Розробка заходів прискорення оборотності запасів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Розробка заходів прискорення оборотності запасів
Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею підприємств.
Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які можна розділити на зовнішні, що роблять вплив поза залежністю від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати. До зовнішніх факторів можна віднести такі, як загальноекономічна ситуація, податкове законодавство, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь у програмах, що фінансуються з бюджету. Ці та інші фактори визначають рамки, в яких підприємство може маніпулювати внутрішніми факторами раціонального руху оборотних коштів.
На сучасному етапі розвитку економіки до основних зовнішніх факторів, що впливає на стан і використання оборотних коштів, можна віднесли такі, як криза неплатежів, високий рівень податків, високі ставки банківського кредиту.
Криза збуту виробленої продукції, і неплатежі приводять до уповільнення обороту оборотних коштів. Отже, необхідно випускати ту продукцію, яку можна досить швидко і вигідно продати, припиняючи або значно скорочуючи випуск продукції, що не користується поточним попитом. У цьому випадку крім прискорення оборотності запобігається ріст дебіторської заборгованості в активах підприємства.
При існуючих темпах інфляції отриманий підприємством прибуток доцільно направляти, перш за все, на додаток оборотних коштів. Темпи інфляційного знецінення оборотних коштів приводять до заниження собівартості і перетоку їх у прибуток, де відбувається розпилення оборотних коштів на податки і невиробничі витрати.
Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів криються безпосередньо в самому підприємстві.
На стадії створення виробничих запасів такими можуть бути:
. впровадження економічно обгрунтованих норм запасу;
. наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та ін до споживачів;
. широке використання прямих тривалих зв'язків;
. розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами та обладнанням;
. комплексна механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт на складах.
На стадії незавершеного виробництва:
. прискорення науково-технічного прогресу (упровадження прогресивної техніки і технології, особливо безвідходної і маловідходної, роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізація виробництва);
. розвиток стандартизації, уніфікації, типізації;
. вдосконалення форм організації промислового виробництва, застосування більш дешевих конструктивних матеріалів;
. вдосконалення системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;
. збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.
На стадії обігу:
. наближення споживачів продукції до її виготовлювачів;
. вдосконалення системи розрахунків;
. збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції і зекономлених матеріалів;
. ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується по партіях, асортименту, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.
Якщо говорити про поліпшення використання оборотних коштів, не можна не сказати і про економічне значення економії оборотних фондів, яка виражається в наступному:
. Зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає тому як одна із серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.
. Прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження нової техніки і вдосконалення технологічних процесів.
. Економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання виробничих потужностей і підвищенню суспільної продуктивності праці.
. Економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню собівартості промислової продукції.
. Істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства.
У торговельних підприємствах резерви та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів в узагальненому вигляді залежать від двох факторів: обсягу товарообігу і розміру оборотних коштів. Щоб прискорити оборотність, необхідно:
· Удосконалювати рух товару та нормалізувати розміщення оборотних коштів;
· Повністю й ритмічно виконувати плани господарської діяльності;
· Удосконалювати організацію торгівлі, впроваджувати прогресивні форми і методи продажу;
· Порядок збирання та зберігання порожньої тари, прискорювати повернення тари постачальникам і здачу тарособіраюшім організаціям;
· Удосконалювати розрахунки з постачальниками і покупцями;
· Поліпшувати претензійну роботу;
· Прискорювати оборот грошових коштів за рахунок поліпшення інкасації торгової виручки, суворого лімітування залишків грошових коштів у касах торгових підприємств, в дорозі, на розрахунковому рахунку в банку;
· Звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інвентарю, спец.одяг на складі, скоротити підзвітні суми, витрати майбутніх періодів;
· Не допускати дебіторської заборгованості.
Ефективність використання оборотних коштів торговельних підприємств, отже, залежить, перш за все, від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі, підвищувати рівень комерційної та фінансової роботи.
Особлива увага приділяється вивченню причин виявлених відхилень по окремих видах оборотних активів і розробці заходів щодо їх оптимізації. Зростання товарних запасів може бути результатом недоліків в організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, той маркетингової діяльності, наявності залежаних і неходових товарів.
Великі залишки грошових коштів в касі і в дорозі виникають у зв'язку з неритмічним розвитком роздрібного товарообігу, несвоєчасної здачею виручки в банк, невикористовуваних грошових коштів та іншими порушеннями касової дисципліни. На рахунках у банку повинні зберігатися мінімально необхідні суми грошових коштів, а всі вільні їх залишки слід перераховувати в дострокове погашення отриманих кредитів, вкладати в цінні папери, надавати кредит юридичним і фізичним особам. При перевитрату коштів фондів спеціального призначення і резервів основна увага приділяється розробці заходів з його погашення та попередження.
Наднормативні залишки інших товарно-матеріальних цінностей є результатом наявності або придбання зайвих і непотрібних матеріалів, сировини, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інших матеріальних цінностей. Знизити запаси товарів, матеріалів, сировини, палива до оптимальних розмірів можна шляхом їх оптової реалізації чи бартерних угод, рівномірного і частого завозу. Нормалізації залишків товарів і грошових коштів в касі і в дорозі сприяє ритмічне розвиток роздрібного товарообігу.
Залишки порожньої тари можна мінімізувати за рахунок своєчасного її повернення постачальникам, прискорення здачі тарозбиральним підприємствам, організації централізованого вивозу тари.
Фінансовий аналіз ТОВ «Водний світ»
БАЛАНС, ФОРМА № 1
Стаття балансу
Код рядка
2006
2007
2008
АКТИВ
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи
110
Основні засоби
120
25129
24025
26685
Незавершене будівництво
130
884
686
686
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
Довгострокові фінансові вкладення
140
Відкладені фінансові активи
145
Інші необоротні активи
150
Разом у розділі I
190
26013
24711
27371
II ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси, в тому числі:
210
14178
14261
11768
- Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

11884
9010
6872
- Тварини на вирощуванні та відгодівлі

- Витрати у незавершеному виробництві

1856
2846
3635
- Готова продукція і товари для перепродажу

438
2400
1256
- Товари відвантажені

- Витрати майбутніх періодів

- Інші запаси і витрати

Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
3502
4179
5047
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
4660
7994
5063
- У тому числі покупці і замовники

4584
7727
5032
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
- У тому числі покупці і замовники

Короткострокові фінансові вкладення
250
-
3
3
Грошові кошти
260
40
12
10
Інші оборотні активи
270
Разом у розділі П
290
22380
26449
21891
БАЛАНС (сума рядків 190 +290)
300
48393
51160
49262
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал
410
18
18
18
Власні акції, викуплені в акціонерів

Додатковий капітал
420
18331
18331
8623
Резервний капітал, в тому числі:
430
884
884
884
- Резерви, утворені відповідно до законодавства

- Резерви, утворені відповідно до установчих документів

884
884
884
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-4953
-5387
-6920
Разом у розділі III
490
14280
13846
2605
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити
510
Відкладені податкові зобов'язання
515
Інші довгострокові масиви
520
Разом у розділі IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити
610
280
474
300
Кредиторська заборгованість, у тому числі:
620
33833
36840
46357
- Постачальники і підрядчики

21122
19429
24554
- Заборгованість перед персоналом організації

217
686
541
- Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

7920
10068
10795
- Заборгованість з податків і зборів

4482
6618
9001
- Інші кредитори

92
39
1466
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)
630
Доходи майбутніх періодів (98)
640
Резерви майбутніх витрат і платежів (96)
650
Інші короткострокові пасиви
660
Разом у розділі V
690
34113
37314
46657
БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690)
700
48393
51160
49262
Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ показує, що діяльність з 2006 по 2009 рік у цілому була збитковою, і стан підприємства фактично відповідало банкротних. Загальна сума активів в результаті діяльності в 2007 році збільшилася на 6% і знизилася на 4% в 2008 році, в основному завдяки короткострокових кредитах і позиках. Це вказує на те, що в організації пріоритет віддається зниження боргового навантаження підприємства. Поточну діяльність можна визнати незадовільною, оскільки ми спостерігаємо збільшення збитків компанії.

ФОРМА № 2
Найменування показника
Код рядка
2006
2007
2008
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

13303
17868
16417
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

12927
17152
16010
Валовий прибуток

376
716
407
Комерційні витрати

Управлінські витрати

Прибуток (збиток) від продажу

329
716
407
Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання

Відсотки до сплати

Доходи від участі в інших організаціях

Інші операційні доходи

77
94
393
Інші операційні витрати

326
248
Позареалізаційні доходи

14
2
3
Позареалізаційні витрати

-
71
2
Прибуток (збиток) до оподаткування

94
493
176
Відкладені податкові активи

Відкладені податкові зобов'язання

Поточний податок на прибуток

129
192
173
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

-35
301
3
Аналіз структури балансу
БАЛАНС, ФОРМА № 1
Стаття балансу
Код рядка
2006
2007
2008
АКТИВ
I. Необоротні АКГІВИ
Нематеріальні активи
110Основні засоби
120
52%
47%
54%
Незавершене будівництво
130
2%
1%
1%
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135Довгострокові фінансові вкладення
140Відкладені фінансові активи
145Інші необоротні активи
150Разом у розділі I
190
54%
48%
56%
II ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси, в тому числі:
210
29%
28%
24%
- Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

84%
63%
58%
- Тварини на вирощуванні та відгодівлі
- Витрати у незавершеному виробництві

13%
20%
31%
- Готова продукція і товари для перепродажу

3%
17%
11%
- Товари відвантажені
- Витрати майбутніх періодів
- Інші запаси і витрати
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
7%
8%
10%
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230- У тому числі покупці і замовники
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
0%
0%
0%
- У тому числі покупці і замовники
Короткострокові фінансові вкладення
250Грошові кошти
260
0%
0%
0%
Інші оборотні активи
270Разом у розділі П
290
46%
52%
44%
БАЛАНС (сума рядків 190 +290)
300
100%
100%
100%
ПАСИВ

2006
2007
2008
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
0%
0%
0%
Власні акції, викуплені в акціонерів

0%
0%
0%
Додатковий капітал
420
38%
36%
18%
Резервний капітал, в тому числі:
430
2%
2%
2%
- Резерви, утворені відповідно до законодавства

0%
0%
0%
- Резерви, утворені відповідно до установчих документів

2%
2%
2%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-10%
-11%
-14%
Разом у розділі III
490
30%
27%
5%
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
0%
0%
0%
Відкладені податкові зобов'язання
515
0%
0%
0%
Інші довгострокові масиви
520Разом у розділі IV
590
0%
0%
0%
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
1%
1%
1%
Кредиторська заборгованість, у тому числі:
620
69%
72%
94%
- Постачальники і підрядчики

62%
53%
53%
- Заборгованість перед персоналом організації

1%
2%
1%
- Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

23%
27%
23%
- Заборгованість з податків і зборів

13%
18%
19%
- Інші кредитори

0%
0%
3%
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)
630Доходи майбутніх періодів (98)
640Резерви майбутніх витрат і платежів (96)
650Інші короткострокові пасиви
660Разом у розділі V
690
70%
73%
95%
БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690)
700
100%
100%
100%

На основі аналізу структури балансу можна зробити висновок про те, що основну частку в складі активів підприємства займають основні засоби та запаси у 2006 році 52% і 29%; у 2007 році 47% і 28%; у 2008 році 54% і 24% відповідно , що знову свідчить про незадовільну основної діяльності. Фінансова стійкість підприємства в досліджуваному періоді характеризується як критична - частка власного капіталу в 2006 році - 30%; у 2007 - 27%, у 2008 - 5%.
У 2006 році серед джерел фінансування найбільшу частку займає кредиторська заборгованість - 69%, в тому числі постачальники та підрядники 62%. Але в майбутньому ситуація не покращилася - кредиторська заборгованість серед джерел фінансування стала збільшуватися - 72% в 2007 році і 94% в 2008 році, що говорить про зниження фінансової стійкості на підприємстві.
Аналіз динаміки балансу
БАЛАНС, ФОРМА № 1Стаття балансу
Код рядка
2007
2008
АКТИВ

Абсолют.
%
Абсолют.
%
I. Необоротні АКГІВИ

Нематеріальні активи
110
Основні засоби
120
-1104,00
-4,39%
2660,00
11,07%
Незавершене будівництво
130
-198,00
-22,40%
0,00
0,00%
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
Довгострокові фінансові вкладення
140
Відкладені фінансові активи
145
Інші необоротні активи
150
Разом у розділі I
190
-1302,00
-5,01%
2660,00
10,76%
II ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси, в тому числі:
210
83,00
0,59%
-2493,00
-17,48%
- Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

-2874,00
-24,18%
-2138,00
-23,73%
- Тварини на вирощуванні та відгодівлі

- Витрати у незавершеному виробництві

990,00
100,00%
789,00
27,72%
- Готова продукція і товари для перепродажу

1962,00
100,00%
-1144,00
-47,67%
- Товари відвантажені

- Витрати майбутніх періодів

- Інші запаси і витрати

Податок на додану
вартість по придбаних цінностей
220
677,00
19,33%
868,00
20,77%
Дебіторська заборгованість (платежі по якій
очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
- У тому числі покупці і замовники

Дебіторська заборгованість (платежі по якій
очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
- У тому числі покупці і замовники

Короткострокові фінансові вкладення
250
3,00
0,00%
0,00
100,00%
Грошові кошти
260
-28,00
-70,00%
-2,00
-16,67%
Інші оборотні активи
270
Разом у розділі П
290
4069,00
18,18%
-4558,00
-17,23%
БАЛАНС (сума рядків 190 +290)
300
2767,00
5,72%
-1898,00
-3,71%
ПАСИВ

2007
2008
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Абсолют.
%
Абсолют.
%
Статутний капітал
410
0,00
0,00
0,00
0,00
Власні акції, викуплені в акціонерів

Додатковий капітал
420
Резервний капітал, в тому числі:
430
- Резерви, утворені в
відповідно до законодавства

- Резерви, утворені відповідно до
установчими документами-9708
-52,96%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
-434,00
-8,76%
-1533,00
-28,46%
Разом у розділі III
490
-434,00
-3,04%
-11241,00
-81,42%
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити
510
Відкладені податкові зобов'язання
515
Інші довгострокові масиви
520
Разом у розділі IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити
610
Кредиторська заборгованість, у тому числі:
620
3007,00
8,89%
9517,00
25,83%
- Постачальники і підрядчики

-1693,00
-8,02%
5125,00
26,38%
- Заборгованість перед персоналом організації

469,00
216,13%
-145,00
-21,14%
- Заборгованість перед державними
позабюджетними фондами

2148,00
27,12%
727,00
7,22%
- Заборгованість з податків і зборів

2136,00
47,66%
2383,00
100,00%
- Інші кредитори

-53,00
-57,61%
1427,00
3658,97%
Заборгованість учасникам (засновникам)
з виплати доходів (75)
630
Доходи майбутніх періодів (98)
640
Резерви майбутніх витрат і платежів (96)
650
Інші короткострокові пасиви
660
Разом у розділі V
690
3201,00
9,38%
9343,00
25,04%
БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690)
700
2767,00
5,72%
-1898,00
-3,71%
Аналіз динаміки у 2007 році показує найбільше зниження статей «Грошові кошти» - 70%. Власний капітал знижувався в 2007 році на 434 тис. рублів і на 11241 тис. рублів в 2008 році, завдяки зростанню збитків у статті «Нерозподілений прибуток». Відсутність довгострокової дебіторської заборгованості говорить про те, що підприємство в поточній діяльності не використовує довгострокове кредитування контрагентів.
Агрегований баланс
АГРЕГОВАНИЙ БАЛАНСАКТИВ
2006
2007
2008
1. Необоротні активи
26013,0
24711,00
27371,00
2. Оборотні активи
22380,0
26449,00
21891,00
2.1. Запаси і витрати
14178,0
14261,00
11768,00
2.2. Дебіторська заборгованість
4660,0
7994,00
5063,00
2.3. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення
40,0
12,00
10,0
2.4. Інші оборотні активи.Баланс
48393,0
51160,00
49262,00
ПАСИВ1. Власний капітал
14280,00
13846,00
2605,00
2. Довгострокові пасиви2.1. Позики і кредити2.2. Інші довгострокові пасиви3. Короткострокові пасиви
34113,00
37314,00
46657,00
3.1. Позики і кредити
280,0
474,0
300,0
3.2. Кредиторська заборгованість
33833,00
36840,00
46357,00
3.3. Інші короткострокові пасивиБаланс
48393,00
51160,00
49262,00
Абсолютна зміна даних агрегованого балансуАКТИВ
2006
2007
2008
1. Необоротні активи
26013,0
-1302,00
2660,00
2. Оборотні активи
22380,0
4069,00
-4558,00
2.1. Запаси і витрати
14178,0
83,00
-2493,00
2.2. Дебіторська заборгованість
4660,0
3334,00
-2931,00
2.3. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення
40,0
-28,00
-2,00
2.4. Інші оборотні активи.
0,00
0,00
Баланс
48393,0
2767,00
-1898,00
ПАСИВ1. Власний капітал
14280,00
-434,00
-11241,00
2. Довгострокові пасиви
0,00
0,00
2.1. Позики і кредити
0,00
0,00
2.2. Інші довгострокові пасиви
0,00
0,00
3. Короткострокові пасиви
34113,00
3201,00
9343,00
3.1. Позики і кредити
280,0
194,00
-174,00
3.2. Кредиторська заборгованість
33833,00
3007,00
9517,00
3.3. Інші короткострокові пасиви
0,00
0,00
Баланс
48393,00
2767,00
-1898,00
Аналіз фінансової стійкості
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ за відносними показникамиНайменування фінансового коефіцієнта
Значення коефіцієнта

2006
2007
2008
Коефіцієнт автономії
0,30
0,27
0,05
Коефіцієнт відношення позикових і власних коштів (фінансовий важіль)
2,39
2,69
17,91
Коефіцієнт відношення власних і позикових коштів
0,42
0,37
0,06
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
-0,82
-0,78
-9,51
Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними коштами
-0,83
-0,76
-2,10
Коефіцієнт майна виробничого призначення
0,83
0,76
0,79
Коефіцієнт кредиторської заборгованості
99,18%
98,73%
99,36%
Коефіцієнт автономії знаходиться в діапазоні від "30" до "0,05". На підприємстві спостерігається зниження коефіцієнта автономії, що характеризується високою залежністю від зовнішніх джерел фінансування. Фінансовий важіль також знаходиться в межах допустимих значень. Короткострокові пасиви в загальній сумі зобов'язань у перший рік діяльності займають високу частку - 99,18%, в наступні роки цей показник практично не змінюється, що говорить про низьку фінансової стійкості підприємства.
РЕЙТИНГОВА ЕКСПРЕС ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Найменування показника
Значення коефіцієнта
2006
2007
2008
1. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів
-0,52
-0,41
-1,13
2. Коефіцієнт поточної ліквідності
0,66
8,26
2,34
Коефіцієнт проміжної (швидкої) ліквідності
0,14
0,21
0,11
Коефіцієнт поточної ліквідності
0,66
8,26
2,34
Коефіцієнт покриття оборотних засобів власними джерелами формування
1,57
1,91
8,40
Аналіз ділової активності
Показник
Рекомендоване значення
2006
2007
2008
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (Розраховується як співвідношення: Виручка від реалізації / середня за період значення оборотних активів (підсумок розділу II Оборотні активи).
Нормативного значення немає, однак зусилля керівництва підприємства у всіх випадках повинні бути спрямовані на прискорення оборотності.
0,60
0,68
0,75
Фондовіддача (Розраховується як співвідношення: Виручка від реалізації / Середньорічна вартість основних засобів)
Значення даного коефіцієнта необхідно зіставляти з середньогалузевим значенням, і відслідковувати динаміку зміни даного показника.
0,53
0,74
0,62
Коефіцієнт оборотності дебіторської Заборго-ти Кодзі = (середні сума дебіторської задолж-ті/виручка від реал.) * 365дн.
Показує середнє число днів для стягнення дебіторської заборгованості.
128
163
113
Коефіцієнт оборотності кредиторської Заборго-ти Кодзі = (середні сума кредиторської задолж-ті/виручка від реал.) * 365дн.
Показує середнє число днів для стягнення кредиторської заборгованості
928
753
1031
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу показує, що швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів за досліджуваний період збільшувалася, сформована швидкість обороту генерує недостатню кількість коштів для покриття витрат і розширення діяльності.
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ за відносними показниками
Найменування коефіцієнта
Значення коефіцієнта

2006
2007
2008
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,00
0,00
0,00
Коефіцієнт проміжної (швидкої) ліквідності
0,14
0,21
0,11
Коефіцієнт поточної ліквідності
0,66
8,26
2,34
Коефіцієнт покриття оборотних засобів власними джерелами формування
1,57
1,91
8,40
У 2006 році коефіцієнт поточної ліквідності показує, що оборотних коштів вкрай не достатньо для покриття поточних зобов'язань, потім в 2007 році ситуація змінюється, завдяки значному зростанню дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності можна визнати незадовільним, з точки зору необхідності мобілізації грошових коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань підприємство є неплатоспроможним.


ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІНайменування показника
2004
2005
2006
Рентабельність оборотних активів,%
-0,16%
1,14%
0,01%
Рентабельність всіх активів,%
-0,07%
0,59%
0,01%
Рентабельність реалізованої продукції,%
2,55%
4,17%
2,54%
Рентабельність чистого оборотного капіталу,%
0,30%
-2,77%
-0,01%
Чистий оборотний капітал
-11733,00
-10865,00
-24766,00
Загальна рентабельність
0,78%
1,40%
0,83%
Загальна рентабельність знаходиться на низькому рівні для даної галузі. У другій рік підприємство дещо збільшив рівень рентабельності, потім спостерігається спад в результаті скорочення чистого прибутку на 20,75%. Рентабельність власного капіталу в перший рік знижувалася, у 2005 році відбувається деяке збільшення, рентабельність всіх активів також є низькою.У структурі запасів в 2006 році основну частку займають сировина, матеріали та інші цінності, в 2007 році з'являються витрати у незавершеному виробництві та велику кількість запасів готової продукції. Це говорить про низьку ефективність реалізації готової продукції і товарів для перепродажу.Не дивлячись на те, що загальний прибуток від продажів збільшується, чистий прибуток за підсумками діяльності за звітний період залишається низькою через неефективну основної діяльності підприємства. Таким чином, за досліджуваний період підприємство покращує результати по основній діяльності в 2007 році, але коштів ще недостатньо для того, щоб у найкоротші терміни фінансова стійкість досягла нормативних значень.
У загальному і цілому підприємство можна визнати низькорентабельним за результатами за три роки діяльності. Зменшення ліквідності пояснюється високими витратами на незавершене будівництво і часткою короткострокових кредитів і позик. Це говорить про те, що підприємство основну увагу приділяє поточної діяльності. Аналіз поточної діяльності показує зниження виручки від продажу товарів після закінчення діяльності третього року в порівнянні з другим. Підприємству необхідні серйозні перетворення для досягнення нормативних показників і виходу із становища.
Для того, щоб вийти на новий рівень розвитку пропонується розширення асортименту виробів, що випускаються. Незважаючи на те, що підприємство знаходиться на межі рентабельності передбачається збільшувати об'єм продажів, стимулювати інвестиційну діяльність, знижувати витрати.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
449.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Прискорення оборотності грошових коштів
Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
Показники і способи прискорення оборотності оборотних коштів
Розробка вдосконалення системи обліку матеріально-виробничих запасів
Розробка заходів по підвищенню конкурентоспроможності підприємства
Розробка заходів по розширенню ринку збуту продукції
Розробка заходів спрямованих на поліпшення фінансової стійкості
Розробка заходів щодо просування страхового продукту
Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспосбності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru