Розрахунки руху основних засобів індексу фондофооруженності і темпів приросту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державна освітня установа вищої професійної освіти
«Санкт-Петербурзький державний університет аэрокосмическогоприборостроения»
Контрольна робота з дисципліни:
«Статистика»
Роботу виконала: студентка заочного відділення.
спеціальність 061100
групи 8771з
Коляда Олена Сергіївна
Викладач: Богородская Н.А.
Ковдор
2009

Задача 1
Є такі дані про наявність та рух основних засобів по регіону, млн. р.:
Повна початкова вартість основних засобів на початок року .1080
Сума їх зносу 220
Надійшло за рік основних засобів 120
Вибуло за рік. 36
Сума зносу основних засобів на кінець року 230
Визначте:
1) коефіцієнти оновлення і вибуття основних засобів за рік;
2) коефіцієнти зносу та придатності основних засобів на початок і кінець року.
Рішення:
1) Коефіцієнт оновлення знаходиться за формулою:

де ОС пост - вартість які поступили основних засобів;
ОС до - вартість основних засобів на кінець року;
ОС н - вартість основних засобів на початок року;
З - знос основних засобів на кінець року.
Коефіцієнт вибуття основних засобів за рік визначається за формулою:

2) Коефіцієнт зносу визначається за формулою:


Коефіцієнт придатності основних засобів знаходиться за формулою:

Відповідь: До обн = 0,14; До виб = 0,03; К з = 0,21; До рік = 0,79
Задача 2
Є такі дані про двом фірмам за два періоди:
Номер підприємства
Базисний період
Звітний період
Середня вартість основних виробничих засобів, тис. р.
Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності, чол.
Середня вартість основних виробничих засобів, тис. р.
Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності, чол.
1
2
450
630
125
140
576
780
120
150
Визначте:
1) по кожному підприємству (розрахунки уявіть в таблиці):
а) рівні фондоозброєності праці за кожний період;
б) індекси фондоозброєнності;
2) по двох підприємствах разом:
а) індекси фондоозброєності праці змінного, постійного складу, індекс структурних зрушень;
б) абсолютна зміна середньої фондоозброєності праці в результаті зміни: фондоозброєності праці на кожному підприємстві; структури персоналу основної діяльності; двох факторів разом;
в) абсолютна зміна обсягу основних виробничих засобів під впливом зміни чисельності персоналу і його озброєності основними засобами.
Рішення:
1) а) рівень фондоозброєності знаходиться за формулою:
,
де ОС - середня вартість основних виробничих фондів;
Р - середньоспискова чисельність персоналу основної діяльності.
б) індекс фондоозброєнності знаходиться за формулою:

Показник
Підприємство 1
Підприємство 2
Базис
Звіт
Базис
Звіт
Середня вартість основних виробничих фондів
Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності
Рівень фондоозброєності
450
125
3,6
576
140
4,11
630
120
5,25
780
150
5,2
Індекс фондоозброєнності
0,88
1,01
2) а) індекси фондоозброєності праці змінного, постійного складу, індекс структурних зрушень:
1. Індекс змінного складу:
,
де ОС 1 - середня вартість основних виробничих засобів у звітному періоді;
Р 1 - середньооблікова чисельність персоналу в звітному періоді;
ОС 0 - середня вартість основних виробничих засобів у базисному періоді;
Р 0 - середньооблікова чисельність персоналу в базисному періоді;

3. Індекс постійного (фіксованого) складу:
,

4. Індекс структурних зрушень:


б) абсолютна зміна середньої фондоозброєності праці в результаті зміни: фондоозброєності праці на кожному підприємстві; структури персоналу основної діяльності; двох факторів разом.
Змінимо (збільшимо) фондоозброєність праці на кожному підприємстві на 20%
Підприємство 1Предпріятіе 2
базис: 3,6 * 1,2 = ОС: 125, ОС = 5405,25 * 1,2 = ОС: 120, ОС = 756
звіт: 4,11 * 1,2 = ОС: 140, ОС = 6905,2 * 1,2 = ОС: 150, ОС = 936
зміна: (6,3 + 6,24) / 2 - (4,32 + 4,93) / 2 = 1,65
Змінимо (збільшимо) середньоспискову чисельність персоналу основної діяльності на 20%:
Підприємство 1Предпріятіе 2
базис: 3,6 = ОС: 125 * 1,2, ОС = 5405,25 = ОС: 120 * 1,2, ОС = 756
звіт: 4,11 = ОС: 140 * 1,2, ОС = 6905,2 = ОС: 150 * 1,2, ОС = 936
зміна: (5,2 + 5,25) / 2 - (3,6 + 4,11) / 2 = 1,37
Змінимо (збільшимо) фондоозброєність праці та середньоспискову чисельність персоналу основної діяльності на 20%:
Підприємство 1Предпріятіе 2
базис: 3,6 * 1,2 = ОС: 125 * 1,2,5,25 * 1,2 = ОС: 120 * 1,2,
ОС = 648ОС = 907,2
звіт: 4,11 * 1,2 = ОС: 140 * 1,2,5,2 = ОС: 150 * 1,2,
ОС = 828ОС = 1123,2
зміна: (6,3 + 6,24) / 2 - (4,32 + 4,93) / 2 = 1,65
При збільшенні фондоозброєності праці на кожному підприємстві на 20% відбувається збільшення середньої фондоозброєнності на 1,65 пункту.
При збільшенні середньооблікової чисельності персоналу основної діяльності на 20%, середня фондоозброєність не змінилася.
При збільшенні фондоозброєності праці на кожному підприємстві на 20% і збільшенні середньооблікової чисельності персоналу на 20% відбувається збільшення середньої фондоозброєнності на 1,65 пункту.
Отже, середня фондоозброєність залежить від рівня фондоозброєності.
в) абсолютна зміна обсягу основних виробничих засобів під впливом зміни чисельності персоналу і його озброєності основними засобами.
Для підприємства 1 зменшимо чисельність персоналу на 10 в звітному і базисному періодах, а фондоозброєність збільшимо до 5 для кожного періоду:
Базис: 5 = ОС: 115, ОС = 575 тис. руб.
Звіт: 5 = ОС: 130, ОС = 800 тис. руб.
Абсолютне відхилення: 225 тис. руб.
При зменшенні чисельності персоналу і збільшенні його фондоозброєнності вартість основних засобів зростає.
Задача 3
Є дані про динаміку вартості основних виробничих фондів на підприємстві:
Рік
Середньорічна вартість основних виробничих фондів (у порівнянних
цінах), тис. руб.
У порівнянні з попереднім роком
Абсолютний приріст, тис. руб.
Темп росту,%
Темп
приросту,%
Абсолютне значення одного
відсотка приросту тис. руб.
1
2
103,2
3
2,1
15
4
32
5
100,7
Визначте всі відсутні показники ряду динаміки і занесіть їх у таблицю. Побудуйте графіки. Зробіть висновки.
Рішення:
У другому році темп зростання складе 102,1%, а абсолютний приріст 31,5 (15 * 2,1).
Нехай середньорічна вартість основних виробничих фондів у другому році буде Х, тоді середньорічна вартість основних виробничих фондів у третьому році буде Х * 1,021 або Х + 31,5. На основі цих даних складемо рівняння:
1,021 Х = Х + 31,5
0,021 Х = 31,5
Х = 1500 тис.руб.
Тоді:
Рік
Середньорічна вартість основних виробничих фондів (у порівнянних
цінах), тис. руб.
У порівнянні з попереднім роком
Абсолютний приріст, тис. руб.
Темп росту,%
Темп
приросту,%
Абсолютне значення одного
відсотка приросту тис. руб.
1
1453,5
0
2
1500
47
103,2
3,2
14,7
3
1531,5
31,5
102,1
2,1
15
4
1563,5
32
102,0
2,0
16
5
1574,4
10,9
100,7
0,7
15,6


Графік 1. Динаміка темпу приросту.
З графіків видно, що зростання середньорічної вартості основних виробничих фондів відбувається на всій області визначення, проте з графіка 2 видно, що зростання найбільший темп приросту був в перший рік, а потім він став знижуватися.
Задача 4
Є дані по підприємству:
Показник
Величина показника, тис. руб.
Базисний період
Звітний період
Виручка від реалізації
Середній залишок оборотних коштів
520
100
800
120
Визначте:
1) показники оборотності оборотних коштів за кожний період (число оборотів і тривалість одного обороту);
2) суму оборотних коштів, вивільнених з обороту в результаті прискорення та оборотності.
Рішення:
1) показники оборотності оборотних коштів за кожний період (число оборотів і тривалість одного обороту):
Число оборотів: ,
де В - обсяг реалізованої продукції:
ОБК - середні залишки оборотних коштів.
Тривалість одного обороту:
Базісотчет
До про = 520: 100 = 5,2 До об = 800: 120 = 6,67
Т об = 365: 5,2 = 70,19 дн. Т про = 365: 6,67 = 54,72 дн.
2) суму оборотних коштів, вивільнених з обороту в результаті прискорення їх оборотності:
Збільшимо число оборотів для базисного року і звітного року на 2, тоді:
Вис. СР = 100 * 8,2 - 500 = 320 тис. руб. - Вивільнено в базисний період;
Вис. СР = 120 * 9,67 - 800 = 360,4 тис. руб. - Вивільнено у звітний період.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
53.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Уч т руху основних засобів
Облік руху основних засобів 2
Аудит руху основних засобів
Облік руху основних засобів
Облік і аналіз руху власних основних засобів
Статистичні розрахунки загального індексу цін собівартості і коефіцієнта детермінації
Аналіз наявності руху технічного стану і використання основних засобів
Пошук інформації в Інтернеті по темі Облік руху основних засобів
Облік і аудит руху основних засобів на прикладі ТОВ Камасервіс
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru