перенесення частини вартості основного засобу на витрати поточного періоду. Іншими словами, вартість об'єктів основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації.

Основні засоби амортизуються протягом строку корисного використання, який організація визначає при прийнятті об'єкта основних засобів до обліку. При визначенні строку корисного використання виходять з наступних критеріїв:

1) очікуваного терміну корисного використання об'єкта основних засобів відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю;

2) очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму використання виробничих потужностей (кількість змін, природні умови, умови та вплив агресивного середовища, система проведення ремонтно-профілактичних робіт);

3) нормативно-правових та інших обмежень використання об'єкта (наприклад, термін оренди).

Якщо в результаті проведеної модернізації або реконструкції були покращені спочатку прийняті нормативні показники функціонування основного засобу, то строк корисного використання по цьому об'єкту переглядається.

Амортизація нараховується за тим основним засобам, що належать організації на праві власності або знаходяться в господарському віданні, оперативному управлінні (п. 27 ПБУ 6 / 01).

Об'єкти житлового фонду амортизуються у загальновстановленому порядку, якщо вони відображаються у складі дохідних вкладень у матеріальні цінності.

Не нараховується амортизація по об'єктах основних засобів, законсервованим у відповідності до законодавства Російської Федерації про мобілізаційну підготовку або мобілізації організації (п. 17 ПБУ 6 / 01), а також по об'єктах, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки і об'єкти природокористування , музейні предмети і музейні колекції та ін.)

Разом з тим припиняється нарахування амортизації за такими об'єктами:

- Переведеним за рішенням керівництва на консервацію на термін більше трьох місяців;

- Спрямованим на відновлення на термін більше 12 місяців.

Нарахування амортизації починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, і проводиться до повного погашення вартості або до моменту списання об'єкта з обліку. Нараховувати амортизацію необхідно незалежно від результатів господарської діяльності.

Відповідно до ПБО 6 / 01 в обліку застосовуються такі способи нарахування амортизації: лінійний; спосіб зменшуваного залишку; спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання; спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

а. Лінійний спосіб.

Річна сума амортизації обчислюється виходячи з первісної (відновної) вартості і норми амортизації, яку розраховують на підставі строку корисного використання:

Агод. = ПС x Nа,

де ПС - первісна (відновна) вартість об'єкта основних засобів;

Nа - норма амортизації, розрахована виходячи із строку корисного використання об'єкта основних засобів.

б. Спосіб зменшуваного залишку.

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості на початок року та норми амортизації, а також коефіцієнта прискорення, який згідно з п. 19 ПБО 6 / 01 не може бути більше 3. Величина коефіцієнта прискорення повинна бути відображена в обліковій політиці:

Агод. = ОС x Nа x Куско.,

де ЗВ - залишкова вартість об'єкта основних засобів;

Куско. - Коефіцієнт прискорення.

в. Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання.

Річна сума амортизації визначається як відношення твори первісної (відновної) вартості та кількості років до кінця терміну корисного використання до суми чисел років терміну корисного використання:

ПС x ЧЛспі

Агод. = ------------------------------,

СЧЛспі

де ЧЛспі - число років терміну корисного використання;

СЧЛспі - сума чисел років терміну корисного використання.

Незалежно від того, який з розглянутих способів нарахування амортизації вибрала організація, сума амортизації за місяць буде дорівнює 1 / 12 нарахованої річної суми.

р. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Сума амортизації визначається щомісяця шляхом добутку фактичного випуску готової продукції в цьому місяці і константи, що дорівнює відношенню первісної вартості і планованого обсягу випуску готової продукції за весь строк корисного використання:

Амес. = ОВФ x ПС: ОВП,

де ОВФ - фактичний обсяг випуску готової продукції в звітному місяці;

ОВП - планований обсяг випуску готової продукції на весь період використання об'єкта основних засобів.

Для обліку нарахованої амортизації призначено рахунок 02 "Амортизація основних засобів"; рахунок пасивний, сальдо кредитове показує суму накопиченої амортизації.

Якщо об'єкт основних засобів використовується при виробництві продукції (робіт, послуг), то нарахована амортизація відображається за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво і кредиту рахунку 02:

Д-т 20, 23, 25, 26, 97 К-т 02 - відображено нарахування амортизації за основними засобами, які використовуються в процесі виробництва продукції, проведення робіт і надання послуг.

Якщо основні засоби використовуються організацією (що не є будівельної) при здійсненні капітальних вкладень (створення, будівництво, модернізація, реконструкція), то нараховану амортизацію по таких об'єктах відносять в дебет рахунку 08:

Д-т 08-3 К-т 02 - відображено нарахування амортизації за основними засобами, зайнятим у капітальному будівництві.

Якщо основні засоби використовують в обслуговуючих виробництвах і господарствах, то нараховану амортизацію відображають наступною проводкою:

Д-т 29 К-т 02 - відображено нарахування амортизації за основними засобами, які використовуються в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

Аналітичний облік на рахунку 02 ведеться по окремих інвентарних об'єктах основних засобів таким чином, щоб можна було отримати інформацію про амортизацію основних засобів, необхідну для управління і складання звітності. Зокрема, інформація про амортизацію використовується при розрахунку бази оподаткування з податку на майно, для визначення залишкової вартості основних засобів.

1.4 Вибуття основних засобів

Вибуття основних засобів має місце у наступних випадках: при продажу, ліквідації, передачі в рахунок внеску до статутного капіталу іншої організації, в просте товариство, при безоплатній передачі та ін (п. 29 ПБУ 6 / 01).

Для цілей бухгалтерського обліку доходи і витрати за операціями вибуття основних засобів відображаються у складі інших доходів і витрат у тому звітному періоді, в якому вони мали місце (ПБУ 6 / 01, п. 7 ПБУ 9 / 99, п. 11 ПБУ 10/99 ).

Згідно з Планом рахунків інші доходи і витрати відображаються з використанням рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

При любом способе выбытия основных средств сначала делают записи по списанию стоимости объекта с учета. При этом бухгалтер оформляет акт приема-передачи объекта основных средств по форме N ОС-1 (NN ОС-1а, ОС-1б). На основании данных акта делаются соответствующие записи в инвентарной карточке форм NN ОС-6, ОС-6а, ОС-6б. При списании объектов основных средств из-за их непригодности к дальнейшему использованию оформляют акт о списании объекта основных средств, используя формы NN ОС-4, ОС-4а, ОС-4б.

Для обобщения информации о выбывающем объекте основных средств к счету 01 открывается специальный субсчет "Выбытие основных средств", в дебет которого списывают первоначальную стоимость выбывающего объекта в корреспонденции со счетом 01, субсчет "Собственные основные средства". Накопленная к моменту выбытия амортизация списывается в дебет счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетом 01, субсчет "Выбытие основных средств".

На основании документов, подтверждающих продажу основных средств, в учете делают следующие записи:

Д-т 01, субсчет "Выбытие основных средств", К-т 01, субсчет "Собственные основные средства" - отражено списание первоначальной стоимости выбывающих основных средств;

Д-т 02 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - отражено списание амортизации, накопленной к моменту выбытия.

Вышеприведенные записи делают во всех случаях выбытия основных средств.

Следующие проводки показывают выручку от продажи основного средства:

Д-т 91-2 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - отражено списание остаточной стоимости выбывающего основного средства;

Д-т 62 К-т 91-1 - отражена выручка от продажи основного средства согласно счету, выставленному покупателю;

Д-т 91-2 К-т 68, субсчет "Расчеты по НДС" - отражено начисление НДС в бюджет с выручки от продаж.

Поскольку при реализации организация может понести расходы по транспортировке, демонтажу, погрузке, упаковке и т.п., то сумму таких расходов также отражают в составе прочих расходов:

Д-т 91-2 К-т 10, 23, 60, 76, 70, 69... - отражены расходы, связанные с продажей основного средства.

В конце месяца определяется сальдо прочих доходов и расходов, то есть финансовый результат. Для этого сопоставляются кредитовый оборот по счету 91-1 и дебетовые обороты по субсчетам к счету 91. Полученный результат отражают:

Д-т 91-9 К-т 99 - прибыль

або

Д-т 99 К-т 91-9 - убыток.

Безвозмездная передача основных средств осуществляется по договору дарения.

Згідно зі ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. У ст. 423 ГК РФ раскрыто понятие безвозмездного договора: это договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

В соответствии с п. 2 ст. 574 ГК РФ договор дарения должен быть заключен в письменной форме, если даритель - юридическое лицо и стоимость подарка - более 5 МРОТ. Вместе с тем бухгалтер должен помнить, что между коммерческими организациями безвозмездная передача и получение подарков на сумму более 5 МРОТ запрещены (ст. 575 ГК РФ).

Згідно зі ст. 166 ГК РФ в ситуациях, когда сумма подарка (дарение между коммерческими организациями) превышает 5 МРОТ, договор дарения признается недействительным и решением суда сделка может быть признана ничтожной. В связи с этим ст. 167 ГК РФ устанавливает общие положения о последствиях недействительности сделки:

- недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения;

- при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе - если полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом;

- если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

При безвозмездной передаче бухгалтер оформляет акт приема-передачи объекта основных средств по формам NN ОС-1, ОС-1а, ОС-1б. На основании данных акта делаются соответствующие записи в инвентарной карточке форм NN ОС-6, ОС-6а, ОС-6б.

Принимающей стороне передается копия инвентарной карточки вместе с экземпляром акта приема-передачи объекта основных средств.

В учете делают следующие записи:

Д-т 01, субсчет "Выбытие основных средств", К-т 01, субсчет "Собственные основные средства" - отражено списание первоначальной стоимости выбывающих основных средств;

Д-т 02 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - отражено списание амортизации, накопленной к моменту выбытия;

Д-т 91-2 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - отражено списание остаточной стоимости выбывающего основного средства.

Если у передающей стороны появляются дополнительные затраты, связанные с безвозмездной передачей основных средств, то их также отражают в составе прочих расходов:

Д-т 91-2 К-т 10, 60, 70, 69... - отражены дополнительные расходы, связанные с безвозмездной передачей основных средств;

Д-т 91-2 К-т 68, субсчет "Расчеты по НДС" - отражено начисление НДС в бюджет с рыночной стоимости основного средства, переданного безвозмездно; при этом передающая сторона составляет счет-фактуру в одном экземпляре;

Д-т 99 К-т 91-9 - отражен убыток от безвозмездной передачи основного средства.

Согласно п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются финансовыми вложениями.

В соответствии с п. 8 ПБУ 19/02 к учету финансовые вложения принимаются по первоначальной стоимости.

В бухгалтерском учете финансовые вложения отражаются с использованием счета 58 "Финансовые вложения", а учет вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций осуществляется на субсчете 58-1 "Паи и акции".

Согласно п. 3 ПБУ 10/99 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций не признаются расходами организации, поэтому в бухгалтерском учете выбытие активов в счет вклада в уставный (складочный) капитал других организаций отражается без использования счета 91.

Согласно п. 85 Методических указаний задолженность по вкладу в уставный (складочный) капитал отражается по дебету счета учета финансовых вложений в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов в размере остаточной стоимости передаваемых объектов основных средств.

Выбытие объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, отражается в размере его остаточной стоимости по дебету счета учета расчетов и кредиту счета учета основных средств.

При передаче (получении) основных средств должен быть сформирован пакет из следующих документов:

- учредительного договора;

- перечня передаваемых объектов основных средств;

- копии инвентарных карточек (формы NN ОС-6, ОС-6а, ОС-6б) по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации;

- технической документации по передаваемым объектам;

- акта независимого оценщика об оценке основных средств (при необходимости);

- актов о приеме-передаче объектов основных средств (формы NN ОС-1, ОС-1а, ОС-1б);

- счетов и счетов-фактур, подтверждающих дополнительные расходы, связанные с передачей основных средств в качестве вклада в уставный капитал.

В учете отразится:

Д-т 01, субсчет "Выбытие основных средств", К-т 01, субсчет "Собственные основные средства" - списана первоначальная стоимость выбывающего основного средства;

Д-т 02 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - списана амортизация, накопленная к моменту выбытия основного средства;

Д-т 76, субсчет "Расчеты по вкладам в уставный капитал", К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - списана остаточная стоимость выбывающего основного средства;

Д-т 58-1 К-т 76, субсчет "Расчеты по вкладам в уставный капитал" - отражена остаточная стоимость основного средства как задолженность по вкладу в уставный капитал.

Согласно п. 29 ПБУ 6/01 списанию подлежат объекты основных средств, неспособные приносить организации доход в будущем.

Чтобы определить, действительно ли объекты основных средств непригодны для дальнейшего использования (либо их восстановление неэффективно), в организации создается постоянно действующая комиссия. В состав такой комиссии входят главный бухгалтер и те лица, на которых лежит ответственность за сохранность основных средств.

Члены этой комиссии должны:

- осмотреть объект основных средств, подлежащий списанию, и проверить наличие технической документации;

- проверить данные бухгалтерского учета по этому объекту;

- установить непригодность объекта к восстановлению или дальнейшему использованию;

- установить причины списания (физический или моральный износ, нарушение условий эксплуатации, авария, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и т.д.);

- установить лиц, которые виновны в преждевременном выбытии основного средства из эксплуатации, внести предложения о привлечении их к ответственности;

- определить, возможно ли использование различных деталей, узлов, материалов, остающихся от списываемого объекта основных средств; определить их стоимость исходя из текущих рыночных цен (на дату списания объекта). Принятие к учету этих материальных ценностей осуществляется на основании акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма N М-35);

- если списываемый объект основных средств содержит цветные и драгоценные металлы, определить их вес, проконтролировать их изъятие и сдачу на соответствующий склад;

- составить соответствующую первичную документацию: акт о списании объекта основных средств по форме N ОС-4 (NN ОС-4а, ОС-4б); на основании этих актов сделать соответствующие записи в инвентарной карточке формы N ОС-6 (NN ОС-6а, ОС-6б). Если списывается автотранспортное средство в результате произошедшей аварии, то необходимо иметь акт ГИБДД об аварии с указанием причин и виновников. Если автотранспортное средство списывается вследствие физического износа, то необходимо иметь справку ГИБДД о снятии автомобиля с учета.

В учете:

Д-т 01, субсчет "Выбытие основных средств", К-т 01, субсчет "Собственные основные средства" - списана первоначальная стоимость ликвидируемых основных средств;

Д-т 02 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - списана амортизация, накопленная к моменту ликвидации основных средств;

Д-т 91-2 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - списана остаточная стоимость ликвидируемых основных средств;

Д-т 91-2 К-т 10, 23, 60, 70, 69... - отражены дополнительные расходы, связанные с ликвидацией основного средства (демонтаж, разборка, погрузка и т.д.);

Д-т 19 К-т 60 - отражена сумма "входного" НДС согласно счету-фактуре сторонней организации, привлеченной для ликвидации основного средства.

В этом случае организация имеет право на налоговый вычет "входного" НДС, предъявленного сторонней организацией:

Д-т 68, субсчет "Расчеты по НДС", К-т 19 - сумма "входного" НДС предъявлена к вычету.

Если в результате ликвидации основного средства были получены какие-либо детали, узлы или просто металлолом, которые организация может в дальнейшем использовать, то их нужно оприходовать:

- по рыночным ценам - при реализации на сторону;

- в размере налога на прибыль, исчисленного с их стоимости в соответствии с п. п. 13, 20 ст. 250 НК РФ, - при использовании внутри организации.

  1. Инвентаризация основных средств

Согласно Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49, инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств.

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и по материально ответственным лицам.

Случай проведения обязательной инвентаризации перечислены в Положении о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем организации.

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации. В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

До начала инвентаризации рекомендуется проверить:

- наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета;

- наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;

- наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и на хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.

При інвентаризації основних засобів комісія проводить огляд об'єктів і заносить в опису повне їх найменування, призначення, інвентарні номери та основні технічні або експлуатаційні показники. При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности организации. Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в собственности организации.

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют данные или указаны неправильные сведения, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные данные и технические показатели по этим объектам.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с прямым назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось его основное назначение, то он вносится в опись под наименованием, соответствующим новому назначению.

Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по соответствующим документам определить сумму увеличения или снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных изменениях.

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях проводятся по наименованиям с указанием количества этих предметов.

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения организации (в дальних рейсах морские и речные суда, железнодорожный подвижной состав, автомашины, отправленные в капитальный ремонт машины и оборудование и т.п.), инвентаризуются до момента их временного выбытия.

На основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.).

Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные.

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду.

Для оформления данных инвентаризации основных средств применяется инвентаризационная опись по форме N ИНВ-1. Эта опись составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии.

Данные инвентаризационных описей используются для составления сличительных ведомостей по форме N ИНВ-18. В этих ведомостях фактические данные описей сопоставляются с учетными данными.

На основные средства, не принадлежащие организации, но находящиеся на ответственном хранении или в оперативном управлении и т.п., составляют отдельные сличительные ведомости.

Результаты инвентаризации основных средств, находящихся в ремонте, отражаются в акте инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств по форме N ИНВ-10.

Расхождения фактического наличия основных средств с данными бухгалтерского учета, выявленные в ходе инвентаризации, должны быть обобщены. Для этого используют ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (форма N ИНВ-26).

В учете итоги инвентаризации отражаются следующим образом.

Если выявлены ранее не учтенные объекты основных средств, то их необходимо поставить на учет по первоначальной стоимости, которая определяется текущими рыночными ценами. Амортизация будет начисляться исходя из первоначальной стоимости и установленного срока полезного использования:

Д-т 08-4 К-т 91-1 - отражена рыночная стоимость ранее не учтенных объектов основных средств;

Д-т 01 К-т 08-4 - принят объект основных средств к учету;

Д-т 91-9 К-т 99 - отражена прибыль при принятии на учет ранее не учтенного объекта основных средств.

Если была обнаружена недостача объектов основных средств, то материально ответственные лица должны объяснить этот факт. Только после этого руководитель организации принимает решение о снятии с учета недостающих объектов.

Сумма недостач может быть отнесена на виновное лицо, если оно установлено.

При этом согласно ст. 240 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель, учитывая конкретные обстоятельства, при которых был причинен ущерб, может полностью или частично отказаться от взыскания его с виновника.

Згідно зі ст. 241 Трудового кодекса Российской Федерации работник несет материальную ответственность за причиненный ущерб в пределах своего среднего месячного заработка. Відповідно до ст. 138 Трудового кодекса Российской Федерации общий размер всех удержаний при выплате заработной платы не может превышать 20% причитающейся работнику.

Если виновники не установлены, то должны быть получены соответствующие подтверждающие документы - решение следственных или судебных органов.

Для целей бухгалтерского учета убытки от списания недостач основных средств учитываются в составе прочих расходов.

В учете недостачи и потери материальных ценностей отражаются на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".

При снятии с учета недостающих объектов основных средств делают следующие записи:

Д-т 01, субсчет "Выбытие основных средств", К-т 01, субсчет "Собственные основные средства" - списана первоначальная стоимость недостающих основных средств;

Д-т 02 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - списана амортизация, накопленная к моменту списания с учета основного средства;

Д-т 94 К-т 01, субсчет "Выбытие основных средств" - списана остаточная стоимость недостающего объекта основных средств;

Д-т 73-2 К-т 94 - отнесена остаточная стоимость недостающего объекта основных средств на виновное лицо.

С виновника может быть взыскана рыночная стоимость недостающих основных средств. В этом случае разницу между рыночной и остаточной стоимостью недостающего основного средства относят на доходы будущих периодов:

Д-т 73-2 К-т 98-4 - отражена разница между рыночной и остаточной стоимостью недостающего основного средства.

По мере взыскания с виновника суммы недостачи указанная разница списывается с доходов будущих периодов и включается в доходы текущего периода:

Д-т 50, 70 К-т 73-2 - отражено погашение виновником суммы недостачи;

Д-т 98-4 К-т 91-1 - часть доходов будущих периодов списана на прочие доходы.

И, наконец, определяется финансовый результат:

Д-т 91-9 К-т 99 - отражена прибыль

або

Д-т 99 К-т 91-9 - отражен убыток.

1.6 Аудит операций с основными средствами

Метою аудиту основних засобів є висловлення думки щодо класифікації, реальності оцінки та достовірності відображення в обліку та звітності об'єктів основних засобів. У статті розглядаються завдання аудиту основних засобів, етапи його проведення та відповідні нормативні документи.

В процессе аудиторской проверки операций с основными средствами (ОС) следует руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп.);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н;

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н;

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные Приказом Минфина России от 26.12.2002 N 135н;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы";

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7;

Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 "Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94".

В задачи аудита ОС входят изучение их состава и структуры, условий хранения и эксплуатации; подтверждение первичной оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета, проверка правильности оформления и отражения в учете операций по движению ОС, оценка начисленной амортизации и достоверности отражения ее в учете; установление объемов выполненных ремонтов ОС и правильности отражения соответствующих расходов в учете; подтверждение итогов проведенной в отчетном году переоценки ОС, оценка качества проведенной инвентаризации.

Последовательность работ при проведении аудита ОС можно разделить на три этапа: ознакомительный, основной, заключительный. На каждом этапе должны быть выполнены определенные процедуры проверки.

Основными документами для проверки являются: бухгалтерский баланс (форма N 1), главная книга, регистры бухгалтерского учета по счетам 01, 02, 03, 07, 08, 20, 25, 26, 29, 84, 91, 001, Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1), Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а), Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1б), Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма N ОС-2), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3), Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма N ОС-4), Акт о списании автотранспортных средств (форма N ОС-4а), Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма N ОС-4б), Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма N ОС-6), Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств (форма N ОС-6а), Инвентарная книга учета объектов основных средств (форма N ОС-6б), Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма N ОС-14), Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма N ОС-15), Акт о выявленных дефектах оборудования (форма N ОС-16), договоры купли-продажи ОС, первичные учетные документы, подтверждающие поступление объектов ОС (накладные, акты приема-передачи).

На ознакомительном этапе аудитор должен изучить состав и структуру ОС по данным регистров аналитического учета (инвентарные карточки учета ОС, ведомости, машинограммы и др.). В процессе такого изучения устанавливается правильность отнесения учитываемых объектов к ОС, их классификации, а также формирования инвентарных объектов.

Дана процедура необхідна для вираження думки про достовірність даних, відображених у Додатку до бухгалтерського балансу (форма N 5). Аудитор перевіряє класифікацію об'єктів на їх відповідність ЄДРПОУ основних фондів (ОК 013-94), затвердженим Постановою N 359. При проведении аудита сохранности ОС необходимо проверить условия их хранения и эксплуатации, установить список лиц, за которыми закреплены отдельные объекты, убедиться в том, что с ними заключены договоры о полной материальной ответственности.

На основном этапе необходимо проверить правильность оформления первичных документов, на основании которых в бухгалтерском учете отражались операции по приобретению объектов ОС. Відповідно до ст. 9 Закону N 129-ФЗ первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації.

В соответствии с п. 18 ПБУ 6/01 объекты ОС стоимостью не более 20 000 руб. за одиницю (або згідно іншому ліміту, встановленого в обліковій політиці організації), а також придбані книги, брошури і т.п. дозволяється списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію. З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або під час експлуатації в організації повинен бути організований належний контроль за їх рухом.

Слід перевірити, оформляються чи операції зі списання названих об'єктів первинними документами. Журнал унифицированных форм первичной учетной документации по учету ОС не содержит специальной формы для оформления операции списания на затраты при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 20 000 руб. У таких ситуаціях організація має право самостійно розробити обліковий документ для даної групи операцій, який повинен містити всі необхідні реквізити.

Для оформления операций по вводу в эксплуатацию объектов ОС в организации должна быть создана постоянно действующая комиссия.

На основании данных бухгалтерского учета и первичных учетных документов проверяют своевременность зачисления объектов в состав ОС. Если объекты ОС зачисляются несвоевременно, то в организации необходимо усилить контроль за своевременным отражением в учете хозяйственных операций.

Далее производится проверка формирования первоначальной стоимости объектов ОС.

ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая формируется в соответствии с ПБУ 6/01.

Согласно п. 8 ПБУ 6/01 первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление ОС общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они связаны с приобретением, сооружением или изготовлением ОС.

Необхідно перевірити відповідність методології, закріпленої облікової політики для цілей бухгалтерського обліку, вимогам ПБУ 6 / 01 і з'ясувати, на якому рахунку відображаються фактичні витрати, що включаються до первісної вартості об'єктів. Потім здійснюється перехресна звірка даних регістрів синтетичного обліку за рахунками 01 "Основні засоби" і 08 "Вкладення у необоротні активи".

Далее проверяется правильность начисления амортизации ОС для целей бухгалтерского учета.

Спосіб нарахування амортизації закріплюється в обліковій політиці організації. Застосування обраного способу нарахування амортизації по групі однорідних об'єктів проводиться протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять в цю групу. Перевірка грунтується на даних регістрів бухгалтерського обліку з нарахування амортизації.

Аудитор має провести перевірку порядку оформлення і відображення в бухгалтерському обліку операцій з вибуття ОС, які згідно з ПБО 6 / 01 мають місце у випадках продажу, безоплатної передачі, списання з-за морального і фізичного зносу, ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях , передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу інших організацій.

В случае ликвидации ОС проверяют оформление первичных документов, устанавливают причины ликвидации, техническое состояние списанных объектов. Для оформления непригодности объектов ОС, невозможности или неэффективности проведения их восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой документации по списанию в организации должна быть создана постоянно действующая комиссия.

Типичными ошибками, которые выявляются в ходе проверки операций по объектам ОС, являются:

- несвоевременное оприходование объектов ОС;

- неправильное исчисление первоначальной стоимости поступивших объектов ОС;

- Некоректна кореспонденція рахунків при відображенні операцій з вибуття (списання, реалізації за ціною, нижчою від залишкової вартості та ін);

- Неоприбуткування матеріальних ресурсів, що залишаються при ліквідації об'єктів.

На заключительном этапе аудита проводится проверка соблюдения установленного порядка в учетной политике организации в части проведения инвентаризации, а именно, проводится ли инвентаризация:

перед складанням річної звітності;

при зміні матеріально-відповідальних осіб;

при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;

у разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

при реорганізації або ліквідації.

На підставі даних інвентаризаційних описів, порівнювальних відомостей, рішень керівника за підсумками інвентаризації, бухгалтерських довідок вивчаються своєчасність проведення інвентаризації, повнота і правильність відображення її в обліку. Якщо аудитор робить лише перевірку результатів інвентаризації, то даний факт необхідно відзначити при складанні аудиторського звіту і аудиторського висновку. Однако для формирования более достоверного вывода о качественной инвентаризации ОС более целесообразно провести ее самостоятельно.

На закінчення аудитор формує пакет робочих документів, становить аудиторський звіт і представляє його спільно з робочою документацією керівнику перевірки.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ВЕШЕНСКОЕ АТП»

2.1 Основные виды деятельности, устав, организационная структура

Вешенское АТП является одним из старейших предприятий Шолоховского района Ростовской области, было образовано в 1932 г., на протяжении всего своего существования деятельностью предприятия были перевозки: грузовые и пассажирские.

Видами деятельности в 2009 г. ОАО являлись:

 • маршрутные перевозки пассажиров автобусами в городском – пригородном и междугородном сообщениях;

 • международные автомобильные перевозки пассажиров;

 • перевозки пассажиров по договорам и отдельным заказам;

 • предрейсовый медицинский осмотр водителей;

 • предрейсовый технический осмотр автотранспорта

В 2009 г. ОАО «Вешенское АТП» обслуживало 16 пригородных внутрирайонных пассажирских маршрута восемнадцатью единицами пассажирской техники, один межобластной маршрут и один международный маршрут.

В 2004 г. произошла реорганизация предприятия из ФГУП в ОАО в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и распоряжением Правительства РФ от 15.08.2003 г. № 1165-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2004 г. и основных направлениях приватизации федерального имущества до 2006 г.».

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом.

Полное фирменное название Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Вешенское автотранспортное предприятие». Место нахождения Общества: 346260, Российская Федерация, Ростовская область. Шолоховский район, станица Базковская, ул. Калинина,54.

Общество является коммерческой организацией. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Общество в праве участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации иностранного государства.

Основными целями деятельности Общества является извлечение прибыли

Общество насеет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Уставный капитал Общества составляет 3 794 000 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 37 940 (тридцати семи тысячи девятисот сорока) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументальной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

Общество по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. В Обществе создан резервный фонд в размере 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (десять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервний фонд не може бути використаний для інших цілей.

Органами управления Общества являются:

 • Общее собрание акционеров;

 • Совет директоров;

 • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

 • Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия.

Высшим органом управления Обществ является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций, уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения, образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансово года) и убытков Общества по результатам финансового года, решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, использование резервного фонда и иных фондов Общества, создание филиалов и открытие представительств Общества, иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года. Генеральный директор Общества: обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советам директоров Общества, определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, выдает доверенности от имени Общества, обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, решает другие вопросы текущей деятельности Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссий в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Непосредственно предприятием руководит Генеральный директор. Ему напрямую подчиняются главный инженер и главный бухгалтер, инспектор отдела кадров и экономист.

Главный инженер отвечает за техническое обеспечение автотранспорта, также обеспечивает необходимый уровень технической подготовки автотранспорта, повышение эффективности эксплуатации автотранспорта, рациональное использование производственных ресурсов руководит разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия, предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду, бережному использованию природных ресурсов, руководит деятельностью технических служб предприятия, контролирует результаты их работы, контролирует состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях и др.

Главному инженеру подчиняется инженер по технике безопасности и охране труда, совмещающий также обязанности начальника гаража, в его обязанности входит создание безопасных условий труда и повышение технической культуры производства; обеспечение своевременной подготовки технической документации (чертежей, технических условий, технологических карт); организация обучения и повышения квалификации рабочих и инженерно-технических работников и обеспечение постоянное совершенствование подготовки персонала.

Диспетчер производит планирование как водителей, так и кондукторов по работе на маршрутах в соответствие с нормой труда, выписку путевых листов, ведомостей на ГСМ, обработку путевых листов, ведет отчетность по ГСМ.

Механики на выпуске, также подчиняются главному инженеру – отвечают за технический осмотр автотранспорта перед выездом на маршрут.

Медик подчиняется главному инженеру, производит медицинский осмотр водителей перед выпуском на линию.

Ремонтная бригада, подчиняется главному инженеру и занимается текущим ремонтом как автотранспортных средств, так производственных помещений.

Инспектор отдела кадров ведет кадровое делопроизводство на предприятии, дополнительно выполняет функции секретаря и оператора ПК.

Экономист производит экономические расчеты, сдает экономическую, статистическую отчетность и расчеты в отдел экономики и статистики.

Бухгалтерия предприятия состоит из четырех единиц – бухгалтера, кассира, кладовщика МТС, подчиняемых главному бухгалтеру.

Главный бухгалтер является ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства и представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, обеспечивает контроль за движением имущества и выполнением обязательств, формирует учетную политику предприятия, руководит деятельностью своих подчиненных.

Бухгалтер осуществляет расчет заработной платы, ведет счета 60, 76, сдает отчетность по оплате труда в фонды и налоговую инспекцию.

Кассир ведет кассовые операции, осуществляет прием и выдачу наличных денежных средств.

Кладовщик отвечает за сохранность МПЗ на складах ремонтной зоны, производит прием и выдачу материалов, запчастей, масел, автошин, спецодежды на склад и со склада.

Организационная структура представлена на рисунке 1.

2.2 Анализ основных экономических показателей деятельности ОАО «Вешенское АТП» за 2006-2008 гг.

Анализ основных технико-экономических показателей позволяет проследить тенденцию в развитии предприятия за анализируемый период (таблица 1 ).

Рисунок 1 Организационная структура ОАО «Вешенское АТП»

Таблица 1 Основные экономические показатели деятельности ОАО «Вешенское АТП» за 2006-2008 гг.

Показники

Од. ізм.

2006

2007

2008

2007 в % к 2006

2008 в % к







2006

2007

01

02

03

04

05

06

07

08

Перевезено пассажиров

тыс. чел.

538

551

524

+102,42

+97,39

+95,10

Перевезено грузов

тыс. тон.

3

-

-

-

-

-

Количество маршрутов

од.

17

17

18

-

+105,88

+105,88

Количество техники, обслуживающей маршруты

од.

26

27

27

+103,85

+103,85

-

Выручка, полученная от основного вида деятельности

тис. руб.

15299

18202

22048

+118,98

+144,11

+121,13

Себестоимость реализованных услуг

тис. руб.

13230

15844

19768

+119,76

+149,42

+124,77

Прибыль (убыток) от оказания услуг

тис. руб.

2069

2538

2280

+122,67

+110,20

+89,83

Среднесписочная численность работников – всего

в т.ч. водителей


чол.

чол.

60


35

59


34

56


31

+98,33


+97,14

+93,33


+88,57

+94,92


+91,18

Среднегодовая выработка продукции на одного работающего

тис. руб. / чол.

254,98

308,51

393,71

+120,99

+154,41

+127,66

Фонд оплати праці

тис. руб.

3983

5456

6761

+136,98

+169,75

+123,92

Среднемесячная заработная плата на 1 работника

руб.

5531,94

7706,21

10061,0

+139,30

+181,87

+130,56

Витрати на 1 руб. объема оказанных услуг

коп.

0,86

0,87

0,9

+101,16

+104,65

+103,45

Чистий прибуток

тис. руб.

1583

2442

1705

+154,26

+107,71

+69,82

Рентабельность общая

%

10,34

13,42

7,73


х

х

х

Рентабельність основної діяльності

%

15,64

16,02

11,53

х

х

х

Как видно по данным показателей, приведенных в таблице 1, что в 2007 г. перевозка пассажиров увеличилась на 2 % или 13 тыс. чел. по сравнению с 2006 г., но в 2008 г. произошло снижение количества перевезенных пассажиров на 2,6 % или 14 тыс. чел. по сравнению с 2006 г. и на 4,9 % или 27 тыс. чел. по сравнению с 2007 г. Снижение пассажиропотока в 2008 г. связано с закрытием международного маршрута Волгоград-Вешенская в октябре 2008 г., увеличением количества личного автотранспорта.

В 2007 г. был ликвидирован грузовой автопарк – это было обусловлено высокой конкуренцией на рынке грузовых перевозок и невозможностью предприятия предложить заказчикам более низкие расценки, чем у перевозчиков из частного сектора.

Несмотря на закрытие междугороднего маршрута количество маршрутов в 2008 г. возросло за счет открытия двух внутрирайонных.

В 2007 г. увеличилось количество автобусов на 1 ед. или 3,85% по сравнению с 2006 г. и составило 27 ед.

Выручка в 2007 г. увеличилась на 18,98 5 или на 2903 тыс. руб. по сравнению с 2006 г., а в 2008 г. на 44,11 % больше чем в 2006 г. и на 21,13 % больше чем в 2007 г. и составила 22048 тыс.

Себестоимость реализованных услуг в 2008 г. увеличилась на 49,42 % или на 6538 тыс. руб. по сравнению с 2006 г. и на 24,77 % или на 3924 тыс. руб. по сравнению с 2007 г.

В результате прибыль от основной деятельности в 2007 г. увеличилась на 22,67 % или на 469 тыс. руб. по сравнению с 2006 г., а в 2008 г. прибыль увеличилась по сравнению с 2006 г. на 10,2 % или на 211 тыс. руб., но снизилась по сравнению с 2007 г. на 10,17 % или на 258 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников снизилась за анализируемый период на 4 чел. или на 6,67 %, численность водителей также за анализируемый период уменьшилась на 2 чел. или на 6,06 %.

С ростом выручки и снижением численности персонала организации произошло увеличение выработки услуг на одного работающего за анализируемый период на 138,73 руб./ чел. или на 54,41 %.

Фонд оплаты труда за анализируемый период увеличился на 69,75 % или на 2778 тыс. руб., вследствие этого произошел и рост заработной платы.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 81,87 % или на 4529,06 руб. за анализируемый период.

За анализируемый период наблюдается постепенное увеличение затрат на 1 руб. объема оказанных услуг на 4,65 % или на 0,04 коп. Приближение этого значения к 1 руб. свидетельствует о снижении рентабельности перевозок.

В 2007 г.чистая прибыль предприятия увеличилась на 54,26 % или на 859 тыс. руб., тогда как в 2008 г. произошло снижение чистой прибыли на 30,18 % или на 737 тыс. руб. по сравнению с 2007 г.

Общая рентабельность деятельности предприятия снизилась с 10,34 % в 2006 г. и 13,42 % в 2007 г. до 7,73 % в 2008 г.

Рентабельность перевозок снизилась с 15,64 % в 2006 г. и 16,02 % в 2007 г. до 11,53 % в 2008 г.

Наилучшие показатели деятельности предприятие имело в 2007 г.: рост объема пассажироперевозок, прибыли, рентабельности, тогда как в 2008 г. произошло снижение этих показателей. Несмотря на ухудшение основных показателей в 2008 г., деятельность ОАО «Вешенское АТП» является рентабельной.

2.3 Аудит учетной политики

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета.

Согласно п. 2 ПБУ 1/2008 учетная политика представляет собой принятую организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

Приказом 142 от 29.12.08 г. в ОАО «Вешенское АТП» утверждена учетная политика, в которой закреплено, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, которая в своей работе руководствуется действующими нормативными документами и возглавляется гл. бухгалтером, Контроль за выполнением приказа об учетной политике осуществляется генеральным директором, как ответственным за организацию бухгалтерского учета.

В приложении 1 к приказу 142 утвержден рабочий план счетов предприятия, разработанный на основе "Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации". и инструкции по его применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94 и согласно Приложению № 1 к данному приказу.

Утверждены формы первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной деятельности, установленные постановлениями Госкомстата РФ от 30.10.97г. № 71 а, от 28.11.97г. № 78, от 18.08.98г. № 88, от 11.11.99г. № 100, от 01.04.2001г. № 26. Документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются предприятием самостоятельно и должны содержать обязательные реквизиты, установленные п.2 ст. 9 № 129 ФЗ "О бухгалтерском учете".

В пункте 2 приказа № 142 об учетной политике закреплена журнально-ордерная форма счетоводства предприятия (утвержденную Минфином СССР 8.03.1960г. № 63 с учетом рекомендации, данных письмом Минфина РФ от 24.07.1992г. № 59), и учет согласно машинограмм (частичная автоматизация бухучета), а также приложения 2 к приказу 142 утвержден состав и формы внутренних бухгалтерских регистров.

В п. 4 приказа 142 установлены Правила документооборота для упорядочения работы по созданию, контролю и использованию в бухгалтерской деятельности первичных учетных документов, своевременности формирования данных бухгалтерской отчетности. Он представлен в приложении 3 к приказу № 142 в виде таблицы и включает перечень документов, срок представления в бухгалтерию, ответственных лиц по составлению, проверке и обработке документов.

График документооборота сформирован в соответствии с требованиями, содержащимися в Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденном Приказом Министерства финансов СССР от 29.07.1983 N 105.

Контроль за соблюдением графика исполнителями работ ведет главный бухгалтер организации, а ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации определен п. 12 приказа № 142, в соответствие с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.

В учетной политике организации приводится порядок проведения инвентаризации: при передаче имущества предприятия в аренду, при смене материально-ответственных лиц, в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий; при установлении фактов хищения и злоупотреблений, а также порчи ценностей; перед составлением годовой бух. звітності. Периодичность проведения инвентаризации: основных средств – один раз в 3 года, товарно-материальных ценностей, нематериальных активов, финансовых вложений, бланков строгой отчетности – один раз в год, расчетов с юридическими лицами с составлением акта сверок – не менее 1 раза в год .

В учетной политике предприятия раскрыты способы оценки:

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п. 5 приказа № 142)

Материально-производственные запасы принимаются к учету по себестоимости каждой единицы. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы ценностей (п. 6 приказа № 142).

Расходы по предоплате по подписке газет и журналов относить на счет 97 с ежемесячным списанием на затраты на счет 26 (п. 8 приказа 142). Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги не реализованные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа директора предприятия, с отнесением ее на финансовые результаты. Аналогично также производится списание кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, с отнесением на финансовые результаты (п. 10 приказа № 142).

Учетной политикой предприятия установлены: калькуляционный метод учета затрат на оказание услуг, при котором затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг, собираются на субсчетах счета 20 "Обслуживающее производство" 20/1 – затраты по грузовому транспорту, 20/2 – затраты по междугородному транспорту, 20/3 – затраты по пригородному транспорту, 20/4 – затраты по заказному транспорту. Общехозяйственные расходы, собираемые на счете 26 и общепроизводственные расходы, собираемые на счете 25, распределяются между объектами калькулирования, пропорционально начисленной заработной платы (Дебет счета 20 "Обслуживающее производство) (п. 7 приказа № 142).; Денежные суммы выданные в под отчет на командировочные расходы, на хоз. расходы подотчетным лицам обязаны в течении 3-х дней сдать авансовые отчеты (п. 11 приказа № 142); прибыль остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога за предшествующий год, использовать на основании Устава предприятия по приказу руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом. За сохранность первичных бухгалтерских документов и бланков, оформление и передачу их в архив отвечает гл. бухгалтер предприятия.

Предприятие привлекает заемные средства кредитного учреждения для приобретения основных средств. Включаются в стоимость инвестиционного актива проценты по займам и кредитам, привлеченным для его создания и/или приобретения. В учетной политике предприятия не закреплены критерии признания актива инвестиционным. ПБУ 15/2008 является установленная им обязанность организации включать в стоимость инвестиционного актива, в том числе и проценты по кредитам, полученным на общие цели, если они фактически использованы в связи с приобретением (сооружением) инвестиционного актива .

ПБУ 15/2008 дает возможность учитывать начисленные проценты по заемным обязательствам, как по мере их начисления в соответствии с условиями договора, так и равномерно в течение срока действия договора займа . Свой выбор организации необходимо закрепить в учетной политике. При этом следует учитывать, что применение второго (равномерного) способа признания процентов позволяет сблизить бухгалтерский и налоговый учет.

Основным недостатком приказа по учетной политики предприятия является фактическое отсутствие учетной политики для целей налогового учета.

Для целей налогообложения учетная политика определена статьей 11 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) как выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Кодексом способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.

В приказе № 142 от 29.12.08 г. для целей налогового учета определено, что учет установлен в соответствие с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй Налогового Кодекса РФ, амортизация основных средств начисляется линейным способом, в налогооблагаемую базу дохода включить все доходы, оказанные в виде услуг, как оплаченные в отчетном периоде, так и не оплаченные оказанные услуги.

Не закреплены такие вопросы как:

Питання

Варіанти

Как составлены формы первичной учетной документации:


 • на основе первичных документов бухгалтерского учета;

на основе самостоятельно разработанных документов для налогового учета.

Какова технология обработки информации для налогового учета:

 • ручная;

 • автоматизированная.


Как составлены формы аналитических регистров налогового учета:

 • на основе первичных документов бухгалтерского учета;

 • на основе самостоятельно разработанных документов для налогового учета.

2.4 Анализ системы внутреннего контроля и учета операций с основными средствами

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия. В его обязанности входит создание необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета, выполнения всеми подразделениями и службами, работниками предприятия, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера относительно порядка оформления и представления для учета документов и сведений. На предприятии организована централизация учета.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, которую возглавляет главный бухгалтер. Главный бухгалтер руководит организацией обеспечения правильного, достоверного, своевременного и рационального бухгалтерского учета, отвечающего требованиям оперативного руководства хозяйством, установление строгого контроля за соблюдением режима экономии, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей, соблюдением расчетно-платежной дисциплины, обеспечения контроля за государственной собственностью.

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Имеет право второй подписи на финансовых документах. Ведет финансовую работу предприятия и производит финансовые операции в банке. Принимает отчеты, обрабатывает их, осуществляет контроль за хозяйственными операциями. Несет ответственность за правильность и достоверность принимаемых документов служащих. Следит за состоянием отработанного архива и текущей документации. Распоряжения главного бухгалтера в части порядка оформления операций и предоставления бухгалтерии требуемых документов и сведений, являются обязательными для всех работников автопредприятия.

Главный бухгалтер ведет финансовую работу предприятия. Главный бухгалтер осуществляет прием, выписку, проверку и обработку первичных документов, формирование книги расходов и доходов, составление журнала-ордера № 1 «Касса», № 2 «Расчетный счет», № 6 «Расчеты с поставщиками», № 7 «Расчеты по авансовым счетам» и др., ведет Главную книгу, аналитический учет по счетам, рассчитывает и распределяет налоги по уровням бюджета, осуществляет расчет амортизационных отчислений по основным средствам, производит прием, согласно графика всей материальной отчетности от материально-ответственных лиц с полной проверкой документов, составляет разработочную ведомость по материальным счетам, составляет и сдает отчетность предприятия.

Все отделы обязаны своевременно передавать гл.бухгалтеру необходимые для бух. учета и контроля документы, приказы, постановления, распоряжения, договора, нормативные и др. материалы.

Бухгалтер осуществляет все расчеты, связанные расчетами по оплате труда, осуществляет начисление страховых взносов в Пенсионный фонд, рассчитывает ежемесячную сумму НДФЛ по каждому работнику, заполняет лицевые счета работников, распределяет заработную плату по счетам затрат, делает свод заработной платы и проводку № 4, отчитывается главному бухгалтеру. Сдает отчетность по начисленному и удержанному по налогу на доходы физических лиц в налоговую инспекцию, по фонду социальному страхованию, пенсионному фонду в отчетные органы. Ведет аналитику счета 60 и 76, ведет количественный и суммарный учет в оборотно-сальдовой ведомости по счетам ТМЦ.

Кассир осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг, ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу и сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.

Кладовщик осуществляет количественный учет движения ТМЦ на карточках складского учета производит прием и выписку ТМЦ.

Бухгалтерский учёт осуществляется бухгалтерской службой согласно п.2 ст.6 Закона № 129-ФЗ.

Бухгалтерский учет ведется по журнально - ордерной форме учета, с применением ж-о № 1 «Касса», № 2 «Рассчетный счет», № 6 «Расчеты с поставщиками», № 7 «Расчеты по авансовым счетам». Учет ведется раздельно по видам перевозок и транспортных услуг. Первичные учетные документы составляются по утвержденным типовым формам и формам разработанным на предприятии вручную. При этом формируются проводки. Каждому отдельному виду бухгалтерских операций присвоен определенный номер проводки.

На предприятии ведется оборотно-сальдовая ведомость № 10 «Движение материалов, запасных частей, резины и малоценного инвентаря», оборотно-сальдовая ведомость по учету движения основных средств, оборотная ведомость начисление амортизации, ведомость № 5-с «Расчеты с покупателями и заказчиками по оказанию услуг», ведомость № 16-с «Расчеты с покупателями по реализации услуг».

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учёта.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учёта являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчёты бухгалтерии.

Отчётным годом считается период с 1 января по 31 декабря.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчетности производится инвентаризация, которая проводится комиссией, назначенной генеральным директором:

 1. товарно-материальных ценностей, бланков строгой отчетности один раз в год;

2)расчетов с юридическими лицами с составлением акта сверок – не менее 1раза в год;

3) кассы не реже одного раза в месяц, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;

4) инвентаризация основных средств производится один раз в три года;

5)обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 Закона № 129-ФЗ.

К основным средствам относятся предметы со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом в порядке, установленным ст.253 НК РФ, в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. Для тех основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, определенных классификатором, срок полезного использования устанавливается комиссией, утвержденной приказом генерального директора. Начисление амортизации производится ежемесячно, согласно норм амортизации. Стоимость основных средств, первоначальная стоимость которых составляет до 20000 тысяч рублей включительно, списывается на себестоимость в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.

Списание затрат по ремонту основных средств относится на соответствующие счета:

 • 25 «Общепроизводственные расходы» (гаражные расходы);

 • 26 «Общехозяйственные расходы» (ремонт легкового автомобиля, конторы);

 • 20/2 «Обслуживающее производство» (ремонт автобусов междугородного и международного обслуживания);

 • 20/3 «Обслуживающее производство» (ремонт автобусов пригородного сообщения).

МПЗ при их приемке и отпуске на ремонтные работы и ином выбытии в соответствии с ПБУ 5/01 установлен по себестоимости каждой единицы.

В ОАО установлен калькуляционный метод учета затрат на оказание услуг, при котором затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг, собираются на субсчетах счета 20 «Обслуживающее производство».

 • 20/2 затраты по междугородному и международному транспорту;

 • 20/3 затраты по пригородному транспорту;

 • 20/4 затраты по заказному транспорту.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, собираемые на счетах 26 и 25, подлежат распределению между объектами калькулирования, пропорционально начисленной заработной платы водителей (дебет счета 20 «Обслуживающее производство»).

Расходы по предоплате по подписке газет и журналов относятся на счет 97 с ежемесячным списанием на затраты на счет 26 «Общехозяйственные расходы».

На забалансовых счетах учитываются бланки строгой отчетности – билеты.

Бухгалтерская отчетность предприятия состоит из ф.№1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 3 «Отчет об изменениях капитала», № 4 «Отчет о движении денежных средств», № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».

Установлены сроки сдачи отчетности предприятия:

 • квартальной до 25 числа следующего за отчетным периодом месяца;

 • годовой до 25 января следующего года.

Чистая прибыль организации распределяется в соответствии с учредительными документами на отчисления в резервный капитал 10 %, выплату дивидендов – по решению Общего собрания акционеров.

Документооборот на предприятии осуществляется согласно графика, закрепленного в приложении к учетной политике предприятия.

Предприятие применяет специальный налоговый режим – упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Налоговый учет организован в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной приказом МФ РФ от о 31 декабря 2008 г. N 154н.

Відповідно до ст. 252 НК РФ, в целях налогового учета принимаются только те расходы, которые подтверждены документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В налогооблагаемую базу доходы включаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Помимо единого налога уплачиваемого ОАО при упрощенной системе налогообложения, предприятие уплачивает транспортный и земельный налог, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования, страховые взносы на накопительную и страховую части пенсии в Пенсионный фонд.

Предприятие подлежит обязательной аудиторской проверке. Его проводит аудиторская фирма «Лита». Место нахождения: Россия, 344002 г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 88; номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: E 001521; наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ; дата выдачи лицензии: 06.09.2002 г.; срок действия лицензии: до 06.09.2012г.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации определены Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 , утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н . Пунктом 5 ПБУ 6/01 предусмотрено, что активы, в отношении которых выполняются определенные условия и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Остальные активы при выполнении условий п. 4 ПБУ 6/01 и свыше установленного учетной политикой лимита учитываются в качестве основных средств. Для исключения разницы между бухгалтерским и налоговым учетом в стоимости имущества, которое признается основным средством, учетной политикой предприятия установлен лимит равный 20 000 руб. К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости, в которую включаются фактические затраты на их приобретение. В бухгалтерском балансе основные средства отражены по остаточной стоимости.

При приобретении основные средства организация отражает на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». При введенні основних засобів в експлуатацію формується первісна вартість об'єктів основних засобів, що враховується на рахунку 01 "Основні засоби". Ввод в эксплуатацию осуществляется на основании письменного приказа руководителя организации. Затем главный бухгалтер составляет Акт приема-передачи объекта основных средств по формам: № ОС-1, № ОС-1а (для ввода в эксплуатацию зданий и сооружений), ОС-14 (поступление оборудования). Принятые объекты учитывают в инвентарных карточках по формам: № ОС-6, № ОС-6а (для группы объектов). Поступление и выбытие основных средств отражаются в проводке № 16 - «Поступление и выбытие основных средств». Так как ОАО «Вешенское АТП» применяет упрощенную систему налогообложения, то расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств учитывает в соответствии со ст. 346.16 НК РФ , то есть если основное средство приобретено в период применения УСНО – с момента его ввода в эксплуатацию. При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями ( п. 3 ст. 346.16 НК РФ ). Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. При этом расходы на приобретение основных средств, учитываемые в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 346.16 НК РФ , отражаются в последнее число отчетного налогового периода в размере уплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются только по основным средствам используемым при осуществлении предпринимательской деятельности ( пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ ). Нарахування амортизації починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому цей об'єкт був введений в експлуатацію, припиняється - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, коли відбулося повне списання вартості об'єкта або коли даний об'єкт вибув зі складу амортизується майна. Срок полезного использования организация устанавливает самостоятельно при принятии объекта основных средств к учету. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом. Облік сум амортизації ведеться на рахунку 02 "Амортизація основних засобів". Учет начисленной амортизации отражается в проводке № 12 - «Расчеты по начислению амортизации». При ремонте основных средств производится единовременное включение расходов на ремонт в состав текущих расходов. Затраты на ремонт не увеличивают первоначальную стоимость объекта, а включаются в себестоимость перевозок. По дебету счета 91 отражается списание остаточной стоимость и затраты, связанные с выбытием основных средств, а по кредиту - сумма износа, выручка от продажи, стоимость оприходованных ценностей.
Для списания основных средств к счету 01 открывается субсчет 01-1 «Выбытие основных средств».
Доходи і витрати від списання відображаються у звітному періоді, до якого вони відносяться і підлягають зарахуванню на рахунок прибутків і збитків як операційних доходів і витрат. Выбытие основных средств оформляется унифицированными первичными документами. При списании объекта за непригодностью необходимо оформить Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных) по форме № OC-4 или ОС-4а (для автотранспортных средств). При продаже основного средства - Акт о списании бухгалтером не составляется. Продажа оформляется Актами приемки-передачи основных средств (Форма № ОС-1, № ОС-1а, № ОС-1б). На забалансовом счете предприятия учитываются два автобуса, переданных администрацией района, в соответствие с договором для осуществления перевозок на пригородных маршрутах. Ремонт этих автотранспортных средств осуществляется силами ОАО «Вешенское АТП». Ежеквартально предприятие начисляет и уплачивает арендную плату. Уплаченные суммы арендной платы учитываются предприятием как затраты по пригородным перевозкам. На находящиеся в собственности организации автотранспортные средства уплачивается транспортный налог, сумма которого зависит от срока нахождения объекта в собственности предприятия, мощности автотранспортного средства, ставки налога. Расходы по уплате транспортного налога включаются на ту статью затрат, к которой относится автотранспортное средство, то есть если автобус обслуживает пригородные перевозки, то транспортный налог уплаченный по этому автобусу будет отнесен на затраты по пригородным перевозкам.

Недостатком как ведения бухгалтерского учета в целом, так и по операциям с основными средствами является отсутствие компьютеризации учета. Также отсутствие таких данных как: срок полезного использования, норма амортизации и других необходимых сведений в первичных документах по учету основных средств затрудняет правильную идентификацию объекта, не позволяет однозначно определить его принадлежность к амортизационной группе и затрудняет оперативный контроль полноты начисления амортизации. Также отсутствие данных может привести к разногласиям с налоговыми органами по правомерности принятия в расходах сумм начисленной амортизации основных средств, как документально не подтвержденных. Неорганизованно документальное оформление и учет запасных частей, пригодных для дальнейшего использования и лома черных металлов при списании объектов основных средств (автобусов) с баланса предприятия.

3 Анализ состояния, движения и использования основных средств в ОАО «ВЕШЕНСКОЕ АТП»

3.1 Анализ динамики, состава основных производственных средств

Основные средства занимают, как правило, основной удельный вес в общей сумме основного капитала предприятия. От их количества, стоимости, технического уровня, эффективности использования во многом зависят конечные результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния.

Рациональное использование основных средств в настоящее время стало одним из решающих факторов повышения экономической эффективности общественного производства. Последовательное увеличение доли активной части в общей стоимости промышленно-производственных основных фондов является прогрессивной тенденцией, обеспечивающей рост фондоотдачи, производительности труда и объема продукции. Основные производственные фонды , участвуя в процессе производства, постепенно переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию. Вместе с тем они изнашиваются, теряют свои первоначальные качества, устаревают морально и физически. Стоимость их постепенно погашается в течение срока их полезного использования путем ежемесячных амортизационных отчислений, которые включаются в себестоимость продукции, а значит, влияют на размер прибыли. Амортизационные отчисления относятся к условно-постоянным расходам, и они, как правило, резко возрастают в себестоимости единицы продукции при сокращении объемов производства. Изменение наличия и структуры основных фондов, начисленную амортизацию (таблица 2) можно проследить по данным ф. № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».

Таблица 2 - Анализ состава и коэффициента износа основных средств за 2006-2008 гг.

Показники

На начало 2006 г.

На початок 2007 р.

На начало 2008 г.

На начало 2009 г.

Динамика на начало 2006 г.- начало 2009 г.

(+;-)

Начало 2009 в % к началу 2006 г.

1. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов, тыс. руб.

в тому числі:

9947

11085

10047

14326

+4379

144,02

здания

1284

1284

1284

1284

-

100

оборудование

281

281

281

383

+102

136,30

транспорт

8382

9520

8482

12659

+4277

151,03

5. Износ основных фондов, тыс. руб.

в тому числі:

4523

5504

5738

6746

+2223

149,15

здания

1296

1314

1332

1347

+51

103,94

оборудование, транспорт

3227

4190

4406

5399

+2172

167,31

9. Коэффициент износа основных фондов, %

в тому числі:

45,47

49,65

57,11

47,09

+1,62

х

здания

100,93

102,34

103,74

104,91

+3,98

х

оборудование, транспорт

37,25

42,75

0,50

41,4

+4,15

х

На основании анализа состава основных средств, приведенного в таблице 2 видно, что первоначальная стоимость основных средств, за анализируемый период возросла на 4379 тыс. руб. или на 44,02 %. Первоначальная стоимость зданий и сооружений не изменялась. В результате поступлений оборудования в 2008 г. первоначальная стоимость оборудования на конец анализируемого периода увеличилась на 102 тыс. руб. или 36,3 %. Первоначальная стоимость транспортных средств за анализируемый период увеличилась на 4277 тыс. руб. или на 51,03 %.

В результате поступлений основных средств, сумма начисленного износа увеличилась на 2223 тыс. руб. или на 49,15 %. Начисленный износ зданий увеличился на 51 тыс. руб. или на 3,94 %. Начисленный износ на оборудование и транспорт увеличился на 2172 % или на 67,31 %.

Рисунок 2 - Первоначальная стоимость основных средств ОАО «Вешенское АТП» за 2006-2008 гг.

Коэффициент износа, характеризующий степень износа основных средств наиболее высокое значение имел на конец 2006 г. – 49,65 % и на конец 2007 г. 57,11 %, а на конец 2008 г. произошло его снижение его значения до 47,09 %.Это свидетельствует о том, что почти половина стоимости основных средств предприятия перенесена на процесс оказания услуг. Из низ здания перенесли свою стоимость на основную деятельность полностью, а транспортные средства и оборудование на конец периода - 41,4 %.

3.2 Анализ движения основных средств

Движение основных фондов — это процесс воспроизводства основных средств, оценивается по системе показателей: коэффициентам обновления, выбытия, абсолютному приросту за анализируемый период, а также по сроку обновления (таблица 3,4).

Таблица 3 - Анализ поступления и выбытия

основных средств за 2006-2008 гг.

Показники

2006

2007

2008

2007 к 2006

2008 к






2006

2007

Ввод в действие всех новых фондов, тыс. руб.

в тому числі:

1220

1160

4462

95,08

365,74

384,66

оборудование

-

-

102

-

-

-

транспорт

1220

1160

4360

95,08

357,38

375,86

Выбытие основных фондов, тыс. руб.
в тому числі:

82

2198

183

2680,49

223,17

8,3

транспорт

82

2198

183

2680,49

223,17

8,3

Анализ поступления и выбытия основных средств, приведенный в таблице 3 показывает, что в 2007 г. введено на 60 тыс. руб. или 4,2 % меньше, чем в 2007 г. Если в 2007 г. первоначальная стоимость основных средств увеличилась на 1220 тыс. руб., то в 2007 г. на 1160 тыс. руб. Это увеличение происходило только за счет приобретения транспортных средств: в 2006 г. был приобретен автобус малой вместимости (Газель) и передано предприятию в безвозмездное пользование два дизельных автобуса ПАЗ- 4234, в 2007 г. был приобретен дизельный автобус ПАЗ- 4234 и легковой автомобиль Ваз- 21074. В 2008 г.поступление основных средств составило 4462 тыс. руб., что на 3242 тыс. руб. или на 265,74 % больше, чем в 2006 г. и на 3302 тыс. руб. или 284,66 % больше чем в 2007 г. Из них 102 тыс. это принятие к учету двух газовых котлов для эксплуатации в мастерских ремонтной зоны, 4360 тыс. руб. приходится на автотранспортные средства: приобретено два автобуса ПАЗ – 32054 и автобус Скания.

В 2007 г. в результате списания автобуса вследствие физического износа выбытие основных средств составило 82 тыс. руб. В 2007 г. были проданы автомобили Газ-3110, Газ-52, два автомобиля Камаз, в результате чего выбытие основных фондов составило 2189 тыс. руб., что на 2116 тыс. руб. или на 2580,49 % больше, чем в 2006 г. В 2008 г. были списаны и демонтированы два автобуса Паз и один автобус Лаз, вследствие этого выбытие основных фондов составило 183 тыс. руб., что на 101 тыс. руб. или 123,17 % больше, чем в 2006 г. и на 2015 тыс. руб. или 91,7 % меньше, чем в 2007 г.

Таблица 4 - Анализ коэффициентов обновления, выбытия, прироста основных средств за 2006-2008 гг.

Показники

2006

2007

2008

Динамика (+;-)





2007 г. к 2006 г.

2008 г. к 2006 г.

2008 г. к 2007 г.

1. Коэффициент обновления основных фондов, %

в тому числі:

11

12

31

+1

+20

+19

оборудование

-

-

27

-

-

-

транспорт

13

14

34

+1

+21

+20

2. Коэффициент выбытия основных фондов, %

в тому числі:

0,8

20

1,7

+19,2

+0,9

-18,3

транспорт

1

23

2

+22

+1

-21

3. Коэффициент прироста основных фондов, %

в тому числі:

10

-

3

-

-7

+

оборудование

-

-

27

-

-

-

транспорт

14

-

33

-

+19

-

4. Срок обновления,

в тому числі:

8,15

9,56

2,28

+1,41

-5,87

-7,28

оборудование

-

-

2,75

-

-

-

транспорт

6,87

8,21

1,95

+1,34

-4,92

-6,26

На основании данных таблицы 4 видно, что коэффициент обновления основных средств, показывающий удельный вес новых основных средств в составе всех основных средств возрастал, то есть в 2006 г. удельный вес новых основных средств был 11 %, в 2007 г. увеличился до 12 %, а в 2008 г. до 31 %. В результате поступления оборудования коэффициент обновления в 2008 г. составил 27 %. Доля новых транспортных средств в составе всего транспорта предприятия в 2006 г. составляла 13 %, в 2007 г. 14 %, а в 2008 г. 34 %. Это свидетельствует о постепенном обновлении транспортных средств предприятия.

Доля выбывших основных средств в 2006 г. составляла 0,8 % от всех основных средств предприятия, а транспортных средств 1 % от всех транспортных средств предприятия. В 2007 г. доля выбывших основных средств составила 20 % от всех средств предприятия: транспортных средств – 23 % от всех автотранспортных средств. В 2008 г. доля выбывших основных средств составила 1,7 % от всех основных средств предприятия: транспортных средств – 2 % всего транспорта организации.

Коэффициент прироста, характеризующий прирост стоимости основных средств показал, что в 2006 г. прирост всех основных средств составил 10 %, автотранспортных средств – 14 %. В 2008 г. прирост всех основных средств составил 3 %, оборудования 27 %, транспорта 33 %.

Рисунок 3 – Динамика коэффициентов движения основных средств

В 2007 г. срок обновления всех транспортных средств составлял 8,15 лет, автотранспорта 6,87 лет. В 2007 г. срок обновления увеличился: всех транспортных средств до 9,56 лет, транспорта 8,21 лет. В 2008 г. за счет больших поступлений транспортных средств срок обновления снизился: всех основных средств до 2,28 лет, оборудования до 2,75 лет, транспорта до 1,95 лет.

3.3 Анализ возрастного состава автобусного парка

Возрастной состав имеет свою специфику, связанную с особенностями современного состояния технического потенциала России.

Анализ возрастного состава автобусного парка, приведенный в таблице 5 позволяет определить степень изношенности автопарка.

Таблица 5 Анализ возрастного состава автобусов ОАО «Вешенское АТП» за 2006-2008 г.

Годы эксплуатации

2006 г.

2007

2008

2007 г. в % к 2006 г.

2008 г. в % к


Кількість

Уд. вес., %

Кількість

Уд. вес., %

Кількість

Уд. вес., %


2006 г.

2007

Всього

27

100

28

100

28

100

103,7

103,7

100

до 5 лет

7

25,93

7

25

8

28,57

100

114,29

114,29

от 5 до 10

-

-

1

3,57

2

7,14

-

-

200

от 10 до 15

8

29,63

8

28,57

9

32,14

100

112,5

112,5

от 15 до 20

7

25,93

7

25

7

25

100

100

100

от 20 до 25

5

18,51

5

17,86

2

7,15

100

40

40

Анализ транспортных средств показал, что в 2007 и 2008 г. количество автобусов составляло 28 единиц по сравнению с 2007 – 27 ед. Количество автобусов, находящихся в эксплуатации менее пяти лет в 2007 г. осталось прежним – 7 ед.., за счет поступления 1 нового автобуса в автопарк в результате приобретения и выбытия 1 ед. автобусов в категорию от 5 до 10 лет эксплуатации. В 2008 г. предприятие приобрело еще 3 ед. автобусов, 2 из которых новые попали в категорию до 5 лет эксплуатации, один подержанный увеличил количество единиц до 9 в категорию от 5 до 10 лет эксплуатации, но из категории до 5 лет еще один автобус был переведен в категорию от 5 до 10 лет эксплуатации.

Если в 2007 г. в категории от 5 до 10 лет был один автобус, то в 2008 г. – 2.

В результате приобретения в 2008 г. междугороднего автобуса, число средств находящихся в категории от 10 до 15 лет с 8 увеличилось до 9 ед., так как автобус был приобретен уже находящийся в эксплуатации.

Число автобусов, находящихся в категории от 15 до 20 лет эксплуатации на протяжении анализируемого периода не изменялось и составило – 7 единиц техники.

А число автобусов, находящихся в категории от 20 до 25 лет с 5 ед. в 2006 и 2007 гг. снизилось до 2 ед. в 2008 г. за счет списания этих средств вследствие физического износа и демонтажа для использования на запчасти, металлолом.

В 2006 г. наибольший удельный вес в общей массе автобусного парка занимали автобусы сроком эксплуатации от 10 до 15 лет (рисунок 2), сроком эксплуатации до 5 лет и от 15 до 20 лет в общем объеме автобусного парка занимали по 25,93 %, а сроком эксплуатации от 20 до 25 лет – 18,51 %. В 2007 г. наибольший удельный вес в общей массе эксплуатируемых автобусов также имели автобусы, сроком эксплуатации от 10 до 15 лет, сроком эксплуатации до 5 лет и от 15 до 20 лет по 25 %, сроком эксплуатации от 20 до 25 лет – 17,86 %, сроком эксплуатации от 5 до 10 лет – 3,57 %. В 2008 г. удельный вес автобусов эксплуатируемых от 10 до 15 лет составил уже 32,14 %, сроком эксплуатации до 5 лет – 28,57 %, от 15 до 20 лет – 25 %, от 5 до 10 лет и от 20 до 25 лет 7,15 %.

Рисунок 4 – Структура автобусного парка по сроку эксплуатации

Как видно из анализа возрастного состава автобусного парка автопарк предприятия постепенно, хоть и медленно обновляется. Это происходит как за счет собственных средств, так и заемных, но несмотря на это, доля автотранспортных средств эксплуатируемых свыше 10 лет в 2008 г. остается высокой – 64,29 %, в основном это автобусы междугородного сообщения – за счет их высокой стоимости предприятие не имеет возможность пополнять парк абсолютно новыми автобусами.

3.4 Анализ эффективности использования основных средств

Оценка эффективности использования основных средств предполагает расчет следующих обобщающих показателей и их анализ в динамике.

Фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов).

Фондоотдача — это отношение стоимости произведенной или реализованной продукции после вычета НДС и акцизов к среднегодовой стоимости основных средств. В стоимости основных средств не учитываются находящиеся на консервации и сданные в аренду другим организациям.

Фондоотдача — это один из факторов интенсивного использования основных средств и интенсивного роста объема выпуска продукции. Он служит характеристикой технологической эффективности производства. Если фондоотдача растет, следовательно, амортизационная емкость (А / ВП) будет снижаться, т.е. сумма амортизационных отчислений, приходящихся на 1 рубль готовой продукции, уменьшается, соответственно доля прибыли в цене товара возрастает.

Фондоемкость — обратный показатель фондоотдачи — удельные капитальные вложения на один рубль прироста продукции. Особый смысл приобретают расчет и оценка фондоемкости в динамике, поскольку показывает прирост или снижение объема (стоимости) основных средств на 1 рубль продукции.

Таблица 6 Анализ показателей фондорентабельности, фондоотдачи и фондоемкости за 2006-2008 гг.

Показники

2006

2007

2008

2007 к 2006

2008 к






2006

2007

Выручка, тыс. руб.

15299

18202

22048

118,98

144,11

121,13

Прибуток, тис. руб.

1583

2442

1705

154,26

107,71

69,82

Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.

10516

10566

12187

100,48

116,89

115,34

Фондорентабельность,%

15,05

23,11

13,99

х

х

х

Фондовіддача, тис. руб.

1,45

1,72

1,81

118,62

124,83

105,23

Фондоемкость, тыс. руб.

0,69

0,58

0,55

84,06

79,71

94,83

Анализ показателей использования основных средств, приведенный в таблице 6 показал, что в 2008 г. показатель фондорентабельности имел наивысшее значение, это означает повышение использования основных средств в 2007 г. и снижение их использования в 2008 г. Так как этот показатель определяется отношением балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных средств, то в результате снижения в 2008 г. балансовой прибыли и увеличения среднегодовой стоимости основных средств и произошло уменьшение значения фондорентабельности.

Рост фондоотдачи свидетельствует об увеличении оказания услуг, полученных в рублях на 1 руб. основных средств предприятия. Чем выше отдача каждого рубля основных средств, тем меньше нужно предприятию создавать новых фондов, меньше потребуется капитальных вложений, а следовательно больше ресурсов может быть направлено на оказание услуг. В 2007 г. фондоотдача увеличилась на 18,62 % по сравнению с 2006 г., а в 2008 г. на 24,83 % по сравнению с 2006 г. и на 5,23 % по сравнению с 2007 г.

Снижение значения фондоемкости за анализируемый период показывает снижение стоимости основных средств, приходящуюся на каждый рубли выпускаемых услуг. В 2007 г. фондоемкость снизилась на 15,94 % по сравнению с 2006 г., в 2008 г. на 20,29 % по сравнению с 2006 г. и на 5,17 % по сравнению с 2007 г. Если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, что и наблюдается в ОАО «Вешенское АТП» за анализируемый период, то фондоотдача тенденцию к снижению.

В целом можно сказать, что за анализируемый период предприятие изыскивало средства для обновления и пополнения автобусного парка – основных средств для осуществления своей деятельности. Обновление пригородного парка происходило более быстро за счет безвозмездных поступлений автобусов, а также не такой высокой стоимостью пригородных автобусов по сравнению с междугородными. Всего за анализируемый период был приобретен один автобус повышенной комфортности для перевозок пассажиров на междугородных маршрутов, срок эксплуатации которого к моменту покупки уже был более 10 лет. Из-за высокой стоимости этого вида автобусов предприятие не может пополнить автопарк новыми моделями.

4 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ВЕШЕНСКОЕ АТП» ЗА 2006-2008 ГГ.

4.1 Анализ состава, структуры и динамики имущества организации, источников его формирования и капитала

Для изучения платежеспособности и эффективности использования имущества активов, пассивов, определения независимости организации от заемных источников финансирования проводится анализ финансовой отчетности организации на основании форм бухгалтерской отчетности.

Проведение финансового анализа деятельности организации на основе бухгалтерского баланса позволяет выявить основные факторы, как негативно, так и позитивно влияющие на ее финансовое благополучие.

Анализ динамики состава и структуры имущества, приведенный в таблице 7 дает возможность установить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего имущества предприятия и отдельных его видов. Прирост (уменьшение) актива свидетельствует о расширении (сужении) деятельности предприятия.

Показатели структурной динамики отражает долю участия каждого вида имущества в общем изменении совокупных активов. Их анализ позволяет сделать вывод о том, в какие активы вложены вновь привлеченные финансовые ресурсы или какие активы уменьшились за счет оттока финансовых ресурсов.

Таблица 7 Состав и структура имущества организации по данным баланса за 2006-2008 гг.

Показник

На начало 2006 г.

На конец 2008 г.

Динамика за отчетный период


Тис. руб.

Уд. вага,%

Тис. руб.

Уд. вага,%

Тис. руб.

В % к нач. пер.

Изменения структуры

Всего средств

6663

100

11590

100

+4927

+173,95

-

Довгострокові активи

5459

81,93

7614

65,69

+2155

+139,48

-16,24

Поточні активи

1204

18,07

3976

34,30

+2772

+330,23

+16,24

в т.ч.








- МПЗ

226

18,77

368

9,25

+142

+162,83

-9,52

- прочие

14

1,16

9

0,27

-5

+64,29

-0,89

- деб. задол.

331

27,49

653

16,42

+322

+197,28

-11,07

- ден. ср-ва

633

52,58

2946

74,06

+2313

465,40

+21,48

По данным таблицы 7 видно, что за анализируемый период валюта баланса увеличилась на 4927 тыс. руб. или на 73,95 %.

Долгосрочные активы увеличились на 2155 тыс. руб. или на 39,48 %.

Текущие активы предприятия увеличились на 2772 тыс. руб. или на 230,23 %, прежде всего за счет увеличения на 2313 тыс. руб. или на 365,40 % денежных средств предприятия, а также увеличения запасов на 142 тыс. руб. или на 62,83 %, дебиторской задолженности на 322 тыс. руб. или на 97,28 %. Рост дебиторской задолженности свидетельствует о необоснованном отвлечении средств предприятия из оборота в дебиторскую задолженность, что снижает платежеспособность.

Удельный вес долгосрочных активов в структуре имущества организации снизился на 16,24 %, соответственно увеличились текущие активы, где наибольший удельный вес занимают денежные средства 74,06 % на конец периода.

Динамика изменений состава, структуры каптала, приведена в таблице 8.

Таблица 8 Состав и структура капитала и источников формирования имущества организации по данным баланса за анализируемый период

Показник

На начало 2006 г.

На конец 2008 г.

Динамика за отчетный период


тис. руб

уд. вага,%

тис. руб

уд. вага,%

тис. руб.

В % к нач. пер.

Изменения структуры

Всього пасивів

6663

100

11590

100

+4927

+173,95

-

Капітал і резерви

5076

76,18

9555

82,44

+4479

+188,24

+6,3

в т. ч.








-уставн. кап.

3794

74,74

3794

39,70

-

-

-35,04

- резерв. кап.

129

2,54

702

7,35

+573

+544,19

+4,81

- нераспр. приб. (непокрыт. убыток)


1153


22,72


5059


52,95


+3906


+438,77


+30,23

Довгострокові зобов'язання

-

-

972

8,39

+972

-

-

Короткострокові зобов'язання

1587

23,82

1063

9,17

-524

+66,98

-14,65

Кредит. задол.

338

21,3

944

88,81

+606

+279,29

+67,51

в т.ч.








- поставщ. и подр.

113

33,43

176

18,64

+63

+155,75

-14,79

- задолж. пред перс. организ.

145

42,9

528

55,93

+383

+364,14

+13,03

- задолж. перед внебюдж. фонд.

6

1,78

10

1,06

+4

+166,67

-0,72

- задолж по налог. и сбор.

74

21,89

214

22,68

+140

+289,19

+0,79

-прочие кред.

-

-

16

1,69

+16

-

-

Доходи буд. период.

1249

78,7

119

11,19

-1130

+9,53

-67,51

По данным таблицы 8 наблюдается увеличения капитала и резервов предприятия на 4479 тыс. руб. или на 88,24 %, за счет увеличения резервного капитала на 573 тыс. руб. или 444,19 %, нераспределенной прибыли на 3906 тыс. руб. или на 338,77, данный факт говорит о росте финансовой устойчивости %.

На конец периода у предприятия появилась долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 972 тыс. руб.

Положительной оценки заслуживает снижение краткосрочных обязательств. Они снизились на 524 тыс. руб. или на 33,02 % за счет снижения суммы доходов будущих периодов на 1130 тыс. руб. или на 90,47 %, тогда как задолженность поставщикам выросла на 63 тыс. руб. или на 55,75 %, задолженность персоналу по непросроченной невыплаченной заработной плате на 383 тыс. руб. или на 264,14 %, задолженность перед внебюджетными фондами на 4 тыс. руб. или на 66,67 %.

Если в структуре капитала и источников финансирования предприятия капитал и резервы на начало периода занимал 76,18%, то в конце 82,44 %, краткосрочные обязательства 23,82 % и 9,17 % соответственно, удельный вес долгосрочных обязательств составил 8,39 % на конец периода.

4.2 Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости

Финансовое положение организации оценивается с точки зрения перспективы. Критерии оценки финансового положения – ликвидность и платежеспособность, т. е. способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по обязательствам.

Анализ ликвидности баланса ОАО «Вешенское АТП» приведен в таблице 9.

Таблица 9 Анализ ликвидности баланса ОАО «Вешенское АТП» за 2006-2008гг.

Актив

2006р.

2007р.

2008.

Пасив

2006р.

2007р.

2008р.

Платіжний надлишок або недолік









2006р.

2007р.

2008р.

А1

1829

3559

2946

П1

484

670

944

+1345

+2889

+2002

А2

931

982

653

П2

-

-

-

+931

+982

+653

А3

333

476

377

П3

1811

231

1091

-1478

+245

-815

А4

5615

4344

7614

П4

6413

8460

9555

-798

-4116

-1941

Баланс

8708

9361

11590

Баланс

8708

9361

11590




2006р.

2007р.

2008р.

А1

1829

>

П1

484

А1

3559

>

П1

670

А1

2946

>

П1

944

А2

931

>

П2

-

А2

982

>

П2

-

А2

653

>

П2

-

А3

333

<

П3

1811

А3

476

>

П3

231

А3

377

<

П3

1091

А4

5615

<

П4

6413

А4

4344

<

П4

8460

А4

7614

<

П4

9555

На основании анализа ликвидности баланса приведенного в таблице 9 , можно сделать выводы, что абсолютно ликвидным баланс являлся только в 2007 г., тогда как в 2006 г. и 2008 г. ликвидность баланса была недостаточной и платежный недостаток составил 1478 тыс. руб. и 815 тыс. руб. відповідно. Долгосрочной дебиторской задолженности оказывается недостаточно для покрытия долгосрочных пассивов, в связи с возникновением таких пассивов как доходы будущих периодов в 2006 г. и долгосрочных обязательств в 2008 г. Тогда как, сравнительный анализ итогов первой группы за 2006, 2007 и 2008 гг. по активу и пассиву отражает достаточную сумму денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для покрытия наиболее срочных обязательств. Сравнительный анализ итогов второй группы по активу и пассиву отражает достаточную сумму краткосрочной дебиторской задолженности для покрытия краткосрочных пассивов.

Более детальным является анализ ликвидности и платежеспособности при помощи относительных показателей – финансовых коэффициентов (таблица 10).

Платежеспособность предприятия выступает в качестве внешнего индикатора финансовой устойчивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками финансирования.

Таблица 10 Анализ платежеспособности ОАО «Вешенское АТП» на основе коэффициентов платежеспособности за 2006-2008 гг.

Показник

2006

2007

2008

Динамика (+; -)





2007 г. к 2006 г.

2008 г. к 2006 г.

2008 г. к 2007 г.

L 1 Общий показатель ликвидности (платежеспособность)

L 1 > = 1

2,33

5,67

2,66

+3,34

+0,33

-3,01

L 2 К-т абсолютной ликвидности

L 2>= 1

3,77

5,31

3,12

+1,54

-0,65

-2,19

L 3 К-т покрытия

L 3>=1,5 (оптимальное от 2 до 3,5)

6,39

7,49

4,21

+7,58

-2,18

-9,76

L 4 К-т критической оценки

L 4>=0.7-0.8

5,70

6,78

3,81

+1,08

-1,89

-2,97

L 5 К-т маневренности функц. капитала L 5= (уменьшение в динамике)

0,13

0,11

0,12

-0,02

-0,01

+0,01

L 6 Доля оборотных средств в активах

L 6>=0.5

0,36

0,54

0,34

+0,18

-0,02

-0,2

L 7 К-т обеспеченности собств. средствами

L 7 > 0,1

0,26

0,82

0,49

+0,56

+0,23

-0,33

Данные таблицы 10 показывают, что предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии. Все показатели ликвидности выше нормативных значений. Это свидетельствует о высокой доле быстрореализуемых элементов (денежные средства, краткосрочная дебиторская задолженность) в структуре оборотных средств. Общий показатель платежеспособности, характеризующий какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств увеличился с 2,33 в 2006 г. до 5,67 в 2007 г., но снизился до 2,66 в 2008 г.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности больше единицы с свидетельствует, что краткосрочные обязательства предприятия будут погашены в наикратчайшие сроки за счет денежных средств предприятия. Значение этого показателя наиболее важно для поставщиков ГСМ, запчастей и материалов. Этот коэффициент вырос в 2007 г. до 5,31 с 3,77 в 2006 г., но снизился до 3,12 в 2008 г.

Гораздо больше рекомендуемого значения имеет коэффициент покрытия. Этот коэффициент показывает, что на конец 2007 г. на 1 единицу текущих обязательств приходилось 7,49 денежных единиц текущих активов, а на конец 2008 г. 4,21 единица. Этот показатель наиболее важен для владельцев акций предприятия.

Увеличение коэффициента критической оценки с 5,7 в 2006 г. до значения 6,78 в 2007 г. говорит об увеличении части краткосрочных обязательств в этот период, которые могут быть немедленно погашены за счет средств на счете, поступлений от дебиторов, в 2008 произошло снижение этого коэффициента до 3,81 Уменьшение этого коэффициента отражает снижение прогнозируемых платежных возможностей проведения расчетов с дебиторами.

Динамика снижения коэффициента маневренности функционирующего капитала со значения 0,13 в 2006 г. до 0,12 в 2008 г. свидетельствует об уменьшении части функционирующего капитала, обездвиженного в производственных запасах.

В доли оборотных средств в активах наблюдалась тенденция роста со значения 0,36 в 2006 г. до значения 0,54 в 2007 г., что говорит о достаточной мобильности оборотных средств в этот период и о снижении мобильности средств в период 2007-2008 гг., так как этот коэффициент в 2008 г. снизился до значения 0,34.

Снижение коэффициента обеспеченности собственными средствами со значения 0,82 в 2007 г. до положительного 0,49 в 2008 г., указывает на снижение собственных оборотных средств в организации.

Все коэффициенты имели наибольшее значение в 2007 г., тогда как в 2008 г. наблюдается снижение значений коэффициентов платежеспособности предприятие, но несмотря на это предприятие является платежеспособным и в 2008 г.

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платеже- и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется системой финансовых коэффициентов, приведенных в таблице 11.

Таблица 11 Показатели финансовой устойчивости ОАО «Вешенское АТП» за 2006-2008 гг.

Показник

2006

2007

2008

Динамика (+; -)





2007 г. к 2006 г.

2008 г. к 2006 г.

2008 г. к 2007 г.

U 1К-т финансового рычага

((стр. 590+690-640-650)/стр. 490)

0,08

0,08

0,2

-

+0,12

+0,12

U 2 К-т заемного финансирования (стр. 490/ (стр. 590+690-640-650))

13,25

12,63

4,99

-0,62

-8,26

-7,64

U 3 К-т автономии

(стр. 490+640+650/стр. 700)

0,94

0,93

0,83

-0,01

-0,11

-0,1

U 4 К-т обеспеченности собственными средствами (( стр.490+640+650-190-140+216)/стр.290)

0,84

0,87

0,52

+0,03

-0,32

-0,35

U 5 К-т финансовой устойчивости ((стр.490+590)/стр.300)

0,8

0,91

0,91

+0,11

+0,11

-

На основании данных таблицы 11 видно, что значение коэффициента финансового рычага на протяжении анализируемого периода оставалось ниже оптимального 0,5. На начало периода этот коэффициент имел значение 0,08, а на конец периода 0,2. Это означает, снижение независимости предприятия от внешних источников финансирования, хотя и остается высокий заемный потенциал, что увеличивает возможность предприятия в случае необходимости получения кредитов.

Динамика снижения коэффициента заемного финансирования со значения 13,25 в 2006 г. до значения 4,99 в 2007 г. говорит о снижении размера собственных средств на единицу заемных источников, несмотря на это значения этого коэффициента за анализируемый период были гораздо выше минимального значения 0,7.

Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, его независимость от заемных средств является коэффициент автономии. Минимальное пороговое значение этого коэффициента оценивается на уровне 0,5. Уменьшение этого коэффициента за анализируемый период со значения 0,94 в 2006 г. до 0,83 в 2008 г. свидетельствует о незначительном снижении финансовой независимости к концу анализируемого периода. Сохраняется гарантия погашения предприятием своих обязательств и больших возможностях привлечения средств со стороны.

Снижение значение коэффициента обеспеченности собственными средствами с 0,84 в 2006 г. до 0,52 в 2008 г. свидетельствует о снижении финансовой устойчивости к концу анализируемого периода

Рост за анализируемый период коэффициента финансовой устойчивости показывает, что в 2006 г. 80 % активов финансировалась за счет устойчивых источников, а в 2008 г. уже 91 %.

Несмотря на снижение значений некоторых коэффициентов на конец анализируемого периода ОАО «Вешенское АТП» имело абсолютную финансовую устойчивость и независимость.

4.3 Анализ деловой активности

Оценка коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, приведенная в таблице 12 направлена на анализ эффективности текущей основной деятельности.

Таблица 12 Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств

Показник

2006

2007

2008

Динамика (+; -)





2007 г. к 2006 г.

2008 г. к 2006 г.

2008 г. к 2007 г.

01

02

03

04

05

06

07

Оборачиваемость собственного капитала

(Выр.от реал.) / (валюта баланса)

1,76

1,94

1,90

+0,18

+0,14

-0,04

Оборотність оборотних коштів

(Выр.от реал.) / (стр.290 )

4,95

3,63

5,55

-1,32

+0,6

+1,92

Средний срок оборачиваемости оборотных средств

(365 дн.) / (к-т оборач. обор. ср-в.)

73,74

100,55

65,77

+26,81

-7,97

-34,78

Оборотність дебіторської заборгованості

(Выр.от реал.) / (стр. 230+240)

16,43

18,54

33,76

+2,11

+17,33

+15,22

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности

(365 дн. х S ДЗ) / (выручка от реализации)

22,21

19,69

10,81

-2,52

-11,4

-8,88

Оборачиваемость кредиторской задолженности

(Выр.от реал.) / ( S КЗ)

31,61

27,17

23,36

-4,44

-8,25

-3,81

Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности

(365 дн. х S КЗ) / (выручка от реализации)

11,55

13,44

15,63

+1,89

+4,08

+2,19

Анализ коэффициентов оборачиваемости приведенный в таблице 12 показал, увеличение коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 2007 г., что говорит о повышении использования организацией всех имеющихся в ее распоряжении ресурсов, если в 2006 г. полный цикл составлял 1,76, то в 2007 г. – 1,94, но в 2008 г. этот коэффициент составил 1,9 это говорит о незначительном снижении использования ресурсов.

Увеличение оборачиваемости оборотных средств в 2008 г. свидетельствует о повышении использования собственных оборотных средств предприятия по сравнению с предыдущими годами. Снижение длительности оборачиваемости оборотных средств показывает, что предприятие улучшило использование оборотных средств.

Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно приводит к снижению оборотов и ускорению обращения дебиторской задолженности в денежные средства.

Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности приводит к снижению скорости расчетов со своими кредиторами и увеличению периода в котором предприятие рассчитывается со своими долгами. Если в 2006 г. этот период составлял 11,55 дней, то в 2007 г. – 13,44, а в 2008 г. – 15,63 дня.

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ВЕШЕНСКОЕ АТП»

5.1 Предложения по совершенствованию системы учета и внутреннего контроля основных средств в ОАО «Вешенское АТП»

В целях улучшения учета основных средств необходимо автоматизировать весь бухгалтерский учет предприятия. Особенностью организации автоматизированного учета является создание постоянного файла (массива) информации, соответствующего картотеке инвентарных объектов. По данным первичных документов фиксируется движение основных средств амортизационного фонда. В результате обработки получают отчетные разработки, ведомости движения основных средств по счетам. На их основе получают оборотную ведомость основных средств по местам нахождения и эксплуатации, расчет амортизационных отчислений, ведомость амортизационных отчислений по кодам производственных затрат и начисления износа основных средств, обеспечивающих проведение инвентаризации, составление баланса и форм периодической и годовой отчетности. Среди разработчиков прикладного экономического программного обеспечения выделяются следующие: 1С, Галактика, Интеллект-Сервис, Парус и другие. 1С Бухгалтерия 8.0» и «1С Бухгалтерия 8.1» на сегодняшний день являются самыми распространенными программами, поддерживающими ведение бухгалтерского и налогового учета и значительно сокращающими трудозатраты на формирование регламентированной отчетности.

Структура программного продукта позволяет регистрировать каждую операцию для бухгалтерского учета и в то же время анализировать ее для остальных необходимых типов учета. Программа «1С Бухгалтерия 8» удобна благодаря широким возможностям адаптации: возможность настройки методики учета предоставлена самим пользователям.
Программа может применяться не только сотрудниками бухгалтерского отдела, но и специалистами других, при этом бухгалтеры сохраняют контроль над базой данных. «1С Бухгалтерия 8.0» или «1С Бухгалтерия 8.1» может обмениваться данными с другими решениями, разработанными на платформе «1С:Предприятие 8». 1С Бухгалтерия 8.1» обладает следующими возможностями: типовые операции, настраиваемые пользователем; учет денежных расчетов; учет основных средств; расчет себестоимости продукции и др.

Также организации можно рассмотреть введение программы "1С:Предприятие 8 Управление Автотранспортом" это решение, предназначенное для автоматизации управления транспортом, также как в автотранспортных предприятиях, так и в транспортных подразделениях.
"1С: Управление Автотранспортом" обеспечивает комплексную поддержку бизнес-процессов в транспортных организациях и подразделениях, позволяет получать и использовать информацию, необходимую для принятия управленческих решений и обеспечения учета деятельности организации. Благодаря архитектуре платформы "1С: Предприятие 8.", бизнес-процессы программного продукта прекрасно адаптируются под потребности конкретного предприятия. Важным достоинством решения является возможность его легкой интеграции с программными продуктами фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8». Конфигурация "1С:Управление Автотранспортом" разработана в среде "1С:Предприятие 8" и поддерживает все преимущества этой современной технологической платформы: масштабируемость, открытость, простота администрирования и конфигурирования. Основные возможности: учет заказов на автотранспорт, удобный графический интерфейс распределения заказов по автомобилям, отслеживание статуса выполнения задания; выписка и обработка следующих путевых листов: легкового автомобиля (Форма №3); грузового автомобиля повременный (Форма №4-П); грузового автомобиля сдельный (Форма №4-С); специального автомобиля (Форма №3 спец). Расчет нормативного и фактического расхода топлива. Все алгоритмы расчета нормативного расхода топлива реализованы в соответствии с приказом №Р3112194-0366-03 Министерства транспорта (Срок действия до 01.01.2008). Расчет выработки в путевых листах по различным параметрам. Основные параметры (пробег, вес груза, грузооборот, время в наряде, в простое и т.д.) предопределены в системе. Используя справочники можно настраивать любые произвольные параметры выработки и в дальнейшем анализировать эту информацию. Одновременный учет горючего, приобретенного различными способами: купленного за наличные; полученного по талонам; приобретенного по картам безналичной оплаты; выданного со склада предприятия; полученного у стороннего поставщика. Настройки таблицы зависимости нормативов расхода ГСМ от температуры значительно облегчают работу при расчете путевых листов в регионах с часто меняющимися сезонными температурами. Возможность использования предварительно заполненного справочника моделей транспортных средств (более 500 моделей) с установленными нормами расхода ГСМ. Загрузка данных процессинговых центров по детализации заправок ГСМ. Учет технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Учет номерных запчастей и агрегатов.Учет предоставленных услуг и выполненных работ по заказчикам. В решении реализованы широкие возможности настройки прейскурантов и тарифов за автоперевозки: 4 уровня поиска в прейскурантах: по контрагентам, маршрутам, моделям и типам ТС; гибкие возможности настройки тарифов от объема выполненной работы; учет ограничений для минимального объема работы; настройка тарифов в произвольных валютах. Начисление износа транспортного средства и номерных агрегатов.

Также в современных условиях постоянно меняющегося законодательства просто необходимо использовать какую либо справочно-информационную систему, например КонсультантПлюс.Система КонсультантПлюс - надежный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. У ній міститься величезний масив правової та довідкової інформації. Система представлена такими разделами как: законодательство – федеральное законодательство, законодательство 83 субъектов РФ; судебная практика - подборки судебных решений, документы высших судебных органов, практика Федеральных арбитражных судов всех 10 округов, арбитражная практика округов по налоговым спорам, судебные акты всех 20 арбитражных апелляционных судов, решения арбитражных судов первой инстанции, судов общей юрисдикции Москвы и Московской области и других регионов; финансовые консультации – путеводитель по налогам, путеводитель по сделкам, консультации в форме «вопрос-ответ», схемы бухгалтерских проводок, формы первичных учетных документов, статьи из бухгалтерской прессы и книги; комментарии законодательства – постатейные комментарии к законам и кодексам, книги, монографии, учебные пособия, статьи из юридической прессы, путеводители по судебной практике; формы документов – формы типовых документов – договоров, заявлений, деклараций и др.; законопроекты – тексты законов и сопроводительные материалы; др. Также система КонсультантПлюс содержит обзоры законодательства: "Правовые новости", аналитический обзор "Документ недели", ежедневные и еженедельные мониторинги новых документов, "Новые документы для бухгалтера", анонсы журналов издательства "Главная книга"; справочную информацию : календарь бухгалтера, формы учета и отчётности, ставки налогов и других обязательных платежей, курсы валют и другие полезные материалы.

Необходимо усилить внутренний контроль учета основных средств. По результатам аудита внутреннего контроля и аудита учета основных средств предприятию необходимо: вносить в первичные документы по движению основных средств полную информацию, исходя из требования Госкомстата России № 7, организовать документальное оформление и учет запасных частей, пригодных для дальнейшего использования и лома черных металлов после списания объектов основных средств (автобусов).Одним из важных путей совершенствования бухгалтерского учета является введение дополнительного контроля со стороны руководства предприятия. Просмотр руководителем бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, действующих в данной области позволит более рационально расходовать средства на приобретение основных средств, тратить меньше времени на убеждение совета директоров в необходимости приобретения того или иного объекта, повысить дисциплину использования основных средств сотрудниками предприятия. Нужно ввести анализ эффективности использования основных средств по данным бухгалтерского учета под непосредственным контролем руководителя предприятия. При этом руководитель будет получать более полную картину состояния дел на своем предприятии.

Аудитом бухгалтерского учета и внутреннего контроля установлено, что на предприятии не всегда применяются унифицированные формы первичных документов как в целом, так и по учету основных средств. В целях улучшения внутреннего контроля и учета различных хозяйственных операций предприятию необходимо применять унифицированные документы или документы, разработанные предприятием самостоятельно, но содержащие все необходимые реквизиты, так как все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа (формы), код формы; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной техники). Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а по документам, форма которых не предусмотрена в этих альбомах и утверждаемым организацией, должны содержать обязательные реквизиты в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта. В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции. Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с утвержденным в организации графиком документооборота. Своєчасне і якісне оформлення первинних облікових документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, а також достовірність які у них даних забезпечують особи, які склали і підписали ці документи.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.97 № 835 "О первичных учетных документах" Госкомстат России по согласованию с Минфином России и Минэкономики России утверждает альбомы унифицированных форм первичной учетной документации. При этом все реквизиты утвержденных Госкомстатом России унифицированных форм первичной учетной документации остаются без изменения (включая код, номер формы, наименование документа). Видалення окремих реквізитів з уніфікованих форм не допускається. Вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационно - распорядительным документом организации. Форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, являются рекомендуемыми и могут изменяться. При изготовлении бланочной продукции на основе унифицированных форм первичной учетной документации допускается вносить изменения в части расширения и сужения граф и строк с учетом значимости показателей, включения дополнительных строк (включая свободные) и вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой информации.

5.2 Мероприятия по повышению эффективности деятельности и улучшению использования основных средств в ОАО «Вешенское АТП»

Анализ состава, структуры, движения и использования основных средств выявил, что автопарк предприятия изношен. Новыми автобусами пополняется пригородный парк, в основном это пассажирские Газели и Пазы, так как приобрести эти модели автобусов предприятию по силам. Парк междугороднего сообщения пополняется автобусами, которые уже эксплуатировались 10-15 лет, так как стоимость новых автобусов повышенной комфортности очень высока. Износ автобусов междугороднего парка значителен, автобусы часто ломаются на маршруте – это подрывает доверие пассажиров к предприятию, а также приводит к штрафам за срыв рейса со стороны Донавтовокзала и Луганского автовокзала, что существенно отражается в финансовом плане. Руководству предприятия следует обоснованно подойти к вопросу поочередной постановке на капитальный ремонт имеющихся автобусов междугороднего сообщения, достаточного и своевременного выделения средств на капитальный и текущий ремонт автопарка. Лизинг – удобный и выгодный способ приобрести автобусы , не прибегая к банковским кредитам и заемным средствам. В случае лизинга транспорт покупает лизинговая компания, которая предоставляет предприятию право его аренды на весь срок действия лизинга, а после его завершения – возможность выкупить технику по минимальной стоимости. В отличие от кредита, лизинг позволяет снижать налогооблагаемую базу, своевременно получить необходимые автобусы и затем выкупить транспорт по заранее оговоренной цене. При условии одинаковых процентных ставок по лизингу и кредиту использование лизинговой схемы позволяет сэкономить более 20% средств. Получить транспорт в лизинг значительно легче, чем банковский кредит, при этом предприятию нет необходимости искать залог.

Частое перемещение водителей с одного автобуса на другой негативно сказывается на эксплуатации автобусов. Руководству необходимо усилить надзор за водительским составом в целях надлежащего отношения последних за закрепленными за ними автобусами.

На территории предприятия находятся здания мастерских, которые предприятием не используются, руководство организации могло бы сдавать эти здания в аренду и получать дополнительный доход.

Несмотря на более высокую цену, предприятию целесообразнее перейти на использование синтетических моторных масел при эксплуатации автотранспорта. Применение синтетических моторных масел вместо минеральных и полусинтетических позволяет снизить износ и увеличить ресурс работы двигателя, что в дальнейшем позволит существенно сэкономить средства на ремонт. Применение синтетических масел рекомендуется также потому как в зимний период транспорт организации часто эксплуатируется при температуре ниже 15-20 градусов Цельсия, а также потому что замену минерального масла приходится производить чаще. Синтетические моторные масла также имеют ряд преимуществ по сравнению с другими маслами, что в результате позволяет экономить средства и повышать износостойкость агрегатов: более высокий индекс вязкости (меньшее изменение вязкости с изменением температуры), лучшая текучесть при низких температурах, более высокая устойчивость к старению, меньшая испаряемость, повышенная стойкость к деформациям сдвига, отсутствие проблем при холодном пуске двигателя, более быстрое поступление масла к частям двигателя после холодного пуска, следовательно меньший износ деталей при холодном пуске,, существенная экономия топлива, особенно при частых холодных пусках и коротких пробегах, низкий расход масла, более надёжная защита от высокотемпературных отложений,

более высокая смазочная способность при высоких температурах.

Важным путем повышения эффективности использования основных средств и производственных мощностей являются уменьшение количества неиспользуемых транспортных средств. Их ликвидация или продажа даст предприятию либо запасные части и лом от демонтажа, либо денежные средства от продажи. Это также позволит уменьшить транспортный налог.

Как видно из анализа движения основных средств, оборудование предприятие практически не приобретается и не обновляется, за анализируемый период было приобретено только два газовых котла. В штате ремонтной бригады есть токарь и приобретение нового токарного станка позволило бы не только улучшить качество токарных работ для собственной деятельности, но и оказывать такие услуги на сторону, что является очень востребованными работами.

Висновок

Для осуществления своей производственно-хозяйственной деятельности предприятия должны иметь необходимые средства труда и материальные условия. Они являются важнейшим элементом производительных сил и определяют их развитие. В бухгалтерском учете средства труда выделены в отдельный объект учета, который называется основные средства.

Відмінною рисою основних засобів є їх багаторазове використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду. Под воздействием производственного процесса и внешней среды они снашиваются постепенно и переносят свою стоимость на создаваемую продукцию частями.

Основные средства играют огромную роль в процессе труда, в своей совокупности они образуют производственно-техническую базу и определяют производственную мощность предприятия. На протяжении длительного периода использования основные средства поступают на предприятие и передаются в эксплуатацию; изнашиваются; подвергаются ремонту, при помощи которого восстанавливаются их физические свойства; перемещаются внутри предприятия; выбывают с предприятия вследствие ветхости или нецелесообразности дальнейшего использования.

Формування ринкових відносин в країні змушує по-новому підійти до постановки обліку на окремих ділянках фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, в тому числі обліку основних засобів та їх оподаткування.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов в современных условиях развития экономики, высокой степени изношенности основных средств важное значение приобретает выбор учетной политики на предприятиях по привлечению инвестиций и обновлению основного капитала.

Основные средства предприятия разнообразны по своему составу и назначению. Для ведения учета необходима классификация основных средств по видам, назначению или характеру участия в процессе производства, отраслям хозяйства, степени использования, принадлежности.
В системе рыночных отношений задачами бухгалтерского учета являются правильное и своевременное отражение поступления, выбытия и перемещения основных средств, контроль за их наличием и сохранностью в местах эксплуатации; своевременное и точное исчисление износа основных средств и правильное его отражение в учете; определение затрат по ремонту и контроль за рациональным использованием средств, выделенных для этой цели; своевременное проведение инвентаризации и переоценки.

В соответствии с целью дипломной работы был проведен аудит учетной политики, который установил, что учетная политика предприятия составлена в соответствии с требованиями ПБУ "Учетная политика организации" (ПБУ 1\98), утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. № 60 и с учетом дополнений и изменений (в редакции от 30.12.1999г.).

Также был проведен анализ состава, движения и использования основных средств предприятия который выявил, что первоначальная стоимость основных средств, за анализируемый период возросла на 4379 тыс. руб. или на 44,02 %, из них первоначальная стоимость транспортных средств за анализируемый период увеличилась на 4277 тыс. руб. или на 51,03 %. В результате поступлений основных средств, сумма начисленного износа увеличилась на 2223 тыс. руб. или на 49,15 %.В 2006 г. был приобретен автобус малой вместимости (Газель) и передано предприятию в безвозмездное пользование два дизельных автобуса ПАЗ- 4234, в 2007 г. был приобретен дизельный автобус ПАЗ- 4234 и легковой автомобиль Ваз- 21074. В 2008 г.поступление основных средств составило 4462 тыс. руб., что на 3242 тыс. руб. или на 265,74 % больше, чем в 2006 г. и на 3302 тыс. руб. или 284,66 % больше чем в 2007 г. Из них 102 тыс. это принятие к учету двух газовых котлов для эксплуатации в мастерских ремонтной зоны, 4360 тыс. руб. приходится на автотранспортные средства: приобретено два автобуса ПАЗ – 32054 и автобус Скания.

В 2007 г. в результате списания автобуса вследствие физического износа выбытие основных средств составило 82 тыс. руб. В 2007 г. были проданы автомобили Газ-3110, Газ-52, два автомобиля Камаз, в результате чего выбытие основных фондов составило 2189 тыс. руб., что на 2116 тыс. руб. или на 2580,49 % больше, чем в 2006 г. В 2008 г. были списаны и демонтированы два автобуса Паз и один автобус Лаз, вследствие этого выбытие основных фондов составило 183 тыс. руб., что на 101 тыс. руб. или 123,17 % больше, чем в 2006 г. и на 2015 тыс. руб. или 91,7 % меньше, чем в 2007 г. Как показал анализ возрастного состава автобусного парка автопарк предприятия постепенно, хоть и медленно, обновляется. Это происходит как за счет собственных средств, так и заемных, но несмотря на это, доля автотранспортных средств эксплуатируемых свыше 10 лет в 2008 г. остается высокой – 64,29 %, в основном это автобусы междугородного сообщения – за счет их высокой стоимости предприятие не имеет возможность пополнять парк абсолютно новыми автобусами.

В результате снижения в 2008 г. балансовой прибыли и увеличения среднегодовой стоимости основных средств и произошло уменьшение значения фондорентабельности. Рост фондоотдачи свидетельствует об увеличении оказания услуг, полученных в рублях на 1 руб. основных средств предприятия. В 2007 г. фондоотдача увеличилась на 18,62 % по сравнению с 2006 г., а в 2008 г. на 24,83 % по сравнению с 2006 г. и на 5,23 % по сравнению с 2007 г.

Снижение значения фондоемкости за анализируемый период показывает снижение стоимости основных средств, приходящуюся на каждый рубли выпускаемых услуг. В 2007 г. фондоемкость снизилась на 15,94 % по сравнению с 2006 г., в 2008 г. на 20,29 % по сравнению с 2006 г. и на 5,17 % по сравнению с 2007 г.

В целом можно сказать, что за анализируемый период предприятие изыскивало средства для обновления и пополнения автобусного парка – основных средств для осуществления своей деятельности. Обновление пригородного парка происходило более быстро за счет безвозмездных поступлений автобусов, а также не такой высокой стоимостью пригородных автобусов по сравнению с междугородными. Всего за анализируемый период был приобретен один автобус повышенной комфортности для перевозок пассажиров на междугородных маршрутов, срок эксплуатации которого к моменту покупки уже был более 10 лет. Из-за высокой стоимости этого вида автобусов предприятие не может пополнить автопарк новыми моделями.

Финансово-экономический анализ, проведенный по данным бухгалтерской отчетности показал, что предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии, имеет высокую ликвидность и платежеспособность, а также высокую деловую активность.

По результатам аудита внутреннего контроля и учета, а также финансового анализа были разработаны такие мероприятия и предложения: необходимо автоматизировать весь бухгалтерский учет предприятия. Одной из лучших программ бухгалтерского учета является«1С Бухгалтерия 8». Также организация может применять программу "1С:Предприятие 8 Управление Автотранспортом". Использование справочно-информационной системы КонсультантПлюс позволит быть в курсе постоянно меняющегося законодательства. Для усиления контроля и учета необходимо вносить в первичные документы по движению основных средств полную информацию, исходя из требования Госкомстата России № 7, организовать документальное оформление и учет запасных частей, пригодных для дальнейшего использования и лома черных металлов после списания объектов основных средств (автобусов). Применять унифицированные формы первичных документов, согласно Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.97 № 835 "О первичных учетных документах". Рассмотреть применение лизинговых операций для обновления автобусного парка, усилить надзор за водительским составом в целях надлежащего отношения последних за закрепленными за ними автобусами, уменьшение количества неиспользуемых транспортных средств. Их ликвидация или продажа даст предприятию либо запасные части и лом от демонтажа, либо денежные средства от продажи. Это также позволит уменьшить транспортный налог. Приобретение нового токарного станка позволило бы не только улучшить качество токарных работ для собственной деятельности, но и оказывать такие услуги на сторону, что является очень востребованными работами.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации

 2. Налоговый кодекс Российской Федерации

 3. Закон "О бухгалтерском учете" - Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"

 4. Классификация основных средств, Классификация - Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1

 5. ПБУ 6/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н

 6. ПБУ 3/2006 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденное Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н

 7. ПБУ 15/2008 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н

 8. ПБУ 18/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н

 9. Методические указания по учету основных средств, Методические указания - Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н

 10. План счетов - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

 11. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Е.Г.Жулина, Н.А.Иванова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010

 12. Аудит Суйц В.П., Ситникова В.А. 2-е изд., стер.: учебное пособие – М.: Кнорус, 2010

 13. Аудит РогуленкоТ.М., Пономарева С.В.- М.: Кнорус, 2010

 14. Бухгалтерський облік. Підручник. Керімов В.Е. 3-е изд., изм. і доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010

 15. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. — М.: ИНФРА-М,2009

 16. Литнева Н.А. Ьалявкина Л.И. Федорова Т.В. Бухгалтерський облік. Підручник. – М.: ИНФРА-М, 2006 г.

 17. Тумасян Р.З. Бухгалтерський облік. Учебно-практическое пособие, 10-е изд. перераб. і доп. - М.: Омега-Л, 2010

 18. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Підручник. — 5-е изд., перераб. і доп. — М.: ИНФРА-М,2006.

 19. Основні засоби. Т.Л.Крутякова. «АйСи Групп», 2009

 20. Учет и налогообложение основных средств. О.В.Агабекян, К.С.Макарова. «Налоговый вестник», 2009

ДОДАТКИ

СТРУКТУРА АВТОБУСНОГО ПАРКА ОАО «ВЕШЕНСКОЕ АТП» ЗА 2006-2008 ГГ. ПО СРОКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2006-2008 ГГ.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОАО «ВЕШЕНСКОЕ АТП» ЗА 2006-2008 ГГ.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
513.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка фінансово економічного стану ВАТ ГТС і розробка заходів щодо його поліпшення
Розробка заходів щодо виведення підприємства з кризового фінансового стану
Розробка облікової політики з метою фінансового обліку
Розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства
Розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства ОПК на прикладі
Розробка заходів щодо поліпшення якості послуг на прикладі ТОВ Строй Арсенал
Розробка заходів щодо поліпшення якості послуг на прикладі ТОВ Строй Арсенал 2
Аналіз фінансового стану підприємства і вироблення пропозицій щодо його подальшого поліпшення
Розробка заходів щодо вдосконалення системи маркетингу А0 Роботрон
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru