Розрахунок собівартості радіоприймача Юність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Розрахунок собівартості радіоприймача «ЮНІСТЬ»


Вихідними даними для проведення розрахунку є:
- Перелік і кількість основних складальних одиниць і комплектуючих, які входять у виріб, ціна за штуку;
- Перелік основних матеріалів витрачаються на виготовлення виробу, норматив їх витрати на одиницю виробу, ціна за кілограм;
- Зведені норми часу, розряди робіт та форми оплати праці, годинні тарифні ставки на складання, монтаж. Налаштування і регулювання вироби;
- Розмір премій на відрядну і погодинну зарплату (50%);
- Розмір додаткової зарплати (14%);
- Розмір відрахувань у ФСЗН (35%);
- Розмір єдиного податку (5%);
- Розмір витрат на утримання та експлуатацію устаткування (150%);
- Розмір загальновиробничих витрат (95%);
- Розмір загальнозаводських витрат (220%);
- Розмір комерційних витрат (2% від виробничої собівартості);
Найбільш точні розрахунки з обгрунтування собівартості виробництва забезпечує розрахунково-аналітичний метод. В основі застосування даного методу лежить використання системи норм і нормативів витрати тих чи інших ресурсів з урахуванням калькуляційних статей собівартості:
- Сировина і основні матеріали;
- Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати;
- Основна зарплата виробничих робітників;
- Додаткова зарплата виробничих робітників;
- Відрахування на соціальне страхування;
- Витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
- Цехові витрати;
- Загальнозаводські витрати;
- Комерційні витрати;
Визначення вартості сировини і основних матеріалів
Вартість сировини і основних матеріалів визначається за формулою:
З м = Sg mi * Ц mi, де (1)
g mi - витрата матеріалу i-го виду, кг;
Ц mi - ціна матеріалу i-го виду за кг, рублів.
Результати розрахунку наведені в таблиці 1
Найменування і марка матеріалу
Витрата матеріалу, кг.
Ціна за одиницю матеріалу, рублів
Вартість матеріалу на прилад, рублів
Припої-78
0,15
1750
262
Сталь СТ-5
0,27
1300
351
Флюс ФКСп
0,025
400
10
Склотекстоліт ФС1-30
0,1
550
55
Лак УР-317
0,1
3000
310
Спирт
0,08
3000
240
Разом:
1192
Визначення вартості покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів

Вартість покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів визначається за формулою:
З пк = SМ пк j * Ц пк j, де (2)
М пк j - Кількість покупних виробів j-го виду, штук;
Ц пк j - ціна j-го покупного вироби за штуку, рублів;
Результати розрахунку наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

розрахунок вартості покупних виробів і напівфабрикатів

Найменування і тип елемента
Кількість на один прилад, шт
Ціна за одиницю, рублів
Вартість на один прилад, рублів
Мікросхема
1
2200
2200

Транзистори

10
700
7000
Діоди
18
50
900
Резистори МЛТ 0,25
8
10
80
Антена
1
225
225
Резистори подстроєчниє
4
20
80
Конденсатори електролітичні
26
80
2080
Роз'єми
6
50
300
Трансформатори
1
800
800
Запобіжник
1
250
250
Тримач запобіжника
1
500
500
Кнопки
5
150
750
Разом:
15165

Розрахунок основної зарплати виробничих робітників

До основної зарплати належить:
-Оплата за відрядними розцінками;
-Погодинна оплата;
-Премія;
-Зарплата основних робітників на один прилад;
відрядна розцінка розраховується за формулою:
Р сд = Ч тс * Т видавництва, де (3)
Ч тс - годинна тарифна ставка;
Т вид - трудомісткість вироби;
Р сд = 500 * 3 = 1500 рублів.
Результати розрахунку наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

розрахунок відрядної розцінки

Перелік операцій

Вид оплати

Розряд робіт
Норма часу
Годинна ставка
Відрядна розцінка
Складання і регулювання
відрядно-преміальна
4
3
500
1500
Розмір премії розраховується за формулою:
П = З осн * П р / 100%, де (4)
З осн - відрядна розцінка;
П р - розмір премії,%;
П = 1500 * 50/100% = 750 рублів.

Розрахунок додаткової заробітної плати виробничих робітників

До додаткової зарплати відносяться:
-Оплата чергових відпусток, оплата часів пов'язаного з виконанням державних обов'язків, оплата пільгових годин підліткам і ін;
Додаткова зарплата виробничих робітників обчислюється у вигляді відсотка від основної зарплати за формулою:
З доп = З осн * П доп / 100, де (5)
П доп - відсоток додаткової зарплати від основної,%.
З доп = (1500 +750) * 14/100 = 315 рублів.

Розрахунок відрахувань на соціальне страхування

Сума відрахувань на соціальне страхування обчислюється у вигляді відсотка від суми основної та додаткової зарплати за формулою:
З сс = (З осн + З доп + П) * П сс / 100, де (6)
П сс - розмір відрахувань на соціальне страхування,%.
З сс = (1500 +750 +315) * 0,4 = 1026 рублів.
Визначення витрат на утримання та експлуатацію обладнання
До витрат на утримання та експлуатацію обладнання належать витрати з утримання, амортизацію та поточного ремонту виробничого підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту, робочих місць, амортизація, знос і витрати на відновлення інструментів і пристосувань.
Сума витрат на утримання та експлуатацію устаткування обчислюється від основної зарплати виробничих робочих за формулою:
Р РСЕО = З осн * П РСЕО / 100, де (7)
П РСЕО - відсоток витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
Р РСЕО = 1500 * 150/100 = 2250 рублів.

Визначення загальновиробничих витрат
Загальновиробничі витрати включають в себе витрати на обслуговування цехів і керування ними, зарплати апарату управління цехами, амортизацію і витрати з утримання та поточного ремонту будівель, споруд та інвентарю загальноцехового призначення, витрати на раціоналізацію і винахідництво, витрати на охорону праці і т.д.
Сума загальновиробничих витрат обчислюється у вигляді відсотка від основної зарплати виробничих робочих за формулою:
ОПР = З осн *% ОПР/100, де (8)
% ОПР - відсоток загальновиробничих витрат,%.
ОПР = 1500 * 95/100 = 1425 рублів.
Визначення загальногосподарських витрат
До загальногосподарських витрат належать витрати по загальному управлінню підприємством, такі як зарплата персоналу заводоуправління, витрати на відрядження, конторські, типографські, поштово-телеграфні та телефонні витрати, амортизація та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальнозаводського призначення, витрати по охороні праці і т. п.
Сума загальнозаводських витрат обчислюється у вигляді відсотка від основної заробітної плати виробничих робітників за формулою:
ВОХР = З осн *% / ОХР/100, де (9)
% ВОХР - відсоток загальногосподарських витрат,%.
ВОХР = 1500 * 220/100 = 3300 рублів.
Визначення позавиробничих витрат
Сума виробничої собівартості і позавиробничих витрат складає повну собівартість.
До складу позавиробничих витрат входять витрати на тару і упаковку, витрати на транспортування продукції, витрати на рекламу і т.д.
Позавиробничі витрати складають 2% від виробничої вартості і визначаються за формулою:
ВПР = S пр *% ВВР, де (10)
S пр - виробнича собівартість.
ВПР = 26923 * 0,02 = 538 рублів.
Калькуляція повної собівартості приладу
Калькуляція повної собівартості наведена в таблиці 4.
Таблиця 4
калькуляція повної собівартості приладу
Найменування статей витрат
Вартість, рублів
Сировина і основні матеріали
1192
Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати
15165
Зарплата основних робочих
1500
Додаткова зарплата
315
Премія основних робочих
750
Відрахування від зарплати (40%)
1026
Загальновиробничі витрати
1425
Загальногосподарські витрати
3300
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
2250
Разом: виробнича собівартість
26923
Позавиробничі витрати
538
Підсумок: повна собівартість
27461
Ціноутворення, планування прибутку
Розрахунок ціни приладу проводиться за методом орієнтації на витрати виробництва.
Відпускна ціна підприємства включає в себе повну собівартість і прибуток підприємства.
Розрахунок прибутку підприємства
Прибуток підприємства розраховується за формулою:
П = S підлогу *% П/100, де (11)
S підлога - повна собівартість;
% П - відсоток розміру прибутку підприємства,%.
П = 27 461 * 25/100 = 6865 рублів.
Розрахунок ціни підприємства
Ціна підприємства визначається за формулою:
Ц пр = S підлогу + П; (12)
Ц пр = 27461 +6865 = 34326 рублів.
Розрахунок відпускної ціни виробу
Відпускна ціна виробу визначається за формулою:
Ц отп = Ц пр + Н, де (13)
Ц отп - відпускна ціна виробу;
Н - податки в бюджетні і позабюджетні фонди.
Розрахунок податків
1. Відрахування в цільові фонди (2,5%) розраховуються за формулою:
Про ЦФ = (ц пр *% О ЦФ) / (100 -% О ЦФ), де (14)
Ц пр - ціна підприємства;
% О ЦФ - процентна ставка відрахувань до цільових фондів.
Про ЦФ = (34326 * 2,5) / (100-2,5) = 880 рублів.
2. Відрахування до фонду підтримки сільгоспвиробників (2%) розраховується за формулою:
Про фпс = (Ц пр + О ЦФ) *% О фпс / (100 -% О фпс), де (15)
% О фпс - процентна ставка відрахувань у фонд підтримки сільгоспвиробників.
Про фпс = (34326 +880) * 2 / (100-2) = 718 рублів.
3. Податок на додану вартість (20%) розраховується за формулою:
ПДВ = (Ц пр + О ЦФ + О фпс) *% НДС/100, де (16)
% ПДВ - процентна верстата податку на додану вартість.
ПДВ = (34326 +880 +718) * 20/100 = 7185 рублів.
Сумарний податок складе:
Н = 880 +718 +7185 = 8783 рубля.
Відпускна ціна підприємства становитиме:
Ц отп = 34326 +8783 = 43109 рубля.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Доповідь
59.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок собівартості продукції
Розрахунок собівартості продукції 2
Розрахунок собівартості каталогу
Розрахунок собівартості телефонного сигналізатора
Розрахунок собівартості виготовлення деталей
Розрахунок собівартості одиниці виробу
Розрахунок собівартості електродрилі Юпітер
Розрахунок повної собівартості і ціни виробу
Розрахунок собівартості емалі МЛ 148 білої
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru