Розрахунки платіжними вимогами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст.
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Розрахунки платіжними вимогами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
2. Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
3. Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними без акцепту платників ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
Список використаних джерел.
Програми.
Введення.
Існуюча в нашій країні система безготівкових розрахунків була пристосована до витратного механізму господарювання і відповідала адміністративно-командних методів управління економікою. Діяла система безготівкових розрахунків була орієнтована на обслуговування у першу чергу інтересів постачальника, зводилися до виконання своїх планових завдань з виробництва і постачання продукції.
Розвиток ринкових відносин в економіці зажадало зміни основ системи безготівкових розрахунків у тому числі принципів їх організації.
Перший принцип безготівкових розрахунків в ринкових умовах господарювання полягає в їх здійсненні по банківських рахунках, які відкриваються клієнтам для зберігання і переказу коштів.
Другий принцип безготівкових розрахунків полягає в тому, що платежі з рахунку має здійснюватися банками за розпорядженням їх власників у порядку, встановленої ними черговості платежів в межах залишку коштів на рахунку.
Третій принцип - принцип свободи вибору суб'єктами ринку форм безготівкових розрахунків і закріплення їх у господарських договорах за невтручання банків у договірні відносини.
У Положенні про безготівкові розрахунки помітна тенденція до перетворення платника в головний суб'єкт платіжної операції, так як у всіх формах безготівкових розрахунків ініціатива платежу належить платнику. Дана обставина відповідає ринковим відносинам в економіці країни.
Усі принципи розрахунків тісно пов'язані і взаємозумовлені. Порушення однієї з них призводить до порушення інших.
Розрахунки платіжними вимогами
Інкасо - це банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта одержує належні йому грошові кошти від Інших підприємств і організацій на основі розрахункових, товарних і грошових документів. При інкасової послуги банк постачальника сам пересилає платіжні вимоги до банку платника через органи зв'язку спеціальною поштою. При взаємній домовленості між постачальником і покупцем і їх банками з метою прискорення розрахунків поштова пересилка документів з банку постачальника до банку платника замінюється передачею їх змісту по телетайпу або телефаксом. Інкасові послуги банку постачальника надаються клієнтові за комісійну винагороду.
Платіжне вимога є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк.
Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором.
Платіжне вимога складається на бланку форми 0401061 (Додаток 1).
Крім реквізитів у платіжній вимозі зазначаються:
· Умова оплати;
· Термін для акцепту;
· Дата надсилання (вручення) платнику передбачених договором документів у разі, якщо ці документи були відіслані (вручені) ім платнику;
· Найменування товару (виконаних робіт, наданих послуг), номер і дата договору, номери документів, що підтверджують поставку товару (виконання робіт, надання послуг), дата поставки товару (виконання робіт, надання послуг), спосіб постачання товару та інші реквізити - у полі "Призначення платежу".
Оскільки ініціатива в розрахунках платіжними вимогами виходить від постачальника, то оплата цих документів може бути здійснена лише за згодою (акцепту) покупця. З цією метою надійшли до банку покупця платіжні вимоги-доручення реєструються в спеціальному журналі і передаються банком безпосередньо платникові під розписку для акцепту.
Без акцепту платника розрахунки платіжними вимогами здійснюються у випадках:
1) встановлених законодавством;
2) передбачених сторонами за основним договором за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.
Вітчизняна банківська практика знає різні форми акцепту: позитивний і негативний, попередній і наступний, повний і частковий.
Позитивний акцепт - форма акцепту, при якій платник зобов'язаний в кожному розрахунковому документа, який містить вимогу постачальника на оплату, заявити в письмовій формі або свою згоду на оплату, або відмова від акцепту.
Негативний акцепт - форма акцепту, при якій платник письмово повідомляє банк лише про відмову від акценту. Не заявлені в обумовлений термін відмови розцінюються банком як згода платника на оплату (мовчазний акцепт).
Попередній акцепт - означає, що платник свою згоду на оплату вимоги постачальника дає до списання грошей з його рахунку.
Розрахунки платіжними вимогами,
оплачуваними з акцептом платників.

Строк для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором. При цьому термін для акцепту повинен бути не менше трьох робочих днів.
При оформленні платіжної вимоги кредитор (одержувач коштів) за основним договором в полі "Термін для акцепту" вказує кількість днів, встановлених договором для акцепту платіжної вимоги. При відсутності такої вказівки строком для акцепту вважаються три робочих дні.
На всіх примірниках прийнятих виконуючим банком платіжних вимог відповідальний виконавець банку в полі "Термін платежу" проставляє дату, по настанні якої закінчується термін акцепту платіжної вимоги. День надходження до банку платіжної вимоги до розрахунку зазначеної дати не приймається.
Останній примірник платіжного вимоги використовується як сповіщення для акцепту і передається платнику у той же день, якщо документи надійшли в операційний час, або не пізніше наступного робочого дня при надходженні документів після закінчення операційного часу. Передача платіжних вимог платнику здійснюється виконуючим банком у порядку, передбаченому договором банківського рахунку.
Платіжні вимоги містяться виконуючим банком у картотеку по позабалансовому рахунку N 90901 "Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати" до отримання акцепту платника або настання терміну платежу.
Платник має право відмовитися повністю або частково від акцепту платіжних вимог з підстав, передбачених в основному договорі, в тому числі у разі невідповідності застосовуваної форми розрахунків з укладеним договором, з обов'язковим посиланням на пункт, номер, дату договору і зазначенням мотивів відмови.
Традиційними мотивами відмов від акцепту є: товар не закритий; рахунок безтоварний; товар раніше оплачений; відсутня узгоджена ціпа; відвантаження за неналежним адресою, а також інші мотиви, пов'язані з порушенням договірних зобов'язань з боку постачальника.
Відповідальність за необгрунтовану відмову від оплати платіжних вимог несе платник. Ніяких суперечок між постачальником і платником по суті відмов від акцепту банк не розглядає. У той же час як згоду на оплату, так і відмова від неї не позбавляє підприємств права на заяву один одному претензій, які розглядаються судом або арбітражем за позовом однієї зі сторін.
Відмова платника від оплати платіжної вимоги оформляється заявою про відмову від акцепту форми N 0401004 (Додаток 4), який складається в трьох примірниках. Перший і другий примірники заяви оформляються підписами посадових осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком друку платника.
Відповідальний виконавець банку, на якого покладено прийом заяв про відмову від акцепту платіжних вимог, перевіряє правильність і повноту оформлення клієнтом заяви про відмову від акцепту, наявність підстави для відмови, посилання на номер, дату, пункт договору, в якому це підстава передбачено, а також відповідність номера і дати договору зазначеним у платіжній вимозі і завіряє всі примірники заяви про відмову від акцепту своїм підписом і відбитком штампа банку із зазначенням дати.
При повній відмові від акцепту платіжна вимога вилучається з картотеки по позабалансовому рахунку N 90901 "Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати" і в той же день підлягає поверненню в банк - емітент разом з другим примірником заяви про відмову від акцепту для повернення одержувачу коштів.
Перший примірник заяви про відмову від акцепту з копією платіжного вимоги міститься в документи дня банку платника як підстави повернення розрахункового документа без оплати і списання з позабалансового рахунку N 90901 "Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати", третій примірник заяви повертається платнику як розписки в отриманні заяви про відмову від акцепту.
При частковій відмові від акцепту платіжна вимога вилучається з картотеки по позабалансовому рахунку N 90901 "Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати" і оплачується в сумі, акцептованою платником. При цьому сума, позначена цифрами, обводиться і поряд з нею виводиться нова сума, що підлягає оплаті. Вироблена запис завіряється підписом відповідального виконавця банку. Перший примірник заяви про відмову від акцепту разом з першим примірником платіжного вимоги містяться в них дня в якості підстави списання грошових коштів з рахунку клієнта, другий примірник заяви надсилається не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​прийому заяви про відмову від акцепту, в банк - емітент для передачі одержувачу коштів, третій примірник заяви повертається платнику як розписки в одержанні заяви про відмову від акцепту.
При неотриманні у встановлений термін відмови від акцепту платіжних вимог вони вважаються акцептованими і на наступний робочий день після закінчення терміну акцепту вилучаються з картотеки по позабалансовому рахунку N 90901 "Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати" і оплачуються з рахунків платників за наявності грошових коштів на рахунку або поміщаються у картотеку по позабалансовому рахунку N 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк" за відсутності або недостатності коштів на рахунку.
Розрахунки платіжними вимогами,
оплачуваними без акцепту платників.
У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів з рахунків платників на підставі законодавства у полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "без акцепту", а також робить посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття), на підставі якого здійснюється стягнення. У полі "Призначення платежу" стягувачем у встановлених випадках вказуються показання вимірювальних приладів і діючі тарифи.
У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів на підставі договору в полі "Умова оплати" одержувач коштів указує "без акцепту", а також дату, номер основного договору і відповідний його пункт, що передбачає право безакцептного списання.
Безакцептне списання грошових коштів з рахунку у випадках, передбачених основним договором, здійснюється банком за наявності в договорі банківського рахунку умови про безакцептне списання грошових коштів або на підставі додаткової угоди до договору банківського рахунку, що містить відповідне умова. Платник зобов'язаний надати в обслуговуючий банк відомості про кредиторі (одержувача коштів), який має право виставляти платіжні вимоги на списання грошових коштів у безакцептному порядку, найменування товарів, робіт чи послуг, за які будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і відповідний пункт, що передбачає право безакцептного списання).
Відсутність умови про безакцептне списання грошових коштів у договорі банківського рахунку або додаткової угоди до договору банківського рахунку, а також відсутність відомостей про кредиторі (одержувачі коштів) та інших вищевказаних відомостей є підставою для відмови банком в оплаті платіжної вимоги без акцепту. Дане платіжна вимога оплачується в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту три робочих дні.
При прийомі платіжних вимог на безакцептне списання грошових коштів відповідальний виконавець виконуючого банку зобов'язаний перевірити наявність посилання на законодавчий акт (основний договір), що дає право одержувачу коштів на зазначений порядок розрахунків, його дату, номер, відповідний пункт, а також у встановлених випадках наявність показань вимірювальних приладів та діючих тарифів.
При відсутності вказівки "без акцепту" платіжні вимоги підлягають оплаті платником в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту три робочих дні.
Банки не розглядають по суті заперечень платників зі списання грошових коштів з їх рахунків в безакцептному порядку.
Відповідальність за обгрунтованість виставлення платіжної вимоги на безакцептне списання грошових коштів несе одержувач коштів.
Висновок.
У сучасних умовах гроші є невід'ємним атрибутом господарського життя. Тому всі угоди, пов'язані з постачаннями матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Останні можуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму. Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато переважно платежів готівкою, оскільки в першому випадку досягається значна економія на витратах звернення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє розгалужена мережа банків, а також зацікавленість держави в їх з метою вивчення і регулювання макроекономічних процесів.
Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки шляхом записів по рахунках в банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються на рахунок одержувача. Безготівкові розрахунки в господарстві організовані по певній системі, під якою розуміється сукупність принципів організації безготівкових розрахунків, вимог, що пред'являються до їх організації, визначених конкретними умовами господарювання, а також форм і способів розрахунків і пов'язаного з ними документообігу.
Банк Росії встановлює правила, форми, терміни і стандарти здійснення безготівкових розрахунків.
Загальний термін безготівкових розрахунків не повинен перевищувати двох операційних днів у межах суб'єкта Російської Федерації, п'яти операційних днів у межах Російської Федерації.
Іноземна валюта як засіб платежу при здійсненні безготівкових розрахунків за товари і послуги може використовуватися лише у випадках, встановлених федеральними законами.
Список використаних джерел.

1. Банківська справа: Підручник під ред. Проф. В.І. Колеснікова - М. Фінанси і статистика 1995.
2. Правове регулювання безготівкових розрахунків в Російській федерації - 1994
3. ФЗ "Про банки і банківську діяльність" (в ред. Федеральних законів від 03.02.96 N 17-ФЗ, від 31.07.98 N 151-ФЗ)
4. ФЗ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)"
5. Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації. Центральний Банк Російської Федерації 8 вересня 2000 р. N 120-П
Додаток 1

--------¬ | 0401061 |
L --------
______________________ _______________
Поступ. в банк плат. Термін платежу
ПЛАТІЖНЕ ВИМОГА N __________ _________________
Дата Вид платежу
-------- T -------------------------------------- T - ------- T -------
Умова | | Термін для |
оплати | | акцепту |
--------+--------------------------------------+-- -------+-------
Сума |
прописом |
--------+--------------------- T -------- T ---------- ---------------
ІПН | Сума |
+--------+-------------------------
| Рах. N |
Платник | |
------------------------------+--------+
| БИК |
+--------+
Банк платника | Рах. N |
------------------------------+--------+---------- ---------------
| БИК |
+--------+
Банк одержувача | Рах. N |
------------------------------+--------+
ІПН | Рах. N |
| |
+--------+------ T ----------- T ------
| Вид оп. | | Очер. плат. |
+--------+ | |
| Наз. пл. | +-----------+
+--------+ | |
Одержувач | Код | | Рез. поле |
------------------------------+--------+------+--- --------+------
Призначення платежу
Дата надсилання (вручення) платнику передбачених договором
документів
-------------------------------------------------- ---------------
Підписи Відмітки банку одержувача
М.П. -------------------------
-------------------------
------ T ------- T ------ T ------- T ------- T --------
N ч. | N плат. | Дата | Сума | Сума | Підпис Дата приміщення
плат. | ордера | плат. | часткової | залишку | у картотеку
| | Ордери | ного | платежу |
| | | Платежу | | Відмітки банку
------+-------+------+-------+-------+-------- Платника
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Додаток 2
--------¬
(2) | 0401061 |
(62) (72) L--------
______________________ ______________
Поступ. в банк плат. Термін платежу
(1) - ¬
| (4) (5)
ПЛАТІЖНЕ ВИМОГА N (3) __________ _________________
Дата Вид платежу
-------- T -------------------------------------- T - ------- T ------
Умова | | Термін для | (36)
оплати | (35) | акцепту |
--------+--------------------------------------+-- -------+-------
Сума |
прописом | (6)
--------+--------------------- T -------- T ---------- ---------------
ІПН (8) | Сума | (7)
+--------+-------------------------
| Рах. N | (9)
Платник | |
------------------------------+--------+
(10) | БИК | (11)
+--------+
Банк платника | Рах. N | (12)
------------------------------+--------+---------- ---------------
(13) | БИК | (14)
+--------+
Банк одержувача | Рах. N | (15)
------------------------------+--------+
ІПН (16) | Рах. N | (17)
+--------+------ T ----------- T ------
| Вид оп. | (18) | Очер. плат. | (21)
+--------+ | |
| Наз. пл. | (20) +-----------+
+--------+ | |
Одержувач | Код | (22) | Рез. поле | (23)
------------------------------+--------+------+--- --------+------
Призначення платежу (24)
Дата надсилання (вручення) платнику передбачених договором
документів (37)
-------------------------------------------------- ---------------
Підписи Відмітки банку одержувача
(48)
(46) (47)
М.П. -------------------------
-------------------------
------ T ------- T ------ T ------- T ------- T --------
N ч. | N плат. | Дата | Сума | Сума | Підпис Дата приміщення
плат. | ордера | плат. | Часткової | залишку | у картотеку
| | Ордери | ного | платежу | (63)
| | | Платежу | |
------+-------+------+-------+-------+--------
(64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Відмітки банку
| | | | | Платника
| | | | | (45)
| | | | |
| | | | |
Додаток 3
ОПИС ПОЛІВ ПЛАТІЖНОГО ВИМОГИ

Найменування

Значення

1
2
3
1
ПЛАТІЖНЕ ВИМОГА
Найменування документа
2
0401061
Номер форми по ОКУД ОК 011-93, клас "Уніфікована система банківської документації"
3
N
Номер платіжної вимоги. Вказується номер платіжного вимоги цифрами. У випадку, якщо номер складається більш ніж з трьох цифр, платіжні вимоги при здійсненні платежів через розрахункову мережу Банку Росії ідентифікуються по трьом останнім розрядами номери, які повинні бути відмінні від "000"
4
Дата
Дата складання платіжного вимоги. Вказуються число, місяць, рік - цифрами (у форматі ДД.ММ.РРРР) або число - цифрами, місяць - прописом, рік - цифрами (повністю)
5
Вид платежу
Заповнюється після вказівок Банку Росії
6
Сума
прописом
Вказується з початку рядка з великої літери сума платежу прописом в гривнях, при цьому слово "рубль" ("рублів", "рубля") не скорочується, копійки вказуються цифрами, слово "копійка" ("копійки", "копійок") також не скорочується. Якщо сума платежу виражена в цілих рублях, то копійки можна не вказувати
7
Сума
Вказується сума платежу цифрами, рублі відокремлюються від копійок знаком тире "-". Якщо сума платежу прописом виражена в цілих рублях, то в цьому полі зазначаються сума платежу цифрами в рублях і знак рівності "="
8
Платник
Вказуються ІПН (якщо він присвоєний) і найменування платника коштів. Додатково вказуються найменування і місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує платника, номер особового рахунку якого проставлений в полі "Рахунок N" платника і платіж здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії не проставляється
9
Рах. N
Номер рахунку платника. Проставляється номер особового рахунку платника в кредитній організації, філії кредитної організації, або в установі Банку Росії, сформований у відповідності зі "Схемою позначення особових рахунків та їх нумерації (за основними рахунками)" Додатки 1Правая ведення бухгалтерського обліку в Центральному банку Російської Федерації від 18.09.97 N 66 і Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, від 18.06.97 N 61 з урахуванням змін і доповнень. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо платником є ​​кредитна організація, філія кредитної організації
10
Банк платника
Зазначаються найменування та місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, чий БИК вказана в полі "БІК" банку платника
11
БИК
Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку платника. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії у відповідності зі "Довідником БИК РФ"
12
Рах. N
Номер рахунку банку платника. Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунки), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі Банку Росії, або не заповнюється, якщо платник - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі Банку Росії, чи установа Банку Росії
13
Банк одержувача
Зазначаються найменування та місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, чий БИК вказана в полі "БІК" банку одержувача
14
БИК
Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку одержувача. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії у відповідності зі "Довідником БИК РФ"
15
Рах. N
Номер рахунку банку одержувача. Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунки), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі Банку Росії, або не заповнюється, якщо одержувач - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі Банку Росії, чи установа Банку Росії
16
Одержувач
Вказуються ІПН (якщо він присвоєний) і найменування одержувача коштів. Додатково вказуються найменування і місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує отримувача, номер особового рахунку якого проставлений в полі "Рахунок N" одержувача і платіж здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії не проставляється
17
Рах. N
Номер рахунку отримувача. Проставляється номер особового рахунку одержувача в кредитній організації, філії кредитної організації в установі Банку Росії, сформований у відповідності зі "Схемою позначення особових рахунків та їх нумерації (за новних рахунками)" Додатки 1 Правил ведення бухгалтерського обліку в Центральному банку Російської Федерації від 18.09.97 N 66 і Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, від 18.06.97 N 61 з урахуванням змін і доповнень. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо одержувачем є кредитна організація, філія кредитної організації
18
Вид оп.
Вид операції. Проставляється шифр (02) відповідно до "Переліку умовних позначень (шифрів) документів, що проводяться за рахунками в банках" Додатки 1 Правил ведення бухгалтерського обліку в Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії) від 18.09.97 N 66 і Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях , розташованих на території Російської Федерації, від 18.06.97 N 61 з урахуванням змін і доповнень
20
Наз. пл.
Призначення платежу кодове. Не заповнюється до вказівок Банку Росії
21
Очер. плат.
Черговість платежу. Проставляється черговість платежу відповідно до чинного законодавства Російської Федерації і нормативними актами Банку Росії
22
Код
Не заповнюється до вказівок Банку Росії
23
Рез. полі
Резервне полі. Не заповнюється до вказівок Банку Росії
24
Призначення
Зазначаються найменування товару, платежу виконаних робіт, наданих послуг, номер і дата договору, номер, дата і сума товарних документів, спосіб відправлення, дата відвантаження, номери транспортних документів, вантажовідправник і місце відправлення, вантажоодержувач і місце призначення, ПДВ (виділяється окремим рядком або робиться посилання на те, що податок не сплачується). У встановлених випадках вказуються показання вимірювальних приладів та діючих тарифів
35
Умова оплати
Вказується "без акцепту" або "з акцептом". При списанні коштів без акцепту платника робиться посилання на законодавчий акт або договір із зазначенням дати, номери та пункту
36
Строк для акцепту
Проставляється кількість днів для акцепту, встановленого договором, у разі, якщо платіж здійснюється за умови акцепту платіжної вимоги платником. Якщо у платіжній вимозі, що підлягає акцепту платником, термін для акцепту не вказаний, то строком для акцепту слід вважати 3 робочих дні
37
Дата відсилання
Проставляється дата (за правилами, (вручення) встановленим для поля "Дата" (4) платнику посилання (вручення) платнику передбачених договором документів у договором випадку, якщо ці документи були відіслані документів (вручені) одержувачем коштів платнику
45
Відмітки банку платника
Відмітки банку платника. Проставляються штамп (штампи) кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, дата і підпис відповідального виконавця при повній оплаті платіжного вимоги
46
М.П.
Місце для друку одержувача. Проставляється відбиток печатки (за її наявності) згідно заявленому кредитної організації, філії кредитної організації або установі Банку Росії зразком
47
Підписи
Підписи одержувача. Проставляються підписи (підпис) осіб, які мають право підпису розрахункових документів, згідно з заявленим кредитної організації, філії кредитної організації або установі Банку Росії зразкам
48
Відмітки банку одержувача
Відмітки банку одержувача. Проставляються штамп (штампи) кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, дата і підпис відповідального виконавця при поданні платіжного вимоги отримувачем в обслуговуючий його банк
62
Поступ. в банк
Надійшло до банку платника. плат. Вказується дата (в форматі ДД.ММ.РРРР) надходження платіжної вимоги в банк платника
72
Термін платежу
Термін платежу. Проставляється відповідальним виконавцем банку платника на платіжних вимогах, оплачуваних з акцептом платника
63
Дата приміщення
Вказується дата (в форматі ДД.ММ.РРРР) у картотеку у випадку приміщення платіжної вимоги в картотеку не оплачених у строк розрахункових документів
64
N ч. плат.
Номер часткового платежу. Проставляється порядковий номер часткового платежу, якщо за платіжною вимогою проводилася часткова оплата
65
N плат. ордера
Номер платіжного ордера. Заповнюється, якщо за платіжною вимогою проводилася часткова оплата
66
Дата плат. ордера
Дата платіжного ордера (у форматі ДД.ММ.РРРР). Заповнюється, якщо за платіжною вимогою проводилася часткова оплата
67
Сума часткового платежу
Вказується сума часткового платежу цифрами за правилами, встановленими для поля "Сума" (7), якщо за платіжною вимогою проводилася часткова оплата
68
Сума залишку платежу
Вказується сума залишку платежу цифрами за платіжною вимогою за правилами, встановленими для поля "Сума" (7), якщо за платіжною вимогою проводилася часткова оплата. При останньому частковому платежі проставляється "0-00"
69
Підпис
Проставляється підпис відповідального виконавця кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, яким здійснено запис про частковому платежі
Додаток 4

--------¬
| 0401004 |
L --------
ЗАЯВА про відмову від акцепту N __________
Дата
--------- T ---------------------------------------- ----------------
Сума |
прописом |
|
---------+--------------------- T -------- T --------- ----------------
| Сума |
+--------+-------------------------
Платник | Рах. N |
-------------------------------+--------+
| БИК |
+--------+
Банк платника | Рах. N |
-------------------------------+--------+
| БИК |
Банк одержувача | |
-------------------------------+--------+
| Рах. N |
Одержувач | +-------------------------
-------------------------------+--------+ Прийняти відмову від акцепту
Платіжна вимога (N, дата) | дозволяється
на суму |
Дата поступ. в банк плат. | "__" ___________ Р.
Характер порушення, пункт, N, дата |
договору | ___________________
| (Підпис)
| Відмітки банку
Підписи платника |
М.П.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
91.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунки платіжними дорученнями
Операції комерційних банків. Розрахунки платіжними дорученнями
Операції комерційних банків Розрахунки платіжними дорученнями
Пропедевтична педагогічна практика студентів за вимогами кредитно-модульної системи
Пропедевтична педагогічна практика студентів за вимогами кредитно модульної системи
Розрахунок лінійної безперервної двоконтурної САУ за заданими вимогами до якості її роботи
Особливості оформлення зовнішньоторговельних договорів згідно з вимогами указу Президента Республіки
Особливості розрахунків платіжними дорученнями за ЦК РФ
Організація розрахунків платіжними дорученнями
© Усі права захищені
написати до нас